Bruksanvisning för frys, integrerad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för frys, integrerad"

Transkript

1 Bruksanvisning för frys, integrerad S IG 6er 5107

2 Översikt Reglage och kontrollelement, bild A1 1 Temperatur- och inställningsangivelse, 6 2 A med na-angivelse för strömavbrott och FrostControl med varmaste temperaturavkänning 2 Inställningsknappar för temperatur: UP = varmare, DOWN = kallare, rekommenderad inställning: -18 C 3 På-/Av-knapp 4 SuperFrost-knapp, lyser = påkopplad funktion För att snabbt frysa in stora mängder färska livsmedel. Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Vänta ca timmar. Lägg sedan in de färska livsmedlen i de övre facken. SuperFrost kopplas från behovsanpassat - den normala driften tar över automatiskt igen. 5 Larmavstängningsknapp för ljudvarnare 6 Barnlåsangivelse, lyser = påkopplad funktion, mot ofrivillig avstängning. Mer information finns i avsnittet "Extrafunktioner". Typskylt, bild A2 1 Apparatbeteckning 2 Servicenr. 3 Serienr. 4 Fryskapacitet i kg/24 timmar Apparat- och utrustningsöversikt Bild A 1 Reglage- och kontrollelement 2 Kylbatteri* Frysbricka* 4 Lådor med infosystem* 5 VarioSpace genom fackförstoring 6 Typskylt Tillverkaren arbetar hela tiden med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber därför om förståelse för att vi måste reservera oss för ändringar av form, utrustning och teknik.

3 Spara bruksanvisningen noga och lämna också över den till en eventuell senare ägare. Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Innehållsförteckning sida Bruksanvisning Översikt... 2 Innehållsförteckning... 3 Bestämmelser... 3 Information om hur du sparar energi... 3 Säkerhets- och varningsinformation... 3 Information om avfallshantering... 3 Information om uppställning... 3 Ansluta... 4 Börja använda och kontrollelement... 4 Sätta på och stänga av... 4 Ställa in temperatur... 4 Temperaturangivelse... 4 Larm - ljudvarnare... 4 Strömavbrott-/FrostControl-angivelse... 5 Extrafunktioner - barnlås... 5 Angivelsens ljusstyrka*... 5 SuperFrost... 5 Information om infrysning och lagring... 5 Utrustning... 6 Infosystem... 6 Frysbricka... 6 Kylbatterier... 6 VarioSpace*... 6 Rengöra... 7 Störningar - problem... 7 Kundservice och typskylt... 7 Bestämmelser W Apparaten är avsedd att frysa in och lagra livsmedel och för att göra is. Den är konstruerad för hushållsbruk. För annan användning kan ingen garanti ges att apparaten fungerar felfritt. W Apparaten är beroende på klimatklass konstruerad för att användas i begränsade omgivningstemperaturer. De bör inte under- eller överskridas! Klimatklassen för din apparat finns angiven på typskylten. Betydelsen är följande: Klimatklass för omgivningstemperatur SN, N upp till + 32 C ST upp till + 38 C T upp till + 43 C - Att apparaten fungerar felfritt garanteras till en nedre omgivningstemperatur på +5 C. - Tätheten för kylmedelscirkulationen är kontrollerad. - Apparaten uppfyller de hithörande säkerhetsbestämmelserna plus EG-direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG. Information om hur du sparar energi W Se till luftnings- och avluftningssektionerna är fria. W Öppna dörren så kort tid som möjligt. W Ha livsmedlen sorterade. Överskrid inte den angivna lagringstiden. W Förvara alla livsmedel väl förpackade och övertäckta, frostbildning förhindras. W Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen. W Låt djupfrysta varor tina upp i kylrum. W Håll dörren till frysen stängd om det inträffat en störning. Därigenom fördröjs kylförlusten. Kvaliteten på frysvarorna bibehålls längre.! Säkerhets- och varningsinformation Information om avfallshantering Förpackningen är tillverkad av material som kan återvinnas. - Wellpapp/papp - Formdelar av skummad polystyrol - Folier av polyetylen - Band av polypropylen W Förpackningsmaterial är ingen leksak för barn - kvävningsfara genom folier! W Lämna in förpackningen till en officiell återvinningsstation. När apparaten har tjänat klart: Den innehåller fortfarande värdefullt material och skall lämnas in för återvinning, ej som hushållsavfall. W Göra uttjänta apparater obrukbara. Dra ut nätkontakten, skär av anslutningskabeln och gör låset oanvändbart så att inte barn kan låsa sig inne. W Se till att kylmedelskretsloppet inte skadas när den uttjänta apparaten transporteras bort. W Uppgifter om kylmedlet apparaten innehåller finns på typskylten. W Avfallshanteringen av uttjänta apparater måste göras fackmässigt och korrekt i enlighet med de lokala gällande föreskrifterna och lagarna. Teknisk säkerhet W För att undvika person- och sakskador skall apparaten endast transporteras förpackad och ställas upp med hjälp av två personer. W Kylmedlet R 600a i frysen är miljövänligt men brännbart. W Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet. Kylmedel som stänker kan leda till ögonskador och antändas. W Om kylmedel kommer ut, åtgärda öppen eld eller antändningskällor i närheten av utloppsstället, dra ut nätkontakten och lufta rummet väl. W Om det finns skador på apparaten, fråga omgående hos leverantören innan den ansluts. W Montera och anslut endast apparaten enligt uppgifterna i bruksanvisningen för att det skall garanteras att den används säkert. W Koppla bort apparaten från elnätet vid fel: Dra ut nätkontakten (dra inte i själva kabeln) eller lös ut/skruva ut säkringen. W Låt endast kundservice utföra reparartioner och ingrepp på apparaten annars kan avsevärda faror uppstå för användaren. Samma sak gäller för att byta ut anslutningskabeln till elnätet. Säkerhet vid användningen W Lagra inga explosiva ämnen eller sprejburkar med brännbara drivmedel, som t.ex. butan, propan, pentan osv. i apparaten. Gaser som eventuellt kommer ut kan antändas genom elektriska komponenter. Du känner igen sådana sprejburkar på uppgifter om innehållet eller en symbol med eldslågor. W Lagra endast högprocentig alkohol tätt försluten och stående. W Hantera inte med öppen eld eller antändningskällor inuti apparaten. W Använd inga elektriska apparaten inuti apparaten (t.ex. ångrengörare, uppvärmningsutrustning, ismaskiner osv.). W Missbruka inte sockeln, lådor, dörrar osv. genom att använda dem som trappsteg eller stöd. S 3

4 W Den är apparaten är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, sensoriska eller mentala begränsningar, eller personer som inte tillräcklig erfarenhet och kunskaper, om de inte har fått instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur apparaten används, eller håller dem under uppsikt i början. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. W Undvik ihållande hudkontakt med kalla ytor eller kylda/frysta varor. Det kan leda till smärtor, avdomningar och förfrysningar. Vidtag skyddsåtgärder vid hudkontakt som är mer ihållande, använd t.ex. handskar. W Glass, särskilt sorbet eller istärningar bör inte ätas direkt efter att de tagits ut ur frysen eller när de är för kalla. Genom de låga temperaturerna finns "risk för brännskador". W Ät inga livsmedel som har lagrats för länge, det kan leda till livsmedelförgiftningar. Monterings- och ventilationsinformation W Se till att rörledningarna i kylkretsloppet inte skadas när apparaten ställs upp/monteras. W Undvik att montera på ställen med direkt solljus, bredvid spisen, värmeelement och dylikt. W Ventilationstvärsnitten får inte ändras. Se alltid till att luftning och avluftning är god! W Uppställningsrummet för apparaten måste enligt normen EN 378 ha en volym på 1 m 3 per 8 g kylmedelsfyllmängd med R 600a, så att ingen antändningsbar gas-luft-blandning kan bildas i uppställningsrummet för apparaten vid läckage. Uppgiften om kylmedelsmängd finns på typskylten inuti apparaten. W Montera endast in kylen/frysen i stabila möbler. W Beakta de bifogade monteringsanvisningarna. W Ta bort alla transportsäkringsdelar. Ansluta Strömtyp (växelström) och spänning på uppställningsplatsen måste överensstämma med uppgifterna på typskylten. Den finns på vänster sida inuti apparaten, bild A. W Anslut endast apparaten till ett korrekt installerat jordat uttag. W Säkringen till uttaget måste vara på 10 A eller högre, befinna sig utanför apparatens baksida och vara lätt åtkomlig. W Apparaten får inte - anslutas till fristående växelriktare*, - drivas tillsammans med så kallade energisparkontakter - elektroniken kan skadas, - anslutas tillsammans med andra apparater via en förlängningskabel - risk för överhettning. W När nätkabeln tas bort från apparatens baksida, ta bort kabelhållaren annars uppstår vibrationsljud! Börja använda och kontrollelement Sätta på och stänga av W Sätta på: Tryck på På-/Av-knappen 3 så att temperaturangivelsen lyser/blinkar. - Vid användningsstarten och när apparaten är varm, visas streck fram till att en temperatur under 0 C har uppnåtts. W Stänga av: Tryck på På-/Av-knappen ca. 2 sekunder så att temperaturangivelsen släcks. Ställa in temperatur Seriemässigt är apparaten inställd för normal drift, rekommendationen är -18 C. W Sänka temperaturen/kallare: Tryck på DOWN-inställningsknappen 2. W Höja temperaturen/varmare: Tryck på UP-inställningsknappen 2. - Under inställningen visas inställningsvärdet blinkande. - När man trycker första gången på temperaturinställningsknapparna visas det senaste inställda värdet (= börvärde) på displayen. - Genom fortsatta korta tryckningar ändras inställningsvärdet i steg på 1 C; genom en längre tryckning löpande. - Ca. 5 sek. efter den senaste knapptryckningen kopplas elektroniken om automatiskt, och den faktiska frystemperaturen (= ärvärde) visas. - Temperaturen kan ställas in från -14 C till - 28 C / utförande Australien -14 C till -26 C. Om den lägsta temperaturen kan uppnås är beroende av uppställningsplatsen, är omgivningstemperaturen hög är det inte möjligt. Temperaturangivelse Vid normal drift visas den varmaste frysvarutemperaturen 1 Angivelsen blinkar, om - temperaturinställningen ändras eller - temperaturen har stigit flera grader, som information för en kylförlust. T.ex. när man lägger in färska "varma" livsmedel och när man ta ut och sorterar frysta varor kan temperaturen stiga kort genom inströmmande varm luft. När man är klar med att lägga in eller sortera reglerar elektroniken temperaturen automatiskt till den senaste inställningen. En kort temperaturökning påverkar inte de frysta varorna. W Om ett "F 1" till "F 5" skulle visas på displayen, är det ett fel på apparaten. Kontakta då kundservicen och meddela vad som visas. Det gör snabb och direkt service möjligt. Larm - ljudvarnare Ljudvarnaren hjälper dig att skydda lagrade frysvaror och att spara energi. WLjudet tystnar när man trycker på knappen för larm Av 5, - automatisk, när den tillräckligt kalla lagertemperaturen har uppnåtts igen eller när dörren stängs. Dörrlarm - Det hörs alltid när dörren är öppen längre än ca. 60 sek. Ljudfrånkopplingen är aktiv så länge som dörren är öppen. När dörren stängs är larmfunktionen redo igen automatiskt. 4

5 Temperaturlarm - Det hörs alltid om frystemperaturen inte är kall nog (beroende på temperaturinställningen). - Samtidigt blinkar temperaturangivelsen. Orsaken kan vara om - varma färska livsmedel har lagts in för infrysning, - för mycket varm rumsluft har strömmat in när frysta varor har sorterats eller tagits ut. Temperaturangivelsen fortsätter att blinka tills larmstatusen är avslutad. Den kopplar då om från att blinka till att lysa konstant. Därmed är ljudvarnaren automatiskt funktionsklar igen. Strömavbrott-/FrostControl-angivelse Om ett lyser på displayen betyder det: Frystemperaturen har stigit för mycket de senaste timmarna eller dagarna genom ett strömavbrott. W Om du trycker på larmknappen 5 när visas, visas på displayen den varmaste temperaturen som var under strömavbrottet. - Beroende på uppvärmning eller till och med upptining bör kvaliteten på livsmedlen kontrolleras och man bör bestämma om de kan användas! - Den här "varmaste temperaturen" visas under ca. en minut. Därefter visar elektroniken den faktiska frystemperaturen som föreligger igen. Genom att trycka på larmknappen flera gånger raderas angivelsen i förtid. Efter ett strömavbrott fortsätter apparaten att arbeta med den senaste temperaturinställningen. Extrafunktioner Via inställningsläget går det att använda barnlåset och ändra ljusstyrkan på displayen* : Aktivera inställningsläge: W Tryck på SuperFrost-knappen ca. 5 sek. - SuperFrost-knappen blinkar - displayen visar c för barnlås. Observera: Respektive värde som kan ändras blinkar. W Välj den önskade funktionen med Up/Down-knappen: c = barnlås eller h = ljusstyrka. W Välj/bekräfta nu funktionen genom att trycka på SuperFrostknappen: För c = barnlås välj genom att trycka på Up/Down- knappen c1 = barnlås på eller c0 = barnlås av och bekräfta med SuperFrost-knappen. När symbolen 6 lyser är barnlåset aktivt. För h = ljusstyrka välj genom att trycka på Up/Down-knappen h1= minimal till h5 = maximal ljusstyrka och bekräfta med SuperFrostknappen. Lämna inställningsläget: W Genom att trycka på On/Off-knappen avslutar du inställningsläget; efter 2 min. kopplas elektroniken om automatiskt. Den normala regleringsdriften är aktiv igen. SuperFrost SuperFrost, Bild A1 Färska livsmedel skall så snabbt som möjligt frysas in till kärnan och ge redan lagrade frysvaror en "kylreserv". Detta möjliggör SuperFrost-anordningen. Därigenom bibehålls näringsvärdet, utseendet och smaken på frysta livsmedel bäst. W Du kan frysa in maximalt så mycket färska livsmedel inom 24 timmar som visas på typskylten under "Fryskapacitet"... kg/24h", bild A2, pos. 4. Den här maximala mängden frysvaror skiljer sig från modell och klimatklass. Frysa in med SuperFrost W Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Frystemperaturen sjunker, apparaten arbetar med största möjliga kyleffekt. W För mindre mängder som skall frysas in, vänta/förfrys ca. 6 timmar - det räcker normalt sett, för maximal mängd, se typskylten under Fryskapacitet, ca. 24 timmar. W Lägg sedan in de färska livsmedlen, företrädesvis i de nedre facken. Frys in de förpackade livsmedlen utan lådor vid maximal mängd, lägg direkt på frysutrymmets botten och lägg in i lådorna när infrysningen är färdig! - SuperFrost kopplas från automatiskt. Behovsanpassat beroende på inlagd mängd, tidigast efter 30, senast efter 65 timmar. Infrysningen är färdig - SuperFrost-knappen är släkt - apparaten arbetar med engergibesparande normal drift igen. Observera: Vid SuperFrost arbetar apparaten med maximal kyleffekt, ljuden från kylaggregaten kan övergående vara högre. Du måste inte sätta på SuperFrost: - när redan frysta varor läggs in - när upp till ca. 2 kg färska livsmedel fryses in dagligen. Information om infrysning och lagring W Lämpat att frysa in är: kött, vilt, fågel, färsk fisk, grönsaker, frukt, mejeriprodukter, bröd, bagerivaror, färdigrätter. Ej lämpat är: huvudsallad, rättika, vindruvor, hela äpplen och päron, fett kött. W Som förpackningsmaterial är gängse fryspåsar, återanvändbara plast-, metall- och aluminiumbehållare lämpliga. W Låt inte färska livsmedel som skall frysas in komma i kontakt med redan infrysta livsmedel. Lägg alltid in torra förpackningar för att förhindra att de fryser ihop. W Märk alltid förpackningarna med datum och innehåll och överskrid inte den rekommenderade lagringslängden på frysvarorna, på så vis undviks att kvaliteten försämras. W Förpacka alltid livsmedel som du fryser in själv i portioner som är lämpliga för ditt hushåll. För att de snabbt skall frysa in till kärnan bör följande mängder per förpackning inte överskridas: - Frukt, grönsaker upp till 1 kg, - Kött upp till 2,5 kg. W Grönsaker blancheras (lägg i kokande vatten och låt koka 2-3 minuter, ta upp och låt svalna snabbt i kallt vatten) efter att man tvättat och delat upp i portioner. (Om du blancherar med ångkokare eller mikrovågsugn, följ motsvarande anvisningar). W Salta och krydda inte färska livsmedel och blancherade grönsaker innan de fryses in. Salta och krydda annan mat endast lite grand. Olika kryddor ändrar smakintensiteten. S 5

6 W Frys inte in flaskor och burkar med kolsyrade drycker. De kan spricka. När drycker och flaskor snabbkyls, ta ut dem senast efter en timme igen från frysen! W För lagring: Den enskilda lådan och förvaringsplattan kan belastas med max. 25 kg. frysvaror. W Om du vill använda det maximala nyttoinnehållet, kan du ta ut lådorna och lagra frysvarorna direkt på förvaringsplattorna. W Ta ut lådor: dra ut till stopp och lyft upp framme. W Lagra alltid liknande frysvaror tillsammans, därmed förhindras att dörren öppnas onödigt länge och det sparar energi. W Överskrid inte angivna lagringstider. Kylbatterierna* W För att tina upp ta bara ut så mycket som behövs direkt. Tillaga helst upptinade livsmedel utan att vänta för länge. - Frysbrickan gör att det går att frysa in bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror en och en. Den förhindrar att det fryser ihop. Formen på frysvarorna bibehålls och det blir enklare att portionera senare. W Sprid ut frysvarorna på frysbrickan W Lås frysvarorna bli genomfrysta 10 till 12 timmar, lägg sedan i fryspåse eller behållare och förvara i en låda. W Sprid ut frysvarorna igen glest för att tina upp. Du kan tina upp frysvaror: i bakugnen/varmluftsugnen i mikrovågsugnen i rumstemperatur i kylutrymmet; kylan som avges från frysvarorna används för att kyla livsmedlen. - Upptinade platta kött- och fiskportioner kan tillagas hett. - Grönsaker kan tillagas frysta (halva tillagningstiden jämfört med färska grönsaker). förhindrar en snabb temperaturökning vid strömavbrott livsmedlens kvalitet bibehålls bättre. Kylbatterierna kan du antingen frysa in och lagra på frysbrickan eller i taket på frysutrymmet*. W Sätta i kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Skjut in kylbatteriet i taket på frysutrymmet upp och haka in framtill. W Ta ut kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Ta tag i kylbatteriet på sidan och tryck ut nedåt. VarioSpace* - Genom att dra ut en låda och förvaringsplattan får du plats för stora frysvaror på 2 lådhöjder.t.ex. kan fågel, kött, stora viltdelar frysas in hela och sedan tillagas "i en del". Höga bagerivaror och glassförpackningar kan lagras. - Efter behov kan du ta ut 1, 2 eller alla lådor och förvaringsplattor och därmed utnyttja hela innerutrymmet. Tänk på att en förvaringsplatta får belastas med max. 25 kg. - Ta ut lådan, dra Utrustning Infosystemet* De frysta livsmedlen bör förbrukas inom de rekommenderade lagringstiderna. Siffrorna mellan symbolerna anger lagringstiden i månader för flera olika typer av frysvaror. De angivna lagringstiderna är riktvärden för färska livsmedel som fryses in. Om det övre eller nedre värdet gäller, beror på livsmedlens kvalitet och förbehandlingen fram till infrysningen. För fetare livsmedel gäller alltid de nedre värdena. Färdigrätter Glass Korv Bröd Fisk Svamp Vilt Griskött Grönsaker Frukt 6 till stopp och lyft upp framme. - Ta ut förvaringsplattan, lyft upp framme och dra ut. - För att sätta i; Skjut in förvaringsplattan till stopp. Fågel Nöt/kalv

7 Rengöra Avfrostningsinformation I frysrummet bildas efter en längre användningstid ett frost- eller islager beroende på hur ofta dörren öppnas och inlagda "varma" livsmedel. Det här helt normalt. Ett tjockare islager ökar dock energiförbrukningen. Avfrosta därför apparaten med jämna mellanrum: W Koppla på SuperFrost en dag innan avfrostningen, frysvarorna får en "kylreserv". W Stänga av apparaten för att frosta av: - Tryck på På-/Avknappen så att temperaturangivelsen slocknar. Om displayen inte slocknar är barnlåset aktivt! - Dra ut nätkontakten. W Linda in frysvarorna, ev. i fryslådan, i tidningspapper eller täcken och förvara på ett kallt ställe. W Ställ in en kastrull med hett, ej kokande vatten på en platta att skynda på upptiningen. Använd inga elektriska uppvärmnings- eller ångrengöringsapparater, upptiningssprejer, öppna lågor eller metallföremål för att ta bort is. Risk för personskador och materiella skador! W Låt apparatdörren vara öppen under avfrostningen. Torka upp smältvattnet i golvnedsänkningen med en svamp eller trasa. Rengör och torka sedan apparaten. Rengöra W Principiellt skall apparaten stängas av innan den rengörs. Dra ut nätkontakten och skruva ut/utlös de förkopplade säkringarna. W Rengör innerutrymmet och utrustningsdelar med ljummet vatten och lite diskmedel för hand. Arbeta inte med ångrengöringsapparater - risk för personskador och materiella skador! W Vi rekommenderar mjuka trasor och en allrengörare med neutralt ph-värde. Använd endast livsmedelskompatibla rengörings- och skötselmedel inuti apparaten. W Använd inga svampar som sliter/repar, ej koncentrerat rengöringsmedel och absolut inte rengörings- eller lösningsmedel som innehåller sand, klorid eller syra; de skadar ytan och leda till korrosion. W Se till att det inte kommer in rengöringsvatten i ventilationsgallren och elektriska delar. Torka apparaten torr. - Skada eller ta inte bort typskylten inuti apparaten - den är viktig för kundservicen. W Anslut/sätta sedan på apparaten igen, sätt på "SuperFrost" och lägg i frysvarorna när temperaturen börjar sjunka. Om apparaten inte skall användas under en längre tid, töm den, dra ut nätkontakten, rengör såsom beskrivits och låt dörren vara öppen för att förhindra dålig lukt. Störningar - Problem? Om en störning skulle inträffa vid användningen, kontrollera om störningen ev. beror på ett manöverfel, i detta fall måste nämligen användaren stå för kostnaderna också under den tid då garantin gäller. Följande störningar kan du åtgärda själv genom att kontrollera de möjliga orsakerna: Störning - möjlig orsak och åtgärd Apparaten arbetar inte, displayen är mörk - Är apparaten korrekt påsatt? - Är nätkontakten rätt isatt i uttaget? - Är säkringen till uttaget OK? För höga ljud - Står apparaten stadigt på golvet, börjar möbler eller föremål som står bredvid vibrera från kylaggregatet som går? Skjut ev. på apparaten, rikta med de justerbara fötterna, flytta isär flaskor och kärl. - Normalt är: strömningsljud, ett bubblande eller skvalpande, de kommer från kylmedlet som flyter i kylkretsloppet. Ett kort klickande. Uppstår alltid när kylaggregatet (motorn) sätts på eller stängs av automatiskt. Ett motorbrummande. Det låter kort lite högre när aggregatet sätts på. När SuperFrost är på, färska livsmedel har lagts in eller om dörren har varit öppen länge ökas automatiskt kyleffekten. Kompressorn går länge - För energisparande modeller är det funktionsmässigt OK. Den varvtalsreglerade* kompressorn kopplar till ett längre varvtal när kylbehovet är lägre. Även om gångtiden ökas därigenom, upp till nästan konstant gång, sparas energi. Larmet går, temperaturen är inte tillräckligt kall - Har för stora mängder färska livsmedel lagts in utan Super- Frost? (se avsnitt "SuperFrost") - Stängs apparatens dörr riktigt? - Är luftning och avluftning tillräcklig? Se till att ev. ventilationsgaller är fria. - Är omgivningstemperaturen för varm? (se avsnitt "Bestämmelser") - Har apparaten öppnats för ofta eller för länge? - Vänta om den nödvändiga temperaturen ev. ställs in igen av sig själv. Visas på displayen Ett strömavbrott har inträffat, gör såsom beskrivs i avsnittet "Strömavbrott-/FrostControl-angivelse". Kundservice och typskylt Om ingen av orsakerna ovan föreligger och du inte kan åtgärda störningen själv eller om det visas "F0" till "F5" på temperaturangivelsen betyder detta: Ett fel föreligger. Vänd dig då till din närmaste kundservice (bifogad förteckning). Meddela då den här angivelsen samt även apparatbeteckningen 1, servicenr. 2, serienr. 3 från typskylten. Det gör snabb och direkt service möjligt. Typskylten finns inuti apparaten på vänster sida. Lämna apparaten stängd tills kundservicen kommer för att undvika mer kylförlust. S 7

8 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * D Ochsenhausen **

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanweisung Seite 2 D Operating instructions Page 6 GB Pagina 10 NL Weintemperierschrank Multi-temperature wine cabinet Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast Mode d'emploi Page 14 F Istruzione d'uso

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

bruksanvisning Ki 1082 U A+

bruksanvisning Ki 1082 U A+ bruksanvisning Ki 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER APPARATEN...5 Termostatinställning...5 MATFÖRVARING

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder kyl/frys-kombinationen. Därmed undviker du personskador och skador på kyl/frys-kombinationen.

Läs mer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV TDS 10 M SV BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Tekniska data... 3 Transport

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 180908 7082674-00 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet.

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet. ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTIONS D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TB15-18_02_03-2013

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE7000

Bruksanvisning Cebex SE7000 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 5 fasta och 5 lagringsbara program. Digital display

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalt rökskåp

Bruksanvisning. Digitalt rökskåp Bruksanvisning Digitalt rökskåp BTDS76P BTDS108P BTDS76CE-EU BTDS108CE-EU BTDS76CE-UK BTDS108CE-UK Bradley 4 Rack Bradley 6 Rack Bradley 4 Rack Bradley 6 Rack Digital Smoker Digital Smoker Digital Smoker

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer