Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal examensordning för Högskolan Dalarna"

Transkript

1 Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutad av Rektor: Reviderad: , , , , , , , , Dnr: DUC 2013/829/80 Gäller fr.o.m.: Ersätter: Lokal examensordning för Högskolan Dalarna DUC 2007/817/80 Relaterade dokument: - Ansvarig: Chef Avdelningen för studentservice, Chef Utbildnings- och forskningskansliet

2 Sida 2 av 29 Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Med stöd av Högskoleförordningens 6 kap., 4-5 och examensordningen i Högskoleförordningens bilaga 2 (SFS 1993:100 med ändringstryck), Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6) samt Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer gällande svenska benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar (SUHF Rek 2010:2 Dnr ) har Rektor beslutat fastställa föreliggande lokala examensordning. Denna lokala examensordning ska tillämpas för samtliga studenter och doktorander. Studenter kan prövas utifrån de lokala examensbestämmelser (DUC 2006/643/100) som fastställdes och som gäller fram till , om den utbildning examensbeviset omfattar påbörjats tidigare än Till och med den 30 juni 2020 kan Högskolan utfärda examina enligt Förordning om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (SFS 2011:689/ 2013:831). Den som före den 1 juli 2011 har påbörjat en utbildning till lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2020 (SFS 2011:186/2013:825). I avsnitt 1 lämnas vissa allmänna bestämmelser. Bestämmelser för examina på grundnivå lämnas i avsnitt 2 och för examina på avancerad nivå i avsnitt 3. Lärarexamen regleras genom bestämmelser i avsnitt 4. Examina på forskarnivå regleras i avsnitt 5. Bilagor Bilaga 1 specificerar de huvudområden som vid Högskolan Dalarna är aktuella för utfärdande av kandidat-, magister- respektive masterexamen. Bilaga 2 specificerar de ämnen som vid Högskolan Dalarna är aktuella för licentiat- respektive doktorsexamen. Bilaga 3 utgörs av dokumentet Examina som utfärdas vid Högskolan Dalarna, vilket förtecknar samtliga examensbenämningar som används vid Högskolan Dalarna, enligt det system som tillämpas från och med Bilaga 4 omfattar övergångsbestämmelser enligt högskoleförordningen.

3 Sida 3 av ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Chefen för Avdelningen för studentservice ansvarar tillsammans med chefen för Utbildningsoch forskningskansliet för beredning av Högskolan Dalarnas lokala examensordning. Dokumentet fastställs av Rektor. 1.2 Examensbevis utfärdas av rektor eller av den som rätten delegerats till. 1.3 Högskolan Dalarna utfärdar de examina på grundnivå, avancerad nivå respektive forskarnivå som omfattas av detta dokument (se även de nationella övergångsbestämmelserna, bilaga 4). 1.4 Examensbeviset är en värdehandling, varför endast ett original utfärdas. Nytt examensbevis kan dock utfärdas vid ändrad könstillhörighet eller om personnummer ändrats. Detta gäller ej för studenter som saknat svenskt personnummer då examensbevis utfärdats och senare erhåller svenskt personnummer. Om ett examensbevis förkommit, kan högskolan på begäran tillhandahålla en vidimerad arkivkopia av examensbeviset. 1.5 Utfärdande av fler än en (1) kandidat-, magister- respektive masterexamen kan endast ske om huvudområdena skiljer sig åt. 1.6 Fler Lärarexamen (SFS 2001:23) än en (1) inom ett och samma verksamhetsområde kan endast utfärdas om det gäller olika nivåer; grundnivå eller avancerad nivå. 1.7 Högskolan kan fatta beslut om att ett huvudområde, och tillhörande examensrätt, ska upphöra. Den som före upphörandedatum uppfyller examensfordringarna för ett huvudområde (kandidateller magisterexamen) har rätt att ta ut en examen med detta huvudområde, även sedan examensrätten upphört att existera. 1.8 Ansökan om examen ska lämnas eller skickas till Högskolan Dalarnas examenshandläggare. 1.9 Högskolan Dalarnas examensbevis utfärdas på svenska med engelsk översättning i samma dokument Samtliga examina omfattas av ett exakt antal högskolepoäng. En (1) kurs med överskjutande poäng får dock medtagas i examensbeviset utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma I examensbeviset ska anges godkända kurser, poängtal, betyg och datum för betyg samt - i förekommande fall - tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som del av examen Programstudent kan på begäran få utbildningsprogrammets namn angivet i examensbevisets textdel, om villkoren för detta är uppfyllda, enligt vad som angivits i den utbildningsplan studenten antagits till Kurser som ska ingå i en examen måste vara helt avslutade med godkänt resultat samt ligga på svensk högskolenivå Hela tillgodoräknade kurser redovisas i examensbeviset utan angivande av betyg. Istället redovisas tillgodoräknandet med ett T och tillhörande förklarande fotnot Kurser vars innehåll överlappar varandra kan inte samtidigt ingå i en examen En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. För masterexamen får högst 30 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå Kurser på avancerad nivå kan ingå i en examen på grundnivå Kurser som ingår i en examen på grundnivå kan inte ingå i en examen på avancerad nivå och vice versa. Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp. Särskild prövning görs då individuellt. Kurser i lärarexamen på grundnivå kan dock ingå i lärarexamen på avancerad nivå och vice versa.

4 Sida 4 av De examensbenämningar som används, samt deras översättning till engelska, framgår av bilaga 3 till dessa lokala examensbestämmelser Examina som utfärdas vid Högskolan Dalarna Om ett examensbevis ska avse utbildning vid mer än en högskola, ska beviset utfärdas av den högskola där studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat Följande indelning tillämpas vid Högskolan Dalarna: * Grundnivå 1: Kurser som vänder sig till nybörjare i högskolan samt kurser med mål som ansluter till målen för högskoleexamen * Grundnivå 2: Kurser med mål som ansluter till målen för kandidatexamen * Avancerad nivå 1: Kurser som förutsätter studier på grundnivå och har mål som ansluter till målen för magisterexamen. * Avancerad nivå 2: Kurser som förutsätter studier på avancerad nivå och har mål som ansluter till målen för masterexamen. * Forskarnivå: Kurser som förutsätter studier på avancerad nivå och har mål som ansluter till målen för licentiat- eller doktorsexamen För att kunna erhålla kandidatexamen i både det gamla och det nya systemet krävs att minst en kurs skiljer examensinnehållet åt Studenten ska ha meddelats beslut i examensärende inom två månader efter att en komplett ansökan inkommit till myndigheten Avslag på examensansökan, liksom beslut att ej inkludera viss kurs i examensbeviset, kan överklagas Till varje examensbevis utfärdas en engelskspråkig bilaga, Diploma Supplement, som beskriver aktuell examen och dess plats i det svenska utbildningssystemet, enligt Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbevis (UHRFS 2013:9) Diploma Supplement utfärdas av examenshandläggare Om ett Diploma Supplement förkommit, kan högskolan utfärda ett nytt Diploma Supplement medföljer samtliga examina som utfärdats fr.o.m. 1/ Till examensbevis för yrkeslärarexamen utfärdas en bilaga som anger vilka kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som har legat till grund för den särskilda behörigheten enligt Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:5). 1 Högskoleförordning (1993:100), 6 kap., 11

5 Sida 5 av EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ 2.1 GENERELLA EXAMINA Högskoleexamen Högskoleexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng hör till ett huvudområde med rätt att utfärda kandidatexamen. Inom huvudområdet ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp. Högskoleexamen kan även uppnås genom att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng enligt den utbildningsplan studenten antagits till. I utbildningsplanen måste anges, att programmet leder till en Högskoleexamen. Ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng ska ingå. Examensbenämning med möjliga inriktningar anges i bilaga Kandidatexamen Vid Högskolan Dalarna utfärdas kandidatexamen med något av följande förled: ekonomie, filosofie eller teknologie. Kandidatexamen kan utfärdas utan förled för studenter som genomgått utbildningsprogrammen Digitalbrott och esäkerhet, 180 hp respektive Grafisk Design kandidatprogram, 180 hp, om examensfordringarna enligt angivelse i utbildningsplanen är uppfyllda. För samtliga kandidatexamina gäller nedanstående krav: Kandidatexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Totalt ska minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet, inklusive examensarbetet, utgöras av kurser på grundnivå 2. För respektive förled gäller dessutom nedanstående krav: För ekonomie kandidatexamen ska huvudområdet utgöras av företagsekonomi eller nationalekonomi. För den som har företagsekonomi som huvudområde krävs minst 30 högskolepoäng nationalekonomi. För den som har nationalekonomi som huvudområde krävs minst 30 högskolepoäng företagsekonomi.

6 Sida 6 av 29 För huvudområdet företagsekonomi krävs att minst 7,5 högskolepoäng vardera inom marknadsföring, organisation och ekonomistyrning ingår. För huvudområdet nationalekonomi, eller när ämnet ingår i examen med Ekonomie som förled, krävs att mikroteori 7,5 högskolepoäng och makroteori 7,5 högskolepoäng ingår. För filosofie kandidatexamen ska huvudområdet vara inrättat med kandidatexamensrätt vid Högskolan Dalarna. Huvudområdet ska återfinnas i bilaga 1 till detta dokument och vara markerat med ett F. Om huvudområdet omfattar 90 högskolepoäng, ska av övriga i examen ingående kurser minst 30 hp härröra från kurser som enligt SCB:s områdesindelning tillhör något eller några av följande områden: Humaniora och teologi, Juridik och samhällsvetenskap, Konstnärligt och praktiskt/estetiskt område, Medicin och odontologi, Naturvetenskap, Vård och omsorg. Omfattar huvudområdet fler än 90 högskolepoäng, gäller kravet i förra stycket kurser av en omfattning som gör att summan av huvudområdeskurser och kurser med särskilt områdeskrav enligt SCB blir minst 120. För huvudområdet företagsekonomi krävs att minst 7,5 högskolepoäng vardera inom marknadsföring, organisation och ekonomistyrning ingår. För huvudområdet nationalekonomi krävs att mikroteori 7,5 högskolepoäng och makroteori 7,5 högskolepoäng ingår. För teknologie kandidatexamen ska huvudområdet vara inrättat med kandidatexamensrätt vid Högskolan Dalarna. Huvudområdet ska återfinnas i bilaga 1 till detta dokument och vara markerat med ett T. Dessutom krävs kurser om minst 15 hp i matematik, vars förkunskapskrav omfattar Matematik D från gymnasieskolan, om inte annat framgår av den utbildningsplan studenten antagits till. Om huvudområdet omfattar 90 högskolepoäng, ska av övriga i examen ingående kurser minst 30 hp härröra sig från kurser som enligt SCB:s områdesindelning tillhör området Teknik. Omfattar huvudområdet fler än 90 högskolepoäng, gäller kravet i förra stycket kurser av en omfattning som gör att summan av huvudområdeskurser och kurser med områdestillhörighet Teknik blir minst 120.

7 Sida 7 av YRKESEXAMINA Högskoleingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. För högskoleingenjörsexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Examensbenämning anges i bilaga Sjuksköterskeexamen Sjuksköterskeexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Examensbenämning anges i bilaga Socionomexamen Socionomexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. För socionomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Examensbenämning anges i bilaga 3.

8 Sida 8 av Tandhygienistexamen Tandhygienistexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. För tandhygienistexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng. Examensbenämning anges i bilaga Yrkeslärarexamen Yrkeslärarexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Yrkeslärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Examensbenämning anges i bilaga EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 3.1 GENERELLA EXAMINA Magisterexamen Vid Högskolan Dalarna utfärdas magisterexamen med något av följande förled: ekonomie, filosofie eller teknologie. För samtliga magisterexamina gäller nedanstående krav: Magisterexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning, varav minst 30 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om

9 Sida 9 av 29 minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen (undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen - detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas). För respektive förled gäller dessutom nedanstående krav: För ekonomie magisterexamen ska huvudområdet utgöras av företagsekonomi eller nationalekonomi. Om huvudområdet omfattar 30 högskolepoäng, ska av övriga i examen ingående kurser minst 15 hp härröra sig från kurser som enligt SCB:s områdesindelning tillhör området Juridik och samhällsvetenskap. Omfattar huvudområdet fler än 30 högskolepoäng, gäller kravet i förra stycket kurser av en omfattning som gör att summan av huvudområdeskurser och kurser med särskilt områdeskrav enligt SCB blir minst 45. För filosofie magisterexamen ska huvudområdet vara inrättat med magisterexamensrätt vid Högskolan Dalarna. Huvudområdet ska återfinnas i bilaga 1 till detta dokument och vara markerat med ett F. Om huvudområdet omfattar 30 högskolepoäng, ska av övriga i examen ingående kurser minst 15 hp härröra sig från kurser som enligt SCB:s områdesindelning tillhör något eller några av följande områden: Humaniora och teologi, Juridik och samhällsvetenskap, Konstnärligt och praktiskt/estetiskt område, Medicin och odontologi, Naturvetenskap, Vård och omsorg. Omfattar huvudområdet fler än 30 högskolepoäng, gäller kravet i förra stycket kurser av en omfattning som gör att summan av huvudområdeskurser och kurser med särskilt områdeskrav enligt SCB blir minst 45. För teknologie magisterexamen ska huvudområdet vara inrättat med magisterexamensrätt vid Högskolan Dalarna. Huvudområdet ska återfinnas i bilaga 1 till detta dokument och vara markerat med ett T. Om huvudområdet omfattar 30 högskolepoäng, ska av övriga i examen ingående kurser minst 15 hp härröra sig från kurser som enligt SCB:s områdesindelning tillhör området Teknik. Omfattar huvudområdet fler än 30 högskolepoäng, gäller kravet i förra stycket kurser av en omfattning som gör att summan av huvudområdeskurser och kurser med områdestillhörighet Teknik blir minst 45.

10 Sida 10 av Masterexamen Vid Högskolan Dalarna utfärdas masterexamen med förledet filosofie respektive teknologie. För samtliga masterexamina gäller nedanstående krav: Högskolan Dalarna ska av Universitetskanslerämbetet ha erhållit examensrätt för masterexamen i ett område, inom vilket huvudområdet inrättats. Masterexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning, varav minst 60 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen (undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen - detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas). För respektive förled gäller dessutom nedanstående krav: För Filosofie masterexamen ska huvudområdet återfinnas i bilaga 1 till detta dokument och vara markerat med ett F. Om huvudområdet omfattar 60 högskolepoäng, ska av övriga i examen ingående kurser minst 15 hp härröra sig från kurser som enligt SCB:s områdesindelning tillhör något eller några av följande områden: Humaniora och teologi, Juridik och samhällsvetenskap, Konstnärligt och praktiskt/estetiskt område, Medicin och odontologi, Naturvetenskap eller Vård och omsorg. Omfattar huvudområdet fler än 60 högskolepoäng, gäller kravet i förra stycket kurser av en omfattning som gör att summan av huvudområdeskurser och kurser med områdestillhörighet Humaniora och teologi, Juridik och samhällsvetenskap, Konstnärligt och praktiskt/estetiskt område, Medicin och odontologi, Naturvetenskap eller Vård och omsorg blir minst 75. För Teknologie masterexamen ska huvudområdet återfinnas i bilaga 1 till detta dokument och vara markerat med ett T. Om huvudområdet omfattar 60 högskolepoäng, ska av övriga i examen ingående kurser

11 Sida 11 av 29 minst 15 hp härröra sig från kurser som enligt SCB:s områdesindelning tillhör området Teknik. Omfattar huvudområdet fler än 60 högskolepoäng, gäller kravet i förra stycket kurser av en omfattning som gör att summan av huvudområdeskurser och kurser med områdestillhörighet Teknik blir minst YRKESEXAMINA Barnmorskeexamen Barnmorskeexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. För barnmorskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Examensbenämning anges i bilaga Specialistsjuksköterskeexamen Specialistsjuksköterskeexamens generella och inriktningsspecifika mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. För samtliga inriktningar ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Studenten ska dessutom inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng.

12 Sida 12 av 29 Examensbenämning och möjliga inriktningar anges i bilaga EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ 4.1 Lärarexamen Lärarexamens generella och inriktningsspecifika mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå. Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om dels 180 eller 210 högskolepoäng (grundnivå), dels 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng (avancerad nivå), enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Utbildningen ska omfatta följande tre integrerade områden, som kan innehålla kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå: ett allmänt utbildningsområde om 90 högskolepoäng innefattande tvärvetenskapliga studier, en eller flera inriktningar om minst 60 högskolepoäng mot ett ämne eller ämnesområde och en specialisering om minst 30 högskolepoäng. Av det allmänna utbildningsområdet ska minst 15 högskolepoäng vara verksamhetsförlagda. Minst 15 högskolepoäng per inriktning ska också vara verksamhetsförlagda. För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs sammanlagt 180 högskolepoäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet och en relevant högskoleutbildning om 90 högskolepoäng eller motsvarande utbildning. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass och fritidshem krävs 210 högskolepoäng. För undervisning i grundskolans tidigare år krävs minst 210 högskolepoäng. För examen på avancerad nivå krävs 240 högskolepoäng inklusive kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 270 högskolepoäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) om minst 90 högskolepoäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För examen på avancerad nivå krävs kurser som omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

13 Sida 13 av 29 För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 90 högskolepoäng och i gymnasieskolan minst 120 högskolepoäng inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. För lärarexamen om 180 högskolepoäng och 210 högskolepoäng ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 högskolepoäng ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. Av examensbeviset ska det framgå vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd. Examensbenämning anges i bilaga Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Grundlärarexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Examensbenämning anges i bilaga Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Grundlärarexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, enligt den utbildningsplan studenten antagits till. Examensbenämning anges i bilaga 3

14 Sida 14 av EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ 5.1 GENERELLA EXAMINA Licentiatexamen Vid Högskolan Dalarna utfärdas licentiatexamen med förledet filosofie. För enskild doktorand kan examen, efter särskild prövning i Högskolan Dalarnas forskarutbildningsnämnd, utfärdas med förledet teknologie. Licentiatexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som ska avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan. För licentiatexamen ska doktoranden med godkänt resultat genomfört kurser i enlighet med den allmänna studieplan för forskarutbildningsämnet som doktoranden antagits till samt ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. Omfattningen av kurs- och avhandlingsdelarna regleras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. Examensbenämning med möjliga forskarutbildningsämnen anges i bilaga Doktorsexamen Vid Högskolan Dalarna utfärdas doktorsexamen med förledet filosofie. För enskild doktorand kan examen, efter särskild prövning i Högskolan Dalarnas forskarutbildningsnämnd, utfärdas med förledet teknologie. Doktorsexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden med godkänt resultat genomfört kurser i enlighet med den allmänna studieplan för forskarutbildningsämnet som doktoranden antagits till samt ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. Omfattningen av kurs- och avhandlingsdelarna regleras i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. Examensbenämning med möjliga forskarutbildningsämnen anges i bilaga 2.

15 Sida 15 av 29 Bilaga 1 Högskolan Dalarna kan utfärda kandidat-, magister- respektive masterexamen med nedanstående huvudområden: Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Berg- och mineralteknik (T/BSc) * Bildproduktion (F/BA) Byggteknik (T/BSc) * Datateknik 2 (T/BSc) Afrikanska studier (från ) (F/MA1) Audiovisuella studier (F/ MA1) Energiteknik (från ) (T/MSc1) Energi och miljöteknik (T/MSc1) Engelska (F/BA) Engelska (F/MA1) * Franska (från ) (F/BA) Företagsekonomi (E/BScBE) (F/BSc) Geografi (från ) (F/BSc) Grafisk teknologi 3 (T/BSc) Historia (F/BA) Historia (F/MA1) * Idrotts- och hälsovetenskap (från ) (F/BSc) Industriell ekonomi (T/BSc) Informatik (F/BSc) Internationella relationer (från ) (F/Bsc) Japanska (från ) (F/BA) Kinesiska (från ) (F/BA) Kulturgeografi (F/BSc) Litteraturvetenskap (F/BA) Ljud- och musikproduktion (F/BA) Maskinteknik (T/BSc) * Engelskspråkig litteratur (från ) (F/MA1) Franska (från ) (F/MA1) Företagsekonomi (E/MScBE) (F/MSc1) Kulturgeografi (F/MSc1) Materialvetenskap (T/BSc) * Materialvetenskap (T/MSc1) * Materialteknik (från ) (T/MSc2) Medie- och kommunikationsvetenskap (F/BA) * Mikrodataanlys (från ) Mikrodataanalys (F/MSc1) (från ) (F/MSc2) Nationalekonomi (E/BScBE) (F/BSc) Nationalekonomi (E/MScBE) (F/MSc1) Omvårdnad (F/BSc) Omvårdnad (F/MSc1) Pedagogiskt arbete (från ) (F/MSc1) 2 Kandidatexamen utan förled kan utfärdas för studenter som genomgått programmet Digitalbrott och esäkerhet, 180 hp om examensfordringarna enligt angivelse i utbildningsplanen är uppfyllda. 3 Kandidatexamen utan förled kan utfärdas för studenter som genomgått programmet Grafisk Design kandidatprogram, 180 hp om examensfordringarna enligt angivelse i utbildningsplanen är uppfyllda. * Se Examensrätter som har upphört/kommer att upphöra, s17

16 Sida 16 av 29 Personal och arbetsliv (från ) (F/BSc) Religionsvetenskap (F/BA) Ryska (från ) (F/BA) Religionsvetenskap (F/MA1) Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (från ) (F/MSc1) Skog och Träteknik (T/BSc) Socialt arbete (F/BSc) * Socialt arbete (från ) (F/MSc1) Sociologi (F/BSc) Spanska (från ) (F/BA) Statsvetenskap (F/Bsc) Svenska språket (F/BA) Svenska som andraspråk (F/BA) Turismvetenskap (från ) (F/BSc) Tyska (från ) (F/BA) Svenska som andraspråk (från ) (F/MA1) Turismvetenskap (från ) (F/MSc1) Tyska (från ) (F/MA1) Vårdvetenskap (F/MSc1) Solenergiteknik (från131009) (T/MSc2) Kandidat-, magister- respektive masterexamen utfärdas med förled. Efter varje huvudområde anges i parentes vilket examensförled huvudområdet genererar, samt hur förledet översätts till engelska. E = Ekonomie F = Filosofie T = Teknologie BA = Degree of Bachelor of Arts BSc = Degree of Bachelor of Science BScBE = Degree of Bachelor of Science in Business and Economics MA1 = Degree of Master of Arts (60 credits) MSc1 = Degree of Master of Science (60 credits) MScBE = Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics MSc2 = Degree of Master of Science (120 credits) OBSERVERA övriga krav för examen respektive examensförled under respektive rubrik i examensordningen. * Se Examensrätter som har upphört/kommer att upphöra, s17

17 Sida 17 av 29 Examensrätter som har upphört / kommer att upphöra Kandidatexamen Magisterexamen Berg- och mineralteknik (Upphör ) Biologi (Upphört ) Byggteknik (Upphör ) Datateknik (Upphört ) Elektroteknik (Upphört ) Elektroteknik (Upphört ) Energi och miljöteknik (Upphört ) Engelska (Upphör ) Fysik (Upphört ) Grafisk teknologi (Upphört ) Historia (Upphör ) Informatik (Upphört ) Informationsteknologi (Upphört ) Kemiteknik (Upphört ) Konstvetenskap (Upphört ) Litteraturvetenskap (Upphört ) Maskinteknik (Upphör ) Maskinteknik (Upphört ) Matematik (Upphört ) Materialvetenskap (Upphör ) Materialvetenskap (Upphör ) Medie- och kommunikationsvetenskap (Upphör ) Medicinsk vetenskap (Upphört ) Pedagogik (Upphört ) Pedagogik (Upphört ) Pedagogiskt arbete (Upphört ) Pedagogiskt arbete (Upphört ) 4 Psykologi (Upphört ) Psykologi (Upphört ) Rehabiliteringsteknik (Upphört ) Social omsorg (Upphört ) Socialantropologi (Upphört ) Socialantropologi (Upphört ) Socialt arbete (Upphör ) Sociologi (Upphört ) Statistik (Upphört ) Statistik (Upphört ) Vårdvetenskap - inriktning mot munhälsa (Upphört ) 4 Pedagogiskt arbete på avancerad nivå nyinrättat av UFN , protokoll 1/2015

18 Sida 18 av 29 Bilaga 2 Högskolan Dalarna kan utfärda licentiat- respektive doktorsexamen med nedanstående forskarutbildningsämnen: Licentiatexamen Mikrodataanalys (från ) (F, T/PhL) Doktorsexamen Mikrodataanalys (från ) (F, T/PhD) Licentiat- respektive doktorsexamen utfärdas med förled. Efter varje forskarutbildningsämne anges inom parentes vilket examensförled detta genererar, samt hur förledet översätts till engelska. F = Filosofie T= Teknologie PhL = Degree of Licentiate of Philosophy PhD = Degree of Doctor of Philosophy

19 Sida 19 av 29 Bilaga 3 Examina som utfärdas vid Högskolan Dalarna Detta dokument upptar de examina som kan utfärdas vid Högskolan Dalarna, enligt den examensstruktur som trädde i kraft den 1 juli Examensbenämningens översättning till engelska anges även. GRUNDNIVÅ GENERELLA EXAMINA Högskoleexamen Högskoleexamen med inriktning mot Higher Education Diploma with Specialization in Berg- och anläggningsindustri/mining and Civil Engineering Industry, Berg- och mineralteknik/mining and Mineral Engineering *, Bildproduktion/Moving Image Production, Byggarbetsledning/Construction Management Byggteknik/Construction *, Datateknik/Computer Engineering, Destinationsplanering/Destination Planning, Detaljhandel/Retail Management, Energiteknik/Energy Technology, Engelska/English, etjänster/e-services, Entreprenöriellt företagande/entrepreneurial Management, Franska/French, Företagsekonomi/ Business Administration and Management, Geografi/Geography, Grafisk teknologi/graphic Arts Technology, Historia/History, Idrotts- och hälsovetenskap/sport and Health Science, Industriell ekonomi/industrial Engineering and Management, Informatik/Information Systems, Internationella relationer/international Relations Japanska/Japanese, Kinesiska/Chinese, Kreativ ljusdesign för scen och event/creative Lighting Design for Stage and Event, * Se Examensrätter som har upphört/kommer att upphöra, s17

20 Sida 20 av 29 Kulturgeografi/Human Geography, Litteraturvetenskap/ Comparative Literature, Ljud- och musikproduktion/sound and Music Production Ljud- och musikproduktion/design of Music and Sound Maskinteknik/Mechanical Engineering *, Materialvetenskap/Materials Science *, Medie- och kommunikationsvetenskap/media and Communication Studies *, Metall- och verkstadsindustri/metal Industry, Nationalekonomi/Economics, Omvårdnad/Nursing, Personal och arbetsliv/human Resource Management, Produktionsteknik inom byggindustri/production Technique within Construction, Produktionsteknik inom byggindustri/processindustri/production Technique, Produktionsteknik inom massa och papper/processindustri/production Technique, Produktionsteknik inom metall/tillverkningsindustri/production Technique, Produktionsteknik inom processindustri/massa och papper/production Technique within Process/Pulp and Paper, Produktionsteknik inom processindustri/metall/production Technique within Process Metallurgy and Metal Working, Produktionsteknik inom tillverkningsindustri/production Technique within Manufacturing, Religionsvetenskap/Religious Studies, Ryska/Russian Skog och Träteknik/Wood Technology, Socialt arbete/social Work *, Sociologi/Sociology, Spanska/Spanish, Statsvetenskap/Political Science, Svenska som andraspråk/swedish as a Second Language, Svenska språket/swedish, Turismvetenskap/Tourism Studies, Tyska/German * Se Examensrätter som har upphört/kommer att upphöra, s17

21 Sida 21 av 29 Kandidatexamen Kandidatexamen med inriktning mot Degree of Bachelor of Science in Grafisk design/graphic Design Huvudområde/Main Field of Study: Grafisk teknologi/graphic Arts Technology Digitalbrott och esäkerhet/digital Forensics and IT-Security Huvudområde/Main Field of Study: Datateknik/Computer Engineering, Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Huvudområde/Main Field of Study: Företagsekonomi/Business Administration and Management, Nationalekonomi/Economics Filosofie kandidatexamen Degree of Bachelor of Arts Huvudområde/Main Field of Study: Bildproduktion/Moving Image Production, Engelska/English, Franska/French, Historia/History, Japanska/Japanese, Kinesiska/Chinese Litteraturvetenskap/Comparative Literature, Ljud- och musikproduktion/sound and Music Production, Medie- och kommunikationsvetenskap/media and Communication Studies, Religionsvetenskap/Religious Studies, Ryska/Russian Spanska/Spanish, Svenska som andraspråk/swedish as a Second Language, Svenska språket/swedish, Tyska/German

22 Sida 22 av 29 Filosofie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science Huvudområde/Main Field of Study: Företagsekonomi/Business Administration and Management, Geografi/Geography, Idrotts- och hälsovetenskap/sport and Health Science, Informatik/Information Systems, Internationella relationer/international Relations Kulturgeografi/Human Geography, Nationalekonomi/Economics, Omvårdnad/Nursing, Personal och arbetsliv/human Resource Management Socialt arbete/social Work *, Sociologi/Sociology, Statsvetenskap/Political Science, Turismvetenskap/Tourism Studies Teknologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science Huvudområde/Main Field of Study: Berg- och mineralteknik/mining and Mineral Engineering *, Byggteknik/Construction *, Datateknik/Computer Engineering Grafisk teknologi/graphic Arts Technology, Industriell ekonomi/industrial Engineering and Management, Maskinteknik/Mechanical Engineering *, Materialvetenskap/Materials Science *, Skog och Träteknik/Wood Technology * Se Examensrätter som har upphört/kommer att upphöra, s17

23 Sida 23 av 29 YRKESEXAMINA Högskoleingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Engineering Sjuksköterskeexamen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Socionomexamen Socionomexamen Degree of Bachelor of Science in Social Work Tandhygienistexamen Tandhygienistexamen Higher Education Diploma in Dental Hygiene Yrkeslärarexamen Yrkeslärarexamen Higher Education Diploma in Vocational Education AVANCERAD NIVÅ GENERELLA EXAMINA Magisterexamen Ekonomie magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics Huvudområde/Main Field of Study: Företagsekonomi/Business Administration and Management, Nationalekonomi/Economics

24 Sida 24 av 29 Filosofie magisterexamen Degree of Master of Arts (60 credits) Huvudområde/Main Field of Study: Afrikanska studier/african Studies Audiovisuella studier/audiovisual Studies, Engelska/English *, Engelskspråkig litteratur/ Literature in English Franska/French, Historia/History *, Religionsvetenskap/Religious Studies, Svenska som andraspråk/swedish as a Second Language Tyska/German Filosofie magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits) Huvudområde/Main Field of Study: Företagsekonomi/Business Administration and Management, Kulturgeografi/Human Geography, Nationalekonomi/Economics, Omvårdnad/Nursing, Mikrodataanalys/Microdata Analysis, Pedagogiskt arbete/educational Work, 5 Pedagogiskt arbete med inriktning utbildningsledning/educational Work with Specialization in Educational Leadership and Management, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa/sexual, Reproductive and Perinatal Health, Socialt arbete/social Work, Turismvetenskap/Tourism Studies, Vårdvetenskap/Caring Science Teknologie magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits) Huvudområde/Main Field of Study: Energiteknik/Energy Technology Energi och Miljöteknik/Energy and Environmental Technology, Materialvetenskap/Materials Science * 5 Pedagogiskt arbete på avancerad nivå nyinrättat av UFN , protokoll 1/2015

25 Sida 25 av 29 Masterexamen Filosofie masterexamen Degree of Master of Science (120 credits) Huvudområde/Main Field of Study: Mikrodataanalys/Microdata Analysis Teknologie masterexamen Degree of Master of Science (120 credits) Huvudområde/Main Field of Study: Materialteknik/Materials Technology Solenergiteknik/Solar Energy Engineering YRKESEXAMINA Barnmorskeexamen Barnmorskeexamen Postgraduate Diploma in Midwifery Specialistsjuksköterskeexamen Specialistsjuksköterskeexamen Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - inriktning mot distriktssköterska/ - Primary Health Care - inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar/ - Paediatric Care - inriktning mot psykiatrisk vård / - Mental Health Care - inriktning mot vård av äldre/ - Elderly Care

26 Sida 26 av 29 GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ GRUNDNIVÅ Lärarexamen Lärarexamen - för undervisning i förskola och förskoleklass - för undervisning i grundskolans tidigare år, förskoleklass och fritidshem - för undervisning i yrkesämne i gymnasieskolan Bachelor of Arts in Education - for Teaching in Pre-school and Pre-school Class - for Teaching in Compulsory School - Earlier Years, Pre-school Class and Leisure Centre for School Children - for Teaching in Vocational Subjects in Upper Secondary School AVANCERAD NIVÅ Lärarexamen Lärarexamen - för undervisning i grundskolans tidigare år - för undervisning i grundskolans senare år - för undervisning i gymnasieskolan och grundskolans senare år Master of Arts in Education - for Teaching in Compulsory School - Earlier Years - for Teaching in Compulsory School - Later Years - for Teaching in Upper Secondary School and Compulsory School - Later Years Grundlärarexamen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Degree of Master of Arts in Primary Education Pre-School and School Years 1-3 Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education School Years 4-6

27 Sida 27 av 29 ÖVRIGT Dessutom kan följande lärarexamina utfärdas enligt förordning SFS 2011:689/2013:831: Examen avsedd för undervisning i grundskolan, årskurserna 1-7 Bachelor of Education for Compulsory School, school years 1-7 Examen avsedd för undervisning i grundskolan, årskurserna 4-9 Bachelor of Education for Compulsory School, school years 4-9 Examen avsedd för undervisning i gymnasieskolan Master of Education for Upper Secondary School Examen avsedd för pedagogisk verksamhet som förskollärare Bachelor of Education for Pre-school FORSKARNIVÅ GENERELLA EXAMINA Licentiatexamen Filosofie licentiatexamen Degree of Licentiate of Philosophy Teknologie licentiatexamen Degree of Licentiate of Philosophy Ämne/Subject: Mikrodataanalys/Microdata Analysis Doktorsexamen Filosofie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy Teknologie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy Ämne/Subject: Mikrodataanalys/Microdata Analysis

28 Sida 28 av 29 Bilaga 4 Övergångsbestämmelser enligt högskoleförordningen [...] 4. De äldre bestämmelserna ska tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan. 5. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni En poäng som före den 1 juli 2007 har angetts för omfattningen av grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna. 7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 får avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen), ska anges i poäng enligt de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en examen som avses i 5 ska också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna. [...] 9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya bestämmelserna ställs krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, ska även den som har motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för examen. 10. Om det för tillträde till utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå ställs krav på tidigare utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på examen från sådan utbildning, ska även den som har en motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning vara behörig. 11. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, 6 Enligt rektorsbeslut , DUC 2014/534/80, kan student som slutfört sin utbildning före , även efter detta datum ansöka om och erhålla examen enligt 1993 års högskoleförordning om kraven för sådan är uppfyllda.

29 Sida 29 av 29 dock längst till utgången av juni Den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja studierna till efter den 1 juli 2007 ska anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de nya bestämmelserna. Detta gäller dock inte om den som har antagits har valt att utnyttja sin rätt enligt Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434) följer att beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller Högskoleverket har fattat med stöd av äldre bestämmelser gäller fortfarande. [...] 16. Bestämmelsen i 6 kap. 10 första stycket om att det i examensbeviset ska anges på vilken nivå en examen avläggs ska inte tillämpas i fråga om examina som utfärdas enligt äldre bestämmelser. -/-

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. 1(20) Fastställd av vicerektor för grundutbildning 2006-08-15 Dnr 2006/166 A 21 Lokal examensordning vid Högskolan Väst Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala föreskrifter, riktlinjer

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-31/2008 Sida 1 (20) LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson

Förord. Statistiska centralbyrån i april 2000. Svante Öberg. Anna-Karin Olsson 3 Förord Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och organisationer samt av SCB vid

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer