Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober"

Transkript

1 Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober Beskrivning av seminarier Seminarieblock 1, onsdag kl. 14:00 15:00 1. Vilka prioriteringar krävs för framtidens omsorg? Seminariet leds av Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys och Marianne Svensson, projektledare för studien Myndigheten för vårdanalys berättar om en ny studie som redogör för bakgrund och orsaker till variationer i äldreomsorgens omfattning och utbud av omsorgsalternativ. Vi diskuterar vidare hur detta kan påverka utvecklingen av de äldres hälsa och omvårdnadsbehov och vilken betydelse detta får för kommunernas långsiktiga planeringsarbete. Vårdanalys uppdrag är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Från och med 1 juli utvidgas uppdraget till att även omfatta alla verksamheter i socialtjänsten. I och med det byter myndigheten namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. På seminariet berättar vi också om vårt utvidgade uppdrag och hoppas på en givande diskussion där ni ger er syn på vad som kan vara prioriterade områden för myndigheten att analysera. 2. Nationell samordning och kraftsamling för den sociala barn- och ungdomsvården hur bygger vi en barnavård med en känsla av sammanhang? Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Regeringen beslutade 2014 att tillsätta en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården vars främsta syfte är att föra dialog med kommunerna, berörda myndigheter samt intresseorganisationer kring verksamhetens förutsättningar och svårigheter för att ge inspiration och vid behov stimulera till nytänkande. Uppdraget är högprioriterat och ansvarig minister ska ha återkoppling varje kvartal om erfarenheterna från kommunbesöken. Arbetet i sin helhet ska i april 2017 resultera i en slutrapport om iakttagelser och slutsatser från kommunbesöken och andra viktiga kunskapskällor. De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i många fall de mest sårbara och utsatta i vårt samhälle och trots förstärkningar i barnskyddet genom bl.a lagförändringar tillsammans med kommunernas egna kvalitets- och utvecklingsarbete kommer rapporter om allvarliga brister i skyddsarbetet gentemot barnen och ungdomarna. Vi ser också att medarbetare flyr verksamheten. Parallellt med denna bild finns i kommunerna men också på regionnivå goda exempel inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hur tar vi bättre tillvara det goda exemplets makt för att barnskyddet ska bli starkt i hela landet? Vilka slutsatser drar vi hittills av våra kommunbesök så här långt i uppdraget? Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi med gemensamma krafter ta oss an utmaningarna? Seminariet ger utrymme för diskussioner och synpunkter från deltagarna. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 1 (10)

2 3. Social medverkan i samhällsplaneringen. Var står vi i dag? Verner Denvall, professor i socialt arbete vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet När socialtjänstlagen antogs 1982 var en av de stora nyheterna att socialtjänsten skulle medverka i samhällsplaneringen på olika sätt. Föreningen Sveriges Socialchefer var synnerligen aktiv kring denna fråga då det begav sig. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort att förverkliga intentionerna. På detta seminarium presenteras en aktuell undersökning där vi har frågat medlemmarna efter deras erfarenheter. Det gjordes även för tio år sedan. Var står vi i dag i denna fråga? Vilka goda exempel finns det att lära av? Hur ska vi gå vidare? Dessa frågor diskuteras under seminariet som inleds av professor Verner Denvall med en tillbakablick och en nulägesanalys. 4. Calculating costs of inaction: Promoting social investment approach through the use of technology Gabriela Sempruch, Managing Director, Centre for Social Investments, Warsaw, Poland The main goal of the workshop is to present a new approach to conduct social policy aimed to improve the effectiveness and financial efficiency, titled the Calculator of Costs of Inaction Model (CCI Model). This solution corresponds with priorities of the European Union social policy, especially related to the social investment concept. It has been implemented in over 100 local authorities and communities in the Mazovia region (the biggest Polish region) for last 3 years. There are public institutions in other regions in Poland, some national institutions and institutions in other European countries interested in implementing the CCI Model. With the reference to the structure of social policy system in Poland and most burning questions on the current Polish social agenda there will be opportunity to discuss about the process of modernization of social policy. Seminariet ges på engelska. 5. Varför mår våra unga så dåligt? Fil. dr Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens Välfärdscenter Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutmaningarna våra nordiska samhällen står inför. Vad är orsaken till att fler och fler unga mår allt sämre och hur ska vi komma till rätta med problemet? Nordens Välfärdscenters projekt Unga in i Norden psykisk hälsa, arbete, utbildning sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. På seminariet kommer sambandet mellan ungas psykiska hälsosituation och deras situation i skolan och senare övergång till egen försörjning att belysas. Vi har bland annat tittat på verksamheter och projekt i Norden som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg till bättre välbefinnande och in i samhället genom antingen aktivare fritid, studier eller arbete. Framgångsfaktorer från dessa verksamheter kommer att lyftas och diskuteras med seminariets deltagare. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 2 (10)

3 6. Att införa ett nytt IT system och lyckas med införandeprojektet Jahn Sundin, produktägare för e-tjänster och välfärdsteknologi, Tieto Healthcare & Welfare AB. Att upphandla ett nytt IT-system är en komplicerad process. Att sedan införa det i verksamheten med ett lyckat resultat under en någorlunda begränsad tidsperiod är ännu mer komplicerat. Vad krävs, vilka verktyg behöver man, vilka mål vill man uppnå och hur mäter man att man har uppnått de mål man önskade med sitt nya IT-stöd? Detta blir allt mer viktigt då IT-systemen nu lämnar den traditionella administrationen blir ett dagligt arbetsredskap ute på fältet för medarbetaren. Måste vi motivera medarbetarna till att använda de nya verktygen och i så fall hur? Vi kommer även ge exempel på utformning och genomförande av nya processer inom mobilitet, välfärdsteknologi och e-tjänster. Seminarieblock 2, onsdag kl. 15:30 16:30 7. Hur kan vi förebygga våldsbejakande extremism? Vad är socialtjänstens roll i detta arbete? Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Som chef inom socialtjänsten har du en viktig roll i att skapa goda möjligheter för din personal att kunna förebygga våldsbejakande radikalisering, såväl det handlar om dragningar mot vit maktrörelsen, den autonoma vänstern eller den islamistiska våldsbejakande extremismen. Kommunen ska vara drivande i lokala samverkansforum för att hindra både ungdomar och vuxna att dras in i våldsbejakande miljöer. Den nationella samordnaren har till uppgift att stärka och stödja lokal samverkan, jobba med anhörigstöd och skapa förutsättningar för kommuner att ta hand om avhoppare från de olika miljöerna. 8. Minst hjelp til de som trenger det mest! Noen resultater for forskningsprosjektet Det Nye barnevernet INSTÄLLT Willy Lichtwarck, professor, Nordland Research Institute, Norge. Sentrale spørsmål i Det nye barnevernet handler om hva slags barnevern klientfamiliene forholder seg til, og om de kan dra fordel av tilbudet som barnevernet byr på. Resultatene viser at de familiene som har de største og mest komplekse problem mottar minst adekvat hjelp. Resultatene viser at de siste års metodeutvikling i hovedsak har kommet familier med mer avgrenset problem til gode. Det Nye barnevernet består av tre større undersøkelser: en survey utført i 2008 som omfattet 715 familier, en dybdestudie av langtidsklientellet som omfattet 96 familier, utført i , og en oppfølgingsstudie som omfattet 66 langtidsklientfamilier som hadde svart på surveyundersøkelsen i 2008, og en intervjuundersøkelse av barnevernsbarn rettet mot sider ved deres dagligliv, og en inngående undersøkelse basert på avsluttende/oppsummerende intervju med et utvalg foreldre i klientfamilier med store vansker. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 3 (10)

4 9. Bidrar IVO:s tillsynsverksamhet till att höja kvaliteten inom socialtjänsten? Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelning Öst samt en panel med chefer från socialtjänsten: Anne Höjer, stadsdelsförvaltningen Norrmalm Stockholms stad, Mikael Lekfalk, socialförvaltningen Luleå kommun och Nina Roos, omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun. Moderator: Anders Kandelin, kommunikationschef IVO. Utifrån en beskrivning av de områden inom socialtjänsten där IVO ser störst förbättringspotential diskuterar företrädare för IVO:s ledning, chefer från socialtjänsten och övriga seminariedeltagare hur myndighetens tillsynsverksamhet inom socialtjänstområdet kan bli mer effektiv och hur den i ökad utsträckning kan bidra till att höja kvaliteten till nytta för klienter och brukare. Bidra med dina synpunkter på IVO:s pågående arbete med att utveckla hur myndigheten bedriver tillsyn och hur iakttagelser från tillsynen ska spridas för att skapa ett kontinuerligt lärande inom socialtjänsten så att brister och missförhållanden inte upprepas! 10. Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Lise Burgade, teknisk rådgivare vid CNSA, French National Solidarity Fund for Autonomy (www.cnsa.fr). Notera att detta seminarium ges på svenska. Seminariet beskriver hur omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning är organiserad i Frankrike. Uppgifter fördelas, som i Sverige, mellan den centrala och den lokala nivån. Omsorgen är till stor del en decentraliserad politik och den franska grundlagen anger självstyre av lokala förvaltningsenheter (libre administration ) som en viktig princip. Men regelverket är statligt och jämlikhetsprincipen är också en mycket viktig konstitutionell princip. Hur fördelas rollerna mellan det offentliga (staten, regioner, departements, kommuner) och privata aktörer som NGO:er och företag? Hur kan CNSA garantera en jämlik behandling i hela landet, och samtidigt styra viktiga reformer och utvecklingar i omsorgssektorn? Lise Burgade är statsvetare och har förutom studier i Paris och Berlin även studerat ett år vid Uppsala universitet därav den flytande svenskan. Hon har arbetat som strategi- och organisationskonsult för olika socialpolitiska aktörer på lokal nivå och varit rådgivare till den franska socialministern. Sedan 2012 är hon teknisk rådgivare vid CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l autonomie) som verkar inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. CNSA har en unik ställning i det franska socialpolitiska landskapet en central myndighet med hög legitimitet hos sina lokala partners. 11. Vincles Project: Fighting elderly isolation in Barcelona Ramon Sanahuja, Director of Social Innovation of the Area of Quality of Life of the Municipality of Barcelona. Seminariet ges på engelska. The Vincles Project is a project to tackle the issue of elderly isolation: People over the age of 75 who live isolated and alone. They are in Barcelona. Our project intend to take advantage of technology in order to foster and strengthen trusted networks around the elderly. Our aim is to promote collaborative networks around the elderly. We are developing an app for tablets to make it easy for the elderly to communicate with their trusted network and generate contacts and links in order to make him/her feel less alone and more accompanied by a network of people (family, volunteers, professionals, etc.). Vincles Project aims to reach up to persons in Barcelona within three years. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 4 (10)

5 This project was awarded with the first price of the Blomberg philanthropy Mayoral Challenge 2014, that for the first time was done in Europe. The award is 5 million euros. 12. Från handlingsplan till faktisk förändring en resa för att utveckla försörjningsstödsprocessen Else Ahlgren, strategisk utvecklare och Jenny Andersson, informationsansvarig, Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad, Fredrik Markstedt, rådgivare PwC. Moderator: Jessica Carragher Wallner, rådgivare PwC. Vår erfarenhet är att allt för många förändringsresor stannar upp eller i vissa fall till och med anses färdiga då handlingsplanen och tillhörande aktivitetslista är framtagen. Risken är stor att vi några år senare kan konstatera att få aktiviteter i praktiken realiserats och att resultaten inte blivit vad vi hoppats på. Representanter från Helsingborgs stad kommer här att dela med sig av sina erfarenheter i planeringen innan och under den förändringsresa som fortfarande pågår med målet att hitta en, för klienten och organisationen, smidig väg till egen försörjning. Vad har gått bra? Vad skulle de ha gjort annorlunda om de fick börja om från början? Hur tänker de inför det arbete de har framför sig? Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras under seminariet. Är du i startgroparna att köra igång en förändringsresa och/eller är mitt uppe i förändringen och vill få inspiration och inspel inför det fortsatta arbetet så är det här seminariet för dig! Seminarieblock 3, torsdag kl. 14:00 15: Kommande översyn av socialtjänstlagen Per-Anders Sunesson, departementsråd på Socialdepartementet och chef för Enheten för familj och sociala tjänster Åsa Regnér, som är barn-, äldre- och jämställdhetsminister, har beslutat att det ska tas fram direktiv för en översyn av socialtjänstlagen. Föreläsningen syftar dels till att informera om regeringens utgångspunkter för översynen, dels ge dagsaktuell information om hur långt arbetet med direktivskrivandet har kommit. Seminariet ger utrymme för frågor och synpunkter. 14. Dignity in Dementia: how policy can improve the lives of people with dementia Yuki Murakami, Health Economist, Health Division, OECD. Seminariet ges på engelska. The large and growing human and financial costs of dementia make policy action an urgent priority. Dementia is already the second largest cause of disability for the over-70s and costs societies more than half a trillion US dollars every year globally, while ageing populations mean these costs are rising. Despite the urgency of addressing dementia, current policies are failing to deliver much-needed progress in finding a cure, while communities, health systems and social services are struggling to meet the needs of people with dementia and their families and carers. This workshop is based on an OECD report that argues that urgent policy action is required to accelerate innovation and rethink how countries support those living with dementia now and in the future. Developing a cure must be the long-term goal of dementia policy, but this can only happen if we fundamentally rethink our approach to innovation. This must involve the modernisation and international alignment of regulatory frameworks; greater investment and public-private risk- Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 5 (10)

6 sharing mechanisms; more effective sharing and use of data; and more effective collaboration between the public and not-for profit sector, industry and academia. But even with these reforms, the development of disease-modifying therapies will realistically take several years. In the meantime, an estimated 44 million people are living with dementia worldwide and health systems and social services are failing to provide adequate support. Many people living with dementia do not receive a timely diagnosis and face poor quality of life and loss of independence, while the families and carers who support them are under huge strain, suffer ill-health and are unable to work. Better policies are urgently needed to improve the lives of people living with dementia today. The presentation brings together work carried out across the OECD to present a comprehensive vision for how dementia can be addressed now and in the future. With the issue having been brought to the forefront of the global policy debate by the G8 summit in London in December 2013, the subsequent legacy events, the work of the World Dementia Council and the First Ministerial Conference on Global Action Against Dementia in March 2015, this is a crucial time for global dementia policy. As world leaders come together to begin a new phase in their efforts to address the challenges posed by dementia, this report sets out the fundamental changes that are needed to make this phase dramatically more successful than the last. Ms. Yuki Murakami is currently a Health Economist in the Health Division at the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris, France. She conducts comparative policy research on the performance of health and long-term care systems. She is responsible for ageing issues in OECD and non-oecd countries and analyses long-term care reforms and expenditure forecasting models. For her work on global health, Ms Murakami was presented with a Symbols of Tomorrow award in 2013 by the All Japan Hospital Association of Japan. The award recognises professionals and researchers in the area of medical care, health and life sciences. Before joining the OECD in 2011, Ms Murakami worked at the World Bank in Washington DC as a human development economist in the education and health sector for the Latin America and the Caribbean Region. She holds two Masters degrees in health economics from Harvard School of Public Health and the University of Texas. 15. Uppdrag att stödja kommunerna i utvecklingen av välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin, projektledare för regeringsuppdraget till Myndigheten för delaktighet Seminariet kommer att presentera det regeringsuppdrag som Myndigheten för delaktighet tilldelats i samverkan med Socialstyrelsen. Bakgrunden till uppdraget är att välfärdsteknologi har stor potential att bidra till trygghet, oberoende, social aktivitet, delaktighet och självbestämmande för män och kvinnor i alla åldrar oavsett ålder och funktionsnedsättning. Välfärdsteknologi kan bland annat handla om digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, kognitiva hjälpmedel, ett mobilt arbetssätt och e-tjänster för trygghet, service och delaktighet. Socialstyrelsens uppföljningsrapport 2014 om utvecklingen av kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm visar att många kommuner inte kan visa tydliga resultat i sina verksamheter när det gäller implementering av välfärdsteknologi. Regeringen bedömer att arbetet med att implementera e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna går sakta samtidigt som kommunerna efterfrågar ett nationellt stöd i frågorna. Med utgångspunkt i detta har myndigheten fått i uppdrag att: Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 6 (10)

7 fortsätta att ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård bygga upp en nationell plattform för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i frågor som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknologi inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknologi stödja införande och användning av teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Seminariet ger också utrymme att föra en dialog om på vilket sätt myndigheten bäst kan stödja kommunerna i denna utveckling. 16. Organisering och styrning av sociala investeringar Robert Jonsson ek. dr, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Vid seminariet presenteras en modell för organisering och styrning av sociala investeringar i en offentlig kontext. Modellen synliggör att sociala investeringsprojekt inte är en enskild företeelse, utan en del av en större helhet som kräver en genomtänkt organisering och styrning. Åtminstone om den aktuella organisationen aktivt vill komplettera driftsbudgeteringen med sociala investeringar som resursfördelningssystem. En tydlig kontextanpassning av arbetet med sociala investeringar möjliggör dessutom en ökad förmåga att skapa multiplikatoreffekter (effekter som förmeras, förädlas och förstoras) utifrån enskilda sociala investeringsprojekt. Vid seminariet presenteras även ett antal checkfrågor relaterade till modellens innehåll (motiv för sociala investeringar, aktivt ägarskap, utvärdering/lärande utvärdering, projekt/projektledning). Seminariet bygger på den första boken i Sverige som behandlar organisering och styrning av sociala investeringar utifrån ett kommunalekonomiskt i stället för samhällsekonomiskt perspektiv (Organisering och styrning av sociala investeringar, Erik Jannesson och Robert Jonsson, finns tillgänglig via SKL:s hemsida). 17. Får affärsmässig utveckling av nya produkter utrymme i vård- och omsorg? Nytta, behov, utmaningar och möjligheter Ann-Christine Larsson, projektledare Testmiljö Norrköping, Norrköpings kommun, Vård- och omsorgskontoret, PUFF-enheten, Anders Carlsson, projektledare SICS Swedish ICT, Norrköping. I september 2013 fick Norrköpings kommun medel från Vinnovas testbäddverksamhet. Testmiljö Norrköping syftar till att tillsammans med äldre och företag testa och utvärdera innovativa produkter, tjänster eller arbetsprocesser som ökar äldres oberoende och skapar möjlighet till kvarboende. I seminariet lyfts problem och möjligheter med att olika intressen ska samsas : Vård och omsorg kontra tillväxt och företagande, brukare och konsument, kommersialisering av produkt och implementering i verksamhet, kvalitetsutveckling och effektivisering. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 7 (10)

8 18. Smartphones i verksamheten Emmelie Pettersén Uggla, jurist vid JP Infonet Förlag AB. En smartphone är ett praktiskt verktyg i de flesta verksamheter. Den är också ett problematiskt verktyg när lagstiftningen inte hinner med. Vad händer när både handläggare och brukare plötsligt har en videokamera i fickan? Blir ett sms en allmän handling när det kommer från en brukare? Måste det arkiveras? Och vad händer när en chef eller handläggare får meddelande från brukare till sin privata sida på Facebook? Under detta seminarium kommer dessa frågeställningar att behandlas och bland annat följande punkter redas ut: Vad är en allmän handling i den digitala världen? E-post och sms? Vad händer om en brukare eller journalist vill filma ett möte? Spelar det någon roll om kameran är dold eller synlig? Hur drar man gränser mellan den privata sfären och tjänstesfären i den digitala världen? Har du egna frågeställningar kring detta ämne inom din verksamhet? För att skapa största möjliga värde för deltagarna erbjuder vi möjligheten för den som anmäler sig att skicka in frågor och funderingar i förväg. Vi kommer i möjligaste mån att skräddarsy seminariet för att det ska vara anpassat efter de problem som finns i deltagarnas egna verksamheter. Seminarieblock 4, torsdag kl. 15:30 16: New Nordic Welfare: Transformation and creation of public value Peter Pietras, CEO for youth and children in Odense Municipality, Denmark. Seminariet ges på engelska. The main goal of the workshop is to discuss if New Nordic Welfare exists as an emergent trend. What is it then about? The presentation is about our conception of welfare. Scandinavian welfare societies have been under pressure because of the financial crises and because our welfare model may not be sustainable. The thesis is that the Scandinavian countries is about to transform their perception and their practice. We often see welfare as service or payment. The presentation sheds light on new concepts of welfare and public value. In recent years rehabilitation welfare, where the citizen gets training, is a standard form of welfare. We also see that community welfare where citizens help each other taking care of one another or local affairs gets more frequent. What are the next welfare transformations and how do we perform public value leadership? 20. Vad händer när Europas fattiga människor flyttar in på svenska gator och torg Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson som utsågs av regeringen i januari 2015 till nationell samordnare för utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i Sverige är en erfaren jurist och har en bakgrund som rådman, rättsråd vid Svenska representationen i EU och statssekreterare åt tidigare justitieminister Beatrice Ask. Den nationella samordnarens uppdrag är att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan de som kommer i kontakt med utsatta EU-medborgare i Sverige, främja kontakter mellan aktörer i Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 8 (10)

9 Sverige och aktörer i de utsatta EU-medborgarnas hemländer samt sprida kunskap om EUmedborgarnas rättigheter i Sverige. Sedan februari 2015 har Martin Valfridsson samlat in fakta om målgruppen och lyssnat på erfarenheter av det arbete som bedrivs i kommuner, av frivilligsektorn och andra myndigheter. Han har skapat kontakter med svenska organisationer som arbetar i målgruppens hemländer och utforskat hur frågan hör ihop med EU och Sveriges arbete med romsk inkludering. Vilka slutsatser går det att dra av samordnarens arbete och vilka nya frågeställningarna har dykt upp under utredningens gång. 21. Nordens barn barn i fosterhem Fredrik Hjulström, projektledare Nordens Välfärdscenter. Nordens Välfärdscenter har i samarbete med ledande nordiska forskare och experter genomfört ett projekt om barn i familjehem under perioden Här presenteras resultat och konkreta förslag på åtgärder. Hur ser kunskapsläget ut i Norden? Vilka förändringar är viktigast att börja med? Kan vi lära av andra nordiska kommuner? Vilka förändringar av vården vill ungdomar som varit placerade i familjehem ha? 22. Östersundsstudien en jämförelse av kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor vid äldreboenden i egen och extern regi Fredrik Eklund, PhD, Nordic Health Care Group. På seminariet presenteras resultaten och slutsatserna från en unik tvåårig studie av två identiska äldreboenden i Östersund. Det ena boendet drivs av Östersunds kommun, det andra av Vardaga (tidigare Carema). Studien omfattar en ingående analys och jämförelse av kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor vid de båda äldreboendena och hur dessa utvecklats under de två åren. Resultaten beskriver sambanden mellan kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor samt skillnaderna mellan boendena. Särskild fokus i analysen ligger vid förklaringarna till identifierade skillnader, hur analysmodellen lämpar sig för utvidgad analys och implikationer av studien. 23. Ni som är chefer idag: Så här tänker vi som ska arbeta i socialtjänsten i framtiden! Miranda Digreus, Hanna Friberg, Linnea Johansson och Vendela Strömbäck, studenter från socionomprogrammet vid Linköpings universitet och Martin Börjeson, universitetslektor vid Avdelningen för socialt arbete vid Linköpings universitet. Ett seminarium presenterat av några av de som kommer att stå för morgondagens sociala arbete. Tanken är att de vid seminariet kommer att dela med sig hur de under utbildning förberett sig för sitt kommande yrkesliv, men också; att de kommer att beskriva sina tankar och förväntningar på sitt kommande arbete. Vilka frågor tycker de som studerar idag är viktigast att arbeta med inom det sociala området? Hur vill morgondagens unga socialarbetare utveckla det sociala arbetet? Vad har man lärt sig under utbildningen, och vad förväntar man kunna vidareutveckla som yrkesverksam socialarbetare? Hur tänker de som studerar idag att man kan stärka samarbetet mellan utbildning, forskning och praktiskt socialt arbete? Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 9 (10)

10 24. Vad gör Socialstyrelsen för att öka kvaliteten i socialtjänsten? AnneMarie Danon är chef över Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning socialtjänsten, som ansvarar för att vägleda socialtjänsten utifrån bästa tillgängliga kunskap och reglering. Beatrice Hopstadius är enhetschef på samma avdelning. Under seminariet kommer AnneMarie Danon och Beatrice Hopstadius att presentera Socialstyrelsens handlingsplan för att stödja kommunerna och bidra till att öka kvaliteten i socialtjänsten. De konkreta åtgärderna i planen är fokuserade på den strukturella nivån i kommunerna och utgår ifrån Socialstyrelsens nya roll som kunskapsstyrande myndighet på området. Arbetet med åtgärderna är påbörjat eller påbörjas åren Planen kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida efter Socialchefsdagarna. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 10 (10)

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg?

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Caisse nationale de solidarité pour l autonomie / National solidarity fund for autonomy Lise Burgade Föreningen Sveriges

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Att skapa incitament för nätverkssjukvård

Att skapa incitament för nätverkssjukvård Att skapa incitament för nätverkssjukvård EXDIN Exchange of Diagnostic Imaging in Networks VINNOVA finansierat UDI projekt To find and utilize competence is what matters A guide about Incentives to create

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Skydda och stödja barn som far illa ett viktigt och svårt uppdrag One fundamental change that is needed is for all to

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 FOLKHELSEKONFERANSEN 2014 KULTURENS PÅVIRKING PÅ HELSE Hamar, 18 mars Sara Grut, NCK AGENDA DEL 1 -Kulturarv som resurs i arbetet för äldres hälsa och välfärd

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Presentation av regeringsuppdraget Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige

Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Vad händer inom området marknadsföring och internet handel med alkohol och tobak i Sverige Maria Renström Director ANDT and Social services Ministry of Health and Social Affairs The common overall objective

Läs mer

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang Medborgarbudget Kongressbeslut 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

ICT- the future health care!

ICT- the future health care! ICT- the future health care! Katarina Sulasalmi, Projekt manager Blekinge County Council Jonas Axelsson, IT- engineer Blekinge County Council Blekinge County, Sweden E- health projects Nurse Gudruns fullscale

Läs mer