Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober"

Transkript

1 Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping, 30 september till 2 oktober Beskrivning av seminarier Seminarieblock 1, onsdag kl. 14:00 15:00 1. Vilka prioriteringar krävs för framtidens omsorg? Seminariet leds av Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys och Marianne Svensson, projektledare för studien Myndigheten för vårdanalys berättar om en ny studie som redogör för bakgrund och orsaker till variationer i äldreomsorgens omfattning och utbud av omsorgsalternativ. Vi diskuterar vidare hur detta kan påverka utvecklingen av de äldres hälsa och omvårdnadsbehov och vilken betydelse detta får för kommunernas långsiktiga planeringsarbete. Vårdanalys uppdrag är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Från och med 1 juli utvidgas uppdraget till att även omfatta alla verksamheter i socialtjänsten. I och med det byter myndigheten namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. På seminariet berättar vi också om vårt utvidgade uppdrag och hoppas på en givande diskussion där ni ger er syn på vad som kan vara prioriterade områden för myndigheten att analysera. 2. Nationell samordning och kraftsamling för den sociala barn- och ungdomsvården hur bygger vi en barnavård med en känsla av sammanhang? Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Regeringen beslutade 2014 att tillsätta en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården vars främsta syfte är att föra dialog med kommunerna, berörda myndigheter samt intresseorganisationer kring verksamhetens förutsättningar och svårigheter för att ge inspiration och vid behov stimulera till nytänkande. Uppdraget är högprioriterat och ansvarig minister ska ha återkoppling varje kvartal om erfarenheterna från kommunbesöken. Arbetet i sin helhet ska i april 2017 resultera i en slutrapport om iakttagelser och slutsatser från kommunbesöken och andra viktiga kunskapskällor. De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i många fall de mest sårbara och utsatta i vårt samhälle och trots förstärkningar i barnskyddet genom bl.a lagförändringar tillsammans med kommunernas egna kvalitets- och utvecklingsarbete kommer rapporter om allvarliga brister i skyddsarbetet gentemot barnen och ungdomarna. Vi ser också att medarbetare flyr verksamheten. Parallellt med denna bild finns i kommunerna men också på regionnivå goda exempel inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hur tar vi bättre tillvara det goda exemplets makt för att barnskyddet ska bli starkt i hela landet? Vilka slutsatser drar vi hittills av våra kommunbesök så här långt i uppdraget? Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi med gemensamma krafter ta oss an utmaningarna? Seminariet ger utrymme för diskussioner och synpunkter från deltagarna. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 1 (10)

2 3. Social medverkan i samhällsplaneringen. Var står vi i dag? Verner Denvall, professor i socialt arbete vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet När socialtjänstlagen antogs 1982 var en av de stora nyheterna att socialtjänsten skulle medverka i samhällsplaneringen på olika sätt. Föreningen Sveriges Socialchefer var synnerligen aktiv kring denna fråga då det begav sig. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort att förverkliga intentionerna. På detta seminarium presenteras en aktuell undersökning där vi har frågat medlemmarna efter deras erfarenheter. Det gjordes även för tio år sedan. Var står vi i dag i denna fråga? Vilka goda exempel finns det att lära av? Hur ska vi gå vidare? Dessa frågor diskuteras under seminariet som inleds av professor Verner Denvall med en tillbakablick och en nulägesanalys. 4. Calculating costs of inaction: Promoting social investment approach through the use of technology Gabriela Sempruch, Managing Director, Centre for Social Investments, Warsaw, Poland The main goal of the workshop is to present a new approach to conduct social policy aimed to improve the effectiveness and financial efficiency, titled the Calculator of Costs of Inaction Model (CCI Model). This solution corresponds with priorities of the European Union social policy, especially related to the social investment concept. It has been implemented in over 100 local authorities and communities in the Mazovia region (the biggest Polish region) for last 3 years. There are public institutions in other regions in Poland, some national institutions and institutions in other European countries interested in implementing the CCI Model. With the reference to the structure of social policy system in Poland and most burning questions on the current Polish social agenda there will be opportunity to discuss about the process of modernization of social policy. Seminariet ges på engelska. 5. Varför mår våra unga så dåligt? Fil. dr Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens Välfärdscenter Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutmaningarna våra nordiska samhällen står inför. Vad är orsaken till att fler och fler unga mår allt sämre och hur ska vi komma till rätta med problemet? Nordens Välfärdscenters projekt Unga in i Norden psykisk hälsa, arbete, utbildning sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. På seminariet kommer sambandet mellan ungas psykiska hälsosituation och deras situation i skolan och senare övergång till egen försörjning att belysas. Vi har bland annat tittat på verksamheter och projekt i Norden som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg till bättre välbefinnande och in i samhället genom antingen aktivare fritid, studier eller arbete. Framgångsfaktorer från dessa verksamheter kommer att lyftas och diskuteras med seminariets deltagare. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 2 (10)

3 6. Att införa ett nytt IT system och lyckas med införandeprojektet Jahn Sundin, produktägare för e-tjänster och välfärdsteknologi, Tieto Healthcare & Welfare AB. Att upphandla ett nytt IT-system är en komplicerad process. Att sedan införa det i verksamheten med ett lyckat resultat under en någorlunda begränsad tidsperiod är ännu mer komplicerat. Vad krävs, vilka verktyg behöver man, vilka mål vill man uppnå och hur mäter man att man har uppnått de mål man önskade med sitt nya IT-stöd? Detta blir allt mer viktigt då IT-systemen nu lämnar den traditionella administrationen blir ett dagligt arbetsredskap ute på fältet för medarbetaren. Måste vi motivera medarbetarna till att använda de nya verktygen och i så fall hur? Vi kommer även ge exempel på utformning och genomförande av nya processer inom mobilitet, välfärdsteknologi och e-tjänster. Seminarieblock 2, onsdag kl. 15:30 16:30 7. Hur kan vi förebygga våldsbejakande extremism? Vad är socialtjänstens roll i detta arbete? Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Som chef inom socialtjänsten har du en viktig roll i att skapa goda möjligheter för din personal att kunna förebygga våldsbejakande radikalisering, såväl det handlar om dragningar mot vit maktrörelsen, den autonoma vänstern eller den islamistiska våldsbejakande extremismen. Kommunen ska vara drivande i lokala samverkansforum för att hindra både ungdomar och vuxna att dras in i våldsbejakande miljöer. Den nationella samordnaren har till uppgift att stärka och stödja lokal samverkan, jobba med anhörigstöd och skapa förutsättningar för kommuner att ta hand om avhoppare från de olika miljöerna. 8. Minst hjelp til de som trenger det mest! Noen resultater for forskningsprosjektet Det Nye barnevernet INSTÄLLT Willy Lichtwarck, professor, Nordland Research Institute, Norge. Sentrale spørsmål i Det nye barnevernet handler om hva slags barnevern klientfamiliene forholder seg til, og om de kan dra fordel av tilbudet som barnevernet byr på. Resultatene viser at de familiene som har de største og mest komplekse problem mottar minst adekvat hjelp. Resultatene viser at de siste års metodeutvikling i hovedsak har kommet familier med mer avgrenset problem til gode. Det Nye barnevernet består av tre større undersøkelser: en survey utført i 2008 som omfattet 715 familier, en dybdestudie av langtidsklientellet som omfattet 96 familier, utført i , og en oppfølgingsstudie som omfattet 66 langtidsklientfamilier som hadde svart på surveyundersøkelsen i 2008, og en intervjuundersøkelse av barnevernsbarn rettet mot sider ved deres dagligliv, og en inngående undersøkelse basert på avsluttende/oppsummerende intervju med et utvalg foreldre i klientfamilier med store vansker. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 3 (10)

4 9. Bidrar IVO:s tillsynsverksamhet till att höja kvaliteten inom socialtjänsten? Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sabina Wikgren Orstam, chef för avdelning Öst samt en panel med chefer från socialtjänsten: Anne Höjer, stadsdelsförvaltningen Norrmalm Stockholms stad, Mikael Lekfalk, socialförvaltningen Luleå kommun och Nina Roos, omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun. Moderator: Anders Kandelin, kommunikationschef IVO. Utifrån en beskrivning av de områden inom socialtjänsten där IVO ser störst förbättringspotential diskuterar företrädare för IVO:s ledning, chefer från socialtjänsten och övriga seminariedeltagare hur myndighetens tillsynsverksamhet inom socialtjänstområdet kan bli mer effektiv och hur den i ökad utsträckning kan bidra till att höja kvaliteten till nytta för klienter och brukare. Bidra med dina synpunkter på IVO:s pågående arbete med att utveckla hur myndigheten bedriver tillsyn och hur iakttagelser från tillsynen ska spridas för att skapa ett kontinuerligt lärande inom socialtjänsten så att brister och missförhållanden inte upprepas! 10. Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Lise Burgade, teknisk rådgivare vid CNSA, French National Solidarity Fund for Autonomy (www.cnsa.fr). Notera att detta seminarium ges på svenska. Seminariet beskriver hur omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning är organiserad i Frankrike. Uppgifter fördelas, som i Sverige, mellan den centrala och den lokala nivån. Omsorgen är till stor del en decentraliserad politik och den franska grundlagen anger självstyre av lokala förvaltningsenheter (libre administration ) som en viktig princip. Men regelverket är statligt och jämlikhetsprincipen är också en mycket viktig konstitutionell princip. Hur fördelas rollerna mellan det offentliga (staten, regioner, departements, kommuner) och privata aktörer som NGO:er och företag? Hur kan CNSA garantera en jämlik behandling i hela landet, och samtidigt styra viktiga reformer och utvecklingar i omsorgssektorn? Lise Burgade är statsvetare och har förutom studier i Paris och Berlin även studerat ett år vid Uppsala universitet därav den flytande svenskan. Hon har arbetat som strategi- och organisationskonsult för olika socialpolitiska aktörer på lokal nivå och varit rådgivare till den franska socialministern. Sedan 2012 är hon teknisk rådgivare vid CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l autonomie) som verkar inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. CNSA har en unik ställning i det franska socialpolitiska landskapet en central myndighet med hög legitimitet hos sina lokala partners. 11. Vincles Project: Fighting elderly isolation in Barcelona Ramon Sanahuja, Director of Social Innovation of the Area of Quality of Life of the Municipality of Barcelona. Seminariet ges på engelska. The Vincles Project is a project to tackle the issue of elderly isolation: People over the age of 75 who live isolated and alone. They are in Barcelona. Our project intend to take advantage of technology in order to foster and strengthen trusted networks around the elderly. Our aim is to promote collaborative networks around the elderly. We are developing an app for tablets to make it easy for the elderly to communicate with their trusted network and generate contacts and links in order to make him/her feel less alone and more accompanied by a network of people (family, volunteers, professionals, etc.). Vincles Project aims to reach up to persons in Barcelona within three years. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 4 (10)

5 This project was awarded with the first price of the Blomberg philanthropy Mayoral Challenge 2014, that for the first time was done in Europe. The award is 5 million euros. 12. Från handlingsplan till faktisk förändring en resa för att utveckla försörjningsstödsprocessen Else Ahlgren, strategisk utvecklare och Jenny Andersson, informationsansvarig, Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad, Fredrik Markstedt, rådgivare PwC. Moderator: Jessica Carragher Wallner, rådgivare PwC. Vår erfarenhet är att allt för många förändringsresor stannar upp eller i vissa fall till och med anses färdiga då handlingsplanen och tillhörande aktivitetslista är framtagen. Risken är stor att vi några år senare kan konstatera att få aktiviteter i praktiken realiserats och att resultaten inte blivit vad vi hoppats på. Representanter från Helsingborgs stad kommer här att dela med sig av sina erfarenheter i planeringen innan och under den förändringsresa som fortfarande pågår med målet att hitta en, för klienten och organisationen, smidig väg till egen försörjning. Vad har gått bra? Vad skulle de ha gjort annorlunda om de fick börja om från början? Hur tänker de inför det arbete de har framför sig? Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras under seminariet. Är du i startgroparna att köra igång en förändringsresa och/eller är mitt uppe i förändringen och vill få inspiration och inspel inför det fortsatta arbetet så är det här seminariet för dig! Seminarieblock 3, torsdag kl. 14:00 15: Kommande översyn av socialtjänstlagen Per-Anders Sunesson, departementsråd på Socialdepartementet och chef för Enheten för familj och sociala tjänster Åsa Regnér, som är barn-, äldre- och jämställdhetsminister, har beslutat att det ska tas fram direktiv för en översyn av socialtjänstlagen. Föreläsningen syftar dels till att informera om regeringens utgångspunkter för översynen, dels ge dagsaktuell information om hur långt arbetet med direktivskrivandet har kommit. Seminariet ger utrymme för frågor och synpunkter. 14. Dignity in Dementia: how policy can improve the lives of people with dementia Yuki Murakami, Health Economist, Health Division, OECD. Seminariet ges på engelska. The large and growing human and financial costs of dementia make policy action an urgent priority. Dementia is already the second largest cause of disability for the over-70s and costs societies more than half a trillion US dollars every year globally, while ageing populations mean these costs are rising. Despite the urgency of addressing dementia, current policies are failing to deliver much-needed progress in finding a cure, while communities, health systems and social services are struggling to meet the needs of people with dementia and their families and carers. This workshop is based on an OECD report that argues that urgent policy action is required to accelerate innovation and rethink how countries support those living with dementia now and in the future. Developing a cure must be the long-term goal of dementia policy, but this can only happen if we fundamentally rethink our approach to innovation. This must involve the modernisation and international alignment of regulatory frameworks; greater investment and public-private risk- Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 5 (10)

6 sharing mechanisms; more effective sharing and use of data; and more effective collaboration between the public and not-for profit sector, industry and academia. But even with these reforms, the development of disease-modifying therapies will realistically take several years. In the meantime, an estimated 44 million people are living with dementia worldwide and health systems and social services are failing to provide adequate support. Many people living with dementia do not receive a timely diagnosis and face poor quality of life and loss of independence, while the families and carers who support them are under huge strain, suffer ill-health and are unable to work. Better policies are urgently needed to improve the lives of people living with dementia today. The presentation brings together work carried out across the OECD to present a comprehensive vision for how dementia can be addressed now and in the future. With the issue having been brought to the forefront of the global policy debate by the G8 summit in London in December 2013, the subsequent legacy events, the work of the World Dementia Council and the First Ministerial Conference on Global Action Against Dementia in March 2015, this is a crucial time for global dementia policy. As world leaders come together to begin a new phase in their efforts to address the challenges posed by dementia, this report sets out the fundamental changes that are needed to make this phase dramatically more successful than the last. Ms. Yuki Murakami is currently a Health Economist in the Health Division at the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris, France. She conducts comparative policy research on the performance of health and long-term care systems. She is responsible for ageing issues in OECD and non-oecd countries and analyses long-term care reforms and expenditure forecasting models. For her work on global health, Ms Murakami was presented with a Symbols of Tomorrow award in 2013 by the All Japan Hospital Association of Japan. The award recognises professionals and researchers in the area of medical care, health and life sciences. Before joining the OECD in 2011, Ms Murakami worked at the World Bank in Washington DC as a human development economist in the education and health sector for the Latin America and the Caribbean Region. She holds two Masters degrees in health economics from Harvard School of Public Health and the University of Texas. 15. Uppdrag att stödja kommunerna i utvecklingen av välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin, projektledare för regeringsuppdraget till Myndigheten för delaktighet Seminariet kommer att presentera det regeringsuppdrag som Myndigheten för delaktighet tilldelats i samverkan med Socialstyrelsen. Bakgrunden till uppdraget är att välfärdsteknologi har stor potential att bidra till trygghet, oberoende, social aktivitet, delaktighet och självbestämmande för män och kvinnor i alla åldrar oavsett ålder och funktionsnedsättning. Välfärdsteknologi kan bland annat handla om digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, kognitiva hjälpmedel, ett mobilt arbetssätt och e-tjänster för trygghet, service och delaktighet. Socialstyrelsens uppföljningsrapport 2014 om utvecklingen av kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm visar att många kommuner inte kan visa tydliga resultat i sina verksamheter när det gäller implementering av välfärdsteknologi. Regeringen bedömer att arbetet med att implementera e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna går sakta samtidigt som kommunerna efterfrågar ett nationellt stöd i frågorna. Med utgångspunkt i detta har myndigheten fått i uppdrag att: Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 6 (10)

7 fortsätta att ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård bygga upp en nationell plattform för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i frågor som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknologi inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknologi stödja införande och användning av teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Seminariet ger också utrymme att föra en dialog om på vilket sätt myndigheten bäst kan stödja kommunerna i denna utveckling. 16. Organisering och styrning av sociala investeringar Robert Jonsson ek. dr, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Vid seminariet presenteras en modell för organisering och styrning av sociala investeringar i en offentlig kontext. Modellen synliggör att sociala investeringsprojekt inte är en enskild företeelse, utan en del av en större helhet som kräver en genomtänkt organisering och styrning. Åtminstone om den aktuella organisationen aktivt vill komplettera driftsbudgeteringen med sociala investeringar som resursfördelningssystem. En tydlig kontextanpassning av arbetet med sociala investeringar möjliggör dessutom en ökad förmåga att skapa multiplikatoreffekter (effekter som förmeras, förädlas och förstoras) utifrån enskilda sociala investeringsprojekt. Vid seminariet presenteras även ett antal checkfrågor relaterade till modellens innehåll (motiv för sociala investeringar, aktivt ägarskap, utvärdering/lärande utvärdering, projekt/projektledning). Seminariet bygger på den första boken i Sverige som behandlar organisering och styrning av sociala investeringar utifrån ett kommunalekonomiskt i stället för samhällsekonomiskt perspektiv (Organisering och styrning av sociala investeringar, Erik Jannesson och Robert Jonsson, finns tillgänglig via SKL:s hemsida). 17. Får affärsmässig utveckling av nya produkter utrymme i vård- och omsorg? Nytta, behov, utmaningar och möjligheter Ann-Christine Larsson, projektledare Testmiljö Norrköping, Norrköpings kommun, Vård- och omsorgskontoret, PUFF-enheten, Anders Carlsson, projektledare SICS Swedish ICT, Norrköping. I september 2013 fick Norrköpings kommun medel från Vinnovas testbäddverksamhet. Testmiljö Norrköping syftar till att tillsammans med äldre och företag testa och utvärdera innovativa produkter, tjänster eller arbetsprocesser som ökar äldres oberoende och skapar möjlighet till kvarboende. I seminariet lyfts problem och möjligheter med att olika intressen ska samsas : Vård och omsorg kontra tillväxt och företagande, brukare och konsument, kommersialisering av produkt och implementering i verksamhet, kvalitetsutveckling och effektivisering. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 7 (10)

8 18. Smartphones i verksamheten Emmelie Pettersén Uggla, jurist vid JP Infonet Förlag AB. En smartphone är ett praktiskt verktyg i de flesta verksamheter. Den är också ett problematiskt verktyg när lagstiftningen inte hinner med. Vad händer när både handläggare och brukare plötsligt har en videokamera i fickan? Blir ett sms en allmän handling när det kommer från en brukare? Måste det arkiveras? Och vad händer när en chef eller handläggare får meddelande från brukare till sin privata sida på Facebook? Under detta seminarium kommer dessa frågeställningar att behandlas och bland annat följande punkter redas ut: Vad är en allmän handling i den digitala världen? E-post och sms? Vad händer om en brukare eller journalist vill filma ett möte? Spelar det någon roll om kameran är dold eller synlig? Hur drar man gränser mellan den privata sfären och tjänstesfären i den digitala världen? Har du egna frågeställningar kring detta ämne inom din verksamhet? För att skapa största möjliga värde för deltagarna erbjuder vi möjligheten för den som anmäler sig att skicka in frågor och funderingar i förväg. Vi kommer i möjligaste mån att skräddarsy seminariet för att det ska vara anpassat efter de problem som finns i deltagarnas egna verksamheter. Seminarieblock 4, torsdag kl. 15:30 16: New Nordic Welfare: Transformation and creation of public value Peter Pietras, CEO for youth and children in Odense Municipality, Denmark. Seminariet ges på engelska. The main goal of the workshop is to discuss if New Nordic Welfare exists as an emergent trend. What is it then about? The presentation is about our conception of welfare. Scandinavian welfare societies have been under pressure because of the financial crises and because our welfare model may not be sustainable. The thesis is that the Scandinavian countries is about to transform their perception and their practice. We often see welfare as service or payment. The presentation sheds light on new concepts of welfare and public value. In recent years rehabilitation welfare, where the citizen gets training, is a standard form of welfare. We also see that community welfare where citizens help each other taking care of one another or local affairs gets more frequent. What are the next welfare transformations and how do we perform public value leadership? 20. Vad händer när Europas fattiga människor flyttar in på svenska gator och torg Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson som utsågs av regeringen i januari 2015 till nationell samordnare för utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i Sverige är en erfaren jurist och har en bakgrund som rådman, rättsråd vid Svenska representationen i EU och statssekreterare åt tidigare justitieminister Beatrice Ask. Den nationella samordnarens uppdrag är att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan de som kommer i kontakt med utsatta EU-medborgare i Sverige, främja kontakter mellan aktörer i Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 8 (10)

9 Sverige och aktörer i de utsatta EU-medborgarnas hemländer samt sprida kunskap om EUmedborgarnas rättigheter i Sverige. Sedan februari 2015 har Martin Valfridsson samlat in fakta om målgruppen och lyssnat på erfarenheter av det arbete som bedrivs i kommuner, av frivilligsektorn och andra myndigheter. Han har skapat kontakter med svenska organisationer som arbetar i målgruppens hemländer och utforskat hur frågan hör ihop med EU och Sveriges arbete med romsk inkludering. Vilka slutsatser går det att dra av samordnarens arbete och vilka nya frågeställningarna har dykt upp under utredningens gång. 21. Nordens barn barn i fosterhem Fredrik Hjulström, projektledare Nordens Välfärdscenter. Nordens Välfärdscenter har i samarbete med ledande nordiska forskare och experter genomfört ett projekt om barn i familjehem under perioden Här presenteras resultat och konkreta förslag på åtgärder. Hur ser kunskapsläget ut i Norden? Vilka förändringar är viktigast att börja med? Kan vi lära av andra nordiska kommuner? Vilka förändringar av vården vill ungdomar som varit placerade i familjehem ha? 22. Östersundsstudien en jämförelse av kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor vid äldreboenden i egen och extern regi Fredrik Eklund, PhD, Nordic Health Care Group. På seminariet presenteras resultaten och slutsatserna från en unik tvåårig studie av två identiska äldreboenden i Östersund. Det ena boendet drivs av Östersunds kommun, det andra av Vardaga (tidigare Carema). Studien omfattar en ingående analys och jämförelse av kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor vid de båda äldreboendena och hur dessa utvecklats under de två åren. Resultaten beskriver sambanden mellan kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor samt skillnaderna mellan boendena. Särskild fokus i analysen ligger vid förklaringarna till identifierade skillnader, hur analysmodellen lämpar sig för utvidgad analys och implikationer av studien. 23. Ni som är chefer idag: Så här tänker vi som ska arbeta i socialtjänsten i framtiden! Miranda Digreus, Hanna Friberg, Linnea Johansson och Vendela Strömbäck, studenter från socionomprogrammet vid Linköpings universitet och Martin Börjeson, universitetslektor vid Avdelningen för socialt arbete vid Linköpings universitet. Ett seminarium presenterat av några av de som kommer att stå för morgondagens sociala arbete. Tanken är att de vid seminariet kommer att dela med sig hur de under utbildning förberett sig för sitt kommande yrkesliv, men också; att de kommer att beskriva sina tankar och förväntningar på sitt kommande arbete. Vilka frågor tycker de som studerar idag är viktigast att arbeta med inom det sociala området? Hur vill morgondagens unga socialarbetare utveckla det sociala arbetet? Vad har man lärt sig under utbildningen, och vad förväntar man kunna vidareutveckla som yrkesverksam socialarbetare? Hur tänker de som studerar idag att man kan stärka samarbetet mellan utbildning, forskning och praktiskt socialt arbete? Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 9 (10)

10 24. Vad gör Socialstyrelsen för att öka kvaliteten i socialtjänsten? AnneMarie Danon är chef över Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning socialtjänsten, som ansvarar för att vägleda socialtjänsten utifrån bästa tillgängliga kunskap och reglering. Beatrice Hopstadius är enhetschef på samma avdelning. Under seminariet kommer AnneMarie Danon och Beatrice Hopstadius att presentera Socialstyrelsens handlingsplan för att stödja kommunerna och bidra till att öka kvaliteten i socialtjänsten. De konkreta åtgärderna i planen är fokuserade på den strukturella nivån i kommunerna och utgår ifrån Socialstyrelsens nya roll som kunskapsstyrande myndighet på området. Arbetet med åtgärderna är påbörjat eller påbörjas åren Planen kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida efter Socialchefsdagarna. Socialchefsdagarna 2015, seminariebeskrivning 10 (10)

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 VÅRA TALARE Karolinska Institutet Mats Thorslund Professor Socialgerontologi Skellefteå kommun Katja Andersson Leg. Arbetsterapeut Hemtjänsten

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer