AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo"

Transkript

1 AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs , 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet gäller från och med

2 Samverkansavtal gemensam miljö- och byggnämnd Genom följande avtal är Tranemo kommun, samverkanskommun, och Ulricehamns kommun, värdkommun, överens om att från och med samverka i en gemensam nämnd, vars ändamål och verksamhet beskrivs enligt nedan. Den gemensamma nämnden ska benämnas samverkansnämnden miljö och bygg. 1 Verksamhetsområde Samverkansnämndens verksamhet och arbetsformer ska regleras i ett reglemente för nämnden. Reglementet ska antas av fullmäktige i de samverkande kommunerna enligt 6 kap. 32 andra stycket kommunallagen. Samverkansnämnden miljö och bygg fullgör myndighetsutövningen i de lagstadgade kommunala åtaganden som rör miljö och byggverksamheten. Verksamhetsområdet specificeras i reglemente och bilaga. Samverkansnämnden miljö och bygg svarar för att inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i någon av samverkanskommunerna. Samverkansnämnden miljö och bygg beslutar i de frågor som kommunfullmäktige i samverkanskommunerna i reglemente eller annan ordning delegerat till nämnden. Samverkansnämnden miljö och bygg har rätt att besluta för värdkommunen då bestämmelserna i plan- och bygglagen om enkelt planförfarande tillämpas. Beslut för samverkanskommunen då bestämmelserna i plan- och bygglagen om enkelt planförfarande tillämpas tas i samverkanskommunen. Värdkommunen ska biträda kommunerna med sakkunskap i planering där frågor inom verksamhetsområdet berörs. Värdkommunen ska delta i samverkanskommunens krisorganisation när kunskap från den gemensamma organisationen efterfrågas. Värdkommunen ansvarar för att informera externt och internt inom verksamhetsområdet. 2 Organisatorisk tillhörighet Samverkansnämnden miljö och bygg ska inrättas av Ulricehamns kommun som är värdkommun och ingå i denna kommuns organisation. Till nämndens förfogande ska finnas stöd från en förvaltning, som organiseras efter värdkommunens förvaltningsmodell. Kommunstyrelsen i värdkommunen ska vara arbetsgivare för den personal som ingår i den gemsamma organisationen. Det åligger värdkommunen att upprätthålla erforderliga lokaler och utrustning samt svara för erforderliga investeringar av lös egendom. 2

3 Det noteras att såvida samverkanskommun har anställd tjänsteman åvilar det värdkommunen, enligt 6 b lagen om anställningsskydd vid övertagande av verksamhet, att överta denna personal. Till värdkommunens förfogande ska det vid behov finnas ett kontorsutrymme i samverkanskommunen. Det åligger värdkommunen att aktivt arbeta så att verksamheten är tillgänglig för kommuninvånarna i samverkanskommunen. 3 Ledning, styrning, ställning och uppföljning Samverkansnämnden miljö och bygg fattar beslut i Ulricehamn kommun och kommunstyrelsen i värdkommunen ingår avtal för Tranemo kommuns räkning. Ulricehamns kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa inom det gemensamma verksamhetsområdet. Ulricehamns kommun har regressrätt mot Tranemo kommun enligt stycket ovan. Kommunstyrelsen i värdkommunen ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen i värdkommunen ska tillse att nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med vad som är föreskrivet i lag eller författning samt med beaktande av beslut fattade av respektive kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i värdkommunen ska utforma och besluta om övergripande mål, regler, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de, av respektive kommunfullmäktige, fastställda målen för verksamheten efterlevs. Arbetsprocessen inför beslut om övergipande mål, regler, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten ska bestå av att respektive kommuns presidier i kommunstyrelsen gemensamt bereder förslag till beslut. Kommunstyrelsen i värdkommunen ska övervaka efterlevnaden av de lagstiftningar som reglerar nämndens ansvarområde och med stöd av dessa meddela föreskrifter och beslut. Samverkansnämnden miljö och bygg ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. Respektive kommuns presidier i kommunstyrelsen bereder gemensamt ett förslag till taxor som är kopplade till verksamheten. Ambitionen ska vara att de blir lika i de samverkande kommunerna. Utvärdering av den gemensamma organisationen ska ske fortlöpande med en avstämning halvårsskiftet Kostnadsfördelning Nettokostnaderna (de totala faktiska kostnaderna minskat med de totala faktiska intäkterna) för samverkansnämnden och organisationens verksamhet ska fördelas mellan kommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den 31/12 året före budgetens fastställande. 3

4 Initialkostnader för samverkan betalas enligt ovanstående kostnadsfördelning. Undantag för detta är kostnaden för digitalisering av arkivhandlingar före år 2006 i Tranemo kommun. Innestående kostnader och skulder i respektive kommun som härleds från tiden före samverkan ska regleras av respektive kommun. Investeringar i den gemensamma organisationens verksamhet betalas av värdkommunen. Kostnaderna till följd av investeringarna betalas av samarbetskommunerna enligt ovanstående kostnadsfördelning. De eventuella kostnader som finns i nämnden eller i verksamhetens organisation som härleds från verksamhetsområden som faller utanför samverkan ska betalas av respektive kommun. Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden ska betalas av den kommun som nominerat dem. Det åligger värdkommunen att fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed. Modellen för kostnadsfördelning skall följas upp per och möjlighet till justeringar av fördelningsmodellen skall ske i samråd mellan kommunerna. 5 Ersättning Ersättningen enligt 4 ska betalas i form av driftbidrag till värdkommunen månadsvis i förskott den fjärde bankdagen efter kommunalskatteutbetalningsdagen. Varje månad ska 1/12 av det årliga driftbidraget faktureras från värdkommunen. Verksamhetens kostnader ska slutregleras före februari månads utgång året efter verksamhetsåret. 6 Eventuellt överskott/underskott Eventuellt framtida årliga överskott ska återgå till de samverkande kommunerna och eventuellt andra juridiska personer i enlighet med den fördelning som framgår av 4. Eventuellt framtida årliga underskott ska täckas av de samverkande kommunerna i enlighet med den fördelning som framgår av 4. 7 Budget och ekonomisk redovisning Värdkommunen ska årligen i samråd med samverkanskommunen fastställa årsbudget och investeringsbudget för den gemensamma organisationen. Arbetsprocessen inför budget, årsredovisning och delårsbokslut ska bestå av att respektive kommuns presidier i kommunstyrelsen gemensamt bereder förslag till beslut. 4

5 8 Medelsförvaltning, kostnadsredovisning och insyn. Värdkommunen förvaltar organisationens medel. Samverkanskommun har rätt till löpande insyn i nämndens och förvaltningens arbete och redovisning. Värdkommunen ska löpande och på anmodan rapportera till samverkanskommunen hur verksamheten utvecklas och om den ekonomiska situationen under budgetåret. 9 Egendom/inventarier Den egendom/de inventarier som används i verksamheten i värdkommunen ska tillhöra värdkommunen. Värdkommunen erhåller överförd egendom/inventarier mot ersättning utifrån marknadsmässigt värde. Den samverkande kommunen ska godkänna vilken egendom/inventarier som kan överföras. 10 Försäkring Värdkommunen ska teckna och vidmakthålla försäkring i erforderlig omfattning för den gemensamma nämndens verksamhet. Det åligger värdkommunen att det finns ett försäkringsskydd för såväl personal som egendom (såsom egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring etc.). 11 Revision och ansvarsfrihet Samverkansnämnden miljö och bygg och värdkommunens förvaltning av verksamheten ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna. 12 Arkiv Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs från och med i samverkansnämnden miljö och byggs verksamhet. Värdkommunen är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt Ulricehamns kommuns arkivreglemente. Arkivansvar för handlingar från tiden före kvarligger på var och en av de samverkande kommunerna. Samverkansnämnden miljö och bygg ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. Vid behov ska äldre akter/handlingar digitaliseras/överföras till värdkommunen. I det fall akter/handlingar överförs till värdkommunen övergår också arkivansvaret för dessa akter/handlingar. Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt hållas ajour. Arkivet ska organiseras så att det vid ett eventuellt upphörande av samarbetet går att överlåta akter till samverkanskommun. 5

6 Värdkommunen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i samverkansnämnden miljö och byggs verksamhet. 13 Sammansättning Samverkansnämnden miljö och bygg består av 6 ledamöter och 6 ersättare varav kommunerna vardera utser tre ledarmöter och tre ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för en mandatperiod. Vid val av ordförande och vice ordförande i nämnden, ska hänsyn tas till de politiska majoritetsförhållandena i kommunerna så att presidiet uppnår en god proportionalitet inom nämndens verksamhetsområde. Parterna är överens om att posten som ordförande bör rotera per mandatperiod mellan kommunerna i följande ordning, Tranemo och Ulricehamn om inte kommunerna är överens om annat. På samma sätt bör posten som vice ordförande rotera i ordningen Ulricehamn och Tranemo. 14 Omförhandling av avtalet Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt förändras på påtagligt sätt ska avtalet omförhandlas. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig och skickas till värdkommunen/samverkanskommunen. Nya villkor träder i kraft ett år därefter eller vid en tidigare tidpunkt om parterna är överens. Omförhandling av avtal och reglemente ska godkännas av respektive kommunfullmäktige. 15 Avtalets giltighet och uppsägning Avtal gäller från under förutsättning att det godkänts av respektive kommunfullmäktige och därefter undertecknats av behörig firmatecknare. Avtalet är gällande till och med (sammanfaller med förtroendevaldas mandatperiod), därefter förlängs avtalet med en mandatperiod i taget om det inte sagts upp. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst arton månader före avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan. Uppsägningstiden om arton månader ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska få rimlig tid för att anpassa sina personalresurser och lokaler. 16 Samarbetets upphörande I det fall samarbetet upphör fördelas avvecklingskostnaderna, innestående kostnader och skulder enligt fördelningen i 4. Egendom som anskaffats tillhör värdkommunen. Vid upphörande av avtalet ersätts samverkanskommun enligt fördelningen i 4 för den egendomen som anskaffats. Egendomen ska värderas till dess bokförda värde. 6

7 Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de samverkande kommunerna att vid avtalets upphörande erbjuda den gemensamma organisationens anställda företräde till anställning. Det åvilar värdkommunen att till samverkanskommunen överlämna akter och register vid samarbetets upphörande. 17 Tvist Vid tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal ska parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd inte uppnås, rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen i värdkommunen för särskilt förlikningsförfarande. Om förlikning inte kan uppnås ska tvisten slutligt avgöras av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga inom vilken värdkommunen är belägen ska utgöra första instans. 18 Force Majeure Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. För Tranemo kommun 2013-XX-XX För Ulricehamns kommun 2013-XX-XX Namn Namn Namnförtydligande Namnförtydligande Namn Namn Namnförtydligande Namnförtydligande 7

8 BILAGA TILL SAMVERKANSAVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun

9 Bilaga till avtal gällande miljö och byggsamverkan mellan Tranemo och Ulricehamns kommun Bakgrund Miljö och bygg är en enhet där det finns förutsättningar att hitta former för sammanslagning med andra kommuner. Det går att organisera så att vi skapar en gemensam miljö och byggenhet som minskar våra kostnader i form av rationaliseringar samtidigt som vi säkerställer uttalad kompetensnivå - kvalitetsnivå - tillgänglighet - närhet. Utmaningen blir att hitta organisationsstruktur och arbetssätt som alla, dvs. politik, medarbetare, ledningar och verksamheter ska känna trygghet med. Tanken om samverkan mellan kommuner är inte ny på något sätt. Kommunstyrelse i respektive kommun Tranemo och Ulricehamn gav 2011 kommuncheferna uppdraget att utreda möjligheterna att genomföra en sammanläggning av miljö och bygg till en gemensam enhet för de två kommunerna med en gemensam samverkansnämnd inom miljö och bygg. Under senare delen av hösten 2012 har en extern konsult sett över möjligheterna för en samverkan utifrån en uppdragsbeskrivning där syftet varit att utveckla en professionell och effektiv verksamhet inom enheten miljö och bygg, där det skall vara lätt att rekrytera, utveckla och behålla kompetent medarbetare. Målet har varit att skapa en gemensam organisation till en minskad kostnad om 2 % och samtidigt uppfylla ovanstående syfte. Placeringsort Ulricehamn fanns i uppdraget från början. Arbetet har styrts via en styrgrupp och en arbetsgrupp. I styrgruppen har kommunchefer i respektive kommun deltagit tillsammans med processchef, verksamhetschef och funktionschef för respektive kommun. Vidare har tre gemensamma personalmöten hållits. Medarbetarna i respektive kommun har varit engagerade och delaktiga. Båda kommunerna ställer sig bakom förslaget. Nedan följer ett förslag till organisation med uppdragsbeskrivningar för respektive tjänst. Beskrivning av uppdraget Miljö- och byggenheten ska leverera tjänster inom bygg, miljö, livsmedel, receptfria läkemedel, tobak, alkohol m.m. Tjänsterna inom respektive process kommer att beskrivas tydligt och det kommer att framgå vilka förväntningar man kan ställa på våra tjänster. Behöver tjänsterna av någon anledning skilja mellan kommunerna kommer det att framgå i respektive processbeskrivning. Det viktiga är att vi har en beskrivning av varje process. Detta arbete kommer att påbörjas så fort beslut är taget om den nya organisationen. Alla tidigare dokument från respektive kommun ska sammanställas och eventuellt omarbetas för den nya enheten. 2

10 Det stora uppdraget är att samordna våra processer så att vi hittar gemensamma lösningar, som i sin tur ger stordriftsfördelar. Tillgänglighet är viktigt och enheten kommer att präglas av mobilitet. Båda kommunerna måste känna att miljö och byggenheten är tillgänglig och nåbar. Den nya organisationen ska ses som en investering och över tid kommer det att finnas samordningsvinster. Men till en början behöver tid läggas på att sätta den nya organisationen samtidigt som enhetens ska genomföra sina grundläggande uppdrag. Mål för samverkan De gemensamma målen för samverkan är följande: 1. Införa ett gemensamt arkivsystem 2. Att verksamhetsutveckla inom leanmodellen 3. Enhetliga verksamhetssystem 4. En jämn och tydlig servicenivå 5. Hög kompetens 6. Hög tillgänglighet utifrån verksamheternas krav 7. Medborgar- och företagsfokus Organisation Den nya organisationen för miljö och bygg kommer att vara en enhet i verksamheten miljö och samhällsbyggnad (MSB). Miljö- och byggenheten kommer således dela verksamhetschef med samhällsutvecklingsenheten. Personal miljö- och byggenheten 1 Verksamhetschef för MSB (varav uppskattningsvis 50 % av arbetstiden hänförs till miljö- och bygg enheten). 1 Enhetschef Bygg och Miljö, 1 Stadsarkitekt, 3 Bygglovshandläggare/bygglovsingenjörer, 2 Byggnadsinspektörer, 3 Livsmedelsinspektörer, 11,5 Miljöinspektörer, 0,5 Alkoholhandläggare, 2,78 Administratörer. 1 Verksamhetschef (ca 50 % tjänstgöring) Har det övergripande ansvaret för verksamheten. Strategiskt leda verksamheten mot uppsatta mål, i övrigt enligt den uppdragsbeskrivning som tagits fram i Ulricehamns kommun daterad Är en mobilchef som över tid fördelar sin tid mellan kommunerna. Arbetstiden behöver kunna behovsprövas så att tiden läggs där behoven är som störst. Verksamhetschefen är kontaktperson och adjungerande till ledningsgruppen i Tranemo kommun. 3

11 1 Enhetschef miljö och bygg Har det övergripande ansvaret för enheten. Operativt leder enheten mot uppsatta mål. I övrigt enligt den uppdragsbeskrivning för enhetschef som framtagits för Ulricehamns kommun daterad Enhetschefen arbetar med den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. 1 Stadsarkitekt Stadsarkitekten är en befattning med betoning på arkitektrollen. I rollen ingår att initiera och driva idéer, programarbete och stadsbyggnadsfrågor samt säkerställa kvalitet i gestaltning och arkitekturbedömningar. Befattningen utgör även ett bollplank samt stöd åt främst bygg- respektive planavdelningarna i kommunerna. 3 Bygglovshandläggare/Bygglovsingenjör Handläggning av bygglov, bygganmälan, påföljdsärenden och deltar i förvaltningens utvecklingsarbete. Fattar beslut i enlighet med gällande delegation samt förbereder ärende inför beslut i miljö och byggnadsnämnden. Vägledning och information till kommunens medborgare och företagare. Rollen medför ett aktivt samarbete med andra tjänstemän, men även med andra myndigheter, byggherrar och konsulter. 2 Byggnadsinspektörer Arbetet innebär handläggning av bygglov, tekniskt samråd och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen. Självständigt hålla s.k. samråd där de som berörs av ett bygge träffas. Självständigt besluta om kontrollplaner, sköta uppföljning, utöva tillsyn och utfärda slutbesked. Ge information och rådgivning till allmänheten. 3 Livsmedelsinspektörer Utföra tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen, tobakslagen, receptfria läkemedel och andra lagstiftningar. Arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet och säker livsmedelshantering. Vägledning och information till kommunens medborgare och företagare. 11,5 Miljöinspektörer Handläggning och tillsyn av ärenden inom miljöbalkens område. Arbetar operativt inom områdena miljöskydd och hälsoskydd såsom tillsyn över miljöfarliga verksamheter, kemiska produkter, förorenade områden, miljöskydd inom lantbruk och djurhållning, strålskydd, hälsoskyddsobjekt, värmepumpsärenden, avloppsärenden, radon, strålskydd, avloppsreningsverk etc. samt deltar i olika riktade insatser. Arbetar med naturvårdsärenden, så som dispenser från biotopskydd, strandskydd och reservatsföreskrifter, tillstånd, samråd och tillsyn. Sitter med i planprocessen i 4

12 kommunerna för att i ett tidigt skede samråda med planavdelningarna. Inspektören samråder vidare med övriga förvaltningar vad gäller exempelvis park, skogskötsel, gator och vägar. I ärendehandläggningen ingår även internremisser som rör täkter, vattenverksamhet, vindkraft och detaljplaner. Ge information och rådgivning till allmänheten. 0,5 Alkoholhandläggare Handläggning av tillstånd och tillsyn inom alkoholärenden. Arbeta för säkra alkoholhanteringen. Arbeta förebyggande för att säkra alkoholserveringen. Vägledning och information till kommunens medborgare och företagare. Rollen medför ett aktivt samarbete med andra tjänstemän, men även med polis och skattverket. 2,78 Administratörer Arbetar med att administrera inom enheten miljö och bygg. Ansvarig för administrativt arbete kring bygg och miljöärenden. Diarieför, expedierar, lämnar upplysningar etc. Ambitionen är att alla befattningar och uppdrag ska ha någon form av backup så vi kan upprätthålla våra tjänster om någon av någon anledning är frånvarande. Effekter En större enhet inom miljö och bygg ger kommunerna lägre sårbarhet utifrån personalomsättning och kompetens. Initialt kommer resurser att behöva läggas på att etablera en gemensam miljö och byggenhet, arbeta fram gemensamma processer samt att hitta formerna för arbetssätt av det dagliga arbetet. Gemensamma processer kommer dock på sikt ge stordriftsfördelar. Gemensamma upphandlingar av licensavtal, ger kostnadsminskningar. Gemensamma verksamhetssystem, ger minskad sårbarhet och i förlängningen lägre kostnad för verksamheterna. Kostnader och intäkter Kostnader för investeringar inom miljö- och byggområdet som anses vara kommunerna till gagn fördelas enligt avtalet. Exempel på detta skulle kunna vara utbildningsinsatser. Eventuella intäkter disponeras av verksamheten och redovisas i sedvanlig ordning. 5

13 Placeringsort Placeringsort är Ulricehamn där all personal är samlad i en fastighet. I Tranemo kommer det att finnas en arbetsplats tillgänglig. Personalens ställning vid övergång För verksamhetsövergången kommer den checklista för verksamhetsövergångar framtagen av Ulricehamns kommun och den konsekvensanalys som genomförts i Tranemo kommun att användas. Detta arbete påbörjas omgående, för att personalens övergång ska ske på bästa möjliga sätt. Inrangeringsförhandling kommer att ske med fackliga parter i Ulricehamns kommun. Personalen tillgodoräknar sig sina anställningsår från respektive kommun. Om någon tackar nej till en tjänst inom den nya enheten ska en omplaceringsutredning göras, för att om möjligt erbjuda någon annan lämplig vakant tjänst. Är detta inte möjligt fastställs övertalighet. Det kommer att behövas en översyn av löneläget för den gemensamma miljö och byggenheten. Ambitionen måste vara att vi har rätt lönestruktur för den nya enheten, dock är individuell- och differentierad lönesättning utgångspunkten. Personalens ställning vid avveckling Personal som innan anställning i den nya verksamheten haft en anställning i respektive kommun går tillbaka till respektive kommun. Personal som framledes blir anställd i den nya verksamheten är anställd av värdkommunen och övergår till värdkommunen. Vid eventuell övertalighet omfattas båda kommunerna vid omplaceringsutredning. Utvärdering Sammanslagningen och den nya enhetens arbetssätt och ekonomiska utfall behöver utvärderas de första 2 åren. Den första utvärderingen görs till årsskiftet 2013/2014 och därefter till halvårsskiftet

14 Organisationskarta miljö- och byggenheten Miljö- och byggenheten Miljö Bygg Organisationskarta personal Verksamhetschef (50 %) 1 Enhetschef Adm 2,78 Administratörer Miljö 11,5 Miljöinspektörer 3 Livsmedelsinspektörer 0,5 Alkoholhandläggare Bygg 1 Stadsarkitekt 3 Bygglovshandläggare/ Bygglovsingenjör 2 Byggnadsinspektörer 7

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte 2. Värdkommun 3. Ändamål och omfattning 4. Organisation 5. Ekonomi 6. Övergripande

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Samverkan myndighetsutövning

Samverkan myndighetsutövning , l, - KARLSKOGA KOMMUN Bilaga l KorrrnunfulJm'lktige 2014-12-18 44 UOO STORFORS ()[!J KOMMUN Samverkan myndighetsutövning mellan Karlskoga kommun och Storfors kom mun - Miljö - Bygg -. Trafik - Tobak

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga REGLEMENTE Samverkansnämnd arbetsmarknad Svenljunga kommun och Tranemo kommun Reglementet antogs 2015-03-23, 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga Reglementet antogs 2015-03-30, 21 av kommunfullmäktige

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred Reglemente Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred 2014-03-31 Antaget av kommunfullmäktige i Vimmerby 2014-03-31 Gäller från och

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Avesta kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Avesta kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Avesta kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Avesta kommuns organisation. 1 Reglemente för Västmanland- Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd Antaget av kommunfullmäktige i Avesta 2005-04-25, 39. Reviderat 2011-03-28, 21, 2012-11-26, 117. Antaget av kommunfullmäktige i Fagersta 2005-04-26,

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR GEMENSAM SERVICENÄMND I MORA AVSEENDE IS/IT

SAMVERKANSAVTAL FÖR GEMENSAM SERVICENÄMND I MORA AVSEENDE IS/IT SAMVERKANSAVTAL FÖR GEMENSAM SERVICENÄMND I MORA AVSEENDE IS/IT Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Ändamål... 3 3. Uppgifter... 3 4. Organisation... 3 4.1 Gemensam servicenämnd för IS/IT... 3 4.2

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2016-07-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014, rev KF 260/2016 Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Kommunal författningssamling Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 03/KS 0100 Datum: 2003-03-24 Paragraf: KF 89 Reviderande

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta

Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta Bilaga 1 Avtal om samarbete inom livsmedel, dricksvatten och smitta 1 Parter Parter i detta avtal är Bräcke kommun och Ånge kommun. 2 Syfte Avtalet syftar till att möjliggöra samarbete mellan parterna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 9 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-11-29, 182 Gäller fr o m 1 januari 2011. Detta reglemente beskriver miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 Kf 213/2008 Dnr Ks 2012/124 Dnr Ks 2008.10273 Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund Mellan 1. Simrishamns kommun, och 2. Tomelilla

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015-04-22 1(7) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-01 Ks-KcS.2014.2 101 2015-04-22 2(7) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER AVSEENDE GEMENSAM MILJÖORGANISATION 2013-01-01 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Den gemensamma miljöorganisationens ändamål och verksamhet...

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2015:41 Infördes i författningssamlingen den 25 juni 2015 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 17

Läs mer