Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september Ann-Britt Sand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008. Ann-Britt Sand"

Transkript

1 Jag en anhörig Anhörigkonferens Konventum Örebro 10 september 2008 Ann-Britt Sand

2 Föreläsning 4. kl Vilka rättigheter har jag som anhörig rig? Institutionen för beteende-,, social och rättsvetenskap Örebro universitet

3 Upplägg av föreläsningen Presentation Förändringar inom äldreomsorgen Effekter för anhöriga Lagstiftning Vanliga frågor Nytt kompetenscentrum för anhörigfr rigfrågorgor Ann-Britt Sand

4 Min forskning Jag har forskat och skrivit om anhöriga och anhörigv rigvårdrd sedan slutet av 1980-talet. Det har skett stora förändringar inom den offentliga sektorn under den tiden. Jag har försökt förstå hur anhörigas situation har påverkats av förändringarna i den offentliga sektorn. Jag är intresserad av anhörigas situation fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt. Nu arbetar jag deltid med uppbyggnaden av ett nationellt kompetenscentrum för Anhörigfr rigfrågor. Ann-Britt Sand

5 Demografiska förändringar och förändringar inom den offentliga äldreomsorgen sedan 1970-talet Andelen äldre har ökat och inte minst gäller det gruppen 80 år eller mer. Över tid har det skett minskningar inom äldreomsorgen

6 Vilka minskningar Minskning av antal och andel personer som får hjälp av hemtjänsten nsten. Minskning av antalet platser på särskilda boenden (ålderdomshem, sjukhem etc). Minskning av antalet platser på geriatriska kliniker. Ann-Britt Sand

7 Vilka berörs rs av minskningarna? Åldersgruppen år. Resurserna har fördelats om från yngre till äldre. Trots det minskning av hjälp till dem som är bodde tre av fem 80+ i äldreboende eller fick hemtjänst nst. Därefter har andelen sjunkit till två av fem i samma åldersgrupp.

8 Sverige bäst i världen på offentlig äldreomsorg? Jämfört med andra västeuropeiska länder har såväl Danmark, Norge, Nederländerna och Frankrike en bättre utbyggd äldreomsorg än Sverige (Raush 2005).

9 Effekter för anhöriga Anhöriga till hjälpbeh lpbehövande människor har inte sällan fått en ökad arbetsbelastning. I Sverige idag finns det fler anhörigv rigvårdarerdare än någonsin tidigare. På talen såg man anhörigas medverkan som en övergåendeende fas innan den offentliga omsorgen var tillräckligt utbyggd. Idag ställs det krav (uttalat eller outtalat) på anhörigas medverkan i omsorgen om en hjälpbeh lpbehövande närstående. Ann-Britt Sand

10 Frivillighet eller tvång De flesta vill hjälpa sina närstående så långt det är möjligt.. Men vanligtvis vill man inte stå helt ensam med ansvaret. Det finns också de, som av olika skäl, inte alls vill vara anhörigv rigvårdare.

11 Vanliga frågor när jag träffar anhörigv rigvårdare*: Har anhöriga inga rättigheter alls? Hur bär jag mig åt för att få någon hjälp lp? Hur ska jag få min anhörige att förstå att jag inte orkar? Vad händer om jag blir sjuk eller inte orkar?

12 Reglering av ansvar för äldre och funktionshindrade Det är samhällets ansvar att se till att alla människor får en god vård och service. Närståendes insatser ska vara ett komplement till samhällsinsatserna och grundas på frivillighet (prop 1987/88:176). (Idag vet vi att det snarare är samhällets insatser som är ett komplement till anhörigas insatser. Anhöriga står för ca 70% av all äldreomsorg).

13 Lagar Juridiskt sett har anhöriga inga skyldigheter att vårda sina närstående års Socialhjälpslag lpslag tog bort ekonomiska skyldigheter mellan vuxna barn och gamla föräldrar stärktes kommunens ansvar för äldre genom skyldigheten att svara för boende och omsorg. Vissa skyldigheter finns som att föräldrar ska ta hand om sina minderåriga riga barn och att makar ska stötta tta och hjälpa varandra. Men den vård och omsorg som det ofta handlar om när det exempelvis gäller skröpliga äldre är ett samhällsansvar llsansvar. Skyldigheten anhöriga emellan är således mest av moralisk art.

14 Vilken hjälp kan man få? Hemhjälp lp, växelvård, dagvård o d. Anhörigst rigstöd i olika former. Vid årsskiftet väntas en ny lag träda i kraft.. Den ålägger kommunerna att ge stöd och hjälp till anhöriga riga.. (Tidigare( stod det att kommunerna bör,, nu ändras det till skall).

15 Hemhjälp Den som upplever behov av hjälp måste ansöka om bistånd från kommunens hemtjänst nst. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen 4 kap. 1. Proceduren från ansökan till utredning och beslut om bistånd i form av insatser ingår i socialnämndens myndighetsutövning mot äldre.

16 Ideal och verklighet I den bästa av världar får man den hjälp man anser att man behöver men ibland blir det avslag. Avslag ska vara skriftliga. Ett avslag kan överklagas och socialtjänsten ska informera om hur man gör överklagan. Överklagandet ska innehålla information om vilket beslut man överklagar, vad i beslutet man vill ha ändrat samt varför. r. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till den beslutande myndigheten inom tre veckor. Om man inte når en lösning ska överklagan lämnas till Länsrätten som undersöker ärendet. Därefter Kammarrätten och slutligen Regeringsrätten tten.

17 Hur gör jag om jag som anhörig inte orkar eller vill vara anhörigv rigvårdare? Anhöriga kan få hjälp och stöd Anhöriga kan få ersättning Anhöriga kan vägra att ge hjälp

18 Vägra ge hjälp Inget lätt beslut. I Norge finns ett prejudikat.. Man fann att anhöriga inte hade sådana skyldigheter. Det är kommunens uppgift att ge hjälp lp. (Norge och Sverige har liknande lagstiftning i det här fallet).

19 Ekonomiska ersättningar från kommunen för vård av anhöriga Anställning som närståendevårdare. Anhörigv rigvårdarerdare som uppdragstagare. Anhörigbidrag alternativt hemvårdsbidrag rdsbidrag.

20 Hur bär jag mig åt för att få någon hjälp lp? Prata med biståndsbed ndsbedömare/hemtjänstassistenter Hänvisa till lagstiftningen Fråga vad som händer om Du blir sjuk eller inte orkar Vänd Dig till anhörigcentrum/anh rigcentrum/anhörigkonsulentrigkonsulent i din kommun

21 Anhörigst rigstöd I många kommuner finns numera anhörigst rigstöd, antingen i form av anhörigkonsulenter och/eller i form av anhörigcentrum rigcentrum.

22 Generella mål för anhörigst rigstöd är att: Ge individanpassat stöd utifrån upplevda behov Öka möjligheterna till omedelbart stöd och avlösning Stärka anhörigas situation Synliggöra och sprida kunskap om anhörigas situation

23 Hur få den anhörige att förstå att jag Det finns inga generella svar. inte orkar? Ta upp det med den hjälpbeh lpbehövande. Inte sällan behövs hjälp utifrån: Anhörigkonsulenter Andra anhörigv rigvårdarerdare (i nätverk o d) kan stötta tta En klok hemtjänstassistent/motsvarande kan bidra till ändrad inställning hos den anhörige rige. Samma gäller för sjukvårdspersonal

24 Vilka rättigheter har jag som anhörigv rigvårdare? Alla rättigheter/inga rättigheter Få skyldigheter men moral och pliktkänsla väger tungt.

25 Vad göra om man inte vill eller orkar mer? Försök få den anhörige att förstå att man inte kan klara allt. Kräv hjälp från kommunen och hjälp av god kvalitet. Sök kraft och stöd hos andra i liknande situation, t ex via Anhörigcentrum i kommunen eller:

26 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Nystartad verksamhet för att utveckla arbetet inom området anhörigfr rigfrågor. På uppdrag av regeringen och via Socialstyrelsen ska vi samla in, strukturera och sprida kunskap om anhörigas situation och stimulera utvecklingen inom området det. Målgrupper för verksamheten Anhöriga och brukare Personal inom vård och omsorg Beslutsfattare

27 På följande sidor finns: Ersättningar från försäkringskassan Referenser till vad jag skrivit om anhöriga

28 Ekonomiska ersättningar från Försäkringskassan Vårdbidrag. För den som har ett handikappat barn under 16 år.. F-kassanF gör bedömningen mningen. Bygger på basbeloppet. Skattepliktig ersättning ttning. Handikappersättning ttning. Personer över 16 år kan få handikappersättning ttning. Individuell prövning vning. Skattefri och ges till den hjälpbeh lpbehövande men kan användas ndas för att betala för anhörigv rigvård. Närståendepenning. Alla förvärvsarbetandervsarbetande har lagstadgad rätt till ledighet från sitt arbete i sammanlagt högst 60 dagar per kalenderår. Försäkringskassan betalar ersättning som vid sjukersättning ttning. Personlig assistent. Anhöriga kan bli anställda som personlig assistent. Försäkringskassan betalar om tiden överstiger 20 timmar per vecka. Skattepliktig inkomst.

29 Böcker/kapitel Ann-Britt M Sand (tidigare Mossberg) Mossberg, Ann-Britt (1996): "Jag tar en dag i sänder s - om ålderspensionerade anhörigv rigvårdare". rdare". I Eliasson Rosmari (red). Omsorgens skiftningar - Begreppet, vardagen, politiken, forskningen. Lund: Studentlitteratur. Mossberg Sand, Ann-Britt (2000): Ansvar, kärlek k och försf rsörjning rjning Om anställda anhörigv rigvårdare rdare i Sverige. Sociologiska institutionen, Göteborgs G universitet. Monografi nr 76. (Akademisk avhandling). Sand, M. Ann-Britt (2002): Anhörigv rigvård.. Lund: Studentlitteratur. Sand, M. Ann-Britt (2003). Var finns de gamla i den svenska familjen? I Kollind,, A-K A K och Peterson, A. (red). Thoughts on Family, Gender, Generation and Class. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Sand, Ann-Britt, M. (2005). Informell äldreomsorg samt stöd d till informella vårdare v en nordisk forskningsöversikt. I Szebehely,, M. (red.). Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. TemaNord 2005:508. /pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:508 Sand, Ann-Britt, M. (2006). The value of the work. On Payment for Informal care. In Paoletti, Isabella (red). Family Caregiving to older disabled people: relational and institutional issues.. New York: Nova Science Publicher Inc. Sand, Ann-Britt, M. (2007). Äldreomsorg mellan familj och samhälle lle.. Lund: Studentlitteratur. Sand, Ann-Britt, M. (2007). Mot en refamilisering av svensk äldreomsorg? I Johansson Stina (red). Social omsorg i socialt arbete. Lund: Gleerups förlag. f Sand, Ann-Britt, M. (2009). Äldre personers givande och mottagande av ekonomisk och praktisk hjälp. I Gynnerstedt,, K (red.) Tredje åldern. Lund: Gleerups förlag f (Kommande).

30 Artiklar Furåker, Bengt och Mossberg, Ann-Britt (1993): "Anställda anhörigv rigvårdares rdares villkor - några resultat från n en undersökning". Artikel i Social Forskning.. Nr 4/93. Mossberg, Ann-Britt (1994): "Anhörigv rigvårdare rdare - informella vårdare v i ett formellt vårdsystem". Socialvetenskaplig tidskrift.. Nr 2-3, 2 (1), Furåker, Bengt & Mossberg, Ann-Britt (1997): Vårdansvar och bundenhet. Socialvetenskaplig tidskrift.. Nr 1, (4), Furåker, Bengt & Mossberg, Ann-Britt (1997): Arbetsglädje bland anställda anhörigv rigvårdare. rdare. Socialvetenskaplig tidskrift.. Nr 4, (4), Mossberg, Ann-Britt (1998): Vem ska ta hand om de gamla? Feministiskt perspektiv. Nr 1/98. Sand, M. Ann-Britt (2004). Kärleken K prövas när n r livspartnern blir vårdare. v Äldre i centrum.. Tidskrift för f r aktuell äldreforskning. Nr 3. Sand, M. Ann-Britt (2004). Förändrad F tillämpning av offentlig äldreomsorg ett hot mot målsm lsättningen om demokrati och jämstj mställdhet? I Socialvetenskaplig tidskrift. Nr 2-3, 2 (11),

31 Rapporter Mossberg, Ann-Britt och Tegner,, Elisabeth (1988): "Vårdupplevelser" bland äldre i Kortedala. En intervjuundersökning". I Äldrestudien delrapporter.. Göteborgs G sjukvård, Socialtjänst Göteborg G och Göteborgs stadskansli. Mossberg, Ann-Britt (1994): De anhöriganst riganställdas vardag. Ädelutvärderingen 1994:1. Socialstyrelsen. Mossberg, Ann-Britt (1997): "Mellan familj och välfv lfärdsstat - om anställda anhörigv rigvårdare rdare i Sverige". Människa Handikapp Livsvillkor. Rapport Nr 39. Psykiatri och habilitering. Örebro läns l landsting.

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008 Med anledning av den internationella kvinnodagen Äldres döttrar en stor och viktig grupp anhöriga i ljuset av anhörigstöd Sedan slutet av 1990-talet

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

Kapitel 16 Äldreomsorgens förändringar under de senaste decennierna

Kapitel 16 Äldreomsorgens förändringar under de senaste decennierna Äldres levnadsförhållanden Äldreomsorgens utveckling Kapitel 16 Äldreomsorgens förändringar under de senaste decennierna av Kristina Larsson och Marta Szebehely 16.1 Äldreomsorgens utveckling över tid

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan

Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:2 Anhöriga till personer

Läs mer

Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter

Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter Nordens Välfärdscenter Inspirationshäfte Från konferensen i Stockholm den 30-31 maj 2013 1 Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anhörigvårdarens situation

Anhörigvårdarens situation c-uppsats 10 poäng Anhörigvårdarens situation En intervjustudie om hur anhörigvårdare till en demenssjuk make/maka upplever sin livssituation Giving care to a relative - the work process and its existing

Läs mer

Kommunalt stöd till äldres närstående

Kommunalt stöd till äldres närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Kommunalt stöd till äldres närstående En litteraturöversikt och en kommunal jämförelse mellan Linköping och övriga landet Maj 2000 (Redigerad 2003-04-23) Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Vräkta barn. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Vräkta barn. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Vräkta barn Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse.

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse. Ur innehållet 4 Tema LSS 10 Hur har det gått för Britta? 16 Skrattyoga - bra för mycket 18 Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse 18 Landet runt Ljuspunkter Britta från Luleå och Mikael från Stockholm

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer