Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte Plats: Öster Malma, Nyköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217"

Transkript

1 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte Plats: Öster Malma, Nyköping Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter Näsman, Thomas Persson , Lasse Söderberg tjänstgörande suppleant, Solveig Gyring, kansliet samt Kristina Berghänel, sammankallande i valberedningen Anmält förhinder: Katarina Ramberg, Annika Berntsson 176 Mötets öppnande Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 177 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lasse Söderberg. 178 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med några tillägg. 179 Föregående mötesprotokoll Protokoll från tidigare styrelsemöte, nr 8/2013, är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Protokollet lades till handlingarna. SKRIVELSER 180 Inkomna och utgående skrivelser Inkomna Från SKK Inbjudan till möte hos SKK ang. utvecklingen i rasen Ändring av mötestid Inbjudan med anmälningsblankett till Rasklubbstorget Stockholms Hundmässa 2013 Påminnelse om seminarium för ringsekreteraransvariga 19 oktober Påminnelse om speakerutbildning 20 oktober Påminnelse om grundutbildning för avelsfunktionärer april, oktober Inbjudan att delta vid Stockholms Hundmässa STOKK Inbjudan till kurs för blivande utställningsfunktionärer Uppdatering av Agrias försäkringsstatistik Stipendium för exteriörfunktionärer, ansökan senast 30 september Stambokföring av officiella resultat - Agility Ändring av beställning av SKK Rasdata på CD Till arrangörer av inofficiella utställningar ang. SRD Information om höstens aktiviteter inom Studiefrämjandet i Stockholm BPH SKK söker nya arrangörer/funktionärer Från SSRK Protokoll HS , protokollsutdrag 295, 299 Auktorisationer exteriördomare (Johan Andersson, labrador, Jens Karlsson, utökat rasregister) SSRK ungdom ang. sponsring av Ungdoms SM Ansökan om utökat rasregister, Petra Junehall Information om ansökan om Utställningsprogram 2016 Inbjudan till Diplomeringsutbildning i Småland hösten 2013 Protokoll SSRK Fullmäktige

2 Förändringar i rutinerna för resultatrapportering av utställnings- och viltspårsresultat Uppdaterad mångfaldspolicy enl. beslut vid FM 2013 Från Regionerna Protokoll från Region Småland , Protokoll från Region Värmland Protokoll från Region Ö-Labben (3/2013) Protokoll från Region Gotland (6/2013), (7/2013) Protokoll från Region Norrlabben (6/2013) Region Västmanland ang. Club Show 2016 Protokoll från Region Skåne (8/2013) Region Sörmland ang. LM 2013 Region Östra ang. utbildning av Prov- och Working test ledare Protokoll från Region Mittlabben (3/2013) Protokoll från Region Halland Region Sörmland, 3 motioner till Labradorfullmäktige 2014 Från övriga Från SBK Information om nytt sätt att ansöka om ändring av tävling hos SBK-Tävling Från SBK Information ang. tillvägagångssätt för ändring av ansökta prov eller ansökn Skrivelse från Anna Löfgren och Pär Holmgren Utgående Till SKK Till SKK, anmälan till Stockholms Hundmässa 2013 SRD-kommittén ang. SRD-listan Till SSRK HS-protokoll 8/2013 Svar på remiss ang.domaransökan (Lena Rollmar) Svar på remiss ang. jaktprovsdomaransökan, (Berth Nilsson, Henry Carlsson, Peter Näsman) SSRK Ungdom ang. UngdomsSM Till Regionerna HS- protokoll 8/2013 Regionbrev 3/2013 LRK Västmanland ang. Club Show 2016 Info från jaktansvarig EKONOMI 181 Ekonomiska rapporter per och Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för juli och augusti. Det kunde konstateras att ekonomin i dagens läge ser bra ut gentemot budgeten. Även budgeten för Labradoren visar ett positivt resultat. 182 Förslag till budget för Club Show 2014 Mittlabben har inkommit med ett förslag till budget för Club Show Styrelsen gick igenom budgeten och föreslog några justeringar. 183 Medlemshanteringen, Membit, nya alternativ Eftersom Membit, det medlemshanteringssystem som klubben för närvarande använder sig av, inte fungerar så bra längre har ett par andra alternativ granskats och ett par offerter begärts in. Styrelsen beslöt att säga upp det nuvarande avtalet med Membit samt att uppdra åt kassören och ordföranden att granska de andra alternativen.

3 184 Labradorkonferensen, budget och övriga ekonomiska frågor Ninni rapporterade att budgeten för Labradorkonferensen ser bra ut. Bidrag från SKK och Agria kommer att täck en del av kostnaderna och Labradorfonden står för föreläsarnas arvoden. Beslut fattades om att hela styrelsen deltar i konferensen. Ett kort styrelsemöte ska hållas på lördag morgon. 185 Ekonomisk redovisning från Working Camp 2013 En preliminär ekonomisk redogörelse från Campen presenterades. Det konstaterades att Campen har gett ett överskott på mellan och kronor. Ett stort tack till arrangörerna av årets Working Camp uttrycktes. 186 Avtal med Agria Dan och Ninni informerade om ett möte med Magnus Berglin angående ett nytt avtal med Agria. Avtalet är på tre år och innebär bland annat att LRK får kronor till årets Labradorkonferens. EXTERIÖR/UTSTÄLLNING 187 Utställningskommitténs yttrande ang. ansökan om utökat rasregister (P.J.) Utställningskommittén har inkommit med ett yttrande angående en ansökan om utökat rasregister. Styrelsen beslöt enligt utställningskommitténs förslag att avstyrka ansökan. Beslutet förklarades omedelbart justerat 188 Fastställande av utställningskommitténs förslag till revidering av raskompendiet Utställningskommittén har inkommit med sitt slutgiltiga förslag till revidering av raskompendiet. Styrelsen beslöt att godkänna kompendiet efter vissa redaktionella ändringar. Dan fick i uppdrag att meddela Katarina styrelsens beslut. 189 Ansökningar om Club Show 2016 Två regioner, region Västmanland och region Östra, har inkommit med ansökan om att få arrangera Club Show Styrelsen beslöt att ge region Västmanland uppdraget att anordna Club Show Beslutet förklarades omedelbart justerat AVEL 190 Hälsoenkäten Susanne redogjorde för det preliminära resultatet av Hälsoenkäten, som skickats ut till alla ägare av hos SKK registrerade labradorer födda Resultatet kommer att presenteras i Labradoren nr 1/ Information om RAS-dokumentet Susanne informerade om läget när det gäller RAS-dokumentet. Textredigeringen, som har utförts av Carina Svensson, är nu klar och nu återstår layouten, som kommer att utföras av Jessica Björling. 192 EIC Susanne informerade om att en medlem har hört av sig angående en valpkull som ligger på klubbens valpförmedlingssida och där fadern till kullen är anlagsbärare för EIC. Det är inte förenligt med SKK:s grundregler att para en tik som inte är testad för EIC med en hane som har ett positivt testresultat för sjukdomen. Eftersom det är oklart huruvida tiken är testad för EIC fick Susanne i uppdrag att snarast möjligt kontakta tikens ägare. Beslöts även att ge Susanne och Dan i uppdrag att författa en klargörande text i ämnet till klubbens hemsida och till Labradoren.

4 193 Information från avelskommittén Susanne informerade om att avelskommittén har haft ett telefonmöte. Aktuella arbetsuppgifter för kommittén är nu utvärderingen av borttagandet av ögonlysningen. Någon ny ledamot av avelskommittén har ännu inte utsetts. KLUBBEN 194 Labradorkonferensen Över 40 personer har nu anmält sig till Labradorkonferensen. Diskussion om programpunkter och praktiska frågor. Styrelsen träffas kl på lördagen för ett kortare styrelsemöte framför allt för att behandla inkomna motioner till Labradorfullmäktige 2014 samt för iordningställande av lokalen. 195 Valphänvisningen Frågor angående klubbens valphänvisning diskuterades. 196 Labradoren, redaktionskommittén, fler färgsidor Redaktören, Camilla Kretz, har inkommit med önskemål om fler färgsidor i Labradoren. En offert från tryckeriet för nr 4/2013 presenterades.. Eftersom den ökade kostnaden gott och väl ryms inom årets budget för tidningen beslöt styrelsen att offerten kunde antagas så att antalet färgsidor kan utökas. Vad beträffar kommande nummer för 2014 kommer budgeten för Labradoren att räknas upp, så att fler färgsidor kan rymmas inom budgetramen. Frågor angående format och typsnitt diskuterades. Styrelsens åsikt är att nuvarande format bör bibehållas. Beslöts att ge Camilla i uppdrag att komma med förslag till nytt typsnitt. 197 Regionfrågor Dan informerade om situationen gällande den nedlagda regionen i Blekinge. Lars Ramberg kommer att rapportera vidare. Monica informerade om att en medlem från region Västmanland som bor i Leksand hade hört sig för om möjligheten att bilda en egen region för de medlemmar som är bosatta i Dalarna. Monica har rådgjort med Lars Ramberg för att få reda på hur medlemmarna i Dalarna ska gå till väga för att bilda en egen region. En interimsstyrelse för den eventuella nya regionen måste först tillsättas. Styrelsen beslöt att kontakta ordföranden i region Västmanland för att ordna ett möte med representanter för LRK HS, region Västmanland samt en interimsstyrelse i Dalarna. Susanne informerade om vissa problem inom region Östras styrelse. 198 Regionträffen 2014 Regionträffen 2014 kommer att äga rum den 1-2 februari. Programmet samt plats för träffen diskuterades. I nästa regionbrev ska regionerna uppmanas att komma in med förslag till programpunkter. 199 Möte med SKK Tidpunkten för det möte som SKK kallat till och som skulle ha ägt rum i början av maj har flera gånger ändrats och mötet har nu skjutits upp. Styrelsen beslöt att tillskriva SKK och protestera mot det nonchalanta förfarandet. 200 Inkomna motioner till Labradorfullmäktige 2014 Hittills har tre motioner till Labradorfullmäktige 2014 inkommit, alla från region Sörmland. Motionstiden går ut den 1 oktober. 201 Beslut om Working Camp Styrelsen beslöt att ett Working Camp ska arrangeras år Den grupp som har arbetat med Campen 2013 ska redan nu tillfrågas om de vill ingå i en arbetsgrupp för Campen 2015.

5 INFORMATION 202 Hemsidan Hemsidan diskuterades. Styrelsen beslöt att till nästa möte bjuda in klubbens webbmaster. 203 Stockholms Hundmässa, rasmonter Diskussion om tema och utformning av rasmontern. Lasse informerade om att nya spotlights måste inköpas. Lasse och Susanne åtog sig att sätta upp montern dagen före mässan. Monica sköter rekryteringen av personer som kan bemanna montern. 204 LRK på Facebook Rutiner för redigering av inlägg på Facebook-sidan diskuterades. Beslöts att Gert Nordström, klubbens moderator för Facebook-sidan, regelbundet ska ta bort gamla inlägg. 205 Nytryck av broschyrer Broschyren Välkommen till din rasklubb är nästan slut och det behöver snarast tryckas upp en ny upplaga. Detta kommer att ombesörjas av Lasse som vid förra styrelsemötet fick i uppdrag att se till att den uppdaterade broschyren är klar i god tid före Stockholms Hundmässa. 206 Klubbens grafiska profil År 2010 fastställde styrelsen en grafisk profil som styrelsens medlemmar ska använda vid alla officiella skrivelser. Alla uppmanades att fortsättningsvis alltid använda den fastställda grafiska profilen. JAKT 207 Labradormästerskapet 2013, information om ekonomiskt utfall Region Sörmland har kommit in med en ekonomisk slutredovisning över det ekonomiska utfallet av årets Labradormästerskap, vilken föredrogs. 208 Grundprovet Thomas meddelade att det hittills hade inkommit fyra svar på den enkät som skickats ut till regionerna med frågor om Grundprovet. Initiativet har till största delen mötts av positiva reaktioner. Svaren på enkäten ska sammanställas och skickas ut till styrelsen. En praktisk demonstration av några övningar som kommer att ingå i Grundprovet gjordes med hjälp av några labradorer i ett skogsområde i anslutning till Öster Malma. 209 LM-reglerna Diskussion om LM-reglerna, som återigen har ifrågasatts efter det senast genomförda Labradormästerskapet. Konstaterades att det måste göras en genomlysning av reglerna. Styrelsen fick i uppdrag att finslipa regelverket. 210 A-provet, fastställande av budget Thomas gick igenom budgeten för A-provet. I förhållande till föregående år ser budgeten mer positiv ut, d.v.s. förlusten blir inte så stor som föregående år. Budgeten fastställdes. 211 Övriga jaktfrågor Thomas informerade om att det är omkring 200 anmälda till Särskilda prov under 2013 och ca 600 till C-provet. UTBILDNING 212 MH-frågor Frågan om MH-beskrivningar har aktualiserats av Eva Tenne i Ö-Labben. En arbetsgrupp, bestående av Thomas Persson, Eva Tenne och Yvonne Brinck kommer att utarbeta en enkel manual om vad som gäller för att arrangera en MH-beskrivning.

6 213 Utbildning av Prov- och Working testledare Flera regioner har uttryckt intresse för utbildning av prov- och workingtestledare. Beslöts att Annika, klubbens utbildningsansvariga, tar kontakt med region Östra, som inkommit med en skrivelse i frågan. 214 Information från Utbildningskommittén Annika som inte deltog i dagens möte hade skickat in en information om utbildningskommitténs arbete, vilken lästes upp. 215 Övriga frågor a) Dan informerade om att Goldenklubben får prioritera den egna rasen vid anordnande av Rasmästerskapet. b) En förfrågan om att återinföra en hanhundslista har inkommit. 216 Kommande möten Nästa styrelsemöte äger rum den 19 oktober kl före Labradorkonferensen. Därefter ett möte söndagen den 1 december på Broby Gård. 217 Mötets avslutande Ordföranden tackade för ett trevligt möte och förklarade dagens möte avslutat. Under helgens möte deltog valberedningens sammankallande, Kristina Berghänel och hade enskilda samtal med samtliga deltagande styrelsemedlemmar. Monica Damell Modin Sekreterare Justeras: Dan Ericsson Ordförande Lasse Söderberg Protokolljusterare

7

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-05-29.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-05-29. 2013-05-29 Sida 1/20 SKK/UKK nr 32013 2013-05-29 47-70 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar och kennelkonsulentkommitté onsdag 2013-05-29. Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Läs mer