Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter"

Transkript

1 Bolagsbeskrivning

2 Innehåll Sid. 3. Riskfaktorer 5. Viktig information 6. Vd-ord 7. Ord från tillträdande vd 8. Sammanfattning 9. Om Deflamo 12. Om Apyrum 13. Affärsmodell 15. Försäljningsprocess 17. Marknad, kunder & efterfrågan 19. Ny investering i produktionslinje 20. Styrelse, organisation & övrig information 22. Resultaträkning 23. Balansräkning 24. Aktiekapital & ägarstruktur 26. Legala frågor & övrig information 27. Skattefrågor i Sverige 28. Bolagsordning

3 Deflamo Riskfaktorer Riskfaktorer Risker förknippade med verksamheten Kort historik Deflamo bildades Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Bolaget har sedan det bildades varit fokuserat på utveckling, medan kommersialisering och försäljning av flamskyddsmedlet Apyrum har kommit i ökat fokus det senaste året. Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår varav ett flertal är i fasen där man gör tester i full produktionsskala, men man har ännu inte erhållit någon repetitiv kommersiell order av betydelse från en enskild kund vid tiden för detta dokument. Bolagets framtidutsikter bör därför utvärderas utifrån den osäkerhet detta medför. Projekt- och utvecklingsrisker En av Bolagets största konkurrensfördelar är att kunna erbjuda ett innovativt och miljö vänligt flamskyddsmedel (Apyrum) till konkurrenskraftig totalkostnad för kunden. Medlet har bevisad effekt och är patenterat. Olika applikationer av Apyrum kräver dock att Bolaget i samarbete med kunden måste utveckla och anpassa produkt och material i syfte att kunna bibehålla önskvärda egenskaper för slutprodukten efter det att Apyrum tillsatts. Utfallet av denna utvecklingsprocess kan vara att önskade produktegenskaper inte uppnås. Detta skulle, beroende på projektets omfattning, kunna få negativa konsekvenser för den framtida försäljningen av Apyrum inom respektive produktsegment med minskade framtida intäkter som följd. Deflamo har vid tiden för detta dokument låga försäljningsintäkter som främst kan hänföras till leveranser inom ramen för olika utvecklingsprojekt och produktionstester. Utvecklingsprojekten som drivs tillsammans med potentiella kunder finansieras oftast till största del av kunden varför Deflamos finansiella risk i respektive projekt begränsas till de egna resurser som läggs på projektet. Detta innebär i sin tur att Bolaget kan upprätthålla en större mängd pågående utvecklingsprojekt än om dessa hade finansierats helt med egna medel. Projekten är ofta omfattande med långa projekttider och ett stort antal tester och utvärderingar, både internt och externt, i laboratorie- och produktionsmiljö samt ofta med kundens kund involverad. Risken finns därför att den bedömda resursåtgången inom ramen för Bolagets projektportfölj kan komma att innebära en högre belastning på Bolagets finansiella resurser än vad som ursprungligen planerats för och/eller att tiden till slutförande av projekten blir längre än förutspått. Även om de resultat Bolaget hittills uppnått är lovande kan det inte garanteras att utfallet av Bolagets försäljningsinsatser och fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser tillsammans med potentiella kunder kommer att vara positiva. Dessutom kan andra bolag under tiden utveckla metoder som visar sig vara överlägsna Bolagets. I båda fallen skulle detta inverka negativt på Bolagets möjligheter att generera framtida intäkter. Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter Bolaget äger idag patenträttigheterna för Europa samt delar av västra Asien. Värdet av Bolaget är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent och andra immateriella rättigheter. Det finns dock inga garantier för att Bolaget i framtiden lyckas skydda patenten mot intrång i den omfattning som kan komma att krävas. Eventuella tvister kring patenten och/eller tvister kring eventuella intrång kan komma att vara kostsamma, ta stora resurser i anspråk och ta lång tid att slutföra. Det kan, trots patentskyddet, således inte uteslutas att Bolaget påverkas negativt av intrång i eller tvister kring patenten och att framtida för säljningsintäkter påverkas negativt med minskad lönsamhet som följd. Risker förenade med kunskapsöverföring Att använda Apyrum i kundens produkter kan kräva en hög grad av anpassning av både Apyrum och kundens tillverkningsprocess. Detta innebär i sin tur att en inte obetydlig kunskap om Apyrum överförs till den potentiella kunden. Bedömningen är att denna affärsrisk är nödvändig för att kunna sälja Apyrum. Det är Bolagets uppfattning att denna risk minskas, men ej elimineras helt, genom att sekretessavtal ingås med kunden innan någon väsentlig kunskap rörande Bolagets produkter görs tillgänglig. Det kan därför inte uteslutas att väsentlig kunskap om Bolagets produkter och teknik används av kunden på ett sätt som kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida försäljningsintäkter. Risker förknippade med leverantörer/ tillverkare Deflamo samarbetar med ett flertal leverantörer och tillverkare, bl a externa leverantörer som idag ansvarar för tillverkning av Bolagets flamskyddsmedel Apyrum. Bolaget är också beroende av externa leverantörer av råvaror. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten på kort till medellång sikt innan Bolaget kan kontraktera nya tillverkningsresurser/leverantörer eller har byggt upp en egen produktion. Likaså kan en etablering av sam arbeten med nya leverantörer eller tillverkare komma att bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Användningen av externa tillverkare kan också ha en negativ påverkan på möjligheterna att leverera produkter i den omfattning och inom den tid som kunderna kan komma att kräva. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget och dess kunder från tid till annan ställer. Leveranser av produkter med dålig kvalitet eller flamskyddsegenskaper som inte uppfyller de krav som ställs kan påverka Bolagets ställning på marknaden negativt och inverka negativt på Bolagets möjlighet att hitta nya kunder. Som ett led i att minska dessa risker avser Bolaget att bygga egen produktionsanläggning för att därigenom öka kontrollen över processen. Risker förknippade med upprättande av egen produktions anläggning Bolaget avser att använda en betydande del av emissionslikviden från genomförd emission till att investera i egen produktionsanläggning i eller i anslutning/närhet till nuvarande lokaler i Malmö. Bolaget är i färd med att i samarbete med konsult designa och utvärdera en sådan produktionsanläggning som beräknas kunna vara i drift under Produktion av kemiska S 3

4 Deflamo Riskfaktorer substanser över vissa volymer kräver miljötillstånd och det kan inte uteslutas att Bolaget inte kommer att erhålla ett sådant för verksamheten eller att tillståndsprocessen tar betydligt längre tid än Bolaget beräknat, även om de kemikalier som används i tillverkningen kan anses som giftfria och ofarliga. Det kan inte heller uteslutas att en färdiginstallerad produktionsanläggning inte fungerar enligt önskade specifikationer, vilket kan medföra att projektet blir betydligt dyrare än planerat och tar längre tid än beräknat att genomföra. Konkurrens Specialkemi- och flamskyddsbranschen är hårt konkurrensutsatt. Ett antal stora internationella aktörer är verksamma på marknaden. Majoriteten av Bolagets konkurrenter har betydligt större finansiella resurser än Bolagets. Deras storlek gör att de har betydligt större utvecklingsresurser till sitt förfogande samt stora möjligheter att anpassa verksamheten till förändringar i teknik, lagstiftning och kundefterfrågan. Vidare har dessa aktörer möjligheter att avsätta avsevärt större resurser till marknadsföring och försäljning än vad Bolaget har. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Bolaget kan hävdasig ur konkurrens synpunkt i tillräcklig omfattning trots att Bolagets produkter uppvisar en rad fördelaktiga egenskaper. Bolagets produkter använder en flamskyddsteknik som delvis skiljer sig från de som normalt används och är accepterade idag. Bolagets produkter har även en rad miljömässiga fördelar jämfört med traditionella flamskyddsprodukter och det är främst inom detta område som Bolagets försäljningsargument ligger d v s att de är miljö vänliga. Det kan dock inte uteslutas att konkurrerande teknologier, som även de är miljövänliga, kan komma att utvecklas och marknadsföras av konkurrerande bolag vilket skulle kunna öka den direkta konkurrensen inom detta specifika marknadssegment. Detta skulle i sin tur kunna leda till prispress och minskade framtida marknads andelar, vilket kan komma att ha betydande effekter på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning. Valutarisker Bolaget är beroende av flera underleverantörer av råvaror i Europa och övriga världen. Inköpen från dessa sker huvudsakligen i Euro (EUR) och brittiska pund (GBP) men det kan i framtiden även handla om andra valutor. Eftersom Bolagets redovisningsvaluta är svenska SEK och inköpen främst sker i EUR och GBP har Bolaget.ex. ponering främst mot dessa tre valutor. Ett flertal av de kundprojekt som pågår görs tillsammans med internationella aktörer med Euro som huvudsaklig redovisningsvaluta. Det kan inte uteslutas att förändringar i växelkurser framöver kan komma att få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning Ej försäkringsbara risker Inom ramen för Bolagets verksamhet kan oväntade och ovanliga händelser inträffa. Det är inte alltid fullt möjligt att teckna försäkringar mot sådana risker på grund av höga försäkringspremier eller andra orsaker. Skulle sådana händelser inträffa kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida utvecklings möjligheter. Det kan heller inte uteslutas att en sådan händelse kan få sådana effekter att Bolaget tvingas lägga ner, sälja eller på annat sätt avveckla verksamheten vilket kan komma att resultera i en väsentlig värdeminskning avseende Bolagets aktier. Medarbetare Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Förmågan att identifiera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla personal är av avgörande betydelse för Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, få negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att Bolaget både kommer att kunna attrahera och behålla kvalificerade nyckelpersoner, kan det inte garanteras att detta kan ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte garanteras att Bolagets når sina interna försäljningsmål det närmsta året. Risken är således att verksamheten i så fall inte genererar tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten och fortsatt produktutveckling. Skulle detta bli fallet kan det inte garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla nödvändig extern finansiering för att kompensera detta eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett miss lyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter vilket kan komma att resultera i en väsentlig värdeminskning avseende Bolagets aktier. Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är Bolagets bedömning att flamskyddsmarknaden som helhet förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Uppfattningen är även att den specifika marknads nisch, d v s miljövänliga flamskyddsmedel, inom vilken Bolaget fokuserar även den kommer att uppvisa en stark tillväxt driven av ökad miljömedvetenhet och hårdare krav från lagstiftare på olika marknader. Det kan dock inte uteslutas att marknaden utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makro ekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Risker associerade med företagsförvärv Bolaget utesluter inte att förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. S 4

5 Deflamo Definitioner & viktig information Viktig information Definitioner Med Deflamo, Bolaget eller Koncernen avses Deflamo AB (publ), org nr , med hemsida varvid definitionen Koncernen även omfattar Deflamo Förvaltning AB, org nr , och Deflamo Ltd, org nr Viktig information Denna bolagsbeskrivning har upprättats såsom informationsunderlag inför Deflamos anslutning till First North. Bolagsbeskrivningen är inget prospekt enligt tillämpligt regelverk härom. Avanza, som biträtt styrelsen i Deflamo vid sammanställningen av bolagsbeskrivningen, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av bolagsbeskrivningen. Tvist med anledning av denna bolagsbeskrivning ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Bakgrund och motiv Sedan 2007 handlas Deflamo B-aktie på Aktie Torget. Styrelsen för Deflamo bedömer att en listning av Bolagets B-aktier på First North förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolaget och aktien bland nya grupper av investerare, media, kunder och andra intressenter. Sammantaget bedöms listningen på First North sålunda underlätta Deflamos fortsatta utveckling och expansion. Första dag för handel med Bolagets aktier på First North planeras till den 8 maj Styrelsens försäkran Styrelsen för Deflamo är ansvarig för den information som lämnas i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning med tillhörande handlingar är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingen ting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Deflamo som skapas genom Bolagsbeskrivningen med tillhörande handlingar. Malmö den 23 april 2015 Deflamo AB (publ) Styrelsen Viktiga datum Första dag för handel på NASDAQ OMX First North: 8 maj 2015 Information om aktien Kortnamn: DEFL B ISIN-kod B-aktie: SE Tidpunkter för ekonomisk information 24 april 2015: Delårsrapport januari-mars maj 2015: Årsstämma 21 augusti 2015: Delårsrapport april-juni oktober 2015: Delårsrapport juli-september februari 2016: Boksluts kommuniké 2015 Finansiell rådgivare och emissionsinstitut Avanza Bank har anlitats som Certified Adviser inför upptagande till handel av Bolagets B-aktie på First North. S 5

6 Deflamo Vd-ord Vd-ord 2014 har varit ett mycket intensivt år för Deflamo. Vi har primärt fokuserat på att ställa om verksamheten från utvecklingsbolag till ett fullskaligt kommersiellt bolag för våra Apyrum-produkter. Mitt första år som vd för Deflamo fick en minst sagt flygande start där vi omedelbart satte igång med att omforma verksamheten för att kunna ta tillvara på det stora intresset från våra potentiella kunder. Genom storartade insatser från med arbetarna och vårt ekosystem av intressenter kunde vi på mycket kort tid strukturera om verksamheten för nästa fas i företagets historia. Bland de större förändringar vi genomfört under året kan nämnas etableringen i Malmö där Sveriges, och förmodligen Nordens, främsta kemikompetens finns. Flera nyckelpersoner inom utveckling och försäljning har knutits till bolaget, de flesta med erfarenhet antingen från flamskyddsindustrin eller från kundledet. Samtidigt har vi investerat i avancerad laboratorieutrustning som gett oss möjlighet att snabbt utveckla nya koncept för våra kunder. Tidigare var vi hänvisade till externa labb för dessa tjänster, men idag har vi en för branschen i det närmaste unik möjlighet att snabbt kunna testa och utveckla koncepten i det egna labbet. Vår strategi att ta hem tester och utveckling av potentiella kunders Apyrum applikationer är bland de största omställningarna i vår säljprocess som vi genomfört under 2014 och har medfört ett starkt genomslag i vår prospektbas. Från ord till handling Under året har vi bearbetat och byggt upp en omfattande projektbas med kunder över hela Europa där vi valt att endast behålla de prospekt som har en hög potential. Detta har varit möjligt dels genom en mer koncentrerad säljstrategi där vi fokuserar huvuddelen av våra resurser på flamskyddsmedel i plastmaterial, dels genom ett mer målmedvetet och strukturerat säljarbete. Vi har i dagsläget knappt 60 projekt i vår portfölj med ett potentiellt kontraktsvärde om cirka 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten genomgår just nu tester i produktionsskala hos kunder runtom i Europa. Jag håller det för sannolikt att ett antal av dessa och ytterligare andra kommer att lägga ordrar för kommersiella volymer under första halvåret Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete att utöka portföljen med potentiella kunder samtidigt som vi oförtrutet arbetar vidare med opinionsbildning och att hjälpa företag att avveckla flamskyddsmedel som finns på olika förbuds- och avvecklingslistor, till exempel REACH. 1) Utmaningar och möjligheter En viktig lärdom under 2014 har varit vikten av att driva säljarbetet med hjälp av våra egna labb för att hålla uppe tempot i säljprocessen och kunna erbjuda en så effektiv applikationshjälp med Apyrum som möjligt. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi och mycket uppskattat av våra potentiella kunder. Att vi redan från början beslutade att ta betalt för kundernas testordrar har inte varit något problem utan snarare lett till ett ökat engagemang från kunderna. En något oväntad utmaning har dock bestått i att kunna producera Apyrum i den takt som det efterfrågas i vår projektportfölj. Vid ett full skaligt produktionstest behövs relativt stora volymer och våra underleverantörer har inte mäktat med att leverera i tid, vilket tyvärr resulterat i framflyttade tester och kraftiga förseningar i säljprocessen. Det stora intresset för Apyrum kombinerat med utmaningar vid leverans har lett till att styrelsen beslutat om uppbyggnad av en egen produktions linje för Apyrum i Malmö. I mitt tycke ett mycket viktigt beslut för att kunna korta ned försäljnings processen, förbättra kvalitetskontrollen och sänka produktionskostnaderna vid fullskalig leverans. I samband med detta nästa steg i bolagets historia avser vi även att notera Deflamo på First North. Deflamos nästa kapitel Deflamo har nu tagit steget från ett utvecklingsbolag till att bli en etablerad tillverkare och kommersiell leverantör av miljövänliga flamskyddsmedel. Jag kommer att gå vidare mot nya utmaningar och det är med glädje jag lämnar över stafettpinnen till Per-Erik Velin; Deflamos nye vd med tillträde 1 maj Med Per-Eriks mångåriga erfarenhet på specialkemiområdet i kombination med kompetens från ledande befattningar inom både produktion, marknadsföring och försäljning passar han utmärkt inför nästa fas i Deflamos utveckling. Jag själv kommer kvarstå i tjänsten fram till Per-Eriks planerade tillträde för att säkerställa kontinuitet och bästa möjliga överlämning till min efterträdare. Väl mött, Magnus Jörsmo, vd 1. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. S 6

7 Deflamo Ord från tillträdande vd Ord från tillträdande vd Deflamo står redo för nästa kapitel i sin historia. Att få möjligheten att ta över rodret på Deflamo i denna spännande fas är en utmaning som jag ser mycket fram emot. Det arbete som Magnus Jörsmo och ledning åstadkommit hittills har lagt en utmärkt grund för att ta bolaget vidare till nästa fas. Trots att det ännu är en tid kvar innan jag fullt är på plats har jag redan identifierat ett par områden där min långa erfarenhet av försäljning och marknadsföring av specialkemikalier kan komma väl till pass. Intresset växer, en fin grogrund för affärs möjligheter Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Utöver de processer som pågår på EU-nivå för att eliminera miljö och hälsoskadliga brom- och antimonbaserade medel ser vi även ett mycket stort nationellt intresse här på hemmaplan där till exempel allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren och Deflamo står i frontlinjen för att kunna förse kunderna med det bästa alternativet. Mitt uppdrag och målsättning från styrelse och aktieägare är glasklart: Deflamo ska vara ett k ommersiellt bolag med en bevisad affärsmodell före utgången av Jag har varit med och byggt upp affärsrörelser från ett tidigt skede förr och vet hur mycket blod, svett och tårar som krävs det är med stolthet, spänning och målmedvetenhet jag tackar för förtroendet. Per-Erik Velin Tillträdande vd Korta fakta Per-Erik innehar för närvarande en tjänst som Global Director Marketing & Sales på Vencorex i Frankrike. Tidigare har han under cirka tjugo års tid haft olika befattningar inom Perstorpkoncernen, bl.a. som vd för Perstorp Japan, affärsområdeschef för Perstorp Specialty Chemicals samt haft ansvar för processutvecklingen inom Pergo. Per-Erik har en civilingenjörsexamen i kemi från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Lunds Universitet. Per-Erik Velin tillträder tjänsten under andra kvartalet S 7

8 Deflamo Sammanfattning Sammanfattning Deflamo - en grön framtidssäkrad investering i en växande bransch Deflamo AB Apyrum Ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flam skyddsmedel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Idag ett team om 10 personer baserade i Malmö. Marknaden för flamskyddsmedel Marknaden för flamskyddsmedel värderas till $5,4 miljarder, varav den europeiska marknaden är värderad till $1,8 miljarder. Marknaden beräknas växa med 5 procent årligen - den miljövänliga delen beräknas dock växa betydligt snabbare. Det finns inga direkta konkurrenter till Deflamo med motsvarande miljöprestanda utmaningen ligger i att få industrin att våga lämna konventionella flamskydd till förmån för miljö vänliga alternativ som Apyrum. Går från R&D till kommersiell produkt 2014 ett transformationens år: ny vd, bolagsflytt till Malmö, ny säljorganisation, ny försäljningsstrategi och fokus på utvalda marknadssegment. Cirka 60 kundprojekt i projektportföljen med ett upp skattat potentiellt kontraktsvärde om ca. 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten i produktionsskala - ett antal av dessa förväntas att lägga order för kommer siella volymer under första halvåret Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Produkten ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Apyrum har ett konkurrenskraftig pris/ prestandarelation jämfört med traditionella flamskydds medel. Bäst flamskydd och minst miljöpåverkan vid livscykelstudie genomförd 2011 av engelska miljöinstitutet Gnosys. Framtida EU-regleringar gynnar Deflamo Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren drivet av EU regleringar. Utöver de processer som pågår på EU-nivå finns ett stort nationellt intresse där t.ex. allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Ny produktionslinje i Malmö Strategiskt beslut fattat att starta egen produktionslinje för att möta det starka intresse som finns bland potentiella kunder och ej vara beroende av externa underleverantörer. Motiv för att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra vår produktions process, förbättra kvalitet och minska produktions kostnaderna. Korta fakta #1 Bäst skydd givet minimal miljöpåverkan. 0 st direkta konkurrenter med samma miljöpre standa. $5,4 miljarder är den globala marknaden värderad till. $1,8 miljarder är den europeiska marknaden värderad till. 5 % beräknas marknaden för flamskyddsmedel växa med årligen. S 8

9 Deflamo Om Deflamo Om Deflamo Vi strävar efter att rädda liv med så liten miljöpåverkan som möjligt Deflamo är ett modernt svenskt special kemiföretag som utvecklar, producerar och säljer den effektiva och biologiskt nedbrytbara flamskyddsteknologin Apyrum. Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. Bolaget samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera, där höga krav ställs på brandskydd, miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och borsyra, med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Deflamo äger patenten för Apyrums miljö vänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Världsmarknaden idag uppskattas till $5,4 miljarder i årstakt. Huvudkontor, lager och laboratorium finns i Malmö. Produktion sker för närvarande i samarbete med kontraktstillverkare i England, men under 2015 avser Bolaget starta egen produktion i Malmö för att kunna möta det stora intresset hos potentiella kunder. Flamskydd Flamskyddsmedel har använts i mer än 100 år och dess uppgift är att fördröja brandförloppet och därmed rädda liv. Genomsnittlig tid till fullt utvecklad brand i ett hus på 1960 talet var cirka 17 minuter; på grund av alla brandfarliga material som används i fastigheter idag kan en mindre brand utvecklas till ett inferno på så kort tid som 3-4 minuter. Nedanstående visar generell effekt av flamskyddsmedel: 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. I Europa finns det idag standarder som kräver flamskydd i allt från golv och möbler till biografdukar och lastbilskapell. Miljövänligt flamskydd, en framtidssäker investering Trots att fördelarna med flamskyddsmedel är stora, och ofta livsviktiga, så har de flesta av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag mycket negativa miljö- och hälso egenskaper. Dessa negativa sidor av flamskyddsindustrin har på senare år uppmärksammats, i synnerhet inom EU. Ett antal av de farligaste bromföreningarna är redan förbjudna globalt, och ett flertal ämnen som används i nuvarande konventionella flamskydd är under utredning för utfasning. Detta såväl i ett antal nationella initiativ liksom under den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Under tiden väljer dock allt fler företag och tillverkare att frivilligt fasa ut miljöfarliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier tack vare en växande opinion samt miljö-, hälso- och policybeslut. Idag är Deflamo ett av få företag som kan erbjuda ett miljövänligt och framtidssäkrat flamskyddsmedel och förmodligen det som har den allra högsta miljöprofilen. Effekt av flam skydds medel 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. S 9

10 Deflamo Xxx Deflamo äger patenten för apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel som idag upp skattas till $5,4 miljarder årligen. S 10

11 Deflamo Xxx Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rök utveckling och är en fullgod ersättare till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel. Grundidén för Apyrum kommer från naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. S 11

12 Deflamo Om Apyrum Om Apyrum Ett högpresterande flamskydd som samtidigt är miljövänligt. Finns det? Apyrum är en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi som med fördel kan integreras i produktionsprocesser för en mängd olika material. Apyrum är baserat på naturliga salter och efterliknar naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Alla ingående ämnen som används är var för sig godkända som tillsatser i livsmedel. Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rökutveckling och är en fullgod ersättare till miljöoch hälsofarliga flamskyddsmedel. Kan användas i de flesta material Apyrum är unikt på så vis att det kan användas i många industriella material, t.ex. polymerer (PVC, polyamid, polyuretan m fl), papper samt i naturliga och syntetiska fibrer. Apyrum kan även användas i kombination med andra system för att tillföra ytterligare flamskydd ande egenskaper. Apyrums egenskaper tillåter Deflamo att rikta in sin försäljning mot industriella applikationer där konventionella flamskyddsmedel normalt används, till exempel byggmaterial, möbler, inredningsmaterial, papper, textilier och non-wovenmaterial. Materialen används till exempel i fordon och andra transportmedel samt elektronisk utrustning. Sedan andra halvan av 2014 har vd och styrelse fattat det strategiska beslutet att fokusera Bolagets säljresurser på de applikationer och kunder som ligger närmast till hands, och där det finns en stor marknad inom räckhåll. Därför fokuserar Deflamo idag primärt på den europeiska PVC industrin. De konventionella flamskyddsmedel som används inom denna industri är starkt ifrågasatta och idag finns inga fullgoda alternativ förutom Apyrum på marknaden. Miljövänligt genom hela produktlivscykeln; från tillverkning via användning till kvittblivning. Högpresterande flamskyddsegenskaper, såsom självsläckning, reducerad värmebildning och minskad rökutveckling. Totalkostnadseffektivt. Så fungerar Apyrum Grundidén till Apyrum är inspirerad av naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Apyrum har flera funktioner, men enkelt uttryckt är den huvudsakliga funktionen att Apyrum vid brand bildar ett skyddande lager av det kol som finns i värdmaterialet, s.k. intumescens. Det bildade kollagret: Kväver elden. Motverkar droppbildning av värdmaterialet. Bidrar till att minska de farliga rökgaserna. Apyrumreaktion är dessutom endoterm vilket innebär att den kyler ner materialet och omgivningen. Apyrum hindrar på så vis brandförloppet och minskar de farliga konsekvenserna av en brand. Bäst skydd och minst miljöpåverkan Vid en oberoende livscykelstudie/lca (Life Cycle Assessment) genomförd 2011 av det engelska miljöinstitutet Gnosys undersöktes de 40 vanligast förekommande icke halogenbaserade flamskyddsmedlen på marknaden. Apyrum rankades bäst i testet avseende både totala miljöegenskaper samt flamskydds funktion. Miljövänlig teknologi i ett nötskal Apyrum består endast av miljövänliga råvaror. Apyrum bryts ned i naturen till vanligt förekommande beståndsdelar, och lämnar inga farliga restprodukter. Förbränning av Apyrum resulterar endast i koldioxid och vatten. Apyrums egenskaper vid termisk nedbrytning minskar utveckling av farliga gaser som normalt bildas i ett obehandlat material. Apyrum är inte märkningspliktigt avseende miljö eller hälsa och det är tillverkat av råvaror som är eller kan livsmedelsgodkännas. Fördelar och kännetecken Förutom att vara både stabilt och åldersbeständigt uppfyller Apyrum de krav som ställs på ett högpresterande flamskyddsmedel. Det har dessutom ytterligare fördelar: S 12

13 Deflamo Affärsmodell Affärsmodell Deflamos affärsmodell bygger på att sälja Apyrum som ersättning till de ofta miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel som används idag. Apyrum är ett flamskydd med överlägsna miljöprestanda och konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskydd. Apyrums miljöegenskaper är huvudanledningen till att de potentiella kunderna är intresserade, men kostnad är självfallet också en mycket viktig faktor för kunden, i synnerhet då flamskyddsmedel ofta utgör en betydande del av den totala råvarukostnaden. För t.ex. en PVC-tillverkare kan flamskyddsmedel utgöra så mycket som en tredjedel av råvarukostnaden. Deflamo lägger därför stora resurser på att hjälpa kunden nå en konkurrenskraftig totalkostnad med Apyrum. För att kunna uppnå detta kännetecknas Deflamos affärsmodell av ett nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln, för att på så sätt säkerställa ett framgångsrikt teknologiskifte. Det kan man göra tack vare kunnig personal med lång erfarenhet inom flamskydds- och materialteknik, samt tillgång till ett fullt utrustat brandtestlabb i Bolagets lokaler. Apyrum är i sig inte alltid det billigaste flamskyddsalternativet, men tack vare dess unika egenskaper och stor applikationskunskap hos Bolagets ingenjörer kan man många gånger hjälpa kunden att ta fram en produkt som totalt sett har en mycket konkurrenskraftig totalkostnad jämfört med existerande lösning. I tillägg till detta får kunden alltså överlägsna miljöprestanda. Detta är normalt mycket värdefullt för Bolagets kunder och därmed ett starkt säljargument, men processen kan vara tidskrävande och är också avhängig av att Deflamo får tillgång till kundens befintliga recept; något som givetvis kräver stort förtroende i kundrelationen. Denna affärsmodell och strategi möjliggör en bättre kostnadsoptimering för kunderna utifrån de krav på prestanda/brandstandard som de ställer för sin produkt, samt en närmare affärsrelation mellan Deflamo och dess kunder. Det gör också inträdesbarriären implicit för en eventuell framtida konkurrens. Deflamos laboratorium en viktig nyckel till Bolagets affärsmodell Deflamo har ett eget topputrustat laboratorium som gör det möjligt att testa hur väl Apyrum skyddar mot brand i olika material. Man kan därmed ge bästa möjliga rekommendationer till kunden hur Apyrum ska användas för att uppfylla de standarder som krävs. Med egen utrustning behöver Deflamos kunder inte anlita externa laboratorier för att få material testade, något som annars ökar både tidsåtgång och kostnader. Med Deflamos nya labbvalsverk kan man framställa olika typer av plastmaterial, både för internt utvecklingsarbete och för att hjälpa potentiella kunder utveckla sina recept med Apyrum som flamskyddsmedel. Detta innebär såväl en väsentlig tidsbesparing som minskade kostnader. Det finns många olika teststandarder; både applikations- och landspecifika. Deflamo erbjuder idag ett antal testmetoder för att mäta om ett flamskyddat material uppfyller en viss teststandard. Testerna utförs bland annat i en så kallad konkalorimeter, som är ett speciellt instrument för att bland annat mäta ett materials motståndskraft mot brand enligt ett flertal olika standarder. Att ett företag som tillverkar flamskyddsmedel har en konkalorimeter är relativt unikt i Europa och en stor konkurrensfördel i vår process. Sammanfattning Överlägsna miljöprestanda kombinerat med konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskyddsmedel. Ett mycket nära samarbete med kunden genom hela utvecklingscykeln. Tillgång till komplett brandtestlabb. Kunnig personal med bred erfarenhet inom flamskyddsmarknaden. Med vår labbutrustning kan vi enklare, snabbare och mer exakt optimera applikationerna med Apyrum och därmed hjälpa kunden till rätt prestanda till rätt kostnad. Genom investeringen i vår nya konkalorimeter och labbvalsverk, i tillägg till vår existerande labbutrustning, har Deflamo förutsättningar att substantiellt korta genomförandetiderna för nya projekt. S 13

14 Deflamo Xxx Vägen till ett framgångsrikt teknologiskifte Deflamo har ett nära samarbete med kunden genom hela produktionscykeln Topputrustat labb tillgängligt för brandtester. Nära samarbete genom hela produktionscykeln. Strävar efter optimerad kostnad för formuleringarna, vilket möjliggör bästa möjliga totalkostnad. Eget topputrustat laboratorium. Obegränsade brandtester. Kunden kan säkerställa optimerad totalkostnad före certifiering, vilket möjliggör sänkta kostnader och drastiskt förkortade utvecklingstider. Nära sam arbete från dag ett. Lägst totalkostnad. Vinnande koncept. ETT EXEMPEL DÄR APYRUM MINSKAR TOTALKOSTNADEN Exemplet avser en PVC-tillverkare Totalkostnad (index 100) TRADITIONELLT FLAMSKYDD Apyrum Flamskydd utgör i allmänhet en stor del av den totala råvarukostnaden för t.ex. en plasttillverkare. Det är därför av yttersta vikt att hjälpa kunden optimera råvarukostnaden mot prestanda/standardkrav. Apyrum kan vara dyrare i absoluta tal och relativt andra komponenter, men leder till en lägre totalkostnad. Totalkostnad PVCprodukt (index=100) PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat S 14

15 Deflamo Försäljningsprocess Försäljningsprocess Deflamos försäljningsprocess kännetecknas av ett mycket nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln. Deflamo bistår därvid kunden genom hela utvecklingscykeln till bästa resultat, snarare än att bara lämna ett prov för att kunden själv ska försöka hitta bästa sättet att använda det. Incitamentet för en kund att byta till Apyrum är alltid att kunna erbjuda sina respektive kunder alternativ med en bättre miljöprofil, som dessutom innebär oförändrat eller bättre flamskydd till en konkurrenskraftig totalkostnad. För att kunna hålla kvalitet, struktur och överblick barhet genom hela införsäljningsprocessen har Deflamo utvecklat en standardiserad modell för att lotsa kunder från Potential till Försäljning. Varje steg kännetecknas av olika arbetsinsatser från både Deflamo och kund. I takt med att ett projekt flyttar vidare till nästa steg ökar sannolikheten för att den potentiella kunden kommer över till kommersiella avtal. Steg 0 identifiering av möjliga kunder Under 2014 har en bruttolista med potentiella europeiska Apyrumkunder arbetats fram. Denna lista är framför allt inriktad på PVC, andra polymerer och papper; andra möjliga applikationer har prioriterats ned tills vidare. Under 2014 kontaktades mer än 100 potentiella kunder varav ca 60 ledde till Steg 1 i införsäljningsprocessen. Steg 1 - Potential De kunder som befinner sig i detta stadium har, efter initial information om vad Deflamo kan erbjuda, bekräftat sitt intresse för att utvärdera Apyrum. Deflamo har träffat berörda personer hos det aktuella bolaget och fått bekräftelse på att de kommer att påbörja arbetet med laboratorietester. Steg 2 - Labbtester I labbtest-fasen genomförs inledande småskaliga tester. Grunden är alltid att börja med att ersätta befintligt flamskydd med Apyrum och utifrån detta sedan se över hela formuleringen för att uppnå optimal balans mellan effekt och kostnad. Att ta fram nya recept/formuleringar för en unik applikation är en omfattande process och kräver stor specialistkunskap; något som Deflamo är stolt över att kunna hjälpa sina kunder med. Steg 3 - Brandtester I detta skede har man tagit fram ett antal optimerade recept med Apyrum som möter kundens kriterier så långt man kan testa på labb. Resultatet ska nu brandtestas och tack vare de investeringar Deflamo genomfört under 2014 kan testerna numera utföras i Bolagets eget laboratorium. Kunden är därmed inte utlämnad till tester hos tredje part som tenderar att dra ut på tiden och dessutom är mycket kostsamma. Detta knyter också den potentiella kunden närmare Deflamo. Möjligheten till tester hos Deflamo har avsevärt kortat ledtiderna för Bolagets införsäljningsprocess. Även i detta skede bidrar Deflamos applikationsingenjörer och kemister i hög grad med sin specialistkunskap för att hjälpa kunden. Steg 4 - Produktionstest Produktionstesterna är det sista steget i utvecklingscykeln innan man avancerar till löpande försäljning. I detta steg testar kunden produkten i egen produktionslinje under normala produktionsbetingelser. När tester kan utföras är avhängigt den befintliga beläggningen hos kunden och innebär alltid ett avbrott i löpande produktion. Detta kan inte Deflamo direkt påverka mer än att tillsammans med kunden försöka hitta det lämpligaste tillfället i kundens produktionscykel för att stoppa pressarna och testa Apyrum i fullskalig produktion. När produktionstesterna är gjorda vidtar avslutande tester hos kunden, kundens kund och slutligen certifiering hos ackrediterade laboratorier. Produktionstester en lönsam investering Kunden betalar alltid för det Apyrum som används i produktionstestfasen, men kundens huvudkostnad är trots allt dess alternativkostnad av dyr produktionstid. Som exempel kan nämnas att en produktionstimme inom plastindustri kan kosta mer än SEK och ett enstaka produktions test kan därmed vara en investering på över SEK. Att kunden investerar i Apyrum redan i produktions testfasen är en tydlig signal för Bolaget om dess potential, och att kunden är verkligt intresserad av Apyrum. S 15

16 Deflamo Xxx Pågående projekt per testfas Total 57 st Uppskattat värde av Projektportfölj per testfas Total 132 MSEK (beräknat på kundens nuvarande volym) Fas 4 Produktionstest: 12 st Fas 1 Potential: 15 st Fas 4 Produktions test: 33 MSEK Fas 1 Potential: 26 MSEK Fas 3 Brandtest: 9 st Fas 2 Labbtest: 21 st Fas 3 Brandtest: 26 MSEK Fas 2 Labbtest: 47 MSEK Försäljningsprocess/projektfaser Större kund kg/ leverans Labtest Produktionstest 1 Produktionstest 2 Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3 Mindre kund Löpande Införsäljningstiden är relativt omfattande, men i gengäld byter kunden ogärna leverantör om man investerat i en framtidssäkrad produkt. Mån Drivkraften för kunden att använda Deflamos produkter Prioriteringsordning för kund Överlägsen miljöprestanda Regelverk Reglering Allmän opinion Miljö egenskaper Lägre kostnad för formulering och utveckling Kortare time-to-market Konkurrenskraftig totalkostnad 3 Uppnå erkänd industristandard 1 2 Applikationskunnande Möjlighet till brandtester S 16

17 Deflamo Marknad, kunder & efterfrågan Marknad, kunder & efterfrågan Marknaden för flamskyddsmedel och kemikalier är global och värderades 2013 till $5,4 miljarder 1), varav den europeiska marknaden värderades till $1,8 miljarder årligen. Efterfrågan/användning av flamskyddsmedel förväntas fram till och med 2018 öka med i snitt 5 procent per år, och beror framförallt på en ökad efterfrågan av miljö vänliga produkter, ökad användning av lättbrännbara material samt en generell ekonomisk tillväxt. Många av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag har mycket negativa miljö- och hälsoegenskaper. Det är primärt de halogenbaserade flamskyddsmedlen som innehåller brom och klor, men även andra som till exempel antimon, som är mycket tveksamma ur miljö- och hälsosynpunkt. Samtliga används i stor skala av europeiska tillverkningsföretag idag. Allt fler företag och tillverkare väljer dock att frivilligt fasa ut skadliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier som inte bara är högpresterande utan också miljömässigt överlägsna. Flamskydds medel baserade på ämnen som för närvarande granskas och utvärderas, som t.ex. många av de halogenbaserade flamskyddsmedlen, kommer sannolikt att fasas ut genom EU-lagstiftning och således förbjudas. EU:s kemikalielagstiftning Europas kemikalieindustri regleras av EU:s kemi kalielagstiftning REACH, och omfattar alla industri sektorer som hanterar kemikalier längs hela distributionskedjan. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. REACH har antagits för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö mot risker med kemiska ämnen och samtidigt säkerställa fri rörlighet för kemiska ämnen på marknaden. I princip gäller REACH för alla kemiska ämnen, inte enbart de kemiska ämnen som används inom industriell behand ling, utan även dagligen. Därför inverkar förordningen på de flesta företag inom hela EU. Farliga ämnen är listade på REACH kandidatlista och brukar ibland kallas för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Listan återfinns på: candidate-listtable Syftet är att fasa ut de farligaste ämnena och sedan fylla på listan med de ämnen som står näst på tur att granskas, för att successivt åstadkomma en giftfri miljö. 2) Konkurrenter Flamskyddsindustrin är global och utgörs av ett 50-tal större företag som tillsammans producerar och distribuerar merparten av de flamskyddsmedel som finns på marknaden. Därutöver finns ett mycket stort antal företag som är mer nischade med avseende på teknologi, grad av förädling eller på geografisk marknad. Bland dessa finns även distributörer. Både bland tillverkare och distributörer så är vissa specialiserade på flamskyddsmedel och andra har flamskyddsmedel som en del i en bredare produktportfölj. Marknaden domineras av en handfull aktörer där endast några få har flamskyddsmedel som sin viktigaste produkt. För de andra utgör denna marknad bara en liten del av en mycket stor och diversifierad produktportfölj. Exempel på detta är t.ex. BASF, Bayer/Lanxess och Clariant. Samtliga av de större och mer etablerade aktörerna som är verksamma inom traditionella flamskyddsmedel, är enligt Bolagets bedömning inga direkta konkurrenter vad gäller tillhandahållandet av ett miljövänligt alternativ. 1. Källa: bcc Research, September Källa: guest/regulations/reach/understanding-reach S 17

18 Deflamo Xxx Prognos Global användning av flamskyddsmedel (miljoner kg) Användning av flamskyddsmedel per applikationsområde Övrigt: 3 % Dekor: 4 % Ytbeläggningar: 3 % Färg/lack: 4 % +5 % Trä/papper: 5 % Plastprodukter är den främsta applikationen för flamskyddsmedel. Två tredjedelar av de flamskyddsmedel som konsumeras globalt används i olika plastprodukter. Plaster: 66 % Textilier: 15 % Källa: bcc Research, september 2013 Europeisk marknad för flamskyddsmedel, per typ Total uppskattning 550,000 MT/1400 MEUR MT M Kan ersättas Kan ersättas Kan ersättas med Apyrum med Apyrum med Apyrum 0 0 ATH Bromine P-Based CI-Based ATO Melamine MDH Others Källa: bcc Research, september 2013, samt Bolagets egna uppskattningar S 18

19 Deflamo Ny investering i produktionslinje Ny investering i produktionslinje Bolagets motiv för att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra Bolagets produktionsprocess, förbättra kvalitet och minska produktionskostnaderna. Produktionslinjen kommer att byggas med målsättning att tas i drift under Den är samman satt av flera delar och kommer att fungera som utvecklings- och pilotanläggning samtidigt som den vid fullt kapacitetsutnyttjande initialt kommer att kunna producera 500 ton Apyrum årligen. Utöver grundläggande produktion kommer produktions linjen tillåta Bolaget att även: tillverka nya utvecklingsprodukter med kort ledtid i samband med kundprojekten. fungera som pilotanläggning för att effektivisera och optimera tillverkningsprocessen med avseende på teknik, råvaror och produktegenskaper. samla kunskap och erfarenheter för att kunna skala upp produktionen ytterligare. En förstudie har genomförts och baseras på erfarenheter från år av samarbete med legotillverkare samt från egen forskning och utveckling. Resultatet är en helt omstrukturerad tillverkningsprocess. Istället för en batchprocess används en kontinuerlig process som reducerar kostnaden samtidigt som produktens kvalitet förbättras. Försök har genomförts i liten och större skala, både i egen regi och tillsammans med externa processpecialister och leverantörer av processmaskiner, vilka bidragit till att förfina och bekräfta den nya processen. Produktkvaliteten kommer att vara mikrokristaller som uppfyller marknadens högsta produktkrav i premiumsegmentet. Produkten har en homogen partikelstorlek på ca 2-5 µm. Idag mals pulverprodukterna vilket är en mer kostsam teknik och partiklarna är både betydligt större och har en större storleks fördelning. För delarna med den nya produkten är att flamskyddseffekten ökar betydligt ju mindre partiklarna är. Mindre och mer homogena partiklar gör dessutom att plastens egenskaper och bearbetningsbarhet förbättras. Fördelen är vidare att den mycket fina partikelstorleken åstadkoms genom mikrokristallisation istället för kostsam pulvermalning. Genom valet av processmetod påverkas slutprodukten i mindre omfattning av råvarans kvalitet och den färdiga produkten har en större renhet. Resultatet är en högre och jämnare produktkvalitet med bättre flamskyddsprestanda. Anläggningen är flexibel och har designats för tillverkning av samtliga produkter i Apyrumsortimentet, såväl pulver som vätskor. Dessutom är anläggningen utvecklad med speciell hänsyn till att kunna fungera som utvecklings- och försöksanläggning samt för att kunna tillverka pilotprodukter och utveckla produktionsprocesser. Syftet är att stödja Bolagets kundprojekt och försäljningsarbetet genom att med betydligt kortare ledtider kunna tillverka anpassade prototypoch pilotprodukter. S 19

20 Deflamo Styrelse, organisation & övrig information Styrelse & ledande befattningshavare Styrelse Jan-Ove Aspeblad Född 1952, ordförande sedan 2014 Jan Blomquist Född 1966, ledamot sedan 2014 Åsa Hansdotter Född 1974, ledamot sedan 2014 Fredrik Westin Född 1965, ledamot sedan 2004 Jan-Ove Aspeblad arbetar med affärsutveckling inom AAK AB samt är styrelseledamot och delägare i Cyrba AB. Tidigare har Jan-Ove haft ledande roller inom AAK AB och Karlshamns AB, i huvudsak som CFO och koncerncontroller. Han har även stor erfarenhet av M&A, såväl analyser som finansiering och genomförande. Jan-Ove är en erfaren styrelseledamot, med uppdrag bland annat inom AAK och EC-gruppen. Jan-Ove är utbildad civilekonom. Aktier: st Jan Blomquist är styrelseledamot i Jan Blomquist AB. Jan har ca 20 års erfarenhet av finansbranschen och var fram till 2004 anställd och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han jobbat med investeringar i ett antal noterade och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå AB och Lateo AB. Jan är utbildad national ekonom och mate matiker vid Stockholms Universitet. Aktier: st, varav st A-aktier Åsa Hansdotter är advokat och partner i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är framförallt verksam inom det bolags- och aktiemarknads rättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor för både noterade och onoterade företag. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren var Åsa stationerad i Ryssland, men har nu sin bas på byråns kontor i Helsingborg där hon är kontorschef. Åsa är styrelseledamot i Proventus Capital Management AB. Fredrik Westin är grundare av Deflamo AB och var fram till 2014 vd i Bolaget. Sedan februari 2014 axlar han rollen som CTO. Fredrik Westin är vidare ledamot för Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom företags utveckling och entreprenörskap. Under perioden var han verksam som VD i Axxino AB. Dessförinnan har Fredrik arbetat som företagsledare i tillväxtföretag och har startat samt etablerat verksamheter i Sverige och Europa. Vidare har Fredrik studerat företagsekonomi, Teckningsoptioner TO2B: st Teckningsoptioner TO2B: st Aktier: st Teckningsoptioner TO2B: st handelsrätt och nationalekonomi på Uppsala Universitet och Stockholms Universitet. Fredrik är även ledamot i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat Trä. Aktier: st, varav st A-aktier Optionsinnehav: st Teckningsoptioner TO2B: st S 20

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum

Framåtriktad information i detta informationsmemorandum Innehåll Sid. 4. Definitioner & viktig information 5. Erbjudandet i sammandrag 6. Vd-ord 7. Sammanfattning 8. Om Deflamo 11. Om Apyrum 12. Affärsmodell 14. Försäljningsprocess 16. Marknad, kunder & efterfrågan

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Deflamo AB (publ) Vy över hamnen i Karlshamn. Delårsrapport januari september 2015

Deflamo AB (publ) Vy över hamnen i Karlshamn. Delårsrapport januari september 2015 Deflamo AB (publ) Vy över hamnen i Karlshamn Delårsrapport januari september Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT Implementa Hebe AB (publ) Orgnr 556581-9272 HALVÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni CE-märkning av CoolHeater 150 CoolHeater -höljen tillverkade Ny VD utsedd Intäkterna för halvårsperioden uppgick till 0 tkr

Läs mer

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 1. Grundprinciper Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) ( TC TECH ) har beslutat att notera bolaget vid First North i Stockholm. TC TECH skall

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Delårsrapport för Diamorph AB (publ)

Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Delårsrapport för Diamorph AB (publ) 556647-5371 1/1 30/6 2009 1 Halvårsrapport för Diamorph AB (publ) Januari - Juni 2009 Sammanfattning Saeid Esmaeilzadeh ny VD för Diamorph AB (publ) Kontakter etablerade

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund 1 Bolagsstämma Nexam Chemical Holding AB Datum: 14 maj 2014 Tid: 15:00 Plats: Elit Hotell Ideon, Scheelevägen 27, Lund Förslag till dagordning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016 SaltX Technology Holding AB Karl Bohman, VD Harald Bauer, CFO Om SaltX Technology Grundat 2001 (ClimateWell AB)

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 2007-01-01 2007-12-31

Bokslutskommuniké 2007 2007-01-01 2007-12-31 R Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen uppgick till 199 tkr (228) Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster uppgick till -4 507 tkr (-2 982) och resultat uppgick till -4 540 tkr (-3

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Deflamo AB (publ) Delårsrapport kvartal 3, juli-september Perioden januari - september 2016

Deflamo AB (publ) Delårsrapport kvartal 3, juli-september Perioden januari - september 2016 Deflamo AB (publ) Delårsrapport kvartal 3, ember - Perioden januari - september Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2015 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (3,2 ) o Resultat efter finansnetto -5,7 Mkr (-3,7 ) o Resultat per aktie -0,27 kr (-0,21 ) o Likvida

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer