Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism samt parallellt beakta möjligheter till andra organisationsändringar enligt tjänsteskrivelsen nedan. Om utredningen visar att en sammanslagning är möjlig ger Kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att återkomma med en plan för genomförande. 1 (3) Datum Bakgrund Som en del inom ramen för arbetet med ETT Kungsbacka ser vi på möjligheten att slå samman förvaltningarna Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. Den traditionella kommunala strukturen med i mångt och mycket självstyrande förvaltningar som hanterar ett avgränsat område och en kultur av tämligen enväldig processtyrning och beslutsfattning kommer att utmanas. Invånarens behov och förväntningar styr, genom ökat inflytande, i allt högre grad verksamheternas inriktning. Behovet av flexibilitet, ökad samverkan och mindre sårbarhet gör att nuvarande förvaltningsstruktur bör analyseras och granskas kritiskt. I det specifika fallet med Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism finns det många beröringspunkter mellan de båda organisationerna. Förvaltningarna har i stort samma målgrupper och arbetar i huvudsak med att skapa ett attraktivt utbud för invånarens fria tid. Inom flera områden som ungdomsverksamhet, bidragsgivning, besöksmål och arrangemang finns idag parallella verksamheter. Redan idag finns flera goda samarbeten mellan förvaltningarna och det finns potential för mycket mer. Samtidigt KUB1001, v2.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5B Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) överlappar verksamheter varandra till viss del och skulle kunna organiseras mera effektivt. Bland Sveriges största kommuner har flertalet en gemensam organisation för fritidsoch kulturfrågor. Undantagen finns i huvudsak bland Sveriges största kommuner som kan skapa bärkraftiga, relativt stora, organisationer för de respektive områdena. Bland övriga kan Halmstad med en sammanslagen teknik- och fritidsnämnd nämnas. I den mån det går att urskilja en trend har åtminstone två av Sveriges 30 största kommuner slagit samman fritids- och kulturorganisationerna under de senaste åren. I närområdet har både Mölndal och Varberg gemensam organisation för frågorna. Sedan ett drygt halvår tillbaka är förvaltningschefstjänsten för Kultur & Turism vakant. Förvaltningschefen för Fritid & Folkhälsa är i dagsläget tillförordnad även för Kultur & Turism. Det är ingen förutsättning för en sammanslagning men givetvis underlättar den nuvarande situationen en sådan process. Förslaget Med utgångspunkt i tankegångarna ovan vill vi pröva möjligheten att fusionera de två förvaltningarna och samtidigt se på om delar av verksamheten kan organiseras mer rationellt i andra delar av kommunen och vice versa. Syftet är att identifiera möjligheter till bättre invånarservice samt en effektiv och stabil organisation. Utredningen kan komma att påvisa ekonomiska vinster, men det är ingen förutsättning för en sammanslagning om andra vinster som ökad service och kvalitet kan konstateras. Uppdraget kommer att handla om att synliggöra fördelar och nackdelar med förslaget ur ett verksamhets-, ekonomiskt och organisationskulturellt perspektiv. Om utredningen pekar mot en sammanslagning ska den kompletteras med förslag till ny organisationsstruktur och plan för fortsatt process. Det är en omfattande process som initialt behandlar grundförutsättningar och om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra en fusion. Detta bör kunna genomföras relativt snabbt och vara klart innan halvårsskiftet. Det konkreta arbetet att sammanföra organisationerna och implementera en ny organisation kan komma att ta längre tid. Ett utkast till tidplan för det arbetet ingår som en del i utredningen. En hög grad av delaktighet i processen är en framgångsfaktor för utredningen och därför ska medarbetare från alla berörda organisationer involveras. Samtidigt ska inte ordinarie verksamhet hämmas. En extern resurs kommer att anlitas som stöd och de medarbetare som medverkar i utredningen ska få avlastning i sina ordinarie uppdrag. Uppdragets omfattning 1. Utifrån förutsättningarna ovan vill vi utreda möjligheten att fusionera Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. 2. I utredningen ingår att se över vilka funktioner, exempelvis driftfunktioner, som kan organiseras inom andra delar av kommunen. Här blir arbetet med ett gemensamt Teknikens hus en viktig beståndsdel. 3. I utredningen ingår också att överväga om Kulturskolan, som idag organiseras inom gymnasie- och vuxenverksamhet, bör integreras i en ny fritids- och kulturorganisation.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Begränsningar 4. I utredningen ingår inte frågan om verksamhetsgrenen Turisms organisatoriska tillhörighet. 5. Nuvarande nämndstruktur berörs inte av utredningen. Övrigt 6. Om utredningen leder till slutsatsen att en sammanslagning är fördelaktig ska den kompletteras med förslag till organisationsstruktur samt en plan för fortsatt arbete inklusive tidsplan och organisation för fortsatt arbete. Linus Kron Förvaltningschef Fritid och Folkhälsa Kultur och Turism Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:11 Mall för delegeringsförteckning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att mallen för delegeringsförteckning ska användas av alla nämnder. Ändringar av delegeringsmallen som är av principiell karaktär ska tas upp till kommunstyrelsen för beslut. Kanslichefen får rätt att göra uppdateringar av mallen som inte är av principiell karaktär. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till en mall för delegeringsförteckning. Mallen ska vara ett stöd för förvaltningarna när dessa tar fram ett underlag inför nämndens beslut om delegering av beslutanderätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Mall för delegeringsförteckning Beslutet skickas till Samtliga förvaltningar. Beskrivning av ärendet Det har under en tid pågått ett arbete med att se över kommunstyrelsens delegeringsförteckning. Ett syfte har också varit att se över så att vi har en samsyn och samordning kring frågor om delegering inom alla förvaltningar och nämnder. Det har resulterat i en mall för delegeringsförteckningar och ett regelverk. Regelverket är en samling av regler och rättspraxis kring vad som gäller för delegering. Det dokumentet kräver inget politiskt beslut och uppdateras vid behov. Mallen för delegeringsförteckningen ska vara ett stöd för förvaltningarna när dessa tar fram ett underlag inför nämndens beslut. Eftersom vi inom Kungsbacka kommun eftersträvar en likadan hantering av hur vi delegerar beslutanderätten inom de områden som Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) alla nämnder hanterar, dvs. ekonomi, personal och allmänna frågor (såsom utlämnande av handlingar etc.) är det av vikt att mallen förankras och tillämpas. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef kansli/

6 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Delegeringsförteckning Nämnden för. Antagen av nämnden för. 201x-xx-xx Dnr NN/201x:xxx 1

7 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro 4 3 Förkortningar 5 4 Verksamhet 6 5 Allmänt 7 6 Ekonomi 8 7 Personal 9 8 Namnlista över delegater 10 2

8 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 1 Inledning Instruktion Detta är en mall till delegeringsförteckning för nämnder inom Kungsbacka kommun. Mallen innehåller delar som anger delegering inom vissa områden som ska vara likadana för alla nämnder. Det gäller områden inom ekonomi, personal och vissa allmänna områden såsom utlämnande av allmänna handlingar. För övrigt ska förteckningen förses med de delar som gäller specifikt för respektive nämnd utifrån reglemente eller annat särskilt beslut av kommunfullmäktige eller som följer enligt lag. Till denna mall finns även ett annat dokument som är sammanställning över vad som gäller generellt kring delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Kungsbacka kommun. Sist i delegeringsförteckningen ska det finnas en lista där det anges med namn och funktion vilka personer som har rätt att fatta beslut. Denna lista uppdateras allteftersom namnen ändras varaktigt. Ovanstående är en instruktion nedan finns ett förslag på en inledning: Nämnden för XXs ansvar och uppgifter redovisas i nämndens reglemente. Med denna delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten vilket innebär att delegaten får i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Om nämnden väljer att delegera till förvaltningschefen ska det även framgå om denne har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Vem som beslutanderätten delegeras till ska framgå av ett särskilt beslut/förteckning av förvaltningschefen. Till denna förteckning finns även en sammanställning över vilka generella regler som gäller kring delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Kungsbacka kommun. Sist i delegeringsförteckningen ska det finnas en lista där det anges med namn och funktion vilka personer som har rätt att fatta beslut. Denna lista uppdateras allteftersom namnen ändras regelbundet utan särskilt beslut. Inom nämnden för XX ska det enligt beslut av kommunfullmäktige finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska besluta i ärenden enligt denna delegeringsförteckning. Arbetsutskottets arbetsformer, sammansättning och uppgifter i övrigt framgår av Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Kungsbacka kommun. 3

9 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 2 Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro Instruktion Det är viktigt att det av delegeringsförteckningen framgår vem som är ersättare vid en annan delegats frånvaro. Ett alternativ är att ange i förteckningen på respektive ärende vem som är ersättare. Om det finns en ställföreträdare utsedd är det viktigt att det finns ett beslut där det framgår för vilken tid ställföreträdaren har det uppdraget. En chef är inte automatiskt ersättare utan denne måste i så fall vara utsedd till ersättare för ordinarie delegat. Ersättare för nämndens ordförande Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. Vid ersättare för förvaltningschef Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till förvaltningschefens ersättare eller ställföreträdare. Vid förfall för övriga delegater 1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet 2) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende- /verksamhetssystemet. 3) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta till dess att ordinarie delegat återkommit. 4

10 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 3 Förkortningar Instruktion Ange samtliga förkortningar som förekommer i förteckningen. KL FvL OSL LAS AB FC HRC Kommunallag Förvaltningslag Offentlighets- och sekretesslag Lag om anställningsskydd Allmänna bestämmelser, kollektivavtal Förvaltningschef HR-chef 5

11 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 4 Verksamhet Instruktion Det här avsnittet anpassas efter nämndens olika ansvarsområden. Kan delas in i flera kapitel. Ange beslutet så kortfattat som möjligt. Ange lagrum enligt exemplet nedan. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att vidaredelegera Anmärkning kap 1 SoL Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet. FC X Med hjälp i hemmet avses hemtjänst och boendestöd

12 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 5 Allmänt Instruktion I detta avsnitt finns angivet delegering avseende utlämnande av allmänna handlingar, prövning av sekretess, hantering av överklaganden, föra talan i domstol, avge yttranden mm. Utöver nedan angivna kan det finnas ytterligare frågor som behöver delegeras, till exempel att lämna yttranden i vissa typer av ärenden. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till 5.1 KL 6 kap 36 Rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 5.2 OSL 6 kap 3-6 Beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll eller att inte lämna ut en allmän handling. 5.3 FvL 24 Beslut om avvisande av för sent inkomna överklaganden. 5.4 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kungsbacka kommun Utse ombud med rätt att föra talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller på annat sätt faller inom nämndens ansvarsområde Ordförande FC FC FC Med rätt att vidaredelegera X X Anmärkning Ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 7

13 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 6 Ekonomi Instruktion Här anges beslut som kräver delegering vad avser inköp, avtal, upphandling mm. Detta kan behöva anpassas till respektive nämne till exempel vad avser belopp och kompletteras med nämndspecifika uppgifter. Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning 6.1 Kommunens tillämpningsföreskrifter för upphandlingspolicy 6.2 Nämndens beslut om nämndbudget och Kungsbacka styrmodell 6.3 Regler för kommunens likvidplanering, kravoch inkasso-verksamhet och kontanthantering Fastställt av kommunfullmäktige , 160 Beslut om upphandling inom nämndens verksamhetsområde. Beslutanderätten innefattar även att godkänna tilldelning och underteckna avtalet. Beslut om förvaltningsbudget med fördelning på verksamhetsnivå. Beslut om att avskriva utestående fordringar upp till visst belopp (ange vilket). Delegerat till Med rätt att vidaredelegera Anmärkning FC X Nämnden kan besluta att delegationen ska omfatta särskilda belopp. Om inte så gäller beslutet inom budget. FC FC X Avskrivning om högst ett basbelopp får vidaredelegeras. 8

14 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 7 Personal Instruktion Här anges delar inom personalområdet som kräver delegering för tjänstemannabeslut. Övriga ärenden inom personalområdet som är att betrakta som ren verkställighet finna angivna i en särskild förteckning. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till 7.1 LAS Anställningar (både tillsvidareoch visstidsanställningar) Med rätt att vidaredelegera Anmärkning LAS Verksamhetschef FC I dialog med utskott eller presidium LAS Övrig personal FC X 7.2 AB Beslut om disciplinåtgärd såsom varning, löneavdrag eller avstängning 7.3 LAS 7 Beslut om uppsägning av personliga skäl FC FC X X 7.4 LAS 18 Beslut om avsked HRC 7.5 LAS 7 Uppsägning på grund av arbetsbrist 7.6 Avtal Förhandla och teckna kollektivavtal om den individuella fördelningen inom respektive förvaltning i samband med löneöversyn FC FC X 9

15 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 8 Namnlista över delegater Funktion Namn 10

16 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun [Klicka här och skriv Månad och År] 11

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:72 Transport av exploateringsavtal för Onsala Herrgård Förslag till beslut Förslag till transport av exploateringsavtal för Onsala Herrgård till AB Lyngås Mossen godkänns. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för kommunens räkning underteckna transport av exploateringsavtal jämte i ärendet övrigt förekommande handlingar. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslöt , 186, att godkänna exploateringsavtal berörande fastigheterna Lyngås 3:3, 3:6 och Kråkekärr 1:6 med dess ägare kommanditbolaget Onsala Herrgård. Avtalen undertecknades respektive Som ett led i genomförandet av exploateringen har lantmäteriförrättning skett där bland annat seniorbostäderna avstyckats till fastigheten Kungsbacka Lyngås 3:264. KB Onsala Herrgård har i köpekontrakt jämte tilläggsavtal daterat överlåtit fastigheterna Lyngås 3:264 och Mossen 3:14 till AB Lyngås Mossen, Köpet har för sitt genomförande villkorats av att köparen ska förbinda sig att överta samtliga åtaganden och skyldigheter i upprättat exploateringsavtal. I föreliggande handling Transport av exploateringsavtal Onsala Herrgård tranporteras exploateringsavtalet på oförändrade villkor till AB Lyngås Mossen, under förutsättning av att bolaget erhåller lagfart på köpet. AB Lyngås Mossen ikläder sig de rättigheter och skyldigheter som enligt exploateringsavtalet tillkommer exploatören. AB Lyngås Mossen ska ställa säkerhet om kr innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige. 1 (2) Irene Börjesson Kommunstyrelsens förvaltning Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Avtalsförslag Beslutet skickas till AB Lyngås Mossen, KB Onsala Herrgård, IB Irene Börjesson Exploateringshandläggare

19 Datum Diarienummer KS/2015:72 TRANSPORT AV EXPLOATERINGSAVTAL ONSALA HERRGÅRD Kommunfullmäktige beslöt , 186, att godkänna exploateringsavtal berörande fastigheterna Lyngås 3:3, 3:6 och Kråkekärr 1:6 med dess ägare kommanditbolaget Onsala Herrgård. Avtalen undertecknades respektive Som ett led i genomförandet av exploateringen har lantmäteriförrättning skett där bland annat seniorbostäderna avstyckats till fastigheten Kungsbacka Lyngås 3:264. KB Onsala Herrgård har i köpekontrakt jämte tilläggsavtal daterat överlåtit fastigheterna Lyngås 3:264 och Mossen 3:14 till AB Lyngås Mossen, Köpet har för sitt genomförande villkorats av att köparen ska förbinda sig att överta samtliga åtaganden och skyldigheter i upprättat exploateringsavtal. Ovan nämnda exploateringsavtalet tranporteras härmed på oförändrade villkor till AB Lyngås Mossen, , under förutsättning av att bolaget erhåller lagfart på köpet. Kommunstyrelsens förvaltning Irene Börjesson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

20 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) AB Lyngås Mossen ikläder sig härmed de rättigheter och skyldigheter som enligt exploateringsavtalet tillkommer exploatören. Säkerhet om kr ska vara ställd innan kommunen tar upp detta avtal för beslut i kommunfullmäktige. Denna handling är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Göteborg den För AB LYNGÅS MOSSEN: Kungsbacka den För KUNGSBACKA KOMMUN: Ovanstående transport godkänns: Göteborg den För KB ONSALA HERRGÅRD:

21 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:83 Förslag till ändring av reglemente för Funktionsstöd Förslag till beslut - kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för nämnden för Funktionsstöd daterat Det nya reglementet gäller från och med 1 maj Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande. Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

22 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Funktionsstöd Tjänsteskrivelse Förslag till nytt reglemente Beslutet skickas till Nämnden för Funktionsstöd Nämnden för Äldreomsorg Beskrivning av ärendet Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Nämnden för Funktionsstöd har behandlat ärendet och ställer sig bakom förslaget till ändring av reglementet och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Detta förslag till ändring avses behandlas samtidigt med motsvarande ändringar av reglementet för nämnden för Äldreomsorg. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef, kansli/

23 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd PROTOKOLLSUTDRAG Datum Reglementesförändring FS/2015: Beslut Nämnden för Funktionsstöd ställer sig bakom förslaget på nytt reglemente för nämndens ansvar och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Sammanfattning Förvaltningschef Eva Apelvi föredrar ärendet. Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna effektivisering. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå reglementesförändring. Områden som är aktuellt att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. Expedierat/bestyrkt

24 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd PROTOKOLLSUTDRAG Datum I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Förslag till reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till KS Expedierat/bestyrkt

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FS/2015:16 Reglementesförändring Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd ställer sig bakom förslaget på nytt reglemente för nämndens ansvar och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna effektivisering. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå reglementesförändring. Områden som är aktuellt att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Eva Apelvi Funktionsstöd (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

26 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Förslag till reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till KS Eva Apelvi Förvaltningschef Funktionsstöd

27 REGLEMENTE - NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSSTÖD Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Nämnden för Funktionsstöd ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende vissa omsorger, insatser och vård för personer med funktionshinder. Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Undantaget insatserna rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 LSS samt beslut och verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolbarn över 12 år enligt 9 7 LSS. Nämnden ansvarar därutöver för myndighetsutövning och verkställighet: Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionshinder. Ansvaret avser bedömt behov av insatser som beskrivs enligt 9 LSS Bistånd enligt SoL, stöd i hemmet i form av boendestöd till personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen och personer som tillhör LSS personkrets 1-2 och där behovet inte tillgodoses genom hemtjänst Sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder och bistånd enligt SoL i form av bostad med särskild service och korttidsplats för personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen Kompletterande bistånd i form av stöd i hemmet till personer över 65 år med personlig assistans Utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

28 SAMMANSÄTTNING 2 Nämnden för Funktionsstöd består av det antalet ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer i samband med att val av ledamöter och ersättare sker. ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente. Det åligger nämnden att följa lagstiftningen och att kontinuerligt följa upp verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden skall till kommunfullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden skall i sina protokoll låta förvaltningschefs mening antecknas i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschef är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade. REGISTERANSVAR 4 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden är vidare personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Registeransvaret enligt datalagen upphör dock att gälla den 1 oktober PERSONALPOLITIK 5 Nämnden handhar i den mån de inte handläggs av kommunstyrelsen eller annat organ inom kommunen frågor rörande förhållandet mellan nämnden och dess arbetstagare. REGELREFORMERING 6 Det åligger nämnden att verka för regelförenkling och regelreformering inom nämndens verksamhetsområde.

29 INFORMATION 7 Det åligger nämnden att till allmänheten lämna information om nämndens verksamhet. TALERÄTT 8 Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller eljest faller inom nämndens ansvarsområde.

30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:91 Förslag till ändring av reglementet för Äldreomsorgen Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för nämnden för Äldreomsorg daterat Det nya reglementet gäller från och med 1 maj Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Äldreomsorg Tjänsteskrivelse Förslag till nytt reglementet Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

31 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Nämnden för Äldreomsorg Nämnden för Funktionsstöd Beskrivning av ärendet Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Nämnden för Äldreomsorg har behandlat ärendet och förslår Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget. Detta förslag till ändring avses behandlas samtidigt med motsvarande ändringar av reglementet för nämnden för Funktionsstöd. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef, kansli/

32 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Äldreomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum Reglementsförändring förslag till kommunfullmäktige ÃO/2015:9 Beslut Nämnden för Äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för nämndens verksamhet. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att planera för att tillgodose insatser enligt service och omsorg enligt socialtjänstlagen samt hemsjukvård och rehabilitering inom en organisation. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS sant bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionsnedsättning och kompletterande bistånd till personlig assistans till personer över 65 år inom en organisation. Syftet är att nå effektivitet och kvalitetssäkring avseende planering, genomförande, uppföljning och förändringar Syftet är att minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna förändring. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå förändring av nämndernas reglementen. Områden som är aktuella att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för Expedierat/bestyrkt

33 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Äldreomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum fortsättning genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 11 Förslag till förändrat reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Expedierat/bestyrkt

34 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Äldreomsorg Beslut 1 (2) Reglementesförändring Datum Beslut Nämnden för Äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för nämndens verksamhet. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att planera för att tillgodose insatser enligt service och omsorg enligt socialtjänstlagen samt hemsjukvård och rehabilitering inom en organisation. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS sant bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionsnedsättning och kompletterande bistånd till personlig assistans till personer över 65 år inom en organisation. Syftet är att nå effektivitet och kvalitetssäkring avseende planering, genomförande, uppföljning och förändringar KUB1001, v2.0, Nämnden för Äldreomsorg Lillemor Berglund Förvaltningschef Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

35 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Syftet är att minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna förändring. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå förändring av nämndernas reglementen. Områden som är aktuella att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 11 Förslag till förändrat reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

36 Förslag REGLEMENTE - NÄMNDEN FÖR ÄLDREOMSORG Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Nämnden ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av: - Särskilt boende - Hemtjänst i form av o Serviceinsatser o Omsorgsinsatser o Trygghetslarm - Dagomsorg - Korttidsplatser - Växelvård - Kontaktperson - Omsorgsbidrag - Hemsjukvård - Rehabilitering SAMMANSÄTTNING 2 Nämnden består av det antalet ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer i samband med att val av ledamöter och ersättare sker. ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 3 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente. Det åligger nämnden att följa lagstiftningen och att kontinuerligt följa upp verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

37 Förslag Nämnden skall till kommunfullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden skall i sina protokoll låta förvaltningschefs mening antecknas i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschef är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade. REGISTERANSVAR 4 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden är vidare personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. PERSONALPOLITIK 5 Nämnden handhar i den mån de inte handläggs av kommunstyrelsen eller annat organ inom kommunen frågor rörande förhållandet mellan nämnden och dess arbetstagare. REGELREFORMERING 6 Det åligger nämnden att verka för regelförenkling och regelreformering inom nämndens verksamhetsområde. INFORMATION 7 Det åligger nämnden att till allmänheten lämna information om nämndens verksamhet. TALERÄTT 8 Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller eljest faller inom nämndens ansvarsområde.

38 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:82 Svar på motion om läsambassadörer Förslag till beslut Motionen avslås med hänvisning till nämnden för Förskola och Grundskolas bedömning att två anställda läsambassadörer skulle innebära ökade kostnader för insatser som redan genomförs inom ramen för förvaltningens nuvarande verksamhet. Sammanfattning Ledamöterna Clas Rosander (MP), Harri Lötjönen (MP) och Emma Vildstrand (MP) väcker i skrivelse daterad motion om att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade , 32 att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen remitterades därefter till nämnderna för Förskola & Grundskola respektive Kultur & Turism för yttrande. Nämnden för Kultur & Turism instämde , 32 i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslog att utbildade skolbibliotekarier anställs på kommunens skolor. I sitt yttrande , 76 gjorde nämnden för Förskola & Grundskola bedömningen att motionen bör avslås, med hänvisning till de fokuserade åtgärder för att utveckla elevers läsande som redan sker i förvaltningens verksamhet. Exempel på specifika insatser är läsprojekt som Kungsbacka utvecklar läsning och Kungsbacka utvecklar språk och kommunikation. Ett antal skolor har även förstelärare med svenska och läsning som prioriterade ämnesområden i sina utvecklingsuppdrag, och därutöver finns ett kontinuerligt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger. Under 2015 tillkommer även flera statligt bekostade åtgärder för att främja elevers läsande och läsförståelse. I detta sammanhang skulle två anställda läsambassadörer medföra ökade kostnader för insatser som redan genomförs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Kultur & Turism, , 32 Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, , 76 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 32 Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

39 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Clas Rosander, Harri Lötjönen, Emma Vildstrand

40 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Kultur & Turism SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) Sammanträdesdatum KT/2014:43 Motion om läsambassadörer från (MP) - yttrande över remiss KS/2014:82 Beslut Nämnden för Kultur & Turism instämmer i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslår att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Sammanfattning Miljöpartiet de gröna (MP) i Kungsbacka har i skrivelse väckt frågan om läsambassadörer. De föreslår kommunfullmäktige besluta att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Motionen har remitterats till nämnderna för Förskola & Grundskola och Kultur & Turism för yttrande. Förvaltningen för Kultur & Turism instämmer med motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse. Enligt skollagen ska alla skolor ha ett eget skolbibliotek. Vi citerar ur skriften "Skola+bibliotek=skolbibliotek" utgiven av Kungliga Biblioteket: "För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma denna utifrån foljande basuppdrag: Pedagogiskverksamhet Läsfrämjande Tillgänglighet Bemanning" Genom att anställa skolbibliotekarier på alla skolor i kommunen tillgodoses behovet av läsutveckling och lässtimulans på allra bästa sätt. Eftersom det idag finus en samordningstjänst för skolbibliotek inom förvaltningen för Förskola & Grundskola ser vi den som en naturlig samarbetskontakt mellan förvaltningen Kultur & Turisms bibliotek och kommunens skolbibliotek. Förvaltningens förslag är att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Beslutsunderlag Remiss från KS Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Justerare Jf_y /!)~ I ExpedieraUbeslyrkt

41 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Kultur & Turism Motion om läsambassadörer från (MP) - yttrande över remiss KS/2014:82 Förslag till beslut Nämnden för Kultur & Turism instämmer i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslår att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. 1 (2) Datum KT/2014:43 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna (MP) i Kungsbacka har i skrivelse väckt frågan om läsambassadörer. De föreslår kommunfullmäktige besluta att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Motionen har remitterats till nämnderna för Förskola & Grundskola och Kultur & Turism för yttrande. Förvaltningen för Kultur & Turism instämmer med motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse. Enligt skollagen ska alla skolor ha ett eget skolbibliotek. Vi citerar ur skriften Skola+bibliotek=skolbibliotek utgiven av Kungliga Biblioteket: För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma denna utifrån följande basuppdrag: Pedagogisk verksamhet Läsfrämjande Tillgänglighet Bemanning KUB1001, v2.0, Kultur & Turism Stab Monika Bergbom Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 6 Telefon Fax

42 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Genom att anställa skolbibliotekarier på alla skolor i kommunen tillgodoses behovet av läsutveckling och lässtimulans på allra bästa sätt. Eftersom det idag finns en samordningstjänst för skolbibliotek inom förvaltningen för Förskola & Grundskola ser vi den som en naturlig samarbetskontakt mellan förvaltningen Kultur & Turisms bibliotek och kommunens skolbibliotek. Vårt förslag är att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Linus Kron Tf förvaltningschef Anna Byvald Verksamchefschef Fyrens bibliotek Per-Anders Selin Tf verksamhetschef Närbiblioteken Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

43 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) Sammanträdesdatum FG/2014:139 Motion om läsambassadörer från Emma Vildstrand (MP), Harri Lötjönen (MP) och Clas Rosander (MP). Remissyttrande till kommunstyrelsen KS/2014:82 Beslut Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att avslå motionen om läsambassadörer. Sammanfattning Britt-Louise Johansson föredrar remissyttrande om läsambassadörer. Motionärerna föreslår Kommunfullmäktige besluta om att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Inom Förskola & Grundskola finns många fokuserade insatser för att utveckla läsning och för närvarande finns inget behov av inrättande av läsambassadörer. Beslutsunderlag Arbetsutskottet Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunfullmäktige, Läsambassadörer, Beslutsexped ieri ng Kommunstyrelsen, Nämnden för Kultur & Turism Justerare Expedierat/bestyrkt

44 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2014:139 Nämnden för Förskola & Grundskola Remiss från kommunstyrelsen 2014:82 om läsambassadörer från Miljöpartiet de gröna (MP). Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola avslår motionen om läsambassadörer med hänvisning till Skollagen, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och Läroplanen för grundskolan LGR 11 och de insatser som redan sker i förvaltningens verksamhet. Motivering till beslut Verksamheten i kommunens förskolor och grundskolor styrs av de nationella och kommunala styrdokumenten. Enligt de nationella styrdokumenten ska förskolor och skolor arbeta med utbildning kring läsinlärning och läsförståelse och det ska vara lustfyllt, lärorikt och utmanande. I lärarnas uppdrag ingår att de ska främja läslust och reflektioner kring läsning. Kungsbacka har startat olika läsprojekt inom grundskola och förskola, Kungsbacka utvecklar läsning, KUL, Jätte-KUL och Kungsbacka utvecklar språk och kommunikation, KUSK. Förskolor och grundskolor har tillgång till språkutvecklare kopplade till nationell utveckling genom Skolverket startar Läslyftet, en nationell satsning på läsning, vilket bekostas av statliga medel. Kungsbacka kommer att ingå i denna satsning från hösten Regeringen har aviserat Lågstadielyftet med start En satsning på barnens baskunskaper i att läsa, skriva och räkna. Förskolor och skolor i Kungsbacka har tillgång till Skoldatateket. Förskolor och skolor har skolbibliotek eller tillgång till bokbuss. Skolbibliotekarier och pedagoger samarbetar kring barns och elevers läsning. Flera skolor i förvaltningen har förstelärare som i sina utvecklingsuppdrag har svenska och läsning som prioriterade ämnesområden. Britt-Louise Johansson Förskola & Grundskola Utvecklingsledare (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 22 januari 2014, klockan 15 Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka 1 (2) Datum 2014-01-10 Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anna Hjertqvist (-) och Monica Neptun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2010-04-26 37 2011-01-01 2010/224-001 Kf 2015-05-25 104 2015-06-01 2014/1026 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer