Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49"

Transkript

1 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält förhinder: Gert Nordström, suppleant Birgitta Melin samt Solveig Gyring, kansliet. 12 Mötets öppnande Ordförande hälsade styrelsen välkommen till årets första fysiska möte och förklarade det öppnat. 13 Val av justerare Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Ninni Ericsson. 14 Fastställande av dagordningen Förslaget till dagordning fastställdes efter tillägg av - ekonomisk uppföljning av A-provet ekonomisk uppföljning av hösten RAS - konferenser - förslag till budget för uppföljningskursen i Anatomi och Bedömning - nytt PRA fall - fråga ang. information om testade och från EIC friade anlagsbärare - gemensam uppfödarutbildning med övriga retrieverklubbar - information om kommande utbildning i regi av andra än LRK - ansökan om jaktprovsverksamhet stadgarna - svar till medlem på fråga ang. klubbens motion till SSRK:s fullmäktige Föregående protokoll Carina anmälde att protokoll 1/2011 från telefonmötet den 4 januari är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. 16 Skrivelser Från Regionerna Anmälningar till regionträffen. Besked från Blekinge, Värmland och Västerbotten att de inte deltar i regionträffen. Protokoll 1_2011 från Östra regionen. Från övriga Svar från Kristina Berghänel och Pian Bates på inbjudan att föreläsa på Labradorfullmäktige. Utgående Till SSRK Yttrande över remissen SSRK:s Framtida organisation. Yttrande över ansökningar till exteriördomarutbildning. Till Regionerna Kallelse till Labradorfullmäktige 2011 EKONOMI 17 Resultat- och balansrapport per den 31 december 2010 samt ekonomisk uppföljning av höstens RAS - konferenser och A-provet. Kassören föredrog rapporterna, varefter styrelsen diskuterade och analyserade orsakerna till större avvikelser från fastställd årsbudget.

2 18 Förslag till budget för Club show Styrelsen beslöt fastställa budgeten i enlighet med region Skånes förslag. 19 Budget för uppföljningskursen i Anatomi och Bedömning Styrelsen beslöt att fastställa budgeten inklusive kursavgiften till 600 kr för dem, som var med på första kursen 2010 och för övriga till 700 kr inkl. det material som ingick i "steg 1". Styrelsen beslöt vidare att klubben ska bidra med Ras - kompendier till deltagare som inte har ett sådant samt att eventuell vinst eller förlust tillfaller klubben, som tar den ekonomiska risken. Beslutet förklarades omedelbart justerat. AVEL 20 Förslag till beslut på motion från Majvor Näsman till Labradorfullmäktige. Styrelsen beslöt revidera sitt tidigare fastställda förslag. Styrelsen beslöt att istället föreslå Labradorfullmäktige att tillstyrka motionärens förslag och att HS ges i uppdrag att tillskriva SSRK med önskemål om att även SSRK ska tillstyrka förändringen och föra frågan vidare till SKK, som är den beslutande nivån. 21 Nytt PRA fall Susanne informerade om att en hund som ögonlysts i december hade konstaterats ha PRA. Hundens båda föräldrar är optigentestade A för prcd-pra, vilket innebär att hunden är hereditärt fri för prcd-pra. Det är därför i nuläget oklart vilken typ av PRA den nu aktuella hunden har. Styrelsen beslöt att noga följa hur SLU utreder fallet, samt att klubben ska bidra ekonomiskt om det kan underlätta eller påskynda utredningen. 22 Krav på ögonlysning för registrering av hund på SKK bör återinföras. Mot bakgrund av att ögonlysningarna minskat med cirka 30 procent sedan SKK upphävde kravet på ögonlysning för att få valpar registrerade, beslöt styrelsen att efter Labradorfullmäktige tillskriva SKK med en begäran om att ögonlysning ska återinföras som krav för SKK registrering. 23 Information om testade och från EIC friade anlagsbärare Susanne informerade om att önskemål framställts från ägare till hundar, som gentestats och konstaterats fria från EIC om att få informera om detta på hemsidan. Styrelsen beslöt att ge avelskommittén i uppdrag att behandla frågan och att utarbeta ett förslag till policy för vad som ska publiceras på hemsidan, när det gäller hälsa och ohälsa hos våra hundar. 24 Gemensam uppfödarutbildning för retrieverklubbarna inom SSRK Thomas informerade om att FRK tillfrågat de övriga retrieverklubbarna om intresse finns för en sådan utbildning. Styrelsen beslöt att preliminärt ställa sig positiv till förslaget, men gav Thomas i uppdrag att inhämta mer information om syfte, mål och målgrupp för utbildningen innan styrelsen tar ställning i sakfrågan. LABRADORFULLMÄKTIGE Förslag till dagordning Styrelsen beslöt fastställa förslaget.

3 26 Förslag till arbets- och beslutsordning Styrelsen beslöt med en mindre justering fastställa förslaget, som ska tjäna som vägledning för framför allt delegater, som deltar i fullmäktige för första gången. 27 Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen beslöt att fastställa verksamhetsberättelsen och att områdesansvariga snarast ska komplettera med de sifferuppgifter som ännu saknas. 28 Förslag till hur årets resultat ska disponeras Styrelsen beslöt - under förutsättning att revisorerna inte har invändningar av legala skäl - att föreslå fullmäktige att överskottet från Working Campen 2010 delas i två delar, varav en del förs över till Labradorfonden och en del förs över i ny räkning, att överskottet från Working testen förs över i ny räkning samt att årsresultatet efter dessa dispositioner, förs över i ny räkning. 29 Förslag till verksamhetsplan 2011 Styrelsen beslöt fastställa förslaget till verksamhetsplan enligt utsänt förslag. 30 Proposition angående FART projektet Styrelsen beslöt framlägga propositionen i enlighet med utskickat förslag. 31 Utmärkelser - förtjänsttecken och hedersmedlemskap Styrelsen konstaterade att några förslag inte förelåg. 32 Protokollförare vid mötet Styrelsen beslöt utse Carina Svensson att föra protokoll. 33 Inbjudningar Styrelsen beslöt att revisorer, valberedning, Margot Engström, som ansvarig för medlemsregistret samt representant från Agria och ägaren till Årets labrador ska kallas respektive bjudas in. 34 Förslag till budget 2011 och förslag till rambudget 2012 Efter diskussion beslöt styrelsen att fastställa budgetförslaget som bl.a. baseras på ett tidigare beslutat förslag om höjd medlemsavgift med 25 kr (dvs. 250 kr för fullbetalande medlem) fr.o.m. år MENTALITET OCH FUNKTION 35 Klubbens fortsatta arbete med labradorens mentalitet och funktion Curt Blixt, som var särskilt inbjuden till denna punkt, redovisade ett förslag till en basal Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), som tagits fram av en projektgrupp på uppdrag av SKK. Syftet är att BPH ska kunna utgöra en grund för alla raser och att ras- och specialklubbar ska kunna lägga till moment som prövar rasspecifika egenskaper och beteenden. Efter diskussion beslöt styrelsen att ge LRK:s mentalkommitté i uppdrag att kontakta de övriga retrieverklubbarna och ta reda på om dessa har intresse att inleda ett gemensamt arbete, som skulle kunna bygga vidare på SKK:s BPH för att passa retrieverraserna. Mötet ajournerades kl

4 Mötet återupptogs söndagen den 16 januari kl JAKT 36 Provverksamhet 2011 Styrelsen konstaterade att fyra regioner - Blekinge, Labväst, Östergötland och Östra tillsammans ansökt om sex särskilda B-prov i Nkl, att Sörmland dessutom ska arrangera årets B-prov i alla klasser den augusti och att ett A -prov med förberedande kvalificeringsomgång preliminärt planeras till tredje helgen i oktober. 37 Provverksamhet 2012 Styrelsen erinrade sig att regionerna i ett Regionbrev måste uppmanas att skicka in ansökningar om särskild B - prov för 2012 till klubben och att de enligt de nya jaktprovsreglerna även kan ansöka om särskilda prov i Ökl. INFORMATION 38 Rapport från Stockholms hundmässa 2010 Monica och Carina rapporterade om många besökare och stort intresse för rasen. Temat på montern var Labradorens ursprung och historik. En rekommendation inför kommande år var att ha fler hundar i montern och något kortare pass. 39 Labradoren - erfarenhetsutbyte med redaktören Redaktören, som i år arbetat med tidningen i 10 år, informerade om sina erfarenheter efter att ha samarbetat med ett antal olika ordföranden och redaktionskommittémedlemmar under årens lopp. Den aktuella ansvarsfördelningen mellan styrelsen, redaktören och redaktionskommittén rekapitulerades och styrelsen kunde konstatera att samstämmighet råder mellan redaktören och styrelsen i dessa delar. Styrelsen refererade att man fått höra många positiva omdömen om tidningen och uttryckte sitt tack till redaktören och redaktionskommittén för en fin och läsvärd tidning. KLUBBEN 40 Meritkrav på föräldradjuren för att annonsera kullen på LRK:s hemsida. Styrelsen beslöt att meritkraven, efter de ändrade bedömningsreglerna vid utställning, ska vara lägst Very Good om meriterna endast är från utställning och om meriten är Good på utställning ska dessutom lägst ett 2:a pris på B-prov Nkl ha erhållits. 41 Annonsering av fodervärdshundar Styrelsen beslöt, efter förslag från våra ras/valpinformatörer, att uppfödare som söker fodervärdar ska kunna annonsera om detta på hemsidan - om det är tekniskt möjligt - under särskild flik och under förutsättning att SKK:s fodervärdskontrakt används. Detta för att inte hundarna felaktigt ska rubriceras som omplaceringshundar. 42 Årets labrador Styrelsen beslöt att för 39 ihopsamlade poäng 2010, utse SE U CH Wallwein's Gibbstone Valley, ägare Marita Schmidt, Alingsås till årets labrador.

5 43 Tidsplan och program vid Regionträffen Styrelsen beslöt fastställa ungefärlig tidsplan samt programmet för träffen. 44 Information om provledarutbildningen i januari 2011 Thomas informerade om att det blir sju deltagare från fem regioner samt en från GRK på utbildningen. 45 Labradormästerskapet 2011 Susanne rapporterade att mästerskapet äger rum den augusti på marker i anslutning till Säbyholms Naturbruksgymnasium i Bro kommun, utanför Stockholm. Ett första planeringsmöte ska äga rum i kommande vecka. 46 Aktuell ärendebalanslista Ärendebalanslistan gicks igenom och sekreteraren fick i uppdrag att uppdatera den efter dagens möte. 47 Övriga frågor Största rasen i SKK Styrelsen kunde konstatera att labradoren med nyregistreringar vid årsskiftet 2010 passerat schäfern, och är den populäraste rasen i Sverige mätt som antal nyregistreringar inom SKK Kommande utbildningar Thomas informerade om att SKK arrangerar en avelskonferens den 5-6 mars en temautbildning ang. RAS-dokumenten den 9-10 april samt en utbildning för ordförande, sekreterare och kassörer den oktober. Stadgarna Thomas anmälde att han upptäckt en diskrepans mellan LRK:s stadgar och SSRK:s typstadgar vad gäller ansvar för kostnaderna i samband med fullmäktige. 48 Kommande möten Styrelsen beslöt hålla ett extra telefonmöte söndagen den 23 januari kl och då ta ställning till ett av Thomas reviderat förslag till regler och RoA för Labradormästerskapet. Styrelsen beslöt att nästa fysiska möte blir lördagen den 19 februari kl på Scandic, Upplands Väsby. 49 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Carina Svensson Sekreterare Maria Hansson Ordförande Ninni Ericsson Protokolljusterare

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm fredagen

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 13 december 2014 kl.

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer