Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter"

Transkript

1 Bolagsbeskrivning

2 Innehåll Sid. 3. Riskfaktorer 5. Viktig information 6. Vd-ord 7. Ord från tillträdande vd 8. Sammanfattning 9. Om Deflamo 12. Om Apyrum 13. Affärsmodell 15. Försäljningsprocess 17. Marknad, kunder & efterfrågan 19. Ny investering i produktionslinje 20. Styrelse, organisation & övrig information 22. Resultaträkning 23. Balansräkning 24. Aktiekapital & ägarstruktur 26. Legala frågor & övrig information 27. Skattefrågor i Sverige 28. Bolagsordning

3 Deflamo Riskfaktorer Riskfaktorer Risker förknippade med verksamheten Kort historik Deflamo bildades Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Bolaget har sedan det bildades varit fokuserat på utveckling, medan kommersialisering och försäljning av flamskyddsmedlet Apyrum har kommit i ökat fokus det senaste året. Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår varav ett flertal är i fasen där man gör tester i full produktionsskala, men man har ännu inte erhållit någon repetitiv kommersiell order av betydelse från en enskild kund vid tiden för detta dokument. Bolagets framtidutsikter bör därför utvärderas utifrån den osäkerhet detta medför. Projekt- och utvecklingsrisker En av Bolagets största konkurrensfördelar är att kunna erbjuda ett innovativt och miljö vänligt flamskyddsmedel (Apyrum) till konkurrenskraftig totalkostnad för kunden. Medlet har bevisad effekt och är patenterat. Olika applikationer av Apyrum kräver dock att Bolaget i samarbete med kunden måste utveckla och anpassa produkt och material i syfte att kunna bibehålla önskvärda egenskaper för slutprodukten efter det att Apyrum tillsatts. Utfallet av denna utvecklingsprocess kan vara att önskade produktegenskaper inte uppnås. Detta skulle, beroende på projektets omfattning, kunna få negativa konsekvenser för den framtida försäljningen av Apyrum inom respektive produktsegment med minskade framtida intäkter som följd. Deflamo har vid tiden för detta dokument låga försäljningsintäkter som främst kan hänföras till leveranser inom ramen för olika utvecklingsprojekt och produktionstester. Utvecklingsprojekten som drivs tillsammans med potentiella kunder finansieras oftast till största del av kunden varför Deflamos finansiella risk i respektive projekt begränsas till de egna resurser som läggs på projektet. Detta innebär i sin tur att Bolaget kan upprätthålla en större mängd pågående utvecklingsprojekt än om dessa hade finansierats helt med egna medel. Projekten är ofta omfattande med långa projekttider och ett stort antal tester och utvärderingar, både internt och externt, i laboratorie- och produktionsmiljö samt ofta med kundens kund involverad. Risken finns därför att den bedömda resursåtgången inom ramen för Bolagets projektportfölj kan komma att innebära en högre belastning på Bolagets finansiella resurser än vad som ursprungligen planerats för och/eller att tiden till slutförande av projekten blir längre än förutspått. Även om de resultat Bolaget hittills uppnått är lovande kan det inte garanteras att utfallet av Bolagets försäljningsinsatser och fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser tillsammans med potentiella kunder kommer att vara positiva. Dessutom kan andra bolag under tiden utveckla metoder som visar sig vara överlägsna Bolagets. I båda fallen skulle detta inverka negativt på Bolagets möjligheter att generera framtida intäkter. Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter Bolaget äger idag patenträttigheterna för Europa samt delar av västra Asien. Värdet av Bolaget är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent och andra immateriella rättigheter. Det finns dock inga garantier för att Bolaget i framtiden lyckas skydda patenten mot intrång i den omfattning som kan komma att krävas. Eventuella tvister kring patenten och/eller tvister kring eventuella intrång kan komma att vara kostsamma, ta stora resurser i anspråk och ta lång tid att slutföra. Det kan, trots patentskyddet, således inte uteslutas att Bolaget påverkas negativt av intrång i eller tvister kring patenten och att framtida för säljningsintäkter påverkas negativt med minskad lönsamhet som följd. Risker förenade med kunskapsöverföring Att använda Apyrum i kundens produkter kan kräva en hög grad av anpassning av både Apyrum och kundens tillverkningsprocess. Detta innebär i sin tur att en inte obetydlig kunskap om Apyrum överförs till den potentiella kunden. Bedömningen är att denna affärsrisk är nödvändig för att kunna sälja Apyrum. Det är Bolagets uppfattning att denna risk minskas, men ej elimineras helt, genom att sekretessavtal ingås med kunden innan någon väsentlig kunskap rörande Bolagets produkter görs tillgänglig. Det kan därför inte uteslutas att väsentlig kunskap om Bolagets produkter och teknik används av kunden på ett sätt som kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida försäljningsintäkter. Risker förknippade med leverantörer/ tillverkare Deflamo samarbetar med ett flertal leverantörer och tillverkare, bl a externa leverantörer som idag ansvarar för tillverkning av Bolagets flamskyddsmedel Apyrum. Bolaget är också beroende av externa leverantörer av råvaror. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten på kort till medellång sikt innan Bolaget kan kontraktera nya tillverkningsresurser/leverantörer eller har byggt upp en egen produktion. Likaså kan en etablering av sam arbeten med nya leverantörer eller tillverkare komma att bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Användningen av externa tillverkare kan också ha en negativ påverkan på möjligheterna att leverera produkter i den omfattning och inom den tid som kunderna kan komma att kräva. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget och dess kunder från tid till annan ställer. Leveranser av produkter med dålig kvalitet eller flamskyddsegenskaper som inte uppfyller de krav som ställs kan påverka Bolagets ställning på marknaden negativt och inverka negativt på Bolagets möjlighet att hitta nya kunder. Som ett led i att minska dessa risker avser Bolaget att bygga egen produktionsanläggning för att därigenom öka kontrollen över processen. Risker förknippade med upprättande av egen produktions anläggning Bolaget avser att använda en betydande del av emissionslikviden från genomförd emission till att investera i egen produktionsanläggning i eller i anslutning/närhet till nuvarande lokaler i Malmö. Bolaget är i färd med att i samarbete med konsult designa och utvärdera en sådan produktionsanläggning som beräknas kunna vara i drift under Produktion av kemiska S 3

4 Deflamo Riskfaktorer substanser över vissa volymer kräver miljötillstånd och det kan inte uteslutas att Bolaget inte kommer att erhålla ett sådant för verksamheten eller att tillståndsprocessen tar betydligt längre tid än Bolaget beräknat, även om de kemikalier som används i tillverkningen kan anses som giftfria och ofarliga. Det kan inte heller uteslutas att en färdiginstallerad produktionsanläggning inte fungerar enligt önskade specifikationer, vilket kan medföra att projektet blir betydligt dyrare än planerat och tar längre tid än beräknat att genomföra. Konkurrens Specialkemi- och flamskyddsbranschen är hårt konkurrensutsatt. Ett antal stora internationella aktörer är verksamma på marknaden. Majoriteten av Bolagets konkurrenter har betydligt större finansiella resurser än Bolagets. Deras storlek gör att de har betydligt större utvecklingsresurser till sitt förfogande samt stora möjligheter att anpassa verksamheten till förändringar i teknik, lagstiftning och kundefterfrågan. Vidare har dessa aktörer möjligheter att avsätta avsevärt större resurser till marknadsföring och försäljning än vad Bolaget har. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Bolaget kan hävdasig ur konkurrens synpunkt i tillräcklig omfattning trots att Bolagets produkter uppvisar en rad fördelaktiga egenskaper. Bolagets produkter använder en flamskyddsteknik som delvis skiljer sig från de som normalt används och är accepterade idag. Bolagets produkter har även en rad miljömässiga fördelar jämfört med traditionella flamskyddsprodukter och det är främst inom detta område som Bolagets försäljningsargument ligger d v s att de är miljö vänliga. Det kan dock inte uteslutas att konkurrerande teknologier, som även de är miljövänliga, kan komma att utvecklas och marknadsföras av konkurrerande bolag vilket skulle kunna öka den direkta konkurrensen inom detta specifika marknadssegment. Detta skulle i sin tur kunna leda till prispress och minskade framtida marknads andelar, vilket kan komma att ha betydande effekter på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning. Valutarisker Bolaget är beroende av flera underleverantörer av råvaror i Europa och övriga världen. Inköpen från dessa sker huvudsakligen i Euro (EUR) och brittiska pund (GBP) men det kan i framtiden även handla om andra valutor. Eftersom Bolagets redovisningsvaluta är svenska SEK och inköpen främst sker i EUR och GBP har Bolaget.ex. ponering främst mot dessa tre valutor. Ett flertal av de kundprojekt som pågår görs tillsammans med internationella aktörer med Euro som huvudsaklig redovisningsvaluta. Det kan inte uteslutas att förändringar i växelkurser framöver kan komma att få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Ej försäkringsbara risker Inom ramen för Bolagets verksamhet kan oväntade och ovanliga händelser inträffa. Det är inte alltid fullt möjligt att teckna försäkringar mot sådana risker på grund av höga försäkringspremier eller andra orsaker. Skulle sådana händelser inträffa kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida utvecklings möjligheter. Det kan heller inte uteslutas att en sådan händelse kan få sådana effekter att Bolaget tvingas lägga ner, sälja eller på annat sätt avveckla verksamheten vilket kan komma att resultera i en väsentlig värdeminskning avseende Bolagets aktier. Medarbetare Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Förmågan att identifiera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla personal är av avgörande betydelse för Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, få negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att Bolaget både kommer att kunna attrahera och behålla kvalificerade nyckelpersoner, kan det inte garanteras att detta kan ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte garanteras att Bolagets når sina interna försäljningsmål det närmsta året. Risken är således att verksamheten i så fall inte genererar tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten och fortsatt produktutveckling. Skulle detta bli fallet kan det inte garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla nödvändig extern finansiering för att kompensera detta eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett miss lyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter vilket kan komma att resultera i en väsentlig värdeminskning avseende Bolagets aktier. Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är Bolagets bedömning att flamskyddsmarknaden som helhet förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Uppfattningen är även att den specifika marknads nisch, d v s miljövänliga flamskyddsmedel, inom vilken Bolaget fokuserar även den kommer att uppvisa en stark tillväxt driven av ökad miljömedvetenhet och hårdare krav från lagstiftare på olika marknader. Det kan dock inte uteslutas att marknaden utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makro ekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Risker associerade med företagsförvärv Bolaget utesluter inte att förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. S 4

5 Deflamo Definitioner & viktig information Viktig information Definitioner Med Deflamo, Bolaget eller Koncernen avses Deflamo AB (publ), org nr , med hemsida varvid definitionen Koncernen även omfattar Deflamo Förvaltning AB, org nr , och Deflamo Ltd, org nr Viktig information Denna bolagsbeskrivning har upprättats såsom informationsunderlag inför Deflamos anslutning till First North. Bolagsbeskrivningen är inget prospekt enligt tillämpligt regelverk härom. Avanza, som biträtt styrelsen i Deflamo vid sammanställningen av bolagsbeskrivningen, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av bolagsbeskrivningen. Tvist med anledning av denna bolagsbeskrivning ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Bakgrund och motiv Sedan 2007 handlas Deflamo B-aktie på Aktie Torget. Styrelsen för Deflamo bedömer att en listning av Bolagets B-aktier på First North förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolaget och aktien bland nya grupper av investerare, media, kunder och andra intressenter. Sammantaget bedöms listningen på First North sålunda underlätta Deflamos fortsatta utveckling och expansion. Första dag för handel med Bolagets aktier på First North planeras till den 8 maj Styrelsens försäkran Styrelsen för Deflamo är ansvarig för den information som lämnas i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning med tillhörande handlingar är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingen ting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Deflamo som skapas genom Bolagsbeskrivningen med tillhörande handlingar. Malmö den 23 april 2015 Deflamo AB (publ) Styrelsen Viktiga datum Första dag för handel på NASDAQ OMX First North: 8 maj 2015 Information om aktien Kortnamn: DEFL B ISIN-kod B-aktie: SE Tidpunkter för ekonomisk information 24 april 2015: Delårsrapport januari-mars maj 2015: Årsstämma 21 augusti 2015: Delårsrapport april-juni oktober 2015: Delårsrapport juli-september februari 2016: Boksluts kommuniké 2015 Finansiell rådgivare och emissionsinstitut Avanza Bank har anlitats som Certified Adviser inför upptagande till handel av Bolagets B-aktie på First North. S 5

6 Deflamo Vd-ord Vd-ord 2014 har varit ett mycket intensivt år för Deflamo. Vi har primärt fokuserat på att ställa om verksamheten från utvecklingsbolag till ett fullskaligt kommersiellt bolag för våra Apyrum-produkter. Mitt första år som vd för Deflamo fick en minst sagt flygande start där vi omedelbart satte igång med att omforma verksamheten för att kunna ta tillvara på det stora intresset från våra potentiella kunder. Genom storartade insatser från med arbetarna och vårt ekosystem av intressenter kunde vi på mycket kort tid strukturera om verksamheten för nästa fas i företagets historia. Bland de större förändringar vi genomfört under året kan nämnas etableringen i Malmö där Sveriges, och förmodligen Nordens, främsta kemikompetens finns. Flera nyckelpersoner inom utveckling och försäljning har knutits till bolaget, de flesta med erfarenhet antingen från flamskyddsindustrin eller från kundledet. Samtidigt har vi investerat i avancerad laboratorieutrustning som gett oss möjlighet att snabbt utveckla nya koncept för våra kunder. Tidigare var vi hänvisade till externa labb för dessa tjänster, men idag har vi en för branschen i det närmaste unik möjlighet att snabbt kunna testa och utveckla koncepten i det egna labbet. Vår strategi att ta hem tester och utveckling av potentiella kunders Apyrum applikationer är bland de största omställningarna i vår säljprocess som vi genomfört under 2014 och har medfört ett starkt genomslag i vår prospektbas. Från ord till handling Under året har vi bearbetat och byggt upp en omfattande projektbas med kunder över hela Europa där vi valt att endast behålla de prospekt som har en hög potential. Detta har varit möjligt dels genom en mer koncentrerad säljstrategi där vi fokuserar huvuddelen av våra resurser på flamskyddsmedel i plastmaterial, dels genom ett mer målmedvetet och strukturerat säljarbete. Vi har i dagsläget knappt 60 projekt i vår portfölj med ett potentiellt kontraktsvärde om cirka 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten genomgår just nu tester i produktionsskala hos kunder runtom i Europa. Jag håller det för sannolikt att ett antal av dessa och ytterligare andra kommer att lägga ordrar för kommersiella volymer under första halvåret Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete att utöka portföljen med potentiella kunder samtidigt som vi oförtrutet arbetar vidare med opinionsbildning och att hjälpa företag att avveckla flamskyddsmedel som finns på olika förbuds- och avvecklingslistor, till exempel REACH. 1) Utmaningar och möjligheter En viktig lärdom under 2014 har varit vikten av att driva säljarbetet med hjälp av våra egna labb för att hålla uppe tempot i säljprocessen och kunna erbjuda en så effektiv applikationshjälp med Apyrum som möjligt. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi och mycket uppskattat av våra potentiella kunder. Att vi redan från början beslutade att ta betalt för kundernas testordrar har inte varit något problem utan snarare lett till ett ökat engagemang från kunderna. En något oväntad utmaning har dock bestått i att kunna producera Apyrum i den takt som det efterfrågas i vår projektportfölj. Vid ett full skaligt produktionstest behövs relativt stora volymer och våra underleverantörer har inte mäktat med att leverera i tid, vilket tyvärr resulterat i framflyttade tester och kraftiga förseningar i säljprocessen. Det stora intresset för Apyrum kombinerat med utmaningar vid leverans har lett till att styrelsen beslutat om uppbyggnad av en egen produktions linje för Apyrum i Malmö. I mitt tycke ett mycket viktigt beslut för att kunna korta ned försäljnings processen, förbättra kvalitetskontrollen och sänka produktionskostnaderna vid fullskalig leverans. I samband med detta nästa steg i bolagets historia avser vi även att notera Deflamo på First North. Deflamos nästa kapitel Deflamo har nu tagit steget från ett utvecklingsbolag till att bli en etablerad tillverkare och kommersiell leverantör av miljövänliga flamskyddsmedel. Jag kommer att gå vidare mot nya utmaningar och det är med glädje jag lämnar över stafettpinnen till Per-Erik Velin; Deflamos nye vd med tillträde 1 maj Med Per-Eriks mångåriga erfarenhet på specialkemiområdet i kombination med kompetens från ledande befattningar inom både produktion, marknadsföring och försäljning passar han utmärkt inför nästa fas i Deflamos utveckling. Jag själv kommer kvarstå i tjänsten fram till Per-Eriks planerade tillträde för att säkerställa kontinuitet och bästa möjliga överlämning till min efterträdare. Väl mött, Magnus Jörsmo, vd 1. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. S 6

7 Deflamo Ord från tillträdande vd Ord från tillträdande vd Deflamo står redo för nästa kapitel i sin historia. Att få möjligheten att ta över rodret på Deflamo i denna spännande fas är en utmaning som jag ser mycket fram emot. Det arbete som Magnus Jörsmo och ledning åstadkommit hittills har lagt en utmärkt grund för att ta bolaget vidare till nästa fas. Trots att det ännu är en tid kvar innan jag fullt är på plats har jag redan identifierat ett par områden där min långa erfarenhet av försäljning och marknadsföring av specialkemikalier kan komma väl till pass. Intresset växer, en fin grogrund för affärs möjligheter Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Utöver de processer som pågår på EU-nivå för att eliminera miljö och hälsoskadliga brom- och antimonbaserade medel ser vi även ett mycket stort nationellt intresse här på hemmaplan där till exempel allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren och Deflamo står i frontlinjen för att kunna förse kunderna med det bästa alternativet. Mitt uppdrag och målsättning från styrelse och aktieägare är glasklart: Deflamo ska vara ett k ommersiellt bolag med en bevisad affärsmodell före utgången av Jag har varit med och byggt upp affärsrörelser från ett tidigt skede förr och vet hur mycket blod, svett och tårar som krävs det är med stolthet, spänning och målmedvetenhet jag tackar för förtroendet. Per-Erik Velin Tillträdande vd Korta fakta Per-Erik innehar för närvarande en tjänst som Global Director Marketing & Sales på Vencorex i Frankrike. Tidigare har han under cirka tjugo års tid haft olika befattningar inom Perstorpkoncernen, bl.a. som vd för Perstorp Japan, affärsområdeschef för Perstorp Specialty Chemicals samt haft ansvar för processutvecklingen inom Pergo. Per-Erik har en civilingenjörsexamen i kemi från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Lunds Universitet. Per-Erik Velin tillträder tjänsten under andra kvartalet S 7

8 Deflamo Sammanfattning Sammanfattning Deflamo - en grön framtidssäkrad investering i en växande bransch Deflamo AB Apyrum Ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flam skyddsmedel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Idag ett team om 10 personer baserade i Malmö. Marknaden för flamskyddsmedel Marknaden för flamskyddsmedel värderas till $5,4 miljarder, varav den europeiska marknaden är värderad till $1,8 miljarder. Marknaden beräknas växa med 5 procent årligen - den miljövänliga delen beräknas dock växa betydligt snabbare. Det finns inga direkta konkurrenter till Deflamo med motsvarande miljöprestanda utmaningen ligger i att få industrin att våga lämna konventionella flamskydd till förmån för miljö vänliga alternativ som Apyrum. Går från R&D till kommersiell produkt 2014 ett transformationens år: ny vd, bolagsflytt till Malmö, ny säljorganisation, ny försäljningsstrategi och fokus på utvalda marknadssegment. Cirka 60 kundprojekt i projektportföljen med ett upp skattat potentiellt kontraktsvärde om ca. 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten i produktionsskala - ett antal av dessa förväntas att lägga order för kommer siella volymer under första halvåret Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Produkten ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Apyrum har ett konkurrenskraftig pris/ prestandarelation jämfört med traditionella flamskydds medel. Bäst flamskydd och minst miljöpåverkan vid livscykelstudie genomförd 2011 av engelska miljöinstitutet Gnosys. Framtida EU-regleringar gynnar Deflamo Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren drivet av EU regleringar. Utöver de processer som pågår på EU-nivå finns ett stort nationellt intresse där t.ex. allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Ny produktionslinje i Malmö Strategiskt beslut fattat att starta egen produktionslinje för att möta det starka intresse som finns bland potentiella kunder och ej vara beroende av externa underleverantörer. Motiv för att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra vår produktions process, förbättra kvalitet och minska produktions kostnaderna. Korta fakta #1 Bäst skydd givet minimal miljöpåverkan. 0 st direkta konkurrenter med samma miljöpre standa. $5,4 miljarder är den globala marknaden värderad till. $1,8 miljarder är den europeiska marknaden värderad till. 5 % beräknas marknaden för flamskyddsmedel växa med årligen. S 8

9 Deflamo Om Deflamo Om Deflamo Vi strävar efter att rädda liv med så liten miljöpåverkan som möjligt Deflamo är ett modernt svenskt special kemiföretag som utvecklar, producerar och säljer den effektiva och biologiskt nedbrytbara flamskyddsteknologin Apyrum. Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. Bolaget samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera, där höga krav ställs på brandskydd, miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och borsyra, med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Deflamo äger patenten för Apyrums miljö vänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Världsmarknaden idag uppskattas till $5,4 miljarder i årstakt. Huvudkontor, lager och laboratorium finns i Malmö. Produktion sker för närvarande i samarbete med kontraktstillverkare i England, men under 2015 avser Bolaget starta egen produktion i Malmö för att kunna möta det stora intresset hos potentiella kunder. Flamskydd Flamskyddsmedel har använts i mer än 100 år och dess uppgift är att fördröja brandförloppet och därmed rädda liv. Genomsnittlig tid till fullt utvecklad brand i ett hus på 1960 talet var cirka 17 minuter; på grund av alla brandfarliga material som används i fastigheter idag kan en mindre brand utvecklas till ett inferno på så kort tid som 3-4 minuter. Nedanstående visar generell effekt av flamskyddsmedel: 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. I Europa finns det idag standarder som kräver flamskydd i allt från golv och möbler till biografdukar och lastbilskapell. Miljövänligt flamskydd, en framtidssäker investering Trots att fördelarna med flamskyddsmedel är stora, och ofta livsviktiga, så har de flesta av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag mycket negativa miljö- och hälso egenskaper. Dessa negativa sidor av flamskyddsindustrin har på senare år uppmärksammats, i synnerhet inom EU. Ett antal av de farligaste bromföreningarna är redan förbjudna globalt, och ett flertal ämnen som används i nuvarande konventionella flamskydd är under utredning för utfasning. Detta såväl i ett antal nationella initiativ liksom under den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Under tiden väljer dock allt fler företag och tillverkare att frivilligt fasa ut miljöfarliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier tack vare en växande opinion samt miljö-, hälso- och policybeslut. Idag är Deflamo ett av få företag som kan erbjuda ett miljövänligt och framtidssäkrat flamskyddsmedel och förmodligen det som har den allra högsta miljöprofilen. Effekt av flam skydds medel 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. S 9

10 Deflamo Xxx Deflamo äger patenten för apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel som idag upp skattas till $5,4 miljarder årligen. S 10

11 Deflamo Xxx Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rök utveckling och är en fullgod ersättare till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel. Grundidén för Apyrum kommer från naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. S 11

12 Deflamo Om Apyrum Om Apyrum Ett högpresterande flamskydd som samtidigt är miljövänligt. Finns det? Apyrum är en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi som med fördel kan integreras i produktionsprocesser för en mängd olika material. Apyrum är baserat på naturliga salter och efterliknar naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Alla ingående ämnen som används är var för sig godkända som tillsatser i livsmedel. Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rökutveckling och är en fullgod ersättare till miljöoch hälsofarliga flamskyddsmedel. Kan användas i de flesta material Apyrum är unikt på så vis att det kan användas i många industriella material, t.ex. polymerer (PVC, polyamid, polyuretan m fl), papper samt i naturliga och syntetiska fibrer. Apyrum kan även användas i kombination med andra system för att tillföra ytterligare flamskydd ande egenskaper. Apyrums egenskaper tillåter Deflamo att rikta in sin försäljning mot industriella applikationer där konventionella flamskyddsmedel normalt används, till exempel byggmaterial, möbler, inredningsmaterial, papper, textilier och non-wovenmaterial. Materialen används till exempel i fordon och andra transportmedel samt elektronisk utrustning. Sedan andra halvan av 2014 har vd och styrelse fattat det strategiska beslutet att fokusera Bolagets säljresurser på de applikationer och kunder som ligger närmast till hands, och där det finns en stor marknad inom räckhåll. Därför fokuserar Deflamo idag primärt på den europeiska PVC industrin. De konventionella flamskyddsmedel som används inom denna industri är starkt ifrågasatta och idag finns inga fullgoda alternativ förutom Apyrum på marknaden. Miljövänligt genom hela produktlivscykeln; från tillverkning via användning till kvittblivning. Högpresterande flamskyddsegenskaper, såsom självsläckning, reducerad värmebildning och minskad rökutveckling. Totalkostnadseffektivt. Så fungerar Apyrum Grundidén till Apyrum är inspirerad av naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Apyrum har flera funktioner, men enkelt uttryckt är den huvudsakliga funktionen att Apyrum vid brand bildar ett skyddande lager av det kol som finns i värdmaterialet, s.k. intumescens. Det bildade kollagret: Kväver elden. Motverkar droppbildning av värdmaterialet. Bidrar till att minska de farliga rökgaserna. Apyrumreaktion är dessutom endoterm vilket innebär att den kyler ner materialet och omgivningen. Apyrum hindrar på så vis brandförloppet och minskar de farliga konsekvenserna av en brand. Bäst skydd och minst miljöpåverkan Vid en oberoende livscykelstudie/lca (Life Cycle Assessment) genomförd 2011 av det engelska miljöinstitutet Gnosys undersöktes de 40 vanligast förekommande icke halogenbaserade flamskyddsmedlen på marknaden. Apyrum rankades bäst i testet avseende både totala miljöegenskaper samt flamskydds funktion. Miljövänlig teknologi i ett nötskal Apyrum består endast av miljövänliga råvaror. Apyrum bryts ned i naturen till vanligt förekommande beståndsdelar, och lämnar inga farliga restprodukter. Förbränning av Apyrum resulterar endast i koldioxid och vatten. Apyrums egenskaper vid termisk nedbrytning minskar utveckling av farliga gaser som normalt bildas i ett obehandlat material. Apyrum är inte märkningspliktigt avseende miljö eller hälsa och det är tillverkat av råvaror som är eller kan livsmedelsgodkännas. Fördelar och kännetecken Förutom att vara både stabilt och åldersbeständigt uppfyller Apyrum de krav som ställs på ett högpresterande flamskyddsmedel. Det har dessutom ytterligare fördelar: S 12

13 Deflamo Affärsmodell Affärsmodell Deflamos affärsmodell bygger på att sälja Apyrum som ersättning till de ofta miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel som används idag. Apyrum är ett flamskydd med överlägsna miljöprestanda och konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskydd. Apyrums miljöegenskaper är huvudanledningen till att de potentiella kunderna är intresserade, men kostnad är självfallet också en mycket viktig faktor för kunden, i synnerhet då flamskyddsmedel ofta utgör en betydande del av den totala råvarukostnaden. För t.ex. en PVC-tillverkare kan flamskyddsmedel utgöra så mycket som en tredjedel av råvarukostnaden. Deflamo lägger därför stora resurser på att hjälpa kunden nå en konkurrenskraftig totalkostnad med Apyrum. För att kunna uppnå detta kännetecknas Deflamos affärsmodell av ett nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln, för att på så sätt säkerställa ett framgångsrikt teknologiskifte. Det kan man göra tack vare kunnig personal med lång erfarenhet inom flamskydds- och materialteknik, samt tillgång till ett fullt utrustat brandtestlabb i Bolagets lokaler. Apyrum är i sig inte alltid det billigaste flamskyddsalternativet, men tack vare dess unika egenskaper och stor applikationskunskap hos Bolagets ingenjörer kan man många gånger hjälpa kunden att ta fram en produkt som totalt sett har en mycket konkurrenskraftig totalkostnad jämfört med existerande lösning. I tillägg till detta får kunden alltså överlägsna miljöprestanda. Detta är normalt mycket värdefullt för Bolagets kunder och därmed ett starkt säljargument, men processen kan vara tidskrävande och är också avhängig av att Deflamo får tillgång till kundens befintliga recept; något som givetvis kräver stort förtroende i kundrelationen. Denna affärsmodell och strategi möjliggör en bättre kostnadsoptimering för kunderna utifrån de krav på prestanda/brandstandard som de ställer för sin produkt, samt en närmare affärsrelation mellan Deflamo och dess kunder. Det gör också inträdesbarriären implicit för en eventuell framtida konkurrens. Deflamos laboratorium en viktig nyckel till Bolagets affärsmodell Deflamo har ett eget topputrustat laboratorium som gör det möjligt att testa hur väl Apyrum skyddar mot brand i olika material. Man kan därmed ge bästa möjliga rekommendationer till kunden hur Apyrum ska användas för att uppfylla de standarder som krävs. Med egen utrustning behöver Deflamos kunder inte anlita externa laboratorier för att få material testade, något som annars ökar både tidsåtgång och kostnader. Med Deflamos nya labbvalsverk kan man framställa olika typer av plastmaterial, både för internt utvecklingsarbete och för att hjälpa potentiella kunder utveckla sina recept med Apyrum som flamskyddsmedel. Detta innebär såväl en väsentlig tidsbesparing som minskade kostnader. Det finns många olika teststandarder; både applikations- och landspecifika. Deflamo erbjuder idag ett antal testmetoder för att mäta om ett flamskyddat material uppfyller en viss teststandard. Testerna utförs bland annat i en så kallad konkalorimeter, som är ett speciellt instrument för att bland annat mäta ett materials motståndskraft mot brand enligt ett flertal olika standarder. Att ett företag som tillverkar flamskyddsmedel har en konkalorimeter är relativt unikt i Europa och en stor konkurrensfördel i vår process. Sammanfattning Överlägsna miljöprestanda kombinerat med konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskyddsmedel. Ett mycket nära samarbete med kunden genom hela utvecklingscykeln. Tillgång till komplett brandtestlabb. Kunnig personal med bred erfarenhet inom flamskyddsmarknaden. Med vår labbutrustning kan vi enklare, snabbare och mer exakt optimera applikationerna med Apyrum och därmed hjälpa kunden till rätt prestanda till rätt kostnad. Genom investeringen i vår nya konkalorimeter och labbvalsverk, i tillägg till vår existerande labbutrustning, har Deflamo förutsättningar att substantiellt korta genomförandetiderna för nya projekt. S 13

14 Deflamo Xxx Vägen till ett framgångsrikt teknologiskifte Deflamo har ett nära samarbete med kunden genom hela produktionscykeln Topputrustat labb tillgängligt för brandtester. Nära samarbete genom hela produktionscykeln. Strävar efter optimerad kostnad för formuleringarna, vilket möjliggör bästa möjliga totalkostnad. Eget topputrustat laboratorium. Obegränsade brandtester. Kunden kan säkerställa optimerad totalkostnad före certifiering, vilket möjliggör sänkta kostnader och drastiskt förkortade utvecklingstider. Nära sam arbete från dag ett. Lägst totalkostnad. Vinnande koncept. ETT EXEMPEL DÄR APYRUM MINSKAR TOTALKOSTNADEN Exemplet avser en PVC-tillverkare Totalkostnad (index 100) TRADITIONELLT FLAMSKYDD Apyrum Flamskydd utgör i allmänhet en stor del av den totala råvarukostnaden för t.ex. en plasttillverkare. Det är därför av yttersta vikt att hjälpa kunden optimera råvarukostnaden mot prestanda/standardkrav. Apyrum kan vara dyrare i absoluta tal och relativt andra komponenter, men leder till en lägre totalkostnad. Totalkostnad PVCprodukt (index=100) PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat S 14

15 Deflamo Försäljningsprocess Försäljningsprocess Deflamos försäljningsprocess kännetecknas av ett mycket nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln. Deflamo bistår därvid kunden genom hela utvecklingscykeln till bästa resultat, snarare än att bara lämna ett prov för att kunden själv ska försöka hitta bästa sättet att använda det. Incitamentet för en kund att byta till Apyrum är alltid att kunna erbjuda sina respektive kunder alternativ med en bättre miljöprofil, som dessutom innebär oförändrat eller bättre flamskydd till en konkurrenskraftig totalkostnad. För att kunna hålla kvalitet, struktur och överblick barhet genom hela införsäljningsprocessen har Deflamo utvecklat en standardiserad modell för att lotsa kunder från Potential till Försäljning. Varje steg kännetecknas av olika arbetsinsatser från både Deflamo och kund. I takt med att ett projekt flyttar vidare till nästa steg ökar sannolikheten för att den potentiella kunden kommer över till kommersiella avtal. Steg 0 identifiering av möjliga kunder Under 2014 har en bruttolista med potentiella europeiska Apyrumkunder arbetats fram. Denna lista är framför allt inriktad på PVC, andra polymerer och papper; andra möjliga applikationer har prioriterats ned tills vidare. Under 2014 kontaktades mer än 100 potentiella kunder varav ca 60 ledde till Steg 1 i införsäljningsprocessen. Steg 1 - Potential De kunder som befinner sig i detta stadium har, efter initial information om vad Deflamo kan erbjuda, bekräftat sitt intresse för att utvärdera Apyrum. Deflamo har träffat berörda personer hos det aktuella bolaget och fått bekräftelse på att de kommer att påbörja arbetet med laboratorietester. Steg 2 - Labbtester I labbtest-fasen genomförs inledande småskaliga tester. Grunden är alltid att börja med att ersätta befintligt flamskydd med Apyrum och utifrån detta sedan se över hela formuleringen för att uppnå optimal balans mellan effekt och kostnad. Att ta fram nya recept/formuleringar för en unik applikation är en omfattande process och kräver stor specialistkunskap; något som Deflamo är stolt över att kunna hjälpa sina kunder med. Steg 3 - Brandtester I detta skede har man tagit fram ett antal optimerade recept med Apyrum som möter kundens kriterier så långt man kan testa på labb. Resultatet ska nu brandtestas och tack vare de investeringar Deflamo genomfört under 2014 kan testerna numera utföras i Bolagets eget laboratorium. Kunden är därmed inte utlämnad till tester hos tredje part som tenderar att dra ut på tiden och dessutom är mycket kostsamma. Detta knyter också den potentiella kunden närmare Deflamo. Möjligheten till tester hos Deflamo har avsevärt kortat ledtiderna för Bolagets införsäljningsprocess. Även i detta skede bidrar Deflamos applikationsingenjörer och kemister i hög grad med sin specialistkunskap för att hjälpa kunden. Steg 4 - Produktionstest Produktionstesterna är det sista steget i utvecklingscykeln innan man avancerar till löpande försäljning. I detta steg testar kunden produkten i egen produktionslinje under normala produktionsbetingelser. När tester kan utföras är avhängigt den befintliga beläggningen hos kunden och innebär alltid ett avbrott i löpande produktion. Detta kan inte Deflamo direkt påverka mer än att tillsammans med kunden försöka hitta det lämpligaste tillfället i kundens produktionscykel för att stoppa pressarna och testa Apyrum i fullskalig produktion. När produktionstesterna är gjorda vidtar avslutande tester hos kunden, kundens kund och slutligen certifiering hos ackrediterade laboratorier. Produktionstester en lönsam investering Kunden betalar alltid för det Apyrum som används i produktionstestfasen, men kundens huvudkostnad är trots allt dess alternativkostnad av dyr produktionstid. Som exempel kan nämnas att en produktionstimme inom plastindustri kan kosta mer än SEK och ett enstaka produktions test kan därmed vara en investering på över SEK. Att kunden investerar i Apyrum redan i produktions testfasen är en tydlig signal för Bolaget om dess potential, och att kunden är verkligt intresserad av Apyrum. S 15

16 Deflamo Xxx Pågående projekt per testfas Total 57 st Uppskattat värde av Projektportfölj per testfas Total 132 MSEK (beräknat på kundens nuvarande volym) Fas 4 Produktionstest: 12 st Fas 1 Potential: 15 st Fas 4 Produktions test: 33 MSEK Fas 1 Potential: 26 MSEK Fas 3 Brandtest: 9 st Fas 2 Labbtest: 21 st Fas 3 Brandtest: 26 MSEK Fas 2 Labbtest: 47 MSEK Försäljningsprocess/projektfaser Större kund kg/ leverans Labtest Produktionstest 1 Produktionstest 2 Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3 Mindre kund Löpande Införsäljningstiden är relativt omfattande, men i gengäld byter kunden ogärna leverantör om man investerat i en framtidssäkrad produkt. Mån Drivkraften för kunden att använda Deflamos produkter Prioriteringsordning för kund Överlägsen miljöprestanda Regelverk Reglering Allmän opinion Miljö egenskaper Lägre kostnad för formulering och utveckling Kortare time-to-market Konkurrenskraftig totalkostnad 3 Uppnå erkänd industristandard 1 2 Applikationskunnande Möjlighet till brandtester S 16

17 Deflamo Marknad, kunder & efterfrågan Marknad, kunder & efterfrågan Marknaden för flamskyddsmedel och kemikalier är global och värderades 2013 till $5,4 miljarder 1), varav den europeiska marknaden värderades till $1,8 miljarder årligen. Efterfrågan/användning av flamskyddsmedel förväntas fram till och med 2018 öka med i snitt 5 procent per år, och beror framförallt på en ökad efterfrågan av miljö vänliga produkter, ökad användning av lättbrännbara material samt en generell ekonomisk tillväxt. Många av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag har mycket negativa miljö- och hälsoegenskaper. Det är primärt de halogenbaserade flamskyddsmedlen som innehåller brom och klor, men även andra som till exempel antimon, som är mycket tveksamma ur miljö- och hälsosynpunkt. Samtliga används i stor skala av europeiska tillverkningsföretag idag. Allt fler företag och tillverkare väljer dock att frivilligt fasa ut skadliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier som inte bara är högpresterande utan också miljömässigt överlägsna. Flamskydds medel baserade på ämnen som för närvarande granskas och utvärderas, som t.ex. många av de halogenbaserade flamskyddsmedlen, kommer sannolikt att fasas ut genom EU-lagstiftning och således förbjudas. EU:s kemikalielagstiftning Europas kemikalieindustri regleras av EU:s kemi kalielagstiftning REACH, och omfattar alla industri sektorer som hanterar kemikalier längs hela distributionskedjan. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. REACH har antagits för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö mot risker med kemiska ämnen och samtidigt säkerställa fri rörlighet för kemiska ämnen på marknaden. I princip gäller REACH för alla kemiska ämnen, inte enbart de kemiska ämnen som används inom industriell behand ling, utan även dagligen. Därför inverkar förordningen på de flesta företag inom hela EU. Farliga ämnen är listade på REACH kandidatlista och brukar ibland kallas för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Listan återfinns på: candidate-listtable Syftet är att fasa ut de farligaste ämnena och sedan fylla på listan med de ämnen som står näst på tur att granskas, för att successivt åstadkomma en giftfri miljö. 2) Konkurrenter Flamskyddsindustrin är global och utgörs av ett 50-tal större företag som tillsammans producerar och distribuerar merparten av de flamskyddsmedel som finns på marknaden. Därutöver finns ett mycket stort antal företag som är mer nischade med avseende på teknologi, grad av förädling eller på geografisk marknad. Bland dessa finns även distributörer. Både bland tillverkare och distributörer så är vissa specialiserade på flamskyddsmedel och andra har flamskyddsmedel som en del i en bredare produktportfölj. Marknaden domineras av en handfull aktörer där endast några få har flamskyddsmedel som sin viktigaste produkt. För de andra utgör denna marknad bara en liten del av en mycket stor och diversifierad produktportfölj. Exempel på detta är t.ex. BASF, Bayer/Lanxess och Clariant. Samtliga av de större och mer etablerade aktörerna som är verksamma inom traditionella flamskyddsmedel, är enligt Bolagets bedömning inga direkta konkurrenter vad gäller tillhandahållandet av ett miljövänligt alternativ. 1. Källa: bcc Research, September Källa: guest/regulations/reach/understanding-reach S 17

18 Deflamo Xxx Prognos Global användning av flamskyddsmedel (miljoner kg) Användning av flamskyddsmedel per applikationsområde Övrigt: 3 % Dekor: 4 % Ytbeläggningar: 3 % Färg/lack: 4 % +5 % Trä/papper: 5 % Plastprodukter är den främsta applikationen för flamskyddsmedel. Två tredjedelar av de flamskyddsmedel som konsumeras globalt används i olika plastprodukter. Plaster: 66 % Textilier: 15 % Källa: bcc Research, september 2013 Europeisk marknad för flamskyddsmedel, per typ Total uppskattning 550,000 MT/1400 MEUR MT M Kan ersättas Kan ersättas Kan ersättas med Apyrum med Apyrum med Apyrum 0 0 ATH Bromine P-Based CI-Based ATO Melamine MDH Others Källa: bcc Research, september 2013, samt Bolagets egna uppskattningar S 18

19 Deflamo Ny investering i produktionslinje Ny investering i produktionslinje Bolagets motiv för att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra Bolagets produktionsprocess, förbättra kvalitet och minska produktionskostnaderna. Produktionslinjen kommer att byggas med målsättning att tas i drift under Den är samman satt av flera delar och kommer att fungera som utvecklings- och pilotanläggning samtidigt som den vid fullt kapacitetsutnyttjande initialt kommer att kunna producera 500 ton Apyrum årligen. Utöver grundläggande produktion kommer produktions linjen tillåta Bolaget att även: tillverka nya utvecklingsprodukter med kort ledtid i samband med kundprojekten. fungera som pilotanläggning för att effektivisera och optimera tillverkningsprocessen med avseende på teknik, råvaror och produktegenskaper. samla kunskap och erfarenheter för att kunna skala upp produktionen ytterligare. En förstudie har genomförts och baseras på erfarenheter från år av samarbete med legotillverkare samt från egen forskning och utveckling. Resultatet är en helt omstrukturerad tillverkningsprocess. Istället för en batchprocess används en kontinuerlig process som reducerar kostnaden samtidigt som produktens kvalitet förbättras. Försök har genomförts i liten och större skala, både i egen regi och tillsammans med externa processpecialister och leverantörer av processmaskiner, vilka bidragit till att förfina och bekräfta den nya processen. Produktkvaliteten kommer att vara mikrokristaller som uppfyller marknadens högsta produktkrav i premiumsegmentet. Produkten har en homogen partikelstorlek på ca 2-5 µm. Idag mals pulverprodukterna vilket är en mer kostsam teknik och partiklarna är både betydligt större och har en större storleks fördelning. För delarna med den nya produkten är att flamskyddseffekten ökar betydligt ju mindre partiklarna är. Mindre och mer homogena partiklar gör dessutom att plastens egenskaper och bearbetningsbarhet förbättras. Fördelen är vidare att den mycket fina partikelstorleken åstadkoms genom mikrokristallisation istället för kostsam pulvermalning. Genom valet av processmetod påverkas slutprodukten i mindre omfattning av råvarans kvalitet och den färdiga produkten har en större renhet. Resultatet är en högre och jämnare produktkvalitet med bättre flamskyddsprestanda. Anläggningen är flexibel och har designats för tillverkning av samtliga produkter i Apyrumsortimentet, såväl pulver som vätskor. Dessutom är anläggningen utvecklad med speciell hänsyn till att kunna fungera som utvecklings- och försöksanläggning samt för att kunna tillverka pilotprodukter och utveckla produktionsprocesser. Syftet är att stödja Bolagets kundprojekt och försäljningsarbetet genom att med betydligt kortare ledtider kunna tillverka anpassade prototypoch pilotprodukter. S 19

20 Deflamo Styrelse, organisation & övrig information Styrelse & ledande befattningshavare Styrelse Jan-Ove Aspeblad Född 1952, ordförande sedan 2014 Jan Blomquist Född 1966, ledamot sedan 2014 Åsa Hansdotter Född 1974, ledamot sedan 2014 Fredrik Westin Född 1965, ledamot sedan 2004 Jan-Ove Aspeblad arbetar med affärsutveckling inom AAK AB samt är styrelseledamot och delägare i Cyrba AB. Tidigare har Jan-Ove haft ledande roller inom AAK AB och Karlshamns AB, i huvudsak som CFO och koncerncontroller. Han har även stor erfarenhet av M&A, såväl analyser som finansiering och genomförande. Jan-Ove är en erfaren styrelseledamot, med uppdrag bland annat inom AAK och EC-gruppen. Jan-Ove är utbildad civilekonom. Aktier: st Jan Blomquist är styrelseledamot i Jan Blomquist AB. Jan har ca 20 års erfarenhet av finansbranschen och var fram till 2004 anställd och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han jobbat med investeringar i ett antal noterade och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå AB och Lateo AB. Jan är utbildad national ekonom och mate matiker vid Stockholms Universitet. Aktier: st, varav st A-aktier Åsa Hansdotter är advokat och partner i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är framförallt verksam inom det bolags- och aktiemarknads rättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor för både noterade och onoterade företag. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren var Åsa stationerad i Ryssland, men har nu sin bas på byråns kontor i Helsingborg där hon är kontorschef. Åsa är styrelseledamot i Proventus Capital Management AB. Fredrik Westin är grundare av Deflamo AB och var fram till 2014 vd i Bolaget. Sedan februari 2014 axlar han rollen som CTO. Fredrik Westin är vidare ledamot för Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom företags utveckling och entreprenörskap. Under perioden var han verksam som VD i Axxino AB. Dessförinnan har Fredrik arbetat som företagsledare i tillväxtföretag och har startat samt etablerat verksamheter i Sverige och Europa. Vidare har Fredrik studerat företagsekonomi, Teckningsoptioner TO2B: st Teckningsoptioner TO2B: st Aktier: st Teckningsoptioner TO2B: st handelsrätt och nationalekonomi på Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Fredrik är även ledamot i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat Trä. Aktier: st, varav st A-aktier Optionsinnehav: st Teckningsoptioner TO2B: st S 20

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum Innehåll Sid. 4. Definitioner & viktig information 5. Erbjudandet i sammandrag 6. Vd-ord 7. Sammanfattning 8. Om Deflamo 11. Om Apyrum 12. Affärsmodell 14. Försäljningsprocess 16. Marknad, kunder & efterfrågan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 2007-01-01 2007-12-31

Bokslutskommuniké 2007 2007-01-01 2007-12-31 R Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen uppgick till 199 tkr (228) Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster uppgick till -4 507 tkr (-2 982) och resultat uppgick till -4 540 tkr (-3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Första kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773) Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015

Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 BAYN EUROPE AB (publ) Organisationsnr 556794-4797 Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 Första kvartalet Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie* Resultat per aktie efter full utspädning*

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val.

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val. Afumex halogenfria kablar Ett tryggt och säkert val. Halogenfria kablar kan rädda liv! Man hittar helt enkelt inte ut när det brinner i en lokal med PVC-kablar. Vi arbetar mycket fokuserat med att förespråka

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI SEPTEMBER 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI SEPTEMBER 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI SEPTEMBER 2010 o Nettoomsättning för perioden 3,0 Mkr (3,8) o Resultat efter finansnetto 2,2 Mkr (-1,3) o Resultat per aktie -0,47 kr (-4,99) o Likvida medel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006.

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006. Rörelseintäkterna uppgick till 39 Tkr (957 Tkr) Resultat efter skatt uppgick till -1 719 Tkr (-191 Tkr) Resultat

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer