Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte Scandic, Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132"

Transkript

1 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte Scandic, Upplands Väsby Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from 94, Susanne Rehlin , Thomas Persson, Peter Näsman, suppleanterna Sonja Larsson och Lasse Söderberg samt Solveig Gyring, kansliet. Lördagen den 2 april hade styrelsen en planeringsdag under vilken minnesanteckningar fördes. 90 Mötets öppnande Ordföranden Christine Chiacchiaretta hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 91 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lasse Söderberg. 92 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med några tillägg: Åtgärder med anledning av det nya PRA-fallet, Skrivelse till SKK angående återinförande av ögonlysning. 93 Föregående protokoll Protokollet från det konstituerande mötet som är justerat lades till handlingarna. En ändring i Protokoll nr 3/ anmäldes. Klassindelning WT ska ändras till Klassindelning för Mästerskapet. Klassindelningen vid WT är den gängse, dvs. Nkl, Ökl och Ekl SKRIVELSER 94 Inkomna Från SSRK v. 8 Ang. beställning av handbok för utställningsansvariga. v.9 Klumpisen Enkät ang. aktiva instruktörer i avdelningar och rasklubbar. Svar senast 21 mars. v. 11 Ansökan om lydnadsprov för 2012 Ang dispens från 16 Jaktförordningen Inbj till utbildn för handledare vid ringsekr utbildn Påminnelse om Funktionärsträff 2011 anmälan senast 28 mars v.12 Påminnelse om svar på enkät ang.aktiva instruktörer verksamma i rasklubbar och avdelningar v.12 Anmälan om nya styrelser i rasklubbarna Från Regionerna Protokoll från Sörmland nov Protokoll från Sörmland jan Från Västerbotten: Bokslut 2010, VB 2010, VP 2011, styrelse 2011 Ansökan om särskilda prov 2012 från Mittlabben Ansökan från Mittlabben om att få arrangera LRK:s Club show 2014 (inkom 7 mars) Fråga från region Östergötland m.a.a. ett beslut vid januarisammanträdet. Protokoll 1/2011 från Gotland. Protokoll från Östras konstituerande styrelsemöte 2011

2 Årsmöteshandlingarna 2011 från region Östergötland Protokoll 13 mars från Östergötland Protokoll från februarimöte i Skåne Protokoll från Östras regionmöte 2011 Protokoll nr från Norrlabben Östergötland, ny styrelse 2011 Årsmöteshandlingar 2011 från region Västmanland, ny styrelse 2011 Från övriga Inbjudan till rasutvecklingskonferens 9-10 april från SBK (anm. senast 28 mars) Universe Imagine Inspire, föreläsning Utgående Till SSRK HS-protokoll 3/2011 Meddelande att LRK avser delta på Funktionärsträffen i alla sex seminarier LRK:s beslut att föreslå Jan-Erik Ek till SKK:s lista över examinatorer/aspirantdomare för. labrador retriever. 29 mars 2011 Till Regionerna HS- protokoll 3/2011 Regionbrev 3/2011 Svar till Östergötland på fråga om utbildning till exteriördomare. (22 mars) AVEL 95 Ledamöter i avelskommittén Susanne föredrog ärendet. Som ny ledamot i avelskommittén föreslogs Birgitta Staflund-Wiberg. Ledamöter sedan tidigare är Bitte Sjöblom, Katarina Ramberg samt Sofia Larsson, som föreslogs kvarstå under innevarande verksamhetsår. Beslut enligt Susannes förslag. 96 Åtgärder med anledning av det nya PRA-fallet. Susanne föredrog ärendet. Förslaget är att ägarna till syskonen till den drabbade hunden, Prince Henry ska ersättas för kostnaderna för blodprovstagning. Styrelsen beslutade att ge Labradorfonden i uppdrag att besluta i ärendet. Susanne meddelade att en diskussion pågår om att ögonlysa avkommorna till Prince Henry samt även hans mamma och syskon. 97 Beslut om att tillskriva SKK angående återinförande av ögonlysning Styrelsen beslöt att tillskriva SKK angående återinförande av krav på ögonlysning av labradorer. EKONOMI 98 Ekonomisk rapport Ninni delade ut och gick igenom balans- och resultatrapport per den 31 mars. 99 Allmänna ekonomiska frågor och rutiner De ekonomiska rutiner som gäller för klubben gicks igenom. Styrelsen beslöt att ge Margot Engström i uppdrag att se över medlemshanteringen och avtalet med Membit. Ninni kontaktar Margot. Styrelsen beslöt att Katarina Ramberg får köpa en ny skrivare, som ska användas för klubbens räkning. 100 Information om EU-kommissionens avslag av momsfrihet samt beslut om organisationsnummer

3 Ninni informerade om EU kommissionens avslag av den svenska regeringens förslag om momsfrihet för ideella föreningar och om de konsekvenser detta kan komma att få för vår verksamhet. Det är därför viktigt att de regioner, som inte redan har skaffat organisationsnummer snarast ansöker om ett sådant. Beslut i frågan: alla LRK:s regioner ska ha ett eget organisationsnummer. UTSTÄLLNING 101 Ledamöter i utställningskommittén I enlighet med Katarinas förslag beslutade styrelsen att utställningskommittén förutom av Katarina ska bestå av Jan-Erik Ek, Ulrika Henriksson, Birgitta Geschwindt och Sonja Larsson. 102 Rapport från region Skåne med anledning av förberedelser inför Club Show Katarina rapporterade från arbetet med Club Show som äger rum i Hässleholm den 21 maj. 103 Beslut om representant från HS vid Club Show 2011 Katarina som är kommissarie för utställningen utsågs till HS representant vid utställningen. 104 Beslut om gåva till vinnaren av Club Show Styrelsen beslöt att ge Katarina i uppdrag att köpa en present för högst 500 kronor till vinnaren av Club Show Ansökan från region Mittlabben om att få arrangera Club Show 2014 Styrelsen beslöt att tillstyrka Mittlabbens ansökan om att få arrangera Club Show UTBILDNING 106 Ansvarig för utbildningsfrågor Sonja utsågs till ansvarig för utbildningsfrågor. 107 Ledamöter i utbildningskommittén Ärendet bordlades till nästa möte. 108 Projekt inom SSRK Gemensam uppfödarutbildning del 1 Thomas informerade om planerna på en gemensam uppfödarutbildning. 109 Instruktörer verksamma inom SSRK organisationen remiss till regionerna Thomas och Sonja arbetar vidare med frågan. 110 Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterarutbildning 12 november 2011 Thomas informerade om den planerade utbildningen. Styrelsen beslöt att uppdra åt Peter att nämna utbildningen i brev till regionerna. 111 Utbildning för ordförande, sekreterare, kassör SKK januari 2012 Thomas informerade om den planerade utbildningen. 112 Rapport från den avslutade kursen i Anatomi och bedömningslära i region Skåne Katarina rapporterade från den avslutade kursen i Anatomi och bedömningslära med fokusering på labradorer. Kursen hade 11 deltagare, de som var med på första delen av kursen samt ytterligare 2 personer som deltagit i SKK:s utbildning. 113 Planering inför anatomi och bedömningskurs i Norrland 2012 Katarina informerade om den planerade kursen, som Sonja kommer att ansvara för. Susanne anmälde att hon vill ha en kurs i Östra regionen under Styrelsen beslöt att ge Susanne i uppdrag att förankra idén i Östras styrelse.

4 114 Fortsatt planering av utbildningsdagen i höst tillsammans med Goldenklubben Katarina rapporterade om samarbetet med Goldenklubben angående den gemensamma utbildningsdagen, som kommer att äga rum den 1 oktober i Jönköping. Annons skickas ut nästa vecka. JAKT 115 Ledamöter i jaktkommittén Frågan bordlades till nästa möte, då Thomas kommer att lägga fram förslag på ledamöter. 116 Ändrade förutsättningar för dispensgivning för prov och träning för jakthundar Thomas informerade om de nya reglerna, som innebär att det i fortsättningen är länsstyrelsen i respektive län som lämnar dispens för prov och träning av jakthundar. Thomas fick i uppdrag att hålla kontakt med SKK i ärendet. 117 Årets A-prov Thomas informerade om årets A-prov som äger rum den 8-9 oktober. Annons kommer i nr 2 och 3 av Labradoren. a) Avtal med Jenny Hamring Avtal är tecknat med markägaren Jenny Hamring angående kostnaderna. b) Budget Styrelsen diskuterade den föreslagna budgeten, som Thomas presenterade. 118 Ansökningar om B-prov 2012 a) Fullprovet. Region Skåne har ansökt om fullprovet Styrelsen beslöt att fullprovet ska gå i region Skåne den augusti. b) Särskilda B-prov i Nkl och Ökl Regionerna kommer att uppmanas att inkomma med ansökningar till HS. 119 Revidering av ansökan om att arrangera särskilda prov i LRK:s regi Handlingarna angående särskilda prov har uppdaterats och reviderats på hemsidan samt är utskickade till regionerna. INFORMATION 120 Labradoren ny redaktionskommitté Till ny redaktionskommitté utsågs Monica Damell Modin, sammankallande, Dan Ericsson, Sofia Larsson och Lasse Söderberg. Kommittén fick i uppdrag att till nästa möte fundera på ytterligare en eller två ledamöter. 121 Ansvarig utgivare för Labradoren Christine är som ordförande ansvarig utgivare av Labradoren. Christine anmäler detta till PRV. 122 Ny informationskommitté Styrelsen beslöt att bilda en informationskommitté. Att ingå i kommittén utsågs klubbens informationsansvarige Lasse Söderberg samt Ninni Ericsson och Monica Damell Modin. Kommittén fick i uppdrag att fundera på ytterligare någon kommittémedlem. MENTALITET OCH FUNKTION 123 Ansvarig för frågor om mentalitet och funktion Christine utsågs till ansvarig för frågor om mentalitet och funktion.

5 KLUBBEN 124 Styrelsens uppdragsbeskrivningar, arbetsformer och arbetsrutiner Områdesansvariga gick igenom sina arbetsrutiner och fick i uppdrag att till nästa möte se över rutinerna. 125 IT- ansvarig i klubben Gert Nordström, som varit ansvarig för IT-frågor under föregående år utsågs till att även fortsättningsvis vara ansvarig för klubbens IT-frågor. 126 Adjungering till styrelsen Styrelsen beslöt att till sig adjungera Solveig Gyring, ansvarig för kansliet, Margot Engström, ansvarig för medlemsregistret samt Gert Nordström, ansvarig för IT-Frågor. 127 Material som tillhör klubben Allt material som tillhör klubben och som finns upptaget i inventarieförteckningen ska samlas in för att förvaras på kansliet hos Solveig Gyring. Med anledning av att LRK:s fullmäktige beslutat att lägga ner FART diskuterade styrelsen hur materialet som använts vid FART beskrivningarna och som tillhör klubben ska hanteras. Styrelsen beslöt att kontakta dem som innehar banor etc och erbjuda dem att överta materialet. 128 LRK-delegater vid SSRK:s fullmäktige maj Styrelsen beslöt att till ordinarie delegater utse Christine Chiacchiaretta och Majvor Näsman samt att tillfråga ytterligare två personer. Beslöts att till suppleanter utse Susanne Rehlin och Lasse Söderberg samt att tillfråga ytterligare två personer. Monica gavs i uppdrag att anmäla delegater och suppleanter. 129 Aktuell ärendebalanslista Styrelsen gick igenom listan och gav Monica i uppdrag att uppdatera den efter dagens möte. 130 Övriga frågor Styrelsen diskuterade ett förslag om att under det kommande året besöka de olika regionerna. 131 Sammanträdesplan för året Styrelsen beslöt att fastställa följande sammanträdesplan. 15 maj Scandic Upplands Väsby, 21 juni telefonmöte kl.20.00, juli plats ej fastställd, 23 augusti telefonmöte kl , september Scandic Upplands Väsby, 18 oktober telefonmöte kl , november Scandic Upplands Väsby, 15 december telefonmöte kl Mötets avslutande Ordföranden tackade för ett konstruktivt och trevligt möte och förklarade mötet avslutat. Monica Damell Modin sekreterare Christine Chiacchiaretta Lasse Söderberg

6 ordförande justerare

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76

Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147

Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147 Labrador Retrieverklubben 6/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-09 Plats: Broby Gård, Märsta 116-147 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Lena Karlsson, Håkan Dahlin,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer