Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism samt parallellt beakta möjligheter till andra organisationsändringar enligt tjänsteskrivelsen nedan. Om utredningen visar att en sammanslagning är möjlig ger Kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att återkomma med en plan för genomförande. 1 (3) Datum Bakgrund Som en del inom ramen för arbetet med ETT Kungsbacka ser vi på möjligheten att slå samman förvaltningarna Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. Den traditionella kommunala strukturen med i mångt och mycket självstyrande förvaltningar som hanterar ett avgränsat område och en kultur av tämligen enväldig processtyrning och beslutsfattning kommer att utmanas. Invånarens behov och förväntningar styr, genom ökat inflytande, i allt högre grad verksamheternas inriktning. Behovet av flexibilitet, ökad samverkan och mindre sårbarhet gör att nuvarande förvaltningsstruktur bör analyseras och granskas kritiskt. I det specifika fallet med Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism finns det många beröringspunkter mellan de båda organisationerna. Förvaltningarna har i stort samma målgrupper och arbetar i huvudsak med att skapa ett attraktivt utbud för invånarens fria tid. Inom flera områden som ungdomsverksamhet, bidragsgivning, besöksmål och arrangemang finns idag parallella verksamheter. Redan idag finns flera goda samarbeten mellan förvaltningarna och det finns potential för mycket mer. Samtidigt KUB1001, v2.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5B Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) överlappar verksamheter varandra till viss del och skulle kunna organiseras mera effektivt. Bland Sveriges största kommuner har flertalet en gemensam organisation för fritidsoch kulturfrågor. Undantagen finns i huvudsak bland Sveriges största kommuner som kan skapa bärkraftiga, relativt stora, organisationer för de respektive områdena. Bland övriga kan Halmstad med en sammanslagen teknik- och fritidsnämnd nämnas. I den mån det går att urskilja en trend har åtminstone två av Sveriges 30 största kommuner slagit samman fritids- och kulturorganisationerna under de senaste åren. I närområdet har både Mölndal och Varberg gemensam organisation för frågorna. Sedan ett drygt halvår tillbaka är förvaltningschefstjänsten för Kultur & Turism vakant. Förvaltningschefen för Fritid & Folkhälsa är i dagsläget tillförordnad även för Kultur & Turism. Det är ingen förutsättning för en sammanslagning men givetvis underlättar den nuvarande situationen en sådan process. Förslaget Med utgångspunkt i tankegångarna ovan vill vi pröva möjligheten att fusionera de två förvaltningarna och samtidigt se på om delar av verksamheten kan organiseras mer rationellt i andra delar av kommunen och vice versa. Syftet är att identifiera möjligheter till bättre invånarservice samt en effektiv och stabil organisation. Utredningen kan komma att påvisa ekonomiska vinster, men det är ingen förutsättning för en sammanslagning om andra vinster som ökad service och kvalitet kan konstateras. Uppdraget kommer att handla om att synliggöra fördelar och nackdelar med förslaget ur ett verksamhets-, ekonomiskt och organisationskulturellt perspektiv. Om utredningen pekar mot en sammanslagning ska den kompletteras med förslag till ny organisationsstruktur och plan för fortsatt process. Det är en omfattande process som initialt behandlar grundförutsättningar och om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra en fusion. Detta bör kunna genomföras relativt snabbt och vara klart innan halvårsskiftet. Det konkreta arbetet att sammanföra organisationerna och implementera en ny organisation kan komma att ta längre tid. Ett utkast till tidplan för det arbetet ingår som en del i utredningen. En hög grad av delaktighet i processen är en framgångsfaktor för utredningen och därför ska medarbetare från alla berörda organisationer involveras. Samtidigt ska inte ordinarie verksamhet hämmas. En extern resurs kommer att anlitas som stöd och de medarbetare som medverkar i utredningen ska få avlastning i sina ordinarie uppdrag. Uppdragets omfattning 1. Utifrån förutsättningarna ovan vill vi utreda möjligheten att fusionera Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. 2. I utredningen ingår att se över vilka funktioner, exempelvis driftfunktioner, som kan organiseras inom andra delar av kommunen. Här blir arbetet med ett gemensamt Teknikens hus en viktig beståndsdel. 3. I utredningen ingår också att överväga om Kulturskolan, som idag organiseras inom gymnasie- och vuxenverksamhet, bör integreras i en ny fritids- och kulturorganisation.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Begränsningar 4. I utredningen ingår inte frågan om verksamhetsgrenen Turisms organisatoriska tillhörighet. 5. Nuvarande nämndstruktur berörs inte av utredningen. Övrigt 6. Om utredningen leder till slutsatsen att en sammanslagning är fördelaktig ska den kompletteras med förslag till organisationsstruktur samt en plan för fortsatt arbete inklusive tidsplan och organisation för fortsatt arbete. Linus Kron Förvaltningschef Fritid och Folkhälsa Kultur och Turism Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:11 Mall för delegeringsförteckning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att mallen för delegeringsförteckning ska användas av alla nämnder. Ändringar av delegeringsmallen som är av principiell karaktär ska tas upp till kommunstyrelsen för beslut. Kanslichefen får rätt att göra uppdateringar av mallen som inte är av principiell karaktär. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till en mall för delegeringsförteckning. Mallen ska vara ett stöd för förvaltningarna när dessa tar fram ett underlag inför nämndens beslut om delegering av beslutanderätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Mall för delegeringsförteckning Beslutet skickas till Samtliga förvaltningar. Beskrivning av ärendet Det har under en tid pågått ett arbete med att se över kommunstyrelsens delegeringsförteckning. Ett syfte har också varit att se över så att vi har en samsyn och samordning kring frågor om delegering inom alla förvaltningar och nämnder. Det har resulterat i en mall för delegeringsförteckningar och ett regelverk. Regelverket är en samling av regler och rättspraxis kring vad som gäller för delegering. Det dokumentet kräver inget politiskt beslut och uppdateras vid behov. Mallen för delegeringsförteckningen ska vara ett stöd för förvaltningarna när dessa tar fram ett underlag inför nämndens beslut. Eftersom vi inom Kungsbacka kommun eftersträvar en likadan hantering av hur vi delegerar beslutanderätten inom de områden som Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) alla nämnder hanterar, dvs. ekonomi, personal och allmänna frågor (såsom utlämnande av handlingar etc.) är det av vikt att mallen förankras och tillämpas. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef kansli/

6 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Delegeringsförteckning Nämnden för. Antagen av nämnden för. 201x-xx-xx Dnr NN/201x:xxx 1

7 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro 4 3 Förkortningar 5 4 Verksamhet 6 5 Allmänt 7 6 Ekonomi 8 7 Personal 9 8 Namnlista över delegater 10 2

8 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 1 Inledning Instruktion Detta är en mall till delegeringsförteckning för nämnder inom Kungsbacka kommun. Mallen innehåller delar som anger delegering inom vissa områden som ska vara likadana för alla nämnder. Det gäller områden inom ekonomi, personal och vissa allmänna områden såsom utlämnande av allmänna handlingar. För övrigt ska förteckningen förses med de delar som gäller specifikt för respektive nämnd utifrån reglemente eller annat särskilt beslut av kommunfullmäktige eller som följer enligt lag. Till denna mall finns även ett annat dokument som är sammanställning över vad som gäller generellt kring delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Kungsbacka kommun. Sist i delegeringsförteckningen ska det finnas en lista där det anges med namn och funktion vilka personer som har rätt att fatta beslut. Denna lista uppdateras allteftersom namnen ändras varaktigt. Ovanstående är en instruktion nedan finns ett förslag på en inledning: Nämnden för XXs ansvar och uppgifter redovisas i nämndens reglemente. Med denna delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten vilket innebär att delegaten får i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Om nämnden väljer att delegera till förvaltningschefen ska det även framgå om denne har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Vem som beslutanderätten delegeras till ska framgå av ett särskilt beslut/förteckning av förvaltningschefen. Till denna förteckning finns även en sammanställning över vilka generella regler som gäller kring delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Kungsbacka kommun. Sist i delegeringsförteckningen ska det finnas en lista där det anges med namn och funktion vilka personer som har rätt att fatta beslut. Denna lista uppdateras allteftersom namnen ändras regelbundet utan särskilt beslut. Inom nämnden för XX ska det enligt beslut av kommunfullmäktige finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska besluta i ärenden enligt denna delegeringsförteckning. Arbetsutskottets arbetsformer, sammansättning och uppgifter i övrigt framgår av Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Kungsbacka kommun. 3

9 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 2 Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro Instruktion Det är viktigt att det av delegeringsförteckningen framgår vem som är ersättare vid en annan delegats frånvaro. Ett alternativ är att ange i förteckningen på respektive ärende vem som är ersättare. Om det finns en ställföreträdare utsedd är det viktigt att det finns ett beslut där det framgår för vilken tid ställföreträdaren har det uppdraget. En chef är inte automatiskt ersättare utan denne måste i så fall vara utsedd till ersättare för ordinarie delegat. Ersättare för nämndens ordförande Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. Vid ersättare för förvaltningschef Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till förvaltningschefens ersättare eller ställföreträdare. Vid förfall för övriga delegater 1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet 2) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende- /verksamhetssystemet. 3) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta till dess att ordinarie delegat återkommit. 4

10 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 3 Förkortningar Instruktion Ange samtliga förkortningar som förekommer i förteckningen. KL FvL OSL LAS AB FC HRC Kommunallag Förvaltningslag Offentlighets- och sekretesslag Lag om anställningsskydd Allmänna bestämmelser, kollektivavtal Förvaltningschef HR-chef 5

11 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 4 Verksamhet Instruktion Det här avsnittet anpassas efter nämndens olika ansvarsområden. Kan delas in i flera kapitel. Ange beslutet så kortfattat som möjligt. Ange lagrum enligt exemplet nedan. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att vidaredelegera Anmärkning kap 1 SoL Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet. FC X Med hjälp i hemmet avses hemtjänst och boendestöd

12 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 5 Allmänt Instruktion I detta avsnitt finns angivet delegering avseende utlämnande av allmänna handlingar, prövning av sekretess, hantering av överklaganden, föra talan i domstol, avge yttranden mm. Utöver nedan angivna kan det finnas ytterligare frågor som behöver delegeras, till exempel att lämna yttranden i vissa typer av ärenden. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till 5.1 KL 6 kap 36 Rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 5.2 OSL 6 kap 3-6 Beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll eller att inte lämna ut en allmän handling. 5.3 FvL 24 Beslut om avvisande av för sent inkomna överklaganden. 5.4 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kungsbacka kommun Utse ombud med rätt att föra talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller på annat sätt faller inom nämndens ansvarsområde Ordförande FC FC FC Med rätt att vidaredelegera X X Anmärkning Ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 7

13 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 6 Ekonomi Instruktion Här anges beslut som kräver delegering vad avser inköp, avtal, upphandling mm. Detta kan behöva anpassas till respektive nämne till exempel vad avser belopp och kompletteras med nämndspecifika uppgifter. Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning 6.1 Kommunens tillämpningsföreskrifter för upphandlingspolicy 6.2 Nämndens beslut om nämndbudget och Kungsbacka styrmodell 6.3 Regler för kommunens likvidplanering, kravoch inkasso-verksamhet och kontanthantering Fastställt av kommunfullmäktige , 160 Beslut om upphandling inom nämndens verksamhetsområde. Beslutanderätten innefattar även att godkänna tilldelning och underteckna avtalet. Beslut om förvaltningsbudget med fördelning på verksamhetsnivå. Beslut om att avskriva utestående fordringar upp till visst belopp (ange vilket). Delegerat till Med rätt att vidaredelegera Anmärkning FC X Nämnden kan besluta att delegationen ska omfatta särskilda belopp. Om inte så gäller beslutet inom budget. FC FC X Avskrivning om högst ett basbelopp får vidaredelegeras. 8

14 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 7 Personal Instruktion Här anges delar inom personalområdet som kräver delegering för tjänstemannabeslut. Övriga ärenden inom personalområdet som är att betrakta som ren verkställighet finna angivna i en särskild förteckning. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till 7.1 LAS Anställningar (både tillsvidareoch visstidsanställningar) Med rätt att vidaredelegera Anmärkning LAS Verksamhetschef FC I dialog med utskott eller presidium LAS Övrig personal FC X 7.2 AB Beslut om disciplinåtgärd såsom varning, löneavdrag eller avstängning 7.3 LAS 7 Beslut om uppsägning av personliga skäl FC FC X X 7.4 LAS 18 Beslut om avsked HRC 7.5 LAS 7 Uppsägning på grund av arbetsbrist 7.6 Avtal Förhandla och teckna kollektivavtal om den individuella fördelningen inom respektive förvaltning i samband med löneöversyn FC FC X 9

15 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 8 Namnlista över delegater Funktion Namn 10

16 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun [Klicka här och skriv Månad och År] 11

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:72 Transport av exploateringsavtal för Onsala Herrgård Förslag till beslut Förslag till transport av exploateringsavtal för Onsala Herrgård till AB Lyngås Mossen godkänns. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för kommunens räkning underteckna transport av exploateringsavtal jämte i ärendet övrigt förekommande handlingar. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslöt , 186, att godkänna exploateringsavtal berörande fastigheterna Lyngås 3:3, 3:6 och Kråkekärr 1:6 med dess ägare kommanditbolaget Onsala Herrgård. Avtalen undertecknades respektive Som ett led i genomförandet av exploateringen har lantmäteriförrättning skett där bland annat seniorbostäderna avstyckats till fastigheten Kungsbacka Lyngås 3:264. KB Onsala Herrgård har i köpekontrakt jämte tilläggsavtal daterat överlåtit fastigheterna Lyngås 3:264 och Mossen 3:14 till AB Lyngås Mossen, Köpet har för sitt genomförande villkorats av att köparen ska förbinda sig att överta samtliga åtaganden och skyldigheter i upprättat exploateringsavtal. I föreliggande handling Transport av exploateringsavtal Onsala Herrgård tranporteras exploateringsavtalet på oförändrade villkor till AB Lyngås Mossen, under förutsättning av att bolaget erhåller lagfart på köpet. AB Lyngås Mossen ikläder sig de rättigheter och skyldigheter som enligt exploateringsavtalet tillkommer exploatören. AB Lyngås Mossen ska ställa säkerhet om kr innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige. 1 (2) Irene Börjesson Kommunstyrelsens förvaltning Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Avtalsförslag Beslutet skickas till AB Lyngås Mossen, KB Onsala Herrgård, IB Irene Börjesson Exploateringshandläggare

19 Datum Diarienummer KS/2015:72 TRANSPORT AV EXPLOATERINGSAVTAL ONSALA HERRGÅRD Kommunfullmäktige beslöt , 186, att godkänna exploateringsavtal berörande fastigheterna Lyngås 3:3, 3:6 och Kråkekärr 1:6 med dess ägare kommanditbolaget Onsala Herrgård. Avtalen undertecknades respektive Som ett led i genomförandet av exploateringen har lantmäteriförrättning skett där bland annat seniorbostäderna avstyckats till fastigheten Kungsbacka Lyngås 3:264. KB Onsala Herrgård har i köpekontrakt jämte tilläggsavtal daterat överlåtit fastigheterna Lyngås 3:264 och Mossen 3:14 till AB Lyngås Mossen, Köpet har för sitt genomförande villkorats av att köparen ska förbinda sig att överta samtliga åtaganden och skyldigheter i upprättat exploateringsavtal. Ovan nämnda exploateringsavtalet tranporteras härmed på oförändrade villkor till AB Lyngås Mossen, , under förutsättning av att bolaget erhåller lagfart på köpet. Kommunstyrelsens förvaltning Irene Börjesson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

20 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) AB Lyngås Mossen ikläder sig härmed de rättigheter och skyldigheter som enligt exploateringsavtalet tillkommer exploatören. Säkerhet om kr ska vara ställd innan kommunen tar upp detta avtal för beslut i kommunfullmäktige. Denna handling är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Göteborg den För AB LYNGÅS MOSSEN: Kungsbacka den För KUNGSBACKA KOMMUN: Ovanstående transport godkänns: Göteborg den För KB ONSALA HERRGÅRD:

21 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:83 Förslag till ändring av reglemente för Funktionsstöd Förslag till beslut - kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för nämnden för Funktionsstöd daterat Det nya reglementet gäller från och med 1 maj Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande. Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

22 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Funktionsstöd Tjänsteskrivelse Förslag till nytt reglemente Beslutet skickas till Nämnden för Funktionsstöd Nämnden för Äldreomsorg Beskrivning av ärendet Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Nämnden för Funktionsstöd har behandlat ärendet och ställer sig bakom förslaget till ändring av reglementet och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Detta förslag till ändring avses behandlas samtidigt med motsvarande ändringar av reglementet för nämnden för Äldreomsorg. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef, kansli/

23 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd PROTOKOLLSUTDRAG Datum Reglementesförändring FS/2015: Beslut Nämnden för Funktionsstöd ställer sig bakom förslaget på nytt reglemente för nämndens ansvar och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Sammanfattning Förvaltningschef Eva Apelvi föredrar ärendet. Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna effektivisering. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå reglementesförändring. Områden som är aktuellt att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. Expedierat/bestyrkt

24 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd PROTOKOLLSUTDRAG Datum I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Förslag till reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till KS Expedierat/bestyrkt

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FS/2015:16 Reglementesförändring Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd ställer sig bakom förslaget på nytt reglemente för nämndens ansvar och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna effektivisering. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå reglementesförändring. Områden som är aktuellt att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Eva Apelvi Funktionsstöd (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

26 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Förslag till reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till KS Eva Apelvi Förvaltningschef Funktionsstöd

27 REGLEMENTE - NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSSTÖD Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Nämnden för Funktionsstöd ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende vissa omsorger, insatser och vård för personer med funktionshinder. Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Undantaget insatserna rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 LSS samt beslut och verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolbarn över 12 år enligt 9 7 LSS. Nämnden ansvarar därutöver för myndighetsutövning och verkställighet: Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionshinder. Ansvaret avser bedömt behov av insatser som beskrivs enligt 9 LSS Bistånd enligt SoL, stöd i hemmet i form av boendestöd till personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen och personer som tillhör LSS personkrets 1-2 och där behovet inte tillgodoses genom hemtjänst Sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder och bistånd enligt SoL i form av bostad med särskild service och korttidsplats för personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen Kompletterande bistånd i form av stöd i hemmet till personer över 65 år med personlig assistans Utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

28 SAMMANSÄTTNING 2 Nämnden för Funktionsstöd består av det antalet ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer i samband med att val av ledamöter och ersättare sker. ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente. Det åligger nämnden att följa lagstiftningen och att kontinuerligt följa upp verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden skall till kommunfullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden skall i sina protokoll låta förvaltningschefs mening antecknas i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschef är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade. REGISTERANSVAR 4 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden är vidare personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Registeransvaret enligt datalagen upphör dock att gälla den 1 oktober PERSONALPOLITIK 5 Nämnden handhar i den mån de inte handläggs av kommunstyrelsen eller annat organ inom kommunen frågor rörande förhållandet mellan nämnden och dess arbetstagare. REGELREFORMERING 6 Det åligger nämnden att verka för regelförenkling och regelreformering inom nämndens verksamhetsområde.

29 INFORMATION 7 Det åligger nämnden att till allmänheten lämna information om nämndens verksamhet. TALERÄTT 8 Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller eljest faller inom nämndens ansvarsområde.

30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:91 Förslag till ändring av reglementet för Äldreomsorgen Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för nämnden för Äldreomsorg daterat Det nya reglementet gäller från och med 1 maj Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Äldreomsorg Tjänsteskrivelse Förslag till nytt reglementet Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

31 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Nämnden för Äldreomsorg Nämnden för Funktionsstöd Beskrivning av ärendet Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Nämnden för Äldreomsorg har behandlat ärendet och förslår Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget. Detta förslag till ändring avses behandlas samtidigt med motsvarande ändringar av reglementet för nämnden för Funktionsstöd. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef, kansli/

32 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Äldreomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum Reglementsförändring förslag till kommunfullmäktige ÃO/2015:9 Beslut Nämnden för Äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för nämndens verksamhet. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att planera för att tillgodose insatser enligt service och omsorg enligt socialtjänstlagen samt hemsjukvård och rehabilitering inom en organisation. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS sant bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionsnedsättning och kompletterande bistånd till personlig assistans till personer över 65 år inom en organisation. Syftet är att nå effektivitet och kvalitetssäkring avseende planering, genomförande, uppföljning och förändringar Syftet är att minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna förändring. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå förändring av nämndernas reglementen. Områden som är aktuella att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för Expedierat/bestyrkt

33 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Äldreomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum fortsättning genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 11 Förslag till förändrat reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Expedierat/bestyrkt

34 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Äldreomsorg Beslut 1 (2) Reglementesförändring Datum Beslut Nämnden för Äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för nämndens verksamhet. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att planera för att tillgodose insatser enligt service och omsorg enligt socialtjänstlagen samt hemsjukvård och rehabilitering inom en organisation. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS sant bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionsnedsättning och kompletterande bistånd till personlig assistans till personer över 65 år inom en organisation. Syftet är att nå effektivitet och kvalitetssäkring avseende planering, genomförande, uppföljning och förändringar KUB1001, v2.0, Nämnden för Äldreomsorg Lillemor Berglund Förvaltningschef Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

35 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Syftet är att minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna förändring. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå förändring av nämndernas reglementen. Områden som är aktuella att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 11 Förslag till förändrat reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

36 Förslag REGLEMENTE - NÄMNDEN FÖR ÄLDREOMSORG Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Nämnden ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av: - Särskilt boende - Hemtjänst i form av o Serviceinsatser o Omsorgsinsatser o Trygghetslarm - Dagomsorg - Korttidsplatser - Växelvård - Kontaktperson - Omsorgsbidrag - Hemsjukvård - Rehabilitering SAMMANSÄTTNING 2 Nämnden består av det antalet ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer i samband med att val av ledamöter och ersättare sker. ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 3 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente. Det åligger nämnden att följa lagstiftningen och att kontinuerligt följa upp verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

37 Förslag Nämnden skall till kommunfullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden skall i sina protokoll låta förvaltningschefs mening antecknas i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschef är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade. REGISTERANSVAR 4 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden är vidare personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. PERSONALPOLITIK 5 Nämnden handhar i den mån de inte handläggs av kommunstyrelsen eller annat organ inom kommunen frågor rörande förhållandet mellan nämnden och dess arbetstagare. REGELREFORMERING 6 Det åligger nämnden att verka för regelförenkling och regelreformering inom nämndens verksamhetsområde. INFORMATION 7 Det åligger nämnden att till allmänheten lämna information om nämndens verksamhet. TALERÄTT 8 Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller eljest faller inom nämndens ansvarsområde.

38 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:82 Svar på motion om läsambassadörer Förslag till beslut Motionen avslås med hänvisning till nämnden för Förskola och Grundskolas bedömning att två anställda läsambassadörer skulle innebära ökade kostnader för insatser som redan genomförs inom ramen för förvaltningens nuvarande verksamhet. Sammanfattning Ledamöterna Clas Rosander (MP), Harri Lötjönen (MP) och Emma Vildstrand (MP) väcker i skrivelse daterad motion om att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade , 32 att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen remitterades därefter till nämnderna för Förskola & Grundskola respektive Kultur & Turism för yttrande. Nämnden för Kultur & Turism instämde , 32 i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslog att utbildade skolbibliotekarier anställs på kommunens skolor. I sitt yttrande , 76 gjorde nämnden för Förskola & Grundskola bedömningen att motionen bör avslås, med hänvisning till de fokuserade åtgärder för att utveckla elevers läsande som redan sker i förvaltningens verksamhet. Exempel på specifika insatser är läsprojekt som Kungsbacka utvecklar läsning och Kungsbacka utvecklar språk och kommunikation. Ett antal skolor har även förstelärare med svenska och läsning som prioriterade ämnesområden i sina utvecklingsuppdrag, och därutöver finns ett kontinuerligt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger. Under 2015 tillkommer även flera statligt bekostade åtgärder för att främja elevers läsande och läsförståelse. I detta sammanhang skulle två anställda läsambassadörer medföra ökade kostnader för insatser som redan genomförs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Kultur & Turism, , 32 Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, , 76 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 32 Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

39 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Clas Rosander, Harri Lötjönen, Emma Vildstrand

40 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Kultur & Turism SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) Sammanträdesdatum KT/2014:43 Motion om läsambassadörer från (MP) - yttrande över remiss KS/2014:82 Beslut Nämnden för Kultur & Turism instämmer i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslår att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Sammanfattning Miljöpartiet de gröna (MP) i Kungsbacka har i skrivelse väckt frågan om läsambassadörer. De föreslår kommunfullmäktige besluta att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Motionen har remitterats till nämnderna för Förskola & Grundskola och Kultur & Turism för yttrande. Förvaltningen för Kultur & Turism instämmer med motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse. Enligt skollagen ska alla skolor ha ett eget skolbibliotek. Vi citerar ur skriften "Skola+bibliotek=skolbibliotek" utgiven av Kungliga Biblioteket: "För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma denna utifrån foljande basuppdrag: Pedagogiskverksamhet Läsfrämjande Tillgänglighet Bemanning" Genom att anställa skolbibliotekarier på alla skolor i kommunen tillgodoses behovet av läsutveckling och lässtimulans på allra bästa sätt. Eftersom det idag finus en samordningstjänst för skolbibliotek inom förvaltningen för Förskola & Grundskola ser vi den som en naturlig samarbetskontakt mellan förvaltningen Kultur & Turisms bibliotek och kommunens skolbibliotek. Förvaltningens förslag är att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Beslutsunderlag Remiss från KS Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Justerare Jf_y /!)~ I ExpedieraUbeslyrkt

41 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Kultur & Turism Motion om läsambassadörer från (MP) - yttrande över remiss KS/2014:82 Förslag till beslut Nämnden för Kultur & Turism instämmer i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslår att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. 1 (2) Datum KT/2014:43 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna (MP) i Kungsbacka har i skrivelse väckt frågan om läsambassadörer. De föreslår kommunfullmäktige besluta att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Motionen har remitterats till nämnderna för Förskola & Grundskola och Kultur & Turism för yttrande. Förvaltningen för Kultur & Turism instämmer med motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse. Enligt skollagen ska alla skolor ha ett eget skolbibliotek. Vi citerar ur skriften Skola+bibliotek=skolbibliotek utgiven av Kungliga Biblioteket: För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma denna utifrån följande basuppdrag: Pedagogisk verksamhet Läsfrämjande Tillgänglighet Bemanning KUB1001, v2.0, Kultur & Turism Stab Monika Bergbom Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 6 Telefon Fax

42 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Genom att anställa skolbibliotekarier på alla skolor i kommunen tillgodoses behovet av läsutveckling och lässtimulans på allra bästa sätt. Eftersom det idag finns en samordningstjänst för skolbibliotek inom förvaltningen för Förskola & Grundskola ser vi den som en naturlig samarbetskontakt mellan förvaltningen Kultur & Turisms bibliotek och kommunens skolbibliotek. Vårt förslag är att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Linus Kron Tf förvaltningschef Anna Byvald Verksamchefschef Fyrens bibliotek Per-Anders Selin Tf verksamhetschef Närbiblioteken Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

43 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) Sammanträdesdatum FG/2014:139 Motion om läsambassadörer från Emma Vildstrand (MP), Harri Lötjönen (MP) och Clas Rosander (MP). Remissyttrande till kommunstyrelsen KS/2014:82 Beslut Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att avslå motionen om läsambassadörer. Sammanfattning Britt-Louise Johansson föredrar remissyttrande om läsambassadörer. Motionärerna föreslår Kommunfullmäktige besluta om att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Inom Förskola & Grundskola finns många fokuserade insatser för att utveckla läsning och för närvarande finns inget behov av inrättande av läsambassadörer. Beslutsunderlag Arbetsutskottet Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunfullmäktige, Läsambassadörer, Beslutsexped ieri ng Kommunstyrelsen, Nämnden för Kultur & Turism Justerare Expedierat/bestyrkt

44 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2014:139 Nämnden för Förskola & Grundskola Remiss från kommunstyrelsen 2014:82 om läsambassadörer från Miljöpartiet de gröna (MP). Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola avslår motionen om läsambassadörer med hänvisning till Skollagen, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och Läroplanen för grundskolan LGR 11 och de insatser som redan sker i förvaltningens verksamhet. Motivering till beslut Verksamheten i kommunens förskolor och grundskolor styrs av de nationella och kommunala styrdokumenten. Enligt de nationella styrdokumenten ska förskolor och skolor arbeta med utbildning kring läsinlärning och läsförståelse och det ska vara lustfyllt, lärorikt och utmanande. I lärarnas uppdrag ingår att de ska främja läslust och reflektioner kring läsning. Kungsbacka har startat olika läsprojekt inom grundskola och förskola, Kungsbacka utvecklar läsning, KUL, Jätte-KUL och Kungsbacka utvecklar språk och kommunikation, KUSK. Förskolor och grundskolor har tillgång till språkutvecklare kopplade till nationell utveckling genom Skolverket startar Läslyftet, en nationell satsning på läsning, vilket bekostas av statliga medel. Kungsbacka kommer att ingå i denna satsning från hösten Regeringen har aviserat Lågstadielyftet med start En satsning på barnens baskunskaper i att läsa, skriva och räkna. Förskolor och skolor i Kungsbacka har tillgång till Skoldatateket. Förskolor och skolor har skolbibliotek eller tillgång till bokbuss. Skolbibliotekarier och pedagoger samarbetar kring barns och elevers läsning. Flera skolor i förvaltningen har förstelärare som i sina utvecklingsuppdrag har svenska och läsning som prioriterade ämnesområden. Britt-Louise Johansson Förskola & Grundskola Utvecklingsledare (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-30 Kommunfullmäktige Sammanträde 7 april klockan 18 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Erik

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.05, ajournering 9.45-10.00 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice

Läs mer

Reglemente för Omsorgsnämnden

Reglemente för Omsorgsnämnden Reglemente för Omsorgsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 16 december 2013 200. 1 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE. Omvårdnadsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Omvårdnadsnämndens reglemente REGLEMENTE Omvårdnadsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Kalle Sundvall (M) Peter Söderberg (M) Kristina Karlsson (C) Ulrika Landergren (FP) Emma Vildstrand (MP) Roger Larsson (KB)

Kalle Sundvall (M) Peter Söderberg (M) Kristina Karlsson (C) Ulrika Landergren (FP) Emma Vildstrand (MP) Roger Larsson (KB) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13-15.05 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), förste vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

REGLEMENTE. Kultur- och fritidsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Kultur- och fritidsnämndens reglemente REGLEMENTE Kultur- och fritidsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE. Gemensamma familjerättsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Gemensamma familjerättsnämndens reglemente REGLEMENTE Gemensamma familjerättsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun Enligt beslut av KF 2008-12-15 236 att gälla fr.o.m. 2009-01-01 (Dnr 08KS341) med ändring införd utifrån KF-beslut 2009-06-15 116 (09KS237) att gälla fr.o.m

Läs mer

REGLEMENTE. Socialnämndens reglemente

REGLEMENTE. Socialnämndens reglemente REGLEMENTE Socialnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Barn- och ungdomsnämnden svarar

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

REGLEMENTE. Kompetensnämndens reglemente

REGLEMENTE. Kompetensnämndens reglemente REGLEMENTE Kompetensnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Dnr Son: 2010/73 Förslag till socialnämnden 2011-01-13 Delegeringsordning - Egen regi.doc Socialförvaltningen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr 730.022.12 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-31, 46 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER... 3 SEKRETESS... 5 BESLUTSBEFOGENHETER

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Sid 1 (8) Reglementen för nämnder och styrelser Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2013-12-15, att gälla fr.o.m. 2014-01-01 (dnr 13KS487) Justeringar

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för Bildningsnämnden

Reglemente för Bildningsnämnden Reglemente för Bildningsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer