Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2011 Af-2010/ Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1. Inledning 1.1. Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. Förfrågningsunderlaget omfattar 68 separata upphandlingar. Varje upphandling avser en specifik leveransort, se bilaga 1. Anbudsgivaren lämnar anbud och anger i bilaga 1 vilken eller vilka leveransorter anbud lämnas för. För samtliga upphandlingar tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upp-handlingarna avser ramavtal med avropsordning som tillhör kategorin B-tjänster och genomförs som förenklade förfaranden enligt 15 kap LOU. - Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas för varje upphandling. - Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud. - Arbetsförmedlingen tar inget ansvar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare. - Anbud lämnas via upphandlingssystemet TendSign. Arbetsförmedlingen kommer inte att beakta anbud som lämnas i annan form eller på annat sätt Bakgrund Arbetsförmedlingen ska enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 4 punkt 2 anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Arbetsförmedlingen säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Syftet med kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen är att: Sida 1 av 19

2 - Förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb samt motverka utanförskap. - Ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service. - Låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet. Arbetsförmedlingen har som uppdrag att erbjuda upphandlade tjänster hos kompletterande aktörer till deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobbgaranti för ungdomar samt deltagare i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin. De ovan nämnda aktiviteterna är tidigare upphandlade och pågår för närvarande i stora delar av landet med varierande slutdatum. Arbetsförmedlingen har valt att göra nya upphandlingar med avtalsstart år För övrig information om Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet ombedes anbudsgivare att besöka Målsättning Målet med tjänsten är i första hand att deltagaren så snabbt som möjligt ska komma i egen försörjning, antingen genom anställning eller genom eget företagande. Målet anses uppnått när anställningen eller det egna företaget har upprätthållits i minst sex månader - för anställning räknat från tillträdesdatum och för eget företagande räknat från dagen då företaget registrerades. I andra hand är målet med tjänsten att deltagaren påbörjar eller återgår till en reguljär utbildning med annan finansiering än via Arbetsförmedlingen. Målet anses uppnått när utbildningen pågått minst motsvarande en termin (20 veckors heltidsstudier inom ett halvår) Målgrupp Generell målgrupp Målgrupp för tjänsten är deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb - och utvecklingsgarantin (JOB) och jobbgaranti för ungdomar (UGA). Angående kriterier för deltagande i programmen, se förordning (2007: 813) om jobbgaranti för ungdomar samt förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Målgruppen omfattar dock inte de deltagare i JOB och UGA som har behov av att ta del av ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller som har behov av att klargöra sina arbetsförutsättningar. Enligt Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2010 bedöms personer i nedanstående grupper ha svårast att snabbt finna arbete. Många av deltagarna i JOB och UGA ingår i någon av dessa grupper: - ungdomar med bristfällig utbildning - utomeuropeiskt födda - funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga - arbetslösa personer år - personer utan arbete med högst förgymnasial utbildning - arbetslösa inom yrken med hög arbetslöshet där arbetsgivarna höjt kraven för anställning Målgruppen för tjänsten är heterogen; bland annat deltagarnas ålder, yrkeskunnande, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och kulturella bakgrund varierar. En ökande andel deltagare har varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller har aldrig tidigare arbetat. Deltagare kan vara personer som har lämnat sjukförsäkringen, med varierande nedsättning av arbetsförmågan. Vissa deltagare har bristfälliga kunskaper i svenska och kan ha behov av språkstöd. Många av deltagarna saknar aktuell kunskap om arbetsmarknaden, yrkeskrav, olika tillvägagångssätt för arbetssökande samt saknar tillräckliga egna kontaktnätverk att ta stöd av för att finna arbete eller utbildning. Sida 2 av 19

3 Funktionsnedsättning Personer som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning kan vara inskrivna i JOB och UGA. En funktionsnedsättning innebär enligt Arbetsförmedlingens definition någon form av begränsning på grund av skada, sjukdom, förlust av eller nedsättning i någon psykologisk eller fysiologisk funktion. Funktionsnedsättningen kan leda till att individen blir begränsad i vissa situationer. I arbetslivet innebär detta att en person med funktionsnedsättning kan vara begränsad i förhållande till en viss arbetsuppgift eller i en viss arbetsmiljö, men inte i en annan. Deltagare som har en identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har fått förutsättningar och resurser för arbete klargjorda av Arbetsförmedlingen. Funktionsnedsättningen styrks genom läkarutlåtande eller påvisas genom en arbetspsykologisk eller socialmedicinsk utredning hos Arbetsförmedlingen. I vissa fall kan deltagaren - efter beslut från Arbetsförmedlingen - få stöd till hjälpmedel, personligt biträde eller subventionerad anställning (se förordning 2000:630 om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga). I bilaga 2 ges en sammanfattande översikt av Arbetsförmedlingens fjorton grupperingar av funktionsnedsättningar. 2. Tjänsten som upphandlas 2.1. Aktiviteter som omfattas av tjänsten Tjänsten omfattar följande aktiviteter: - Kartläggning och gemensam planering - Jobbsökaraktiviteter med coachning - Förberedande aktiviteter - Arbetsplatsförlagda aktiviteter 2.2. Beskrivning av tjänsten Efter en inledande kartläggning som utmynnar i en gemensam planering läggs fokus på jobbsökande. Leverantören bistår deltagaren i jobbsökandet genom jobbcoachning och strukturerade jobbsökaraktiviteter, vilka utgör viktiga inslag under hela placeringstiden. Ibland kan förberedande aktiviteter behöva genomföras av leverantören för att deltagaren ska bli redo att söka och ta ett jobb. Deltagaren och leverantören avgör gemensamt vilka aktiviteter som krävs. Det är den för deltagaren individuellt snabbaste vägen till anställning eller eget företagande som styr valet av aktiviteter. Leverantören anpassar omfattningen och intensiteten av stöd och aktivitet efter deltagarens specifika behov, vilka kan komma att förändras över tid. Leverantören matchar deltagarens kompetens mot lediga platser på arbetsmarknaden under hela placeringstiden. Om det visar sig att deltagarens kompetens är otillräcklig gentemot arbetsmarknaden bistår leverantören deltagaren med vägledning, i syfte att deltagaren ska finna och påbörja en reguljär utbildning. När leverantören förvissat sig om att deltagaren har grundläggande kunskaper i jobbsökande bör aktiviteterna, för att öka möjligheten till anställning, kombineras med arbetsplatsförlagda aktiviteter. Beroende på hur nära eller långt ifrån arbetsmarknaden deltagaren bedöms befinna sig kan kontakten med en arbetsplats ske genom antingen arbetspraktik eller arbetsträning. Leverantören ska regelbundet följa upp hur det går för deltagaren under praktiken eller arbetsträningen samt coacha denne att vara fortsatt aktiv som arbetssökande. Sida 3 av 19

4 2.3. Beskrivning av de olika aktiviteterna Kartläggning och gemensam planering En obligatorisk kartläggning av deltagarens kompetens, utbildningsbakgrund och erfarenhet av arbetssökande inleder aktiviteterna hos leverantören. Kartläggningen anpassas individuellt och kan innebära allt från ett kortare planeringssamtal till en mer fördjupad analys. Deltagaren kan även välja att ta med sig den handlingsplan som upprättats med Arbetsförmedlingen till leverantören. Handlingsplanen utgör då en grund för kartläggningen och planeringen. I handlingsplanen framgår om Arbetsförmedlingen har bedömt att deltagaren har något skäl till begränsningar och därför får anpassa sitt arbetssökande geografiskt, yrkesmässigt eller till följd av en funktionsnedsättning. Om inga begränsningar angivits i handlingsplanen gäller så kallat normalt sökområde, vilket betyder att den arbetssökande ska söka arbete i hela landet och inom alla yrkesområden som är möjliga, med hänsyn tagen till personens förutsättningar och kvalifikationer. Syftet med kartläggningen är att bedöma deltagarens behov av aktiviteter hos leverantören, att ge leverantören en så bra kännedom som möjligt om den enskilde deltagarens förutsättningar samt att utgöra ett underlag i leverantörens arbete med att matcha deltagarens kompetens mot lediga jobb. Kartläggningen resulterar i en konkret gemensam planering. Av planeringen ska framgå vilka aktiviteter som bedöms öka deltagarens möjlighet att få ett arbete samt det förväntade resultatetet av var och en av aktiviteterna. Kartläggningen påbörjas vid det första personliga besöket och slutförs inom tio dagar från placeringstidens startdatum. Leverantören dokumenterar och redovisar planeringen till Arbetsförmedlingen. När en aktivitet är genomförd noteras resultatet, den gemensamma planeringen justeras; detta utgör därefter ett underlag för slutredovisning till Arbetsförmedlingen. Jobbsökaraktiviteter med coachning Jobbsökaraktiviteter med coachning innebär att stödja och motivera deltagaren till arbete samt utveckla dennes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt mot ett tydligt formulerat mål. Deltagaren ska till exempel kunna få stöd med att på olika sätt hitta och söka lediga jobb, skriva CV eller andra ansökningshandlingar samt med intervjuträning. Jobbsökaraktiviteter med coachning innebär även att leverantören tar kontakt med arbetsgivare för att försöka hitta lediga jobb, även sådana som inte har anmälts till Arbetsförmedlingen. Leverantören matchar deltagarens kompetens mot lediga jobb på arbetsmarknaden. Leverantören stödjer vidare deltagaren med att skaffa information om arbetets förutsättningar. Coachningen kan ske både i grupp och individuellt, genom personliga möten, per e-post och telefon. Jobbsökaraktiviteter med coachning utgör huvudsysselsättningen under hela placeringstiden och ska regelbundet dokumenteras, följas upp och på begäran redovisas för Arbetsförmedlingen. Förberedande aktiviteter Utifrån deltagarens individuella behov erbjuder leverantören aktiviteter av vägledande eller orienterande natur. Detta innebär att leverantören genom konkreta och strukturerade aktiviteter förbereder deltagaren inför arbete eller utbildning. Exempel på sådana aktiviteter är studie och yrkesvägledning enskilt eller i grupp, information om arbetsmarknadens funktionssätt och behov, intressetest, yrkesvalstest, studiebesök på arbetsplatser etc. Studie och yrkesvägledning syftar till att tydliggöra vilket eller vilka arbeten eller utbildningsvägar som är aktuella för den enskilde deltagaren, med hänsyn till Sida 4 av 19

5 arbetsmarknadens efterfrågan och den enskildes kompetens och erfarenheter. Arbetsplatsförlagda aktiviteter Leverantören hjälper deltagaren att finna och vidtala en lämplig arbetsplats för praktik eller arbetsträning, med hänsyn till arbetsmarknadens efterfrågan och den enskildes kompetens och erfarenheter. Det slutliga ansvaret för att ta fram en lämplig arbetsplats för arbetsplatsförlagda aktiviteter ligger dock hos leverantören. För att påbörja praktik eller arbetsträning måste Arbetsförmedlingen först godkänna det företag deltagaren ska vara på samt skriftligen göra en överenskommelse med ansvarig person på företaget. Leverantören ansvarar för att detta är klart innan deltagaren börjar på arbetsplatsen. Arbetspraktik Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats där praktiken kan underlätta en anställning på arbetsplatsen. Arbetspraktik på en arbetsplats kan även användas för att deltagaren ska få en ny yrkesorientering, som vägledning eller för yrkespraktik. Syftet med arbetspraktik är att stärka den enskilde deltagarens möjligheter att förbereda för en anställning och få ett arbete. Arbetspraktik sker helst hos arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov. Arbetspraktik får pågå längst sex månader hos samma arbetsgivare, alternativt tre månader om deltagaren är inskriven i UGA. Jobbsökaraktiviteter fortgår under arbetspraktiken (minst 4 timmar per vecka för deltagare inskriven i UGA) och redovisas regelbundet varje vecka till leverantören som vid behov även bistår deltagaren med jobbcoachning. Arbetsträning Arbetsträning är endast möjlig för deltagare inom JOB och är avsedd för de deltagare som under en lång tid varit frånvarande från arbetsmarknaden. Vid arbetsträning deltar deltagaren i arbetet på en arbetsplats under handledning. Avsikten med arbetsträningen är att ge deltagaren arbetslivserfarenhet, utan att denne behöver känna krav på hög prestation. Deltagaren utför arbetsuppgifter utifrån sina förutsättningar, men det yttersta ansvaret för att arbetet blir utfört vilar på någon annan på arbetsplatsen. Det huvudsakliga syftet med arbetsträning är att ge en person som varit arbetslös länge en mjukstart tillbaks till arbetslivet samt att ge ett säkrare underlag för valet av övriga aktiviteter. Arbetsträningen utformas för att ge: - orientering om arbetslivets krav och villkor - arbetsuppgifter med tillräcklig bredd och variation När arbetsträning är aktuell gör arbetsgivaren, deltagaren och Arbetsförmedlingen tillsammans skriftligen upp en individuell planering för arbetsträningen. Planeringen ska stödja målet mot arbete och innehålla en beskrivning av arbetsuppgifter, uppgifter om handledning etc. Arbetsgivaren kan erhålla ekonomiskt stöd under tiden deltagaren befinner sig i arbetsträning, se förordning AFFS 2009:1. Vid arbetsträning ska jobbsökaraktiviteter fortgå och täcka upp till 25 procent av arbetsutbudet, vilket leverantören ansvarar för. Arbetsträning får pågå längst sex månader. Sida 5 av 19

6 2.4. Tjänstens omfattning Placeringstiden hos leverantören är maximalt sex sammanhängande månader. Om leverantören med anledning av förberedelse inför anställning vill förlänga placeringstiden kan detta ske, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, med maximalt tio arbetsdagar. Aktiviteterna omfattar deltagarens arbetsutbud under hela placeringstiden. I normalfallet motsvarar en deltagares arbetsutbud heltid. Med heltid avses 40 timmar per vecka under dagtid. Aktiviteterna får dock avse verksamhet på deltid om den enskildes arbetsutbud understiger heltid och detta beror på: 1. Sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2. Föräldraledighet 3. Annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen I de fall en deltagares arbetsutbud inte omfattar heltid ska detta vara känt och dokumenterat av Arbetsförmedlingen innan anmälan sker till leverantören. Om deltagaren då placeringen påbörjas arbetar deltid eller studerar inom ramen för svenskundervisning för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning enligt 25 kap. skollagen (2010:800), får deltagaren räkna av den tiden från sitt arbetsutbud och ska delta i aktiviteter hos den kompletterande aktören på resterande tid. Deltagarens hela arbetsutbud blir därigenom täckt. Under de första sex veckorna från placeringens startdatum befinner sig deltagaren minst 75 % av sitt arbetsutbud i leverantörens lokaler, eller i aktivitet arrangerad av leverantörens personal. Under denna tid sker jobbsökande eller förberedande aktiviteter och deltagaren ges tillgång till handledning och lämplig utrustning. Under denna tid kan deltagaren alternativt påbörja praktik, arbetsträning, nå målet med tjänsten, arbeta deltid eller studera enligt beskrivningen ovan. Efter de första sex veckorna från placeringens startdatum träffar leverantören deltagaren minst två halvdagar per vecka (2 x 4 timmar), enskilt eller i grupp. Minst en timme per vecka måste dock utgöra individuell tid med varje deltagare. Övrig tid ansvarar leverantören för att deltagaren har aktiviteter som, tillsammans med tiden hos leverantören, motsvarar deltagarens hela arbetsutbud. Anbudsgivaren accepterar ovanstående förutsättningar: (/ svar) 3. Krav på anbudsgivaren 3.1. Lagenliga krav Enligt LOU 10 kap 1 ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om anbudsgivaren eller dess företrädare är dömd för brott som innefattar: 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Dessutom kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap 2 uteslutas från att delta i upphandlingen Sida 6 av 19

7 om anbudsgivaren: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Anbudsgivaren kan även uteslutas om dess företrädare har dömts för brott enligt punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Arbetsförmedlingen kan begära in ytterligare upplysningar angående punkt 1-6. Anbudsgivaren försäkrar att det inte finns skäl till uteslutning enligt ovan: (/ svar) 3.2. Ekonomisk förmåga För att tilldelas uppdraget skall anbudsgivaren ha en stabil ekonomisk bas. För att försäkra sig om detta kommer Arbetsförmedlingen att ta in kreditupplysning från Creditsafe där anbudsgivaren prövas mot kreditnivån "kreditvärdig" (se nedan). Om en anbudsgivare får omdömet rött i kreditupplysningen är denna inte kvalificerad och går därmed inte vidare till utvärdering. Om anbudsgivaren får omdömet gult i kreditupplysningen kommer Arbetsförmedlingen att utföra en enskild prövning och kommer då att bedöma om anbudsgivaren är kvalificerad eller inte. Arbetsförmedlingen kan därför komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivare som får omdömet grönt anses ha en stabil ekonomisk bas. Om ett företag är nystartat eller har en associationsform som medför att det inte får en kreditrating kan den ekonomiska förmågan styrkas genom exempelvis intyg från revisor, bankgaranti, moderbolagsgaranti eller annat som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas. Utländska företag som lämnar anbud kan bifoga ett kreditvärdighetsintyg från sitt hemland som motsvarar ovanstånde kreditprövning. Kreditnivå "Kreditvärdig" Avslag (röd signal) Konkurs Likviderat Upphört Avregistrerat Fusionerat Företag med mindre än 40 i rating (kreditvärdig) Utredningsrapport (utmätning) Skuldsanering Prövning (gul signal) Avsaknad av F-skatt Sida 7 av 19

8 Ej registrerad för arbetsgivaravgift Ej registrerad för moms Förekomsten av skuldsaldo Förekomst av registrerad betalningsanmärkning Godkänd (grön signal) Genereras om företaget klarar gränserna på röd och gul signal. Anbudsgivaren kan nedan lämna kompletterande information om sin ekonomiska förmåga, utöver den som Arbetsförmedlingen hämtar in via CreditSafe. Om ingen kompletterande information lämnas, ange "ej aktuellt". Bilagor får bifogas. Kompletterande information om anbudsgivarens ekonomiska förmåga: (Fritextsvar) Anbudsgivaren har en stabil ekonomisk bas? (/ svar) 3.3. Beskrivning av företag Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt i den efterfrågade tjänsten, där det framgår: Nuvarande verksamhet som är relevant med hänsyn till det aktuella uppdraget: (Fritextsvar) Antal anställda: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 3.4. Referensuppdrag För att styrka sin förmåga att genomföra efterfrågad tjänst krävs att anbudsgivaren i anbudet visar att denne har erfarenhet av att arbeta med uppdrag liknande det som efterfrågas. Med liknande uppdrag avses uppdrag som både till sin omfattning motsvarar det uppdrag som offereras och som innehåller insatser med målsättningen att arbetslösa personer får ett arbete. Anbudet skall, för att styrka anbudsgivarens förmåga att genomföra efterfrågad tjänst, innehålla en kortfattad beskrivning av ett liknande uppdrag vilket inte är äldre än tre år där det framgår: Uppdragets målgrupp: (Fritextsvar) Uppdragets omfattning (Antal personer som omfattades av uppdraget och under vilken tidsperiod. Ange exempelvis antal personer per månad eller år): (Fritextsvar) Uppdragets syfte, innehåll och metod: (Fritextsvar) De personella resurser som användes och vilken kompetensprofil dessa hade: (Fritextsvar) Sida 8 av 19

9 Namn och telefonnummer till en vidtalad referensperson (Denna punkt syftar till att ge Arbetsförmedlingen möjlighet att verifiera angivet uppdrag. Anbudsgivaren kan således inte ange sig själv eller anställd hos anbudsgivaren som referensperson. Det är tillåtet att ange anställd hos Arbetsförmedlingen som referensperson, om uppdraget är utfört åt Arbetsförmedlingen): (Fritextsvar) När uppdraget utfördes (Observera att uppdraget inte får vara äldre än tre år räknat från uppdragets slutdatum. Arbetsförmedlingen accepterar även pågående uppdrag): (Fritextsvar) Om anbudsgivaren är nyetablerad kan referensuppdrag alternativt lämnas för uppdrag utfört av person som företräder företaget, under förutsättning att uppdraget uppfyller ställda krav på likartad omfattning och målsättning. Med företagets företrädare avses i detta avsnitt företagets ägare, offererad samordnare eller huvudansvarig för offererat uppdrag. Om referensuppdrag lämnas för uppdrag utfört av företagets företrädare, ange namn på personen samt i vilken roll denne företräder företaget. Om företaget har lämnat ett referensuppdrag som det själv har utfört anges endast "ej aktuellt": Företagets företrädare: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående krav på referensuppdrag genom sin beskrivning? (/ svar) 3.5. Personaltäthet Personal som arbetar med tjänsten, exklusive administrativ personal, får vardera ansvara för högst 20 deltagare. Anbudsgivaren skall nedan bekräfta att denne, själv eller med hjälp av underleverantör, kommer att ha tillgång till tillräckligt antal personer i förhållande till uppdraget som offereras: Anbudsgivaren bekräftar att kravet på personaltäthet uppfylls: (/ svar) 3.6. Personella resurser och kompetenskrav Anbudsgivaren skall ha tillgång till personalresurser som uppfyller nedan angivna kompetenskrav. Observera att all kompetens varken behöver finnas hos en och samma person eller under hela tjänstens utförande. Det är enbart under de moment som kräver den specifika kompetensen som den måste finnas tillgänglig. Arbetsförmedlingen efterfrågar inte namn och CV/meritförteckning förrän inför avtalstecknande. Dessa handlingar kommer dock att vid ett eventuellt avtalstecknande krävas in med mycket kort varsel. Arbetsförmedlingen förutsätter vidare att leverantören under avtalstiden kan styrka att personalen innehar angiven kompetens. Anbudsgivaren skall vid avtalstecknandet förfoga över personalresurser med: - Ingående och aktuell kunskap om arbetsmarknadens behov och efterfrågan, både övergripande och lokalt - Bred kunskap om olika branscher och yrkesområden samt om hur man finner olika utbildningsalternativ Sida 9 av 19

10 - Minst ett års yrkesmässig erfarenhet av arbete med jobbcoachning för arbetssökande personer - Kunskaper om studie -och yrkesvägledning - Kunskaper om möjligheter att anpassa situationen i arbetslivet för personer med olika typer av funktionshinder Anbudsgivaren intygar att denne kommer att ha tillgång till ovanstående komptens vid avtalstecknandet? (/ svar) Anbudsgivaren intygar att offererad kompetens kommer att finnas tillgänglig i samtliga offererade leveransorter: (/ svar) 3.7. Samordnare Eftersom uppdraget innebär många löpande kontakter med Arbetsförmedlingen, företag, branschorganisationer m fl, är det viktigt att leverantören kan samordna och koordinera verksamheten med berörda parter. Leverantören skall ha samordnare som har erfarenhet av att ansvara för bland annat löpande kontakter med flera parter, logistik, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering. En samordnare kan ansvara för maximalt tio medarbetare (200 deltagare, se kap 3.5) som arbetar med deltagare i tjänsten. Om anbudsgivaren offererar tjänsten i flera av de i bilaga 1 angivna leveransorterna, kan anbudsgivaren således ha en och samma samordnare för dessa orter, så länge samordnaren inte representerar mer än tio medarbetare. Anbudet skall innehålla: (Bilagor får bifogas) Uppgift om vem eller vilka som är samordnare samt vilken leveransort respektive samordnare ansvarar för: (Fritextsvar) Information som visar att samordnaren har den erfarenhet som efterfrågas: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 3.8. Uppgift om underleverantör Om anbudsgivaren avser att anlita underleverantör för uppdraget, skall till anbudet bifogas handling som styrker att överenskommelse om samarbete för aktuellt uppdrag finns. Hänvisa här till bilaga där handling bifogas eller ange "ej aktuellt" i denna ruta: (Fritextsvar) Anbudsgivaren uppfyller ovanstående skall-krav alternativt har angett "ej aktuellt"?: (/ svar) 3.9. Tillgänglighet och lokalisering Tillgänglighet Sida 10 av 19

11 Leverantören skall tillse att lokaler och utrustning som används i tjänsten är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar, i enlighet med de riktlinjer om tillgängliga lokaler som finns framtagna av myndigheten för handikappolitisk samordning, För att tillgängligheten ska vara optimal förutsätts leverantören samråda med ansvarig arbetsförmedlare i de fall deltagare har behov utöver riktlinjerna. Leverantören förutsätts vidare vara beredd att samarbeta med exempelvis Arbetsförmedlingens specialister eller leverantör av Flexibla anpassningsmoduler (FAM), se Lokalerna skall vidare enkelt kunna nås med allmänna kommunikationsmedel samt ha utrustning och vara utformad på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som ställs av Arbetsmiljöverket följs, se föreskrifter om arbetsplatsens utformning på Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera att lokalerna uppfyller kraven. Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav: (/ svar) Lokalisering I bilaga 1 framgår vilka leveransorter de 68 olika upphandlingarna omfattar. Inför avtalsteckande skall leverantören redovisa lokaler som är belägna på de leveransorter där tjänsten offereras. Leverantören skall även inför avtalstecknande redovisa hur lokalerna enkelt kan nås från hållplats för allmänna kommunikationer. Arbetsförmedlingen bedömer att behov av tjänsten kan komma att uppstå på ytterligare orter än leveransorterna. I bilaga 1 framgår därför även alternativa leveransorter. Arbetsförmedlingen kan vid behov, i enlighet med eventuell avropsordning, förhandla med leverantör om etablering även på dessa alternativa leveransorter. Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav: (/ svar) Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av anbudsgivarens verksamhet För att kunna säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget skall anbudsgivaren ha dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet. Kvalitetsstyrning av en verksamhet innebär att anbudsgivaren har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrning av företaget och företagets verksamhet som minst omfattar: företagets organisatoriska strukturer, vilka olika roller som finns och hur ansvarsfördelningen mellan dessa ser ut, förekommande processer och rutiner, rekrytering av medarbetare, användning av underleverantörer, kompetensutveckling av medarbetare, avvikelserapportering, hantering av klagomål samt uppföljning av kvaliteten på levererade tjänster. Anbudsgivaren bekräftar att denne har dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet: (/ svar) Kvalitetssäkring av efterfrågad tjänst Anbudsgivaren skall i anbudet beskriva hur kvalitetssäkringen av aktuell tjänst säkerställs. Av beskrivningen skall framgå: Hur anbudsgivarens och personalens bransch- och omvärldskunskap säkerställs: (Fritextsvar) Hur anbudsgivaren säkerställer att offererad personal har och upprätthåller efterfrågad kompetens: (Fritextsvar) Sida 11 av 19

12 Hur anbudsgivaren säkerställer offererad personaltäthet (exempelvis bemanning vid sjukdom, semesterperioder etc): (Fritextsvar) Hur uppföljning av tjänsten genomförs, både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 4. Krav på tjänsterna 4.1. Förutsättningar för tjänsten De aktiviteter som tjänsten innefattar och som leverantören därmed erbjuder har sin utgångspunkt i förordning (2007:414) om Jobb- och utvecklingsgarantin och förordning (2007:813) om Jobbgaranti för ungdomar. Leverantören skall kunna göra individuella anpassningar så att alla de deltagare som Arbetsförmedlingen placerar hos leverantören kan tillgodogöra sig tjänsten samt ha möjlighet att uppnå målet med denna. Observera att Arbetsförmedlingen inte efterfrågar utredningsinsatser, terapeutiskt stöd eller medicinska rehabiliteringsinsatser. Leverantören skall ha kunskap om diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen, marknadsföringslagen samt annan relevant lagstiftning. Detta innefattar kunskap om de delar av Arbetsförmedlingens författningssamling som är relevanta för tjänsten; de aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna har ställt. Leverantören skall ha kunskaper om och insikter i rådande situation på arbetsmarknaden, dels ur ett jämställdhetsperspektiv, dels om de olika hinder och villkor som finns för deltagare med utomnordiskt ursprung. Anbudsgivaren bekräftar att ovanstående skall-krav är uppfyllda: (/ svar) 4.2. Utförandevillkor Leverantören ansvarar för att: - Successivt ta emot de deltagare som Arbetsförmedlingen anvisar. - Inom en vecka efter beslut om placering ta emot deltagare i de egna lokalerna. - Gemensamt med deltagaren upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och redovisas till Arbetsförmedlingen inom tio arbetsdagar från och med tjänstens startdatum. - Om målet för placeringen uppnås, meddela Arbetsförmedlingen på det blankettunderlag som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. - Upprätta en skriftlig tjänstebeskrivning för presentation till deltagaren, se bilaga 3. - Delta i samrådsgrupp tillsammans med Arbetsförmedlingen på så sätt som Arbetsförmedlingen beslutar. - Ordna resor vid eventuella studiebesök och andra gemensamma tillfälliga aktiviteter utanför de egna lokalerna. - Genomföra uppföljningar av tjänsten, både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv. Anbudsgivaren accepterar ovanstående utförandevillkor: (/ svar) Sida 12 av 19

13 4.3. Innehåll, upplägg och genomförande För att Arbetsförmedlingen vid utvärdering av anbud ska kunna ta ställning till de tjänster som anbudsgivaren erbjuder är det viktigt att anbudsgivaren tydligt och utifrån vad som efterfrågas beskriver den verksamhet och de insatser som offereras. Anbudsgivarens beskrivning kommer att användas till utvärderingen av anbudet, se vidare i kapitel 5.3. Av beskrivningen skall strukturerad metod och konkret genomförande för respektive aktivitet framgå. Med utgångspunkt i: - beskrivningen i kapitel 2 Tjänstens innehåll, - att aktiviteterna är anpassade till de krav på tjänstens omfattning som specificeras i kapitel 2.4 samt - att aktiviteterna kan anpassas efter individens förutsättningar och behov skall beskrivas: 1. Hur anbudsgivaren planerar att utföra kartläggningen: (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren planerar att utföra kartläggningen (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 2. Hur anbudsgivaren planerar att utföra jobbsökaraktiviteterna med coachning: (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren planerar att utföra jobbsökaraktiviteter med coachning (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 3. Hur anbudsgivaren planerar att utföra de förberedande aktiviteterna (Beskriv vilka insatser som erbjuds samt hur de konkret kommer att utformas, med utgångspunkt i ett tydligt syfte och mål): (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren utför de förberedande aktiviteterna (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) För att kunna ta fram platser för praktik och arbetsträning och för att kunna uppnå en effektiv matchning mellan deltagare och lediga jobb förutsätts leverantören ha goda relationer till arbetsmarknaden samt etablerade kontakter med arbetsgivare. Anbudet skall innehålla: 4. En beskrivning av hur anbudsgivaren, genom sina befintliga nätverk och genom sitt arbete med att skapa nätverk, avser att tillgodose behovet av praktik- och arbetsträningsplatser: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sina beskrivningar? (/ svar) 5. Prövning av anbud 5.1. Anbudsprocessen Sida 13 av 19

14 Prövning av anbud sker i tre steg: 1. Först prövas om anbudet uppfyller de krav som ställs på leverantören (kvalificeringskraven). 2. Därefter prövas om anbudet uppfyller de "skall-krav" som ställs i förfrågningsunderlaget. 3. De anbud som uppfyller ovannämnda krav utvärderas därefter enligt de fastställda utvärderingskriterierna Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta de anbud som uppfyller samtliga skall-krav och som efter prövning enligt angivna utvärderingskriterier, se kapitel 5.3, har lägst jämförelsepoäng. Arbetsförmedlingen uträknar jämförelsepoäng enligt formeln: Offererat pris/kvalitetspoäng = Jämförelsepoäng Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa en tregradig betygsskala, där anbuden tilldelas poäng 1-3 för respektive utvärderingskriterium. Poängen utdelas utifrån hur väl anbuden uppfyller respektive kriterium, se 5.3 nedan samt bilaga 4. Eftersom utvärderingskriterium b, se 5.3 nedan, motsvarar huvudsysselsättningen under hela placeringstiden, kommer detta att viktas på så vis att erhållna poäng i detta kriterium multipliceras med 2. Maxpoäng för kritierium b är således 6, medan maxpoäng för respektive övriga kriterier är 3. Ett anbud kan således efter viktining erhålla maximalt 15 kvalitetspoäng. I tabellen nedan exemplifieras hur jämförelsepoäng uträknas med utgångspunkt i slumpvis valda siffror: Anbud Offererat pris Kvalitetspoäng Jämförelsepoäng Rangordning Anbud A kr Anbud B kr Anbud C kr Utvärderingskriterier Anbuden prövas enligt nedanstående kriterium: a) Hur väl anbudsgivaren bedöms arbeta med att kartlägga deltagaren i syfte att bedöma deltagarens kortaste väg till arbete eller studier samt att ta fram ett så bra matchningsunderlag som möjligt (kap 4.3 p.1). b) Hur väl anbudsgivaren bedöms arbeta för att utveckla deltagarens färdigheter i att aktivt och medvetet söka jobb, samt hur väl anbudsgivaren arbetar med att leta upp lediga jobb samt underlätta kontakten med arbetsgivare (kap 4.3 p.2). c) Hur väl anbudsgivarens arbete med de förberedande aktiviteterna bedöms leda till att deltagaren får stöd och information, så att denne kan göra ett övervägt val av arbete eller studier (kap 4.3 p.3). d) Hur väl anbudsgivaren, genom sina befintliga nätverk och genom sitt arbete med att skapa nätverk, bedöms tillgodose det individuella behovet av praktik- och arbetsträningsplatser (kap 4.3 p.4). Poäng utdelas utifrån beskrivningen nedan: Sida 14 av 19

15 Betyg 3: Anbudsgivare som får betyg tre offererar aktiviteter som i samtliga moment mycket väl motsvarar det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. Betyg 2: Anbudsgivare som får betyg två offererar aktiviteter där något moment inte fullt ut svarar mot det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed inte fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. Betyg 1: Anbudsgivare som får betyg ett offererar aktiviteter som i flera moment inte fullt ut svarar mot det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed ha svårt att bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. I bilaga 4 framgår bland annat viktning och maxpoäng för respektive kriterie. 6. Kommersiella villkor 6.1. Avtalstid och verksamhetsstart Preliminär avtalsperiod är Arbetsförmedlingen avser att hänvisa nya deltagare fram till och med sex månader innan avtalets slutdatum. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet upp till 12 månader på samma villkor. Meddelande om förlängning lämnas senast 6 månader före avtalstidens utgång Pris och volym I bilaga 1 anger anbudsgivaren vilka upphandlingar anbudet omfattar. Anbudsgivaren anger detta genom att fylla i offererat pris och offererad volym i kolumnen för den eller de upphandlingar som anbudet omfattar. (Anbudsgivaren laddar ner bilaga 1 och fyller i efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren bifogar sedan dokumentet till sitt anbud). Pris Anbudet skall innehålla ett pris per upphandling som anbudet avser. Priset anges per deltagare och för hela tjänsten, i svenska kronor exklusive moms och inkluderar samtliga kostnader för tjänsten. Prisuppgift lämnas i bilaga 1: (/ svar) Volym Uppskattad volym för respektive upphandling framgår av bilaga 1. Den verkliga volymen kan bli såväl högre som lägre än den uppskattade volymen. Den uppskattade volymen är baserad på Arbetsförmedlingens prognoser. Arbetsförmedlingen lämnar inte några volymgarantier, det vill säga ingen leverantör är garanterad ett visst antal deltagare eller en viss ersättning. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge och då omfattningen av tjänsten är svår att bedöma idag vill Arbetsförmedlingen, om behovet uppstår, ha möjlighet att under pågående avtalsperiod utöka den totala volymen med upp till 25 % av den uppskattade volymen per upphandling. Anbudet skall innehålla uppgift om offererad volym per upphandling som anbudet avser. Sida 15 av 19

16 Volymuppgift lämnas i bilaga 1: (/ svar) Offererat pris samt offererad volym framgår i bilaga 1: (/ svar) 6.3. Delar som anbud kan lämnas på Anbud skall lämnas på hela tjänsten och för minst en leveransort, se bilaga 1. Arbetsförmedlingen vill, genom att teckna avtal med många leverantörer, säkerställa leverans av uppskattad volym i varje leveransort. Arbetsförmedlingen har därför satt en övre gräns för maximalt antal samtidiga deltagare i varje leveransort som anbud kan lämnas för. Uppgifter om maximalt antalt samtidiga deltagare per leveransort framgår av bilaga 1. Den lägsta volym som anbud kan lämnas på är en (1) leveransort och 40 samtidiga deltagare Betalningsmodell Leverantören får för varje deltagare betalt i tre steg i förhållande till vilka prestationer och vilka resultat som uppnås. Betalningsmodellen beskrivs i bilaga till kontraktet (se bilaga 7). Betalning till leverantören sker genom att leverantören använder sig av webbstöd. För att få tillgång till detta webbstöd ska ett särskilt avtal, se bilaga 5, godkännas och undertecknas av leverantörens firmatecknare. För att därefter kunna logga in på webbstödet behövs en e-legitimation eller ett bank-id. Observera att avtal om webbstöd inte lämnas in med anbudet utan endast när det blir aktuellt med avtalstecknande, se Fördelningsnyckel Anbuden utvärderas per leveransort. Arbetsförmedlingen kommer att teckna avtal med så många leverantörer per leveransort som krävs för att säkerställa leverans av uppskattade volymer. På vissa leveransorter kommer det endast att bli en leverantör och i andra ett flertal, beroende på hur stor volym som efterfrågas för varje leveransort och den offererade kapaciteten hos vinnande anbudsgivare. För de leveransorter där avtal tecknas med flera leverantörer kommer Arbetsförmedlingen att rangordna leverantörerna och i enlighet med rangordningen tillämpa en rak avropsordning. Med rak avropsordning menas att den leverantören som har den högsta rangordningen i första hand används till avrop. Har denna redan fullt med deltagare går avropet till den med näst högst rangordning och så vidare. Rangordningen bildas på så vis att det anbud som har lägst jämförelsepoäng vid utvärderingen blir vinnande anbud och anbudsgivaren kommer först i avropsordningen. Det anbud som har näst lägst jämförelsepoäng blir nummer två och så vidare. Vid lika jämförelsepoäng vinner det anbud som har högst poäng på det kriterium som har tillskrivits högst viktning. I andra hand vinner det anbud som har det lägsta offererade priset. Om det i detta läge inte är möjligt att särskilja anbuden tillämpas lottning Övriga kommersiella villkor Övriga kommersiella villkor framgår av Kontraktet och vid varje tidpunkt gällande Allmänna Sida 16 av 19

17 bestämmelser (bilaga 7 och 8). Härmed godtar anbudsgivaren samtliga kommersiella villkor, avtalsvillkor och Allmänna bestämmelser: (/ svar) 7. Att lämna anbud 7.1. Anbudsföreskrifter Anbud skall - vara skriftligt och på svenska - lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget - lämnas elektroniskt via TendSign Anbudssvar skall lämnas i de härför avsedda svarsfälten i TendSign. En bilaga kommer endast att beaktas om: - den efterfrågas av Arbetsförmedlingen - det uttryckligen medges att bilaga får lämnas för ett visst avsnitt Anbudsgivaren lämnar anbud i enlighet med ovanstående skall-krav: (/ svar) 7.2. Ändring och tillägg Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och tillägg i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Ändringar och tillägg kommer att annonseras via TendSign. De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella ändringar och tillägg i upphandlingen Frågor och svar Om förfrågningsunderlaget upplevs som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att Arbetsförmedlingen kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ställs via frågor - och svarsfunktionen i TendSign. Arbetsförmedlingen besvarar frågor via samma funktion. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under "Frågor och svar". De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i upphandlingen. Sista dag för att ställa en fråga är Frågor och svar publiceras fram till och med Anbuds giltighetstid Anbud är bindande till och med: Anbudsgivaren accepterar anbudets giltighetstid: (/ svar) 7.5. Tilldelningsmeddelande När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till alla som lämnat anbud. Sida 17 av 19

18 Tilldelningsmeddelande skickas elektroniskt till den e-postadress som anbudsgivaren har uppgett i samband med registrering av sina uppgifter hos TendSign. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter det att anbudsgivaren anses ha erhållit tilldelningsmeddelandet. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet avtal finns Sista anbudsdag Sista dag att inkomma med anbud är: Anbudsöppning Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster. På begäran av anbudsgivare får en av Handelskammaren utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbud öppnas i Arbetsförmedlingens lokaler: Sekretess Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive 31 kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked huruvida uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Beskriv vilka delar som önskas sekretessbeläggas samt motivera varför dessa delar bör omfattas av sekretess (Om sekretess ej önskas ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 8. Handlingar och bilagor 8.1. Inför avtalstecknande Arbetsförmedlingen kommer inför avtalstecknande att med mycket kort varsel begära in information enligt nedan: 1. CV/meritförteckning för personal som kommer att delta i uppdraget 2. Tjänstedeklaration (bilaga 3) 3. Hyresavtal eller liknande som styrker att leverantören har lämpliga lokaler i enlighet med kraven i förfrågningsunderlaget, se kap Avtal om webbstöd (bilaga 5) 5. Företagsuppgifter I samband med att avtal sänds ut till berörda leverantörer utgår instruktioner om hur ovanstående handlingar skall lämnas in. Inga avtal kommer att tecknas förrän alla efterfrågade handlingar har inkommit till och godkänts av Arbetsförmedlingen. En rekommendation är att anbudsgivare redan under anbudstiden förbereder de dokument som eventuellt kommer att krävas in. Sida 18 av 19

19 8.2. Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Pris per upphandling 2. Grupperingar av funktionsnedsättningar 3. Tjänstedeklaration 4. Utvärderingskriterier 5. Avtal om webbstöd 6. Information om dokumentation och redovisning 7. Kontrakt 8. Allmänna bestämmelser 9. Kontaktpersoner Ansvarig enhetschef Fredrik Ellwén Ansvariga upphandlare Anna Hagersten Jesper Riis Arbetsförmedlingen Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster 10. Företagsuppgifter Uppgifter om företaget Vänligen ange nedanstående uppgifter: Leverantörens fullständiga namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Administrativ adress: (Fritextsvar) Postnummer och ort: (Fritextsvar) Besöksadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Plusgiro -och/eller bankgironummer: (Fritextsvar) Kontaktperson samt dennes telefonnummer: (Fritextsvar) Sida 19 av 19

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2010-08-20 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-14 1 (17) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Restaurang och storhushållsutbildning Dnr Af-2010/106018 2 (17)

Läs mer

1 (22) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Avdelningen Kompletterande 2010-04-07 Arbetsförmedlingstjänster. Version 1.0

1 (22) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Avdelningen Kompletterande 2010-04-07 Arbetsförmedlingstjänster. Version 1.0 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Avdelningen Kompletterande 2010-04-07 Arbetsförmedlingstjänster Version 1.0 1 (22) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknads utbildning

Läs mer

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Båtmotor-och

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9

LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9.9 Gunnar nson 2.11.3-852/2013

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer