ATT LÄSA BIOLOGI, MARINBIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI VID STOCKHOLMS UNIVERSITET. Studiehandbok. Läsåret 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT LÄSA BIOLOGI, MARINBIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI VID STOCKHOLMS UNIVERSITET. Studiehandbok. Läsåret 2015/2016"

Transkript

1 ATT LÄSA BIOLOGI, MARINBIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Studiehandbok Läsåret 2015/2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Stockholms universitet OBS! Informationen i denna studiehandbok finns också på BIG:s webbplats (www.big.su.se), där informationen uppdateras kontinuerligt.

2 1 Innehållsförteckning Sida 1 ALLMÄN INFORMATION Vad är BIG och hufo-institutioner? BIG:s personal Övrig BIG-anknuten personal Ämnesanknutna studierektorer i biologi Kontaktpersoner för kandidatprogram Kontaktpersoner för masterprogram Vem bestämmer vad på BIG? Huvudområdesansvarig & programkoordinatorer Studievägledarens uppgifter Studierektorernas uppgifter Ämnesstudierektorernas uppgifter 9 2 ALLMÄN INFORMATION OM UTBILDNINGEN Examensregler Olika utbildningsvägar Kursplaner Hur är studierna upplagda? Studier utomlands Arbetsmarknaden för biologer, marinbiologer och molekylärbiologer Adresser och telefonnummer till VHS, CSN, Studentcentrum vid SU & LHS 14 3 DIVERSE INFORMATION OM STUDIERNA Registrering & studieintyg Närvaro Försäkringsskydd Tentamen och betyg Fältkursavgifter Ersättning för resekostnader Kursutvärdering Försöksdjur? Datorer Studenthälsan Diverse ordningsregler för BIG 20 4 KANDIDATUTBILDNINGAR Olika kandidatutbildningar Kort presentation av kandidatprogrammen Ämneslärarutbildningen i biologi Fristående kandidatkurser i biologi vid BIG Kurser och program inom kandidatutbildningen (tabell) Forskningspraktik i biologi 7.5/15 hp Självständigt arbete inom kandidatutbildningen Kandidatexamen 27 5 MASTERUTBILDNINGAR Introduktion Behörighetskrav Presentation av masterprogrammen Kurser och program inom masterutbildningen (tabell) Praktik i biologi 7.5/15 hp Masterexamen 34

3 2 6 BESKRIVNING AV EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ Examensarbetets upplägg Examensarbetets inriktning och omfattning Välja projekt för examensarbetet Handledning av examensarbetet Examination av examensarbetet 37 7 KURSLITTERATURLISTA 38 8 PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR UTBILDNINGARNA I BIOLOGI Riktlinjer och rekommendationer Det pedagogiska ansvaret Checklistor 49 9 BIG:S POLICYPROGRAM BIG:s miljöpolicy BIG:s miljöplan BIG:s jämställdhetsplan KARTOR ÖVER UNIVERSITETSOMRÅDET 53 OBS! Studiehandboken finns även i en digital version på BIG:s webbplats (www.big.su.se). När ändringar görs införs dessa omedelbart på webbplatsen. På webbplatsen finns också en hel del information som inte ingår i studiehandboken. Den tryckta studiehandboken ges ut en gång per år.

4 3 1 ALLMÄN INFORMATION 1.1 Vad är BIG och hufo-institutioner? BIG står för Institutionen för biologisk grundutbildning, en institution som inrättades vid Stockholms universitet 1970 för att ansvara för utbildningen i biologi. Fram till 1990 hette institutionen Biologiska övningslaboratoriet, BÖL. BIG ansvarar för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå inom det biologiska ämnesområdet. Det totala antalet studenter under läsåret 14/15 var c:a 900. BIG:s verksamhet leds av en prefekt, som utses för tre år i taget. Institutionens årsbudget är drygt 40 miljoner kronor. Alla som är anställda vid BIG tillhör kategorin teknisk och administrativ personal (t.ex. laboratorieassistenter och sekreterare) och ger service till utbildningen. BIG har också en egen studievägledare, samt två studierektorer. Lärarna är inte anställda vid BIG utan vid de biologiska forskningsinstitutionerna (se nedan). Forskning och forskarutbildning i biologi bedrivs vid ett antal s.k. hufo-institutioner (hufo = högre utbildning och forskning). På varje hufo-institution finns professorer och lektorer (som arbetar med undervisning och forskning), doktorander (som genomgår forskarutbildning) samt teknisk och administrativ personal. Det stora flertalet av professorerna, lektorerna och doktoranderna medverkar i utbildningen. De biologiska hufo-institutionerna är: Institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB), Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut samt Zoologiska institutionen. Samtliga biologiska institutioner är numer belägna i Arrheniuslaboratorierna i Norra Frescati, norr om Stockholms centrum, några minuters gångavstånd från T-banestationen Universitetet (linjen mot Mörby Centrum, ca 10 minuter från T-centralen). Se även karta i slutet av studiehandboken. Högre undervisning och forskning i biologi bedrivs även vid Bergianska botaniska trädgården, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm Resilience Centre (beläget i Kräftriket i Södra Frescati) och Östersjöcentrum. Den biologiska forskningen finansieras av universitetet, statliga forskningsråd och forskningsstiftelser, EU samt olika uppdragsgivare som t.ex. Naturvårdsverket.

5 4 1.2 BIG:s personal Namn Tel nr Träffas Kansli Björn Birgersson studierektor Per Cronholm studentservice Jessica Slove Davidson studierektor Hus E rum 322 mån-fre & Hus E rum 315a mån-fre Hus E rum 315d Bengt Karlsson prefekt Hus E rum 313 efter överenskommelse Elisabet Weingartner studentservice Hus E rum 315b mån-fre Birgitta Åkerman studievägledare Hus E rum 311 telefontid mån-tors mottagning tis samt efter överenskommelse TA-personal Alexandra Balogh administratör Erik Hoffmann laboratorieassistent Ingela Lundwall laboratorieassistent/ trädgårdsmästare Hus D rum Hus D rum /37 75 Hus N

6 5 1.3 Övrig BIG-anknuten personal Ställföreträdande prefekt Eva Sverremark Ekström Hus F rum 562 Huvudområdesansvarig Margareta Ohné Hus D rum 347a Lärare Kenneth Ekvall Hus E rum 315 Datoransvarig Björn Palmgren (nätverk och system) Hus F rum mån-tor 1.4 Ämnesanknutna studierektorer i biologi Botanisk morfologi och systematik, Floristik samt Evolution Barbro (Kajsa) Axelius EMB Hus N Botanisk fysiologi Sara Rydberg EMB Hus N Etologi Hans Temrin Zoologiska institutionen Hus D rum 541 Faunistik Bengt Karlsson Zoologiska institutionen Hus D rum 522a Molekylära biovetenskaper Uli Theopold MBW Hus F rum 428 Molekylära biovetenskaper Ann-Kristin Östlund Farrants MBW Hus F rum 447/448 Populationsgenetik Linda Laikre Zoologiska institutionen Hus F rum 520 Social-ekologisk resiliens Lisa Deutsch SRC Kräftriket hus 2b rum 334 Systemekologi Michael Tedengren EMB Hus N rum 352

7 Växtekologi Kristoffer Hylander EMB Hus N Zooekologi Anders Angerbjörn Zoologiska institutionen Hus D rum 517 Zoomorfologi Bertil Borg Zoologiska institutionen Hus D rum 417 6

8 7 1.5 Kontaktpersoner för kandidatprogram Biogeovetenskap Helle Skånes Inst. för Naturgeografi Hus V rum 412 Biologi Barbro Axelius EMB Hus N Marinbiologi Michael Tedengren EMB Hus N rum 352 Molekylärbiologi Marie Öhman MBW Hus F rum Kontaktpersoner för masterprogram Biologi Bertil Borg Zoologiska institutionen Hus D rum 417 Ekologi & biodiversitet Anders Angerbjörn Zoologiska institutionen Hus D rum 517 Etologi Sven Jakobsson Zoologiska institutionen Hus D rum 550d Genetisk och molekylär växtbiologi Katharina Pawlowski EMB Hus N rum 424 Marinbiologi Michael Tedengren EMB Hus N rum 352 Mikrobiologi Ann-Beth Jonsson MBW Hus E rum 451 Molekylära livsvetenskaper Tore Bengtsson MBW Hus F rum 358 Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Miriam Huitric SRC Kräftriket, hus 2 rum 330 Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Ulf Jondelius NRM Frescativägen 40

9 8 1.7 Vem bestämmer vad på BIG? Institutionsstyrelsen och dess sammansättning BIG leds av en institutionsstyrelse (IS) som består av 13 ledamöter. I styrelsen ingår, förutom prefekten och ställföreträdande prefekten, följande valda ledamöter: - 7 representanter för lärare/forskare - 1 representant för forskarstuderande med assistenttjänstgöring inom utbildningen - 1 representant för BIG:s TA-personal - 2 representanter för studenter i utbildningen. Alla ledamöter väljs för tre år, förutom studentrepresentanterna, som väljs för ett år i taget. Dessutom väljs ett antal suppleanter. BIG:s prefekt är ordförande. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid. BIG:s studierektorer och studievägledare har närvarorätt. Styrelsens arbetsuppgifter De viktigaste arbetsuppgifterna för IS är följande: - besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet - besluta om budget för institutionen (lärarresurser, material och fältundervisning m.m.) - bereda kurs- och utbildningsplaner för vidare behandling i områdesnämnden - besluta om kursutbud, läsårsschema och kurslitteratur - besluta om inrättande och tillsättning av tjänster på BIG - avge yttrande över remisser som rör utbildningen - följa upp och utvärdera utbildningen Studentinflytande: studentrådet & studentombud För att kunna förbereda arbetet i institutionsstyrelsen har studenterna ett eget organ, biologiska studentrådet (BÄR). På studentrådets möten, som hålls ungefär var fjärde vecka, har du möjlighet att diskutera bl.a. institutionsstyrelsens dagordning, yrkanden från de studerande, kursplaner, schema, kurslitteratur m.m. Studentrådet fungerar också som ett allmänt informations- och diskussionsforum. Alla studenter är välkomna att delta i rådets möten! Se även BIG har sedan hösten 2012 två studentombud vars uppgift är att underlätta och organisera studentinflyandet vid institutionen samt fungera som en länk mellan studenterna/ studentrådet och institutionsledningen. Du når studentombuden enklast genom att maila till 1.8 Huvudområdesansvarig & kontaktpersoner BIG:s institutionsstyrelse har beslutat att utse en huvudområdesansvarig (för närvarande Margareta Ohné) för alla de utbildningsprogram som BIG ger. BIG:s gemensamma huvudområdesansvarige har det övergripande ansvaret för de formella frågor som handlar om myndighetsutövning som till exempel tillgodoräknanden av kurser, dispenser med mera. För varje utbildningsprogram finns det dessutom en kontaktperson, se avsnitt 1.5 & 1.6. Dessa personer ansvarar för samordningen av undervisningen inom programmet, kontakten med studenter samt med huvudområdesansvarig. Kontaktpersonen har tillsammans med BIG:s studierektorer det praktiska ansvaret för att programmet fungerar.

10 9 1.9 Studievägledarens uppgifter Studievägledaren är ansvarig för vägledning och information om frågor som gäller studierna och arbetsmarknaden. Studievägledaren, som har tystnadsplikt, skall också kontakta studenter som klarar sig dåligt eller i övrigt behöver hjälp med studierna. Studievägledaren samarbetar med studentavdelningen i frågor som rör antagning, studier utomlands, examen och studenthälsa. Dessutom undervisar studievägledaren i studieteknik och ger stöd för de studenter som behöver förbättra inlärningen och studieplaneringen. Till studievägledaren kan du alltså vända dig - om du vill ha vägledning i studie- och yrkesfrågor - om du är osäker eller har svårigheter med studierna - om du behöver intyg av annan typ än de som du själv kan få ut via studentportalen Mitt universitet. Studievägledaren kan också förmedla kontakt med andra instanser, där du kan få hjälp med personliga problem eller andra problem, som inte direkt rör studierna Studierektorernas uppgifter BIG har för närvarande två studierektorer som ansvarar för organisationen och samordningen av biologiutbildningen. Ansvarsområden och arbetsuppgifter är fördelade så att den ena studierektorn huvudsakligen ansvarar för utbildningen i stort och på kandidatnivå medan den andra ansvarar för utbildningen på masternivå. Studierektorerna är en viktig länk mellan BIG, ämnesstudierektorerna och studenterna. Arbetsuppgifterna består bland annat av att - samordna och organisera biologiutbildningen på grundnivå och avancerad nivå mellan de olika HuFo-institutionerna - utvärdera och följa upp biologiutbildningarna - ansvara för kontakten med lärarutbildningsinstitutionerna - delta i och stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet inom BIG Till studierektorerna kan du alltså vända dig när det gäller alla typer av pedagogiska och organisatoriska frågor som har med din utbildning att göra Ämnesstudierektorernas uppgifter Biologiämnet är uppdelat på en mängd olika delområden och inom varje område finns det en eller flera ämnesstudierektorer, se avsnitt 1.4, som har det övergripande ansvaret för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå inom sitt ämne/delområde. Arbetsuppgifterna består bland annat av att - ansvara för kursernas ekonomi - planera och boka in fältkurser - ansvara för förändringar av kurslitteraturen - tillsammans med kursledaren utforma betygskriterier för respektive kurs - ansvara för att aktuella kursplaner överensstämmer med kursernas innehåll, undervisnings- och examinationsformer och att föreslå nya och förändrade kursplaner - ansvara för dokumentation och rapportering av studenternas studieresultat till BIG - fungera som kontaktperson mellan BIG och kursansvariga samt med övriga lärare på institutionen

11 10 2 ALLMÄN INFORMATION OM UTBILDNINGEN 2.1 Examensregler. Från och med läsåret förändrades den högre utbildningen i Sverige i enlighet med den s.k. Bolognareformen. Det främsta syftet med reformen var att skapa en liknande struktur på högskoleutbildningen i hela Europa och därigenom öka rörligheten och jämförbarheten mellan olika lärosäten. De nya examensreglerna infördes från och med 1 juli 2007 och de största förändringarna jämfört med de tidigare reglerna är att: utbildningen delas in i tre olika nivåer - Grundnivå som leder till en 3-årig kandidatexamen på 180 hp (kandidatutbildning) - Avancerad nivå, påbyggnad som leder till en 2-årig masterexamen på 120 hp (masterutbildning) - Forskarnivå som leder till en 4-årig doktorsexamen på 240 hp Dessutom infördes en ny typ av poängsystem. En termins studier på heltid motsvarar nu 30 högskolepoäng (hp), mot tidigare 20 poäng (p). Den nya examensordningen innebär också att alla kurser klassificeras som antingen tillhörande grundnivå (kandidatkurser) eller avancerad nivå (masterkurser). De som har tidigare studiemeriter kan föra över dessa till det nya utbildningssystemet. De studenter som har frågor om hur dessa ska användas bör i första hand kontakta studievägledaren. Du kan också läsa mer om övergångsregler, tillgodoräknanden och möjligheter att ta ut examen på BIG: s webbplats 2.2 Olika utbildningsvägar Vid Stockholms universitet finns kandidat- och masterutbildningar både i form av program och fristående kurser. Inom biologiområdet erbjuder BIG fem kandidatprogram, 9 masterprogram samt närmare 100 kurser, varav det stora flertalet kan läsas både inom program och som fristående kurs. Dessutom ingår biologi som valbart alternativ inom biomatematiska-, miljövetenskapliga- samt i ämneslärarprogrammet. Information och närmare presentation av kandidatutbildningen vid BIG finns i kapitel 4 och för masterutbildningen i kapitel 5. Se även Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan som bland annat reglerar vilka kurser som ingår i programmet. Vanligtvis innehåller programmen både obligatoriska kurser, som måste läsas i viss ordningsföljd, valbara kurser samt helt valfria kurser. Fördelen med att läsa på ett program är att man har platsgaranti och att de ingående kurserna ges i en lämplig följd, vilket innebär att man kan planera sina studier hela vägen fram till färdig examen. Programmet kan ses som en rekommenderad studiegång. Man kan också bygga upp en egen utbildning genom att läsa fristående kurser och uppnå samma examen som efter programstudier, dock bör man beakta kursernas förkunskapskrav och de gällande examenskraven. Fördelen med att läsa fristående kurser är att man i större utsträckning kan skräddarsy sin utbildning utifrån sina behov och intressen, och därmed få en unik kompetens. 2.3 Kursplaner. För att få reda på mer om vad de olika kurserna innehåller och hur de är upplagda är det lämpligt att studera kursplanen för respektive kurs. Kursplanen beskriver bland annat kursens förväntade studieresultat, innehåll, hur undervisningen är upplagd samt examinationsformer. Beskrivning av kurser och program inom biologi samt kursplaner hittar man i Stockholms universitets utbildningskatalog och på

12 Hur är studierna upplagda? Universitetsstudierna inom det biologiska ämnesområdet innebär både teoretiska och praktiska studier. En stor del av undervisningen ägnas åt laborationer och fältstudier. På vissa kurser kan det vara upp till 4 timmar laborationer flera dagar i veckan. Utmärkande för studierna är att en hel del kurser går under sommaren. Detta gäller t.ex. kurser i floristik och faunistik, då man lär sig att samla in och artbestämma växter och djur. En typisk dag består av föreläsning på förmiddagen samt laboration och/eller gruppundervisning på eftermiddagen. Därutöver tillkommer inläsning av litteratur och att skriva laborationsredogörelser och/eller skriftliga inlämningsuppgifter. Observera att det på de flesta kurser även förekommer undervisningsfri tid motsvarande i genomsnitt minst en dag i veckan, då du förväntas ägna dig åt självstudier som till exempel inläsning, förberedelser och rapportskrivande. Undervisnings- och tentamensspråk Om inget annat framgår av BIG:s informationsmaterial, är svenska undervisnings- och tentamensspråk på grundkurser och påbyggnadskurser inom kandidatutbildningen. Examinator kan dock göra undantag från denna regel och ge vissa studenter tillåtelse att besvara tentamensfrågor på annat språk än svenska. Vissa påbyggnadskurser kan ges på engelska när det finns icke-svensktalande studenter på kursen. Om en kurs kan komma att ges på engelska framgår det i presentationen av kursen i utbildningskatalogen. Inom masterutbildningen sker undervisningen huvudsakligen på engelska, men det förekommer att kurser inom vissa program ges på svenska. Ett antal masterprogram ges helt på engelska. Olika former av undervisning: Föreläsningarna följer vanligtvis och till stora delar kurslitteraturen, men lärararna tar också upp sådant som inte står i boken men ändå bedöms som viktigt. Observera att stoff som endast tas upp på föreläsningarna kan examineras. Därför är det lämpligt att du antecknar och på alla sätt försöker följa med i lärarens utläggningar. Det är också viktigt att du utnyttjar föreläsningarna till att fråga om sådant som du inte förstår eller vill veta mer om. Lärarna är angelägna om att få igång en dialog med studenterna och uppskattar frågor och diskussionsinlägg. Kurslitteraturen består vanligtvis av en bok per kurs. Nästan alla kursböcker är på engelska. Observera att stoff som endast tas upp i kursboken kan examineras. Gruppundervisning förekommer bland annat i samband med genomgång av laborationer eller svårare avsnitt i kurslitteraturen. Grupparbeten förekommer även i form av att flera studenter tillsammans skall lösa en uppgift. Då gäller det att du inte bara vill lära dig biologi - du måste också vara intresserad av att arbeta tillsammans med andra. Laborationerna kan t ex utgöras av elektrofores av DNA-molekyler, dissektion av djur eller tillverkning av preparat för att kunna studera organismers uppbyggnad eller experiment för att se hur olika näringsförhållanden påverkar en viss växt. Laborationer kan också innebära observationer av djur och växter ute i naturen för att kunna förstå hur de lever och vad som reglerar deras liv. Under laborationerna arbetar du oftast i grupper om två, men det förekommer att man är fler i gruppen, t.ex. ute i fält. Fältstudier förekommer under många kurser. Det innebär att du tillsammans med lärare och kurskamrater ger dig ut i naturen på kortare endagsturer eller längre vistelse (en till flera veckor) vid någon fältstation. BIG bekostar förläggning och alla längre resor, men du får själv stå för matkostnader och vissa kortare resor (se avsnittet om fältkursavgifter). Seminarier hör också till undervisningen. Du får då på egen hand läsa in en eller flera artiklar och sedan på ett eller annat sätt redogöra för innehållet. Denna redogörelse brukar följas av en kort diskussion. Storleken på seminariet varierar. Ofta är det 6-12 studenter och en lärare närvarande. Längden på redovisningen kan variera från c:a 5-20 minuter beroende på seminariets syfte och form. Förberedelsetiden för

13 12 seminariehållaren kan dock variera från ett par timmar till flera veckor, beroende på uppgiftens karaktär. Det förekommer också att en student/studentgrupp utses att opponera på seminariet, vilket innebär att man granskar innehållet kritiskt, ställer frågor och försöker diskutera seminariet på ett intressant sätt. 2.5 Studier utomlands Studier utomlands kan äga rum antingen inom ett utbytesavtal eller genom att du själv väljer att studera utomlands på egen hand. Utbytesavtal tecknas antingen inom t.ex. ERASMUS+ eller genom universitetets övriga utbytesavtal. Som utbytesstudent slipper du betala, eller betalar reducerad terminsavgift, man får ofta en hel del administrativ hjälp med bostad, inskrivning m.m. samt möjlighet att söka stipendier. Studierna ska också kunna tillgodoräknas i utbildningen. Om du väljer att läsa utomlands på egen hand, måste du ordna allt praktiskt själv. Du bör också på förhand stämma av med BIG om studierna kan tillgodoräknas. Kontakta studievägledaren för mer information! Om du vill läsa delar av din utbildning utomlands bör du vara ute i mycket god tid. Ansökan till utbytesprogram inom ERASMUS+ sker på BIG:s ansökningsblankett till påbyggnadskurser. Ansökan till andra, t.ex. centrala, utbytesprogram sker hos Sektionen för internationell mobilitet i Studenthuset, Universitetsvägen 2B. När du läser kurser utomlands, behöver du i vissa fall kunna landets språk. I många fall ger partneruniversiteten kurser på engelska. Om du väljer att göra examensarbete utomlands, klarar du dig oftast med engelska. BIG:s partneruniversitet är för närvarande: FINLAND University of Helsinki, ITALIEN Università degli Studi della Tuscia, www3.unitus.it SCHWEIZ Université de Neuchatel, SINGAPORE, REPUBLIKEN Nanyang Technological University, NTU, Avtal på fakultetsnivå SPANIEN Universitat de Barcelona, STORBRITANNIEN Roehampton Institute London, TJECKIEN Masaryk University, Brno, TYSKLAND Freie Universität Berlin, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Univeristät Osnabrück,

14 13 USA Haverford College, University of Illinois, ÖSTERRIKE FH Campus Wien, Kontakta Elisabet Weingartner eller Per Cronholm för mer information. 2.6 Arbetsmarknaden för biologer, marinbiologer och molekylärbiologer En utbildning leder vanligtvis till en mängd kompetenser som är användbara inom många olika yrken. Vid universitetet lär man sig inte bara en mängd fakta utan studierna ger också träning och färdigheter i informationssökning, informationsbearbetning, relevanta arbetsmetoder och att effektivt lära in nya kunskapsområden. Det är också mycket viktigt inom de olika biologiämnena att kunna formulera och lösa problem, öva sig i att tänka logiskt och förstå samband mellan orsak och verkan. Naturvetenskapliga fakulteten gör regelbundet uppföljningsstudier av alla naturvetare som har avslutat sin grundutbildning i syfte att ta reda på vart studenterna tar vägen efter utbildningen och vad de anser om sin utbildning. Resultaten finns sammanfattade i rapporterna Efter studierna naturvetare i arbetslivet I - IV. BIG har även gjort ämnesvisa uppföljningsstudier för de biologer och molekylärbiologer som avslutat sin grundutbildning. Dessa rapporter kan man ta del av på BIG:s webbplats Forsknings- och utvecklingsarbete: På universitet och högskolor bedrivs en omfattande forskning, där ett stort antal biologer är anställda (totalt ca st.). För att kunna arbeta med metod- och produktutveckling inom det biologiska och molekylärbiologiska området krävs det mycket goda kunskaper i fysiologi, immunologi, biokemi m.m. Livsmedels- och läkemedelsindustrierna samt statliga institutioner som Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Miljöforskningsinstitutet och Naturhistoriska riksmuseet är exempel på arbetsplatser där forskning bedrivs av olika typer biologer. Det finns drygt biologer som sysslar med forskningsoch utvecklingsverksamhet inom industrin (främst läkemedelsindustrin). Administration: Administrativa arbetsuppgifter innebär t ex att man planerar, organiserar och utreder. Inom statliga och kommunala organ, länsstyrelser, landsting och även inom de privata företagen finns det tjänster av mycket administrativ karaktär. Planeringsfrågor som direkt anknyter till naturvetenskap finns t ex inom arbetsmiljö, naturvård och avfallshantering. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och konsultföretag är några exempel på arbetsplatser för utredande biologer. Sammanlagt är det drygt biologer som arbetar med utredning och administration. Informationsarbete: All utveckling och forskning inom naturvetenskapen blir mer och mer avancerad. Det ökade informationsbehovet ställer högre krav på att informatörerna har förmåga att sätta sig in i specialisternas värld av facktermer och tankesätt. Inom massmedia finns det i dag en ökande mängd journalister med naturvetenskaplig skolning. Museer, kommunala kulturnämnder och bibliotek har en bred inriktning vilken även omfattar naturvetenskap. Informatörstjänster, ofta kallade informationssekreterare, finns bl.a. inom stora forskningsprojekt, hos läkemedelsföretagen och inom miljövårdsorganisationerna. Många biologer som arbetar som journalister eller informatörer är egna företagare. Produktspecialister: Det finns i Sverige ett tjugotal läkemedelsföretag med väl utbyggda försäljningsorganisationer. Dessa är intresserade av personal med biologisk bakgrund (i kombination med säljintresse och säljförmåga).

15 14 Tillsyn och kontroll: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket kontrollerar läkemedel och livsmedel, kommunerna kontrollerar industriutsläpp och länsstyrelserna ser till att naturvårdslagarna efterlevs. Här krävs biologisk kunskap för att utveckla kontrollmetoder och för att kunna tolka resultaten och föreslå lämpliga åtgärder. Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen är ytterligare exempel på arbetsplatser där man utövar tillsyn och behöver kemisk och biologisk kunskap. U-landsarbete: Inom biståndsverksamheten arbetar också naturvetare med bl. a. uppbyggandet av skolor, industrier, energiförsörjning och sjukvård. Flera bio-geovetare arbetar med markvård i Östafrika. Utbildning: Många biologer arbetar med undervisning på universitet och högskolor och kombinerar det med forskning. Många företag har egna internutbildare inom det biologiska ämnesområdet. Naturskolor finns i ett tjugotal kommuner och där arbetar bio-geovetare och andra naturkunniga biologer. Sammanfattning: Antalet yrkesverksamma biologer i Sverige är ca Om biologilärarna inräknas blir det ytterligare Adresser och tel nr till VHS, CSN och Studentcentrum vid SU. Verket för högskoleservice (VHS) CSN i Stockholm Strömsund CSN Postservice tel Strömsund tel fax Stockholms universitet Studentcentrum Stockholm tel (studievägledning)

16 15 3 DIVERSE INFORMATION OM STUDIERNA 3.1 Universitetskonto, registrering & studieintyg Innan eller senast i anslutning till att du startar en ny kurs måste du registrera dig i LADOK. Du kan göra det på BIG: s kansli eller via studentportalen Mitt universitet (mitt.su.se). Här kan du även läsa e-post, redigera din kontaktinformation, se kursbetyg, sammanställa studieintyg och registreringsbevis. För att kunna logga in på studentportalen Mitt universitet är det nödvändigt att du aktiverar ditt universitetskonto genom att gå in på Universitetskontot ger dig också tillgång till övriga ITtjänster som du kommer att behöva under din studietid OBS! Registrering sker varje termin. Om du t ex bara gör en omtentamen under en viss termin, måste du ändå vara registrerad. Registrering är också ett villkor för att du ska få studiemedel. 3.2 Närvaro Under studierna gäller obligatorisk närvaro på alla laborationer, fältkurser, gruppövningar, seminarier m.m. Observera att det även på föreläsningar kan förekomma närvaroplikt. Det är kursledaren, som från fall till fall avgör om eventuell frånvaro kan accepteras eller inte, samt beslutar om eventuell ersättningsuppgift. Detaljschema för varje kurs/delkurs ska finnas på BIG:s webbplats senast 4 veckor innan kursen startar. Information om datum för fältkurser finns på webbplatsen minst 2 månader innan. Det är särskilt viktigt med närvaron i början av en kurs. BIG:s institutionsstyrelse (IS) har beslutat att en student, som är frånvarande de tre första dagarna på en kurs, utestängs från labkursen som helhet! Det är viktigt att du är närvarande första dagen på en kurs för att vara säker på att få behålla din plats på kursen. Om du inte kan komma till kursstarten måste du absolut kontakta kursledaren! Eftersom studietakten är hög, kan en till synes obetydlig frånvaro medföra stora problem för de fortsatta studierna. Om du på grund av akut sjukdom eller liknande tvingas stanna hemma mer än någon enstaka dag, ska du därför snarast kontakta kursledaren eller studievägledaren. Vad händer vid längre frånvaro? För att du ska få behålla din utbildningsplats måste du följa normal studietakt. Om du av något skäl är frånvarande under en längre tid, får du inte automatiskt återuppta dina studier efter frånvaron. Behöver du av särskilda skäl vara frånvarande under en längre tid, måste du ovillkorligen ta kontakt med studievägledaren och lämna en skriftlig ansökan om att få behålla din utbildningsplats efter frånvaron. Om din ansökan beviljas får du ett skriftligt besked om detta, och du kan då återuppta dina studier på efterföljande kurser. Du bör vara medveten om att det kan bli svårt att ta igen en kurs du har missat. Du får delta i kursen när den ges vid senare tillfälle, men bara i mån av plats. Studievägledaren gör upp kölistor, och ju förr man anmäler sig, desto större är chansen att få komma med. Studieuppehåll Om du behöver göra uppehåll i dina studier för en eller flera terminer ska du kontakta BIG: s studievägledare. Observera att du måste ha läst minst en termin på ett program och godkänts på minst 15 hp för att kunna göra studieuppehåll. Om du gör ett studieuppehåll behåller du din utbildningsplats på programmet, men du är inte garanterad en plats på den kurs du planerar att läsa efter studieuppehållet.

17 16 Studieavbrott Om du tvingas avbryta biologistudierna, skall du snarast meddela detta till BIG:s kansli. OBS! Om du har studiemedel, skall du även meddela studieavbrott till studiemedelsnämnden, så att denna kan kräva tillbaka motsvarande belopp. Funktionshinder Om du har något funktionshinder, t.ex. dyslexi, prata med Studentcentrum och med studievägledaren för att se vad vi kan göra för att underlätta dina studier. 3.3 Försäkringsskydd I samband med att du börjar studera bör du se över ditt försäkringsskydd. Det är bra om du har en olycksfallsförsäkring, som ger dig ersättning för de utgifter du har för läkarvård, sjukgymnastik mm om olyckan skulle vara framme. Alla studenter har en personskadeförsäkring som gäller i laboratoriet och i fält, mer information finns på 3.4 Tentamen och betyg Tentamensregler En kurs/delkurs avslutas i de flesta fall med ett skriftligt prov, tentamen. Vid skriftlig tentamen gäller vissa regler, som finns sammanfattade i broschyren "Regler för tentamensskrivningar", som delas ut i samband med tentamen och finns på BIG:s webbplats. Reglerna har fastställts av rektor. Observera särskilt att du, för att över huvud taget få tentera, måste kunna legitimera dig. Detta gäller vid samtliga skriftliga prov. Observera också att du måste närvara minst 30 minuter vid ett skrivningstillfälle. En student, som kommer mer än 30 minuter för sent till skrivningen, har rätt att delta endast under förutsättning att ingen annan ännu hunnit avlägsna sig från skrivningen. Toalettbesök skall bokföras. För varje kurs skall det anges i schemat hur examinationen på kursen är upplagd, vilket också framgår av kursplanen. Hjälpmedel får endast användas om det uttryckligen står angivet på tentamen. Fusk Om någon har ertappats med att fuska eller försöker att fuska, ska det anmälas till BIG:s prefekt, som avgör om ärendet ska gå vidare till rektor. Rektor avgör sedan om frågan ska gå vidare till universitetets disciplinnämnd. Om disciplinnämnden fäller studenten för fusk sker någon typ av bestraffning, oftast i form av avstängning av studierna under en viss tid. Fusk kan, förutom fusk på tentor, innebära att man kopierat hela eller delar av ett skriftligt arbete utan att man angett sina källor s.k. plagiering. Det är inte alltid självklart vad som ska betraktas som plagiering och om du är osäker ska du prata med ansvarig lärare. Naturvetenskapliga fakulteten har fastställt dokumentet Etiska riktlinjer, vilket alla nyantagna studenter vid fakulteten skall intyga att de tagit del och förstått innebörden av, se BIG: s avsikt är att förebygga, motverka och avslöja alla former av fusk och har därför ett samarbete med Turnitin och Urkund som kontrollerar graden av plagiering i inlämnade studentarbeten. Det innebär att i princip alla skriftliga arbeten även ska lämnas in i elektronisk form. Omtentamen Om du av någon anledning inte kunnat närvara vid ordinarie tentamenstillfälle eller inte blivit godkänd, och vill göra ett nytt försök, måste du minst 5 arbetsdagar (ibland tidigare) före omtentamenstillfället anmäla dig till omtentamen. (se nedan om anonyma tentor). Du riskerar annars att bli utan möjlighet att tentera. Antalet omtentamenstillfällen under läsåret är begränsat. En gång per termin erbjuds även så kallade

18 uppsamlingstentamenstillfällen, då det finns möjlighet att skriva omtentamen i så gott som samtliga ämnen/kurser på grundnivå. Dessa tillfällen läggs upp löpande på BIG:s webbplats. 17 En kurs rapporteras inte som godkänd förrän samtliga obligatoriska moment är avklarade. Dit hör till exempel redogörelser för laborationer och andra praktiska moment. Laborationsrapporter eller motsvarande måste lämnas in senast två veckor efter avslutad kurs för att bli bedömda och godkända under ordinarie kurs. Dessa ska vara bedömda och återlämnade senast två veckor efter sista dag för inlämnandet. Om inlämnandet sker mer än två veckor efter avslutad kurs ska rapporten bedömas senast vid nästa ordinarie uppsamlingstentamenstillfälle. Eftersom det endast finns ett sådant tillfälle per termin, är det viktigt för dig, att du inte i onödan får rest på laborationer eller andra inlämningsuppgifter. Återlämning av skriftliga prov Du har alltid rätt att av kursledaren begära en genomgång av den rättade tentamen senast tre veckor efter tentamenstillfället. Oavsett om tentan återlämnas direkt av kursledaren eller hämtas på BIG: s kansli, gäller att du måste framföra eventuella klagomål på rättningen i samband med att du får tillbaka tentamen. Du kan inte klaga på rättningen i efterhand om du har tagit tentamen med dig från BIG: s kansli eller från genomgången. Om du vill diskutera rättningen, ska du genast lämna tillbaka tentamen och sedan ta kontakt med kursledaren. Om du inte har hämtat din tentamen inom ett år kommer den att kastas. Äldre tentamina (övningstentor) för de olika kurserna finns på BIG: s webbplats. Hur sätts betygen? Från och med läsåret tillämpas en sjugradig målrelaterad betygsskala vid Stockholms universitet. Målrelaterade betyg innebär att betygsgränsen bestäms utifrån i förhand uppställda kriterier, utan hänsyn till en enskild studentgrupps prestationer. Den sjugradiga betygsskalan har fem godkända betygssteg (A, B, C, D, E) och två underkända (F x, F). Vid betyget F x erbjuds möjlighet till komplettering upp till betyget E på vissa kurser, vilket i så fall framgår av kursplanen. Detaljerade betygskriterier för varje enskild kurs utarbetas av kursledaren i samråd med studierektorn i ämnet och delas ut senast vid kursstart. På kurser omfattande tre högskolepoäng eller mindre tillämpas ofta en tvågradig betygsskala (underkänd, godkänd). På enskilda delkurser/moment av en kurs kan det också förekomma att en tvågradig betygsskala tillämpas, vilket i så fall framgår av kursplanen. Generellt gäller vid skriftliga prov att gränsen för betyget godkänd går vid uppnådda 60 % av maxpoängen på provet ifråga. Vidare gäller att för att en kurs skall godkännas måste alla ingående prov (inklusive labbrapporter eller andra redovisningsuppgifter) ha godkänts och att man inte har möjlighet att tentera om för att höja sitt betyg, om man redan erhållit något av de fem godkända betygen. BIG har beslutat om riktlinjer och rekommendationer för betygskriterier inom kandidat- och masterutbildningen i biologi. Dessutom har BIG utformat ett antal mallar för betygskriterier, avsedda för olika typer av kurser och examinationsformer. En mall är utformad för laborationsmoment som enbart bedöms med godkänt eller underkänt, en mall för grundkurser som examineras genom skriftligt prov, en för olika moment som examineras genom muntlig och skriftlig redovisning, t ex egna arbeten, projektarbeten, uppsatser och seminarier, samt en för examensarbeten eller motsvarande självständiga arbeten. Riktlinjerna och mallarna finns på BIG: s webbplats Anonyma tentor Rektor vid Stockholms Universitet har beslutat " att alla salstentamina ska anonymiseras. Det innebär för dig som student att du måste anmäla dig till samtliga salstentor på Mina studier/mitt universitet. Normalt måste du anmäla dig senast två dagar innan en ordinarie tenta och en vecka innan en omtenta för att vara garanterad anonymitet och att få en plats. När du loggar in på Mina studier ser du en knapp >Tentamensanmälan. Där listas kommande tentor på de kurser du är registrerad på för tillfället. Ser du inte den tenta du har förväntat dig, kontakta BIG: s kansli. För mer information om anonyma tentor, se även

19 Fältkursavgifter Kandidatutbildningen Under ekologikursen är deltagarna förlagda i fält på Tovetorps forskningsstation under 5-10 dagar. Kostnaden för denna vistelse är 150 Kr./dag och innefattar frukost, lunch, och middag. Kandidatprogrammet i biogeovetenskap På programmet bedrivs undervisningen i fält sammanlagt i flera månader. Kontakta Helle Skånes för närmare information om fältkurskostnaderna. Påbyggnadskurser och masterkurser Kurserna i bland annat ekologi, etologi, faunistik, floristik, marinbiologi, zoologisk systematik, m. fl. har omfattande fältavsnitt. Kontakta respektive studierektor eller kursledare för närmare information om fältkurskostnaderna. 3.6 Ersättning för resekostnader Följande regler gäller för alla resor i samband med obligatorisk undervisning och har fastställts av BIG:s institutionsstyrelse. Utöver dessa regler finns möjlighet att söka resebidrag från CSN för den som har lång och dyr resväg mellan hemmet och studieorten. Kontakta CSN. 1. Resor inom SL-området Studenten står själv för hela kostnaden. Detta gäller vid både endagsexkursioner, studiebesök och resor till fältstationer. Du kan i förväg få information om antalet sådana resor så att du kan räkna ut om det lönar sig att skaffa periodkort. 2. Resor utanför SL-området Om BIG inte ordnat abonnerad buss, reser du med billigaste färdsätt, normalt tåg andra klass. BIG står för hela kostnaden mot redovisning av biljett/kvitto. Om du väljer att resa på annat sätt, t ex med egen bil, utgår bara ersättning motsvarande billigaste färdsätt = tåg andra klass med studentrabattkort. Resor till och från Tovetorp betalar du helt själv, trots att resan till viss del går utanför SL-området. För att du ska få ersättning för dina utlägg är det absolut nödvändigt att du sparar biljetter/ kvitton och fyller i en blankett för biljettredovisning (se Blanketten finns även på BIG: s kansli, där du också kan få hjälp att fylla i den. Tänk på att du måste lämna in den senast tre månader efter resans avslutande. 3. Resor med bil Studenter får ersättning för resa med egen bil endast om kursledaren har beordrat körningen. Även i detta fall gäller att reseräkning måste lämnas in senast tre månader efter resans avslutande. Kontakta Per Cronholm på BIG: s kansli för mer information.

20 Kursutvärdering BIG:s institutionsstyrelse har, i enlighet med högskoleförordningen och naturvetenskapliga fakultetsnämndens riktlinjer, beslutat att kursvärderingar ska genomföras på samtliga kurser. Kursvärderingen har två huvudsakliga syften: att främja studentinflytande samt att utgöra en del av underlaget för utvecklingen av kursen och lärarens roll. Genom kursvärderingen ges studenten möjlighet att påverka, reflektera över och ta ansvar för sitt lärande. Samtidigt ges viktig information om studenternas syn på vilka förutsättningar som erbjudits för måluppfyllelse av kursens förväntade studieresultat och bör således ingå som en del i utvärderingen av kursen som ligger till grund för det pedagogiska utvecklingsarbetet. BIG:s riktlinjer för hur detta ska gå till finns beskrivna på webbplatsen Från och med läsåret 14/15 genomförs kursvärderingar elektroniskt genom att en anonym kursvärdering görs tillgänglig till samtliga registrerade på kursen via e-post i samband med kursens slut. En påminnelse om att besvara enkäten skickas ut med e-post 4 dagar efter första utskicket och en vecka efter kursens slut sammanställs kursvärdringen som skickas till kursledaren. Sammanställningen av kursvärderingen och kursledarens kursrapport med och kommentarer publiceras på webplatsen 6 veckor efter kursens slut. För att kursvärderingen ska uppnå sitt syfte är det helt nödvändigt att man som student använder sin rättighet och moraliska skyldighet att ta ansvar för sin egen och andras lärande genom att besvara kursvärderingen. 3.8 Försöksdjur Under vissa kurser arbetar man med preparat av och försök med djur. Av ryggradsdjur används bl.a. råttor, fisk och grodor. Försöket går oftast ut på att dissekera avlivade djur (för att studera anatomin) eller att dissekera fram ett organ från det nyss avlivade djuret (t ex lårbensmuskeln från en groda för studier av nervers och musklers funktioner). Försöken har godkänts av Djurförsöksetiska nämnden. Försöksdjursfri variant av grundkurserna i fysiologi och organismernas mångfald finns som alternativ. För tillträde till påbyggnadskurserna Djurs morfologi och funktion, Molekylär fysiologi, Zoologisk systematik samt Fisk- och fiskeribiologi godtas dock inte den försöksdjursfria varianten av grundkurserna. Kontakta studievägledaren om du vill ha närmare upplysningar! Observera att det är nödvändigt att du redan vid registreringen/kursstarten meddelar om du vill gå en försöksdjursfri kurs. 3.9 Datorer BIG har ett flertal datorsalar. Några av dessa salar är främst avsedda för datorstödd undervisning, men när de är lediga kan de också utnyttjas för eget arbete med labbrapporter, uppsatser mm. I Biologihusen finns ett antal datorsalar med Windows-datorer och även på Tovetorps fältstation finns datorsalar. Om du vill utnyttja datorsalarna i Biologihusen, måste du ha aktiverat ditt universitetskonto (se avsnitt 3.1). BIG: s datorer kan endast användas av studenter som är, eller nyligen har varit, registrerade på någon av BIG: s kurser. Datorsalarna är inte tillgängliga under helger eller efter kl. 21 på vardagar. Per Cronholm på BIG: s kansli kan hjälpa dig med datorproblem och ansvarar också för BIG: s webbplats. Björn Palmgren (hus F rum 434, tel , e-post: är datoransvarig på BIG, och kan också hjälpa dig om du får problem med datorerna eller med programvaran Studenthälsan På Studentavdelningen finns personal som arbetar med studie- och karriärvägledning, antagning, examen, internationellt studentutbyte, språkverkstan och studenthälsa. Mer om detta hittar du på om du går in under fliken utbildning och följ sedan länken studentservice. Studenthälsan arbetar med medicinska och psykologiska frågeställningar som kan påverka din studiesituation. Via den medicinska eller den psykologiska rådgivningens telefontider eller öppna mottagningar kan du boka en tid för besök

21 Diverse ordningsregler Bibliotek Arrheniuslaboratoriernas biblioteksexpedition är öppen kl. 10:00-16:00. Det finns möjlighet att komma efter och sitta kvar till Om du vill låna, måste du skaffa ett lånekort. Djur Hundar och andra sällskapsdjur får ej medföras i universitetets lokaler. Kopiering BIG: s kopieringsmaskiner får endast användas för kopiering av kursmaterial som seminarieartiklar eller liknande, och på direkt uppdrag av kursledaren som också anger vilken kod som skall användas. För all övrig kopiering hänvisas till biblioteken eller Allhuset. Laborationer och fältarbete Det är av yttersta vikt att du följer anvisade regler och anvisningar vid vistelse i laborationslokalerna och på våra fältstationer. Tänk på att alltid ha tillstånd av ansvarig lärare på kursen att handa apparatur och kemikalier innan du börjar med en arbetsuppgift. Är du osäker så fråga. Student som inte följer regler och anvisningar och därmed orsakat materiell skada eller personskada kan bli skadeståndsskyldig och avvisad från lokalen. Olämpligt och störande uppträdande kan enligt högskoleförordningen bli föremål för disciplinåtgärder. Vid arbete i laboratorierna skall du byta om till labrock och särskilda inneskor. Labrock kvitteras ut hos Lisbeth Bergius på BIG och ska vid behov användas under hela studietiden. Det är inte tillåtet att äta eller dricka i laboratorierna. Lunch I uppehållsrummet mellan hus E och F på plan 4 finns automater för drycker, smörgåsar mm. Där kan du också äta medhavd matsäck och värma matlåda. Det kan du även med fördel göra i BÄR-rummet på plan 2 mellan E och F huset. Det är naturligtvis viktigt att du håller god ordning, diskar och plockar undan efter dig om du utnyttjar dessa möjligheter att äta lunch i BIG:s lokaler. På universitetsområdet i övrigt finns den stora restaurangen Lantis samt restauranger/cafeterior i Arrheniuslaboratoriet, Frescatihallen, Gröna villan, stora biblioteket, kafé Bojan, Juristernas hus och restaurang Picnic. Förvaringsskåp Du kan välja ett förvaringsskåp, och själv skaffa ett hänglås till det. Anmäl därefter till BIG:s kansli vilket skåp du har tagit. Låsta och oanmälda skåp klipps upp varje sommar, och kvarlämnade persedlar slängs efter tre månader. Klädskåpen finns under G-salen på plan 2, och i hus D plan 3. Ytterdörrar Ytterdörrarna till Biologihusen är öppna mellan 8.00 och på vardagar. Förbindelsegångarna mellan Biologihusen är öppna dygnet runt. OBS! OBS! Den som lämnar ett rum sist skall kontrollera att fönstren är stängda, ljuset släckt och alla dörrar låsta!

22 21 4 KANDIDATUTBILDNINGAR 4.1 Olika kandidatutbildningar Vid Stockholms universitet finns det fem kandidatprogram där biologi ingår som obligatoriskt ämne. Antalet fristående kandidatkurser inom ämnet biologi är c:a 35 och omfattningen varierar från 3 hp till 30 hp. Kandidatprogrammen är: Biogeovetenskap Biologi Marinbiologi Molekylärbiologi Nutrition (beskrivs ej här, kontakta studievägledaren om du vill veta mera) Dessutom ingår biologi som valbart alternativ inom följande utbildningar: Kandidatprogrammet i miljövetenskap Kandidatprogrammet i biomatematik och beräkningsmatematik Ämneslärarprogrammet Det finns fyra olika typer av kandidatkurser: Orienteringskurser (7,5 hp) Grundkurser (3-27 hp) Påbyggnadskurser (7,5-15 hp) Självständigt arbete (15 hp) 4.2 Kort presentation av kandidatprogrammen Biologi Den som vill studera alla former av liv, d v s växter, djur och mikroorganismer, både från ett evolutionärt, fysiologiskt, molekylärt och ekologiskt perspektiv, läser med fördel biologiprogrammet. Biologer anses ha en särskild förmåga att se komplexiteten; att många faktorer samverkar och att något till synes mycket obetydligt kan få stora effekter på helheten. Biologer arbetar också med ett ovanligt brett tidsperspektiv: bakterier förökar sig på några timmar medan växt- och djursamhällen kan utvecklats under miljontals år. Programmet består av en inledande termin biologi, sedan en termin kemi och därefter ytterligare 2 terminer biologistudier. Biologikurserna ger teoretiska och praktiska kunskaper inom biologins alla områden. De flesta kurserna varvar teori med praktiska övningar i form av laborationer och fältarbeten. Vissa kurser går under sommaren. Under det sista året ska du fördjupa dig inom någon del av biologin. Det finns mer än 20 olika påbyggnadskurser att välja mellan. Det går även att bredda utbildningen under högst en termin genom att läsa t.ex. mer kemi - eller varför inte juridik, ekonomi eller något annat icke naturvetenskapligt ämne. Programmet avslutas med ett självständigt arbete i biologi och ger behörighet till alla de 9 masterprogram inom biologi som ges vid Stockholms Universitet. Kontakt: Barbro Axelius, Marinbiologi Havet täcker 3/4 av jordens yta och omfattar allt från korallrev och djuphav till vår egen Östersjö och Västkust. I havet finner vi den största mångfalden av organismer och dess betydelse som födokälla för världens befolkning ökar idag, samtidigt som resurserna hotas av bl.a. överfiske och miljöförstöring. Kandidatprogrammet ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Under de 2 första åren av utbildningen lär du dig de biologiska grunderna och under det tredje året sker en specialisering mot marina frågor där kurserna Forskningspraktik i marinbiologi och Marinbiologi är

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng Master s programme in Biology 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för, masterprogrammet

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp University Programme in Nature Guiding, 120 Credits Högskolepoäng: 120 hp Programkod: NGNAT Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Datum för

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningar i biologi

Utbildningar i biologi Ett naturligt val för framtiden Utbildningar i biologi vid Stockholms universitet 2015-03-11 Innehållsförteckning Bli naturvetare! 2 Vad är biologi? 3 Vad är molekylärbiologi? 3 Om utbildningsvägarna 4

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Sammanställningen nedan är baserad på en skriftlig enkät som lämnades ut den 20 maj under fältavsnittet på Tovetorp och

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan SASE11, Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 högskolepoäng Economic Change, Labour Market and the Population, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman Bilaga 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll fört vid Institutionen för institutionsstyrelsens biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Närvarande styrelseledamöter: Professor Bengt Karlsson (ordförande),

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Biologiprogrammet. Biology programme

Biologiprogrammet. Biology programme Dnr: HNT 2014/438 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari.

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. 1(5) 2011-12-09 Dnr: INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN 2012 Hej! Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Masterprogrammet i Datavetenskap

Masterprogrammet i Datavetenskap Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-57-11 Datum 2012-12-18 Sid 1 (6) Masterprogrammet i Datavetenskap Master of Science

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA40, Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin, 15 högskolepoäng Economic History: Under-development in the Global Economy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP ES2408 Miljö- och hälsoskydd för naturvetare, 60 högskolepoäng Environmental Protection and Health Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Utbildningsplan för teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 2016

Utbildningsplan för teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 2016 Utbildningsplan för teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 2016 Utbildningsplanen är fastställd av naturvetenskapliga utbildningsnämnden 2015-01-29 att gälla från 2015-07-01. Teknisk/naturvetenskaplig

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Masterprogram i farmaci

Masterprogram i farmaci Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-760-10 Datum 2012-05-22 Sid 1 (7) Masterprogram i farmaci Master of Pharmaceutical Science programme Omfattning:

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap Sidan 1 av 1 Dnr: 621/333-05 Institutionen för matematik och naturvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Tidsplan: Nya och reviderade kursplaner ska vara fastställda senast en månad före sista anmälningsdag vilket i normalfallet innebär senast

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA70, Ekonomisk historia: Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 högskolepoäng Economic History: Labour Market and Working Life, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Master's Programme, Molecular Techniques in Life Science 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Master's Programme, Molecular Techniques in Life Science 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Master's Programme, Molecular Techniques in Life Science 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17.

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO400 Straff- och processrätt, 30 högskolepoäng Criminal Law and Procedural Law, 30 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Information angående förkunskapskrav för kurser på Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet

Information angående förkunskapskrav för kurser på Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet Information angående förkunskapskrav för kurser på Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet För att vara behörig att påbörja studier på Receptarieprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Margareta Ohné (ordförande), univ.lektor Barbro Axelius, professor Bertil. Borg, laboratorieassistent Inger Holmgren, univ.lektor Dag Jenssen,

Margareta Ohné (ordförande), univ.lektor Barbro Axelius, professor Bertil. Borg, laboratorieassistent Inger Holmgren, univ.lektor Dag Jenssen, STOCKHOLMS UNIVERSITET 1(3) Institutionen för biologisk grundutbildning Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen 2000-09-26 Närvarande Margareta Ohné (ordförande), univ.lektor Barbro Axelius,

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer