Årsredovisning. för. räkenskapsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31"

Transkript

1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter

2 Sid 1 Org.nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen fdr Brf Lasarettet får härmed avge å.rsredovisning för verksamhetsåret 213. Föreningens ändarncl Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom att i föreningen upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Lars Norneby ledamot, ordförande (lgh 11) Helena Mindedal ledamot, sekr./kassör (lgh 34) Andreas Norrman ledamot, tekniskt ansvarig (lghl4) Ulf Olsson ledamot (lgh 22) Anna Lundahl suppleant (lgh 35) Björn Larsson suppleant (lgh 8) Föreningens firma har tecknats av styrelsen eller styrelsens ledamöter, två i förening. Föreningens styrelse har under året håffit 11 st protokollförda styrelsemöten. Revisorer Pernilla Sturesson revisor (lgh 21) Valberedning Ulrika Pettersson sammankallande (lgh 8) Karin Lundgren (lgh 29) Jonna Madell (lgh 3)

3 Sid 2 Org.nr Fastigheten Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Göteborg, Inom Vallgraven 67:1 med adress Lasarettsgatan 7. På fastigheten har uppförts byggnad omfattande 33 st. bostäder, vilka samtliga upplåtits som bostadsrätter, samt två lokaler. Den sammanlagda bostadsarean utgör 2 25 m2 och lokalarean 25 m2. Fastigheten är försäkrad genom Trygg-Hansa. Försäkringen omfattar fullvärde. Lägenhetsjördelning 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok antal Under året har 7 (föregående år 5) överlåtelser ägt rum inom föreningen. Under året har 1 bostadsrättsinnehavare (föregående år 3) haft tifistånd att hyra ut i andra hand. Föreningens lokaler Kontrakt på föreningens lokal löper enligt följande; Verksamhet Yta lek m Löptid Uppsäninstid Daghem mån Kontor mån Förvaltning Ekonomiska förvaltningen har handhafts av Revisorsringen Sverige AB. Placering och förvaltning av föreningens kapital har under verksamhetsåret ombesörjts av föreningens styrelse tfflsarnmans med Revisorsringen. Tekniska förvaltningen har ombesörjts av Espianad Förvaltning AB under 213. Verksamhet under året som gått Ståldörrar har bytts ut. Översyn och information av biologiskt avfall. Översyn och utökning av källsortering. Verksamhet under det kommande året Märkning av cyklar. Rensning av cykelrum. Ekonomi Styrelsen har under 212 placerat 5. Kr i ett rullande fasträntekonto, för att kortsiktigt utnyttja (ränta) disponibla medel. Arsavgifter För att inte behöva höja årsavgifterna, har tidigare åtgärder i ventilations- och värmesystemen medverkat. Genomsnittlig årsavgift utgjorde 698 kr/m 2 vid verksamhetsårets utgång.

4 Sid 3 Org.nr Beskattning Fastighetsavgiften är indexreglerad. För 213 utgör avgiften 1.21 kr! lägenhet, alternativt,3% av taxeringsvärdet om detta ger lägre beskattning. Lokalerna beskattas med 1% av taxeringsvärdet för lokaler. Nyckeltal Fastighetens bokfi5rda värde!m 2bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,41 3,52 3,65 Fastighetens belåningsgrad % Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat Årets resultat Tifi föreningsstämmans förfogande Styrelsen föreslår: Reservering tifi underhållsfond Ianspråkstagande från underhållsfond Balanseras i ny räknirg kr kr kr kr kr kr 1 övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning, samt till de medföljande tilläggs upplysningarna.

5 Sid 4 Org.nr RES ULTA TRÄKNING Intakter, fastighetsförvaltning Årsavgifter Hyresintäkter lokaler Ovriga intäkter Kostnader, fastighetsförvaltning Fastighetsskatt/-avgift Drifts- och förbruknirigskostnader Underhållskostnader Föreningsgemensamma kostnader Avskrivning byggnader Avskrivning maskiner och inventarier Not 1 Not 2 Not 3, 4 Not5 NotS Resultat fastighetsj75rvaltizing Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Skatt Inkomstskatt REDOVISAT RESULTAT

6 Org.nr Sid 5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgngar Materiella anlaggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Not Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Not Kassa och bank Kassa B ankkonton Summa kassa och bank Summa omnsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Org.nr Sid 6 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet Eget kapital Medlemsinsatser Underhållsfond Fritt Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Not 7 Not Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckning ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA

8 Sid 7 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och varderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 29:1). Om inte annat framgår är de tillämpade reglerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 23:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Fastigheter Byggnader har värderats till anskaffningsvärde. Avskrivning sker enligt progressiv plan med,25 % av anskaffningskostnaden. Planen är på 1 år och gäller fram till år 214. Inventarier Inventarier har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker med 1% på anskaffningsvärdet. Fordringar Fordringar har upptagits tifi de belopp vanned de beräknas inflyta. Fondför yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Ovrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan Noter Not 1 Drifts- och förbrukningskostnader El Fjärrvärme Vatten och avlopp Fastighetsskötsel Väghållning/Snöröjriing Renhållning

9 Org.nr Sid 8 Noter Not 2 Underhållskostnader Periodiskt underhåll Löpande underhåll Not 3 Föreningsgem ensamma kostnader Styrelsearvoden inld sociala avgifter *) se not 4 Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Försäkringar Kabel-TV Administrativa kostnader *) Not 4 Arvode, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Sociala kostnader Not 5 AnlägI!ningstillgångar Byggnader Ackumulerat anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokffirt värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Inventarier Ackumulerat anskaffiuingsvärde Summa anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde

10 Org.nr Sid 9 Noter Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Trygg-Hansa ComHem Nordea ränta fasträntekonto Not 7 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stämmobeslut Arets resultat Belopp vid årets slut Balanserat Insatser Underhålisfond resultat Årets resultat Not 8 Fastighetslå,z Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp Nordea ,52% 9 dgr 7 Nordea ,15% Swedbank ,53% Kommande års amortering Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda årsavgifter GBG Energi Revisorsringen Göteborg Energi DinEl Renova Göteborgs Stad Kretslopp Vinga Hiss envac

11 Org.nr Sid 1 Underskrifter Göteborg den 214.L2i-/ He1e ia Mindedal Ulf O1s Revisorspåteckuing Min revisionsberättelse har avgivits den april 214. Pernilla Sturesson

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer