Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter"

Transkript

1 Bolagsbeskrivning

2 Innehåll Sid. 3. Riskfaktorer 5. Viktig information 6. Vd-ord 7. Ord från tillträdande vd 8. Sammanfattning 9. Om Deflamo 12. Om Apyrum 13. Affärsmodell 15. Försäljningsprocess 17. Marknad, kunder & efterfrågan 19. Ny investering i produktionslinje 20. Styrelse, organisation & övrig information 22. Resultaträkning 23. Balansräkning 24. Aktiekapital & ägarstruktur 26. Legala frågor & övrig information 27. Skattefrågor i Sverige 28. Bolagsordning

3 Deflamo Riskfaktorer Riskfaktorer Risker förknippade med verksamheten Kort historik Deflamo bildades Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Bolaget har sedan det bildades varit fokuserat på utveckling, medan kommersialisering och försäljning av flamskyddsmedlet Apyrum har kommit i ökat fokus det senaste året. Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår varav ett flertal är i fasen där man gör tester i full produktionsskala, men man har ännu inte erhållit någon repetitiv kommersiell order av betydelse från en enskild kund vid tiden för detta dokument. Bolagets framtidutsikter bör därför utvärderas utifrån den osäkerhet detta medför. Projekt- och utvecklingsrisker En av Bolagets största konkurrensfördelar är att kunna erbjuda ett innovativt och miljö vänligt flamskyddsmedel (Apyrum) till konkurrenskraftig totalkostnad för kunden. Medlet har bevisad effekt och är patenterat. Olika applikationer av Apyrum kräver dock att Bolaget i samarbete med kunden måste utveckla och anpassa produkt och material i syfte att kunna bibehålla önskvärda egenskaper för slutprodukten efter det att Apyrum tillsatts. Utfallet av denna utvecklingsprocess kan vara att önskade produktegenskaper inte uppnås. Detta skulle, beroende på projektets omfattning, kunna få negativa konsekvenser för den framtida försäljningen av Apyrum inom respektive produktsegment med minskade framtida intäkter som följd. Deflamo har vid tiden för detta dokument låga försäljningsintäkter som främst kan hänföras till leveranser inom ramen för olika utvecklingsprojekt och produktionstester. Utvecklingsprojekten som drivs tillsammans med potentiella kunder finansieras oftast till största del av kunden varför Deflamos finansiella risk i respektive projekt begränsas till de egna resurser som läggs på projektet. Detta innebär i sin tur att Bolaget kan upprätthålla en större mängd pågående utvecklingsprojekt än om dessa hade finansierats helt med egna medel. Projekten är ofta omfattande med långa projekttider och ett stort antal tester och utvärderingar, både internt och externt, i laboratorie- och produktionsmiljö samt ofta med kundens kund involverad. Risken finns därför att den bedömda resursåtgången inom ramen för Bolagets projektportfölj kan komma att innebära en högre belastning på Bolagets finansiella resurser än vad som ursprungligen planerats för och/eller att tiden till slutförande av projekten blir längre än förutspått. Även om de resultat Bolaget hittills uppnått är lovande kan det inte garanteras att utfallet av Bolagets försäljningsinsatser och fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser tillsammans med potentiella kunder kommer att vara positiva. Dessutom kan andra bolag under tiden utveckla metoder som visar sig vara överlägsna Bolagets. I båda fallen skulle detta inverka negativt på Bolagets möjligheter att generera framtida intäkter. Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter Bolaget äger idag patenträttigheterna för Europa samt delar av västra Asien. Värdet av Bolaget är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent och andra immateriella rättigheter. Det finns dock inga garantier för att Bolaget i framtiden lyckas skydda patenten mot intrång i den omfattning som kan komma att krävas. Eventuella tvister kring patenten och/eller tvister kring eventuella intrång kan komma att vara kostsamma, ta stora resurser i anspråk och ta lång tid att slutföra. Det kan, trots patentskyddet, således inte uteslutas att Bolaget påverkas negativt av intrång i eller tvister kring patenten och att framtida för säljningsintäkter påverkas negativt med minskad lönsamhet som följd. Risker förenade med kunskapsöverföring Att använda Apyrum i kundens produkter kan kräva en hög grad av anpassning av både Apyrum och kundens tillverkningsprocess. Detta innebär i sin tur att en inte obetydlig kunskap om Apyrum överförs till den potentiella kunden. Bedömningen är att denna affärsrisk är nödvändig för att kunna sälja Apyrum. Det är Bolagets uppfattning att denna risk minskas, men ej elimineras helt, genom att sekretessavtal ingås med kunden innan någon väsentlig kunskap rörande Bolagets produkter görs tillgänglig. Det kan därför inte uteslutas att väsentlig kunskap om Bolagets produkter och teknik används av kunden på ett sätt som kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida försäljningsintäkter. Risker förknippade med leverantörer/ tillverkare Deflamo samarbetar med ett flertal leverantörer och tillverkare, bl a externa leverantörer som idag ansvarar för tillverkning av Bolagets flamskyddsmedel Apyrum. Bolaget är också beroende av externa leverantörer av råvaror. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten på kort till medellång sikt innan Bolaget kan kontraktera nya tillverkningsresurser/leverantörer eller har byggt upp en egen produktion. Likaså kan en etablering av sam arbeten med nya leverantörer eller tillverkare komma att bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Användningen av externa tillverkare kan också ha en negativ påverkan på möjligheterna att leverera produkter i den omfattning och inom den tid som kunderna kan komma att kräva. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget och dess kunder från tid till annan ställer. Leveranser av produkter med dålig kvalitet eller flamskyddsegenskaper som inte uppfyller de krav som ställs kan påverka Bolagets ställning på marknaden negativt och inverka negativt på Bolagets möjlighet att hitta nya kunder. Som ett led i att minska dessa risker avser Bolaget att bygga egen produktionsanläggning för att därigenom öka kontrollen över processen. Risker förknippade med upprättande av egen produktions anläggning Bolaget avser att använda en betydande del av emissionslikviden från genomförd emission till att investera i egen produktionsanläggning i eller i anslutning/närhet till nuvarande lokaler i Malmö. Bolaget är i färd med att i samarbete med konsult designa och utvärdera en sådan produktionsanläggning som beräknas kunna vara i drift under Produktion av kemiska S 3

4 Deflamo Riskfaktorer substanser över vissa volymer kräver miljötillstånd och det kan inte uteslutas att Bolaget inte kommer att erhålla ett sådant för verksamheten eller att tillståndsprocessen tar betydligt längre tid än Bolaget beräknat, även om de kemikalier som används i tillverkningen kan anses som giftfria och ofarliga. Det kan inte heller uteslutas att en färdiginstallerad produktionsanläggning inte fungerar enligt önskade specifikationer, vilket kan medföra att projektet blir betydligt dyrare än planerat och tar längre tid än beräknat att genomföra. Konkurrens Specialkemi- och flamskyddsbranschen är hårt konkurrensutsatt. Ett antal stora internationella aktörer är verksamma på marknaden. Majoriteten av Bolagets konkurrenter har betydligt större finansiella resurser än Bolagets. Deras storlek gör att de har betydligt större utvecklingsresurser till sitt förfogande samt stora möjligheter att anpassa verksamheten till förändringar i teknik, lagstiftning och kundefterfrågan. Vidare har dessa aktörer möjligheter att avsätta avsevärt större resurser till marknadsföring och försäljning än vad Bolaget har. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Bolaget kan hävdasig ur konkurrens synpunkt i tillräcklig omfattning trots att Bolagets produkter uppvisar en rad fördelaktiga egenskaper. Bolagets produkter använder en flamskyddsteknik som delvis skiljer sig från de som normalt används och är accepterade idag. Bolagets produkter har även en rad miljömässiga fördelar jämfört med traditionella flamskyddsprodukter och det är främst inom detta område som Bolagets försäljningsargument ligger d v s att de är miljö vänliga. Det kan dock inte uteslutas att konkurrerande teknologier, som även de är miljövänliga, kan komma att utvecklas och marknadsföras av konkurrerande bolag vilket skulle kunna öka den direkta konkurrensen inom detta specifika marknadssegment. Detta skulle i sin tur kunna leda till prispress och minskade framtida marknads andelar, vilket kan komma att ha betydande effekter på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning. Valutarisker Bolaget är beroende av flera underleverantörer av råvaror i Europa och övriga världen. Inköpen från dessa sker huvudsakligen i Euro (EUR) och brittiska pund (GBP) men det kan i framtiden även handla om andra valutor. Eftersom Bolagets redovisningsvaluta är svenska SEK och inköpen främst sker i EUR och GBP har Bolaget.ex. ponering främst mot dessa tre valutor. Ett flertal av de kundprojekt som pågår görs tillsammans med internationella aktörer med Euro som huvudsaklig redovisningsvaluta. Det kan inte uteslutas att förändringar i växelkurser framöver kan komma att få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Ej försäkringsbara risker Inom ramen för Bolagets verksamhet kan oväntade och ovanliga händelser inträffa. Det är inte alltid fullt möjligt att teckna försäkringar mot sådana risker på grund av höga försäkringspremier eller andra orsaker. Skulle sådana händelser inträffa kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida utvecklings möjligheter. Det kan heller inte uteslutas att en sådan händelse kan få sådana effekter att Bolaget tvingas lägga ner, sälja eller på annat sätt avveckla verksamheten vilket kan komma att resultera i en väsentlig värdeminskning avseende Bolagets aktier. Medarbetare Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Förmågan att identifiera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla personal är av avgörande betydelse för Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, få negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att Bolaget både kommer att kunna attrahera och behålla kvalificerade nyckelpersoner, kan det inte garanteras att detta kan ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte garanteras att Bolagets når sina interna försäljningsmål det närmsta året. Risken är således att verksamheten i så fall inte genererar tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten och fortsatt produktutveckling. Skulle detta bli fallet kan det inte garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla nödvändig extern finansiering för att kompensera detta eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett miss lyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter vilket kan komma att resultera i en väsentlig värdeminskning avseende Bolagets aktier. Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är Bolagets bedömning att flamskyddsmarknaden som helhet förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Uppfattningen är även att den specifika marknads nisch, d v s miljövänliga flamskyddsmedel, inom vilken Bolaget fokuserar även den kommer att uppvisa en stark tillväxt driven av ökad miljömedvetenhet och hårdare krav från lagstiftare på olika marknader. Det kan dock inte uteslutas att marknaden utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makro ekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Risker associerade med företagsförvärv Bolaget utesluter inte att förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. S 4

5 Deflamo Definitioner & viktig information Viktig information Definitioner Med Deflamo, Bolaget eller Koncernen avses Deflamo AB (publ), org nr , med hemsida varvid definitionen Koncernen även omfattar Deflamo Förvaltning AB, org nr , och Deflamo Ltd, org nr Viktig information Denna bolagsbeskrivning har upprättats såsom informationsunderlag inför Deflamos anslutning till First North. Bolagsbeskrivningen är inget prospekt enligt tillämpligt regelverk härom. Avanza, som biträtt styrelsen i Deflamo vid sammanställningen av bolagsbeskrivningen, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av bolagsbeskrivningen. Tvist med anledning av denna bolagsbeskrivning ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Bakgrund och motiv Sedan 2007 handlas Deflamo B-aktie på Aktie Torget. Styrelsen för Deflamo bedömer att en listning av Bolagets B-aktier på First North förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolaget och aktien bland nya grupper av investerare, media, kunder och andra intressenter. Sammantaget bedöms listningen på First North sålunda underlätta Deflamos fortsatta utveckling och expansion. Första dag för handel med Bolagets aktier på First North planeras till den 8 maj Styrelsens försäkran Styrelsen för Deflamo är ansvarig för den information som lämnas i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning med tillhörande handlingar är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingen ting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Deflamo som skapas genom Bolagsbeskrivningen med tillhörande handlingar. Malmö den 23 april 2015 Deflamo AB (publ) Styrelsen Viktiga datum Första dag för handel på NASDAQ OMX First North: 8 maj 2015 Information om aktien Kortnamn: DEFL B ISIN-kod B-aktie: SE Tidpunkter för ekonomisk information 24 april 2015: Delårsrapport januari-mars maj 2015: Årsstämma 21 augusti 2015: Delårsrapport april-juni oktober 2015: Delårsrapport juli-september februari 2016: Boksluts kommuniké 2015 Finansiell rådgivare och emissionsinstitut Avanza Bank har anlitats som Certified Adviser inför upptagande till handel av Bolagets B-aktie på First North. S 5

6 Deflamo Vd-ord Vd-ord 2014 har varit ett mycket intensivt år för Deflamo. Vi har primärt fokuserat på att ställa om verksamheten från utvecklingsbolag till ett fullskaligt kommersiellt bolag för våra Apyrum-produkter. Mitt första år som vd för Deflamo fick en minst sagt flygande start där vi omedelbart satte igång med att omforma verksamheten för att kunna ta tillvara på det stora intresset från våra potentiella kunder. Genom storartade insatser från med arbetarna och vårt ekosystem av intressenter kunde vi på mycket kort tid strukturera om verksamheten för nästa fas i företagets historia. Bland de större förändringar vi genomfört under året kan nämnas etableringen i Malmö där Sveriges, och förmodligen Nordens, främsta kemikompetens finns. Flera nyckelpersoner inom utveckling och försäljning har knutits till bolaget, de flesta med erfarenhet antingen från flamskyddsindustrin eller från kundledet. Samtidigt har vi investerat i avancerad laboratorieutrustning som gett oss möjlighet att snabbt utveckla nya koncept för våra kunder. Tidigare var vi hänvisade till externa labb för dessa tjänster, men idag har vi en för branschen i det närmaste unik möjlighet att snabbt kunna testa och utveckla koncepten i det egna labbet. Vår strategi att ta hem tester och utveckling av potentiella kunders Apyrum applikationer är bland de största omställningarna i vår säljprocess som vi genomfört under 2014 och har medfört ett starkt genomslag i vår prospektbas. Från ord till handling Under året har vi bearbetat och byggt upp en omfattande projektbas med kunder över hela Europa där vi valt att endast behålla de prospekt som har en hög potential. Detta har varit möjligt dels genom en mer koncentrerad säljstrategi där vi fokuserar huvuddelen av våra resurser på flamskyddsmedel i plastmaterial, dels genom ett mer målmedvetet och strukturerat säljarbete. Vi har i dagsläget knappt 60 projekt i vår portfölj med ett potentiellt kontraktsvärde om cirka 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten genomgår just nu tester i produktionsskala hos kunder runtom i Europa. Jag håller det för sannolikt att ett antal av dessa och ytterligare andra kommer att lägga ordrar för kommersiella volymer under första halvåret Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete att utöka portföljen med potentiella kunder samtidigt som vi oförtrutet arbetar vidare med opinionsbildning och att hjälpa företag att avveckla flamskyddsmedel som finns på olika förbuds- och avvecklingslistor, till exempel REACH. 1) Utmaningar och möjligheter En viktig lärdom under 2014 har varit vikten av att driva säljarbetet med hjälp av våra egna labb för att hålla uppe tempot i säljprocessen och kunna erbjuda en så effektiv applikationshjälp med Apyrum som möjligt. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi och mycket uppskattat av våra potentiella kunder. Att vi redan från början beslutade att ta betalt för kundernas testordrar har inte varit något problem utan snarare lett till ett ökat engagemang från kunderna. En något oväntad utmaning har dock bestått i att kunna producera Apyrum i den takt som det efterfrågas i vår projektportfölj. Vid ett full skaligt produktionstest behövs relativt stora volymer och våra underleverantörer har inte mäktat med att leverera i tid, vilket tyvärr resulterat i framflyttade tester och kraftiga förseningar i säljprocessen. Det stora intresset för Apyrum kombinerat med utmaningar vid leverans har lett till att styrelsen beslutat om uppbyggnad av en egen produktions linje för Apyrum i Malmö. I mitt tycke ett mycket viktigt beslut för att kunna korta ned försäljnings processen, förbättra kvalitetskontrollen och sänka produktionskostnaderna vid fullskalig leverans. I samband med detta nästa steg i bolagets historia avser vi även att notera Deflamo på First North. Deflamos nästa kapitel Deflamo har nu tagit steget från ett utvecklingsbolag till att bli en etablerad tillverkare och kommersiell leverantör av miljövänliga flamskyddsmedel. Jag kommer att gå vidare mot nya utmaningar och det är med glädje jag lämnar över stafettpinnen till Per-Erik Velin; Deflamos nye vd med tillträde 1 maj Med Per-Eriks mångåriga erfarenhet på specialkemiområdet i kombination med kompetens från ledande befattningar inom både produktion, marknadsföring och försäljning passar han utmärkt inför nästa fas i Deflamos utveckling. Jag själv kommer kvarstå i tjänsten fram till Per-Eriks planerade tillträde för att säkerställa kontinuitet och bästa möjliga överlämning till min efterträdare. Väl mött, Magnus Jörsmo, vd 1. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. S 6

7 Deflamo Ord från tillträdande vd Ord från tillträdande vd Deflamo står redo för nästa kapitel i sin historia. Att få möjligheten att ta över rodret på Deflamo i denna spännande fas är en utmaning som jag ser mycket fram emot. Det arbete som Magnus Jörsmo och ledning åstadkommit hittills har lagt en utmärkt grund för att ta bolaget vidare till nästa fas. Trots att det ännu är en tid kvar innan jag fullt är på plats har jag redan identifierat ett par områden där min långa erfarenhet av försäljning och marknadsföring av specialkemikalier kan komma väl till pass. Intresset växer, en fin grogrund för affärs möjligheter Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Utöver de processer som pågår på EU-nivå för att eliminera miljö och hälsoskadliga brom- och antimonbaserade medel ser vi även ett mycket stort nationellt intresse här på hemmaplan där till exempel allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren och Deflamo står i frontlinjen för att kunna förse kunderna med det bästa alternativet. Mitt uppdrag och målsättning från styrelse och aktieägare är glasklart: Deflamo ska vara ett k ommersiellt bolag med en bevisad affärsmodell före utgången av Jag har varit med och byggt upp affärsrörelser från ett tidigt skede förr och vet hur mycket blod, svett och tårar som krävs det är med stolthet, spänning och målmedvetenhet jag tackar för förtroendet. Per-Erik Velin Tillträdande vd Korta fakta Per-Erik innehar för närvarande en tjänst som Global Director Marketing & Sales på Vencorex i Frankrike. Tidigare har han under cirka tjugo års tid haft olika befattningar inom Perstorpkoncernen, bl.a. som vd för Perstorp Japan, affärsområdeschef för Perstorp Specialty Chemicals samt haft ansvar för processutvecklingen inom Pergo. Per-Erik har en civilingenjörsexamen i kemi från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Lunds Universitet. Per-Erik Velin tillträder tjänsten under andra kvartalet S 7

8 Deflamo Sammanfattning Sammanfattning Deflamo - en grön framtidssäkrad investering i en växande bransch Deflamo AB Apyrum Ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flam skyddsmedel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Idag ett team om 10 personer baserade i Malmö. Marknaden för flamskyddsmedel Marknaden för flamskyddsmedel värderas till $5,4 miljarder, varav den europeiska marknaden är värderad till $1,8 miljarder. Marknaden beräknas växa med 5 procent årligen - den miljövänliga delen beräknas dock växa betydligt snabbare. Det finns inga direkta konkurrenter till Deflamo med motsvarande miljöprestanda utmaningen ligger i att få industrin att våga lämna konventionella flamskydd till förmån för miljö vänliga alternativ som Apyrum. Går från R&D till kommersiell produkt 2014 ett transformationens år: ny vd, bolagsflytt till Malmö, ny säljorganisation, ny försäljningsstrategi och fokus på utvalda marknadssegment. Cirka 60 kundprojekt i projektportföljen med ett upp skattat potentiellt kontraktsvärde om ca. 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten i produktionsskala - ett antal av dessa förväntas att lägga order för kommer siella volymer under första halvåret Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Produkten ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Apyrum har ett konkurrenskraftig pris/ prestandarelation jämfört med traditionella flamskydds medel. Bäst flamskydd och minst miljöpåverkan vid livscykelstudie genomförd 2011 av engelska miljöinstitutet Gnosys. Framtida EU-regleringar gynnar Deflamo Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren drivet av EU regleringar. Utöver de processer som pågår på EU-nivå finns ett stort nationellt intresse där t.ex. allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Ny produktionslinje i Malmö Strategiskt beslut fattat att starta egen produktionslinje för att möta det starka intresse som finns bland potentiella kunder och ej vara beroende av externa underleverantörer. Motiv för att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra vår produktions process, förbättra kvalitet och minska produktions kostnaderna. Korta fakta #1 Bäst skydd givet minimal miljöpåverkan. 0 st direkta konkurrenter med samma miljöpre standa. $5,4 miljarder är den globala marknaden värderad till. $1,8 miljarder är den europeiska marknaden värderad till. 5 % beräknas marknaden för flamskyddsmedel växa med årligen. S 8

9 Deflamo Om Deflamo Om Deflamo Vi strävar efter att rädda liv med så liten miljöpåverkan som möjligt Deflamo är ett modernt svenskt special kemiföretag som utvecklar, producerar och säljer den effektiva och biologiskt nedbrytbara flamskyddsteknologin Apyrum. Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. Bolaget samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera, där höga krav ställs på brandskydd, miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och borsyra, med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Deflamo äger patenten för Apyrums miljö vänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Världsmarknaden idag uppskattas till $5,4 miljarder i årstakt. Huvudkontor, lager och laboratorium finns i Malmö. Produktion sker för närvarande i samarbete med kontraktstillverkare i England, men under 2015 avser Bolaget starta egen produktion i Malmö för att kunna möta det stora intresset hos potentiella kunder. Flamskydd Flamskyddsmedel har använts i mer än 100 år och dess uppgift är att fördröja brandförloppet och därmed rädda liv. Genomsnittlig tid till fullt utvecklad brand i ett hus på 1960 talet var cirka 17 minuter; på grund av alla brandfarliga material som används i fastigheter idag kan en mindre brand utvecklas till ett inferno på så kort tid som 3-4 minuter. Nedanstående visar generell effekt av flamskyddsmedel: 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. I Europa finns det idag standarder som kräver flamskydd i allt från golv och möbler till biografdukar och lastbilskapell. Miljövänligt flamskydd, en framtidssäker investering Trots att fördelarna med flamskyddsmedel är stora, och ofta livsviktiga, så har de flesta av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag mycket negativa miljö- och hälso egenskaper. Dessa negativa sidor av flamskyddsindustrin har på senare år uppmärksammats, i synnerhet inom EU. Ett antal av de farligaste bromföreningarna är redan förbjudna globalt, och ett flertal ämnen som används i nuvarande konventionella flamskydd är under utredning för utfasning. Detta såväl i ett antal nationella initiativ liksom under den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Under tiden väljer dock allt fler företag och tillverkare att frivilligt fasa ut miljöfarliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier tack vare en växande opinion samt miljö-, hälso- och policybeslut. Idag är Deflamo ett av få företag som kan erbjuda ett miljövänligt och framtidssäkrat flamskyddsmedel och förmodligen det som har den allra högsta miljöprofilen. Effekt av flam skydds medel 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. S 9

10 Deflamo Xxx Deflamo äger patenten för apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel som idag upp skattas till $5,4 miljarder årligen. S 10

11 Deflamo Xxx Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rök utveckling och är en fullgod ersättare till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel. Grundidén för Apyrum kommer från naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. S 11

12 Deflamo Om Apyrum Om Apyrum Ett högpresterande flamskydd som samtidigt är miljövänligt. Finns det? Apyrum är en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi som med fördel kan integreras i produktionsprocesser för en mängd olika material. Apyrum är baserat på naturliga salter och efterliknar naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Alla ingående ämnen som används är var för sig godkända som tillsatser i livsmedel. Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rökutveckling och är en fullgod ersättare till miljöoch hälsofarliga flamskyddsmedel. Kan användas i de flesta material Apyrum är unikt på så vis att det kan användas i många industriella material, t.ex. polymerer (PVC, polyamid, polyuretan m fl), papper samt i naturliga och syntetiska fibrer. Apyrum kan även användas i kombination med andra system för att tillföra ytterligare flamskydd ande egenskaper. Apyrums egenskaper tillåter Deflamo att rikta in sin försäljning mot industriella applikationer där konventionella flamskyddsmedel normalt används, till exempel byggmaterial, möbler, inredningsmaterial, papper, textilier och non-wovenmaterial. Materialen används till exempel i fordon och andra transportmedel samt elektronisk utrustning. Sedan andra halvan av 2014 har vd och styrelse fattat det strategiska beslutet att fokusera Bolagets säljresurser på de applikationer och kunder som ligger närmast till hands, och där det finns en stor marknad inom räckhåll. Därför fokuserar Deflamo idag primärt på den europeiska PVC industrin. De konventionella flamskyddsmedel som används inom denna industri är starkt ifrågasatta och idag finns inga fullgoda alternativ förutom Apyrum på marknaden. Miljövänligt genom hela produktlivscykeln; från tillverkning via användning till kvittblivning. Högpresterande flamskyddsegenskaper, såsom självsläckning, reducerad värmebildning och minskad rökutveckling. Totalkostnadseffektivt. Så fungerar Apyrum Grundidén till Apyrum är inspirerad av naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Apyrum har flera funktioner, men enkelt uttryckt är den huvudsakliga funktionen att Apyrum vid brand bildar ett skyddande lager av det kol som finns i värdmaterialet, s.k. intumescens. Det bildade kollagret: Kväver elden. Motverkar droppbildning av värdmaterialet. Bidrar till att minska de farliga rökgaserna. Apyrumreaktion är dessutom endoterm vilket innebär att den kyler ner materialet och omgivningen. Apyrum hindrar på så vis brandförloppet och minskar de farliga konsekvenserna av en brand. Bäst skydd och minst miljöpåverkan Vid en oberoende livscykelstudie/lca (Life Cycle Assessment) genomförd 2011 av det engelska miljöinstitutet Gnosys undersöktes de 40 vanligast förekommande icke halogenbaserade flamskyddsmedlen på marknaden. Apyrum rankades bäst i testet avseende både totala miljöegenskaper samt flamskydds funktion. Miljövänlig teknologi i ett nötskal Apyrum består endast av miljövänliga råvaror. Apyrum bryts ned i naturen till vanligt förekommande beståndsdelar, och lämnar inga farliga restprodukter. Förbränning av Apyrum resulterar endast i koldioxid och vatten. Apyrums egenskaper vid termisk nedbrytning minskar utveckling av farliga gaser som normalt bildas i ett obehandlat material. Apyrum är inte märkningspliktigt avseende miljö eller hälsa och det är tillverkat av råvaror som är eller kan livsmedelsgodkännas. Fördelar och kännetecken Förutom att vara både stabilt och åldersbeständigt uppfyller Apyrum de krav som ställs på ett högpresterande flamskyddsmedel. Det har dessutom ytterligare fördelar: S 12

13 Deflamo Affärsmodell Affärsmodell Deflamos affärsmodell bygger på att sälja Apyrum som ersättning till de ofta miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel som används idag. Apyrum är ett flamskydd med överlägsna miljöprestanda och konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskydd. Apyrums miljöegenskaper är huvudanledningen till att de potentiella kunderna är intresserade, men kostnad är självfallet också en mycket viktig faktor för kunden, i synnerhet då flamskyddsmedel ofta utgör en betydande del av den totala råvarukostnaden. För t.ex. en PVC-tillverkare kan flamskyddsmedel utgöra så mycket som en tredjedel av råvarukostnaden. Deflamo lägger därför stora resurser på att hjälpa kunden nå en konkurrenskraftig totalkostnad med Apyrum. För att kunna uppnå detta kännetecknas Deflamos affärsmodell av ett nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln, för att på så sätt säkerställa ett framgångsrikt teknologiskifte. Det kan man göra tack vare kunnig personal med lång erfarenhet inom flamskydds- och materialteknik, samt tillgång till ett fullt utrustat brandtestlabb i Bolagets lokaler. Apyrum är i sig inte alltid det billigaste flamskyddsalternativet, men tack vare dess unika egenskaper och stor applikationskunskap hos Bolagets ingenjörer kan man många gånger hjälpa kunden att ta fram en produkt som totalt sett har en mycket konkurrenskraftig totalkostnad jämfört med existerande lösning. I tillägg till detta får kunden alltså överlägsna miljöprestanda. Detta är normalt mycket värdefullt för Bolagets kunder och därmed ett starkt säljargument, men processen kan vara tidskrävande och är också avhängig av att Deflamo får tillgång till kundens befintliga recept; något som givetvis kräver stort förtroende i kundrelationen. Denna affärsmodell och strategi möjliggör en bättre kostnadsoptimering för kunderna utifrån de krav på prestanda/brandstandard som de ställer för sin produkt, samt en närmare affärsrelation mellan Deflamo och dess kunder. Det gör också inträdesbarriären implicit för en eventuell framtida konkurrens. Deflamos laboratorium en viktig nyckel till Bolagets affärsmodell Deflamo har ett eget topputrustat laboratorium som gör det möjligt att testa hur väl Apyrum skyddar mot brand i olika material. Man kan därmed ge bästa möjliga rekommendationer till kunden hur Apyrum ska användas för att uppfylla de standarder som krävs. Med egen utrustning behöver Deflamos kunder inte anlita externa laboratorier för att få material testade, något som annars ökar både tidsåtgång och kostnader. Med Deflamos nya labbvalsverk kan man framställa olika typer av plastmaterial, både för internt utvecklingsarbete och för att hjälpa potentiella kunder utveckla sina recept med Apyrum som flamskyddsmedel. Detta innebär såväl en väsentlig tidsbesparing som minskade kostnader. Det finns många olika teststandarder; både applikations- och landspecifika. Deflamo erbjuder idag ett antal testmetoder för att mäta om ett flamskyddat material uppfyller en viss teststandard. Testerna utförs bland annat i en så kallad konkalorimeter, som är ett speciellt instrument för att bland annat mäta ett materials motståndskraft mot brand enligt ett flertal olika standarder. Att ett företag som tillverkar flamskyddsmedel har en konkalorimeter är relativt unikt i Europa och en stor konkurrensfördel i vår process. Sammanfattning Överlägsna miljöprestanda kombinerat med konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskyddsmedel. Ett mycket nära samarbete med kunden genom hela utvecklingscykeln. Tillgång till komplett brandtestlabb. Kunnig personal med bred erfarenhet inom flamskyddsmarknaden. Med vår labbutrustning kan vi enklare, snabbare och mer exakt optimera applikationerna med Apyrum och därmed hjälpa kunden till rätt prestanda till rätt kostnad. Genom investeringen i vår nya konkalorimeter och labbvalsverk, i tillägg till vår existerande labbutrustning, har Deflamo förutsättningar att substantiellt korta genomförandetiderna för nya projekt. S 13

14 Deflamo Xxx Vägen till ett framgångsrikt teknologiskifte Deflamo har ett nära samarbete med kunden genom hela produktionscykeln Topputrustat labb tillgängligt för brandtester. Nära samarbete genom hela produktionscykeln. Strävar efter optimerad kostnad för formuleringarna, vilket möjliggör bästa möjliga totalkostnad. Eget topputrustat laboratorium. Obegränsade brandtester. Kunden kan säkerställa optimerad totalkostnad före certifiering, vilket möjliggör sänkta kostnader och drastiskt förkortade utvecklingstider. Nära sam arbete från dag ett. Lägst totalkostnad. Vinnande koncept. ETT EXEMPEL DÄR APYRUM MINSKAR TOTALKOSTNADEN Exemplet avser en PVC-tillverkare Totalkostnad (index 100) TRADITIONELLT FLAMSKYDD Apyrum Flamskydd utgör i allmänhet en stor del av den totala råvarukostnaden för t.ex. en plasttillverkare. Det är därför av yttersta vikt att hjälpa kunden optimera råvarukostnaden mot prestanda/standardkrav. Apyrum kan vara dyrare i absoluta tal och relativt andra komponenter, men leder till en lägre totalkostnad. Totalkostnad PVCprodukt (index=100) PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat S 14

15 Deflamo Försäljningsprocess Försäljningsprocess Deflamos försäljningsprocess kännetecknas av ett mycket nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln. Deflamo bistår därvid kunden genom hela utvecklingscykeln till bästa resultat, snarare än att bara lämna ett prov för att kunden själv ska försöka hitta bästa sättet att använda det. Incitamentet för en kund att byta till Apyrum är alltid att kunna erbjuda sina respektive kunder alternativ med en bättre miljöprofil, som dessutom innebär oförändrat eller bättre flamskydd till en konkurrenskraftig totalkostnad. För att kunna hålla kvalitet, struktur och överblick barhet genom hela införsäljningsprocessen har Deflamo utvecklat en standardiserad modell för att lotsa kunder från Potential till Försäljning. Varje steg kännetecknas av olika arbetsinsatser från både Deflamo och kund. I takt med att ett projekt flyttar vidare till nästa steg ökar sannolikheten för att den potentiella kunden kommer över till kommersiella avtal. Steg 0 identifiering av möjliga kunder Under 2014 har en bruttolista med potentiella europeiska Apyrumkunder arbetats fram. Denna lista är framför allt inriktad på PVC, andra polymerer och papper; andra möjliga applikationer har prioriterats ned tills vidare. Under 2014 kontaktades mer än 100 potentiella kunder varav ca 60 ledde till Steg 1 i införsäljningsprocessen. Steg 1 - Potential De kunder som befinner sig i detta stadium har, efter initial information om vad Deflamo kan erbjuda, bekräftat sitt intresse för att utvärdera Apyrum. Deflamo har träffat berörda personer hos det aktuella bolaget och fått bekräftelse på att de kommer att påbörja arbetet med laboratorietester. Steg 2 - Labbtester I labbtest-fasen genomförs inledande småskaliga tester. Grunden är alltid att börja med att ersätta befintligt flamskydd med Apyrum och utifrån detta sedan se över hela formuleringen för att uppnå optimal balans mellan effekt och kostnad. Att ta fram nya recept/formuleringar för en unik applikation är en omfattande process och kräver stor specialistkunskap; något som Deflamo är stolt över att kunna hjälpa sina kunder med. Steg 3 - Brandtester I detta skede har man tagit fram ett antal optimerade recept med Apyrum som möter kundens kriterier så långt man kan testa på labb. Resultatet ska nu brandtestas och tack vare de investeringar Deflamo genomfört under 2014 kan testerna numera utföras i Bolagets eget laboratorium. Kunden är därmed inte utlämnad till tester hos tredje part som tenderar att dra ut på tiden och dessutom är mycket kostsamma. Detta knyter också den potentiella kunden närmare Deflamo. Möjligheten till tester hos Deflamo har avsevärt kortat ledtiderna för Bolagets införsäljningsprocess. Även i detta skede bidrar Deflamos applikationsingenjörer och kemister i hög grad med sin specialistkunskap för att hjälpa kunden. Steg 4 - Produktionstest Produktionstesterna är det sista steget i utvecklingscykeln innan man avancerar till löpande försäljning. I detta steg testar kunden produkten i egen produktionslinje under normala produktionsbetingelser. När tester kan utföras är avhängigt den befintliga beläggningen hos kunden och innebär alltid ett avbrott i löpande produktion. Detta kan inte Deflamo direkt påverka mer än att tillsammans med kunden försöka hitta det lämpligaste tillfället i kundens produktionscykel för att stoppa pressarna och testa Apyrum i fullskalig produktion. När produktionstesterna är gjorda vidtar avslutande tester hos kunden, kundens kund och slutligen certifiering hos ackrediterade laboratorier. Produktionstester en lönsam investering Kunden betalar alltid för det Apyrum som används i produktionstestfasen, men kundens huvudkostnad är trots allt dess alternativkostnad av dyr produktionstid. Som exempel kan nämnas att en produktionstimme inom plastindustri kan kosta mer än SEK och ett enstaka produktions test kan därmed vara en investering på över SEK. Att kunden investerar i Apyrum redan i produktions testfasen är en tydlig signal för Bolaget om dess potential, och att kunden är verkligt intresserad av Apyrum. S 15

16 Deflamo Xxx Pågående projekt per testfas Total 57 st Uppskattat värde av Projektportfölj per testfas Total 132 MSEK (beräknat på kundens nuvarande volym) Fas 4 Produktionstest: 12 st Fas 1 Potential: 15 st Fas 4 Produktions test: 33 MSEK Fas 1 Potential: 26 MSEK Fas 3 Brandtest: 9 st Fas 2 Labbtest: 21 st Fas 3 Brandtest: 26 MSEK Fas 2 Labbtest: 47 MSEK Försäljningsprocess/projektfaser Större kund kg/ leverans Labtest Produktionstest 1 Produktionstest 2 Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3 Mindre kund Löpande Införsäljningstiden är relativt omfattande, men i gengäld byter kunden ogärna leverantör om man investerat i en framtidssäkrad produkt. Mån Drivkraften för kunden att använda Deflamos produkter Prioriteringsordning för kund Överlägsen miljöprestanda Regelverk Reglering Allmän opinion Miljö egenskaper Lägre kostnad för formulering och utveckling Kortare time-to-market Konkurrenskraftig totalkostnad 3 Uppnå erkänd industristandard 1 2 Applikationskunnande Möjlighet till brandtester S 16

17 Deflamo Marknad, kunder & efterfrågan Marknad, kunder & efterfrågan Marknaden för flamskyddsmedel och kemikalier är global och värderades 2013 till $5,4 miljarder 1), varav den europeiska marknaden värderades till $1,8 miljarder årligen. Efterfrågan/användning av flamskyddsmedel förväntas fram till och med 2018 öka med i snitt 5 procent per år, och beror framförallt på en ökad efterfrågan av miljö vänliga produkter, ökad användning av lättbrännbara material samt en generell ekonomisk tillväxt. Många av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag har mycket negativa miljö- och hälsoegenskaper. Det är primärt de halogenbaserade flamskyddsmedlen som innehåller brom och klor, men även andra som till exempel antimon, som är mycket tveksamma ur miljö- och hälsosynpunkt. Samtliga används i stor skala av europeiska tillverkningsföretag idag. Allt fler företag och tillverkare väljer dock att frivilligt fasa ut skadliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier som inte bara är högpresterande utan också miljömässigt överlägsna. Flamskydds medel baserade på ämnen som för närvarande granskas och utvärderas, som t.ex. många av de halogenbaserade flamskyddsmedlen, kommer sannolikt att fasas ut genom EU-lagstiftning och således förbjudas. EU:s kemikalielagstiftning Europas kemikalieindustri regleras av EU:s kemi kalielagstiftning REACH, och omfattar alla industri sektorer som hanterar kemikalier längs hela distributionskedjan. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. REACH har antagits för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö mot risker med kemiska ämnen och samtidigt säkerställa fri rörlighet för kemiska ämnen på marknaden. I princip gäller REACH för alla kemiska ämnen, inte enbart de kemiska ämnen som används inom industriell behand ling, utan även dagligen. Därför inverkar förordningen på de flesta företag inom hela EU. Farliga ämnen är listade på REACH kandidatlista och brukar ibland kallas för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Listan återfinns på: candidate-listtable Syftet är att fasa ut de farligaste ämnena och sedan fylla på listan med de ämnen som står näst på tur att granskas, för att successivt åstadkomma en giftfri miljö. 2) Konkurrenter Flamskyddsindustrin är global och utgörs av ett 50-tal större företag som tillsammans producerar och distribuerar merparten av de flamskyddsmedel som finns på marknaden. Därutöver finns ett mycket stort antal företag som är mer nischade med avseende på teknologi, grad av förädling eller på geografisk marknad. Bland dessa finns även distributörer. Både bland tillverkare och distributörer så är vissa specialiserade på flamskyddsmedel och andra har flamskyddsmedel som en del i en bredare produktportfölj. Marknaden domineras av en handfull aktörer där endast några få har flamskyddsmedel som sin viktigaste produkt. För de andra utgör denna marknad bara en liten del av en mycket stor och diversifierad produktportfölj. Exempel på detta är t.ex. BASF, Bayer/Lanxess och Clariant. Samtliga av de större och mer etablerade aktörerna som är verksamma inom traditionella flamskyddsmedel, är enligt Bolagets bedömning inga direkta konkurrenter vad gäller tillhandahållandet av ett miljövänligt alternativ. 1. Källa: bcc Research, September Källa: guest/regulations/reach/understanding-reach S 17

18 Deflamo Xxx Prognos Global användning av flamskyddsmedel (miljoner kg) Användning av flamskyddsmedel per applikationsområde Övrigt: 3 % Dekor: 4 % Ytbeläggningar: 3 % Färg/lack: 4 % +5 % Trä/papper: 5 % Plastprodukter är den främsta applikationen för flamskyddsmedel. Två tredjedelar av de flamskyddsmedel som konsumeras globalt används i olika plastprodukter. Plaster: 66 % Textilier: 15 % Källa: bcc Research, september 2013 Europeisk marknad för flamskyddsmedel, per typ Total uppskattning 550,000 MT/1400 MEUR MT M Kan ersättas Kan ersättas Kan ersättas med Apyrum med Apyrum med Apyrum 0 0 ATH Bromine P-Based CI-Based ATO Melamine MDH Others Källa: bcc Research, september 2013, samt Bolagets egna uppskattningar S 18

19 Deflamo Ny investering i produktionslinje Ny investering i produktionslinje Bolagets motiv för att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra Bolagets produktionsprocess, förbättra kvalitet och minska produktionskostnaderna. Produktionslinjen kommer att byggas med målsättning att tas i drift under Den är samman satt av flera delar och kommer att fungera som utvecklings- och pilotanläggning samtidigt som den vid fullt kapacitetsutnyttjande initialt kommer att kunna producera 500 ton Apyrum årligen. Utöver grundläggande produktion kommer produktions linjen tillåta Bolaget att även: tillverka nya utvecklingsprodukter med kort ledtid i samband med kundprojekten. fungera som pilotanläggning för att effektivisera och optimera tillverkningsprocessen med avseende på teknik, råvaror och produktegenskaper. samla kunskap och erfarenheter för att kunna skala upp produktionen ytterligare. En förstudie har genomförts och baseras på erfarenheter från år av samarbete med legotillverkare samt från egen forskning och utveckling. Resultatet är en helt omstrukturerad tillverkningsprocess. Istället för en batchprocess används en kontinuerlig process som reducerar kostnaden samtidigt som produktens kvalitet förbättras. Försök har genomförts i liten och större skala, både i egen regi och tillsammans med externa processpecialister och leverantörer av processmaskiner, vilka bidragit till att förfina och bekräfta den nya processen. Produktkvaliteten kommer att vara mikrokristaller som uppfyller marknadens högsta produktkrav i premiumsegmentet. Produkten har en homogen partikelstorlek på ca 2-5 µm. Idag mals pulverprodukterna vilket är en mer kostsam teknik och partiklarna är både betydligt större och har en större storleks fördelning. För delarna med den nya produkten är att flamskyddseffekten ökar betydligt ju mindre partiklarna är. Mindre och mer homogena partiklar gör dessutom att plastens egenskaper och bearbetningsbarhet förbättras. Fördelen är vidare att den mycket fina partikelstorleken åstadkoms genom mikrokristallisation istället för kostsam pulvermalning. Genom valet av processmetod påverkas slutprodukten i mindre omfattning av råvarans kvalitet och den färdiga produkten har en större renhet. Resultatet är en högre och jämnare produktkvalitet med bättre flamskyddsprestanda. Anläggningen är flexibel och har designats för tillverkning av samtliga produkter i Apyrumsortimentet, såväl pulver som vätskor. Dessutom är anläggningen utvecklad med speciell hänsyn till att kunna fungera som utvecklings- och försöksanläggning samt för att kunna tillverka pilotprodukter och utveckla produktionsprocesser. Syftet är att stödja Bolagets kundprojekt och försäljningsarbetet genom att med betydligt kortare ledtider kunna tillverka anpassade prototypoch pilotprodukter. S 19

20 Deflamo Styrelse, organisation & övrig information Styrelse & ledande befattningshavare Styrelse Jan-Ove Aspeblad Född 1952, ordförande sedan 2014 Jan Blomquist Född 1966, ledamot sedan 2014 Åsa Hansdotter Född 1974, ledamot sedan 2014 Fredrik Westin Född 1965, ledamot sedan 2004 Jan-Ove Aspeblad arbetar med affärsutveckling inom AAK AB samt är styrelseledamot och delägare i Cyrba AB. Tidigare har Jan-Ove haft ledande roller inom AAK AB och Karlshamns AB, i huvudsak som CFO och koncerncontroller. Han har även stor erfarenhet av M&A, såväl analyser som finansiering och genomförande. Jan-Ove är en erfaren styrelseledamot, med uppdrag bland annat inom AAK och EC-gruppen. Jan-Ove är utbildad civilekonom. Aktier: st Jan Blomquist är styrelseledamot i Jan Blomquist AB. Jan har ca 20 års erfarenhet av finansbranschen och var fram till 2004 anställd och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han jobbat med investeringar i ett antal noterade och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå AB och Lateo AB. Jan är utbildad national ekonom och mate matiker vid Stockholms Universitet. Aktier: st, varav st A-aktier Åsa Hansdotter är advokat och partner i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är framförallt verksam inom det bolags- och aktiemarknads rättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor för både noterade och onoterade företag. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren var Åsa stationerad i Ryssland, men har nu sin bas på byråns kontor i Helsingborg där hon är kontorschef. Åsa är styrelseledamot i Proventus Capital Management AB. Fredrik Westin är grundare av Deflamo AB och var fram till 2014 vd i Bolaget. Sedan februari 2014 axlar han rollen som CTO. Fredrik Westin är vidare ledamot för Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom företags utveckling och entreprenörskap. Under perioden var han verksam som VD i Axxino AB. Dessförinnan har Fredrik arbetat som företagsledare i tillväxtföretag och har startat samt etablerat verksamheter i Sverige och Europa. Vidare har Fredrik studerat företagsekonomi, Teckningsoptioner TO2B: st Teckningsoptioner TO2B: st Aktier: st Teckningsoptioner TO2B: st handelsrätt och nationalekonomi på Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Fredrik är även ledamot i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat Trä. Aktier: st, varav st A-aktier Optionsinnehav: st Teckningsoptioner TO2B: st S 20

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum Innehåll Sid. 4. Definitioner & viktig information 5. Erbjudandet i sammandrag 6. Vd-ord 7. Sammanfattning 8. Om Deflamo 11. Om Apyrum 12. Affärsmodell 14. Försäljningsprocess 16. Marknad, kunder & efterfrågan

Läs mer

Nexam Chemical Årsredovisning 2014

Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Innehåll Innehållsförteckning Kort om Nexam Chemical 2 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategi 8 Verksamheten 2014 16 Nexam Chemicals produkter 24 Hållbarhet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Bakgrund och motiv LightLab är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar och avser kommersialisera

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2013 nexam chemical holding AB (publ) 2013 2 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och Motiv 4 VD har

Läs mer

Inbjudan till teckning av units

Inbjudan till teckning av units Inbjudan till teckning av units I BAYN EUROPE AB (PUBL) inför Bolagets planerade listning på NASDAQ OMX First North SEPTEMBER/OKTOBER 2014 FONDKOMMISSION INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...4 Bayn i

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North ENZYMATICA AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Viktig information Detta Informationsmemorandum ( Informationsmemorandum ) har upprättats med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner på First North, vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 F O N D K O M M I S S I O N Med anledning av den kommande/planerade noteringen

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab 1996 LightLab AB grundades. Bolaget etableras vid Chalmers Teknikpark i Göteborg. 1997 Ursprungspatent beviljas i Sverige. 1998 Aktien listas på SBI:s väntelista (senare namnändrad till NGM Equitys väntelista).

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 PROSPEKT Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 Definitioner och förkortningar Applikation - Tillämpningsprogram, typ av datorprogram

Läs mer

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller Inbjudan till teckning av aktier i Serstech AB (publ) Notera att Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: utnyttja

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DECEMBER 2014 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Senzime om högst 3 674 082

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Februari 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Sivers IMA Holding AB (publ) Föreliggande Memorandum avser

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsbeskrivning Det här är Biotage 3 Biotages verksamhet och affärsmodell 4 Vd har ordet 6 Finansiella mål 8 Strategi 9 Styrelseordförande har ordet 11 Marknad 12 Erbjudande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) inför listning på Aktietorget.

Inbjudan till teckning av aktier i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) inför listning på Aktietorget. Komfortpanelerna från Ecoclime är på god väg att revolutionera möjligheterna att skapa det perfekta inomhusklimatet. Efter att mer än 4000 m2 kommersiella lokaler installeras med Ecoclime komfortpaneler

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG...

RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... INNEHÅLLSFÖRTECKNING RISKFAKTORER... 4 BAKGRUND OCH MOTIV... 7 VD HAR ORDET... 8 MARKNADSÖVERSIKT... 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 12 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG... 21 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden

Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden BIMobject AB 556856-7696 First North disclaimer First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Bolagsbeskrivning. Brighter AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North är skriven utefter First Norths regelverk.

Bolagsbeskrivning. Brighter AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North är skriven utefter First Norths regelverk. Bolagsbeskrivning Brighter AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North är skriven utefter First Norths regelverk Mars 2014 First North Disclaimer First North är en alternativ marknadsplats

Läs mer