Bruksanvisning för frys, integrerad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för frys, integrerad"

Transkript

1 Bruksanvisning för frys, integrerad S IG 6er 5107

2 Översikt Reglage och kontrollelement, bild A1 1 Temperatur- och inställningsangivelse, 6 2 A med na-angivelse för strömavbrott och FrostControl med varmaste temperaturavkänning 2 Inställningsknappar för temperatur: UP = varmare, DOWN = kallare, rekommenderad inställning: -18 C 3 På-/Av-knapp 4 SuperFrost-knapp, lyser = påkopplad funktion För att snabbt frysa in stora mängder färska livsmedel. Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Vänta ca timmar. Lägg sedan in de färska livsmedlen i de övre facken. SuperFrost kopplas från behovsanpassat - den normala driften tar över automatiskt igen. 5 Larmavstängningsknapp för ljudvarnare 6 Barnlåsangivelse, lyser = påkopplad funktion, mot ofrivillig avstängning. Mer information finns i avsnittet "Extrafunktioner". Typskylt, bild A2 1 Apparatbeteckning 2 Servicenr. 3 Serienr. 4 Fryskapacitet i kg/24 timmar Apparat- och utrustningsöversikt Bild A 1 Reglage- och kontrollelement 2 Kylbatteri* Frysbricka* 4 Lådor med infosystem* 5 VarioSpace genom fackförstoring 6 Typskylt Tillverkaren arbetar hela tiden med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber därför om förståelse för att vi måste reservera oss för ändringar av form, utrustning och teknik.

3 Spara bruksanvisningen noga och lämna också över den till en eventuell senare ägare. Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Innehållsförteckning sida Bruksanvisning Översikt... 2 Innehållsförteckning... 3 Bestämmelser... 3 Information om hur du sparar energi... 3 Säkerhets- och varningsinformation... 3 Information om avfallshantering... 3 Information om uppställning... 3 Ansluta... 4 Börja använda och kontrollelement... 4 Sätta på och stänga av... 4 Ställa in temperatur... 4 Temperaturangivelse... 4 Larm - ljudvarnare... 4 Strömavbrott-/FrostControl-angivelse... 5 Extrafunktioner - barnlås... 5 Angivelsens ljusstyrka*... 5 SuperFrost... 5 Information om infrysning och lagring... 5 Utrustning... 6 Infosystem... 6 Frysbricka... 6 Kylbatterier... 6 VarioSpace*... 6 Rengöra... 7 Störningar - problem... 7 Kundservice och typskylt... 7 Bestämmelser W Apparaten är avsedd att frysa in och lagra livsmedel och för att göra is. Den är konstruerad för hushållsbruk. För annan användning kan ingen garanti ges att apparaten fungerar felfritt. W Apparaten är beroende på klimatklass konstruerad för att användas i begränsade omgivningstemperaturer. De bör inte under- eller överskridas! Klimatklassen för din apparat finns angiven på typskylten. Betydelsen är följande: Klimatklass för omgivningstemperatur SN, N upp till + 32 C ST upp till + 38 C T upp till + 43 C - Att apparaten fungerar felfritt garanteras till en nedre omgivningstemperatur på +5 C. - Tätheten för kylmedelscirkulationen är kontrollerad. - Apparaten uppfyller de hithörande säkerhetsbestämmelserna plus EG-direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG. Information om hur du sparar energi W Se till luftnings- och avluftningssektionerna är fria. W Öppna dörren så kort tid som möjligt. W Ha livsmedlen sorterade. Överskrid inte den angivna lagringstiden. W Förvara alla livsmedel väl förpackade och övertäckta, frostbildning förhindras. W Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen. W Låt djupfrysta varor tina upp i kylrum. W Håll dörren till frysen stängd om det inträffat en störning. Därigenom fördröjs kylförlusten. Kvaliteten på frysvarorna bibehålls längre.! Säkerhets- och varningsinformation Information om avfallshantering Förpackningen är tillverkad av material som kan återvinnas. - Wellpapp/papp - Formdelar av skummad polystyrol - Folier av polyetylen - Band av polypropylen W Förpackningsmaterial är ingen leksak för barn - kvävningsfara genom folier! W Lämna in förpackningen till en officiell återvinningsstation. När apparaten har tjänat klart: Den innehåller fortfarande värdefullt material och skall lämnas in för återvinning, ej som hushållsavfall. W Göra uttjänta apparater obrukbara. Dra ut nätkontakten, skär av anslutningskabeln och gör låset oanvändbart så att inte barn kan låsa sig inne. W Se till att kylmedelskretsloppet inte skadas när den uttjänta apparaten transporteras bort. W Uppgifter om kylmedlet apparaten innehåller finns på typskylten. W Avfallshanteringen av uttjänta apparater måste göras fackmässigt och korrekt i enlighet med de lokala gällande föreskrifterna och lagarna. Teknisk säkerhet W För att undvika person- och sakskador skall apparaten endast transporteras förpackad och ställas upp med hjälp av två personer. W Kylmedlet R 600a i frysen är miljövänligt men brännbart. W Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet. Kylmedel som stänker kan leda till ögonskador och antändas. W Om kylmedel kommer ut, åtgärda öppen eld eller antändningskällor i närheten av utloppsstället, dra ut nätkontakten och lufta rummet väl. W Om det finns skador på apparaten, fråga omgående hos leverantören innan den ansluts. W Montera och anslut endast apparaten enligt uppgifterna i bruksanvisningen för att det skall garanteras att den används säkert. W Koppla bort apparaten från elnätet vid fel: Dra ut nätkontakten (dra inte i själva kabeln) eller lös ut/skruva ut säkringen. W Låt endast kundservice utföra reparartioner och ingrepp på apparaten annars kan avsevärda faror uppstå för användaren. Samma sak gäller för att byta ut anslutningskabeln till elnätet. Säkerhet vid användningen W Lagra inga explosiva ämnen eller sprejburkar med brännbara drivmedel, som t.ex. butan, propan, pentan osv. i apparaten. Gaser som eventuellt kommer ut kan antändas genom elektriska komponenter. Du känner igen sådana sprejburkar på uppgifter om innehållet eller en symbol med eldslågor. W Lagra endast högprocentig alkohol tätt försluten och stående. W Hantera inte med öppen eld eller antändningskällor inuti apparaten. W Använd inga elektriska apparaten inuti apparaten (t.ex. ångrengörare, uppvärmningsutrustning, ismaskiner osv.). W Missbruka inte sockeln, lådor, dörrar osv. genom att använda dem som trappsteg eller stöd. S 3

4 W Den är apparaten är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, sensoriska eller mentala begränsningar, eller personer som inte tillräcklig erfarenhet och kunskaper, om de inte har fått instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur apparaten används, eller håller dem under uppsikt i början. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. W Undvik ihållande hudkontakt med kalla ytor eller kylda/frysta varor. Det kan leda till smärtor, avdomningar och förfrysningar. Vidtag skyddsåtgärder vid hudkontakt som är mer ihållande, använd t.ex. handskar. W Glass, särskilt sorbet eller istärningar bör inte ätas direkt efter att de tagits ut ur frysen eller när de är för kalla. Genom de låga temperaturerna finns "risk för brännskador". W Ät inga livsmedel som har lagrats för länge, det kan leda till livsmedelförgiftningar. Monterings- och ventilationsinformation W Se till att rörledningarna i kylkretsloppet inte skadas när apparaten ställs upp/monteras. W Undvik att montera på ställen med direkt solljus, bredvid spisen, värmeelement och dylikt. W Ventilationstvärsnitten får inte ändras. Se alltid till att luftning och avluftning är god! W Uppställningsrummet för apparaten måste enligt normen EN 378 ha en volym på 1 m 3 per 8 g kylmedelsfyllmängd med R 600a, så att ingen antändningsbar gas-luft-blandning kan bildas i uppställningsrummet för apparaten vid läckage. Uppgiften om kylmedelsmängd finns på typskylten inuti apparaten. W Montera endast in kylen/frysen i stabila möbler. W Beakta de bifogade monteringsanvisningarna. W Ta bort alla transportsäkringsdelar. Ansluta Strömtyp (växelström) och spänning på uppställningsplatsen måste överensstämma med uppgifterna på typskylten. Den finns på vänster sida inuti apparaten, bild A. W Anslut endast apparaten till ett korrekt installerat jordat uttag. W Säkringen till uttaget måste vara på 10 A eller högre, befinna sig utanför apparatens baksida och vara lätt åtkomlig. W Apparaten får inte - anslutas till fristående växelriktare*, - drivas tillsammans med så kallade energisparkontakter - elektroniken kan skadas, - anslutas tillsammans med andra apparater via en förlängningskabel - risk för överhettning. W När nätkabeln tas bort från apparatens baksida, ta bort kabelhållaren annars uppstår vibrationsljud! Börja använda och kontrollelement Sätta på och stänga av W Sätta på: Tryck på På-/Av-knappen 3 så att temperaturangivelsen lyser/blinkar. - Vid användningsstarten och när apparaten är varm, visas streck fram till att en temperatur under 0 C har uppnåtts. W Stänga av: Tryck på På-/Av-knappen ca. 2 sekunder så att temperaturangivelsen släcks. Ställa in temperatur Seriemässigt är apparaten inställd för normal drift, rekommendationen är -18 C. W Sänka temperaturen/kallare: Tryck på DOWN-inställningsknappen 2. W Höja temperaturen/varmare: Tryck på UP-inställningsknappen 2. - Under inställningen visas inställningsvärdet blinkande. - När man trycker första gången på temperaturinställningsknapparna visas det senaste inställda värdet (= börvärde) på displayen. - Genom fortsatta korta tryckningar ändras inställningsvärdet i steg på 1 C; genom en längre tryckning löpande. - Ca. 5 sek. efter den senaste knapptryckningen kopplas elektroniken om automatiskt, och den faktiska frystemperaturen (= ärvärde) visas. - Temperaturen kan ställas in från -14 C till - 28 C / utförande Australien -14 C till -26 C. Om den lägsta temperaturen kan uppnås är beroende av uppställningsplatsen, är omgivningstemperaturen hög är det inte möjligt. Temperaturangivelse Vid normal drift visas den varmaste frysvarutemperaturen 1 Angivelsen blinkar, om - temperaturinställningen ändras eller - temperaturen har stigit flera grader, som information för en kylförlust. T.ex. när man lägger in färska "varma" livsmedel och när man ta ut och sorterar frysta varor kan temperaturen stiga kort genom inströmmande varm luft. När man är klar med att lägga in eller sortera reglerar elektroniken temperaturen automatiskt till den senaste inställningen. En kort temperaturökning påverkar inte de frysta varorna. W Om ett "F 1" till "F 5" skulle visas på displayen, är det ett fel på apparaten. Kontakta då kundservicen och meddela vad som visas. Det gör snabb och direkt service möjligt. Larm - ljudvarnare Ljudvarnaren hjälper dig att skydda lagrade frysvaror och att spara energi. WLjudet tystnar när man trycker på knappen för larm Av 5, - automatisk, när den tillräckligt kalla lagertemperaturen har uppnåtts igen eller när dörren stängs. Dörrlarm - Det hörs alltid när dörren är öppen längre än ca. 60 sek. Ljudfrånkopplingen är aktiv så länge som dörren är öppen. När dörren stängs är larmfunktionen redo igen automatiskt. 4

5 Temperaturlarm - Det hörs alltid om frystemperaturen inte är kall nog (beroende på temperaturinställningen). - Samtidigt blinkar temperaturangivelsen. Orsaken kan vara om - varma färska livsmedel har lagts in för infrysning, - för mycket varm rumsluft har strömmat in när frysta varor har sorterats eller tagits ut. Temperaturangivelsen fortsätter att blinka tills larmstatusen är avslutad. Den kopplar då om från att blinka till att lysa konstant. Därmed är ljudvarnaren automatiskt funktionsklar igen. Strömavbrott-/FrostControl-angivelse Om ett lyser på displayen betyder det: Frystemperaturen har stigit för mycket de senaste timmarna eller dagarna genom ett strömavbrott. W Om du trycker på larmknappen 5 när visas, visas på displayen den varmaste temperaturen som var under strömavbrottet. - Beroende på uppvärmning eller till och med upptining bör kvaliteten på livsmedlen kontrolleras och man bör bestämma om de kan användas! - Den här "varmaste temperaturen" visas under ca. en minut. Därefter visar elektroniken den faktiska frystemperaturen som föreligger igen. Genom att trycka på larmknappen flera gånger raderas angivelsen i förtid. Efter ett strömavbrott fortsätter apparaten att arbeta med den senaste temperaturinställningen. Extrafunktioner Via inställningsläget går det att använda barnlåset och ändra ljusstyrkan på displayen* : Aktivera inställningsläge: W Tryck på SuperFrost-knappen ca. 5 sek. - SuperFrost-knappen blinkar - displayen visar c för barnlås. Observera: Respektive värde som kan ändras blinkar. W Välj den önskade funktionen med Up/Down-knappen: c = barnlås eller h = ljusstyrka. W Välj/bekräfta nu funktionen genom att trycka på SuperFrostknappen: För c = barnlås välj genom att trycka på Up/Down- knappen c1 = barnlås på eller c0 = barnlås av och bekräfta med SuperFrost-knappen. När symbolen 6 lyser är barnlåset aktivt. För h = ljusstyrka välj genom att trycka på Up/Down-knappen h1= minimal till h5 = maximal ljusstyrka och bekräfta med SuperFrostknappen. Lämna inställningsläget: W Genom att trycka på On/Off-knappen avslutar du inställningsläget; efter 2 min. kopplas elektroniken om automatiskt. Den normala regleringsdriften är aktiv igen. SuperFrost SuperFrost, Bild A1 Färska livsmedel skall så snabbt som möjligt frysas in till kärnan och ge redan lagrade frysvaror en "kylreserv". Detta möjliggör SuperFrost-anordningen. Därigenom bibehålls näringsvärdet, utseendet och smaken på frysta livsmedel bäst. W Du kan frysa in maximalt så mycket färska livsmedel inom 24 timmar som visas på typskylten under "Fryskapacitet"... kg/24h", bild A2, pos. 4. Den här maximala mängden frysvaror skiljer sig från modell och klimatklass. Frysa in med SuperFrost W Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Frystemperaturen sjunker, apparaten arbetar med största möjliga kyleffekt. W För mindre mängder som skall frysas in, vänta/förfrys ca. 6 timmar - det räcker normalt sett, för maximal mängd, se typskylten under Fryskapacitet, ca. 24 timmar. W Lägg sedan in de färska livsmedlen, företrädesvis i de nedre facken. Frys in de förpackade livsmedlen utan lådor vid maximal mängd, lägg direkt på frysutrymmets botten och lägg in i lådorna när infrysningen är färdig! - SuperFrost kopplas från automatiskt. Behovsanpassat beroende på inlagd mängd, tidigast efter 30, senast efter 65 timmar. Infrysningen är färdig - SuperFrost-knappen är släkt - apparaten arbetar med engergibesparande normal drift igen. Observera: Vid SuperFrost arbetar apparaten med maximal kyleffekt, ljuden från kylaggregaten kan övergående vara högre. Du måste inte sätta på SuperFrost: - när redan frysta varor läggs in - när upp till ca. 2 kg färska livsmedel fryses in dagligen. Information om infrysning och lagring W Lämpat att frysa in är: kött, vilt, fågel, färsk fisk, grönsaker, frukt, mejeriprodukter, bröd, bagerivaror, färdigrätter. Ej lämpat är: huvudsallad, rättika, vindruvor, hela äpplen och päron, fett kött. W Som förpackningsmaterial är gängse fryspåsar, återanvändbara plast-, metall- och aluminiumbehållare lämpliga. W Låt inte färska livsmedel som skall frysas in komma i kontakt med redan infrysta livsmedel. Lägg alltid in torra förpackningar för att förhindra att de fryser ihop. W Märk alltid förpackningarna med datum och innehåll och överskrid inte den rekommenderade lagringslängden på frysvarorna, på så vis undviks att kvaliteten försämras. W Förpacka alltid livsmedel som du fryser in själv i portioner som är lämpliga för ditt hushåll. För att de snabbt skall frysa in till kärnan bör följande mängder per förpackning inte överskridas: - Frukt, grönsaker upp till 1 kg, - Kött upp till 2,5 kg. W Grönsaker blancheras (lägg i kokande vatten och låt koka 2-3 minuter, ta upp och låt svalna snabbt i kallt vatten) efter att man tvättat och delat upp i portioner. (Om du blancherar med ångkokare eller mikrovågsugn, följ motsvarande anvisningar). W Salta och krydda inte färska livsmedel och blancherade grönsaker innan de fryses in. Salta och krydda annan mat endast lite grand. Olika kryddor ändrar smakintensiteten. S 5

6 W Frys inte in flaskor och burkar med kolsyrade drycker. De kan spricka. När drycker och flaskor snabbkyls, ta ut dem senast efter en timme igen från frysen! W För lagring: Den enskilda lådan och förvaringsplattan kan belastas med max. 25 kg. frysvaror. W Om du vill använda det maximala nyttoinnehållet, kan du ta ut lådorna och lagra frysvarorna direkt på förvaringsplattorna. W Ta ut lådor: dra ut till stopp och lyft upp framme. W Lagra alltid liknande frysvaror tillsammans, därmed förhindras att dörren öppnas onödigt länge och det sparar energi. W Överskrid inte angivna lagringstider. Kylbatterierna* W För att tina upp ta bara ut så mycket som behövs direkt. Tillaga helst upptinade livsmedel utan att vänta för länge. - Frysbrickan gör att det går att frysa in bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror en och en. Den förhindrar att det fryser ihop. Formen på frysvarorna bibehålls och det blir enklare att portionera senare. W Sprid ut frysvarorna på frysbrickan W Lås frysvarorna bli genomfrysta 10 till 12 timmar, lägg sedan i fryspåse eller behållare och förvara i en låda. W Sprid ut frysvarorna igen glest för att tina upp. Du kan tina upp frysvaror: i bakugnen/varmluftsugnen i mikrovågsugnen i rumstemperatur i kylutrymmet; kylan som avges från frysvarorna används för att kyla livsmedlen. - Upptinade platta kött- och fiskportioner kan tillagas hett. - Grönsaker kan tillagas frysta (halva tillagningstiden jämfört med färska grönsaker). förhindrar en snabb temperaturökning vid strömavbrott livsmedlens kvalitet bibehålls bättre. Kylbatterierna kan du antingen frysa in och lagra på frysbrickan eller i taket på frysutrymmet*. W Sätta i kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Skjut in kylbatteriet i taket på frysutrymmet upp och haka in framtill. W Ta ut kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Ta tag i kylbatteriet på sidan och tryck ut nedåt. VarioSpace* - Genom att dra ut en låda och förvaringsplattan får du plats för stora frysvaror på 2 lådhöjder.t.ex. kan fågel, kött, stora viltdelar frysas in hela och sedan tillagas "i en del". Höga bagerivaror och glassförpackningar kan lagras. - Efter behov kan du ta ut 1, 2 eller alla lådor och förvaringsplattor och därmed utnyttja hela innerutrymmet. Tänk på att en förvaringsplatta får belastas med max. 25 kg. - Ta ut lådan, dra Utrustning Infosystemet* De frysta livsmedlen bör förbrukas inom de rekommenderade lagringstiderna. Siffrorna mellan symbolerna anger lagringstiden i månader för flera olika typer av frysvaror. De angivna lagringstiderna är riktvärden för färska livsmedel som fryses in. Om det övre eller nedre värdet gäller, beror på livsmedlens kvalitet och förbehandlingen fram till infrysningen. För fetare livsmedel gäller alltid de nedre värdena. Färdigrätter Glass Korv Bröd Fisk Svamp Vilt Griskött Grönsaker Frukt 6 till stopp och lyft upp framme. - Ta ut förvaringsplattan, lyft upp framme och dra ut. - För att sätta i; Skjut in förvaringsplattan till stopp. Fågel Nöt/kalv

7 Rengöra Avfrostningsinformation I frysrummet bildas efter en längre användningstid ett frost- eller islager beroende på hur ofta dörren öppnas och inlagda "varma" livsmedel. Det här helt normalt. Ett tjockare islager ökar dock energiförbrukningen. Avfrosta därför apparaten med jämna mellanrum: W Koppla på SuperFrost en dag innan avfrostningen, frysvarorna får en "kylreserv". W Stänga av apparaten för att frosta av: - Tryck på På-/Avknappen så att temperaturangivelsen slocknar. Om displayen inte slocknar är barnlåset aktivt! - Dra ut nätkontakten. W Linda in frysvarorna, ev. i fryslådan, i tidningspapper eller täcken och förvara på ett kallt ställe. W Ställ in en kastrull med hett, ej kokande vatten på en platta att skynda på upptiningen. Använd inga elektriska uppvärmnings- eller ångrengöringsapparater, upptiningssprejer, öppna lågor eller metallföremål för att ta bort is. Risk för personskador och materiella skador! W Låt apparatdörren vara öppen under avfrostningen. Torka upp smältvattnet i golvnedsänkningen med en svamp eller trasa. Rengör och torka sedan apparaten. Rengöra W Principiellt skall apparaten stängas av innan den rengörs. Dra ut nätkontakten och skruva ut/utlös de förkopplade säkringarna. W Rengör innerutrymmet och utrustningsdelar med ljummet vatten och lite diskmedel för hand. Arbeta inte med ångrengöringsapparater - risk för personskador och materiella skador! W Vi rekommenderar mjuka trasor och en allrengörare med neutralt ph-värde. Använd endast livsmedelskompatibla rengörings- och skötselmedel inuti apparaten. W Använd inga svampar som sliter/repar, ej koncentrerat rengöringsmedel och absolut inte rengörings- eller lösningsmedel som innehåller sand, klorid eller syra; de skadar ytan och leda till korrosion. W Se till att det inte kommer in rengöringsvatten i ventilationsgallren och elektriska delar. Torka apparaten torr. - Skada eller ta inte bort typskylten inuti apparaten - den är viktig för kundservicen. W Anslut/sätta sedan på apparaten igen, sätt på "SuperFrost" och lägg i frysvarorna när temperaturen börjar sjunka. Om apparaten inte skall användas under en längre tid, töm den, dra ut nätkontakten, rengör såsom beskrivits och låt dörren vara öppen för att förhindra dålig lukt. Störningar - Problem? Om en störning skulle inträffa vid användningen, kontrollera om störningen ev. beror på ett manöverfel, i detta fall måste nämligen användaren stå för kostnaderna också under den tid då garantin gäller. Följande störningar kan du åtgärda själv genom att kontrollera de möjliga orsakerna: Störning - möjlig orsak och åtgärd Apparaten arbetar inte, displayen är mörk - Är apparaten korrekt påsatt? - Är nätkontakten rätt isatt i uttaget? - Är säkringen till uttaget OK? För höga ljud - Står apparaten stadigt på golvet, börjar möbler eller föremål som står bredvid vibrera från kylaggregatet som går? Skjut ev. på apparaten, rikta med de justerbara fötterna, flytta isär flaskor och kärl. - Normalt är: strömningsljud, ett bubblande eller skvalpande, de kommer från kylmedlet som flyter i kylkretsloppet. Ett kort klickande. Uppstår alltid när kylaggregatet (motorn) sätts på eller stängs av automatiskt. Ett motorbrummande. Det låter kort lite högre när aggregatet sätts på. När SuperFrost är på, färska livsmedel har lagts in eller om dörren har varit öppen länge ökas automatiskt kyleffekten. Kompressorn går länge - För energisparande modeller är det funktionsmässigt OK. Den varvtalsreglerade* kompressorn kopplar till ett längre varvtal när kylbehovet är lägre. Även om gångtiden ökas därigenom, upp till nästan konstant gång, sparas energi. Larmet går, temperaturen är inte tillräckligt kall - Har för stora mängder färska livsmedel lagts in utan Super- Frost? (se avsnitt "SuperFrost") - Stängs apparatens dörr riktigt? - Är luftning och avluftning tillräcklig? Se till att ev. ventilationsgaller är fria. - Är omgivningstemperaturen för varm? (se avsnitt "Bestämmelser") - Har apparaten öppnats för ofta eller för länge? - Vänta om den nödvändiga temperaturen ev. ställs in igen av sig själv. Visas på displayen Ett strömavbrott har inträffat, gör såsom beskrivs i avsnittet "Strömavbrott-/FrostControl-angivelse". Kundservice och typskylt Om ingen av orsakerna ovan föreligger och du inte kan åtgärda störningen själv eller om det visas "F0" till "F5" på temperaturangivelsen betyder detta: Ett fel föreligger. Vänd dig då till din närmaste kundservice (bifogad förteckning). Meddela då den här angivelsen samt även apparatbeteckningen 1, servicenr. 2, serienr. 3 från typskylten. Det gör snabb och direkt service möjligt. Typskylten finns inuti apparaten på vänster sida. Lämna apparaten stängd tills kundservicen kommer för att undvika mer kylförlust. S 7

8 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * D Ochsenhausen **

7081 929-01. Bruksanvisning Kyl och frys kombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kyl och frys kombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kyl och frys kombination S 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Apparaten med en blick Temperaturinställningsdisplay,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanweisung Seite 2 D Operating instructions Page 6 GB Pagina 10 NL Weintemperierschrank Multi-temperature wine cabinet Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast Mode d'emploi Page 14 F Istruzione d'uso

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kyl/frys-kombinationen i bruk.

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

bruksanvisning Ki 1082 U A+

bruksanvisning Ki 1082 U A+ bruksanvisning Ki 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER APPARATEN...5 Termostatinställning...5 MATFÖRVARING

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information om hur man bör

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL Läs användarmanualen noggrant innan frysboxen tas i bruk. Manualen innehåller information som hjälper dig att använda frysen optimalt

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och tas i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder kyl/frys-kombinationen. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 158 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 158 1.2 Tillverkarens ansvar 159 1.3 Apparatens syfte 159 1.4 Avfallshantering 159 1.5 Identifikationsdekal 160 1.6 Denna bruksanvisning 160

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV TDS 10 M SV BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Tekniska data... 3 Transport

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG INSTALLATION ANVÄNDNING AV APPARATEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING SERVICE 84 INNAN APPARATEN ANVÄNDS Apparaten

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 180908 7082674-00 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

FB1350A+ GB SV FI. Instruction for use. Användarinstruktioner. Käyttöohjeet

FB1350A+ GB SV FI. Instruction for use. Användarinstruktioner. Käyttöohjeet FB1350A+ GB SV FI Instruction for use Användarinstruktioner Käyttöohjeet Item 8 Grattis till ditt inköp! Frysen du har köpt tillhör produktserien från CYLINDA och representerar en harmonisk sammansättning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant.

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV FRYSEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING KUNDTJÄNST

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

bruksanvisning KF 1160 A+

bruksanvisning KF 1160 A+ bruksanvisning KF 1160 A+ Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK... 2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Säkerhetsvarningar... 3 Installation och användning... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 OLIKA FUNKTIONER

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med PerfectFresh-zon, NoFrost-system och ismaskin KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med NoFrost och DynaCool KFN 14923 SD-1 KFN 14923 SD ed/cs Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan kyl/frys-kombinationen installeras och

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FQ60XP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2

Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser. 1. Ansvarsfördelning Sid 2 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stöd och tillsyn Leg. Dietist Karlstad 2011-05-06 Instruktion för att förhindra livsmedelsburna sjukdomar - hemtjänst och vårdboende med hemtjänstinsatser Bakgrund Primärt

Läs mer

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit KÖK BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad Fukt-, värme- och reptålig laminatbänkskiva som är lätt att rengöra. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. milt rengöringsmedel eller tvållösning. Eftertorka

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer