Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2011 Af-2010/ Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1. Inledning 1.1. Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. Förfrågningsunderlaget omfattar 68 separata upphandlingar. Varje upphandling avser en specifik leveransort, se bilaga 1. Anbudsgivaren lämnar anbud och anger i bilaga 1 vilken eller vilka leveransorter anbud lämnas för. För samtliga upphandlingar tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upp-handlingarna avser ramavtal med avropsordning som tillhör kategorin B-tjänster och genomförs som förenklade förfaranden enligt 15 kap LOU. - Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas för varje upphandling. - Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud. - Arbetsförmedlingen tar inget ansvar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare. - Anbud lämnas via upphandlingssystemet TendSign. Arbetsförmedlingen kommer inte att beakta anbud som lämnas i annan form eller på annat sätt Bakgrund Arbetsförmedlingen ska enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 4 punkt 2 anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Arbetsförmedlingen säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Syftet med kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen är att: Sida 1 av 19

2 - Förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb samt motverka utanförskap. - Ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service. - Låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet. Arbetsförmedlingen har som uppdrag att erbjuda upphandlade tjänster hos kompletterande aktörer till deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobbgaranti för ungdomar samt deltagare i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin. De ovan nämnda aktiviteterna är tidigare upphandlade och pågår för närvarande i stora delar av landet med varierande slutdatum. Arbetsförmedlingen har valt att göra nya upphandlingar med avtalsstart år För övrig information om Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet ombedes anbudsgivare att besöka Målsättning Målet med tjänsten är i första hand att deltagaren så snabbt som möjligt ska komma i egen försörjning, antingen genom anställning eller genom eget företagande. Målet anses uppnått när anställningen eller det egna företaget har upprätthållits i minst sex månader - för anställning räknat från tillträdesdatum och för eget företagande räknat från dagen då företaget registrerades. I andra hand är målet med tjänsten att deltagaren påbörjar eller återgår till en reguljär utbildning med annan finansiering än via Arbetsförmedlingen. Målet anses uppnått när utbildningen pågått minst motsvarande en termin (20 veckors heltidsstudier inom ett halvår) Målgrupp Generell målgrupp Målgrupp för tjänsten är deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb - och utvecklingsgarantin (JOB) och jobbgaranti för ungdomar (UGA). Angående kriterier för deltagande i programmen, se förordning (2007: 813) om jobbgaranti för ungdomar samt förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Målgruppen omfattar dock inte de deltagare i JOB och UGA som har behov av att ta del av ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller som har behov av att klargöra sina arbetsförutsättningar. Enligt Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2010 bedöms personer i nedanstående grupper ha svårast att snabbt finna arbete. Många av deltagarna i JOB och UGA ingår i någon av dessa grupper: - ungdomar med bristfällig utbildning - utomeuropeiskt födda - funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga - arbetslösa personer år - personer utan arbete med högst förgymnasial utbildning - arbetslösa inom yrken med hög arbetslöshet där arbetsgivarna höjt kraven för anställning Målgruppen för tjänsten är heterogen; bland annat deltagarnas ålder, yrkeskunnande, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och kulturella bakgrund varierar. En ökande andel deltagare har varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller har aldrig tidigare arbetat. Deltagare kan vara personer som har lämnat sjukförsäkringen, med varierande nedsättning av arbetsförmågan. Vissa deltagare har bristfälliga kunskaper i svenska och kan ha behov av språkstöd. Många av deltagarna saknar aktuell kunskap om arbetsmarknaden, yrkeskrav, olika tillvägagångssätt för arbetssökande samt saknar tillräckliga egna kontaktnätverk att ta stöd av för att finna arbete eller utbildning. Sida 2 av 19

3 Funktionsnedsättning Personer som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning kan vara inskrivna i JOB och UGA. En funktionsnedsättning innebär enligt Arbetsförmedlingens definition någon form av begränsning på grund av skada, sjukdom, förlust av eller nedsättning i någon psykologisk eller fysiologisk funktion. Funktionsnedsättningen kan leda till att individen blir begränsad i vissa situationer. I arbetslivet innebär detta att en person med funktionsnedsättning kan vara begränsad i förhållande till en viss arbetsuppgift eller i en viss arbetsmiljö, men inte i en annan. Deltagare som har en identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har fått förutsättningar och resurser för arbete klargjorda av Arbetsförmedlingen. Funktionsnedsättningen styrks genom läkarutlåtande eller påvisas genom en arbetspsykologisk eller socialmedicinsk utredning hos Arbetsförmedlingen. I vissa fall kan deltagaren - efter beslut från Arbetsförmedlingen - få stöd till hjälpmedel, personligt biträde eller subventionerad anställning (se förordning 2000:630 om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga). I bilaga 2 ges en sammanfattande översikt av Arbetsförmedlingens fjorton grupperingar av funktionsnedsättningar. 2. Tjänsten som upphandlas 2.1. Aktiviteter som omfattas av tjänsten Tjänsten omfattar följande aktiviteter: - Kartläggning och gemensam planering - Jobbsökaraktiviteter med coachning - Förberedande aktiviteter - Arbetsplatsförlagda aktiviteter 2.2. Beskrivning av tjänsten Efter en inledande kartläggning som utmynnar i en gemensam planering läggs fokus på jobbsökande. Leverantören bistår deltagaren i jobbsökandet genom jobbcoachning och strukturerade jobbsökaraktiviteter, vilka utgör viktiga inslag under hela placeringstiden. Ibland kan förberedande aktiviteter behöva genomföras av leverantören för att deltagaren ska bli redo att söka och ta ett jobb. Deltagaren och leverantören avgör gemensamt vilka aktiviteter som krävs. Det är den för deltagaren individuellt snabbaste vägen till anställning eller eget företagande som styr valet av aktiviteter. Leverantören anpassar omfattningen och intensiteten av stöd och aktivitet efter deltagarens specifika behov, vilka kan komma att förändras över tid. Leverantören matchar deltagarens kompetens mot lediga platser på arbetsmarknaden under hela placeringstiden. Om det visar sig att deltagarens kompetens är otillräcklig gentemot arbetsmarknaden bistår leverantören deltagaren med vägledning, i syfte att deltagaren ska finna och påbörja en reguljär utbildning. När leverantören förvissat sig om att deltagaren har grundläggande kunskaper i jobbsökande bör aktiviteterna, för att öka möjligheten till anställning, kombineras med arbetsplatsförlagda aktiviteter. Beroende på hur nära eller långt ifrån arbetsmarknaden deltagaren bedöms befinna sig kan kontakten med en arbetsplats ske genom antingen arbetspraktik eller arbetsträning. Leverantören ska regelbundet följa upp hur det går för deltagaren under praktiken eller arbetsträningen samt coacha denne att vara fortsatt aktiv som arbetssökande. Sida 3 av 19

4 2.3. Beskrivning av de olika aktiviteterna Kartläggning och gemensam planering En obligatorisk kartläggning av deltagarens kompetens, utbildningsbakgrund och erfarenhet av arbetssökande inleder aktiviteterna hos leverantören. Kartläggningen anpassas individuellt och kan innebära allt från ett kortare planeringssamtal till en mer fördjupad analys. Deltagaren kan även välja att ta med sig den handlingsplan som upprättats med Arbetsförmedlingen till leverantören. Handlingsplanen utgör då en grund för kartläggningen och planeringen. I handlingsplanen framgår om Arbetsförmedlingen har bedömt att deltagaren har något skäl till begränsningar och därför får anpassa sitt arbetssökande geografiskt, yrkesmässigt eller till följd av en funktionsnedsättning. Om inga begränsningar angivits i handlingsplanen gäller så kallat normalt sökområde, vilket betyder att den arbetssökande ska söka arbete i hela landet och inom alla yrkesområden som är möjliga, med hänsyn tagen till personens förutsättningar och kvalifikationer. Syftet med kartläggningen är att bedöma deltagarens behov av aktiviteter hos leverantören, att ge leverantören en så bra kännedom som möjligt om den enskilde deltagarens förutsättningar samt att utgöra ett underlag i leverantörens arbete med att matcha deltagarens kompetens mot lediga jobb. Kartläggningen resulterar i en konkret gemensam planering. Av planeringen ska framgå vilka aktiviteter som bedöms öka deltagarens möjlighet att få ett arbete samt det förväntade resultatetet av var och en av aktiviteterna. Kartläggningen påbörjas vid det första personliga besöket och slutförs inom tio dagar från placeringstidens startdatum. Leverantören dokumenterar och redovisar planeringen till Arbetsförmedlingen. När en aktivitet är genomförd noteras resultatet, den gemensamma planeringen justeras; detta utgör därefter ett underlag för slutredovisning till Arbetsförmedlingen. Jobbsökaraktiviteter med coachning Jobbsökaraktiviteter med coachning innebär att stödja och motivera deltagaren till arbete samt utveckla dennes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt mot ett tydligt formulerat mål. Deltagaren ska till exempel kunna få stöd med att på olika sätt hitta och söka lediga jobb, skriva CV eller andra ansökningshandlingar samt med intervjuträning. Jobbsökaraktiviteter med coachning innebär även att leverantören tar kontakt med arbetsgivare för att försöka hitta lediga jobb, även sådana som inte har anmälts till Arbetsförmedlingen. Leverantören matchar deltagarens kompetens mot lediga jobb på arbetsmarknaden. Leverantören stödjer vidare deltagaren med att skaffa information om arbetets förutsättningar. Coachningen kan ske både i grupp och individuellt, genom personliga möten, per e-post och telefon. Jobbsökaraktiviteter med coachning utgör huvudsysselsättningen under hela placeringstiden och ska regelbundet dokumenteras, följas upp och på begäran redovisas för Arbetsförmedlingen. Förberedande aktiviteter Utifrån deltagarens individuella behov erbjuder leverantören aktiviteter av vägledande eller orienterande natur. Detta innebär att leverantören genom konkreta och strukturerade aktiviteter förbereder deltagaren inför arbete eller utbildning. Exempel på sådana aktiviteter är studie och yrkesvägledning enskilt eller i grupp, information om arbetsmarknadens funktionssätt och behov, intressetest, yrkesvalstest, studiebesök på arbetsplatser etc. Studie och yrkesvägledning syftar till att tydliggöra vilket eller vilka arbeten eller utbildningsvägar som är aktuella för den enskilde deltagaren, med hänsyn till Sida 4 av 19

5 arbetsmarknadens efterfrågan och den enskildes kompetens och erfarenheter. Arbetsplatsförlagda aktiviteter Leverantören hjälper deltagaren att finna och vidtala en lämplig arbetsplats för praktik eller arbetsträning, med hänsyn till arbetsmarknadens efterfrågan och den enskildes kompetens och erfarenheter. Det slutliga ansvaret för att ta fram en lämplig arbetsplats för arbetsplatsförlagda aktiviteter ligger dock hos leverantören. För att påbörja praktik eller arbetsträning måste Arbetsförmedlingen först godkänna det företag deltagaren ska vara på samt skriftligen göra en överenskommelse med ansvarig person på företaget. Leverantören ansvarar för att detta är klart innan deltagaren börjar på arbetsplatsen. Arbetspraktik Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats där praktiken kan underlätta en anställning på arbetsplatsen. Arbetspraktik på en arbetsplats kan även användas för att deltagaren ska få en ny yrkesorientering, som vägledning eller för yrkespraktik. Syftet med arbetspraktik är att stärka den enskilde deltagarens möjligheter att förbereda för en anställning och få ett arbete. Arbetspraktik sker helst hos arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov. Arbetspraktik får pågå längst sex månader hos samma arbetsgivare, alternativt tre månader om deltagaren är inskriven i UGA. Jobbsökaraktiviteter fortgår under arbetspraktiken (minst 4 timmar per vecka för deltagare inskriven i UGA) och redovisas regelbundet varje vecka till leverantören som vid behov även bistår deltagaren med jobbcoachning. Arbetsträning Arbetsträning är endast möjlig för deltagare inom JOB och är avsedd för de deltagare som under en lång tid varit frånvarande från arbetsmarknaden. Vid arbetsträning deltar deltagaren i arbetet på en arbetsplats under handledning. Avsikten med arbetsträningen är att ge deltagaren arbetslivserfarenhet, utan att denne behöver känna krav på hög prestation. Deltagaren utför arbetsuppgifter utifrån sina förutsättningar, men det yttersta ansvaret för att arbetet blir utfört vilar på någon annan på arbetsplatsen. Det huvudsakliga syftet med arbetsträning är att ge en person som varit arbetslös länge en mjukstart tillbaks till arbetslivet samt att ge ett säkrare underlag för valet av övriga aktiviteter. Arbetsträningen utformas för att ge: - orientering om arbetslivets krav och villkor - arbetsuppgifter med tillräcklig bredd och variation När arbetsträning är aktuell gör arbetsgivaren, deltagaren och Arbetsförmedlingen tillsammans skriftligen upp en individuell planering för arbetsträningen. Planeringen ska stödja målet mot arbete och innehålla en beskrivning av arbetsuppgifter, uppgifter om handledning etc. Arbetsgivaren kan erhålla ekonomiskt stöd under tiden deltagaren befinner sig i arbetsträning, se förordning AFFS 2009:1. Vid arbetsträning ska jobbsökaraktiviteter fortgå och täcka upp till 25 procent av arbetsutbudet, vilket leverantören ansvarar för. Arbetsträning får pågå längst sex månader. Sida 5 av 19

6 2.4. Tjänstens omfattning Placeringstiden hos leverantören är maximalt sex sammanhängande månader. Om leverantören med anledning av förberedelse inför anställning vill förlänga placeringstiden kan detta ske, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, med maximalt tio arbetsdagar. Aktiviteterna omfattar deltagarens arbetsutbud under hela placeringstiden. I normalfallet motsvarar en deltagares arbetsutbud heltid. Med heltid avses 40 timmar per vecka under dagtid. Aktiviteterna får dock avse verksamhet på deltid om den enskildes arbetsutbud understiger heltid och detta beror på: 1. Sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2. Föräldraledighet 3. Annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen I de fall en deltagares arbetsutbud inte omfattar heltid ska detta vara känt och dokumenterat av Arbetsförmedlingen innan anmälan sker till leverantören. Om deltagaren då placeringen påbörjas arbetar deltid eller studerar inom ramen för svenskundervisning för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning enligt 25 kap. skollagen (2010:800), får deltagaren räkna av den tiden från sitt arbetsutbud och ska delta i aktiviteter hos den kompletterande aktören på resterande tid. Deltagarens hela arbetsutbud blir därigenom täckt. Under de första sex veckorna från placeringens startdatum befinner sig deltagaren minst 75 % av sitt arbetsutbud i leverantörens lokaler, eller i aktivitet arrangerad av leverantörens personal. Under denna tid sker jobbsökande eller förberedande aktiviteter och deltagaren ges tillgång till handledning och lämplig utrustning. Under denna tid kan deltagaren alternativt påbörja praktik, arbetsträning, nå målet med tjänsten, arbeta deltid eller studera enligt beskrivningen ovan. Efter de första sex veckorna från placeringens startdatum träffar leverantören deltagaren minst två halvdagar per vecka (2 x 4 timmar), enskilt eller i grupp. Minst en timme per vecka måste dock utgöra individuell tid med varje deltagare. Övrig tid ansvarar leverantören för att deltagaren har aktiviteter som, tillsammans med tiden hos leverantören, motsvarar deltagarens hela arbetsutbud. Anbudsgivaren accepterar ovanstående förutsättningar: (/ svar) 3. Krav på anbudsgivaren 3.1. Lagenliga krav Enligt LOU 10 kap 1 ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om anbudsgivaren eller dess företrädare är dömd för brott som innefattar: 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Dessutom kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap 2 uteslutas från att delta i upphandlingen Sida 6 av 19

7 om anbudsgivaren: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Anbudsgivaren kan även uteslutas om dess företrädare har dömts för brott enligt punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Arbetsförmedlingen kan begära in ytterligare upplysningar angående punkt 1-6. Anbudsgivaren försäkrar att det inte finns skäl till uteslutning enligt ovan: (/ svar) 3.2. Ekonomisk förmåga För att tilldelas uppdraget skall anbudsgivaren ha en stabil ekonomisk bas. För att försäkra sig om detta kommer Arbetsförmedlingen att ta in kreditupplysning från Creditsafe där anbudsgivaren prövas mot kreditnivån "kreditvärdig" (se nedan). Om en anbudsgivare får omdömet rött i kreditupplysningen är denna inte kvalificerad och går därmed inte vidare till utvärdering. Om anbudsgivaren får omdömet gult i kreditupplysningen kommer Arbetsförmedlingen att utföra en enskild prövning och kommer då att bedöma om anbudsgivaren är kvalificerad eller inte. Arbetsförmedlingen kan därför komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivare som får omdömet grönt anses ha en stabil ekonomisk bas. Om ett företag är nystartat eller har en associationsform som medför att det inte får en kreditrating kan den ekonomiska förmågan styrkas genom exempelvis intyg från revisor, bankgaranti, moderbolagsgaranti eller annat som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas. Utländska företag som lämnar anbud kan bifoga ett kreditvärdighetsintyg från sitt hemland som motsvarar ovanstånde kreditprövning. Kreditnivå "Kreditvärdig" Avslag (röd signal) Konkurs Likviderat Upphört Avregistrerat Fusionerat Företag med mindre än 40 i rating (kreditvärdig) Utredningsrapport (utmätning) Skuldsanering Prövning (gul signal) Avsaknad av F-skatt Sida 7 av 19

8 Ej registrerad för arbetsgivaravgift Ej registrerad för moms Förekomsten av skuldsaldo Förekomst av registrerad betalningsanmärkning Godkänd (grön signal) Genereras om företaget klarar gränserna på röd och gul signal. Anbudsgivaren kan nedan lämna kompletterande information om sin ekonomiska förmåga, utöver den som Arbetsförmedlingen hämtar in via CreditSafe. Om ingen kompletterande information lämnas, ange "ej aktuellt". Bilagor får bifogas. Kompletterande information om anbudsgivarens ekonomiska förmåga: (Fritextsvar) Anbudsgivaren har en stabil ekonomisk bas? (/ svar) 3.3. Beskrivning av företag Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt i den efterfrågade tjänsten, där det framgår: Nuvarande verksamhet som är relevant med hänsyn till det aktuella uppdraget: (Fritextsvar) Antal anställda: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 3.4. Referensuppdrag För att styrka sin förmåga att genomföra efterfrågad tjänst krävs att anbudsgivaren i anbudet visar att denne har erfarenhet av att arbeta med uppdrag liknande det som efterfrågas. Med liknande uppdrag avses uppdrag som både till sin omfattning motsvarar det uppdrag som offereras och som innehåller insatser med målsättningen att arbetslösa personer får ett arbete. Anbudet skall, för att styrka anbudsgivarens förmåga att genomföra efterfrågad tjänst, innehålla en kortfattad beskrivning av ett liknande uppdrag vilket inte är äldre än tre år där det framgår: Uppdragets målgrupp: (Fritextsvar) Uppdragets omfattning (Antal personer som omfattades av uppdraget och under vilken tidsperiod. Ange exempelvis antal personer per månad eller år): (Fritextsvar) Uppdragets syfte, innehåll och metod: (Fritextsvar) De personella resurser som användes och vilken kompetensprofil dessa hade: (Fritextsvar) Sida 8 av 19

9 Namn och telefonnummer till en vidtalad referensperson (Denna punkt syftar till att ge Arbetsförmedlingen möjlighet att verifiera angivet uppdrag. Anbudsgivaren kan således inte ange sig själv eller anställd hos anbudsgivaren som referensperson. Det är tillåtet att ange anställd hos Arbetsförmedlingen som referensperson, om uppdraget är utfört åt Arbetsförmedlingen): (Fritextsvar) När uppdraget utfördes (Observera att uppdraget inte får vara äldre än tre år räknat från uppdragets slutdatum. Arbetsförmedlingen accepterar även pågående uppdrag): (Fritextsvar) Om anbudsgivaren är nyetablerad kan referensuppdrag alternativt lämnas för uppdrag utfört av person som företräder företaget, under förutsättning att uppdraget uppfyller ställda krav på likartad omfattning och målsättning. Med företagets företrädare avses i detta avsnitt företagets ägare, offererad samordnare eller huvudansvarig för offererat uppdrag. Om referensuppdrag lämnas för uppdrag utfört av företagets företrädare, ange namn på personen samt i vilken roll denne företräder företaget. Om företaget har lämnat ett referensuppdrag som det själv har utfört anges endast "ej aktuellt": Företagets företrädare: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående krav på referensuppdrag genom sin beskrivning? (/ svar) 3.5. Personaltäthet Personal som arbetar med tjänsten, exklusive administrativ personal, får vardera ansvara för högst 20 deltagare. Anbudsgivaren skall nedan bekräfta att denne, själv eller med hjälp av underleverantör, kommer att ha tillgång till tillräckligt antal personer i förhållande till uppdraget som offereras: Anbudsgivaren bekräftar att kravet på personaltäthet uppfylls: (/ svar) 3.6. Personella resurser och kompetenskrav Anbudsgivaren skall ha tillgång till personalresurser som uppfyller nedan angivna kompetenskrav. Observera att all kompetens varken behöver finnas hos en och samma person eller under hela tjänstens utförande. Det är enbart under de moment som kräver den specifika kompetensen som den måste finnas tillgänglig. Arbetsförmedlingen efterfrågar inte namn och CV/meritförteckning förrän inför avtalstecknande. Dessa handlingar kommer dock att vid ett eventuellt avtalstecknande krävas in med mycket kort varsel. Arbetsförmedlingen förutsätter vidare att leverantören under avtalstiden kan styrka att personalen innehar angiven kompetens. Anbudsgivaren skall vid avtalstecknandet förfoga över personalresurser med: - Ingående och aktuell kunskap om arbetsmarknadens behov och efterfrågan, både övergripande och lokalt - Bred kunskap om olika branscher och yrkesområden samt om hur man finner olika utbildningsalternativ Sida 9 av 19

10 - Minst ett års yrkesmässig erfarenhet av arbete med jobbcoachning för arbetssökande personer - Kunskaper om studie -och yrkesvägledning - Kunskaper om möjligheter att anpassa situationen i arbetslivet för personer med olika typer av funktionshinder Anbudsgivaren intygar att denne kommer att ha tillgång till ovanstående komptens vid avtalstecknandet? (/ svar) Anbudsgivaren intygar att offererad kompetens kommer att finnas tillgänglig i samtliga offererade leveransorter: (/ svar) 3.7. Samordnare Eftersom uppdraget innebär många löpande kontakter med Arbetsförmedlingen, företag, branschorganisationer m fl, är det viktigt att leverantören kan samordna och koordinera verksamheten med berörda parter. Leverantören skall ha samordnare som har erfarenhet av att ansvara för bland annat löpande kontakter med flera parter, logistik, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering. En samordnare kan ansvara för maximalt tio medarbetare (200 deltagare, se kap 3.5) som arbetar med deltagare i tjänsten. Om anbudsgivaren offererar tjänsten i flera av de i bilaga 1 angivna leveransorterna, kan anbudsgivaren således ha en och samma samordnare för dessa orter, så länge samordnaren inte representerar mer än tio medarbetare. Anbudet skall innehålla: (Bilagor får bifogas) Uppgift om vem eller vilka som är samordnare samt vilken leveransort respektive samordnare ansvarar för: (Fritextsvar) Information som visar att samordnaren har den erfarenhet som efterfrågas: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 3.8. Uppgift om underleverantör Om anbudsgivaren avser att anlita underleverantör för uppdraget, skall till anbudet bifogas handling som styrker att överenskommelse om samarbete för aktuellt uppdrag finns. Hänvisa här till bilaga där handling bifogas eller ange "ej aktuellt" i denna ruta: (Fritextsvar) Anbudsgivaren uppfyller ovanstående skall-krav alternativt har angett "ej aktuellt"?: (/ svar) 3.9. Tillgänglighet och lokalisering Tillgänglighet Sida 10 av 19

11 Leverantören skall tillse att lokaler och utrustning som används i tjänsten är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar, i enlighet med de riktlinjer om tillgängliga lokaler som finns framtagna av myndigheten för handikappolitisk samordning, För att tillgängligheten ska vara optimal förutsätts leverantören samråda med ansvarig arbetsförmedlare i de fall deltagare har behov utöver riktlinjerna. Leverantören förutsätts vidare vara beredd att samarbeta med exempelvis Arbetsförmedlingens specialister eller leverantör av Flexibla anpassningsmoduler (FAM), se Lokalerna skall vidare enkelt kunna nås med allmänna kommunikationsmedel samt ha utrustning och vara utformad på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som ställs av Arbetsmiljöverket följs, se föreskrifter om arbetsplatsens utformning på Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera att lokalerna uppfyller kraven. Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav: (/ svar) Lokalisering I bilaga 1 framgår vilka leveransorter de 68 olika upphandlingarna omfattar. Inför avtalsteckande skall leverantören redovisa lokaler som är belägna på de leveransorter där tjänsten offereras. Leverantören skall även inför avtalstecknande redovisa hur lokalerna enkelt kan nås från hållplats för allmänna kommunikationer. Arbetsförmedlingen bedömer att behov av tjänsten kan komma att uppstå på ytterligare orter än leveransorterna. I bilaga 1 framgår därför även alternativa leveransorter. Arbetsförmedlingen kan vid behov, i enlighet med eventuell avropsordning, förhandla med leverantör om etablering även på dessa alternativa leveransorter. Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav: (/ svar) Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av anbudsgivarens verksamhet För att kunna säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget skall anbudsgivaren ha dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet. Kvalitetsstyrning av en verksamhet innebär att anbudsgivaren har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrning av företaget och företagets verksamhet som minst omfattar: företagets organisatoriska strukturer, vilka olika roller som finns och hur ansvarsfördelningen mellan dessa ser ut, förekommande processer och rutiner, rekrytering av medarbetare, användning av underleverantörer, kompetensutveckling av medarbetare, avvikelserapportering, hantering av klagomål samt uppföljning av kvaliteten på levererade tjänster. Anbudsgivaren bekräftar att denne har dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet: (/ svar) Kvalitetssäkring av efterfrågad tjänst Anbudsgivaren skall i anbudet beskriva hur kvalitetssäkringen av aktuell tjänst säkerställs. Av beskrivningen skall framgå: Hur anbudsgivarens och personalens bransch- och omvärldskunskap säkerställs: (Fritextsvar) Hur anbudsgivaren säkerställer att offererad personal har och upprätthåller efterfrågad kompetens: (Fritextsvar) Sida 11 av 19

12 Hur anbudsgivaren säkerställer offererad personaltäthet (exempelvis bemanning vid sjukdom, semesterperioder etc): (Fritextsvar) Hur uppföljning av tjänsten genomförs, både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 4. Krav på tjänsterna 4.1. Förutsättningar för tjänsten De aktiviteter som tjänsten innefattar och som leverantören därmed erbjuder har sin utgångspunkt i förordning (2007:414) om Jobb- och utvecklingsgarantin och förordning (2007:813) om Jobbgaranti för ungdomar. Leverantören skall kunna göra individuella anpassningar så att alla de deltagare som Arbetsförmedlingen placerar hos leverantören kan tillgodogöra sig tjänsten samt ha möjlighet att uppnå målet med denna. Observera att Arbetsförmedlingen inte efterfrågar utredningsinsatser, terapeutiskt stöd eller medicinska rehabiliteringsinsatser. Leverantören skall ha kunskap om diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen, marknadsföringslagen samt annan relevant lagstiftning. Detta innefattar kunskap om de delar av Arbetsförmedlingens författningssamling som är relevanta för tjänsten; de aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna har ställt. Leverantören skall ha kunskaper om och insikter i rådande situation på arbetsmarknaden, dels ur ett jämställdhetsperspektiv, dels om de olika hinder och villkor som finns för deltagare med utomnordiskt ursprung. Anbudsgivaren bekräftar att ovanstående skall-krav är uppfyllda: (/ svar) 4.2. Utförandevillkor Leverantören ansvarar för att: - Successivt ta emot de deltagare som Arbetsförmedlingen anvisar. - Inom en vecka efter beslut om placering ta emot deltagare i de egna lokalerna. - Gemensamt med deltagaren upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och redovisas till Arbetsförmedlingen inom tio arbetsdagar från och med tjänstens startdatum. - Om målet för placeringen uppnås, meddela Arbetsförmedlingen på det blankettunderlag som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. - Upprätta en skriftlig tjänstebeskrivning för presentation till deltagaren, se bilaga 3. - Delta i samrådsgrupp tillsammans med Arbetsförmedlingen på så sätt som Arbetsförmedlingen beslutar. - Ordna resor vid eventuella studiebesök och andra gemensamma tillfälliga aktiviteter utanför de egna lokalerna. - Genomföra uppföljningar av tjänsten, både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv. Anbudsgivaren accepterar ovanstående utförandevillkor: (/ svar) Sida 12 av 19

13 4.3. Innehåll, upplägg och genomförande För att Arbetsförmedlingen vid utvärdering av anbud ska kunna ta ställning till de tjänster som anbudsgivaren erbjuder är det viktigt att anbudsgivaren tydligt och utifrån vad som efterfrågas beskriver den verksamhet och de insatser som offereras. Anbudsgivarens beskrivning kommer att användas till utvärderingen av anbudet, se vidare i kapitel 5.3. Av beskrivningen skall strukturerad metod och konkret genomförande för respektive aktivitet framgå. Med utgångspunkt i: - beskrivningen i kapitel 2 Tjänstens innehåll, - att aktiviteterna är anpassade till de krav på tjänstens omfattning som specificeras i kapitel 2.4 samt - att aktiviteterna kan anpassas efter individens förutsättningar och behov skall beskrivas: 1. Hur anbudsgivaren planerar att utföra kartläggningen: (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren planerar att utföra kartläggningen (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 2. Hur anbudsgivaren planerar att utföra jobbsökaraktiviteterna med coachning: (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren planerar att utföra jobbsökaraktiviteter med coachning (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 3. Hur anbudsgivaren planerar att utföra de förberedande aktiviteterna (Beskriv vilka insatser som erbjuds samt hur de konkret kommer att utformas, med utgångspunkt i ett tydligt syfte och mål): (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren utför de förberedande aktiviteterna (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) För att kunna ta fram platser för praktik och arbetsträning och för att kunna uppnå en effektiv matchning mellan deltagare och lediga jobb förutsätts leverantören ha goda relationer till arbetsmarknaden samt etablerade kontakter med arbetsgivare. Anbudet skall innehålla: 4. En beskrivning av hur anbudsgivaren, genom sina befintliga nätverk och genom sitt arbete med att skapa nätverk, avser att tillgodose behovet av praktik- och arbetsträningsplatser: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sina beskrivningar? (/ svar) 5. Prövning av anbud 5.1. Anbudsprocessen Sida 13 av 19

14 Prövning av anbud sker i tre steg: 1. Först prövas om anbudet uppfyller de krav som ställs på leverantören (kvalificeringskraven). 2. Därefter prövas om anbudet uppfyller de "skall-krav" som ställs i förfrågningsunderlaget. 3. De anbud som uppfyller ovannämnda krav utvärderas därefter enligt de fastställda utvärderingskriterierna Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta de anbud som uppfyller samtliga skall-krav och som efter prövning enligt angivna utvärderingskriterier, se kapitel 5.3, har lägst jämförelsepoäng. Arbetsförmedlingen uträknar jämförelsepoäng enligt formeln: Offererat pris/kvalitetspoäng = Jämförelsepoäng Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa en tregradig betygsskala, där anbuden tilldelas poäng 1-3 för respektive utvärderingskriterium. Poängen utdelas utifrån hur väl anbuden uppfyller respektive kriterium, se 5.3 nedan samt bilaga 4. Eftersom utvärderingskriterium b, se 5.3 nedan, motsvarar huvudsysselsättningen under hela placeringstiden, kommer detta att viktas på så vis att erhållna poäng i detta kriterium multipliceras med 2. Maxpoäng för kritierium b är således 6, medan maxpoäng för respektive övriga kriterier är 3. Ett anbud kan således efter viktining erhålla maximalt 15 kvalitetspoäng. I tabellen nedan exemplifieras hur jämförelsepoäng uträknas med utgångspunkt i slumpvis valda siffror: Anbud Offererat pris Kvalitetspoäng Jämförelsepoäng Rangordning Anbud A kr Anbud B kr Anbud C kr Utvärderingskriterier Anbuden prövas enligt nedanstående kriterium: a) Hur väl anbudsgivaren bedöms arbeta med att kartlägga deltagaren i syfte att bedöma deltagarens kortaste väg till arbete eller studier samt att ta fram ett så bra matchningsunderlag som möjligt (kap 4.3 p.1). b) Hur väl anbudsgivaren bedöms arbeta för att utveckla deltagarens färdigheter i att aktivt och medvetet söka jobb, samt hur väl anbudsgivaren arbetar med att leta upp lediga jobb samt underlätta kontakten med arbetsgivare (kap 4.3 p.2). c) Hur väl anbudsgivarens arbete med de förberedande aktiviteterna bedöms leda till att deltagaren får stöd och information, så att denne kan göra ett övervägt val av arbete eller studier (kap 4.3 p.3). d) Hur väl anbudsgivaren, genom sina befintliga nätverk och genom sitt arbete med att skapa nätverk, bedöms tillgodose det individuella behovet av praktik- och arbetsträningsplatser (kap 4.3 p.4). Poäng utdelas utifrån beskrivningen nedan: Sida 14 av 19

15 Betyg 3: Anbudsgivare som får betyg tre offererar aktiviteter som i samtliga moment mycket väl motsvarar det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. Betyg 2: Anbudsgivare som får betyg två offererar aktiviteter där något moment inte fullt ut svarar mot det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed inte fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. Betyg 1: Anbudsgivare som får betyg ett offererar aktiviteter som i flera moment inte fullt ut svarar mot det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed ha svårt att bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. I bilaga 4 framgår bland annat viktning och maxpoäng för respektive kriterie. 6. Kommersiella villkor 6.1. Avtalstid och verksamhetsstart Preliminär avtalsperiod är Arbetsförmedlingen avser att hänvisa nya deltagare fram till och med sex månader innan avtalets slutdatum. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet upp till 12 månader på samma villkor. Meddelande om förlängning lämnas senast 6 månader före avtalstidens utgång Pris och volym I bilaga 1 anger anbudsgivaren vilka upphandlingar anbudet omfattar. Anbudsgivaren anger detta genom att fylla i offererat pris och offererad volym i kolumnen för den eller de upphandlingar som anbudet omfattar. (Anbudsgivaren laddar ner bilaga 1 och fyller i efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren bifogar sedan dokumentet till sitt anbud). Pris Anbudet skall innehålla ett pris per upphandling som anbudet avser. Priset anges per deltagare och för hela tjänsten, i svenska kronor exklusive moms och inkluderar samtliga kostnader för tjänsten. Prisuppgift lämnas i bilaga 1: (/ svar) Volym Uppskattad volym för respektive upphandling framgår av bilaga 1. Den verkliga volymen kan bli såväl högre som lägre än den uppskattade volymen. Den uppskattade volymen är baserad på Arbetsförmedlingens prognoser. Arbetsförmedlingen lämnar inte några volymgarantier, det vill säga ingen leverantör är garanterad ett visst antal deltagare eller en viss ersättning. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge och då omfattningen av tjänsten är svår att bedöma idag vill Arbetsförmedlingen, om behovet uppstår, ha möjlighet att under pågående avtalsperiod utöka den totala volymen med upp till 25 % av den uppskattade volymen per upphandling. Anbudet skall innehålla uppgift om offererad volym per upphandling som anbudet avser. Sida 15 av 19

16 Volymuppgift lämnas i bilaga 1: (/ svar) Offererat pris samt offererad volym framgår i bilaga 1: (/ svar) 6.3. Delar som anbud kan lämnas på Anbud skall lämnas på hela tjänsten och för minst en leveransort, se bilaga 1. Arbetsförmedlingen vill, genom att teckna avtal med många leverantörer, säkerställa leverans av uppskattad volym i varje leveransort. Arbetsförmedlingen har därför satt en övre gräns för maximalt antal samtidiga deltagare i varje leveransort som anbud kan lämnas för. Uppgifter om maximalt antalt samtidiga deltagare per leveransort framgår av bilaga 1. Den lägsta volym som anbud kan lämnas på är en (1) leveransort och 40 samtidiga deltagare Betalningsmodell Leverantören får för varje deltagare betalt i tre steg i förhållande till vilka prestationer och vilka resultat som uppnås. Betalningsmodellen beskrivs i bilaga till kontraktet (se bilaga 7). Betalning till leverantören sker genom att leverantören använder sig av webbstöd. För att få tillgång till detta webbstöd ska ett särskilt avtal, se bilaga 5, godkännas och undertecknas av leverantörens firmatecknare. För att därefter kunna logga in på webbstödet behövs en e-legitimation eller ett bank-id. Observera att avtal om webbstöd inte lämnas in med anbudet utan endast när det blir aktuellt med avtalstecknande, se Fördelningsnyckel Anbuden utvärderas per leveransort. Arbetsförmedlingen kommer att teckna avtal med så många leverantörer per leveransort som krävs för att säkerställa leverans av uppskattade volymer. På vissa leveransorter kommer det endast att bli en leverantör och i andra ett flertal, beroende på hur stor volym som efterfrågas för varje leveransort och den offererade kapaciteten hos vinnande anbudsgivare. För de leveransorter där avtal tecknas med flera leverantörer kommer Arbetsförmedlingen att rangordna leverantörerna och i enlighet med rangordningen tillämpa en rak avropsordning. Med rak avropsordning menas att den leverantören som har den högsta rangordningen i första hand används till avrop. Har denna redan fullt med deltagare går avropet till den med näst högst rangordning och så vidare. Rangordningen bildas på så vis att det anbud som har lägst jämförelsepoäng vid utvärderingen blir vinnande anbud och anbudsgivaren kommer först i avropsordningen. Det anbud som har näst lägst jämförelsepoäng blir nummer två och så vidare. Vid lika jämförelsepoäng vinner det anbud som har högst poäng på det kriterium som har tillskrivits högst viktning. I andra hand vinner det anbud som har det lägsta offererade priset. Om det i detta läge inte är möjligt att särskilja anbuden tillämpas lottning Övriga kommersiella villkor Övriga kommersiella villkor framgår av Kontraktet och vid varje tidpunkt gällande Allmänna Sida 16 av 19

17 bestämmelser (bilaga 7 och 8). Härmed godtar anbudsgivaren samtliga kommersiella villkor, avtalsvillkor och Allmänna bestämmelser: (/ svar) 7. Att lämna anbud 7.1. Anbudsföreskrifter Anbud skall - vara skriftligt och på svenska - lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget - lämnas elektroniskt via TendSign Anbudssvar skall lämnas i de härför avsedda svarsfälten i TendSign. En bilaga kommer endast att beaktas om: - den efterfrågas av Arbetsförmedlingen - det uttryckligen medges att bilaga får lämnas för ett visst avsnitt Anbudsgivaren lämnar anbud i enlighet med ovanstående skall-krav: (/ svar) 7.2. Ändring och tillägg Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och tillägg i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Ändringar och tillägg kommer att annonseras via TendSign. De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella ändringar och tillägg i upphandlingen Frågor och svar Om förfrågningsunderlaget upplevs som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att Arbetsförmedlingen kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ställs via frågor - och svarsfunktionen i TendSign. Arbetsförmedlingen besvarar frågor via samma funktion. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under "Frågor och svar". De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i upphandlingen. Sista dag för att ställa en fråga är Frågor och svar publiceras fram till och med Anbuds giltighetstid Anbud är bindande till och med: Anbudsgivaren accepterar anbudets giltighetstid: (/ svar) 7.5. Tilldelningsmeddelande När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till alla som lämnat anbud. Sida 17 av 19

18 Tilldelningsmeddelande skickas elektroniskt till den e-postadress som anbudsgivaren har uppgett i samband med registrering av sina uppgifter hos TendSign. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter det att anbudsgivaren anses ha erhållit tilldelningsmeddelandet. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet avtal finns Sista anbudsdag Sista dag att inkomma med anbud är: Anbudsöppning Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster. På begäran av anbudsgivare får en av Handelskammaren utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbud öppnas i Arbetsförmedlingens lokaler: Sekretess Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive 31 kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked huruvida uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Beskriv vilka delar som önskas sekretessbeläggas samt motivera varför dessa delar bör omfattas av sekretess (Om sekretess ej önskas ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 8. Handlingar och bilagor 8.1. Inför avtalstecknande Arbetsförmedlingen kommer inför avtalstecknande att med mycket kort varsel begära in information enligt nedan: 1. CV/meritförteckning för personal som kommer att delta i uppdraget 2. Tjänstedeklaration (bilaga 3) 3. Hyresavtal eller liknande som styrker att leverantören har lämpliga lokaler i enlighet med kraven i förfrågningsunderlaget, se kap Avtal om webbstöd (bilaga 5) 5. Företagsuppgifter I samband med att avtal sänds ut till berörda leverantörer utgår instruktioner om hur ovanstående handlingar skall lämnas in. Inga avtal kommer att tecknas förrän alla efterfrågade handlingar har inkommit till och godkänts av Arbetsförmedlingen. En rekommendation är att anbudsgivare redan under anbudstiden förbereder de dokument som eventuellt kommer att krävas in. Sida 18 av 19

19 8.2. Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Pris per upphandling 2. Grupperingar av funktionsnedsättningar 3. Tjänstedeklaration 4. Utvärderingskriterier 5. Avtal om webbstöd 6. Information om dokumentation och redovisning 7. Kontrakt 8. Allmänna bestämmelser 9. Kontaktpersoner Ansvarig enhetschef Fredrik Ellwén Ansvariga upphandlare Anna Hagersten Jesper Riis Arbetsförmedlingen Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster 10. Företagsuppgifter Uppgifter om företaget Vänligen ange nedanstående uppgifter: Leverantörens fullständiga namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Administrativ adress: (Fritextsvar) Postnummer och ort: (Fritextsvar) Besöksadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Plusgiro -och/eller bankgironummer: (Fritextsvar) Kontaktperson samt dennes telefonnummer: (Fritextsvar) Sida 19 av 19

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1.1. Inledning 2011-09-29. Arbetsförmedlingen

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1.1. Inledning 2011-09-29. Arbetsförmedlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-09-29 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Bo Berntsson Upphandling Coacher över tröskeln - en insats med fokus på psykosocialt arbetsmiljöarbete och introduktion

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-06-05 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan. 2. Inledning 2013-01-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Rehabiliteringstjänster 2011

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan. 2. Inledning 2013-01-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Rehabiliteringstjänster 2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Rehabiliteringstjänster 2011 Tuula Lindström 10/56 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

HVB för ensamkommande flyktingungdomar

HVB för ensamkommande flyktingungdomar Förfrågningsunderlag 2015-07-01 Upphandlande organisation Växjö kommun Upphandling HVB för ensamkommande flyktingungdomar Christer Öhlin NAV 2015-00085 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-08-27 Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning Arbetsförmedlingen

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning Arbetsförmedlingen Förfrågningsunderlag 2011-09-30 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Bo Berntsson Upphandling Coacher över tröskeln - en insats med fokus på psykosocialt arbetsmiljöarbete och introduktion på arbetsplats

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare ARBETSFÖRMEDLINGEN Validering Byggyrken 2012

UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare ARBETSFÖRMEDLINGEN Validering Byggyrken 2012 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2012-06-18 Upphandlingsansvarig Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Validering Byggyrken 2012 Doris Rexhammar Af-2012/061937 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Avdelningen Kompletterande

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2012-03-28) Sida: 2 av 25 För felaktigheter eller förslag till ändringar i detta informationsdokument

Läs mer