Framåtriktad information i detta informationsmemorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framåtriktad information i detta informationsmemorandum"

Transkript

1

2

3 Innehåll Sid. 4. Definitioner & viktig information 5. Erbjudandet i sammandrag 6. Vd-ord 7. Sammanfattning 8. Om Deflamo 11. Om Apyrum 12. Affärsmodell 14. Försäljningsprocess 16. Marknad, kunder & efterfrågan 19. Ny investering i produktionslinje 20. Ord från tillträdande vd 22. Styrelse, organisation & övrig information 24. Resultaträkning 25. Balansräkning 26. Aktiekapital & ägarstruktur 28. Legala frågor & övrig information 29. Bolagsordning 31. Inbjudan till teckning av Units 32. Villkor & anvisningar 34. Riskfaktorer S 3

4 DEFLAMO Definitioner & viktig information Definitioner Definitioner Med Deflamo, Bolaget eller Koncernen avses Deflamo AB (publ), org nr , med hemsida varvid definitionen Koncernen även omfattar Deflamo Förvaltning AB, org nr , och Deflamo Ltd, org nr Med Emissionen eller Företrädes emissionen avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna Units enligt villkoren i memorandumet. Med Uniträtt avses de rättigheter att teckna Units som tilldelas de som är registrerade aktieägare i Deflamo i Euroclear på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Med Units avses det paket av aktier och tecknings optioner (i antal enligt kapitlet Villkor och Anvisningar ) som erbjuds i Företrädesemissionen. Med BTU avses Betald Tecknad Unit. Med Teckningsoptionen avses rätt (men ej skyldighet) att teckna nya aktier i Bolaget enligt de villkor som anges i kapitlet Villkor och Anvisningar. Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org nr Viktig information Viktig information Detta informationsmemorandum har upprättats såsom information till Deflamos aktieägare i samband med Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet lämnas således inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion som kräver andra åtgärder än de som vidtas enligt svensk lag. Följaktligen kommer Bolaget inte att distribuera detta informationsmemorandum i eller till nämnda jurisdiktioner. Teckning och förvärv av värdepapper i strid med nämnda begräns ningar kan vara ogiltigt och stå i strid med tillämplig värdepapperslagstiftning. Personer som mottar exemplar av detta informationsmemorandum måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Deflamo förbehåller sig rätten att ogiltigförklara teckning som kan inbegripa överträdelse av tillämpliga lagar och föreskrifter. Tvist med anledning av detta informationsmemorandum eller erbjudandet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. De siffror som redo visas i detta informations memorandum har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer till synes inte alltid summerar korrekt. En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet Riskfaktorer ). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Deflamo och erbjudandet enligt detta informationsmemorandum, inklusive före liggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professio nella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investerings beslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta informationsmemorandum samt eventuella tillägg till detta informationsmemorandum. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden rörande Emissionen än de som finns i detta informationsmemorandum och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Deflamo och Deflamo ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta informationsmemorandum eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter anses innebära att informationen i detta informationsmemorandum är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta informationsmemorandum eller att det inte har förekommit någon förändring i Deflamos verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i detta informationsmemorandum kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt tillämplig lagstiftning och regelverk. Framåtriktad information Informationsmemorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Deflamos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhets faktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Deflamos framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåt riktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktad information i detta informationsmemorandum gäller endast per dagen för memorandumets offentliggörande. Deflamo lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständig heter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning och regelverk. S 4

5 Erbjudandet i sammandrag DEFLAMO Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 29 januari är registrerad som aktieägare i Deflamo AB (publ) äger företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad B-aktie och en (1) teckningsoption. Uniträtter Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) Uniträtt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs två (2) Uniträtter för att teckna en (1) Unit. Teckningskurs Teckningskursen är 0,54 SEK per Unit. Anskaff ningsvärdet för aktien blir 0,54 SEK och för teckningsoptionen 0 SEK, då optionen erhålls vederlagsfritt vid teckning av Unit. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan Euroclear ) för rätt till deltagande i emissionen är den 29 januari Sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 27 januari Första dag för handel i Bolagets B-aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 28 januari Teckningstid Teckning av Units ska ske under tiden från och med 3 februari till och med 18 februari Teckningsförbindelser Deflamo har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större ägare, styrelseledamöter och vd mot svarande ca 38,4 procent av emissionsbeloppet (se förteckning under Legala frågor och övrig information). Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Handel med Uniträtter Handel med Uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden 3 februari till och med 16 februari Observera att efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade Uniträtter kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Erhållna Uniträtter måste antingen användas för teckning av Units senast den 18 februari 2015 eller säljas senast den 16 februari 2015 för att inte förfalla värdelösa. Handel med BTU Handel i BTU äger rum på Aktietorget från och med 3 februari 2015 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till aktier och teckningsoptioner sker. Information om aktien Handelsplats: Aktietorget ISIN-kod: SE Kortnamn: DEFL B 1 innehavd aktie 2 Uniträtter 0,54 SEK 1 Uniträtt 1 ny aktie 1 teckningsoption Viktiga datum Teckningstid: 3 februari - 18 februari 2015 Handel med Uniträtter: 3 februari - 16 februari 2015 Handel med BTU: från och med 3 februari Offentliggörande av emissionens utfall: senast 20 februari 2015 JANUARI FEBRUARI Avstämningsdag Sista dag för handel Första dag aktien handlas exkl Första teckningsdag med Uniträtt Sista dag rätt att deltaga i emissionen Första handelsdag med Uniträtt och BTU för teckning av Units S 5

6 DEFLAMO Vd-ord Vd-ord 2014 HAR VARIT ett mycket intensivt år för Deflamo. Vi har primärt fokuserat på att ställa om verksamheten från utvecklingsbolag till ett fullskaligt kommersiellt bolag för våra Apyrum-produkter. Mitt första år som vd för Deflamo fick en minst sagt flygande start där vi omedelbart satte igång med att omforma verksamheten för att kunna ta tillvara på det stora intresset från våra potentiella kunder. Genom storartade insatser från med arbetarna och vårt ekosystem av intressenter kunde vi på mycket kort tid strukturera om verksamheten för nästa fas i företagets historia. Bland de större förändringar vi genomfört under året kan nämnas etableringen i Malmö där Sveriges, och förmodligen Nordens, främsta kemikompetens finns. Flera nyckelpersoner inom utveckling och försäljning har knutits till bolaget, de flesta med erfarenhet antingen från flamskyddsindustrin eller från kundledet. Samtidigt har vi investerat i avancerad laboratorieutrustning som gett oss möjlighet att snabbt utveckla nya koncept för våra kunder. Tidigare var vi hänvisade till externa labb för dessa tjänster, men idag har vi en för branschen i det närmaste unik möjlighet att snabbt kunna testa och utveckla koncepten i det egna labbet. Vår strategi att ta hem tester och utveckling av potentiella kunders Apyrum applikationer är bland de största omställningarna i vår säljprocess som vi genomfört under 2014 och har medfört ett starkt genomslag i vår prospektbas. och att hjälpa företag att avveckla flamskyddsmedel som finns på olika förbuds- och avvecklingslistor, till exempel REACH. 1) Utmaningar och möjligheter En viktig lärdom under 2014 har varit vikten av att driva säljarbetet med hjälp av våra egna labb för att hålla uppe tempot i säljprocessen och kunna erbjuda en så effektiv applikationshjälp med Apyrum som möjligt. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi och mycket uppskattat av våra potentiella kunder. Att vi redan från början beslutade att ta betalt för kundernas testordrar har inte varit något problem utan snarare lett till ett ökat engagemang från kunderna. En något oväntad utmaning har dock bestått i att kunna producera Apyrum i den takt som det efterfrågas i vår projektportfölj. Vid ett full skaligt produktionstest behövs relativt stora volymer och våra underleverantörer har inte mäktat med att leverera i tid, vilket tyvärr resulterat i framflyttade tester och kraftiga förseningar i säljprocessen. Det stora intresset för Apyrum kombinerat med utmaningar vid leverans har lett till att styrelsen beslutat om uppbyggnad av en egen produktions linje för Apyrum i Malmö. I mitt tycke ett mycket viktigt beslut för att kunna korta ned försäljnings processen, förbättra kvalitetskontrollen och sänka produktionskostnaderna vid fullskalig leverans. I samband med detta nästa steg i bolagets historia avser vi även att notera Deflamo på First North. Motiv till emissionen Bygga upp en egen produktionslinje i Malmö. Utöka försäljningsinsatserna ytterligare. Säkerställa likviditet fram till dess att bolaget är självfinansierat. Från ord till handling Under året har vi bearbetat och byggt upp en omfattande projektbas med kunder över hela Europa där vi valt att endast behålla de prospekt som har en hög potential. Detta har varit möjligt dels genom en mer koncentrerad säljstrategi där vi fokuserar huvuddelen av våra resurser på flamskyddsmedel i plastmaterial, dels genom ett mer målmedvetet och strukturerat säljarbete. Vi har i dagsläget knappt 60 projekt i vår portfölj med ett potentiellt kontraktsvärde om cirka 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten genomgår just nu tester i produktionsskala hos kunder runtom i Europa. Jag håller det för sannolikt att ett antal av dessa och ytterligare andra kommer att lägga ordrar för kommersiella volymer under första halvåret Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete att utöka portföljen med potentiella kunder samtidigt som vi oförtrutet arbetar vidare med opinionsbildning Deflamos nästa kapitel Deflamo har nu tagit steget från ett utvecklingsbolag till att bli en etablerad tillverkare och kommersiell leverantör av miljövänliga flamskyddsmedel. Jag kommer att gå vidare mot nya utmaningar och det är med glädje jag lämnar över stafettpinnen till Per-Erik Velin; Deflamos nye vd med tillträde andra kvartalet Med Per-Eriks mångåriga erfarenhet på specialkemiområdet i kombination med kompetens från ledande befattningar inom både produktion, marknadsföring och försäljning passar han utmärkt inför nästa fas i Deflamos utveckling. Jag själv kommer kvarstå i tjänsten fram till Per-Eriks planerade tillträde och likaså medverka vid både förestående kapitalanskaffning och listbyte för att säkerställa kontinuitet och bästa möjliga överlämning till min efterträdare. Väl mött, Magnus Jörsmo, vd 1. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. S 6

7 Sammanfattning DEFLAMO Sammanfattning Deflamo - en grön framtidssäkrad investering i en växande bransch Deflamo AB Apyrum Ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flam skyddsmedel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Idag ett team om 10 personer baserade i Malmö. Marknaden för flamskyddsmedel Marknaden för flamskyddsmedel värderas till $5,4 miljarder, varav den europeiska marknaden är värderad till $1,8 miljarder. Marknaden beräknas växa med 5 procent årligen - den miljövänliga delen beräknas dock växa betydligt snabbare. Det finns inga direkta konkurrenter till Deflamo med motsvarande miljöprestanda utmaningen ligger i att få industrin att våga lämna konventionella flamskydd till förmån för miljö vänliga alternativ som Apyrum. Går från R&D till kommersiell produkt 2014 ett transformationens år: ny vd, bolagsflytt till Malmö, ny säljorganisation, ny försäljningsstrategi och fokus på utvalda marknadssegment. Cirka 60 kundprojekt i projektportföljen med ett upp skattat potentiellt kontraktsvärde om ca. 130 MSEK vid full årstakt. 12 av projekten i produktionsskala - ett antal av dessa förväntas att lägga order för kommer siella volymer under första halvåret Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel. Produkten ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Apyrum har ett konkurrenskraftig pris/ prestandarelation jämfört med traditionella flamskydds medel. Bäst flamskydd och minst miljöpåverkan vid livscykelstudie genomförd 2011 av engelska miljöinstitutet Gnosys. Framtida EU-regleringar gynnar Deflamo Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren drivet av EU regleringar. Utöver de processer som pågår på EU-nivå finns ett stort nationellt intresse där t.ex. allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Ny produktionslinje i Malmö Strategiskt beslut fattat att starta egen produktionslinje för att möta det starka intresse som finns bland potentiella kunder och ej vara beroende av externa underleverantörer. Motiv för att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra vår produktions process, förbättra kvalitet och minska produktions kostnaderna. Korta fakta #1 Bäst skydd givet minimal miljöpåverkan. 0 st direkta konkurrenter med samma miljöpre standa. $5,4 miljarder är den globala marknaden värderad till. $1,8 miljarder är den europeiska marknaden värderad till. 5 % beräknas marknaden för flamskyddsmedel växa med årligen. S 7

8 DEFLAMO Om Deflamo Om Deflamo Vi strävar efter att rädda liv med så liten miljöpåverkan som möjligt DEFLAMO ÄR ETT modernt svenskt special kemiföretag som utvecklar, producerar och säljer den effektiva och biologiskt nedbrytbara flamskyddsteknologin Apyrum. Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. Bolaget samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera, där höga krav ställs på brandskydd, miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och borsyra, med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa. Deflamo äger patenten för Apyrums miljö vänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Världsmarknaden idag uppskattas till $5,4 miljarder i årstakt. Huvudkontor, lager och laboratorium finns i Malmö. Produktion sker för närvarande i samarbete med kontraktstillverkare i England, men under 2015 avser Bolaget starta egen produktion i Malmö för att kunna möta det stora intresset hos potentiella kunder. Flamskydd Flamskyddsmedel har använts i mer än 100 år och dess uppgift är att fördröja brandförloppet och därmed rädda liv. Genomsnittlig tid till fullt utvecklad brand i ett hus på 1960 talet var cirka 17 minuter; på grund av alla brandfarliga material som används i fastigheter idag kan en mindre brand utvecklas till ett inferno på så kort tid som 3-4 minuter. Nedanstående visar generell effekt av flamskyddsmedel: 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. I Europa finns det idag standarder som kräver flamskydd i allt från golv och möbler till biografdukar och lastbilskapell. Miljövänligt flamskydd, en framtidssäker investering Trots att fördelarna med flamskyddsmedel är stora, och ofta livsviktiga, så har de flesta av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag mycket negativa miljö- och hälso egenskaper. Dessa negativa sidor av flamskyddsindustrin har på senare år uppmärksammats, i synnerhet inom EU. Ett antal av de farligaste bromföreningarna är redan förbjudna globalt, och ett flertal ämnen som används i nuvarande konventionella flamskydd är under utredning för utfasning. Detta såväl i ett antal nationella initiativ liksom under den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Under tiden väljer dock allt fler företag och tillverkare att frivilligt fasa ut miljöfarliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier tack vare en växande opinion samt miljö-, hälso- och policybeslut. Idag är Deflamo ett av få företag som kan erbjuda ett miljövänligt och framtidssäkrat flamskyddsmedel och förmodligen det som har den allra högsta miljöprofilen. Effekt av flam skydds medel 15 gånger längre utrymningstid. 75 % mindre värmeutveckling. 50 % mindre materialförluster orsakade av brand. 33 % mindre giftiga gaser. S 8

9 Xxx DEFLAMO Deflamo äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel som idag upp skattas till $5,4 miljarder årligen. S 9

10 Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rökutveckling och är en fullgod ersättare till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel. Grundidén för Apyrum kommer från naturens eget sätt att skydda sig mot bränder.

11 Om Apyrum DEFLAMO Om Apyrum Ett högpresterande flamskydd som samtidigt är miljövänligt. Finns det? APYRUM ÄR EN effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi som med fördel kan integreras i produktionsprocesser för en mängd olika material. Apyrum är baserat på naturliga salter och efterliknar naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Alla ingående ämnen som används är var för sig godkända som tillsatser i livsmedel. Apyrum ger ett mycket bra skydd mot brand och rökutveckling och är en fullgod ersättare till miljöoch hälsofarliga flamskyddsmedel. Kan användas i de flesta material Apyrum är unikt på så vis att det kan användas i många industriella material, t.ex. polymerer (PVC, polyamid, polyuretan m fl), papper samt i naturliga och syntetiska fibrer. Apyrum kan även användas i kombination med andra system för att tillföra ytterligare flamskydd ande egenskaper. Apyrums egenskaper tillåter Deflamo att rikta in sin försäljning mot industriella applikationer där konventionella flamskyddsmedel normalt används, till exempel byggmaterial, möbler, inredningsmaterial, papper, textilier och non-wovenmaterial. Materialen används till exempel i fordon och andra transportmedel samt elektronisk utrustning. Sedan andra halvan av 2014 har vd och styrelse fattat det strategiska beslutet att fokusera Bolagets säljresurser på de applikationer och kunder som ligger närmast till hands, och där det finns en stor marknad inom räckhåll. Därför fokuserar Deflamo idag primärt på den europeiska PVC industrin. De konventionella flamskyddsmedel som används inom denna industri är starkt ifrågasatta och idag finns inga fullgoda alternativ förutom Apyrum på marknaden. Miljövänligt genom hela produktlivscykeln; från tillverkning via användning till kvittblivning. Högpresterande flamskyddsegenskaper, såsom självsläckning, reducerad värmebildning och minskad rökutveckling. Totalkostnadseffektivt. Så fungerar Apyrum Grundidén till Apyrum är inspirerad av naturens eget sätt att skydda sig mot bränder. Apyrum har flera funktioner, men enkelt uttryckt är den huvudsakliga funktionen att Apyrum vid brand bildar ett skyddande lager av det kol som finns i värdmaterialet, s.k. intumescens. Det bildade kollagret: Kväver elden. Motverkar droppbildning av värdmaterialet. Bidrar till att minska de farliga rökgaserna. Apyrumreaktion är dessutom endoterm vilket innebär att den kyler ner materialet och omgivningen. Apyrum hindrar på så vis brandförloppet och minskar de farliga konsekvenserna av en brand. Bäst skydd och minst miljöpåverkan Vid en oberoende livscykelstudie/lca (Life Cycle Assessment) genomförd 2011 av det engelska miljöinstitutet Gnosys undersöktes de 40 vanligast förekommande icke halogenbaserade flamskyddsmedlen på marknaden. Apyrum rankades bäst i testet avseende både totala miljöegenskaper samt flamskydds funktion. Miljövänlig teknologi i ett nötskal Apyrum består endast av miljövänliga råvaror. Apyrum bryts ned i naturen till vanligt förekommande beståndsdelar, och lämnar inga farliga restprodukter. Förbränning av Apyrum resulterar endast i koldioxid och vatten. Apyrums egenskaper vid termisk nedbrytning minskar utveckling av farliga gaser som normalt bildas i ett obehandlat material. Apyrum är inte märkningspliktigt avseende miljö eller hälsa och det är tillverkat av råvaror som är eller kan livsmedelsgodkännas. Fördelar och kännetecken Förutom att vara både stabilt och åldersbeständigt uppfyller Apyrum de krav som ställs på ett högpresterande flamskyddsmedel. Det har dessutom ytterligare fördelar: S 11

12 DEFLAMO Affärsmodell Affärsmodell DEFLAMOS AFFÄRSMODELL BYGGER på att sälja Apyrum som ersättning till de ofta miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel som används idag. Apyrum är ett flamskydd med överlägsna miljöprestanda och konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskydd. Apyrums miljöegenskaper är huvudanledningen till att de potentiella kunderna är intresserade, men kostnad är självfallet också en mycket viktig faktor för kunden, i synnerhet då flamskyddsmedel ofta utgör en betydande del av den totala råvarukostnaden. För t.ex. en PVC-tillverkare kan flamskyddsmedel utgöra så mycket som en tredjedel av råvarukostnaden. Deflamo lägger därför stora resurser på att hjälpa kunden nå en konkurrenskraftig totalkostnad med Apyrum. För att kunna uppnå detta kännetecknas Deflamos affärsmodell av ett nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln, för att på så sätt säkerställa ett framgångsrikt teknologiskifte. Det kan man göra tack vare kunnig personal med lång erfarenhet inom flamskydds- och materialteknik, samt tillgång till ett fullt utrustat brandtestlabb i Bolagets lokaler. Apyrum är i sig inte alltid det billigaste flamskyddsalternativet, men tack vare dess unika egenskaper och stor applikationskunskap hos Bolagets ingenjörer kan man många gånger hjälpa kunden att ta fram en produkt som totalt sett har en mycket konkurrenskraftig totalkostnad jämfört med existerande lösning. I tillägg till detta får kunden alltså överlägsna miljöprestanda. Detta är normalt mycket värdefullt för Bolagets kunder och därmed ett starkt säljargument, men processen kan vara tidskrävande och är också avhängig av att Deflamo får tillgång till kundens befintliga recept; något som givetvis kräver stort förtroende i kundrelationen. Denna affärsmodell och strategi möjliggör en bättre kostnadsoptimering för kunderna utifrån de krav på prestanda/brandstandard som de ställer för sin produkt, samt en närmare affärsrelation mellan Deflamo och dess kunder. Det gör också inträdesbarriären implicit för en eventuell framtida konkurrens. Deflamos laboratorium en viktig nyckel till Bolagets affärsmodell Deflamo har ett eget topputrustat laboratorium som gör det möjligt att testa hur väl Apyrum skyddar mot brand i olika material. Man kan därmed ge bästa möjliga rekommendationer till kunden hur Apyrum ska användas för att uppfylla de standarder som krävs. Med egen utrustning behöver Deflamos kunder inte anlita externa laboratorier för att få material testade, något som annars ökar både tidsåtgång och kostnader. Med Deflamos nya labbvalsverk kan man framställa olika typer av plastmaterial, både för internt utvecklingsarbete och för att hjälpa potentiella kunder utveckla sina recept med Apyrum som flamskyddsmedel. Detta innebär såväl en väsentlig tidsbesparing som minskade kostnader. Det finns många olika teststandarder; både applikations- och landspecifika. Deflamo erbjuder idag ett antal testmetoder för att mäta om ett flamskyddat material uppfyller en viss teststandard. Testerna utförs bland annat i en så kallad konkalorimeter, som är ett speciellt instrument för att bland annat mäta ett materials motståndskraft mot brand enligt ett flertal olika standarder. Att ett företag som tillverkar flamskyddsmedel har en konkalorimeter är relativt unikt i Europa och en stor konkurrensfördel i vår process. Sammanfattning Överlägsna miljöprestanda kombinerat med konkurrenskraftig pris/prestandarelation jämfört med traditionella flamskyddsmedel. Ett mycket nära samarbete med kunden genom hela utvecklingscykeln. Tillgång till komplett brandtestlabb. Kunnig personal med bred erfarenhet inom flamskyddsmarknaden. Med vår labbutrustning kan vi enklare, snabbare och mer exakt optimera applikationerna med Apyrum och därmed hjälpa kunden till rätt prestanda till rätt kostnad. Genom investeringen i vår nya konkalorimeter och labbvalsverk, i tillägg till vår existerande labbutrustning, har Deflamo förutsättningar att substantiellt korta genomförandetiderna för nya projekt. S 12

13 Xxx DEFLAMO VÄGEN TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT TEKNOLOGISKIFTE Deflamo har ett nära samarbete med kunden genom hela produktionscykeln Topputrustat labb tillgängligt för brandtester. Nära samarbete genom hela produktionscykeln. Strävar efter optimerad kostnad för formuleringarna, vilket möjliggör bästa möjliga totalkostnad. Eget topputrustat laboratorium. Obegränsade brandtester. Kunden kan säkerställa optimerad totalkostnad före certifiering, vilket möjliggör sänkta kostnader och drastiskt förkortade utvecklingstider. Nära sam arbete från dag ett. Lägst totalkostnad. Vinnande koncept. ETT EXEMPEL DÄR APYRUM MINSKAR TOTALKOSTNADEN Exemplet avser en PVC-tillverkare Totalkostnad (index 100) TRADITIONELLT FLAMSKYDD APYRUM Flamskydd utgör i allmänhet en stor del av den totala råvarukostnaden för t.ex. en plasttillverkare. Det är därför av yttersta vikt att hjälpa kunden optimera råvarukostnaden mot prestanda/standardkrav. Apyrum kan vara dyrare i absoluta tal och relativt andra komponenter, men leder till en lägre totalkostnad. Totalkostnad PVCprodukt (index=100) PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat PVC Mjukgörare Flamskyddsmedel Annat S 13

14 DEFLAMO Försäljningsprocess Försäljningsprocess DEFLAMOS FÖRSÄLJNINGSPROCESS KÄNNETECKNAS av ett mycket nära samarbete med kunden från dag ett och genom hela utvecklingscykeln. Deflamo bistår därvid kunden genom hela utvecklingscykeln till bästa resultat, snarare än att bara lämna ett prov för att kunden själv ska försöka hitta bästa sättet att använda det. Incitamentet för en kund att byta till Apyrum är alltid att kunna erbjuda sina respektive kunder alternativ med en bättre miljöprofil, som dessutom innebär oförändrat eller bättre flamskydd till en konkurrenskraftig totalkostnad. För att kunna hålla kvalitet, struktur och överblick barhet genom hela införsäljningsprocessen har Deflamo utvecklat en standardiserad modell för att lotsa kunder från Potential till Försäljning. Varje steg kännetecknas av olika arbetsinsatser från både Deflamo och kund. I takt med att ett projekt flyttar vidare till nästa steg ökar sannolikheten för att den potentiella kunden kommer över till kommersiella avtal. Steg 0 identifiering av möjliga kunder Under 2014 har en bruttolista med potentiella europeiska Apyrumkunder arbetats fram. Denna lista är framför allt inriktad på PVC, andra polymerer och papper; andra möjliga applikationer har prioriterats ned tills vidare. Under 2014 kontaktades mer än 100 potentiella kunder varav ca 60 ledde till Steg 1 i införsäljningsprocessen. Steg 1 - Potential De kunder som befinner sig i detta stadium har, efter initial information om vad Deflamo kan erbjuda, bekräftat sitt intresse för att utvärdera Apyrum. Deflamo har träffat berörda personer hos det aktuella bolaget och fått bekräftelse på att de kommer att påbörja arbetet med laboratorietester. Steg 2 - Labbtester I labbtest-fasen genomförs inledande småskaliga tester. Grunden är alltid att börja med att ersätta befintligt flamskydd med Apyrum och utifrån detta sedan se över hela formuleringen för att uppnå optimal balans mellan effekt och kostnad. Att ta fram nya recept/formuleringar för en unik applikation är en omfattande process och kräver stor specialistkunskap; något som Deflamo är stolt över att kunna hjälpa sina kunder med. Steg 3 - Brandtester I detta skede har man tagit fram ett antal optimerade recept med Apyrum som möter kundens kriterier så långt man kan testa på labb. Resultatet ska nu brandtestas och tack vare de investeringar Deflamo genomfört under 2014 kan testerna numera utföras i Bolagets eget laboratorium. Kunden är därmed inte utlämnad till tester hos tredje part som tenderar att dra ut på tiden och dessutom är mycket kostsamma. Detta knyter också den potentiella kunden närmare Deflamo. Möjligheten till tester hos Deflamo har avsevärt kortat ledtiderna för Bolagets införsäljningsprocess. Även i detta skede bidrar Deflamos applikationsingenjörer och kemister i hög grad med sin specialistkunskap för att hjälpa kunden. Steg 4 - Produktionstest Produktionstesterna är det sista steget i utvecklingscykeln innan man avancerar till löpande försäljning. I detta steg testar kunden produkten i egen produktionslinje under normala produktionsbetingelser. När tester kan utföras är avhängigt den befintliga beläggningen hos kunden och innebär alltid ett avbrott i löpande produktion. Detta kan inte Deflamo direkt påverka mer än att tillsammans med kunden försöka hitta det lämpligaste tillfället i kundens produktionscykel för att stoppa pressarna och testa Apyrum i fullskalig produktion. När produktionstesterna är gjorda vidtar avslutande tester hos kunden, kundens kund och slutligen certifiering hos ackrediterade laboratorier. Produktionstester en lönsam investering Kunden betalar alltid för det Apyrum som används i produktionstestfasen, men kundens huvudkostnad är trots allt dess alternativkostnad av dyr produktionstid. Som exempel kan nämnas att en produktionstimme inom plastindustri kan kosta mer än SEK och ett enstaka produktions test kan därmed vara en investering på över SEK. Att kunden investerar i Apyrum redan i produktions testfasen är en tydlig signal för Bolaget om dess potential, och att kunden är verkligt intresserad av Apyrum. S 14

15 Xxx DEFLAMO PÅGÅENDE PROJEKT PER TESTFAS Total 57 st UPPSKATTAT VÄRDE AV PROJEKTPORTFÖLJ PER TESTFAS Total 132 MSEK (beräknat på kundens nuvarande volym) Fas 4 Produktionstest: 12 st Fas 1 Potential: 15 st Fas 4 Produktions test: 33 MSEK Fas 1 Potential: 26 MSEK Fas 3 Brandtest: 9 st Fas 2 Labbtest: 21 st Fas 3 Brandtest: 26 MSEK Fas 2 Labbtest: 47 MSEK FÖRSÄLJNINGSPROCESS/PROJEKTFASER Större kund kg/ leverans Labtest Produktionstest 1 Produktionstest 2 Leverans 1 Leverans 2 Leverans 3 Mindre kund Löpande Införsäljningstiden är relativt omfattande, men i gengäld byter kunden ogärna leverantör om man investerat i en framtidssäkrad produkt. Mån DRIVKRAFTEN FÖR KUNDEN ATT ANVÄNDA DEFLAMOS PRODUKTER Prioriteringsordning för kund Överlägsen miljöprestanda Regelverk Reglering Allmän opinion Miljö egenskaper Lägre kostnad för formulering och utveckling Kortare time-to-market Konkurrenskraftig totalkostnad 3 Uppnå erkänd industristandard 1 2 Applikationskunnande Möjlighet till brandtester S 15

16 DEFLAMO Marknad, kunder & efterfrågan Marknad, kunder & efterfrågan MARKNADEN FÖR FLAMSKYDDSMEDEL och kemikalier är global och värderades 2013 till $5,4 miljarder 1), varav den europeiska marknaden värderades till $1,8 miljarder årligen. Efterfrågan/användning av flamskyddsmedel förväntas fram till och med 2018 öka med i snitt 5 procent per år, och beror framförallt på en ökad efterfrågan av miljö vänliga produkter, ökad användning av lättbrännbara material samt en generell ekonomisk tillväxt. Många av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag har mycket negativa miljö- och hälsoegenskaper. Det är primärt de halogenbaserade flamskyddsmedlen som innehåller brom och klor, men även andra som till exempel antimon, som är mycket tveksamma ur miljö- och hälsosynpunkt. Samtliga används i stor skala av europeiska tillverkningsföretag idag. Allt fler företag och tillverkare väljer dock att frivilligt fasa ut skadliga flamskyddsmedel till förmån för alternativa teknologier som inte bara är högpresterande utan också miljömässigt överlägsna. Flamskydds medel baserade på ämnen som för närvarande granskas och utvärderas, som t.ex. många av de halogenbaserade flamskyddsmedlen, kommer sannolikt att fasas ut genom EU-lagstiftning och således förbjudas. EU:s kemikalielagstiftning Europas kemikalieindustri regleras av EU:s kemi kalielagstiftning REACH, och omfattar alla industri sektorer som hanterar kemikalier längs hela distributionskedjan. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och är en förordning för Europeiska Unionen. REACH har antagits för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö mot risker med kemiska ämnen och samtidigt säkerställa fri rörlighet för kemiska ämnen på marknaden. I princip gäller REACH för alla kemiska ämnen, inte enbart de kemiska ämnen som används inom industriell behand ling, utan även dagligen. Därför inverkar förordningen på de flesta företag inom hela EU. Farliga ämnen är listade på REACH kandidatlista och brukar ibland kallas för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Listan återfinns på: candidate-listtable Syftet är att fasa ut de farligaste ämnena och sedan fylla på listan med de ämnen som står näst på tur att granskas, för att successivt åstadkomma en giftfri miljö. 2) Konkurrenter Flamskyddsindustrin är global och utgörs av ett 50-tal större företag som tillsammans producerar och distribuerar merparten av de flamskyddsmedel som finns på marknaden. Därutöver finns ett mycket stort antal företag som är mer nischade med avseende på teknologi, grad av förädling eller på geografisk marknad. Bland dessa finns även distributörer. Både bland tillverkare och distributörer så är vissa specialiserade på flamskyddsmedel och andra har flamskyddsmedel som en del i en bredare produktportfölj. Marknaden domineras av en handfull aktörer där endast några få har flamskyddsmedel som sin viktigaste produkt. För de andra utgör denna marknad bara en liten del av en mycket stor och diversifierad produktportfölj. Exempel på detta är t.ex. BASF, Bayer/Lanxess och Clariant. Samtliga av de större och mer etablerade aktörerna som är verksamma inom traditionella flamskyddsmedel, är enligt Bolagets bedömning inga direkta konkurrenter vad gäller tillhandahållandet av ett miljövänligt alternativ. 1. Källa: bcc Research, September Källa: guest/regulations/reach/understanding-reach S 16

17 Xxx DEFLAMO PROGNOS Global användning av flamskyddsmedel (miljoner kg) ANVÄNDNING AV FLAMSKYDDSMEDEL PER APPLIKATIONSOMRÅDE Övrigt: 3 % Dekor: 4 % Ytbeläggningar: 3 % Färg/lack: 4 % +5 % Trä/papper: 5 % Plastprodukter är den främsta applikationen för flamskyddsmedel. Två tredjedelar av de flamskyddsmedel som konsumeras globalt används i olika plastprodukter. Plaster: 66 % Textilier: 15 % Källa: bcc Research, september 2013 EUROPEISK MARKNAD FÖR FLAMSKYDDSMEDEL, PER TYP Total uppskattning 550,000 MT/1400 MEUR MT M Kan ersättas Kan ersättas Kan ersättas med Apyrum med Apyrum med Apyrum 0 0 ATH Bromine P-Based CI-Based ATO Melamine MDH Others Källa: bcc Research, september 2013, samt Bolagets egna uppskattningar S 17

18 DEFLAMO Xxx S 18

19 Ny investering i produktionslinje DEFLAMO Ny investering i produktionslinje BOLAGETS MOTIV FÖR att investera i produktionslinjen är främst att korta och leveranssäkra Bolagets produktionsprocess, förbättra kvalitet och minska produktionskostnaderna. Produktionslinjen kommer att byggas med målsättning att tas i drift under Den är samman satt av flera delar och kommer att fungera som utvecklings- och pilotanläggning samtidigt som den vid fullt kapacitetsutnyttjande initialt kommer att kunna producera 500 ton Apyrum årligen. Utöver grundläggande produktion kommer produktions linjen tillåta Bolaget att även: tillverka nya utvecklingsprodukter med kort ledtid i samband med kundprojekten. fungera som pilotanläggning för att effektivisera och optimera tillverkningsprocessen med avseende på teknik, råvaror och produktegenskaper. samla kunskap och erfarenheter för att kunna skala upp produktionen ytterligare. En förstudie har genomförts och baseras på erfarenheter från år av samarbete med legotillverkare samt från egen forskning och utveckling. Resultatet är en helt omstrukturerad tillverkningsprocess. Istället för en batchprocess används en kontinuerlig process som reducerar kostnaden samtidigt som produktens kvalitet förbättras. Försök har genomförts i liten och större skala, både i egen regi och tillsammans med externa processpecialister och leverantörer av processmaskiner, vilka bidragit till att förfina och bekräfta den nya processen. Produktkvaliteten kommer att vara mikrokristaller som uppfyller marknadens högsta produktkrav i premiumsegmentet. Produkten har en homogen partikelstorlek på ca 2-5 µm. Idag mals pulverprodukterna vilket är en mer kostsam teknik och partiklarna är både betydligt större och har en större storleks fördelning. För delarna med den nya produkten är att flamskyddseffekten ökar betydligt ju mindre partiklarna är. Mindre och mer homogena partiklar gör dessutom att plastens egenskaper och bearbetningsbarhet förbättras. Fördelen är vidare att den mycket fina partikelstorleken åstadkoms genom mikrokristallisation istället för kostsam pulvermalning. Genom valet av processmetod påverkas slutprodukten i mindre omfattning av råvarans kvalitet och den färdiga produkten har en större renhet. Resultatet är en högre och jämnare produktkvalitet med bättre flamskyddsprestanda. Anläggningen är flexibel och har designats för tillverkning av samtliga produkter i Apyrumsortimentet, såväl pulver som vätskor. Dessutom är anläggningen utvecklad med speciell hänsyn till att kunna fungera som utvecklings- och försöksanläggning samt för att kunna tillverka pilotprodukter och utveckla produktionsprocesser. Syftet är att stödja Bolagets kundprojekt och försäljningsarbetet genom att med betydligt kortare ledtider kunna tillverka anpassade prototypoch pilotprodukter. S 19

20 DEFLAMO Ord från tillträdande vd Ord från tillträdande vd DEFLAMO STÅR REDO för nästa kapitel i sin historia. Att få möjligheten att ta över rodret på Deflamo i denna spännande fas är en utmaning som jag ser mycket fram emot. Det arbete som Magnus Jörsmo och ledning åstadkommit hittills har lagt en utmärkt grund för att ta bolaget vidare till nästa fas. Trots att det ännu är en tid kvar innan jag fullt är på plats har jag redan identifierat ett par områden där min långa erfarenhet av försäljning och marknadsföring av specialkemikalier kan komma väl till pass. Intresset växer, en fin grogrund för affärs möjligheter Intresset för de långsiktiga miljöeffekterna av flamskyddsmedel växer snabbt. Utöver de processer som pågår på EU-nivå för att eliminera miljö och hälsoskadliga brom- och antimonbaserade medel ser vi även ett mycket stort nationellt intresse här på hemmaplan där till exempel allt fler kommuner strävar efter giftfria skolor. Miljöfarliga flamskyddsmedel kommer att bytas ut i stor skala de kommande åren och Deflamo står i frontlinjen för att kunna förse kunderna med det bästa alternativet. Mitt uppdrag och målsättning från styrelse och aktieägare är glasklart: Deflamo ska vara ett k ommersiellt bolag med en bevisad affärsmodell före utgången av Jag har varit med och byggt upp affärsrörelser från ett tidigt skede förr och vet hur mycket blod, svett och tårar som krävs det är med stolthet, spänning och målmedvetenhet jag tackar för förtroendet. Malmö i februari 2015 Per-Erik Velin Tillträdande vd Korta fakta Per-Erik innehar för närvarande en tjänst som Global Director Marketing & Sales på Vencorex i Frankrike. Tidigare har han under cirka tjugo års tid haft olika befattningar inom Perstorpkoncernen, bl.a. som vd för Perstorp Japan, affärsområdeschef för Perstorp Specialty Chemicals samt haft ansvar för processutvecklingen inom Pergo. Per-Erik har en civilingenjörsexamen i kemi från Lunds Tekniska Högskola samt en MBA från Lunds Universitet. Per-Erik Velin tillträder tjänsten under andra kvartalet S 20

Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter

Risker förknippade med förvärvade patenträttigheter Bolagsbeskrivning Innehåll Sid. 3. Riskfaktorer 5. Viktig information 6. Vd-ord 7. Ord från tillträdande vd 8. Sammanfattning 9. Om Deflamo 12. Om Apyrum 13. Affärsmodell 15. Försäljningsprocess 17. Marknad,

Läs mer

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Inlett diskussioner med potentiella representanter av Prebonas produkter i Norge, USA och Kina.

Inlett diskussioner med potentiella representanter av Prebonas produkter i Norge, USA och Kina. Delårsrapport Q2 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 april 30 juni 2016 Rörelsens intäkter uppgick till 102 191(0) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 698 551 (-542 067) SEK Kassaflödet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 3 DEN 30 NOVEMBER 2016 JULI - SEPTEMBER 2016, KVARTAL 3 Rörelsens intäkter uppgick till 77 tkr(160). Rörelsens kostnader uppgick till -1474 tkr(-1215).

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Deflamo AB (publ) Vy över hamnen i Karlshamn. Delårsrapport januari september 2015

Deflamo AB (publ) Vy över hamnen i Karlshamn. Delårsrapport januari september 2015 Deflamo AB (publ) Vy över hamnen i Karlshamn Delårsrapport januari september Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2014 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 510 (5 647) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012

Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Enjoy Group AB (publ): Kvartalsrapport 1, 2012 Omsättningen i Enjoy Group AB (publ) 55 66 53-2924 kvartal 1, 2012 landade på 8 808 000 SEK vilket är lägre än förväntat, men berodde till största del på

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

24 februari Bokslutskommuniké.

24 februari Bokslutskommuniké. Bokslutskommuniké 2016 Swemet AB (publ) 556675-2142 SWEMET 2016 JULI-DECEMBER 2016 Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3) Resultatet

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2015 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (3,2 ) o Resultat efter finansnetto -5,7 Mkr (-3,7 ) o Resultat per aktie -0,27 kr (-0,21 ) o Likvida

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 1 DEN 31 MAJ 2017 JANUARI MARS 2017, KVARTAL 1 Rörelsens intäkter uppgick till 885 tkr(218). Rörelsens kostnader uppgick till -2466 tkr(-1424). Rörelseresultatet

Läs mer

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2007 Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Period januari - september 1 jan - 30 september

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport Q1 2016 Resultat och ställning Kvartal 1 i sammandrag 2016 (2015), i tkr Nettoomsättning 0 (0) Summa rörelseintäkter 678 (650) Resultat efter finansiella poster 3 043 (-1 489) Av- och nedskrivningar

Läs mer