Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Om en möjlig sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism samt parallellt beakta möjligheter till andra organisationsändringar enligt tjänsteskrivelsen nedan. Om utredningen visar att en sammanslagning är möjlig ger Kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att återkomma med en plan för genomförande. 1 (3) Datum Bakgrund Som en del inom ramen för arbetet med ETT Kungsbacka ser vi på möjligheten att slå samman förvaltningarna Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. Den traditionella kommunala strukturen med i mångt och mycket självstyrande förvaltningar som hanterar ett avgränsat område och en kultur av tämligen enväldig processtyrning och beslutsfattning kommer att utmanas. Invånarens behov och förväntningar styr, genom ökat inflytande, i allt högre grad verksamheternas inriktning. Behovet av flexibilitet, ökad samverkan och mindre sårbarhet gör att nuvarande förvaltningsstruktur bör analyseras och granskas kritiskt. I det specifika fallet med Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism finns det många beröringspunkter mellan de båda organisationerna. Förvaltningarna har i stort samma målgrupper och arbetar i huvudsak med att skapa ett attraktivt utbud för invånarens fria tid. Inom flera områden som ungdomsverksamhet, bidragsgivning, besöksmål och arrangemang finns idag parallella verksamheter. Redan idag finns flera goda samarbeten mellan förvaltningarna och det finns potential för mycket mer. Samtidigt KUB1001, v2.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5B Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) överlappar verksamheter varandra till viss del och skulle kunna organiseras mera effektivt. Bland Sveriges största kommuner har flertalet en gemensam organisation för fritidsoch kulturfrågor. Undantagen finns i huvudsak bland Sveriges största kommuner som kan skapa bärkraftiga, relativt stora, organisationer för de respektive områdena. Bland övriga kan Halmstad med en sammanslagen teknik- och fritidsnämnd nämnas. I den mån det går att urskilja en trend har åtminstone två av Sveriges 30 största kommuner slagit samman fritids- och kulturorganisationerna under de senaste åren. I närområdet har både Mölndal och Varberg gemensam organisation för frågorna. Sedan ett drygt halvår tillbaka är förvaltningschefstjänsten för Kultur & Turism vakant. Förvaltningschefen för Fritid & Folkhälsa är i dagsläget tillförordnad även för Kultur & Turism. Det är ingen förutsättning för en sammanslagning men givetvis underlättar den nuvarande situationen en sådan process. Förslaget Med utgångspunkt i tankegångarna ovan vill vi pröva möjligheten att fusionera de två förvaltningarna och samtidigt se på om delar av verksamheten kan organiseras mer rationellt i andra delar av kommunen och vice versa. Syftet är att identifiera möjligheter till bättre invånarservice samt en effektiv och stabil organisation. Utredningen kan komma att påvisa ekonomiska vinster, men det är ingen förutsättning för en sammanslagning om andra vinster som ökad service och kvalitet kan konstateras. Uppdraget kommer att handla om att synliggöra fördelar och nackdelar med förslaget ur ett verksamhets-, ekonomiskt och organisationskulturellt perspektiv. Om utredningen pekar mot en sammanslagning ska den kompletteras med förslag till ny organisationsstruktur och plan för fortsatt process. Det är en omfattande process som initialt behandlar grundförutsättningar och om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra en fusion. Detta bör kunna genomföras relativt snabbt och vara klart innan halvårsskiftet. Det konkreta arbetet att sammanföra organisationerna och implementera en ny organisation kan komma att ta längre tid. Ett utkast till tidplan för det arbetet ingår som en del i utredningen. En hög grad av delaktighet i processen är en framgångsfaktor för utredningen och därför ska medarbetare från alla berörda organisationer involveras. Samtidigt ska inte ordinarie verksamhet hämmas. En extern resurs kommer att anlitas som stöd och de medarbetare som medverkar i utredningen ska få avlastning i sina ordinarie uppdrag. Uppdragets omfattning 1. Utifrån förutsättningarna ovan vill vi utreda möjligheten att fusionera Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. 2. I utredningen ingår att se över vilka funktioner, exempelvis driftfunktioner, som kan organiseras inom andra delar av kommunen. Här blir arbetet med ett gemensamt Teknikens hus en viktig beståndsdel. 3. I utredningen ingår också att överväga om Kulturskolan, som idag organiseras inom gymnasie- och vuxenverksamhet, bör integreras i en ny fritids- och kulturorganisation.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Begränsningar 4. I utredningen ingår inte frågan om verksamhetsgrenen Turisms organisatoriska tillhörighet. 5. Nuvarande nämndstruktur berörs inte av utredningen. Övrigt 6. Om utredningen leder till slutsatsen att en sammanslagning är fördelaktig ska den kompletteras med förslag till organisationsstruktur samt en plan för fortsatt arbete inklusive tidsplan och organisation för fortsatt arbete. Linus Kron Förvaltningschef Fritid och Folkhälsa Kultur och Turism Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:11 Mall för delegeringsförteckning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att mallen för delegeringsförteckning ska användas av alla nämnder. Ändringar av delegeringsmallen som är av principiell karaktär ska tas upp till kommunstyrelsen för beslut. Kanslichefen får rätt att göra uppdateringar av mallen som inte är av principiell karaktär. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till en mall för delegeringsförteckning. Mallen ska vara ett stöd för förvaltningarna när dessa tar fram ett underlag inför nämndens beslut om delegering av beslutanderätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Mall för delegeringsförteckning Beslutet skickas till Samtliga förvaltningar. Beskrivning av ärendet Det har under en tid pågått ett arbete med att se över kommunstyrelsens delegeringsförteckning. Ett syfte har också varit att se över så att vi har en samsyn och samordning kring frågor om delegering inom alla förvaltningar och nämnder. Det har resulterat i en mall för delegeringsförteckningar och ett regelverk. Regelverket är en samling av regler och rättspraxis kring vad som gäller för delegering. Det dokumentet kräver inget politiskt beslut och uppdateras vid behov. Mallen för delegeringsförteckningen ska vara ett stöd för förvaltningarna när dessa tar fram ett underlag inför nämndens beslut. Eftersom vi inom Kungsbacka kommun eftersträvar en likadan hantering av hur vi delegerar beslutanderätten inom de områden som Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) alla nämnder hanterar, dvs. ekonomi, personal och allmänna frågor (såsom utlämnande av handlingar etc.) är det av vikt att mallen förankras och tillämpas. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef kansli/

6 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Delegeringsförteckning Nämnden för. Antagen av nämnden för. 201x-xx-xx Dnr NN/201x:xxx 1

7 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro 4 3 Förkortningar 5 4 Verksamhet 6 5 Allmänt 7 6 Ekonomi 8 7 Personal 9 8 Namnlista över delegater 10 2

8 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 1 Inledning Instruktion Detta är en mall till delegeringsförteckning för nämnder inom Kungsbacka kommun. Mallen innehåller delar som anger delegering inom vissa områden som ska vara likadana för alla nämnder. Det gäller områden inom ekonomi, personal och vissa allmänna områden såsom utlämnande av allmänna handlingar. För övrigt ska förteckningen förses med de delar som gäller specifikt för respektive nämnd utifrån reglemente eller annat särskilt beslut av kommunfullmäktige eller som följer enligt lag. Till denna mall finns även ett annat dokument som är sammanställning över vad som gäller generellt kring delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Kungsbacka kommun. Sist i delegeringsförteckningen ska det finnas en lista där det anges med namn och funktion vilka personer som har rätt att fatta beslut. Denna lista uppdateras allteftersom namnen ändras varaktigt. Ovanstående är en instruktion nedan finns ett förslag på en inledning: Nämnden för XXs ansvar och uppgifter redovisas i nämndens reglemente. Med denna delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten vilket innebär att delegaten får i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Om nämnden väljer att delegera till förvaltningschefen ska det även framgå om denne har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Vem som beslutanderätten delegeras till ska framgå av ett särskilt beslut/förteckning av förvaltningschefen. Till denna förteckning finns även en sammanställning över vilka generella regler som gäller kring delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Kungsbacka kommun. Sist i delegeringsförteckningen ska det finnas en lista där det anges med namn och funktion vilka personer som har rätt att fatta beslut. Denna lista uppdateras allteftersom namnen ändras regelbundet utan särskilt beslut. Inom nämnden för XX ska det enligt beslut av kommunfullmäktige finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska besluta i ärenden enligt denna delegeringsförteckning. Arbetsutskottets arbetsformer, sammansättning och uppgifter i övrigt framgår av Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Kungsbacka kommun. 3

9 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 2 Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro Instruktion Det är viktigt att det av delegeringsförteckningen framgår vem som är ersättare vid en annan delegats frånvaro. Ett alternativ är att ange i förteckningen på respektive ärende vem som är ersättare. Om det finns en ställföreträdare utsedd är det viktigt att det finns ett beslut där det framgår för vilken tid ställföreträdaren har det uppdraget. En chef är inte automatiskt ersättare utan denne måste i så fall vara utsedd till ersättare för ordinarie delegat. Ersättare för nämndens ordförande Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. Vid ersättare för förvaltningschef Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till förvaltningschefens ersättare eller ställföreträdare. Vid förfall för övriga delegater 1) annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet 2) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende- /verksamhetssystemet. 3) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta till dess att ordinarie delegat återkommit. 4

10 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 3 Förkortningar Instruktion Ange samtliga förkortningar som förekommer i förteckningen. KL FvL OSL LAS AB FC HRC Kommunallag Förvaltningslag Offentlighets- och sekretesslag Lag om anställningsskydd Allmänna bestämmelser, kollektivavtal Förvaltningschef HR-chef 5

11 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 4 Verksamhet Instruktion Det här avsnittet anpassas efter nämndens olika ansvarsområden. Kan delas in i flera kapitel. Ange beslutet så kortfattat som möjligt. Ange lagrum enligt exemplet nedan. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att vidaredelegera Anmärkning kap 1 SoL Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet. FC X Med hjälp i hemmet avses hemtjänst och boendestöd

12 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 5 Allmänt Instruktion I detta avsnitt finns angivet delegering avseende utlämnande av allmänna handlingar, prövning av sekretess, hantering av överklaganden, föra talan i domstol, avge yttranden mm. Utöver nedan angivna kan det finnas ytterligare frågor som behöver delegeras, till exempel att lämna yttranden i vissa typer av ärenden. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till 5.1 KL 6 kap 36 Rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 5.2 OSL 6 kap 3-6 Beslut om utlämnande av allmän handling med förbehåll eller att inte lämna ut en allmän handling. 5.3 FvL 24 Beslut om avvisande av för sent inkomna överklaganden. 5.4 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kungsbacka kommun Utse ombud med rätt att föra talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller på annat sätt faller inom nämndens ansvarsområde Ordförande FC FC FC Med rätt att vidaredelegera X X Anmärkning Ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 7

13 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 6 Ekonomi Instruktion Här anges beslut som kräver delegering vad avser inköp, avtal, upphandling mm. Detta kan behöva anpassas till respektive nämne till exempel vad avser belopp och kompletteras med nämndspecifika uppgifter. Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning 6.1 Kommunens tillämpningsföreskrifter för upphandlingspolicy 6.2 Nämndens beslut om nämndbudget och Kungsbacka styrmodell 6.3 Regler för kommunens likvidplanering, kravoch inkasso-verksamhet och kontanthantering Fastställt av kommunfullmäktige , 160 Beslut om upphandling inom nämndens verksamhetsområde. Beslutanderätten innefattar även att godkänna tilldelning och underteckna avtalet. Beslut om förvaltningsbudget med fördelning på verksamhetsnivå. Beslut om att avskriva utestående fordringar upp till visst belopp (ange vilket). Delegerat till Med rätt att vidaredelegera Anmärkning FC X Nämnden kan besluta att delegationen ska omfatta särskilda belopp. Om inte så gäller beslutet inom budget. FC FC X Avskrivning om högst ett basbelopp får vidaredelegeras. 8

14 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 7 Personal Instruktion Här anges delar inom personalområdet som kräver delegering för tjänstemannabeslut. Övriga ärenden inom personalområdet som är att betrakta som ren verkställighet finna angivna i en särskild förteckning. Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat till 7.1 LAS Anställningar (både tillsvidareoch visstidsanställningar) Med rätt att vidaredelegera Anmärkning LAS Verksamhetschef FC I dialog med utskott eller presidium LAS Övrig personal FC X 7.2 AB Beslut om disciplinåtgärd såsom varning, löneavdrag eller avstängning 7.3 LAS 7 Beslut om uppsägning av personliga skäl FC FC X X 7.4 LAS 18 Beslut om avsked HRC 7.5 LAS 7 Uppsägning på grund av arbetsbrist 7.6 Avtal Förhandla och teckna kollektivavtal om den individuella fördelningen inom respektive förvaltning i samband med löneöversyn FC FC X 9

15 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 8 Namnlista över delegater Funktion Namn 10

16 Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun [Klicka här och skriv Månad och År] 11

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:72 Transport av exploateringsavtal för Onsala Herrgård Förslag till beslut Förslag till transport av exploateringsavtal för Onsala Herrgård till AB Lyngås Mossen godkänns. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för kommunens räkning underteckna transport av exploateringsavtal jämte i ärendet övrigt förekommande handlingar. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslöt , 186, att godkänna exploateringsavtal berörande fastigheterna Lyngås 3:3, 3:6 och Kråkekärr 1:6 med dess ägare kommanditbolaget Onsala Herrgård. Avtalen undertecknades respektive Som ett led i genomförandet av exploateringen har lantmäteriförrättning skett där bland annat seniorbostäderna avstyckats till fastigheten Kungsbacka Lyngås 3:264. KB Onsala Herrgård har i köpekontrakt jämte tilläggsavtal daterat överlåtit fastigheterna Lyngås 3:264 och Mossen 3:14 till AB Lyngås Mossen, Köpet har för sitt genomförande villkorats av att köparen ska förbinda sig att överta samtliga åtaganden och skyldigheter i upprättat exploateringsavtal. I föreliggande handling Transport av exploateringsavtal Onsala Herrgård tranporteras exploateringsavtalet på oförändrade villkor till AB Lyngås Mossen, under förutsättning av att bolaget erhåller lagfart på köpet. AB Lyngås Mossen ikläder sig de rättigheter och skyldigheter som enligt exploateringsavtalet tillkommer exploatören. AB Lyngås Mossen ska ställa säkerhet om kr innan ärendet behandlas i kommunfullmäktige. 1 (2) Irene Börjesson Kommunstyrelsens förvaltning Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Avtalsförslag Beslutet skickas till AB Lyngås Mossen, KB Onsala Herrgård, IB Irene Börjesson Exploateringshandläggare

19 Datum Diarienummer KS/2015:72 TRANSPORT AV EXPLOATERINGSAVTAL ONSALA HERRGÅRD Kommunfullmäktige beslöt , 186, att godkänna exploateringsavtal berörande fastigheterna Lyngås 3:3, 3:6 och Kråkekärr 1:6 med dess ägare kommanditbolaget Onsala Herrgård. Avtalen undertecknades respektive Som ett led i genomförandet av exploateringen har lantmäteriförrättning skett där bland annat seniorbostäderna avstyckats till fastigheten Kungsbacka Lyngås 3:264. KB Onsala Herrgård har i köpekontrakt jämte tilläggsavtal daterat överlåtit fastigheterna Lyngås 3:264 och Mossen 3:14 till AB Lyngås Mossen, Köpet har för sitt genomförande villkorats av att köparen ska förbinda sig att överta samtliga åtaganden och skyldigheter i upprättat exploateringsavtal. Ovan nämnda exploateringsavtalet tranporteras härmed på oförändrade villkor till AB Lyngås Mossen, , under förutsättning av att bolaget erhåller lagfart på köpet. Kommunstyrelsens förvaltning Irene Börjesson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

20 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) AB Lyngås Mossen ikläder sig härmed de rättigheter och skyldigheter som enligt exploateringsavtalet tillkommer exploatören. Säkerhet om kr ska vara ställd innan kommunen tar upp detta avtal för beslut i kommunfullmäktige. Denna handling är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Göteborg den För AB LYNGÅS MOSSEN: Kungsbacka den För KUNGSBACKA KOMMUN: Ovanstående transport godkänns: Göteborg den För KB ONSALA HERRGÅRD:

21 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:83 Förslag till ändring av reglemente för Funktionsstöd Förslag till beslut - kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för nämnden för Funktionsstöd daterat Det nya reglementet gäller från och med 1 maj Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande. Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

22 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Funktionsstöd Tjänsteskrivelse Förslag till nytt reglemente Beslutet skickas till Nämnden för Funktionsstöd Nämnden för Äldreomsorg Beskrivning av ärendet Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Nämnden för Funktionsstöd har behandlat ärendet och ställer sig bakom förslaget till ändring av reglementet och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Detta förslag till ändring avses behandlas samtidigt med motsvarande ändringar av reglementet för nämnden för Äldreomsorg. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef, kansli/

23 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd PROTOKOLLSUTDRAG Datum Reglementesförändring FS/2015: Beslut Nämnden för Funktionsstöd ställer sig bakom förslaget på nytt reglemente för nämndens ansvar och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Sammanfattning Förvaltningschef Eva Apelvi föredrar ärendet. Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna effektivisering. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå reglementesförändring. Områden som är aktuellt att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. Expedierat/bestyrkt

24 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd PROTOKOLLSUTDRAG Datum I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Förslag till reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till KS Expedierat/bestyrkt

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FS/2015:16 Reglementesförändring Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd ställer sig bakom förslaget på nytt reglemente för nämndens ansvar och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa detsamma. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att Funktionsstöd och Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna effektivisering. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå reglementesförändring. Områden som är aktuellt att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Eva Apelvi Funktionsstöd (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

26 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Förslag till reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till KS Eva Apelvi Förvaltningschef Funktionsstöd

27 REGLEMENTE - NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSSTÖD Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Nämnden för Funktionsstöd ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende vissa omsorger, insatser och vård för personer med funktionshinder. Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Undantaget insatserna rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 LSS samt beslut och verkställighet av insatsen korttidstillsyn för skolbarn över 12 år enligt 9 7 LSS. Nämnden ansvarar därutöver för myndighetsutövning och verkställighet: Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionshinder. Ansvaret avser bedömt behov av insatser som beskrivs enligt 9 LSS Bistånd enligt SoL, stöd i hemmet i form av boendestöd till personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen och personer som tillhör LSS personkrets 1-2 och där behovet inte tillgodoses genom hemtjänst Sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder och bistånd enligt SoL i form av bostad med särskild service och korttidsplats för personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen Kompletterande bistånd i form av stöd i hemmet till personer över 65 år med personlig assistans Utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

28 SAMMANSÄTTNING 2 Nämnden för Funktionsstöd består av det antalet ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer i samband med att val av ledamöter och ersättare sker. ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 3 Nämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente. Det åligger nämnden att följa lagstiftningen och att kontinuerligt följa upp verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden skall till kommunfullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden skall i sina protokoll låta förvaltningschefs mening antecknas i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschef är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade. REGISTERANSVAR 4 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden är vidare personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Registeransvaret enligt datalagen upphör dock att gälla den 1 oktober PERSONALPOLITIK 5 Nämnden handhar i den mån de inte handläggs av kommunstyrelsen eller annat organ inom kommunen frågor rörande förhållandet mellan nämnden och dess arbetstagare. REGELREFORMERING 6 Det åligger nämnden att verka för regelförenkling och regelreformering inom nämndens verksamhetsområde.

29 INFORMATION 7 Det åligger nämnden att till allmänheten lämna information om nämndens verksamhet. TALERÄTT 8 Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller eljest faller inom nämndens ansvarsområde.

30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:91 Förslag till ändring av reglementet för Äldreomsorgen Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för nämnden för Äldreomsorg daterat Det nya reglementet gäller från och med 1 maj Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Äldreomsorg Tjänsteskrivelse Förslag till nytt reglementet Katarina Eiderbrant Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

31 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Nämnden för Äldreomsorg Nämnden för Funktionsstöd Beskrivning av ärendet Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa av dessa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att: planera för att tillgodose hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS inom EN organisation nå kostnadseffektivitet avseende kompetens, lokaler, arbetsledning och uppföljning/kontroll/kvalitetssäkring minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Nämnden för Äldreomsorg har behandlat ärendet och förslår Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget. Detta förslag till ändring avses behandlas samtidigt med motsvarande ändringar av reglementet för nämnden för Funktionsstöd. Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef, kansli/

32 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Äldreomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum Reglementsförändring förslag till kommunfullmäktige ÃO/2015:9 Beslut Nämnden för Äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för nämndens verksamhet. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att planera för att tillgodose insatser enligt service och omsorg enligt socialtjänstlagen samt hemsjukvård och rehabilitering inom en organisation. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS sant bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionsnedsättning och kompletterande bistånd till personlig assistans till personer över 65 år inom en organisation. Syftet är att nå effektivitet och kvalitetssäkring avseende planering, genomförande, uppföljning och förändringar Syftet är att minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna förändring. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå förändring av nämndernas reglementen. Områden som är aktuella att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för Expedierat/bestyrkt

33 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Äldreomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum fortsättning genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 11 Förslag till förändrat reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Expedierat/bestyrkt

34 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Äldreomsorg Beslut 1 (2) Reglementesförändring Datum Beslut Nämnden för Äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige att anta ett nytt reglemente för nämndens verksamhet. Sammanfattning Nuvarande reglemente bygger på att nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldreomsorg har egna organisationer för hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans. Det finns behov av att samordna insatser inom vissa områden för att effektivisera verksamheten och för att undvika den otrygghet det inneburit att som brukare över 65 år byta organisation men tillsynes ha samma behov och samma insats. Syftet med förändringen är att planera för att tillgodose insatser enligt service och omsorg enligt socialtjänstlagen samt hemsjukvård och rehabilitering inom en organisation. Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS sant bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionsnedsättning och kompletterande bistånd till personlig assistans till personer över 65 år inom en organisation. Syftet är att nå effektivitet och kvalitetssäkring avseende planering, genomförande, uppföljning och förändringar KUB1001, v2.0, Nämnden för Äldreomsorg Lillemor Berglund Förvaltningschef Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

35 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Syftet är att minska dubbelarbete avseende administration avseende certifiering och kvalitetssäkring av LOV i hemtjänst och eventuellt i fler avseenden som identifieras under uppdragets genomförande Under 2014 fick förvaltningscheferna ett uppdrag att planera för denna förändring. Vi utgick från början ifrån en form av tjänsteköp mellan förvaltningarna. Tjänsteköp visade sig kunna innebära otydligare uppdrag och mer administration varför vi i samråd med nämndernas ordförande fick i uppdrag att föreslå förändring av nämndernas reglementen. Områden som är aktuella att förändra är myndighetsutövning och verkställighet av visst bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS samt ansvar för kommunal Hälso- och sjukvård, HSL. Föreslagen förändring ska vara genomförd den 1 maj 2015 och aktiviteter för genomförandet planeras i samverkan mellan förvaltningarnas involverade tjänstemän liksom HR och ekonomer. I samband med överlämnande av ansvar för verksamhet mellan nämnderna överförs budget motsvarande kostnad för aktuella biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 11 Förslag till förändrat reglemente Nuvarande reglemente Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

36 Förslag REGLEMENTE - NÄMNDEN FÖR ÄLDREOMSORG Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Nämnden ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland. Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av: - Särskilt boende - Hemtjänst i form av o Serviceinsatser o Omsorgsinsatser o Trygghetslarm - Dagomsorg - Korttidsplatser - Växelvård - Kontaktperson - Omsorgsbidrag - Hemsjukvård - Rehabilitering SAMMANSÄTTNING 2 Nämnden består av det antalet ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer i samband med att val av ledamöter och ersättare sker. ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 3 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente. Det åligger nämnden att följa lagstiftningen och att kontinuerligt följa upp verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

37 Förslag Nämnden skall till kommunfullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. Nämnden skall inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ansvara för att hålla sig inom den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden skall i sina protokoll låta förvaltningschefs mening antecknas i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschef är skyldig att i protokollet ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade. REGISTERANSVAR 4 Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden är vidare personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. PERSONALPOLITIK 5 Nämnden handhar i den mån de inte handläggs av kommunstyrelsen eller annat organ inom kommunen frågor rörande förhållandet mellan nämnden och dess arbetstagare. REGELREFORMERING 6 Det åligger nämnden att verka för regelförenkling och regelreformering inom nämndens verksamhetsområde. INFORMATION 7 Det åligger nämnden att till allmänheten lämna information om nämndens verksamhet. TALERÄTT 8 Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden eller eljest faller inom nämndens ansvarsområde.

38 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:82 Svar på motion om läsambassadörer Förslag till beslut Motionen avslås med hänvisning till nämnden för Förskola och Grundskolas bedömning att två anställda läsambassadörer skulle innebära ökade kostnader för insatser som redan genomförs inom ramen för förvaltningens nuvarande verksamhet. Sammanfattning Ledamöterna Clas Rosander (MP), Harri Lötjönen (MP) och Emma Vildstrand (MP) väcker i skrivelse daterad motion om att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Kommunfullmäktige beslutade , 32 att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen remitterades därefter till nämnderna för Förskola & Grundskola respektive Kultur & Turism för yttrande. Nämnden för Kultur & Turism instämde , 32 i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslog att utbildade skolbibliotekarier anställs på kommunens skolor. I sitt yttrande , 76 gjorde nämnden för Förskola & Grundskola bedömningen att motionen bör avslås, med hänvisning till de fokuserade åtgärder för att utveckla elevers läsande som redan sker i förvaltningens verksamhet. Exempel på specifika insatser är läsprojekt som Kungsbacka utvecklar läsning och Kungsbacka utvecklar språk och kommunikation. Ett antal skolor har även förstelärare med svenska och läsning som prioriterade ämnesområden i sina utvecklingsuppdrag, och därutöver finns ett kontinuerligt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger. Under 2015 tillkommer även flera statligt bekostade åtgärder för att främja elevers läsande och läsförståelse. I detta sammanhang skulle två anställda läsambassadörer medföra ökade kostnader för insatser som redan genomförs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Kultur & Turism, , 32 Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, , 76 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 32 Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

39 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Clas Rosander, Harri Lötjönen, Emma Vildstrand

40 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Kultur & Turism SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) Sammanträdesdatum KT/2014:43 Motion om läsambassadörer från (MP) - yttrande över remiss KS/2014:82 Beslut Nämnden för Kultur & Turism instämmer i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslår att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Sammanfattning Miljöpartiet de gröna (MP) i Kungsbacka har i skrivelse väckt frågan om läsambassadörer. De föreslår kommunfullmäktige besluta att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Motionen har remitterats till nämnderna för Förskola & Grundskola och Kultur & Turism för yttrande. Förvaltningen för Kultur & Turism instämmer med motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse. Enligt skollagen ska alla skolor ha ett eget skolbibliotek. Vi citerar ur skriften "Skola+bibliotek=skolbibliotek" utgiven av Kungliga Biblioteket: "För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma denna utifrån foljande basuppdrag: Pedagogiskverksamhet Läsfrämjande Tillgänglighet Bemanning" Genom att anställa skolbibliotekarier på alla skolor i kommunen tillgodoses behovet av läsutveckling och lässtimulans på allra bästa sätt. Eftersom det idag finus en samordningstjänst för skolbibliotek inom förvaltningen för Förskola & Grundskola ser vi den som en naturlig samarbetskontakt mellan förvaltningen Kultur & Turisms bibliotek och kommunens skolbibliotek. Förvaltningens förslag är att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Beslutsunderlag Remiss från KS Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Justerare Jf_y /!)~ I ExpedieraUbeslyrkt

41 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Kultur & Turism Motion om läsambassadörer från (MP) - yttrande över remiss KS/2014:82 Förslag till beslut Nämnden för Kultur & Turism instämmer i motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse och föreslår att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. 1 (2) Datum KT/2014:43 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna (MP) i Kungsbacka har i skrivelse väckt frågan om läsambassadörer. De föreslår kommunfullmäktige besluta att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Motionen har remitterats till nämnderna för Förskola & Grundskola och Kultur & Turism för yttrande. Förvaltningen för Kultur & Turism instämmer med motionärernas syn på läsförståelsens och läsutvecklingens stora betydelse. Enligt skollagen ska alla skolor ha ett eget skolbibliotek. Vi citerar ur skriften Skola+bibliotek=skolbibliotek utgiven av Kungliga Biblioteket: För att man ska ha en fungerande skolbiblioteksverksamhet bör man utforma denna utifrån följande basuppdrag: Pedagogisk verksamhet Läsfrämjande Tillgänglighet Bemanning KUB1001, v2.0, Kultur & Turism Stab Monika Bergbom Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 6 Telefon Fax

42 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Genom att anställa skolbibliotekarier på alla skolor i kommunen tillgodoses behovet av läsutveckling och lässtimulans på allra bästa sätt. Eftersom det idag finns en samordningstjänst för skolbibliotek inom förvaltningen för Förskola & Grundskola ser vi den som en naturlig samarbetskontakt mellan förvaltningen Kultur & Turisms bibliotek och kommunens skolbibliotek. Vårt förslag är att det anställs utbildade skolbibliotekarier på kommunens skolor. Linus Kron Tf förvaltningschef Anna Byvald Verksamchefschef Fyrens bibliotek Per-Anders Selin Tf verksamhetschef Närbiblioteken Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

43 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) Sammanträdesdatum FG/2014:139 Motion om läsambassadörer från Emma Vildstrand (MP), Harri Lötjönen (MP) och Clas Rosander (MP). Remissyttrande till kommunstyrelsen KS/2014:82 Beslut Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att avslå motionen om läsambassadörer. Sammanfattning Britt-Louise Johansson föredrar remissyttrande om läsambassadörer. Motionärerna föreslår Kommunfullmäktige besluta om att två personer anställs som läsambassadörer och att dessa arbetar ut mot alla kommunens skolor och förskolor i samarbete med kommunens bibliotek. Inom Förskola & Grundskola finns många fokuserade insatser för att utveckla läsning och för närvarande finns inget behov av inrättande av läsambassadörer. Beslutsunderlag Arbetsutskottet Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunfullmäktige, Läsambassadörer, Beslutsexped ieri ng Kommunstyrelsen, Nämnden för Kultur & Turism Justerare Expedierat/bestyrkt

44 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2014:139 Nämnden för Förskola & Grundskola Remiss från kommunstyrelsen 2014:82 om läsambassadörer från Miljöpartiet de gröna (MP). Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola avslår motionen om läsambassadörer med hänvisning till Skollagen, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och Läroplanen för grundskolan LGR 11 och de insatser som redan sker i förvaltningens verksamhet. Motivering till beslut Verksamheten i kommunens förskolor och grundskolor styrs av de nationella och kommunala styrdokumenten. Enligt de nationella styrdokumenten ska förskolor och skolor arbeta med utbildning kring läsinlärning och läsförståelse och det ska vara lustfyllt, lärorikt och utmanande. I lärarnas uppdrag ingår att de ska främja läslust och reflektioner kring läsning. Kungsbacka har startat olika läsprojekt inom grundskola och förskola, Kungsbacka utvecklar läsning, KUL, Jätte-KUL och Kungsbacka utvecklar språk och kommunikation, KUSK. Förskolor och grundskolor har tillgång till språkutvecklare kopplade till nationell utveckling genom Skolverket startar Läslyftet, en nationell satsning på läsning, vilket bekostas av statliga medel. Kungsbacka kommer att ingå i denna satsning från hösten Regeringen har aviserat Lågstadielyftet med start En satsning på barnens baskunskaper i att läsa, skriva och räkna. Förskolor och skolor i Kungsbacka har tillgång till Skoldatateket. Förskolor och skolor har skolbibliotek eller tillgång till bokbuss. Skolbibliotekarier och pedagoger samarbetar kring barns och elevers läsning. Flera skolor i förvaltningen har förstelärare som i sina utvecklingsuppdrag har svenska och läsning som prioriterade ämnesområden. Britt-Louise Johansson Förskola & Grundskola Utvecklingsledare (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer