Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens läns landstings miljöpolicy"

Transkript

1 Norrbottens läns landstings miljöpolicy

2 Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2

3 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten ges möjlighet till god hälsa, livskvalitet och bibehållen välfärd. Landstinget har som länets enda direkt folkvalda församling ett särskilt ansvar att verka för en sådan hållbar utveckling. Miljöpolicyn, som du nu håller i din hand, är ett framåtsyftande styrdokument som anger färdriktningen för landstingets miljöarbete i alla sammanhang där landstinget på något sätt är engagerat, både inom de egna verksamheterna och i rollen som medaktör i bolag och stiftelser samt i olika partnerskap inom och utanför länets och landets gränser. Policyn är de folkvalda politikernas sätt att tala om vilka huvudvägar det långsiktiga miljöarbetet ska ta. Den har utarbetats i bred politisk samverkan och är fastställd av landstingsfullmäktige. Policyn ska ses över varje mandatperiod. Med policyn som stöd upprättar landstingsstyrelsen handlingsplaner och ägardirektiv som styr det praktiska miljöarbetet inom respektive verksamheter. 3

4 Världen påverkar oss och vi påverkar världen Matton Aldrig tidigare har miljöfrågorna varit så aktuella. Runt om i världen diskuteras framförallt klimatförändringarna, dess orsaker och förslag till lösningar. Världens regeringar går samman och sluter avtal om minskade utsläpp, nationella miljömål sätts upp, forskning och utveckling av alternativ långsiktigt hållbar energi intensifieras och miljövänlig produktion och miljövänliga produkter blir mer och mer viktiga konkurrensmedel i företagens långsiktiga strategi. För det är ju så att allt hänger ihop. Världen påverkar oss. Och vi påverkar världen. Föroreningar som släpps ut i hav och luft känner inga gränser. Vi tillhör alla det stora grundläggande ekosystemet för vår existens. Vi är beroende av samma vatten och luft som på dinosauriernas tid. Det sker ingen nypåfyllning, allt är kretslopp. Vi lever i en sluten enhet. Konsekvenserna av människans påverkan på miljön är idag uppenbara och lämnar ingen oberörd. Alla har ett ansvar oavsett om vi bor i Katmandu eller Jokkmokk. Landstingets roll i miljöarbetet Norrbottens läns landsting är en stor arbetsgivare och tar sitt ansvar genom medvetna och långtgående miljösatsningar i de egna verksamheterna. Men landstinget bidrar även till länets utveckling på många sätt utanför den egna organisationen inte minst som ägare/delägare i bolag som exempelvis Länstrafiken, Norrbottens energikontor, IT Norrbotten och Filmpool Nord. Landstinget deltar också aktivt i olika internationella partnerskap. I alla dessa sammanhang har landstinget stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen mot en mer miljövänlig och långsiktigt hållbar inriktning. Miljöpolicyn har bägge dessa inriktningar mot den egna organisationen och det regionala arbetet i partnerskap med andra. 4

5 Allt vi gör ska hålla i längden Visionen om det långsiktigt hållbara samhället berör oss alla globalt, nationellt samt på läns- och kommunnivå. Vad menas då med hållbar utveckling? Enkelt uttryckt kan den beskrivas som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Allt ska hålla i längden. Själva begreppet leder tankarna till miljöfrågor och ekologisk hållbarhet. De är också en avgörande del av hållbarheten. Vi är beroende av ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser. Miljöarbetet är ytterst en fråga om överlevnad. Vi måste också bygga samhället så att det är ekonomiskt och socialt hållbart. Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda rätt resurser, hushålla med dem och använda dem så länge som möjligt. Exempelvis genom att minska på oljeberoendet, bygga bostäder som är miljövänliga och energisnåla och återanvända så mycket som möjligt. Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där folk mår bra; därför att de har möjlighet att försörja sig, känner sig trygga och delaktiga i samhällets utveckling. När dessa faktorer samverkar fås den helhet som gör livet hållbart. Det långsiktigt hållbara samhället är en stor utmaning som kommer att kräva svåra beslut, stora omställningar och tydliga hänsynstaganden både för myndigheter, företag, organisationer och den enskilde norrbottningen. För att nå framgång måste hållbarhetsperspektivet tas med i alla sammanhang när vi formar vår framtid. Några nyckelbegrepp för hållbar utveckling är: Ω Långsiktighet inte kortsiktighet Ω Nyttja inte utnyttja Ω Understödja inte undergräva Ω Samverka inte motverka 5

6 Det här är landsti Matton Norrbotten har synnerligen stora naturvärden och fina miljöer som vi kraftfullt och målmedvetet ska slå vakt om. De betyder mycket för vår livskvalitet och hälsa och är en viktig framtida tillgång i det alltmer exploaterade Europa. Att bruka dessa värden utan att de förbrukas är en viktig utgångspunkt för allt miljöarbete. Landstingets miljöpolicy utgår, precis som de internationella, nationella och regionala styrdokumenten, från visionen att vi till nästa generation ska lämna över en livsmiljö till våra efterkommande som är lika bra och helst bättre än den vi fick till låns. Landstingets miljöarbete, både det interna och det regionala, ska följa denna intention som brukar sammanfattas i begreppet Hållbar utveckling. Landstingets huvuduppgifter är att främja en god hälsa, ge bra vård och skapa goda livsmiljöer för att på så sätt bidra till tillväxt och välfärd. Miljöarbetet ska fokuseras på hållbara insatser inom de tre huvudområdena Energi, Transporter och Produkter. Som regional aktör ska landstinget i linje med nationella och regionala mål verka för: Ω Ett hållbart och bärkraftigt samhälle. Ω God hälsa. Ω God bebyggd miljö. Ω Giftfria och friska miljöer med ett rikt växt- och djurliv. Ω Utveckling av uthålliga och förnybara energikällor i länet. 6

7 ngets miljöpolicy Alla verksamheter ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att: Ω Bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar. Ω Effektivisera processer för att minska resursanvändningen. Ω Använda förnybara energikällor och naturresurser. Ω Välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga belastning på miljön. Ω Så långt möjligt använda kollektiva färdmedel och nyttja modern kommunikationsteknik för att minska på resandet. Ω Utarbeta tydliga och mätbara mål för miljöarbetet som årligen följs upp i alla verksamheter där landstinget är engagerat. För att nå framgång i det praktiska miljöarbetet ska gamla strukturer och invanda beteenden omprövas. Initiativ i den riktningen ska uppmuntras och stödjas. Goda exempel på det interna miljöarbetet ska uppmärksammas och spridas. 7

8 Tre huvudområden för miljöarbetet - Energi, Transporter och Produkter Tor Lundberg/Naturfotograferna Energi. Därför att landstinget är en stor användare av energi för uppvärmning, kylning och drift av teknisk apparatur som inte i tillräcklig hög grad är förnybar. Tillväxten och därmed välfärden (bland annat sjukvården) i länet kan gynnas om vi tar tillvara de fördelar vi har i fråga om förnybara energikällor stora outnyttjade energikällor, stora kunskaper vad gäller teknik, system och utrustning. Transporter. Därför att landstingets verksamheter genererar mycket trafik; patientresor, personalresor och transporter av material. Trafikens utsläpp av fossil koldioxid är en av de viktigaste orsakerna till växthuseffekten. I Norrbotten är väl fungerande transporter en viktig förutsättning för en regional utveckling. Produkter. Därför att landstinget är en storförbrukare av en mängd produkter och vissa innehåller kemikalier/föroreningar som kan spridas till naturen och ansamlas i levande organismer eller utvecklas till giftiga ämnen vid nedbrytningen. 8 Energi Vision. Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om långsiktigt hållbar energi. Landstinget nyttjar enbart förnybara energikällor och behovet av energi har minimerats. Praktiskt arbete. Landstinget ska i alla sina verksamheter och som regional aktör bidra till att miljöoch klimatpåverkande utsläpp minimeras genom hushållning i kombination med utvecklad styr- och reglerteknik. Viktiga åtgärder: Ω Effektivisera all användning av energi i landstingets lokaler och utrustning. Ω Öka användningen av förnybar energi i egna verksamheter. Ω Låna naturens egna tillgångar som snö och kallt vatten för att kyla lokaler och utrustning. Ω Medverka i partnerskap för att ta vara på länets fördelar i fråga om förnybar energi som biobränsle, sol och vind. Det ger utrymme för tillväxt och välfärd för länets invånare. Ω Motivera personal att ta ett energiansvar.

9 Transporter Vision. Norrbottens läns landsting är ledande i Europa på att ersätta fysiska transporter med andra alternativ. Praktiskt arbete. Landstingets upphandling av transporter ska präglas av nytänkande med högt ställda miljökrav. Ny teknik ska användas för att minska fysiska transporter. Låg miljöbelastning och samordning av transporter ska prioriteras. Matton Viktiga åtgärder: Ω Minska resandet genom att nyttja videokonferenser och annan teknik. Ω Motivera personalen att resa kollektivt. Ω Miljöanpassa den egna fordonsparken. Ω Öka användandet av kollektiva transportmedel på väg och järnväg. Ω Öka samordningen av sjukresor. Ω Ta vara på de möjligheter till minskade resor och bättre patientservice som teknikområdet E-hälsa erbjuder. Produkter Vision. Norrbottens läns landsting är ledande i Europa i fråga om miljömedveten produktanvändning. Praktiskt arbete. Landstingets arbete fokuseras framförallt mot material, produktgrupper och tjänster med tydlig miljö- och hälsokoppling. Landstinget ska använda produkter som är kretsloppsanpassade och bygger på principen nyttja, inte utnyttja. All konsumtion ska vara miljömedveten, energisnål och möjliggöra återanvändning. Viktiga åtgärder: Ω Identifiera och byta ut kemikalier och kemiska produkter som har allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter. Ω Miljöprövning vid införande av nya kemiska produkter och material. Ω Stoppa spridningen av miljöförstörande läkemedelsrester. Ω Skärpa kraven på hållbarhet vid upphandling av varor och tjänster. Ω Öka andelen lokalproducerade varor för att minska transporternas belastning på miljön. Ω Stimulera personalen att nyttja ny teknik för att minska materialanvändningen. Ω Utveckla system för återvinning och avfallshantering. 9

10 Viktigt att mäta hur det går med miljöarbetet En miljöindikator, eller grönt nyckeltal, är uppgifter som presenteras för att visa och sammanfatta miljösituationen och resultatet av miljöarbetet. De är viktiga för att skapa delaktighet och intresse bland personalen samt för att ge underlag för att kontrollera om insatserna leder till de mål som satts upp. Indikatorerna visar inte alltid på entydiga sanningar, men de ger underlag för att följa och diskutera miljöarbetet, korrigera insatser och ställa viktiga frågor. I det följande presenteras exempel på landstingsövergripande miljöindikatorer. De följer i stort de rekommendationer som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sammanställt. Landstingsstyrelsen kan härutöver komplettera listan med ytterligare indikatorer som speglar miljöarbetet inom olika arbetsområden. Uppföljningarna av de här presenterade övergripande indikatorerna redovisas varje år inför landstingsfullmäktige. Utfallet av landstingets regionala miljöarbete i samverkan med andra aktörer på länsplanet, redovisas i de miljöuppföljningar som länsstyrelsen gör kopplat till länets gemensamma miljömål. Miljöindikatorer inom området Energi De övergripande målen är att använda energi mer effektivt, öka användningen av förnybara energikällor samt att minska den totala förbrukningen. Exempel på bra miljöindikatorer är att följa utvecklingen av: Ω Energiförbrukning för uppvärmning och kylning. Ω Andel förnybar energi för uppvärmning och kylning. Ω Elförbrukning. Ω Andel förnybar el. Miljöindikatorer inom området Transporter Det övergripande målet är att begränsa utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, som negativt påverkar miljö och klimat. Exempel på bra miljöindikatorer är att följa utvecklingen av: Ω Andel miljöbilar av totala fordonsparken. Ω Andel koldioxidneutralt bränsle (t ex biobränsle). Ω Koldioxidutsläpp för tjänsteresor och de persontransporter som utförs av Länstrafiken. Ω Miljöbelastningen av patientresor. 10

11 Miljöindikatorer inom området Produkter Det övergripande målet är att växla över till produkter och råvaror som är ekologiskt hållbara och kretsloppsanpassade. Exempel på bra miljöindikatorer är att följa utvecklingen av: Ω Andel inköpta ekologiska livsmedel. Ω Andel närproducerade livsmedel. Ω Andel miljöklassade avtal med leverantörer. Ω Utsläpp av läkemedelsrester i naturen. Ω Utbyte av miljöfarliga kemikalier. Ω Återvinning och avfallshantering. Engagemang och tydlig miljöledning Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att miljöfrågorna blir en naturlig del av vardagen på alla nivåer. Det är först då miljöhänsyn tas i alla beslut, från det lilla till det stora. Personalen ska stimuleras att ta ansvar och initiativ. Därför ska kunskaperna stärkas om vad som påverkar och har betydelse för den hållbara utvecklingen. Målmedvetna satsningar på personalutbildning och andra kompetenshöjande insatser inom miljöområdet ska prioriteras. Framgång kan inte byggas på enstaka eldsjälars engagemang. Arbetet för en friskare, sundare och långsiktigt hållbarare utveckling ska vara en naturlig del av verksamheternas dagliga arbete. Därför är det utomordentligt viktigt att landstingets ledare i hela linjen, från högsta chefen till arbetsledare i frontlinjen, driver på och skapar förutsättningar för ett aktivt miljöarbete och ser till att miljöaspekter finns med i alla giltiga sammanhang. Miljöpolicyn visar efter vilka huvudvägar det långsiktiga miljöarbetet ska orienteras. Med stöd av policyn upprättar landstingstyrelsen årliga handlingsplaner med konkreta mål för miljöinsatserna och ansvarar för att dessa följs upp. De folkvaldas beställning av miljöarbetet överlämnas till landstingsdirektören som ytterst ansvarar för det praktiska miljöarbetet. 11

12 Klara Verba, Anders Westerberg och Erik Svanberg Enterprise, 2008

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Hållbarhetsprogram 2014-2017 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2

ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 ENERGIPLAN och KLIMATSTRATEGI Del 2 Mål och åtgärder Sidan 1 av 14 Inledning FN:s klimatpanel (IPPC) har bekräftat att klimatet verkligen förändras och att användningen av energi för mänsklig verksamhet

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom Sverige Innehåll 1. Avsiktsförklaring...1 1.1 Med sikte på en hållbar utveckling...2 1.2 Policy och principer...2 2. Organisationens miljöpåverkan...3 2.1 Fokusområden...3

Läs mer

Miljöprogram med miljöpolicy. Motala kommun

Miljöprogram med miljöpolicy. Motala kommun Miljöprogram med miljöpolicy Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0111 Datum: 2014-08-25 Paragraf: KF 86 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2014-08-25 Sida 1 (13) Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013 Bilaga 1 S4013P03 Omställning Åland Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 Kommittén Omställning Åland, 2013 1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning... 3

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en?

Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en? Miljöbokslut 25 MILJÖ Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan planen en? Miljöbokslutet sammanfattar vad som hänt i det INTERNA

Läs mer

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förenas i tanken om ett hållbart och solidariskt Västra Götaland. Västra Götalandsregionen framstår

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer