Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober"

Transkript

1 Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober Beskrivning av seminarier Seminarieblock 1, onsdag kl. 14:00 15:00 1. Vilka prioriteringar krävs för framtidens omsorg? Seminariet leds av Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys och Marianne Svensson, projektledare för studien Myndigheten för vårdanalys berättar om en ny studie som redogör för bakgrund och orsaker till variationer i äldreomsorgens omfattning och utbud av omsorgsalternativ. Vi diskuterar vidare hur detta kan påverka utvecklingen av de äldres hälsa och omvårdnadsbehov och vilken betydelse detta får för kommunernas långsiktiga planeringsarbete. Vårdanalys uppdrag är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Från och med 1 juli utvidgas uppdraget till att även omfatta alla verksamheter i socialtjänsten. I och med det byter myndigheten namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. På seminariet berättar vi också om vårt utvidgade uppdrag och hoppas på en givande diskussion där ni ger er syn på vad som kan vara prioriterade områden för myndigheten att analysera. 2. Nationell samordning och kraftsamling för den sociala barn- och ungdomsvården hur bygger vi en barnavård med en känsla av sammanhang? Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Regeringen beslutade 2014 att tillsätta en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården vars främsta syfte är att föra dialog med kommunerna, berörda myndigheter samt intresseorganisationer kring verksamhetens förutsättningar och svårigheter för att ge inspiration och vid behov stimulera till nytänkande. Uppdraget är högprioriterat och ansvarig minister ska ha återkoppling varje kvartal om erfarenheterna från kommunbesöken. Arbetet i sin helhet ska i april 2017 resultera i en slutrapport om iakttagelser och slutsatser från kommunbesöken och andra viktiga kunskapskällor. De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i många fall de mest sårbara och utsatta i vårt samhälle och trots förstärkningar i barnskyddet genom bl.a lagförändringar tillsammans med kommunernas egna kvalitets- och utvecklingsarbete kommer rapporter om allvarliga brister i skyddsarbetet gentemot barnen och ungdomarna. Vi ser också att medarbetare flyr verksamheten. Parallellt med denna bild finns i kommunerna men också på regionnivå goda exempel inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hur tar vi bättre tillvara det goda exemplets makt för att barnskyddet ska bli starkt i hela landet? Vilka slutsatser drar vi hittills av våra kommunbesök så här långt i uppdraget? Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi med gemensamma krafter ta oss an utmaningarna? Seminariet ger utrymme för diskussioner och synpunkter från deltagarna. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 1 (10)

2 3. Social medverkan i samhällsplaneringen. Var står vi i dag? Verner Denvall, professor i socialt arbete vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet När socialtjänstlagen antogs 1982 var en av de stora nyheterna att socialtjänsten skulle medverka i samhällsplaneringen på olika sätt. Föreningen Sveriges Socialchefer var synnerligen aktiv kring denna fråga då det begav sig. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort att förverkliga intentionerna. På detta seminarium presenteras en aktuell undersökning där vi har frågat medlemmarna efter deras erfarenheter. Det gjordes även för tio år sedan. Var står vi i dag i denna fråga? Vilka goda exempel finns det att lära av? Hur ska vi gå vidare? Dessa frågor diskuteras under seminariet som inleds av professor Verner Denvall med en tillbakablick och en nulägesanalys. 4. Calculating costs of inaction: Promoting social investment approach through the use of technology Gabriela Sempruch, Managing Director, Centre for Social Investments, Warsaw, Poland The main goal of the workshop is to present a new approach to conduct social policy aimed to improve the effectiveness and financial efficiency, titled the Calculator of Costs of Inaction Model (CCI Model). This solution corresponds with priorities of the European Union social policy, especially related to the social investment concept. It has been implemented in over 100 local authorities and communities in the Mazovia region (the biggest Polish region) for last 3 years. There are public institutions in other regions in Poland, some national institutions and institutions in other European countries interested in implementing the CCI Model. With the reference to the structure of social policy system in Poland and most burning questions on the current Polish social agenda there will be opportunity to discuss about the process of modernization of social policy. Seminariet ges på engelska. 5. Varför mår våra unga så dåligt? Fil. dr Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens Välfärdscenter Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutmaningarna våra nordiska samhällen står inför. Vad är orsaken till att fler och fler unga mår allt sämre och hur ska vi komma till rätta med problemet? Nordens Välfärdscenters projekt Unga in i Norden psykisk hälsa, arbete, utbildning sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. På seminariet kommer sambandet mellan ungas psykiska hälsosituation och deras situation i skolan och senare övergång till egen försörjning att belysas. Vi har bland annat tittat på verksamheter och projekt i Norden som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg till bättre välbefinnande och in i samhället genom antingen aktivare fritid, studier eller arbete. Framgångsfaktorer från dessa verksamheter kommer att lyftas och diskuteras med seminariets deltagare. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 2 (10)

3 6. Att införa ett nytt IT system och lyckas med införandeprojektet Jahn Sundin, produktägare för e-tjänster och välfärdsteknologi, Tieto Healthcare & Welfare AB. Att upphandla ett nytt IT-system är en komplicerad process. Att sedan införa det i verksamheten med ett lyckat resultat under en någorlunda begränsad tidsperiod är ännu mer komplicerat. Vad krävs, vilka verktyg behöver man, vilka mål vill man uppnå och hur mäter man att man har uppnått de mål man önskade med sitt nya IT-stöd? Detta blir allt mer viktigt då IT-systemen nu lämnar den traditionella administrationen blir ett dagligt arbetsredskap ute på fältet för medarbetaren. Måste vi motivera medarbetarna till att använda de nya verktygen och i så fall hur? Vi kommer även ge exempel på utformning och genomförande av nya processer inom mobilitet, välfärdsteknologi och e-tjänster. Seminarieblock 2, onsdag kl. 15:30 16:30 7. Hur kan vi förebygga våldsbejakande extremism? Vad är socialtjänstens roll i detta arbete? Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Som chef inom socialtjänsten har du en viktig roll i att skapa goda möjligheter för din personal att kunna förebygga våldsbejakande radikalisering, såväl det handlar om dragningar mot vit maktrörelsen, den autonoma vänstern eller den islamistiska våldsbejakande extremismen. Kommunen ska vara drivande i lokala samverkansforum för att hindra både ungdomar och vuxna att dras in i våldsbejakande miljöer. Den nationella samordnaren har till uppgift att stärka och stödja lokal samverkan, jobba med anhörigstöd och skapa förutsättningar för kommuner att ta hand om avhoppare från de olika miljöerna. 8. Minst hjelp til de som trenger det mest! Noen resultater for forskningsprosjektet Det Nye barnevernet INSTÄLLT Willy Lichtwarck, professor, Nordland Research Institute, Norge. Sentrale spørsmål i Det nye barnevernet handler om hva slags barnevern klientfamiliene forholder seg til, og om de kan dra fordel av tilbudet som barnevernet byr på. Resultatene viser at de familiene som har de største og mest komplekse problem mottar minst adekvat hjelp. Resultatene viser at de siste års metodeutvikling i hovedsak har kommet familier med mer avgrenset problem til gode. Det Nye barnevernet består av tre større undersøkelser: en survey utført i 2008 som omfattet 715 familier, en dybdestudie av langtidsklientellet som omfattet 96 familier, utført i , og en oppfølgingsstudie som omfattet 66 langtidsklientfamilier som hadde svart på surveyundersøkelsen i 2008, og en intervjuundersøkelse av barnevernsbarn rettet mot sider ved deres dagligliv, og en inngående undersøkelse basert på avsluttende/oppsummerende intervju med et utvalg foreldre i klientfamilier med store vansker. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 3 (10)

4 9. Bidrar IVO:s tillsynsverksamhet till att höja kvaliteten inom socialtjänsten? Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelning Öst samt en panel med chefer från socialtjänsten: Anne Höjer, stadsdelsförvaltningen Norrmalm Stockholms stad, Mikael Lekfalk, socialförvaltningen Luleå kommun och Nina Roos, omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun. Moderator: Anders Kandelin, kommunikationschef IVO. Utifrån en beskrivning av de områden inom socialtjänsten där IVO ser störst förbättringspotential diskuterar företrädare för IVO:s ledning, chefer från socialtjänsten och övriga seminariedeltagare hur myndighetens tillsynsverksamhet inom socialtjänstområdet kan bli mer effektiv och hur den i ökad utsträckning kan bidra till att höja kvaliteten till nytta för klienter och brukare. Bidra med dina synpunkter på IVO:s pågående arbete med att utveckla hur myndigheten bedriver tillsyn och hur iakttagelser från tillsynen ska spridas för att skapa ett kontinuerligt lärande inom socialtjänsten så att brister och missförhållanden inte upprepas! 10. Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Lise Burgade, teknisk rådgivare vid CNSA, French National Solidarity Fund for Autonomy (www.cnsa.fr). Notera att detta seminarium ges på svenska. Seminariet beskriver hur omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning är organiserad i Frankrike. Uppgifter fördelas, som i Sverige, mellan den centrala och den lokala nivån. Omsorgen är till stor del en decentraliserad politik och den franska grundlagen anger självstyre av lokala förvaltningsenheter (libre administration ) som en viktig princip. Men regelverket är statligt och jämlikhetsprincipen är också en mycket viktig konstitutionell princip. Hur fördelas rollerna mellan det offentliga (staten, regioner, departements, kommuner) och privata aktörer som NGO:er och företag? Hur kan CNSA garantera en jämlik behandling i hela landet, och samtidigt styra viktiga reformer och utvecklingar i omsorgssektorn? Lise Burgade är statsvetare och har förutom studier i Paris och Berlin även studerat ett år vid Uppsala universitet därav den flytande svenskan. Hon har arbetat som strategi- och organisationskonsult för olika socialpolitiska aktörer på lokal nivå och varit rådgivare till den franska socialministern. Sedan 2012 är hon teknisk rådgivare vid CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l autonomie) som verkar inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. CNSA har en unik ställning i det franska socialpolitiska landskapet en central myndighet med hög legitimitet hos sina lokala partners. 11. Vincles Project: Fighting elderly isolation in Barcelona Ramon Sanahuja, Director of Social Innovation of the Area of Quality of Life of the Municipality of Barcelona. Seminariet ges på engelska. The Vincles Project is a project to tackle the issue of elderly isolation: People over the age of 75 who live isolated and alone. They are in Barcelona. Our project intend to take advantage of technology in order to foster and strengthen trusted networks around the elderly. Our aim is to promote collaborative networks around the elderly. We are developing an app for tablets to make it easy for the elderly to communicate with their trusted network and generate contacts and links in order to make him/her feel less alone and more accompanied by a network of people (family, volunteers, professionals, etc.). Vincles Project aims to reach up to persons in Barcelona within three years. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 4 (10)

5 This project was awarded with the first price of the Blomberg philanthropy Mayoral Challenge 2014, that for the first time was done in Europe. The award is 5 million euros. 12. Från handlingsplan till faktisk förändring en resa för att utveckla försörjningsstödsprocessen Else Ahlgren, strategisk utvecklare och Jenny Andersson, informationsansvarig, Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad, Fredrik Markstedt, rådgivare PwC. Moderator: Jessica Carragher Wallner, rådgivare PwC. Vår erfarenhet är att allt för många förändringsresor stannar upp eller i vissa fall till och med anses färdiga då handlingsplanen och tillhörande aktivitetslista är framtagen. Risken är stor att vi några år senare kan konstatera att få aktiviteter i praktiken realiserats och att resultaten inte blivit vad vi hoppats på. Representanter från Helsingborgs stad kommer här att dela med sig av sina erfarenheter i planeringen innan och under den förändringsresa som fortfarande pågår med målet att hitta en, för klienten och organisationen, smidig väg till egen försörjning. Vad har gått bra? Vad skulle de ha gjort annorlunda om de fick börja om från början? Hur tänker de inför det arbete de har framför sig? Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras under seminariet. Är du i startgroparna att köra igång en förändringsresa och/eller är mitt uppe i förändringen och vill få inspiration och inspel inför det fortsatta arbetet så är det här seminariet för dig! Seminarieblock 3, torsdag kl. 14:00 15: Kommande översyn av socialtjänstlagen Per-Anders Sunesson, departementsråd på Socialdepartementet och chef för Enheten för familj och sociala tjänster Åsa Regnér, som är barn-, äldre- och jämställdhetsminister, har beslutat att det ska tas fram direktiv för en översyn av socialtjänstlagen. Föreläsningen syftar dels till att informera om regeringens utgångspunkter för översynen, dels ge dagsaktuell information om hur långt arbetet med direktivskrivandet har kommit. Seminariet ger utrymme för frågor och synpunkter. 14. Dignity in Dementia: how policy can improve the lives of people with dementia Yuki Murakami, Health Economist, Health Division, OECD. Seminariet ges på engelska. The large and growing human and financial costs of dementia make policy action an urgent priority. Dementia is already the second largest cause of disability for the over-70s and costs societies more than half a trillion US dollars every year globally, while ageing populations mean these costs are rising. Despite the urgency of addressing dementia, current policies are failing to deliver much-needed progress in finding a cure, while communities, health systems and social services are struggling to meet the needs of people with dementia and their families and carers. This workshop is based on an OECD report that argues that urgent policy action is required to accelerate innovation and rethink how countries support those living with dementia now and in the future. Developing a cure must be the long-term goal of dementia policy, but this can only happen if we fundamentally rethink our approach to innovation. This must involve the modernisation and international alignment of regulatory frameworks; greater investment and public-private risk- Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 5 (10)

6 sharing mechanisms; more effective sharing and use of data; and more effective collaboration between the public and not-for profit sector, industry and academia. But even with these reforms, the development of disease-modifying therapies will realistically take several years. In the meantime, an estimated 44 million people are living with dementia worldwide and health systems and social services are failing to provide adequate support. Many people living with dementia do not receive a timely diagnosis and face poor quality of life and loss of independence, while the families and carers who support them are under huge strain, suffer ill-health and are unable to work. Better policies are urgently needed to improve the lives of people living with dementia today. The presentation brings together work carried out across the OECD to present a comprehensive vision for how dementia can be addressed now and in the future. With the issue having been brought to the forefront of the global policy debate by the G8 summit in London in December 2013, the subsequent legacy events, the work of the World Dementia Council and the First Ministerial Conference on Global Action Against Dementia in March 2015, this is a crucial time for global dementia policy. As world leaders come together to begin a new phase in their efforts to address the challenges posed by dementia, this report sets out the fundamental changes that are needed to make this phase dramatically more successful than the last. Ms. Yuki Murakami is currently a Health Economist in the Health Division at the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris, France. She conducts comparative policy research on the performance of health and long-term care systems. She is responsible for ageing issues in OECD and non-oecd countries and analyses long-term care reforms and expenditure forecasting models. For her work on global health, Ms Murakami was presented with a Symbols of Tomorrow award in 2013 by the All Japan Hospital Association of Japan. The award recognises professionals and researchers in the area of medical care, health and life sciences. Before joining the OECD in 2011, Ms Murakami worked at the World Bank in Washington DC as a human development economist in the education and health sector for the Latin America and the Caribbean Region. She holds two Masters degrees in health economics from Harvard School of Public Health and the University of Texas. 15. Uppdrag att stödja kommunerna i utvecklingen av välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin, projektledare för regeringsuppdraget till Myndigheten för delaktighet Seminariet kommer att presentera det regeringsuppdrag som Myndigheten för delaktighet tilldelats i samverkan med Socialstyrelsen. Bakgrunden till uppdraget är att välfärdsteknologi har stor potential att bidra till trygghet, oberoende, social aktivitet, delaktighet och självbestämmande för män och kvinnor i alla åldrar oavsett ålder och funktionsnedsättning. Välfärdsteknologi kan bland annat handla om digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, kognitiva hjälpmedel, ett mobilt arbetssätt och e-tjänster för trygghet, service och delaktighet. Socialstyrelsens uppföljningsrapport 2014 om utvecklingen av kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm visar att många kommuner inte kan visa tydliga resultat i sina verksamheter när det gäller implementering av välfärdsteknologi. Regeringen bedömer att arbetet med att implementera e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna går sakta samtidigt som kommunerna efterfrågar ett nationellt stöd i frågorna. Med utgångspunkt i detta har myndigheten fått i uppdrag att: Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 6 (10)

7 fortsätta att ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård bygga upp en nationell plattform för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i frågor som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknologi inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknologi stödja införande och användning av teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Seminariet ger också utrymme att föra en dialog om på vilket sätt myndigheten bäst kan stödja kommunerna i denna utveckling. 16. Organisering och styrning av sociala investeringar Robert Jonsson ek. dr, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Vid seminariet presenteras en modell för organisering och styrning av sociala investeringar i en offentlig kontext. Modellen synliggör att sociala investeringsprojekt inte är en enskild företeelse, utan en del av en större helhet som kräver en genomtänkt organisering och styrning. Åtminstone om den aktuella organisationen aktivt vill komplettera driftsbudgeteringen med sociala investeringar som resursfördelningssystem. En tydlig kontextanpassning av arbetet med sociala investeringar möjliggör dessutom en ökad förmåga att skapa multiplikatoreffekter (effekter som förmeras, förädlas och förstoras) utifrån enskilda sociala investeringsprojekt. Vid seminariet presenteras även ett antal checkfrågor relaterade till modellens innehåll (motiv för sociala investeringar, aktivt ägarskap, utvärdering/lärande utvärdering, projekt/projektledning). Seminariet bygger på den första boken i Sverige som behandlar organisering och styrning av sociala investeringar utifrån ett kommunalekonomiskt i stället för samhällsekonomiskt perspektiv (Organisering och styrning av sociala investeringar, Erik Jannesson och Robert Jonsson, finns tillgänglig via SKL:s hemsida). 17. Får affärsmässig utveckling av nya produkter utrymme i vård- och omsorg? Nytta, behov, utmaningar och möjligheter Ann-Christine Larsson, projektledare Testmiljö Norrköping, Norrköpings kommun, Vård- och omsorgskontoret, PUFF-enheten, Anders Carlsson, projektledare SICS Swedish ICT, Norrköping. I september 2013 fick Norrköpings kommun medel från Vinnovas testbäddverksamhet. Testmiljö Norrköping syftar till att tillsammans med äldre och företag testa och utvärdera innovativa produkter, tjänster eller arbetsprocesser som ökar äldres oberoende och skapar möjlighet till kvarboende. I seminariet lyfts problem och möjligheter med att olika intressen ska samsas : Vård och omsorg kontra tillväxt och företagande, brukare och konsument, kommersialisering av produkt och implementering i verksamhet, kvalitetsutveckling och effektivisering. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 7 (10)

8 18. Smartphones i verksamheten Emmelie Pettersén Uggla, jurist vid JP Infonet Förlag AB. En smartphone är ett praktiskt verktyg i de flesta verksamheter. Den är också ett problematiskt verktyg när lagstiftningen inte hinner med. Vad händer när både handläggare och brukare plötsligt har en videokamera i fickan? Blir ett sms en allmän handling när det kommer från en brukare? Måste det arkiveras? Och vad händer när en chef eller handläggare får meddelande från brukare till sin privata sida på Facebook? Under detta seminarium kommer dessa frågeställningar att behandlas och bland annat följande punkter redas ut: Vad är en allmän handling i den digitala världen? E-post och sms? Vad händer om en brukare eller journalist vill filma ett möte? Spelar det någon roll om kameran är dold eller synlig? Hur drar man gränser mellan den privata sfären och tjänstesfären i den digitala världen? Har du egna frågeställningar kring detta ämne inom din verksamhet? För att skapa största möjliga värde för deltagarna erbjuder vi möjligheten för den som anmäler sig att skicka in frågor och funderingar i förväg. Vi kommer i möjligaste mån att skräddarsy seminariet för att det ska vara anpassat efter de problem som finns i deltagarnas egna verksamheter. Seminarieblock 4, torsdag kl. 15:30 16: New Nordic Welfare: Transformation and creation of public value Peter Pietras, CEO for youth and children in Odense Municipality, Denmark. Seminariet ges på engelska. The main goal of the workshop is to discuss if New Nordic Welfare exists as an emergent trend. What is it then about? The presentation is about our conception of welfare. Scandinavian welfare societies have been under pressure because of the financial crises and because our welfare model may not be sustainable. The thesis is that the Scandinavian countries is about to transform their perception and their practice. We often see welfare as service or payment. The presentation sheds light on new concepts of welfare and public value. In recent years rehabilitation welfare, where the citizen gets training, is a standard form of welfare. We also see that community welfare where citizens help each other taking care of one another or local affairs gets more frequent. What are the next welfare transformations and how do we perform public value leadership? 20. Vad händer när Europas fattiga människor flyttar in på svenska gator och torg Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson som utsågs av regeringen i januari 2015 till nationell samordnare för utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i Sverige är en erfaren jurist och har en bakgrund som rådman, rättsråd vid Svenska representationen i EU och statssekreterare åt tidigare justitieminister Beatrice Ask. Den nationella samordnarens uppdrag är att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan de som kommer i kontakt med utsatta EU-medborgare i Sverige, främja kontakter mellan aktörer i Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 8 (10)

9 Sverige och aktörer i de utsatta EU-medborgarnas hemländer samt sprida kunskap om EUmedborgarnas rättigheter i Sverige. Sedan februari 2015 har Martin Valfridsson samlat in fakta om målgruppen och lyssnat på erfarenheter av det arbete som bedrivs i kommuner, av frivilligsektorn och andra myndigheter. Han har skapat kontakter med svenska organisationer som arbetar i målgruppens hemländer och utforskat hur frågan hör ihop med EU och Sveriges arbete med romsk inkludering. Vilka slutsatser går det att dra av samordnarens arbete och vilka nya frågeställningarna har dykt upp under utredningens gång. 21. Nordens barn barn i fosterhem Fredrik Hjulström, projektledare Nordens Välfärdscenter. Nordens Välfärdscenter har i samarbete med ledande nordiska forskare och experter genomfört ett projekt om barn i familjehem under perioden Här presenteras resultat och konkreta förslag på åtgärder. Hur ser kunskapsläget ut i Norden? Vilka förändringar är viktigast att börja med? Kan vi lära av andra nordiska kommuner? Vilka förändringar av vården vill ungdomar som varit placerade i familjehem ha? 22. Östersundsstudien en jämförelse av kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor vid äldreboenden i egen och extern regi Fredrik Eklund, PhD, Nordic Health Care Group. På seminariet presenteras resultaten och slutsatserna från en unik tvåårig studie av två identiska äldreboenden i Östersund. Det ena boendet drivs av Östersunds kommun, det andra av Vardaga (tidigare Carema). Studien omfattar en ingående analys och jämförelse av kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor vid de båda äldreboendena och hur dessa utvecklats under de två åren. Resultaten beskriver sambanden mellan kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor samt skillnaderna mellan boendena. Särskild fokus i analysen ligger vid förklaringarna till identifierade skillnader, hur analysmodellen lämpar sig för utvidgad analys och implikationer av studien. 23. Ni som är chefer idag: Så här tänker vi som ska arbeta i socialtjänsten i framtiden! Miranda Digreus, Hanna Friberg, Linnea Johansson och Vendela Strömbäck, studenter från socionomprogrammet vid Linköpings universitet och Martin Börjeson, universitetslektor vid Avdelningen för socialt arbete vid Linköpings universitet. Ett seminarium presenterat av några av de som kommer att stå för morgondagens sociala arbete. Tanken är att de vid seminariet kommer att dela med sig hur de under utbildning förberett sig för sitt kommande yrkesliv, men också; att de kommer att beskriva sina tankar och förväntningar på sitt kommande arbete. Vilka frågor tycker de som studerar idag är viktigast att arbeta med inom det sociala området? Hur vill morgondagens unga socialarbetare utveckla det sociala arbetet? Vad har man lärt sig under utbildningen, och vad förväntar man kunna vidareutveckla som yrkesverksam socialarbetare? Hur tänker de som studerar idag att man kan stärka samarbetet mellan utbildning, forskning och praktiskt socialt arbete? Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 9 (10)

10 24. Vad gör Socialstyrelsen för att öka kvaliteten i socialtjänsten? AnneMarie Danon är chef över Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning socialtjänsten, som ansvarar för att vägleda socialtjänsten utifrån bästa tillgängliga kunskap och reglering. Beatrice Hopstadius är enhetschef på samma avdelning. Under seminariet kommer AnneMarie Danon och Beatrice Hopstadius att presentera Socialstyrelsens handlingsplan för att stödja kommunerna och bidra till att öka kvaliteten i socialtjänsten. De konkreta åtgärderna i planen är fokuserade på den strukturella nivån i kommunerna och utgår ifrån Socialstyrelsens nya roll som kunskapsstyrande myndighet på området. Arbetet med åtgärderna är påbörjat eller påbörjas åren Planen kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida efter Socialchefsdagarna. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 10 (10)

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Myndigheters utveckling av e-tjänster - hinder och drivkrafter

Myndigheters utveckling av e-tjänster - hinder och drivkrafter Magisteruppsats, 20p vt 2003 Data- och Systemvetenskapliga Linjen, 160 p Stockholms Universitet Myndigheters utveckling av e-tjänster - hinder och drivkrafter IT-kommissionens rapport 70/2003 Författare:

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Främjande av hållbar stadsutveckling

Främjande av hållbar stadsutveckling Rapport 2013:10 REGERINGSUPPDRAG Främjande av hållbar stadsutveckling Slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet Främjande av hållbar stadsutveckling

Läs mer

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Dokumentation från en idékonferens den 1 december 2014 Forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övriga intressenter ger sin syn på förutsättningarna för ett

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Konsten att lyckas med förankring To be successful in anchoring

Konsten att lyckas med förankring To be successful in anchoring Examensarbete/Masteruppsats i IT-management Thesis work/master thesis in IT-management REPORT NO. 2008:011 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Konsten att lyckas med förankring

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

GAMLA MÖJLIGHETER. Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

GAMLA MÖJLIGHETER. Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2013:04 GAMLA MÖJLIGHETER Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre Titel: Gamla möjligheter - Tillväxten på den

Läs mer

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete Vetenskap för profession 18:2011 Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete Redaktör: Lars Rönnmark VETENSKAP FÖR PROFESSION INNEHÅLL Rapport nr 18, 2011 Brukarens roll i välfärdsforskning

Läs mer

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11 PM 2014:11 Insatser för att främja kvinnors företagande en internationell kunskapsöversikt Tillväxtanalys presenterar här en internationell kunskapsöversikt över insatser gjorda i Danmark, Nederländerna,

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Metod och projekterfarenheter

Metod och projekterfarenheter Metod och projekterfarenheter Arbetet med Folkhälsopolitisk rapport 2010 Metod och projekterfarenheter Arbetet med Folkhälsopolitisk rapport 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011, R 2011:22 ISSN

Läs mer

En jämförande analys av fyra länders designinsatser. Politik för design

En jämförande analys av fyra länders designinsatser. Politik för design A2007:001 Politik för design En jämförande analys av fyra länders designinsatser Lars Bager-Sjögren, Karin Hovlin, Aurora Pelli Lisa Scordato, Monica Ström och Anne Kolmodin Politik för design En jämförande

Läs mer