Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2011 Af-2010/ Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1. Inledning 1.1. Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. Förfrågningsunderlaget omfattar 68 separata upphandlingar. Varje upphandling avser en specifik leveransort, se bilaga 1. Anbudsgivaren lämnar anbud och anger i bilaga 1 vilken eller vilka leveransorter anbud lämnas för. För samtliga upphandlingar tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upp-handlingarna avser ramavtal med avropsordning som tillhör kategorin B-tjänster och genomförs som förenklade förfaranden enligt 15 kap LOU. - Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas för varje upphandling. - Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud. - Arbetsförmedlingen tar inget ansvar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare. - Anbud lämnas via upphandlingssystemet TendSign. Arbetsförmedlingen kommer inte att beakta anbud som lämnas i annan form eller på annat sätt Bakgrund Arbetsförmedlingen ska enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 4 punkt 2 anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Arbetsförmedlingen säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Syftet med kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen är att: Sida 1 av 19

2 - Förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb samt motverka utanförskap. - Ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service. - Låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet. Arbetsförmedlingen har som uppdrag att erbjuda upphandlade tjänster hos kompletterande aktörer till deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobbgaranti för ungdomar samt deltagare i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin. De ovan nämnda aktiviteterna är tidigare upphandlade och pågår för närvarande i stora delar av landet med varierande slutdatum. Arbetsförmedlingen har valt att göra nya upphandlingar med avtalsstart år För övrig information om Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet ombedes anbudsgivare att besöka Målsättning Målet med tjänsten är i första hand att deltagaren så snabbt som möjligt ska komma i egen försörjning, antingen genom anställning eller genom eget företagande. Målet anses uppnått när anställningen eller det egna företaget har upprätthållits i minst sex månader - för anställning räknat från tillträdesdatum och för eget företagande räknat från dagen då företaget registrerades. I andra hand är målet med tjänsten att deltagaren påbörjar eller återgår till en reguljär utbildning med annan finansiering än via Arbetsförmedlingen. Målet anses uppnått när utbildningen pågått minst motsvarande en termin (20 veckors heltidsstudier inom ett halvår) Målgrupp Generell målgrupp Målgrupp för tjänsten är deltagare i de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb - och utvecklingsgarantin (JOB) och jobbgaranti för ungdomar (UGA). Angående kriterier för deltagande i programmen, se förordning (2007: 813) om jobbgaranti för ungdomar samt förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Målgruppen omfattar dock inte de deltagare i JOB och UGA som har behov av att ta del av ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller som har behov av att klargöra sina arbetsförutsättningar. Enligt Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2010 bedöms personer i nedanstående grupper ha svårast att snabbt finna arbete. Många av deltagarna i JOB och UGA ingår i någon av dessa grupper: - ungdomar med bristfällig utbildning - utomeuropeiskt födda - funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga - arbetslösa personer år - personer utan arbete med högst förgymnasial utbildning - arbetslösa inom yrken med hög arbetslöshet där arbetsgivarna höjt kraven för anställning Målgruppen för tjänsten är heterogen; bland annat deltagarnas ålder, yrkeskunnande, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och kulturella bakgrund varierar. En ökande andel deltagare har varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller har aldrig tidigare arbetat. Deltagare kan vara personer som har lämnat sjukförsäkringen, med varierande nedsättning av arbetsförmågan. Vissa deltagare har bristfälliga kunskaper i svenska och kan ha behov av språkstöd. Många av deltagarna saknar aktuell kunskap om arbetsmarknaden, yrkeskrav, olika tillvägagångssätt för arbetssökande samt saknar tillräckliga egna kontaktnätverk att ta stöd av för att finna arbete eller utbildning. Sida 2 av 19

3 Funktionsnedsättning Personer som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning kan vara inskrivna i JOB och UGA. En funktionsnedsättning innebär enligt Arbetsförmedlingens definition någon form av begränsning på grund av skada, sjukdom, förlust av eller nedsättning i någon psykologisk eller fysiologisk funktion. Funktionsnedsättningen kan leda till att individen blir begränsad i vissa situationer. I arbetslivet innebär detta att en person med funktionsnedsättning kan vara begränsad i förhållande till en viss arbetsuppgift eller i en viss arbetsmiljö, men inte i en annan. Deltagare som har en identifierad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har fått förutsättningar och resurser för arbete klargjorda av Arbetsförmedlingen. Funktionsnedsättningen styrks genom läkarutlåtande eller påvisas genom en arbetspsykologisk eller socialmedicinsk utredning hos Arbetsförmedlingen. I vissa fall kan deltagaren - efter beslut från Arbetsförmedlingen - få stöd till hjälpmedel, personligt biträde eller subventionerad anställning (se förordning 2000:630 om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga). I bilaga 2 ges en sammanfattande översikt av Arbetsförmedlingens fjorton grupperingar av funktionsnedsättningar. 2. Tjänsten som upphandlas 2.1. Aktiviteter som omfattas av tjänsten Tjänsten omfattar följande aktiviteter: - Kartläggning och gemensam planering - Jobbsökaraktiviteter med coachning - Förberedande aktiviteter - Arbetsplatsförlagda aktiviteter 2.2. Beskrivning av tjänsten Efter en inledande kartläggning som utmynnar i en gemensam planering läggs fokus på jobbsökande. Leverantören bistår deltagaren i jobbsökandet genom jobbcoachning och strukturerade jobbsökaraktiviteter, vilka utgör viktiga inslag under hela placeringstiden. Ibland kan förberedande aktiviteter behöva genomföras av leverantören för att deltagaren ska bli redo att söka och ta ett jobb. Deltagaren och leverantören avgör gemensamt vilka aktiviteter som krävs. Det är den för deltagaren individuellt snabbaste vägen till anställning eller eget företagande som styr valet av aktiviteter. Leverantören anpassar omfattningen och intensiteten av stöd och aktivitet efter deltagarens specifika behov, vilka kan komma att förändras över tid. Leverantören matchar deltagarens kompetens mot lediga platser på arbetsmarknaden under hela placeringstiden. Om det visar sig att deltagarens kompetens är otillräcklig gentemot arbetsmarknaden bistår leverantören deltagaren med vägledning, i syfte att deltagaren ska finna och påbörja en reguljär utbildning. När leverantören förvissat sig om att deltagaren har grundläggande kunskaper i jobbsökande bör aktiviteterna, för att öka möjligheten till anställning, kombineras med arbetsplatsförlagda aktiviteter. Beroende på hur nära eller långt ifrån arbetsmarknaden deltagaren bedöms befinna sig kan kontakten med en arbetsplats ske genom antingen arbetspraktik eller arbetsträning. Leverantören ska regelbundet följa upp hur det går för deltagaren under praktiken eller arbetsträningen samt coacha denne att vara fortsatt aktiv som arbetssökande. Sida 3 av 19

4 2.3. Beskrivning av de olika aktiviteterna Kartläggning och gemensam planering En obligatorisk kartläggning av deltagarens kompetens, utbildningsbakgrund och erfarenhet av arbetssökande inleder aktiviteterna hos leverantören. Kartläggningen anpassas individuellt och kan innebära allt från ett kortare planeringssamtal till en mer fördjupad analys. Deltagaren kan även välja att ta med sig den handlingsplan som upprättats med Arbetsförmedlingen till leverantören. Handlingsplanen utgör då en grund för kartläggningen och planeringen. I handlingsplanen framgår om Arbetsförmedlingen har bedömt att deltagaren har något skäl till begränsningar och därför får anpassa sitt arbetssökande geografiskt, yrkesmässigt eller till följd av en funktionsnedsättning. Om inga begränsningar angivits i handlingsplanen gäller så kallat normalt sökområde, vilket betyder att den arbetssökande ska söka arbete i hela landet och inom alla yrkesområden som är möjliga, med hänsyn tagen till personens förutsättningar och kvalifikationer. Syftet med kartläggningen är att bedöma deltagarens behov av aktiviteter hos leverantören, att ge leverantören en så bra kännedom som möjligt om den enskilde deltagarens förutsättningar samt att utgöra ett underlag i leverantörens arbete med att matcha deltagarens kompetens mot lediga jobb. Kartläggningen resulterar i en konkret gemensam planering. Av planeringen ska framgå vilka aktiviteter som bedöms öka deltagarens möjlighet att få ett arbete samt det förväntade resultatetet av var och en av aktiviteterna. Kartläggningen påbörjas vid det första personliga besöket och slutförs inom tio dagar från placeringstidens startdatum. Leverantören dokumenterar och redovisar planeringen till Arbetsförmedlingen. När en aktivitet är genomförd noteras resultatet, den gemensamma planeringen justeras; detta utgör därefter ett underlag för slutredovisning till Arbetsförmedlingen. Jobbsökaraktiviteter med coachning Jobbsökaraktiviteter med coachning innebär att stödja och motivera deltagaren till arbete samt utveckla dennes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt mot ett tydligt formulerat mål. Deltagaren ska till exempel kunna få stöd med att på olika sätt hitta och söka lediga jobb, skriva CV eller andra ansökningshandlingar samt med intervjuträning. Jobbsökaraktiviteter med coachning innebär även att leverantören tar kontakt med arbetsgivare för att försöka hitta lediga jobb, även sådana som inte har anmälts till Arbetsförmedlingen. Leverantören matchar deltagarens kompetens mot lediga jobb på arbetsmarknaden. Leverantören stödjer vidare deltagaren med att skaffa information om arbetets förutsättningar. Coachningen kan ske både i grupp och individuellt, genom personliga möten, per e-post och telefon. Jobbsökaraktiviteter med coachning utgör huvudsysselsättningen under hela placeringstiden och ska regelbundet dokumenteras, följas upp och på begäran redovisas för Arbetsförmedlingen. Förberedande aktiviteter Utifrån deltagarens individuella behov erbjuder leverantören aktiviteter av vägledande eller orienterande natur. Detta innebär att leverantören genom konkreta och strukturerade aktiviteter förbereder deltagaren inför arbete eller utbildning. Exempel på sådana aktiviteter är studie och yrkesvägledning enskilt eller i grupp, information om arbetsmarknadens funktionssätt och behov, intressetest, yrkesvalstest, studiebesök på arbetsplatser etc. Studie och yrkesvägledning syftar till att tydliggöra vilket eller vilka arbeten eller utbildningsvägar som är aktuella för den enskilde deltagaren, med hänsyn till Sida 4 av 19

5 arbetsmarknadens efterfrågan och den enskildes kompetens och erfarenheter. Arbetsplatsförlagda aktiviteter Leverantören hjälper deltagaren att finna och vidtala en lämplig arbetsplats för praktik eller arbetsträning, med hänsyn till arbetsmarknadens efterfrågan och den enskildes kompetens och erfarenheter. Det slutliga ansvaret för att ta fram en lämplig arbetsplats för arbetsplatsförlagda aktiviteter ligger dock hos leverantören. För att påbörja praktik eller arbetsträning måste Arbetsförmedlingen först godkänna det företag deltagaren ska vara på samt skriftligen göra en överenskommelse med ansvarig person på företaget. Leverantören ansvarar för att detta är klart innan deltagaren börjar på arbetsplatsen. Arbetspraktik Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats där praktiken kan underlätta en anställning på arbetsplatsen. Arbetspraktik på en arbetsplats kan även användas för att deltagaren ska få en ny yrkesorientering, som vägledning eller för yrkespraktik. Syftet med arbetspraktik är att stärka den enskilde deltagarens möjligheter att förbereda för en anställning och få ett arbete. Arbetspraktik sker helst hos arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov. Arbetspraktik får pågå längst sex månader hos samma arbetsgivare, alternativt tre månader om deltagaren är inskriven i UGA. Jobbsökaraktiviteter fortgår under arbetspraktiken (minst 4 timmar per vecka för deltagare inskriven i UGA) och redovisas regelbundet varje vecka till leverantören som vid behov även bistår deltagaren med jobbcoachning. Arbetsträning Arbetsträning är endast möjlig för deltagare inom JOB och är avsedd för de deltagare som under en lång tid varit frånvarande från arbetsmarknaden. Vid arbetsträning deltar deltagaren i arbetet på en arbetsplats under handledning. Avsikten med arbetsträningen är att ge deltagaren arbetslivserfarenhet, utan att denne behöver känna krav på hög prestation. Deltagaren utför arbetsuppgifter utifrån sina förutsättningar, men det yttersta ansvaret för att arbetet blir utfört vilar på någon annan på arbetsplatsen. Det huvudsakliga syftet med arbetsträning är att ge en person som varit arbetslös länge en mjukstart tillbaks till arbetslivet samt att ge ett säkrare underlag för valet av övriga aktiviteter. Arbetsträningen utformas för att ge: - orientering om arbetslivets krav och villkor - arbetsuppgifter med tillräcklig bredd och variation När arbetsträning är aktuell gör arbetsgivaren, deltagaren och Arbetsförmedlingen tillsammans skriftligen upp en individuell planering för arbetsträningen. Planeringen ska stödja målet mot arbete och innehålla en beskrivning av arbetsuppgifter, uppgifter om handledning etc. Arbetsgivaren kan erhålla ekonomiskt stöd under tiden deltagaren befinner sig i arbetsträning, se förordning AFFS 2009:1. Vid arbetsträning ska jobbsökaraktiviteter fortgå och täcka upp till 25 procent av arbetsutbudet, vilket leverantören ansvarar för. Arbetsträning får pågå längst sex månader. Sida 5 av 19

6 2.4. Tjänstens omfattning Placeringstiden hos leverantören är maximalt sex sammanhängande månader. Om leverantören med anledning av förberedelse inför anställning vill förlänga placeringstiden kan detta ske, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, med maximalt tio arbetsdagar. Aktiviteterna omfattar deltagarens arbetsutbud under hela placeringstiden. I normalfallet motsvarar en deltagares arbetsutbud heltid. Med heltid avses 40 timmar per vecka under dagtid. Aktiviteterna får dock avse verksamhet på deltid om den enskildes arbetsutbud understiger heltid och detta beror på: 1. Sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2. Föräldraledighet 3. Annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen I de fall en deltagares arbetsutbud inte omfattar heltid ska detta vara känt och dokumenterat av Arbetsförmedlingen innan anmälan sker till leverantören. Om deltagaren då placeringen påbörjas arbetar deltid eller studerar inom ramen för svenskundervisning för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning enligt 25 kap. skollagen (2010:800), får deltagaren räkna av den tiden från sitt arbetsutbud och ska delta i aktiviteter hos den kompletterande aktören på resterande tid. Deltagarens hela arbetsutbud blir därigenom täckt. Under de första sex veckorna från placeringens startdatum befinner sig deltagaren minst 75 % av sitt arbetsutbud i leverantörens lokaler, eller i aktivitet arrangerad av leverantörens personal. Under denna tid sker jobbsökande eller förberedande aktiviteter och deltagaren ges tillgång till handledning och lämplig utrustning. Under denna tid kan deltagaren alternativt påbörja praktik, arbetsträning, nå målet med tjänsten, arbeta deltid eller studera enligt beskrivningen ovan. Efter de första sex veckorna från placeringens startdatum träffar leverantören deltagaren minst två halvdagar per vecka (2 x 4 timmar), enskilt eller i grupp. Minst en timme per vecka måste dock utgöra individuell tid med varje deltagare. Övrig tid ansvarar leverantören för att deltagaren har aktiviteter som, tillsammans med tiden hos leverantören, motsvarar deltagarens hela arbetsutbud. Anbudsgivaren accepterar ovanstående förutsättningar: (/ svar) 3. Krav på anbudsgivaren 3.1. Lagenliga krav Enligt LOU 10 kap 1 ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om anbudsgivaren eller dess företrädare är dömd för brott som innefattar: 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Dessutom kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap 2 uteslutas från att delta i upphandlingen Sida 6 av 19

7 om anbudsgivaren: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Anbudsgivaren kan även uteslutas om dess företrädare har dömts för brott enligt punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Arbetsförmedlingen kan begära in ytterligare upplysningar angående punkt 1-6. Anbudsgivaren försäkrar att det inte finns skäl till uteslutning enligt ovan: (/ svar) 3.2. Ekonomisk förmåga För att tilldelas uppdraget skall anbudsgivaren ha en stabil ekonomisk bas. För att försäkra sig om detta kommer Arbetsförmedlingen att ta in kreditupplysning från Creditsafe där anbudsgivaren prövas mot kreditnivån "kreditvärdig" (se nedan). Om en anbudsgivare får omdömet rött i kreditupplysningen är denna inte kvalificerad och går därmed inte vidare till utvärdering. Om anbudsgivaren får omdömet gult i kreditupplysningen kommer Arbetsförmedlingen att utföra en enskild prövning och kommer då att bedöma om anbudsgivaren är kvalificerad eller inte. Arbetsförmedlingen kan därför komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivare som får omdömet grönt anses ha en stabil ekonomisk bas. Om ett företag är nystartat eller har en associationsform som medför att det inte får en kreditrating kan den ekonomiska förmågan styrkas genom exempelvis intyg från revisor, bankgaranti, moderbolagsgaranti eller annat som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas. Utländska företag som lämnar anbud kan bifoga ett kreditvärdighetsintyg från sitt hemland som motsvarar ovanstånde kreditprövning. Kreditnivå "Kreditvärdig" Avslag (röd signal) Konkurs Likviderat Upphört Avregistrerat Fusionerat Företag med mindre än 40 i rating (kreditvärdig) Utredningsrapport (utmätning) Skuldsanering Prövning (gul signal) Avsaknad av F-skatt Sida 7 av 19

8 Ej registrerad för arbetsgivaravgift Ej registrerad för moms Förekomsten av skuldsaldo Förekomst av registrerad betalningsanmärkning Godkänd (grön signal) Genereras om företaget klarar gränserna på röd och gul signal. Anbudsgivaren kan nedan lämna kompletterande information om sin ekonomiska förmåga, utöver den som Arbetsförmedlingen hämtar in via CreditSafe. Om ingen kompletterande information lämnas, ange "ej aktuellt". Bilagor får bifogas. Kompletterande information om anbudsgivarens ekonomiska förmåga: (Fritextsvar) Anbudsgivaren har en stabil ekonomisk bas? (/ svar) 3.3. Beskrivning av företag Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt i den efterfrågade tjänsten, där det framgår: Nuvarande verksamhet som är relevant med hänsyn till det aktuella uppdraget: (Fritextsvar) Antal anställda: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 3.4. Referensuppdrag För att styrka sin förmåga att genomföra efterfrågad tjänst krävs att anbudsgivaren i anbudet visar att denne har erfarenhet av att arbeta med uppdrag liknande det som efterfrågas. Med liknande uppdrag avses uppdrag som både till sin omfattning motsvarar det uppdrag som offereras och som innehåller insatser med målsättningen att arbetslösa personer får ett arbete. Anbudet skall, för att styrka anbudsgivarens förmåga att genomföra efterfrågad tjänst, innehålla en kortfattad beskrivning av ett liknande uppdrag vilket inte är äldre än tre år där det framgår: Uppdragets målgrupp: (Fritextsvar) Uppdragets omfattning (Antal personer som omfattades av uppdraget och under vilken tidsperiod. Ange exempelvis antal personer per månad eller år): (Fritextsvar) Uppdragets syfte, innehåll och metod: (Fritextsvar) De personella resurser som användes och vilken kompetensprofil dessa hade: (Fritextsvar) Sida 8 av 19

9 Namn och telefonnummer till en vidtalad referensperson (Denna punkt syftar till att ge Arbetsförmedlingen möjlighet att verifiera angivet uppdrag. Anbudsgivaren kan således inte ange sig själv eller anställd hos anbudsgivaren som referensperson. Det är tillåtet att ange anställd hos Arbetsförmedlingen som referensperson, om uppdraget är utfört åt Arbetsförmedlingen): (Fritextsvar) När uppdraget utfördes (Observera att uppdraget inte får vara äldre än tre år räknat från uppdragets slutdatum. Arbetsförmedlingen accepterar även pågående uppdrag): (Fritextsvar) Om anbudsgivaren är nyetablerad kan referensuppdrag alternativt lämnas för uppdrag utfört av person som företräder företaget, under förutsättning att uppdraget uppfyller ställda krav på likartad omfattning och målsättning. Med företagets företrädare avses i detta avsnitt företagets ägare, offererad samordnare eller huvudansvarig för offererat uppdrag. Om referensuppdrag lämnas för uppdrag utfört av företagets företrädare, ange namn på personen samt i vilken roll denne företräder företaget. Om företaget har lämnat ett referensuppdrag som det själv har utfört anges endast "ej aktuellt": Företagets företrädare: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående krav på referensuppdrag genom sin beskrivning? (/ svar) 3.5. Personaltäthet Personal som arbetar med tjänsten, exklusive administrativ personal, får vardera ansvara för högst 20 deltagare. Anbudsgivaren skall nedan bekräfta att denne, själv eller med hjälp av underleverantör, kommer att ha tillgång till tillräckligt antal personer i förhållande till uppdraget som offereras: Anbudsgivaren bekräftar att kravet på personaltäthet uppfylls: (/ svar) 3.6. Personella resurser och kompetenskrav Anbudsgivaren skall ha tillgång till personalresurser som uppfyller nedan angivna kompetenskrav. Observera att all kompetens varken behöver finnas hos en och samma person eller under hela tjänstens utförande. Det är enbart under de moment som kräver den specifika kompetensen som den måste finnas tillgänglig. Arbetsförmedlingen efterfrågar inte namn och CV/meritförteckning förrän inför avtalstecknande. Dessa handlingar kommer dock att vid ett eventuellt avtalstecknande krävas in med mycket kort varsel. Arbetsförmedlingen förutsätter vidare att leverantören under avtalstiden kan styrka att personalen innehar angiven kompetens. Anbudsgivaren skall vid avtalstecknandet förfoga över personalresurser med: - Ingående och aktuell kunskap om arbetsmarknadens behov och efterfrågan, både övergripande och lokalt - Bred kunskap om olika branscher och yrkesområden samt om hur man finner olika utbildningsalternativ Sida 9 av 19

10 - Minst ett års yrkesmässig erfarenhet av arbete med jobbcoachning för arbetssökande personer - Kunskaper om studie -och yrkesvägledning - Kunskaper om möjligheter att anpassa situationen i arbetslivet för personer med olika typer av funktionshinder Anbudsgivaren intygar att denne kommer att ha tillgång till ovanstående komptens vid avtalstecknandet? (/ svar) Anbudsgivaren intygar att offererad kompetens kommer att finnas tillgänglig i samtliga offererade leveransorter: (/ svar) 3.7. Samordnare Eftersom uppdraget innebär många löpande kontakter med Arbetsförmedlingen, företag, branschorganisationer m fl, är det viktigt att leverantören kan samordna och koordinera verksamheten med berörda parter. Leverantören skall ha samordnare som har erfarenhet av att ansvara för bland annat löpande kontakter med flera parter, logistik, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering. En samordnare kan ansvara för maximalt tio medarbetare (200 deltagare, se kap 3.5) som arbetar med deltagare i tjänsten. Om anbudsgivaren offererar tjänsten i flera av de i bilaga 1 angivna leveransorterna, kan anbudsgivaren således ha en och samma samordnare för dessa orter, så länge samordnaren inte representerar mer än tio medarbetare. Anbudet skall innehålla: (Bilagor får bifogas) Uppgift om vem eller vilka som är samordnare samt vilken leveransort respektive samordnare ansvarar för: (Fritextsvar) Information som visar att samordnaren har den erfarenhet som efterfrågas: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 3.8. Uppgift om underleverantör Om anbudsgivaren avser att anlita underleverantör för uppdraget, skall till anbudet bifogas handling som styrker att överenskommelse om samarbete för aktuellt uppdrag finns. Hänvisa här till bilaga där handling bifogas eller ange "ej aktuellt" i denna ruta: (Fritextsvar) Anbudsgivaren uppfyller ovanstående skall-krav alternativt har angett "ej aktuellt"?: (/ svar) 3.9. Tillgänglighet och lokalisering Tillgänglighet Sida 10 av 19

11 Leverantören skall tillse att lokaler och utrustning som används i tjänsten är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar, i enlighet med de riktlinjer om tillgängliga lokaler som finns framtagna av myndigheten för handikappolitisk samordning, För att tillgängligheten ska vara optimal förutsätts leverantören samråda med ansvarig arbetsförmedlare i de fall deltagare har behov utöver riktlinjerna. Leverantören förutsätts vidare vara beredd att samarbeta med exempelvis Arbetsförmedlingens specialister eller leverantör av Flexibla anpassningsmoduler (FAM), se Lokalerna skall vidare enkelt kunna nås med allmänna kommunikationsmedel samt ha utrustning och vara utformad på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som ställs av Arbetsmiljöverket följs, se föreskrifter om arbetsplatsens utformning på Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera att lokalerna uppfyller kraven. Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav: (/ svar) Lokalisering I bilaga 1 framgår vilka leveransorter de 68 olika upphandlingarna omfattar. Inför avtalsteckande skall leverantören redovisa lokaler som är belägna på de leveransorter där tjänsten offereras. Leverantören skall även inför avtalstecknande redovisa hur lokalerna enkelt kan nås från hållplats för allmänna kommunikationer. Arbetsförmedlingen bedömer att behov av tjänsten kan komma att uppstå på ytterligare orter än leveransorterna. I bilaga 1 framgår därför även alternativa leveransorter. Arbetsförmedlingen kan vid behov, i enlighet med eventuell avropsordning, förhandla med leverantör om etablering även på dessa alternativa leveransorter. Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav: (/ svar) Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av anbudsgivarens verksamhet För att kunna säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget skall anbudsgivaren ha dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet. Kvalitetsstyrning av en verksamhet innebär att anbudsgivaren har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrning av företaget och företagets verksamhet som minst omfattar: företagets organisatoriska strukturer, vilka olika roller som finns och hur ansvarsfördelningen mellan dessa ser ut, förekommande processer och rutiner, rekrytering av medarbetare, användning av underleverantörer, kompetensutveckling av medarbetare, avvikelserapportering, hantering av klagomål samt uppföljning av kvaliteten på levererade tjänster. Anbudsgivaren bekräftar att denne har dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet: (/ svar) Kvalitetssäkring av efterfrågad tjänst Anbudsgivaren skall i anbudet beskriva hur kvalitetssäkringen av aktuell tjänst säkerställs. Av beskrivningen skall framgå: Hur anbudsgivarens och personalens bransch- och omvärldskunskap säkerställs: (Fritextsvar) Hur anbudsgivaren säkerställer att offererad personal har och upprätthåller efterfrågad kompetens: (Fritextsvar) Sida 11 av 19

12 Hur anbudsgivaren säkerställer offererad personaltäthet (exempelvis bemanning vid sjukdom, semesterperioder etc): (Fritextsvar) Hur uppföljning av tjänsten genomförs, både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sin beskrivning? (/ svar) 4. Krav på tjänsterna 4.1. Förutsättningar för tjänsten De aktiviteter som tjänsten innefattar och som leverantören därmed erbjuder har sin utgångspunkt i förordning (2007:414) om Jobb- och utvecklingsgarantin och förordning (2007:813) om Jobbgaranti för ungdomar. Leverantören skall kunna göra individuella anpassningar så att alla de deltagare som Arbetsförmedlingen placerar hos leverantören kan tillgodogöra sig tjänsten samt ha möjlighet att uppnå målet med denna. Observera att Arbetsförmedlingen inte efterfrågar utredningsinsatser, terapeutiskt stöd eller medicinska rehabiliteringsinsatser. Leverantören skall ha kunskap om diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen, marknadsföringslagen samt annan relevant lagstiftning. Detta innefattar kunskap om de delar av Arbetsförmedlingens författningssamling som är relevanta för tjänsten; de aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna har ställt. Leverantören skall ha kunskaper om och insikter i rådande situation på arbetsmarknaden, dels ur ett jämställdhetsperspektiv, dels om de olika hinder och villkor som finns för deltagare med utomnordiskt ursprung. Anbudsgivaren bekräftar att ovanstående skall-krav är uppfyllda: (/ svar) 4.2. Utförandevillkor Leverantören ansvarar för att: - Successivt ta emot de deltagare som Arbetsförmedlingen anvisar. - Inom en vecka efter beslut om placering ta emot deltagare i de egna lokalerna. - Gemensamt med deltagaren upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och redovisas till Arbetsförmedlingen inom tio arbetsdagar från och med tjänstens startdatum. - Om målet för placeringen uppnås, meddela Arbetsförmedlingen på det blankettunderlag som Arbetsförmedlingen tillhandahåller. - Upprätta en skriftlig tjänstebeskrivning för presentation till deltagaren, se bilaga 3. - Delta i samrådsgrupp tillsammans med Arbetsförmedlingen på så sätt som Arbetsförmedlingen beslutar. - Ordna resor vid eventuella studiebesök och andra gemensamma tillfälliga aktiviteter utanför de egna lokalerna. - Genomföra uppföljningar av tjänsten, både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv. Anbudsgivaren accepterar ovanstående utförandevillkor: (/ svar) Sida 12 av 19

13 4.3. Innehåll, upplägg och genomförande För att Arbetsförmedlingen vid utvärdering av anbud ska kunna ta ställning till de tjänster som anbudsgivaren erbjuder är det viktigt att anbudsgivaren tydligt och utifrån vad som efterfrågas beskriver den verksamhet och de insatser som offereras. Anbudsgivarens beskrivning kommer att användas till utvärderingen av anbudet, se vidare i kapitel 5.3. Av beskrivningen skall strukturerad metod och konkret genomförande för respektive aktivitet framgå. Med utgångspunkt i: - beskrivningen i kapitel 2 Tjänstens innehåll, - att aktiviteterna är anpassade till de krav på tjänstens omfattning som specificeras i kapitel 2.4 samt - att aktiviteterna kan anpassas efter individens förutsättningar och behov skall beskrivas: 1. Hur anbudsgivaren planerar att utföra kartläggningen: (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren planerar att utföra kartläggningen (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 2. Hur anbudsgivaren planerar att utföra jobbsökaraktiviteterna med coachning: (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren planerar att utföra jobbsökaraktiviteter med coachning (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 3. Hur anbudsgivaren planerar att utföra de förberedande aktiviteterna (Beskriv vilka insatser som erbjuds samt hur de konkret kommer att utformas, med utgångspunkt i ett tydligt syfte och mål): (Fritextsvar) Eventuell fortsättning på hur anbudsgivaren utför de förberedande aktiviteterna (annars, ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) För att kunna ta fram platser för praktik och arbetsträning och för att kunna uppnå en effektiv matchning mellan deltagare och lediga jobb förutsätts leverantören ha goda relationer till arbetsmarknaden samt etablerade kontakter med arbetsgivare. Anbudet skall innehålla: 4. En beskrivning av hur anbudsgivaren, genom sina befintliga nätverk och genom sitt arbete med att skapa nätverk, avser att tillgodose behovet av praktik- och arbetsträningsplatser: (Fritextsvar) Uppfyller anbudsgivaren ovanstående skall-krav genom sina beskrivningar? (/ svar) 5. Prövning av anbud 5.1. Anbudsprocessen Sida 13 av 19

14 Prövning av anbud sker i tre steg: 1. Först prövas om anbudet uppfyller de krav som ställs på leverantören (kvalificeringskraven). 2. Därefter prövas om anbudet uppfyller de "skall-krav" som ställs i förfrågningsunderlaget. 3. De anbud som uppfyller ovannämnda krav utvärderas därefter enligt de fastställda utvärderingskriterierna Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta de anbud som uppfyller samtliga skall-krav och som efter prövning enligt angivna utvärderingskriterier, se kapitel 5.3, har lägst jämförelsepoäng. Arbetsförmedlingen uträknar jämförelsepoäng enligt formeln: Offererat pris/kvalitetspoäng = Jämförelsepoäng Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa en tregradig betygsskala, där anbuden tilldelas poäng 1-3 för respektive utvärderingskriterium. Poängen utdelas utifrån hur väl anbuden uppfyller respektive kriterium, se 5.3 nedan samt bilaga 4. Eftersom utvärderingskriterium b, se 5.3 nedan, motsvarar huvudsysselsättningen under hela placeringstiden, kommer detta att viktas på så vis att erhållna poäng i detta kriterium multipliceras med 2. Maxpoäng för kritierium b är således 6, medan maxpoäng för respektive övriga kriterier är 3. Ett anbud kan således efter viktining erhålla maximalt 15 kvalitetspoäng. I tabellen nedan exemplifieras hur jämförelsepoäng uträknas med utgångspunkt i slumpvis valda siffror: Anbud Offererat pris Kvalitetspoäng Jämförelsepoäng Rangordning Anbud A kr Anbud B kr Anbud C kr Utvärderingskriterier Anbuden prövas enligt nedanstående kriterium: a) Hur väl anbudsgivaren bedöms arbeta med att kartlägga deltagaren i syfte att bedöma deltagarens kortaste väg till arbete eller studier samt att ta fram ett så bra matchningsunderlag som möjligt (kap 4.3 p.1). b) Hur väl anbudsgivaren bedöms arbeta för att utveckla deltagarens färdigheter i att aktivt och medvetet söka jobb, samt hur väl anbudsgivaren arbetar med att leta upp lediga jobb samt underlätta kontakten med arbetsgivare (kap 4.3 p.2). c) Hur väl anbudsgivarens arbete med de förberedande aktiviteterna bedöms leda till att deltagaren får stöd och information, så att denne kan göra ett övervägt val av arbete eller studier (kap 4.3 p.3). d) Hur väl anbudsgivaren, genom sina befintliga nätverk och genom sitt arbete med att skapa nätverk, bedöms tillgodose det individuella behovet av praktik- och arbetsträningsplatser (kap 4.3 p.4). Poäng utdelas utifrån beskrivningen nedan: Sida 14 av 19

15 Betyg 3: Anbudsgivare som får betyg tre offererar aktiviteter som i samtliga moment mycket väl motsvarar det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. Betyg 2: Anbudsgivare som får betyg två offererar aktiviteter där något moment inte fullt ut svarar mot det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed inte fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. Betyg 1: Anbudsgivare som får betyg ett offererar aktiviteter som i flera moment inte fullt ut svarar mot det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Aktiviteterna bedöms därmed ha svårt att bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet skall uppnås. I bilaga 4 framgår bland annat viktning och maxpoäng för respektive kriterie. 6. Kommersiella villkor 6.1. Avtalstid och verksamhetsstart Preliminär avtalsperiod är Arbetsförmedlingen avser att hänvisa nya deltagare fram till och med sex månader innan avtalets slutdatum. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet upp till 12 månader på samma villkor. Meddelande om förlängning lämnas senast 6 månader före avtalstidens utgång Pris och volym I bilaga 1 anger anbudsgivaren vilka upphandlingar anbudet omfattar. Anbudsgivaren anger detta genom att fylla i offererat pris och offererad volym i kolumnen för den eller de upphandlingar som anbudet omfattar. (Anbudsgivaren laddar ner bilaga 1 och fyller i efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren bifogar sedan dokumentet till sitt anbud). Pris Anbudet skall innehålla ett pris per upphandling som anbudet avser. Priset anges per deltagare och för hela tjänsten, i svenska kronor exklusive moms och inkluderar samtliga kostnader för tjänsten. Prisuppgift lämnas i bilaga 1: (/ svar) Volym Uppskattad volym för respektive upphandling framgår av bilaga 1. Den verkliga volymen kan bli såväl högre som lägre än den uppskattade volymen. Den uppskattade volymen är baserad på Arbetsförmedlingens prognoser. Arbetsförmedlingen lämnar inte några volymgarantier, det vill säga ingen leverantör är garanterad ett visst antal deltagare eller en viss ersättning. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge och då omfattningen av tjänsten är svår att bedöma idag vill Arbetsförmedlingen, om behovet uppstår, ha möjlighet att under pågående avtalsperiod utöka den totala volymen med upp till 25 % av den uppskattade volymen per upphandling. Anbudet skall innehålla uppgift om offererad volym per upphandling som anbudet avser. Sida 15 av 19

16 Volymuppgift lämnas i bilaga 1: (/ svar) Offererat pris samt offererad volym framgår i bilaga 1: (/ svar) 6.3. Delar som anbud kan lämnas på Anbud skall lämnas på hela tjänsten och för minst en leveransort, se bilaga 1. Arbetsförmedlingen vill, genom att teckna avtal med många leverantörer, säkerställa leverans av uppskattad volym i varje leveransort. Arbetsförmedlingen har därför satt en övre gräns för maximalt antal samtidiga deltagare i varje leveransort som anbud kan lämnas för. Uppgifter om maximalt antalt samtidiga deltagare per leveransort framgår av bilaga 1. Den lägsta volym som anbud kan lämnas på är en (1) leveransort och 40 samtidiga deltagare Betalningsmodell Leverantören får för varje deltagare betalt i tre steg i förhållande till vilka prestationer och vilka resultat som uppnås. Betalningsmodellen beskrivs i bilaga till kontraktet (se bilaga 7). Betalning till leverantören sker genom att leverantören använder sig av webbstöd. För att få tillgång till detta webbstöd ska ett särskilt avtal, se bilaga 5, godkännas och undertecknas av leverantörens firmatecknare. För att därefter kunna logga in på webbstödet behövs en e-legitimation eller ett bank-id. Observera att avtal om webbstöd inte lämnas in med anbudet utan endast när det blir aktuellt med avtalstecknande, se Fördelningsnyckel Anbuden utvärderas per leveransort. Arbetsförmedlingen kommer att teckna avtal med så många leverantörer per leveransort som krävs för att säkerställa leverans av uppskattade volymer. På vissa leveransorter kommer det endast att bli en leverantör och i andra ett flertal, beroende på hur stor volym som efterfrågas för varje leveransort och den offererade kapaciteten hos vinnande anbudsgivare. För de leveransorter där avtal tecknas med flera leverantörer kommer Arbetsförmedlingen att rangordna leverantörerna och i enlighet med rangordningen tillämpa en rak avropsordning. Med rak avropsordning menas att den leverantören som har den högsta rangordningen i första hand används till avrop. Har denna redan fullt med deltagare går avropet till den med näst högst rangordning och så vidare. Rangordningen bildas på så vis att det anbud som har lägst jämförelsepoäng vid utvärderingen blir vinnande anbud och anbudsgivaren kommer först i avropsordningen. Det anbud som har näst lägst jämförelsepoäng blir nummer två och så vidare. Vid lika jämförelsepoäng vinner det anbud som har högst poäng på det kriterium som har tillskrivits högst viktning. I andra hand vinner det anbud som har det lägsta offererade priset. Om det i detta läge inte är möjligt att särskilja anbuden tillämpas lottning Övriga kommersiella villkor Övriga kommersiella villkor framgår av Kontraktet och vid varje tidpunkt gällande Allmänna Sida 16 av 19

17 bestämmelser (bilaga 7 och 8). Härmed godtar anbudsgivaren samtliga kommersiella villkor, avtalsvillkor och Allmänna bestämmelser: (/ svar) 7. Att lämna anbud 7.1. Anbudsföreskrifter Anbud skall - vara skriftligt och på svenska - lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget - lämnas elektroniskt via TendSign Anbudssvar skall lämnas i de härför avsedda svarsfälten i TendSign. En bilaga kommer endast att beaktas om: - den efterfrågas av Arbetsförmedlingen - det uttryckligen medges att bilaga får lämnas för ett visst avsnitt Anbudsgivaren lämnar anbud i enlighet med ovanstående skall-krav: (/ svar) 7.2. Ändring och tillägg Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och tillägg i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Ändringar och tillägg kommer att annonseras via TendSign. De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella ändringar och tillägg i upphandlingen Frågor och svar Om förfrågningsunderlaget upplevs som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att Arbetsförmedlingen kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ställs via frågor - och svarsfunktionen i TendSign. Arbetsförmedlingen besvarar frågor via samma funktion. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under "Frågor och svar". De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i upphandlingen. Sista dag för att ställa en fråga är Frågor och svar publiceras fram till och med Anbuds giltighetstid Anbud är bindande till och med: Anbudsgivaren accepterar anbudets giltighetstid: (/ svar) 7.5. Tilldelningsmeddelande När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till alla som lämnat anbud. Sida 17 av 19

18 Tilldelningsmeddelande skickas elektroniskt till den e-postadress som anbudsgivaren har uppgett i samband med registrering av sina uppgifter hos TendSign. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter det att anbudsgivaren anses ha erhållit tilldelningsmeddelandet. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet avtal finns Sista anbudsdag Sista dag att inkomma med anbud är: Anbudsöppning Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster. På begäran av anbudsgivare får en av Handelskammaren utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbud öppnas i Arbetsförmedlingens lokaler: Sekretess Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive 31 kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked huruvida uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Beskriv vilka delar som önskas sekretessbeläggas samt motivera varför dessa delar bör omfattas av sekretess (Om sekretess ej önskas ange "ej aktuellt"): (Fritextsvar) 8. Handlingar och bilagor 8.1. Inför avtalstecknande Arbetsförmedlingen kommer inför avtalstecknande att med mycket kort varsel begära in information enligt nedan: 1. CV/meritförteckning för personal som kommer att delta i uppdraget 2. Tjänstedeklaration (bilaga 3) 3. Hyresavtal eller liknande som styrker att leverantören har lämpliga lokaler i enlighet med kraven i förfrågningsunderlaget, se kap Avtal om webbstöd (bilaga 5) 5. Företagsuppgifter I samband med att avtal sänds ut till berörda leverantörer utgår instruktioner om hur ovanstående handlingar skall lämnas in. Inga avtal kommer att tecknas förrän alla efterfrågade handlingar har inkommit till och godkänts av Arbetsförmedlingen. En rekommendation är att anbudsgivare redan under anbudstiden förbereder de dokument som eventuellt kommer att krävas in. Sida 18 av 19

19 8.2. Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Pris per upphandling 2. Grupperingar av funktionsnedsättningar 3. Tjänstedeklaration 4. Utvärderingskriterier 5. Avtal om webbstöd 6. Information om dokumentation och redovisning 7. Kontrakt 8. Allmänna bestämmelser 9. Kontaktpersoner Ansvarig enhetschef Fredrik Ellwén Ansvariga upphandlare Anna Hagersten Jesper Riis Arbetsförmedlingen Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster 10. Företagsuppgifter Uppgifter om företaget Vänligen ange nedanstående uppgifter: Leverantörens fullständiga namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Administrativ adress: (Fritextsvar) Postnummer och ort: (Fritextsvar) Besöksadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Plusgiro -och/eller bankgironummer: (Fritextsvar) Kontaktperson samt dennes telefonnummer: (Fritextsvar) Sida 19 av 19

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-06-05 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan. 2. Inledning 2013-01-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Rehabiliteringstjänster 2011

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan. 2. Inledning 2013-01-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Rehabiliteringstjänster 2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Rehabiliteringstjänster 2011 Tuula Lindström 10/56 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2014-03-06. ARBETSFÖRMEDLINGEN Preliminärt förfrågningsunderlag - Arbetsförmedlingens kundval - Kompletterande stöd och matchning till arbete AUTO

2014-03-06. ARBETSFÖRMEDLINGEN Preliminärt förfrågningsunderlag - Arbetsförmedlingens kundval - Kompletterande stöd och matchning till arbete AUTO Inbjudan - Upphandlarversion 2014-03-06 Upphandlande organisation Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Preliminärt förfrågningsunderlag - Arbetsförmedlingens kundval - Kompletterande stöd och matchning till

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-03-18 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Upphandling av produktions- och konsultinsatser inom område information och kommunikation,

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2010-08-20 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-01 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Upphandlingsform Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast 2011-04-29 Förfrågningsunderlag http:///category/upphandlingar Anbudets

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer