Mägtupp. som fuller i en enkel blankett "Hälsokontroll fiir anhöriga". Blanketten lämnas till vårdcentralens hälsosköterska som sedan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mägtupp. som fuller i en enkel blankett "Hälsokontroll fiir anhöriga". Blanketten lämnas till vårdcentralens hälsosköterska som sedan"

Transkript

1 Intressanta exempel Hälsokontroll för stödjande anhöriga, Sävsjö kommun Kostnadsfri hälsol<ontroll hos primärvården har er udits anhödga sedan 2o1o. Personal som arbetar med stöd till anhödga har erfarenieter av att anhöriga ofta glömmer bort sig själva och sin egen hälsa i sin omsorg om den närslående. Adröriga blir "uppslukade" av den närståendes sjukdom/funktionsnedsättning. Kontakt togs med vårdcentralschefer som såg att det var en hrälsovinst för anhöriga men också en ekonomisk vinst med minskad sjuklighet. Syfte/mål Att ge stöd och upptäcka hälsorisker hos anhöriga som hjälper och stödjei en närstående. Mägtupp Anhöriga som hjätper och stödjer äldre, närstående med långvarig psykisk eller fusisk sjukdom eller funktionsnedsättning, fdräldrar med barn som har en firnktionsnedsättning (där barnen forffarande bor hemma eller i eget boende), anhöriga till personer med missbruksproblematik När en anhödg önskar hälsokontroll anmäls detta till anhörigsamordnaren, som fuller i en enkel blankett "Hälsokontroll fiir anhöriga". Blanketten lämnas till vårdcentralens hälsosköterska som sedan kallar den anhörige till ett besök. Vid besöket används en hälsoenkät, det kan ingå pro\,tagning, blodtryckskontroll och inte minst ett samtal om hur den adhörige mår och hur livet är hemrna. Det finns möjliget till ett besök per år samt ett uppliiljningssamtal året därpå. Anhörigsamordnaren får ingen direlt information om udallet av hälsokontrollema fiån vårdcentralen. Men anhöriga som varit på hälsokontroll bedttar att de uppskattar detta mycket och i några fall har besöket rcsutemt i ett läkarbesök liir vidare kontroll för ställningstagande till behandling. Ca zo anhöriga per år utn),ttjar möjligheten ätt kostnads{ritt få en Filsokontroll. Nationellt kompetenscentrun anllö ga w.ww.anho ga.se

2 Metoden Förmedla kontakt, Landstinget Uppsala län Hdlso- och sjulwårdss telsen i Uppsala län beslöt 2o1r att ge uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att under två år genomfiira ett projelt för att utveclda stödet till anhöriga vid Akademiska sjulhuset, Iåsarettet i Enköping och inom Primärvården, i nära samarbete med länets kommuner. Uppdraget för projektet innebar att skapa metoder och modeller liir ett hållbart stöd till anhöriga i sämverkan med kommunerna och Irivilligsektorn samt att implementera dessa vid Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping och Pdmärvården Syfte/mä S),ftet med projektet är att utveckla ett hållbart stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården i Iåndstinget i Uppsala län. Ett av målen är att skapa metoder och modeller ör eu hållbart stöd till anhöriga, dels inom landstinget och dels i samverkan med länets kommuner. Mägrupp Anhöriga som lämnar sjukhuset/lasarettet och åtenänder hem till en födndmd livssitua- tion- Metoden som utvecldats kallas "fiirmedla kontal:t', vilket innebär att personalen har som rutin att erbjuda anhöriga kontalter med anhörigstödet i sin kommun. Personalen behöver inte göra några awägningar eller värdedngar och den anhörige behöver inte känna sig utpekad som mer behövande än någon annan En blankett ryis i tilsammans med den anhöriga och postas till Anhörigcentnrm i Uppsala som sedan örmedlar kontakten vidare till rätt kommun. Anhöriga får med sig skriftlig information om vad anhödgstöd är/kan vara och vad Socialtjänsdagen säger angående stöd till anhöriga. Information ges också om vad som kommer att hända när anhörigkonsulenter ringer upp. Under november månad zor3 giordes en pilotstudie på några avdelningar och då förmedlades 83 kontakter, fiirdelade på ue kommuner. Ett delmål med metoden är att om möjligt minska risken för återinläggning inom 30 dagar. På ett litet underlag med svar från anhörigkonsulenter och anhöriga så har ingen återinläggning skett. Natiorellt kompeterscentnm anhöriga wwl^,.an}lo ga.se

3 Anhörigutbildning, Sundsvalls kommun Bakgrrund Sedan några år tillbaka samarbetar Psykosmottagningen, psykiatriska kliniken i Sundsvall och Anlörigcenbum i Sundsvalls kommun med en utbildning till anhöriga vars närstående har en psykossjukdom. Utbildningen har tillkommit som en del av det infomationsutblte som sedan tidigare funnits mellan verksamhetema. Syfte/måI Att ge inforrnation och kunskap om psykossjukdomar till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående med psykossjukdom Malgrupp Anhöriga, man, fru, sambo, barn, syskon, vänner, kollegor etc. som hjåilper och stödjer närstående med psykossjukdom. Anhödgcentrum bjuder in till utbildningen som omfattar två timmar vid sex tillfållen. Programmet innehåller bl.a.: o Psykossjukdom. Orsater, diagnos, behandling och lagstiforing. Utredning av sfrtom och nedsatta fimktioner o Rollen som alhörig - bemötande, fö$tåelse och egna tankar Utvärderingen efter kursa\,slut gav fiiljande svar: Deltagarna anser att utbildningen \,arit bt?: 'Attfö mer information och insild, bäffa andla i samma situation och att ha bli»it uppmårksammad som anhörig. Det som gav mest: "Information om psykossjukdoma4 en anhörigs egen betöttelse och sista gången". "-!,? * l o Bistånd och stödinsatser r Intresseföreningar och medverkan av en anhörig som delar med sig av egna erfarenheter. Case Management. A! lutning - Hur går vi vidare? De som deltar i utbildningen erbjuds att bilda en anhöriggrupp/samtalsgrupp som ett stöd för anhöriga. Irtresset är stort att delta i anhörigutbildningen och efterliågan har medfiirt att utbildningen kommer att utökas med en sjunde träff och på grund av det stora inhesset dubblems eventuellt utbildningen. Nationellt kompeienscentrum anhtuiga

4 Samverkan kring stöd till anhöriga, Region Gotland Anhörigstöd Överenskommelse mellan hälso- och sjut<vårdsnämnden och socialnämnden alseende samverkan kring stöd till an}röriga. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 10, ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en långvarigt sjuk eller äldre närstående eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen zc, har hälso- och sjulsrården en lagreglerad uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom eller skada. Anlöriga som hjälper en närstående som inte längre klarar vardagen på egen hand har rätt till att få stöd. Om shess- och arbetsbelastningen blir liir hög frnns det risk att de ablödga &abbas av sjukdom och ohdlsa. Syfte. Skapa en varaktig rutin mellan liirvaltringarna så att kontakt tas i tidigt skede med anhöriga fiir att ge infomation och erbjuda stöd. Samverka ftir att anhödga ska fä adekvat information när de utför insatser till närstående Samverkan AJI personal inom vård och omsorg har ett ansvar 1ör att uppmärksamma anhöriga, som utftir eller kommer att utfiim insatser till närstående, så att möjlighet till stöd er ucls. Socialfiirvaltningen erbjuder resurs i form av anhörigkonsulent och anhörigombud lars uppgift är att infomera och ge stöd individuellt och i grupp. Vid edstaka tillfillen behövs speciell sakkunskap, till exempel medicinsk från hälso- och sjukvårdsföri.?ltningen. Möjligheten ska fnnas att personal med sådan kompetens srälls till ftirfogande ftir att ge infomation i anhöriggrupper som socialftirvaltningen armngerar. Rutin e lnformation om anhörigstöd ska lämnas till anhöri ga d'är behov kan fiirutses.. Blanketten"Intrcsseblankett fdr anhörigstöd" används när kontakt inhämtas.. Socialfiinaltningenansr'arar för att registrera hur många anhöriga som kontaktats genom intresseblanketten. Uppföljning Uppföljning av överenskommelser sker årligen i samband med bokslut inom socialförvaltningen. Nationellt kompetenscentnm anhöriga v!'ww.snhor iga se

5 Samverkan kring stöd till anhöriga, Region Gotland Anhörigstöd Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden alseende samverkan kring stöd till anhöriga. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 10, ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en långvarigt sjuk eller äldre närstående eller som stödjer en närstående som har funltionsnedsättning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen zc, har hälso- och sjulwården en lagreglerad uppgift att förebygga ohälsa, sjukdom eller skada. Anhöriga som hjälper en närstående som inte längre klarar vardagen på egen hand har rätt till att få stöd. Om shess- och arbetsbelastningen blir Iiir hög frnns det risk att de arlöriga &abbas av sjukdom och ohdlsa. Syfte. Skapa en varaktig rutin mellan liirvaltringarna så att kontakt tas i tidigt skede med anhöriga fiir att ge infomation och erbjuda stöd o Samverka fiir att anhöriga ska fä adekvat information när de utför insatser till närstående Samverkan All personal inom vård och omsorg har ett anwar ör att uppmärksamma anhöriga, som utfiir eller kommer att utfiira insatser till närstående, så att möjlighet till stöd er uds. Socialförvaltningen erbjuder resurs i form av anhörigkonsulent och anhörigombud lars uppgift är att infomera och ge stöd individuellt och i gupp. Vid edstaka tillfillen behövs speciell sakkunskap, till exempel medicinsk från hälso- och sjukvårdsförr,altningen. Möjligheten ska flnas att personal med sådan kompetens srälls till ftirfogande ftir att ge infomation i anlöriggrupper som socialftirvaltningen armngerar. Rutin e lnformation om anhörigstöd ska lämnas till anhöri ga d'är behov kan fiirutses.. Blanketten"Intlesseblankett för anhörigstöd" används när kontakt inhämtas.. Socialfiinaltningenansr'arar för att registrera hur många anhödga som kontaktats genom intresseblanketten. Uppföljning Uppföljning av överenskommelser sker årligen i samband med bokslut inom socialförvaltningen. Nationellt kompetenscentnm anhöriga v!'ww.snhor iga se

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 FoUU - avdelningen Framför dig ser du ett nummer av FoUU-avdelningens nyhetsbrev! Detta brev utkommer ca en gång per kvartal. Vill du vara säker på att inte missa

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer