Delårsrapport januari mars 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars 2008"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2008 Hydropulsor AB (publ) Delårsrapport januari mars Omsättningen för koncernen under perioden uppgick till 1,0 MSEK (1,3) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,3 MSEK (-1,1) - Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01) Viktiga händelser under perioden - Fokusering på pulverkompaktering - Geografisk koncentration av verksamheten - Avveckling av Härnösandsenheten Viktiga händelser efter periodens utgång - Intensifierat utvecklingsarbete av EHP - Ingen verksamhet i Härnösand - Ny styrelseordförande Teckningsoptioner TO5 ger rätt till teckning under perioden 23 oktober 6 november 2008

2 Verksamhet Koncernen Koncernen består av moderbolaget Hydropulsor AB, dotterbolaget Result Press AB ägt till 100 % och dotterbolaget Hydropulsor-EPM Ltd ägt till 80 %. Hydropulsor AB Hydropulsor har nu färdigställt utvecklingen av HVR-restrike. En helt ny broschyr för området kommer att vara färdig till utställningen i Washington I januari konstaterade styrelsen att det ekonomiska läget och då främst likviditetssituationen krävde en ytterligare kraftig reduktion av kostnadsmassan. Därför beslutade styrelsen om fokusering mot pulverkompaktering och geografisk koncentration av koncernens verksamhet. Fokusering ska ske mot pulverkompaktering, genom hårt tryck, slag och restriking. Detta ska ske i nära samarbete med grannföretaget Metec som producerar med Hydropulsors maskiner.beslutad utveckling av produktprogrammet EHP ska påskyndas och fullföljas. Dessa produkter anses vara de som kan ge de bästa intäkterna långsiktigt. Result Press AB Produktprogrammet verkstadspressar, som ett normalår omsätter drygt 2 mkr utgår ur sortimentet. Föra att nå en geografisk koncentration och ekonomisk besparing beslutades att EHP-Programmet flyttas till Karlskoga. Detta kommer även att såväl förenkla som förbilliga samarbetet med huvudleverantören av styrsystem. Styrelsen för Hydropulsor AB har beslutat att en ny generation av pulverpressprogrammet EHP (Electronic Hydraulik Press) ska utvecklas. Principskisser som svarar mot de mål för funktioner och prestanda som finns uppsatta är till stor del färdiga. Detta innefattar även en ny teknik som har patentsökts och ska tillföras pressen en som bolaget ser det unik lösning. Lösningen har väckt intresse på kundsidan. Bakgrunden till investeringen är att den väl fungerande pressen, som finns hos flera världsledande hårdmetallproducenter, behöver vidareutvecklas för att motsvara marknadens växande krav. Marknadsförutsättningarna är intressanta då stora stora säljmöjligheter även konstaterats utifrån den pågående introduktionen av Result Press EHP-program på de asiatiska marknaderna. Hydropulsor EPM, Hydropulsors dotterbolaga i Nanjing, har noterat att ett stort intresse för hydrauliska pulverpressar snabbt växer fram i Asien, bland annat på den kinesiska marknaden. Mot bakgrund av det har marknadsförings- och presentationsmaterial tagits fram kring Result Press EHP-program på kinesiska. Därefter har man ställt ut EHP-konceptet vid mässan pmasia 2007 (pulvermetallurgi Asien) i Shanghai under april. Detta har följts upp med deltagande vid flera andra konferenser och utställningar i Kina inom området pulvermetallurgi, bland annat i Peking. Vid flera av tillfällena har Hydropulsor-EPM.s Fubing Zhang även hållit föredrag om EHP-programmet. Sammantaget har detta lett till många kontakter och förfrågningar, för vilka möjligheterna till ett positivt utfall förstärks av en ny generation EHP-pressar. Avvecklingen av Härnösandsenheten har kunnat genomföras snabbt och utan avvecklingskostnad då en av huvudägarna bedriver annan verksamhet i angränsande lokaler och därvid har kunnat överta personalen, vilket skedde per 1 april. Hydropulsor-EPM Ltd Marknadsarbetet i Kina avser nu såväl EHP som HVC och HVR. En överenskommelse har träffats med boalgets partner EPM innebärande att de kommer att stödja bolaget vid marknadsföringen av EHP-pressarna. Bolaget har för närvarande med ett antal intressanta förfrågningar. Organisation I samband med bolagsstämman den 7 maj utsågs Jan Nordin till ny styrelseordförande. Tidigare styrelseordföranden Lars-Åke Persson hade avböjt omval och avgick ur styrelsen av hälsorelaterade personliga skäl. Efter avvecklingen i Härnösand består organisationen nu av en basbemanning med ett antal nyckelfunktionärer i Karlskoga.

3 Ekonomi Likviditeten är fortsatt ansträngd. Finansiering av utvecklingsarbetet har sökts med positivt förhandsbesked. Slutligt formellt beslut och effektuering beräknas ske bli klart kring månadsskiftet maj-juni Händelser efter periodens utgång Ingen verksamhet har bedrivits i Härnösand efter periodens utgång. Från april har arbetet med utveckling av nya generationen EHP upptagits i Karlskoga med ökad intensitet. Under april har mängden förfrågningar ökat och därmed även mängden offerter för vidare bearbetning. Nyemission Hydropulsors huvudägare, Hörnell Teknikinvest AB, har tidigare för att trygga bolagets likviditet lånat bolaget 2,0 mkr. Hörnell Teknikinvest har erbjudit bolaget att genom en kvittningsemission omvandla lånen till aktiekapital. Styrelsen har av bolagsstämman bemyndigats att genomföra riktade nyemissioner men har med hänsyn till att ärendet avsåg en huvudägare beslutat att hänskjuta frågan till ordinarie bolagsstämma den 7 maj Styrelsen föreslog stämman att genom en till Hörnell Teknikinvest riktad nyemission genom kvittning utge nya aktier till en kurs av 0,04 SEK. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Efter emissionen uppgår antalet aktier i bolaget till aktier. Styrelsen arbetar vidare med att finna industriella investerare som stärker bolaget för att till dem erbjuda riktade nyemissioner. Teckningsoptioner Två teckningsoptioner benämnda TO5 i VPC-systemet ger rätt till teckning av en B-aktie för 0,12 SEK under perioden 23 oktober 6 november Framtidsutsikter Trots det ansträngda ekonomiska läget ser styrelsen långsiktigt positivt på bolagets utsikter. Främst baseras detta på förväntat utfall för HVR-tekniken och den nya generationen EHP-pressar som utvecklas. Styrelsen räknar med en kraftigt ökad nettoomsättning och att nå break even avseende såväl resultat som kassaflöde under året 2009.

4 Ekonomisk information för perioden januari mars 2008 Omsättning, resultat och avskrivningar Rapporten omfattar Hydropulsorkoncernen, vilken inkluderar moderbolaget Hydropulsor AB, Result Press AB, samt Hydropulsor-EPM Ltd i Kina. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 979 KSEK (1 345). Resultat efter finansiella poster under perioden uppgick till KSEK (-1 051). Avskrivningar har under perioden belastat resultatet med 978 KSEK (1 102) Investeringar Investeringar i immateriella tillgångar uppgick under perioden till 435 KSEK (1 256) Investeringar i materiella tillgångar uppgick under perioden till 37 KSEK (0) Likviditet och kommentarer till den finansiella utvecklingen Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2008 till 208 KSEK (432). Bolagets totala kreditlimit hos bank uppgick till KSEK varav KSEK var utnyttjade per den 31 mars Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34, delårsrapportering, och omfattas dessutom av IFRS, International Financial Reporting Standards. Koncernen Koncernen Koncernen Kvartal 1 Kvartal 1 Helår FINANSIELLT SAMMANDRAG (KSEK) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet i % 23,7 49,0 24,0 Vinstmarginal i % Neg Neg Neg Avkastning på sysselsatt kapital i % Neg Neg Neg Eget kapital per aktie (SEK) 0,01 0,02 0,01 Resultat per aktie (SEK) Neg Neg Neg Antal ej registrerade aktier vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut

5 Koncernen Koncernen Koncernen Kvartal 1 Kvartal 1 Helår RESULTATRÄKNING (KSEK) Nettoomsättning Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för annas räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Minoritetens andel av resultatet PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie (SEK) 0,00-0,01 0,01

6 Koncernen Koncernen Koncernen BALANSRÄKNING (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager och varor under tillverkning Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kaptial Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust Balanserad förlust Omräkningsdifferens Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetens andel Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Koncernen Koncernen Koncernen Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Kassaflödesanalys (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresulat före finansiella poster Av- och nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta / kursvinst Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring / minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission inkl emissionskostnader Upptagna lån Nettoförändring av checkkredit Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Koncernen Koncernen Koncernen FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (KSEK) Belopp vid årets ingång Nyemisson och emissionskostnader Omräkningsdifferens Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

8 Karlskoga den 22 maj 2008 Hydropulsor AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: - Åke Hörnell, verkställande direktör, Jan Nordin, styrelsens ordförande, Hydropulsor avser att under 2008 publicera följande ekonomiska information: - Kvartalsrapport avseende första kvartalet 2008, den 22 maj Delårsrapport avseende första halvåret 2008, den 28 augusti Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2007, den 30 oktober 2008 Hydropulsor konstruerar, slutmonterar och säljer hydrauldrivna produktionsmaskiner och maskinsystem med fokus på kompaktering av metallpulver för komponenter med höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt. Samtliga Hydropulsors maskinsystem bygger på en unik egenutvecklad teknik med repeterbara slag med hög energikoncentration. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Dotterbolaget Result Press AB utvecklar, konstruerar, monterar och marknadsför hydrauliska pressar inom produktområdet pulverpressar. Pulverpressarna har en hög automationsgrad och används främst vid tillverkning av hårdmetallprodukter med krav på små toleranser. Vidare information finns på Dotterbolaget Hydropulsor-EPM är verksamt i Nanjing, Kina. Bolaget representerar både Hydropulsors och Result Press produkter på den Kinesiska marknaden. I bolaget bedrivs även verksamhet inom teknik och montering av produkterna. Hydropulsors instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet HYPU MTFB. Handel sker även med två olika teckningsoptioner. Handeln kan följas i realtid på Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, HYDROPULSOR AB (publ) PHONE: +46-(0) FAX: +46-(0) KARLSKOGA SWEDEN

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK Delårsperioden januari - september 1) Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31)

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31) Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) 50,5 (2011-06-30) 58,6 (2011-09-30) 27,2 (2011-03-31) Fakturaköpvolym i mkr Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr 556719-5531 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2015

Halvårsrapport januari-juni 2015 Halvårsrapport januari-juni 2015 Nettoomsättningen för januari-juni 2015 uppgick till 1 316 KSEK (f å 1 128 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -597 KSEK (f å 509 KSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer