Årsredovisning Foto: Nils Pihl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Foto: Nils Pihl

2 BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Org nr Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse... 4 Koncernresultaträkning... 7 Koncernbalansräkning... 8 Kassaflödesanalys för koncern...10 Moderföreningens resultaträkning...11 Moderföreningens balansräkning...12 Kassaflödesanalys för moderförening...14 Noter, gemensamma för moderförening och koncern...15 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Ordinarie föreningsstämma hålles på Hotell Skansen, Båstad, måndagen den 19 maj 2008, kl

3 Bjäre Kraft, årsredovisning 2007 VD har ordet Vår strategi har i många år varit att ligga på framkant när det gäller såväl teknikutveckling som organisationsfrågor, mycket därför att de är så starkt förknippade med varandra. Nu när jag tittar tillbaka på 2007 och samtidigt blickar framåt, kan jag bara konstatera att vi har varit uthålliga i den strategin och att vi nu kan börja skörda frukterna. Men det betyder också att det är dags att ta nästa stora steg. Vi står inför nya utmaningar såväl internt som extern. Vi står inför utmaningar som handlar om både mjuka frågor och hårda fakta. Framförallt får vi aldrig tappa tempo och konkurrenskraft i den tekniska utvecklingen och i vår förmåga att möta kunderna. Under 2007 har vi vidareutvecklat vår kundservice organisatoriskt för att blir tydligare mot kunderna och för att höja kvaliteten ytterligare. Avdelningen består nu av en del som har specialiserat sig på att bara arbeta med kundkontakter och en del som bara arbetar med de administrativa uppgifterna. Vidare har vårt affärsområde Entreprenad vidareutvecklat och effektiviserat sina arbetsrutiner. Entreprenadsidans höga belastning är en direkt återspegling av vår bredbandsutveckling, och vi har byggt upp en hög kompetens inom den så kallad FTTH-tekniken för fiberutbyggnaden. Vi har satt upp två huvudmål för energiproduktionen. Till 2011 ska vi producera förnybar energi motsvarande våra elnätsförluster som är ungefär 6 %. Det andra målet är att redan 2015 ska den el som vi producerar och distribuerar, vara förnybar energi. Detta i paritet till EUs krav till år För att klara det kommer vi att vidareutveckla vårt samarbete med markägare och är öppna för olika former av samarbeten. I samband med att vi sålde vår andel i NVSH blev vårt ägarengagemang större i elhandelsföretaget Kraftaktörerna. Vi är nu likvärdig tredjedelsägare tillsammans med Ljungby Energi och Södra Hallands Kraft. Vi delar samma värderingar och har en gemensam och långsiktigt strategi för ägandet. Det var ett strategiskt viktigt köp när vi tog över det angränsande stadsnätet i Ängelholm av Thalamus Operations den 28 februari Vi har redan 45 % av marknaden på Bjärehalvön och det känns därför naturligt att vidareutveckla och utvidga Bredbandsverksamheten och samtidigt bibehålla en stark lokal närvaro. Det här innebär att vi bidrar till att öka utbudet av tjänsterna i nätet. Bjäre Kraft Bredband agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad och det var självklart smickrande när vi blev nominerade av Svenska Stadsnätsföreningen som Årets stadsnät En av årets viktigaste processer blir nu att se till att den nya organisationen på Bjäre Kraft får rätt förutsättningar för att hänga med i konkurrensen med omvärlden. Håkan Eriksson

4 Förvaltningsberättelse Koncernförhållande Föreningen är moderförening i koncern med Bjäre Kraft Energi AB som helägt dotterbolag och Kroka Vind AB som indirekt delägt dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för BJÄRE KRAFT EKONOMISK FÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande tiden Styrelse (moderföreningen) Ordinarie ledamöter Mandattiden utgår år Gunnar Ekman, Böskestorp, ordf 2009 Kenneth Olsson, Magnarp, v.ordf 2009 Bengt Johansson, Förslöv 2008 Lars Elofson, Ramsjö 2009 Gert-Håkan Eriksson, Båstad 2009 Gunder Jönsson, Grevie 2008 Karin Hansson, Båstad 2008 Arbetstagarrepresentanter, ordinarie Monica Larsson, SIF Anders Hurtig, SEF Suppleanter Hans Jönsson, Bjärås 2009 Lars Johansson, Vejbystrand 2009 Tore Karlsson, Ingelstorp 2008 Arbetstagarrepresentanter, suppleanter Bengt Henrysson, SIF Tommy Eriksson, SEF Revisorer Claes Hamilton, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Halmstad Hans Lindström, Västra Karup

5 Information om verksamheten Allmänt Moderföreningens verksamhet omfattar eldistribution och kommunikationsnät på Bjärehalvön. Dotterbolagets verksamhet omfattar produktion av el genom vindkraftverk. Ägarförhållanden Antalet abonnenter uppgick vid årets slut till (12.024). Av dessa är (9.130) medlemmar. Verksamheten under räkenskapsåret Elnät Arbetet med en ny fördelningstation har påbörjats och kommer att slutföras under Det innebär att driftsäkerheten förbättras i området runt Torekov. Projektet med att byta ut elmätarna har gått in i sitt slutskede och till sommaren 2008 kommer alla kunder ha automatisk mätvärdesinsamling. Bredband Under året har vi ökat satsningarna ytterligare för att erbjuda bredband/fiber (FTTH) till så många kunder som möjligt på Bjärehalvön. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Dotterbolaget Bjäre Kraft Energi AB har i februari 2008 förvärvat Thalamus Operation AB, Ängelholm. Genom förvärvet beräknas synergieffekter med koncernens övriga bredbandsverksamhet kunna uppnås. Investeringar Föreningens investeringar har uppgått till 20,6 Mkr (15,9), varav 5,7 Mkr (3,8) utgör investeringar i kommunikationsnätet. Miljö Föreningen bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet. Arbetet med miljön är idag en naturlig del av arbetet där vi förutom de dagliga rutinerna följer upp miljöarbetet och utvecklar våra rutiner vid skyddskommittémöten.

6 Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kr :-. Härav åtgår kr :- för föreslagen avsättning till bundet eget kapital. Styrelsen föreslår vidare föreningsstämman att vinsten kr :- disponeras så att kr :- överföres till reservfonden och resterande kr :- överföres i ny räkning. Flerårsjämförelse (koncernen) Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag Summa intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Framtida utveckling Elnät Vi fortsätter arbetet med att gräva ner kablar som skall ersätta luftledningarna, för att behålla driftsäkerheten på en hög nivå. Bredband Den 28 februari 2008 köpte Bjäre Kraft Energi AB Thalamus Operation AB:s stadsnät i Ängelholm och i samband med det ändras namnet för affärsområdet till Bjäre Kraft Bredband AB Arbetet med att erbjuda bredband till fler hushåll, nu både på Bjärehalvön och i Ängelholm, kommer att intensifieras. I takt med satsningarna på Bjäre Kraft Bredband kommer vi också att arbeta för att få in fler tjänster i nätet.

7 Koncernresultaträkning Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Not Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m.m Rörelsens kostnader Not 2 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivning av materiella Not 5 anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Andelar i intresseföretags resultat Not Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel i årets resultat Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT

8 Koncernbalansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och andra tekniska anläggningar Not Inventarier, verktyg och installationer Not Pågående nyanläggningar Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Not Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Koncernbalansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Bundna reserver Kapitalandelsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Skatteskulder - 14 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Not

10 Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Erhållna statliga stöd Uttag ur intressebolag Sålda intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoförändring medlemsinsatser 9 6 Ökning/minskning av övriga kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Moderföreningens resultaträkning Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Not Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m.m Rörelsens kostnader Not 2 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Not Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Not Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

12 Moderföreningens balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och andra tekniska anläggningar Not Inventarier, verktyg och installationer Not Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Not Andelar i intresseföretag Not Fordringar hos intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Moderföreningens balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag - 3 Skulder till intresseföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser Not

14 Kassaflödesanalys för moderföreningen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Erhållna statliga stöd Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoförändring medlemsinsatser 9 6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 6 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och latent skatteskuld. Latent skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens nettovinst. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen upp. Den latenta skatteskulden redovisas som långfristig skuld, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital. Intresseföretag Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderföreningen direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande inflytande I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets egna kapital. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretaget redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 15

16 Intäktsredovisning Koncernens intäkter periodiseras enligt matchningsprincipen, vilket innebär att inkomster och utgifter redovisas på det år de belöper. När det gäller anslutningsavgifter så intäktsförs dessa normalt vid färdigställande medan kostnaden periodiseras över anläggningens livslängd. Under 2005 har föreningen färdigställt en större byggnation till järnvägstunneln genom Hallandsåsen på drygt 12 milj. kr. Då byggnationen av järnvägstunneln har en begränsad livslängd periodiseras intäkterna över den uppskattade byggtiden vilken motsvarar anläggningens bedömda livslängd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97% av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent: % Byggnader och markanläggningar 3-10 Eldistributionsnät 7-20 Elproduktionsanläggningar 7 Kommunikationsnät Maskiner och inventarier Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan redovisas som bokslutsdisposition. Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas som obeskattad reserv. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som ej medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels *handlas på en öppen marknad till kända belopp eller *har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. 16

17 Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader, i förhållande till balansomslutningen Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster, i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld). Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderföreningen Av föreningens nettoomsättning avser mindre än 1 % försäljning till dotterföretag Inköp från koncernföretag understiger 1 %. Not 3 Ersättning till revisorerna Koncernen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Summa ersättningar Moderföreningen Revision Andra uppdrag än revisionsuppdraget Summa ersättningar Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Koncernen Kvinnor 7 7 Män Totalt för koncernen Moderföreningen Kvinnor 7 7 Män Totalt för moderföreningen

18 Koncernen Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 644 (489)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen Moderföreningen Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktören 644 (458)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderföreningen Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från föreningens sida. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på varav på varav bal. dagen män dagen män Moderbolaget och koncernen Styrelseledamöter 8 88% 9 89% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 5 80% 6 83% Sjukfrånvaro, moderbolaget Total sjukfrånvaro 4,0% 3,6% -varav långtidssjukfrånvaro 3,0% 2,1% -sjukfrånvaro för män 3,8% 3,2% -sjukfrånvaro för kvinnor 1,2% 5,8% -anställda år 1,1% 3,1% -anställda 50 år - 6,8% 4,5% 18

19 Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Eldistributionsnät Elproduktionsanläggningar Kommunikationsnät Maskiner och inventarier Summa Moderföreningen Byggnader och mark Eldistributionsnät Kommunikationsnät Maskiner och inventarier Summa Not 6 Andelar i intresseföretag Just.eget Årets vinst Andelar Bokf.värde i Kapitalandelens kapital KKR** i % moderför. värde i moderför. Direkt ägda KKR* Södra Halland Bjäre Energi AB % (Org.nr ) Indirekt ägda KraftAktörerna i Sydvästra Sverige AB (Org.nr ) % Summa *) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inkl. egna kapitalandelen i obeskattade reserver.**) Med årets vinst avses ägarandelen i företagets resultat efter skatt inkl. egna kapitalandelen i årets förändring i obeskattade reserver Koncernen Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Intjänad resultatandel Årets förvärv Avyttrade bokförda värden Erhållen utdelning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändring Avyttrade bokförda värden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Realisationsresultat vid försäljningar Summa Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande poster Koncernen Räntor Utdelningar Realisationsresultat kortfristiga placeringar Nedskrivning av värdepapper Summa Moderföreningen Räntor Utdelningar Realisationsresultat försäljning kortfristiga placeringar Nedskrivning av värdepapper Summa Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Moderföreningen Betald skatt Uppskjuten skatt Skatt avseende andel i intresseföretags resultat Summa

21 Not 10 Byggnader och mark Koncernen och moderföreningen Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde för fastigheter i Sverige Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets erhållna statliga stöd Årets omfördelningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderföreningen Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets erhållna statliga stöd Årets omfördelningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bruttoanskaffningsvärdet uppgår till kkr och har reducerats med erhållet statligt stöd om kkr Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen och moderföreningen Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 13 Pågående nyanläggningar Koncernen Ingående balans Under året nedlagda kostnader Under året aktiverade kostnader Utgående balans Moderföreningen Ingående balans Under året avgående poster Under året aktiverade kostnader Utgående balans

23 Not 14 Förändring av eget kapital Koncernen Bundet eget kapital Insatskapital Belopp vid årets ingång Netto medlemsinsatser 9 6 Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Förändring ägarandelar intressebolag Avsättning till reservfond Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fria reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Avsättning till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderföreningen Bundet eget kapital Insatskapital Belopp vid årets ingång Netto medlemsinsatser 9 6 Belopp vid årets utgång

24 Reservfond Belopp vid årets ingång Årets avsättning Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Löner Semesterlöner Sociala avgifter Intäkter Övriga poster Summa Moderföreningen Löner Semesterlöner Sociala avgifter Intäkter Övriga poster Summa

25 Not 16 Ansvarsförbindelser Moderföreningen och koncernen Ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag Ansvarsförbindelser till förmån för dotterföretag Summa ansvarsförbindelser Not 17 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivning enl. plan Återföring periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond - - Summa Not 18 Andelar i dotterföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Direkt ägda andel % andel % aktier värde Bjäre Kraft Energi AB(org nr ) Summa 100 Indirekt ägda Kroka Vind AB(org.nr ) Summa 520 Not 19 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond Summa

26 Västra Karup den 10 april 2008 Gunnar Ekman, ordf Kenneth Olsson, v.ordf Bengt Johansson Gert-Håkan Eriksson Lars Elofson Gunder Jönsson Anders Hurtig(a) Monica Larsson(a) Karin Hansson Håkan Eriksson VD Vår revisionsberättelse rörande denna årsredovisning har avlämnats Claes Hamilton Auktoriserad revisor Hans Lindström 26

27 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bjäre Kraft ek för Org nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Bjäre Kraft ek för för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Västra Karup den 12 april 2008 Claes Hamilton Auktoriserad revisor Hans Lindström 27

28 Foto: Nils Pihl Besöksadress: Kraftgatan 4 Västra Karup Telefon: Telefax: TRYCKSERVICE i Ängelholm AB Postadress: Bjäre Kraft Ekonomisk Förening Box Båstad

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse... 4

Läs mer