Delårsrapport januari mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes. Första kvartalet i sammandrag Jämförelsesiffrorna är proforma och visar första kvartalet som om ICA och Hakon Invest hade varit konsoliderade. Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (23 644) under första kvartalet, en minskning med 0,6 procent. Justerat för valutaförändringar ökar nettoomsättningen med 0,3 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 528 Mkr (483), en ökning med 9,3 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 528 Mkr (304). Periodens resultat uppgick till 299 Mkr (4). Resultat per aktie uppgick till 1,50 kronor (0,09). Händelser efter periodens utgång ICA Gruppen har tecknat avtal om att avyttra innehavet i Kjell & Company. Reavinsten beräknas uppgå till ca 440 Mkr under andra kvartalet. Mkr Proforma 1 Proforma 1 jan dec Koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter Rörelseresultat (EBIT) Resultat före skatt Periodens resultat Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 2,2 2,0 2,0 3,0 Rörelsemarginal, % 2,2 428,0 1,3 2,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,7 1,5 6,7 6,1 Avkastning på eget kapital, % 7,0 1,9 0,2 6,0 Resultat per stamaktie, kr 1,50 50,51 0,09 7,05 Resultat per C-aktie, kr 1,50 50,51 0,09 7,05 1 Exklusive effekter av förvärv 1

2 Kommentar från VD Året har startat bra för ICA Gruppen. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 9 procent under första kvartalet tack vare resultatförbättringar i ICA Norge, Rimi Baltic och Portföljbolagen. I Sverige har vi samtidigt haft en bra utveckling, med hänsyn tagen till att påsken infaller under andra kvartalet i år och första kvartalet i fjol. Vi har också framgångsrikt nått en överenskommelse om avyttring av vårt innehav i Kjell & Company, i linje med det beslut som fattades i höstas. I Sverige har ICA-butikerna tagit marknadsandelar under årets första kvartal. Cura apoteket fortsätter att visa god tillväxt. Sammantaget redovisar ICA Sverige ett starkt resultat för första kvartalet, om än något lägre än föregående år på grund av påskeffekten och en något svagare marknadstillväxt generellt. I Norge har försäljningsutvecklingen varit fortsatt svag under första kvartalet. Resultatet har emellertid förbättrats som en följd av främst bättre marginaler och lägre butikskostnader än föregående år. Den norska konkurrensmyndigheten kom i februari med ett förhandsbesked om att den avser stoppa det planerade samarbetet mellan ICA Norge och Norgesgruppen. Vi utvärderar för närvarande alternativa vägar framåt för ICA Norge. Våra baltiska verksamheter uppvisar en mycket bra tillväxt, med stark volymutveckling och ökade marknadsandelar under första kvartalet. Den starka försäljningen har tillsammans med bättre marginaler bidragit till en resultatförbättring. Vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt i Baltikum. Under innevarande år planeras för en kraftig expansion och totalt kommer ett 15-tal nya butiker att öppnas. ICA Banken fortsätter att växa i antal kunder och affärsvolym. Den låga reporäntan, högre kostnader samt en vinst i obligationsportföljen under första kvartalet i fjol gör dock att resultatet inte når upp till fjolårets nivå. I april lämnade ICA Banken in en ansökan till Finans inspektionen om att starta sakförsäkringsverksamhet i Sverige. Sakförsäkringar är ett område som passar väl in i ICA Bankens erbjudande och där vi ser möjligheter till tillväxt genom att etablera en verksamhet i egen regi. I slutet av 2015 räknar vi med att ha verksamheten igång. ICA Fastigheter har haft en fortsatt stabil utveckling under första kvartalet. ICA Fastigheters stora satsning i Barkarbystaden, nordväst om Stockholm, står klar nu i maj. Portföljbolagen redovisar sammantaget en ökad omsättning och förbättrat resultat för första kvartalet. Framför allt är det Forma och Cervera som förbättrat resultatet jämfört med föregående år. Våra strategiska prioriteringar för innebär att vi har en rad viktiga projekt igång. Bland annat lanseringen av e-handelerbjudandet i höst. Vi jobbar också aktivt med att stärka vårt erbjudande av egna märkesvaror, säkerställa en rättvisande prisuppfattning och bättre utnyttja synergier internt. Gemen samt är att vi genom dessa initiativ vill stärka vår närvaro på marknaden och skapa utrymme för fortsatt tillväxt och god lönsamhet för ICA Gruppen. Per Strömberg VD ICA Gruppen Väsentliga händelser under första kvartalet Mars ICA Sverige finansierar hållbarhetsprojekt i utvecklings länder och ansluter sig till Supply Chain Initiative ICA Sverige ska delfinansiera projekt i utvecklingsländer i syfte att främja hållbar handel tillsammans med IDH, the Sustainable Trade Initiative. Genom en premie på utvalda EMV-produkter inom frukt och grönt kan ICA Sverige vara med och delfinansiera projekt inom bland annat hållbart jordbruk, hälsa och utbildning. ICA Sverige har även anslutit sig till det internationella ramverket för god affärssed; Supply Chain Initiative. Mars Sven Lindskog ny CFO för ICA Gruppen Sven Lindskog har utsetts till ny CFO för ICA Gruppen. Han tillträder sin befatt ning den 1 juli. Sven Lindskog kommer närmast från Höganäs, där han varit CFO sedan Februari Marie Halling ny vd för ICA Banken I september tillträder Marie Halling som vd för ICA Banken i samband med att Jörgen Wennberg går i pension. Marie Halling har mångårig erfarenhet från olika positioner inom Swedbank, senast som chef för Östra regionen och medlem i bankens koncernledning. Februari Preliminärt besked från norska konkurrensmyndigheten och yttrande inlämnat av ICA Gruppen i april Den norska konkurrensmyndigheten meddelade i februari att den har för avsikt att stoppa det planerade samarbetet mellan ICA Norge och Norgesgruppen. ICA Gruppen har i ett yttrande i april bemött den norska konkurrensmyndighetens besked. Februari Refinansierar sista utestående brygglån ICA Gruppen har i februari refinansierat de sista utestående brygglånen med annan skuldfinansiering. Samtliga brygglån som togs i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB våren är därmed refinansierade. 2

3 Koncernens utveckling I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slut fördes. Föregående års siffror avser Hakon Invest-koncernen, där ICA AB ingick som ett joint venture och redovisades enligt kapitalandelsmetoden. Nettoomsättning och resultat Första kvartalet Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (1 890). Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 528 Mkr (8 089). I jämförelsesiffran för ingår resultateffekt av förvärvet av ICA AB med Mkr. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 528 Mkr (38). Periodens resultat var 299 Mkr (8 109) och resultatet per aktie uppgick till 1,50 kronor (50,51). Finansnetto och skatt ICA Gruppens finansnetto uppgick till 91 Mkr (16) under första kvartalet. Det försämrade finansnettot förklaras av ökade räntekostnader i och med förvärvet av resterande aktier i ICA. ICA Gruppens skattekostnad uppgick till 138 Mkr (+4) under första kvartalet. Finansiell ställning ICA Gruppens balansomslutning uppgick till Mkr per den 31 mars ( Mkr den 31 december ). Soliditeten uppgick till 39,1 procent per den 31 mars (38,5 procent den 31 december ). ICA Gruppens nettoskuld, exklusive pensioner och ICA Banken, uppgick till Mkr per den 31 mars (9 190 Mkr per den 31 december ). Koncernens räntebärande skulder består främst av det obligationslån som emitterades i juni och banklån. Per den 31 mars uppgick koncernens nettoskuldsättning till 2,1 gånger EBITDA (beräknat på EBITDA proforma rullande tolv månader). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63 Mkr ( 301) under första kvartalet. Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet i den löpande verksamheten till 77 Mkr ( 301). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 620 Mkr ( ) under första kvartalet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 138 Mkr (19 070) under första kvartalet. Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till Mkr den 31 mars (3 948 Mkr den 31 december ). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 689 Mkr (15 739) under första kvartalet. De största investeringarna utgörs av förvärvet av en lager- och kontorsfastighet i Lettland samt investeringar i Maxi-butikerna i Barkarby, Stockholm, och Gnista, Uppsala. Under första kvartalet i fjol utgjordes investeringarna av förvärvet av resterande aktier i ICA AB. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång April ICA genomför extra kvalitetskontroller i svenska butiker ICA kommer, utöver det omfattande kvalitetsarbete som redan pågår, att göra en särskild insats med kvalitetskontroller i svenska butiker som själva maler köttfärs. April ICA Banken ansöker om tillstånd för försäkringsverksamhet ICA Banken har lämnat in en ansökan hos Finansinspektionen om att driva sakförsäkringsverksamhet för privatpersoner i Sverige. I slutet av 2015 förväntas den nya verksamheten vara igång. April ICA Gruppen säljer Kjell & Company, reavinst ca 440 Mkr ICA Gruppen har tecknat avtal med FSN Capital om att sälja sin 50-procentiga ägarandel i Kjell & Company för 630 Mkr kontant. Avyttringen bedöms medföra en reavinst om ca 440 Mkr under andra kvartalet. April ICA Sverige inleder samarbete med LRF ICA Sverige inleder ett samarbete med Lantbrukarnas Riksorganisation, LRF. Samarbetet syftar till att bredda utbudet av svenska varor i ICA-butiker. 3

4 Nettoomsättning och resultat proforma i sammandrag Den 27 mars slutfördes förvärvet av ICA-koncernen, vilket innebär att ICA AB därefter konsolideras fullt ut i räkenskaperna. Jämförelsesiffrorna nedan är proforma och ger en ekonomisk bild över hur det hade sett ut om ICA Gruppen hade haft nuvarande struktur under hela. Första kvartalet Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr (23 644) under första kvartalet, en minskning med 0,6 procent. Justerat för valutaförändringar ökar nettoomsättningen med 0,3 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 528 Mkr (304). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 528 Mkr (483). Bättre resultat i ICA Norge, Rimi Baltic och Portföljbolagen har bidragit till resultatförbättringen. ICA Gruppens finansnetto uppgick till 91 Mkr ( 140) under kvartalet. Det lägre finansnettot förklaras av minskad skuldsättning i koncernen som en följd av nyemissionen under andra kvartalet i fjol. Periodens resultat var 299 Mkr (4) och resultatet per aktie uppgick till 1,50 kronor (0,09). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63 Mkr (966). Exklusive ICA Banken var kassaflödet i den löpande verksamheten 77 Mkr under kvartalet (921). Fjolårets jämförelsesiffra har påverkats positivt av höga leverantörsskulder som berodde på störningar vid byte av IT-system. Kassaflödet är normalt som lägst under första kvartalet. Under första kvartalet 2012 var kassaflödet från den löpande verksamheten 93 Mkr. Mkr % Rörelseresultat och rörelsemarginal ,8% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Rörelseresultat, exklusive engångsposter Rörelsemarginal exklusive engångsposter, rullande 12 månader, %

5 Segmentens utveckling ICA Gruppens verksamheter bedrivs inom sex segment; ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA Fastigheter och Portföljbolagen. För de segment som påverkats av omvärdering av fastigheter till marknadsvärden i samband med förra årets förvärv av ICA AB redovisas avskrivningarna proforma från den 1 januari. ICA Sverige Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl engångsposter Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 3,8 3,9 4,5 Andel EMV av butiksförsäljningen, % 23,5 21,6 21,4 Antal anställda ICA Sverige driver dagligvaruhandel tillsammans med fria ICA-handlare. Handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige inom bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. ICA Sverige bedriver även apoteksverksamhet i Cura. I ICA Sverige ingår också ICA Maxi Special som bland annat driver non-foodavdelningarna på Maxi ICA Stormarknad. Första kvartalet ICA Sveriges nettoomsättning uppgick till Mkr (16 043) under första kvartalet, en ökning med 0,3 procent jämfört med föregående år. Påskeffekten har tillsammans med en något svagare marknad generellt inneburit en dämpad försäljningsutveckling under kvartalet. Både partihandeln och Cura apotek ökar nettoomsättningen jämfört med föregående år. ICA Sveriges rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 611 Mkr (629). ICA-butikernas försäljning Försäljningen i de svenska ICA-butikerna minskade med 0,1 procent under första kvartalet. I jämförbara butiker var minskningen 0,7 procent. Dagligmarknaden har utvecklats något svagare generellt under kvartalet. Effekten av att påsk helgen infaller i april i år och i mars f öre gående år, bedöms ha påverkat försäljningsutvecklingen med cirka 1,3 procentenheter under kvartalet. Justerat för kalender effekten uppvisar ICA-butikerna volymtillväxt drivet av en ökad försäljning av färskvaror, frukt och grönt och färdigmat. Matprisökningarna har fortsatt att mattas av under inledningen av, och ligger vid utgången av mars under 1 procent i årstakt. Andelen egna märkesvaror har fortsatt att öka och svarade för 23,5 procent av butiksförsäljningen under första kvartalet. Framför allt är det färskvaror, bland annat frukt och grönt, som ökar. Butikernas försäljning i Sverige Butiksförsäljning exkl moms Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad ,2% 0,9% ICA Kvantum ,9% 0,2% ICA Supermarket ,5% 1,2% ICA Nära ,2% 0,1% Totalt ,1% 0,7% Antal butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker Profil dec Nya Konverterade Stängda mars Maxi ICA Stormarknad ICA Kvantum ICA Supermarket ICA Nära ICA To Go 4 4 Totalt

6 ICA Norge Nettoomsättning Rörelseresultat exkl engångsposter Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 4,6 5,9 4,2 Andel EMV av butiksförsäljningen, % 9,8 9,9 9,7 Antal anställda ICA Norge bedriver dagligvaruhandel i helägda butiker och i butiker med franchisekoncept på den norska marknaden. Butiksprofilerna utgörs av Rimi, ICA Supermarked och Matkroken. Första kvartalet ICA Norges nettoomsättning uppgick till Mkr (4 138) under första kvartalet. Nettoomsättningen har minskat som en följd av svag försäljning och av att ett antal olönsamma butiker stängts. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 172 Mkr ( 246). Förbättringen jämfört med föregående år förklaras främst av bättre marginaler, lägre svinn och lägre butiks kostnader. Åtgärdsprogram Den norska konkurrensmyndigheten meddelade i februari att den avser stoppa det planerade samarbetet mellan ICA Norge och Norgesgruppen inom inköp och logistik, eftersom samarbetet anses strida mot norsk konkurrenslagstiftning. ICA Norge har därefter lämnat ett yttrande till konkurrensmyndigheten där myndighetens ståndpunkt har bemötts. Myndighetens slutliga besked väntas före sommaren. Samarbetet mellan ICA Norge och Norgesgruppen syftar dels till att förbättra ICA Norges inköpskraft genom gemensamma inköp och dels till en effektivare logistik när det gäller varuförsörjningen i mellersta och norra Norge. Samarbetet är ett viktigt steg i ICA Norges åtgärdsplan för att nå lönsamhet. Butikernas försäljning i Norge Butiksförsäljning exkl moms MNOK Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Rimi ,3% 1,1% ICA Supermarked ,8% 1,8% Matkroken ,5% 1,4% Totalt ,4% 0,1% Antal butiker i Norge, inklusive handlarägda butiker Profil dec Nya Konverterade Stängda mars Rimi ICA Supermarked Matkroken Totalt

7 Rimi Baltic Nettoomsättning Rörelseresultat exkl engångsposter Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 2,3 1,6 3,0 Andel EMV av butiksförsäljningen, % 20,2 17,7 1 18,1 1 Antal anställda Ändrad definition. Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. Butiksprofilerna utgörs av Rimi Hypermarket, Rimi Supermarket och lågpriskedjorna Säästumarket och Supernetto. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i Baltikum. Första kvartalet Rimi Baltics nettoomsättning uppgick till Mkr (2 366) under första kvartalet. I lokala valutor steg försäljningen 5,1 procent, framför allt tack vare en bra utveckling i Lettland och Litauen. Påsken har haft en negativ effekt på försäljningen under kvartalet. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 59 Mkr (38). Ökningen beror främst på högre försäljning och bättre marginaler. Rimi Baltic har under första kvartalet förvärvat en kontors- och lagerfastighet i Riga, Lettland, som bland annat inrymmer bolagets huvudkontor. Butikernas försäljning i Baltikum Butiksförsäljning exkl moms MEUR Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Estland 85 0,8% 1,4% Lettland 152 6,2% 5,2% Litauen 54 9,3% 3,0% Totalt 291 5,1% 2,8% Antal butiker i Baltikum Land dec Nya Stängda mars Estland Lettland Litauen Totalt

8 ICA Banken Intäkter, Mkr Rörelseresultat exkl engångsposter Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 18,1 24,7 23,6 Antal anställda Affärsvolym, Mkr Kapitaltäckningskvot 1,93 1,38 1,95 ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av finansiella banktjänster till privatpersoner i Sverige. Målet är att öka kundernas lojalitet med ICA samt att minska ICA-butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader. Första kvartalet ICA Bankens intäkter uppgick till 216 Mkr (219). Under kvartalet har räntenettot minskat som en följd av sänkt reporänta och en vinst i obligationsportföljen föregående år. Provisionsnettot ökar samtidigt tack vare ökade affärsvolymer inom bland annat kort och uttagsautomater. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 39 Mkr (54). Lägre räntenetto och ökade kostnader för IT och konsulter har bidragit till resultatförsämringen. Konsultkostnaderna avser bland annat anpassning till nya regelkrav. ICA Fastigheter Nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat exkl engångsposter Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 16,9 20,9 21,0 Antal anställda Antal ägda fastigheter Antal ägda kvadratmeter ICA Fastigheter ska säkra koncernens framtida behov av lokaler på rätt marknadsplatser i Sverige och Norge. Fastig hetsbolaget ser till att både utveckla handelsplatser från grunden och köper strategiska fastigheter med befintliga ICA-butiker. ICA Fastigheter är aktiv köpare och säljare av fastigheter på den svenska och norska marknaden. Första kvartalet ICA Fastigheters nettoomsättning uppgick till 556 Mkr (561) under första kvartalet. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 94 Mkr (117). Till följd av ändrad bedömning av livslängden för fastighetskomponenter ökar avskrivningarna med 25 Mkr under första kvartalet. 8

9 Portföljbolagen Nettoomsättning Rörelseresultat exkl engångsposter Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 6,4 10,6 0,8 Antal anställda Portföljbolagen utgörs av Forma, Kjell & Company, Cervera, Hemtex och inkclub. Från och med andra kvartalet redovisas portföljbolagen som ett enskilt segment i ICA Gruppen. Butikernas försäljning Första kvartalet Portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 565 Mkr (566), en minskning med 0,2 procent jämfört med föregående år. Justerat för Forma Books, som såldes i höstas, ökade omsättningen med 4,2 procent under kvartalet. Portföljbolagens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 36 Mkr ( 60). Framför allt är det Forma och Cervera som har förbättrat sina resultat. Butiksförsäljning exkl moms Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Cervera 178 1,3% 7,0% Hemtex 215 2,9% 2,0% Kjell & Co ,1% 6,4% Totalt 619 Avyttring av Kjell & Company ICA Gruppen har tecknat avtal om att sälja sitt 50-procentiga innehav i Kjell & Company till FSN Capital för 630 Mkr kontant. Avyttringen bedöms medföra en reavinst för ICA Gruppen om ca 440 Mkr som kommer att redovisas i resultatet för andra kvartalet. ICA Gruppen gjorde under fjolåret en utvärdering av portföljbolagen parallellt med att en ny non-food-strategi för koncernen togs fram. Som ett resultat av utvärderingen beslutades att Forma, Kjell & Company och Cervera ska avyttras, medan Hemtex och inkclub behålls med oförändrat ägande. Forma, Kjell & Company och Cervera redovisas i posten tillgångar för försäljning i koncernens balansräkning. Antal butiker, inklusive franchisebutiker Profil dec Nya Stängda mars Cervera Hemtex Kjell & Co Totalt Övrigt Säsongsvariationer Dagligvaruhandeln påverkas av årets högtider och när dessa infaller. Framför allt är jul och påsk viktiga helger för dagligvaror. För en stor del av detaljhandeln är fjärde kvartalet det säsongsmässigt starkaste kvartalet på året. Risker och osäkerhetsfaktorer ICA Gruppen arbetar koncernövergripande med att systematiskt identifiera och hantera de risker som är förenliga med verksamheten. Riskhanteringsprocessen är integrerad i enheternas strategi- och budgetarbete. Riskerna konsolideras och hanteringen av dessa rapporteras och följs upp av ICA Gruppens koncernledning och styrelse. Riskområdena är legala risker, marknadsrisker, hållbarhets- och produktsäkerhetsrisker, varumärkesrisker och kontinuitetsrisker. ICA Gruppen har en väsentlig exponering mot nordisk och baltisk dagligvaruhandel. En försämrad konjunktur eller politiska beslut är faktorer som skulle kunna påverka koncernens försäljning och resultat negativt. ICA Gruppens finanspolicy anger hur de finansiella riskerna ska hanteras och begränsas. Den utgör också ramverk för koncernens finansförvaltning. Mer information om riskhantering finns på sidorna i ICA Gruppens årsredovisning för. Transaktioner med närstående Inga väsentliga transaktioner mellan ICA Gruppen och närstående har skett under perioden. 9

10 Moderbolagets utveckling Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 13 Mkr (0) under första kvartalet. Resultatet före skatt uppgick till 402 Mkr (807) under första kvartalet. Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades över till ICA Gruppen AB den 1 januari. Förändringen av resultatet före skatt förklaras av detta samt ökade räntekostnader efter förvärvet av ICA AB och att bolaget inte erhållit någon utdelning från ICA AB under första kvartalet. Bolagets aktie Aktiekapitalet ICA Gruppen uppgår till kronor fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 2,50 kronor. Vid periodens utgång uppgick antalet C-aktier till och antalet stamaktier till , varav stamaktier innehas av ICA Gruppen. Stamaktier och C-aktier har samma rösträtt, men olika rätt till utdelning. Medan stamaktierna har oinskränkt utdelningsrätt, saknar C-aktierna rätt till kontant vinstutdelning. Samtliga C-aktier kommer att konverteras till stamaktier den 1 januari 2016 vilket innebär att bolaget därefter endast kommer att ha ett aktieslag i form av utdelningsberättigade stamaktier. Totalt antal aktier förblir oförändrat efter konverteringen. Ägarförhållanden Största aktieägare i ICA Gruppen per den 31 mars Största aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster i % ICA-handlarnas Förbund ,3 AB Industrivärden AMF - Försäkring och Fonder ,9 Lannebo fonder ,2 SEB Investment Management ,2 Swedbank Robur fonder ,0 Jönsson, Leif ,6 Robur Försäkring ,6 Danske Capital Sverige AB ,6 Avanza Pension ,6 De tio största aktieägarna totalt: ,0 ICA Gruppens innehav ,0 Övriga aktieägare Totalt Källa: Euroclear Sweden AB Årsstämma ICA Gruppens årsstämma ägde rum fredagen den 11 april på Friends Arena i Solna. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson, Claes-Göran Sylvén och Margot Wallström för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Det totala arvodet till styrelsens ledamöter fastställdes till kronor, varav kronor till styrelsens ordförande och kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Utdelning Årsstämman i ICA Gruppen beslutade om 8 kronor per stamaktie i utdelning för verksamhetsåret, eller totalt 951 Mkr. Avstämningsdag var den 16 april. Under föregående år lämnades ingen utdelning som en följd av förvärvet av resterande aktier i ICA AB och den därtill följande nyemissionen. 10

11 Räkenskaper Rapport över totalresultat i sammandrag, koncernen Mkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat Effekter från förvärv av ICA AB Rörelseresultat 3, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förändring av verkligt värde finansiella instrument Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totaltresultat, poster som ej kan överföras till resultaträkningen Aktuariellt resultat förmånsbestämda pensioner Övrigt totaltresultat, poster som kan överföras till resultaträkningen, netto efter skatt Förändring av omräkningsreserv Förändring av verkligt värdereserv Förändring av säkringsreserv Andel av joint ventures övriga totalresultat Poster överförda till resultatet vid förvärv av ICA AB Summa poster som kan överföras till resultaträkningen Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till Moderföretagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat hänförligt till Moderföretagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktier före och efter utspädning, kr Stamaktie 1,50 50,51 49,68 C-aktie 1,50 50,51 49,68 11

12 Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Varumärken Övriga immateriella tillgångar Andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden Uppskjuten skattefordran Långfristiga fordringar ICA Banken Byggnad och mark Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga placeringar Kortfristiga fordringar ICA Banken Övriga omsättningstillgångar Likvida medel ICA Banken Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar tillgängliga för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Inlåning ICA Banken Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Skulder tillgängliga för försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen Mkr Not Rörelseresultat Effekter från förvärv av ICA AB Av och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamtheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital: Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder ICA Bankens netto av in, utlåning samt placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av ICA AB Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Investering i joint ventures 0 30 Förändring av finansiella anläggningstillgångar Erhållna räntor Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission ICA Gruppen AB Nyemission preferensaktier i dotterföretag Betald utdelning Förändring av lån Erlagda räntor Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens utgång Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag, koncernen Hänförligt till innehav Mkr Not Hänförligt till moderbolagets aktieägare utan bestämmande inflytande Totalt Vid periodens början Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat Eget kapital vid periodens utgång Hänförligt till innehav Mkr Not Hänförligt till moderbolagets aktieägare utan bestämmande inflytande Totalt Vid periodens början Förvärvad minoritet 8 8 Periodens totalresultat Eget kapital vid periodens utgång

14 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Mkr Not Nettoomsättning Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter 0 32 Finansiella kostnader Utdelning från ICA AB Resultat från andelar i koncernföretag Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 27 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga immateriella tillgångar 47 Uppskjuten skattefordran Långfristiga fordringar koncernföretag 735 Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar 1 5 Kortfristig fordran koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Likvida medel 178 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 Noter NOT 1, REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen med undantag för följande av EU godkända IFRS standards med relevans för ICA Gruppen som tillämpas från : IFRS 10 Koncernredovisningar IFRS 11 Samarbetsarrangemang IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag IFRIC 21 Levies IFRS 10 Koncernredovisning ersätter de delar av IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter som inriktar sig på när och hur ett ägarföretag ska upprätta koncernredovisning. IFRS 10 innefattar regler om när ett företag ska konsolideras och utgångspunkten är bestämmande inflytande. Syftet med IFRS 10 är att det endast finns en grundförutsättning för konsolidering av samtliga företag oavsett karaktären på investeringsobjektet. Den grundförutsättningen är bestämmande inflytande. Tillämpningen av IFRS 10 har ej haft någon effekt på ICA Gruppens redovisning. IFRS 11 Samarbetsarrangemang ersätter IAS 31 Andelar i Joint Ventures och SIC-13 Överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till gemensamt styrt företag. IFRS 11 klassificerar samarbetsarrangemang antingen som en gemensam verksamhet eller som ett joint venture. Avgörande för klassificeringen som en gemensam verksamhet eller ett joint venture är parternas rättigheter och förpliktelser enligt avtal. Enligt IFRS 11 ska kapitalandelen användas för andelar i joint ventures. Tillämpningen av IFRS 11 har ej haft någon effekt på redovisningen. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag tillämpas för upplysningar om andelar i dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag eller strukturerade företag som inte konsolideras. IFRS 12 medför förändrade upplysningskrav. IFRIC 21 Levies behandlar vid vilken tidpunkt en förpliktande händelse uppstår som föranleder skuldredovisning av statliga avgifter. IFRIC 21 kommer ej att ha någon effekt på ICA Gruppens finansiella rapporter. IFRIC 21 förväntas godkännas av EU under andra kvartalet. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. NOT 2, FÖRVÄRV ICA Hakon Invest förvärvade den 27 mars resterande 60 procent av aktierna i ICA AB från Ahold för 20 miljarder kronor i kontant betalning. ICA AB redovisas som dotterbolag i Hakon Invest - koncernen från och med 27 mars. I samband med årsstämman den 20 maj namnändrades Hakon Invest till ICA Gruppen. NOT 3, SEGMENT Nettoomsättning per segment (Mkr) ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter Portföljbolagen Övrigt Internförsäljning Nettoomsättning I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som helägt dotterbolag från och med den 27 mars. Rörelseresultat exklusive engångsposter per segment ICA Sverige ICA Norge Rimi Baltic ICA Banken ICA Fastigheter Portföljbolagen ICA Övrigt Rörelseresultat exklusive 1 engångsposter I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som helägt dotterbolag från och med den 27 mars. NOT 4, ANDELAR I FÖRETAG REDOVISADE ENLIGT KAPITAL ANDELSMETODEN Bokfört värde 31 mars Resultatandel Mkr ICA AB 79 Bra förlag AB Trade Press AS Kjell & Co Elektronik AB Ancore Fastigheter AB Övriga Totalt Redovisas som tillgångar till försäljning sedan december. 15

16 NOT 5, ENGÅNGSPOSTER Mkr Rörelseresultat exklusive engångsposter Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar Portföljbolagen, Forma 82 ICA Fastigheter 14 Övriga 4 1 Nedskrivningar Portföljbolagen 223 ICA Norge 4 24 Rimi Baltic 17 Övriga engångsposter Effekter av förvärv Rörelseresultat NOT 7, FINANSIELLA INSTRUMENT Per 31 mars uppgår finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i ICA gruppen till Mkr. Finansiella skulder värderade till verkligt värde är 71 Mkr per 31 mars. Samtliga finansiella tillgångar är hänförliga till nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. För de finansiella instrument som redovisas till upplupna anskaffningsvärden är det inte någon väsentlig skillnad mellan redovisat och verkligt värde. NOT 6, KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN Mkr Koncernen ICA Banken Koncernen exkl. Bank Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens utgång

17 Kvartalsöversikt Tabellen nedan visar koncernens utveckling per kvartal från 1 januari 2012 till och med 31 mars. Till och med 30 juni är siffrorna proforma, exklusive effekter av förvärv av ICA AB. Kv Kv Kv Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 2,3 3,5 3,1 2,0 2,4 3,9 3,7 2,2 Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal, % 2,1 3,3 3,1 1,3 2,6 3,8 2,5 2,2 Resultat före skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kronor 1 1,38 4,88 4,11 0,09 1,84 2,76 2,49 1,50 Eget kapital per aktie, kronor 1 108,06 99,85 104,19 104,24 110,56 113,70 116,23 117,27 Räntabilitet på eget kapital, % 1,1% 0,2% 2,9% 8,7% 6,0% 7,0% Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,0% 6,7% 7,5% 7,5% 6,1% 6,7% Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 1 11,56 4,74 10,93 5,69 8,99 3,07 9,86 0,31 Investeringar (kassaflöde) Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 3,7 2,7 2,8 2,1 2,1 1 Det är samma värde för stamaktier och C-aktier 17

18 Nyckeltal för ICA Gruppen Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Mkr Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 2,2 2,0 3,3 Rörelsemarginal, % 2,2 428,0 13,2 Nettomarginal, % 12,2 429,0 12,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,7 1,5 6,6 Avkastning på eget kapital, % 7,0 1,9 6,5 Soliditet, % 39,1 24,4 38,5 Nettoskuld, Mkr Nettoskuld/EBITDA 2,1 3,7 2,1 Aktien Resultat per stamaktie kvarvarande verksamhet, kr 1,50 50,51 49,68 Resultat per C-aktie kvarvarande verksamhet, kr 1,50 50,51 49,68 Börskurs vid periodens slut, kr 234,90 167,60 201,00 Utdelning per stamaktie, kr 8 Utdelning, Mkr 951 Utdelningsgrad, % 68 Eget kapital per aktie, kr 117,27 104,23 116,23 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,31 1,87 20,90 Antal stamaktier Antal C-aktier Totalt antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Definitioner av nyckeltal Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabilitet på eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella intäkter, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av räntabilitet på sysselsatt kapital. EBITDA Rörelseresultatet, exklusive effekter av förvärv, före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation). Eget kapital per aktie Eget kapital, exklusive minoritet, dividerat med totalt antal utestående aktier. Investeringar Betalade investeringar under perioden enligt kassaflödesanalysen. Kapitaltäckningskvot Avser ICA Banken. Bankens kapitalbas i relation till kapitalkrav. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Nettoskuld Räntebärande skulder exklusive pensioner, ICA Banken samt likvida medel. Resultat per stamaktie Periodens resultat, exklusive minoritet, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Resultat per C-aktie Samma definition som för resultat per stamaktie, eftersom stamaktier och C-aktier berättigar till lika del i resultatet och eget kapital. C-aktien ger dock inte rätt till kontant vinstutdelning vilket stamaktien gör. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande skulder och avsättningar. Ordlista EMV Egna märkesvaror. Joint venture Samarbetsprojekt, samriskföretag. Hard discount Utpräglade lågprisbutiker med begränsat sortiment. MTN Löpande skuldbrev med förutbestämd förfallotid. Non food Varor som inte är livsmedel, till exempel kläder eller skor. 18

19 Stockholm den 7 maj Per Strömberg VD ICA Gruppen Informationen i denna delårsrapport är sådan som ICA Gruppen ska offentliggöra enligt lagen om Värde pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 7 maj kl Rapporten är ej granskad av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Strömberg, VD ICA Gruppen, tel Merlin Poljak, tf CFO ICA Gruppen, tel Frans Benson, IR ICA Gruppen, tel Pernilla Grennfelt, IR ICA Gruppen, tel ICA Gruppens presstjänst, tel Press- och analytikermöte Onsdagen den 7 maj kl arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. VD Per Strömberg och tf CFO Merlin Poljak presenterar delårsrapporten. Mötet webbsänds och går att följa på Det finns också möjlighet att ringa in på tel Kalender 20 augusti Delårsrapport januari juni 12 november Delårsrapport januari september 19

20 ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. För mer information se ICA Gruppen AB (publ) Svetsarvägen Solna Tel Org nr

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Koppargruvan Kylylahti ingår från 1 oktober. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 134 (548) MSEK. Rekordproduktion i Harjavalta och Odda under 2014. Starkare USD kompenserade för lägre metallpriser. Koppargruvan Kylylahti

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer