Bruksanvisning för frys, integrerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för frys, integrerad"

Transkript

1 Bruksanvisning för frys, integrerad S IG 6er 5107

2 Översikt Reglage och kontrollelement, bild A1 1 Temperatur- och inställningsangivelse, 6 2 A med na-angivelse för strömavbrott och FrostControl med varmaste temperaturavkänning 2 Inställningsknappar för temperatur: UP = varmare, DOWN = kallare, rekommenderad inställning: -18 C 3 På-/Av-knapp 4 SuperFrost-knapp, lyser = påkopplad funktion För att snabbt frysa in stora mängder färska livsmedel. Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Vänta ca timmar. Lägg sedan in de färska livsmedlen i de övre facken. SuperFrost kopplas från behovsanpassat - den normala driften tar över automatiskt igen. 5 Larmavstängningsknapp för ljudvarnare 6 Barnlåsangivelse, lyser = påkopplad funktion, mot ofrivillig avstängning. Mer information finns i avsnittet "Extrafunktioner". Typskylt, bild A2 1 Apparatbeteckning 2 Servicenr. 3 Serienr. 4 Fryskapacitet i kg/24 timmar Apparat- och utrustningsöversikt Bild A 1 Reglage- och kontrollelement 2 Kylbatteri* Frysbricka* 4 Lådor med infosystem* 5 VarioSpace genom fackförstoring 6 Typskylt Tillverkaren arbetar hela tiden med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber därför om förståelse för att vi måste reservera oss för ändringar av form, utrustning och teknik.

3 Spara bruksanvisningen noga och lämna också över den till en eventuell senare ägare. Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Innehållsförteckning sida Bruksanvisning Översikt... 2 Innehållsförteckning... 3 Bestämmelser... 3 Information om hur du sparar energi... 3 Säkerhets- och varningsinformation... 3 Information om avfallshantering... 3 Information om uppställning... 3 Ansluta... 4 Börja använda och kontrollelement... 4 Sätta på och stänga av... 4 Ställa in temperatur... 4 Temperaturangivelse... 4 Larm - ljudvarnare... 4 Strömavbrott-/FrostControl-angivelse... 5 Extrafunktioner - barnlås... 5 Angivelsens ljusstyrka*... 5 SuperFrost... 5 Information om infrysning och lagring... 5 Utrustning... 6 Infosystem... 6 Frysbricka... 6 Kylbatterier... 6 VarioSpace*... 6 Rengöra... 7 Störningar - problem... 7 Kundservice och typskylt... 7 Bestämmelser W Apparaten är avsedd att frysa in och lagra livsmedel och för att göra is. Den är konstruerad för hushållsbruk. För annan användning kan ingen garanti ges att apparaten fungerar felfritt. W Apparaten är beroende på klimatklass konstruerad för att användas i begränsade omgivningstemperaturer. De bör inte under- eller överskridas! Klimatklassen för din apparat finns angiven på typskylten. Betydelsen är följande: Klimatklass för omgivningstemperatur SN, N upp till + 32 C ST upp till + 38 C T upp till + 43 C - Att apparaten fungerar felfritt garanteras till en nedre omgivningstemperatur på +5 C. - Tätheten för kylmedelscirkulationen är kontrollerad. - Apparaten uppfyller de hithörande säkerhetsbestämmelserna plus EG-direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG. Information om hur du sparar energi W Se till luftnings- och avluftningssektionerna är fria. W Öppna dörren så kort tid som möjligt. W Ha livsmedlen sorterade. Överskrid inte den angivna lagringstiden. W Förvara alla livsmedel väl förpackade och övertäckta, frostbildning förhindras. W Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen. W Låt djupfrysta varor tina upp i kylrum. W Håll dörren till frysen stängd om det inträffat en störning. Därigenom fördröjs kylförlusten. Kvaliteten på frysvarorna bibehålls längre.! Säkerhets- och varningsinformation Information om avfallshantering Förpackningen är tillverkad av material som kan återvinnas. - Wellpapp/papp - Formdelar av skummad polystyrol - Folier av polyetylen - Band av polypropylen W Förpackningsmaterial är ingen leksak för barn - kvävningsfara genom folier! W Lämna in förpackningen till en officiell återvinningsstation. När apparaten har tjänat klart: Den innehåller fortfarande värdefullt material och skall lämnas in för återvinning, ej som hushållsavfall. W Göra uttjänta apparater obrukbara. Dra ut nätkontakten, skär av anslutningskabeln och gör låset oanvändbart så att inte barn kan låsa sig inne. W Se till att kylmedelskretsloppet inte skadas när den uttjänta apparaten transporteras bort. W Uppgifter om kylmedlet apparaten innehåller finns på typskylten. W Avfallshanteringen av uttjänta apparater måste göras fackmässigt och korrekt i enlighet med de lokala gällande föreskrifterna och lagarna. Teknisk säkerhet W För att undvika person- och sakskador skall apparaten endast transporteras förpackad och ställas upp med hjälp av två personer. W Kylmedlet R 600a i frysen är miljövänligt men brännbart. W Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet. Kylmedel som stänker kan leda till ögonskador och antändas. W Om kylmedel kommer ut, åtgärda öppen eld eller antändningskällor i närheten av utloppsstället, dra ut nätkontakten och lufta rummet väl. W Om det finns skador på apparaten, fråga omgående hos leverantören innan den ansluts. W Montera och anslut endast apparaten enligt uppgifterna i bruksanvisningen för att det skall garanteras att den används säkert. W Koppla bort apparaten från elnätet vid fel: Dra ut nätkontakten (dra inte i själva kabeln) eller lös ut/skruva ut säkringen. W Låt endast kundservice utföra reparartioner och ingrepp på apparaten annars kan avsevärda faror uppstå för användaren. Samma sak gäller för att byta ut anslutningskabeln till elnätet. Säkerhet vid användningen W Lagra inga explosiva ämnen eller sprejburkar med brännbara drivmedel, som t.ex. butan, propan, pentan osv. i apparaten. Gaser som eventuellt kommer ut kan antändas genom elektriska komponenter. Du känner igen sådana sprejburkar på uppgifter om innehållet eller en symbol med eldslågor. W Lagra endast högprocentig alkohol tätt försluten och stående. W Hantera inte med öppen eld eller antändningskällor inuti apparaten. W Använd inga elektriska apparaten inuti apparaten (t.ex. ångrengörare, uppvärmningsutrustning, ismaskiner osv.). W Missbruka inte sockeln, lådor, dörrar osv. genom att använda dem som trappsteg eller stöd. S 3

4 W Den är apparaten är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, sensoriska eller mentala begränsningar, eller personer som inte tillräcklig erfarenhet och kunskaper, om de inte har fått instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur apparaten används, eller håller dem under uppsikt i början. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. W Undvik ihållande hudkontakt med kalla ytor eller kylda/frysta varor. Det kan leda till smärtor, avdomningar och förfrysningar. Vidtag skyddsåtgärder vid hudkontakt som är mer ihållande, använd t.ex. handskar. W Glass, särskilt sorbet eller istärningar bör inte ätas direkt efter att de tagits ut ur frysen eller när de är för kalla. Genom de låga temperaturerna finns "risk för brännskador". W Ät inga livsmedel som har lagrats för länge, det kan leda till livsmedelförgiftningar. Monterings- och ventilationsinformation W Se till att rörledningarna i kylkretsloppet inte skadas när apparaten ställs upp/monteras. W Undvik att montera på ställen med direkt solljus, bredvid spisen, värmeelement och dylikt. W Ventilationstvärsnitten får inte ändras. Se alltid till att luftning och avluftning är god! W Uppställningsrummet för apparaten måste enligt normen EN 378 ha en volym på 1 m 3 per 8 g kylmedelsfyllmängd med R 600a, så att ingen antändningsbar gas-luft-blandning kan bildas i uppställningsrummet för apparaten vid läckage. Uppgiften om kylmedelsmängd finns på typskylten inuti apparaten. W Montera endast in kylen/frysen i stabila möbler. W Beakta de bifogade monteringsanvisningarna. W Ta bort alla transportsäkringsdelar. Ansluta Strömtyp (växelström) och spänning på uppställningsplatsen måste överensstämma med uppgifterna på typskylten. Den finns på vänster sida inuti apparaten, bild A. W Anslut endast apparaten till ett korrekt installerat jordat uttag. W Säkringen till uttaget måste vara på 10 A eller högre, befinna sig utanför apparatens baksida och vara lätt åtkomlig. W Apparaten får inte - anslutas till fristående växelriktare*, - drivas tillsammans med så kallade energisparkontakter - elektroniken kan skadas, - anslutas tillsammans med andra apparater via en förlängningskabel - risk för överhettning. W När nätkabeln tas bort från apparatens baksida, ta bort kabelhållaren annars uppstår vibrationsljud! Börja använda och kontrollelement Sätta på och stänga av W Sätta på: Tryck på På-/Av-knappen 3 så att temperaturangivelsen lyser/blinkar. - Vid användningsstarten och när apparaten är varm, visas streck fram till att en temperatur under 0 C har uppnåtts. W Stänga av: Tryck på På-/Av-knappen ca. 2 sekunder så att temperaturangivelsen släcks. Ställa in temperatur Seriemässigt är apparaten inställd för normal drift, rekommendationen är -18 C. W Sänka temperaturen/kallare: Tryck på DOWN-inställningsknappen 2. W Höja temperaturen/varmare: Tryck på UP-inställningsknappen 2. - Under inställningen visas inställningsvärdet blinkande. - När man trycker första gången på temperaturinställningsknapparna visas det senaste inställda värdet (= börvärde) på displayen. - Genom fortsatta korta tryckningar ändras inställningsvärdet i steg på 1 C; genom en längre tryckning löpande. - Ca. 5 sek. efter den senaste knapptryckningen kopplas elektroniken om automatiskt, och den faktiska frystemperaturen (= ärvärde) visas. - Temperaturen kan ställas in från -14 C till - 28 C / utförande Australien -14 C till -26 C. Om den lägsta temperaturen kan uppnås är beroende av uppställningsplatsen, är omgivningstemperaturen hög är det inte möjligt. Temperaturangivelse Vid normal drift visas den varmaste frysvarutemperaturen 1 Angivelsen blinkar, om - temperaturinställningen ändras eller - temperaturen har stigit flera grader, som information för en kylförlust. T.ex. när man lägger in färska "varma" livsmedel och när man ta ut och sorterar frysta varor kan temperaturen stiga kort genom inströmmande varm luft. När man är klar med att lägga in eller sortera reglerar elektroniken temperaturen automatiskt till den senaste inställningen. En kort temperaturökning påverkar inte de frysta varorna. W Om ett "F 1" till "F 5" skulle visas på displayen, är det ett fel på apparaten. Kontakta då kundservicen och meddela vad som visas. Det gör snabb och direkt service möjligt. Larm - ljudvarnare Ljudvarnaren hjälper dig att skydda lagrade frysvaror och att spara energi. WLjudet tystnar när man trycker på knappen för larm Av 5, - automatisk, när den tillräckligt kalla lagertemperaturen har uppnåtts igen eller när dörren stängs. Dörrlarm - Det hörs alltid när dörren är öppen längre än ca. 60 sek. Ljudfrånkopplingen är aktiv så länge som dörren är öppen. När dörren stängs är larmfunktionen redo igen automatiskt. 4

5 Temperaturlarm - Det hörs alltid om frystemperaturen inte är kall nog (beroende på temperaturinställningen). - Samtidigt blinkar temperaturangivelsen. Orsaken kan vara om - varma färska livsmedel har lagts in för infrysning, - för mycket varm rumsluft har strömmat in när frysta varor har sorterats eller tagits ut. Temperaturangivelsen fortsätter att blinka tills larmstatusen är avslutad. Den kopplar då om från att blinka till att lysa konstant. Därmed är ljudvarnaren automatiskt funktionsklar igen. Strömavbrott-/FrostControl-angivelse Om ett lyser på displayen betyder det: Frystemperaturen har stigit för mycket de senaste timmarna eller dagarna genom ett strömavbrott. W Om du trycker på larmknappen 5 när visas, visas på displayen den varmaste temperaturen som var under strömavbrottet. - Beroende på uppvärmning eller till och med upptining bör kvaliteten på livsmedlen kontrolleras och man bör bestämma om de kan användas! - Den här "varmaste temperaturen" visas under ca. en minut. Därefter visar elektroniken den faktiska frystemperaturen som föreligger igen. Genom att trycka på larmknappen flera gånger raderas angivelsen i förtid. Efter ett strömavbrott fortsätter apparaten att arbeta med den senaste temperaturinställningen. Extrafunktioner Via inställningsläget går det att använda barnlåset och ändra ljusstyrkan på displayen* : Aktivera inställningsläge: W Tryck på SuperFrost-knappen ca. 5 sek. - SuperFrost-knappen blinkar - displayen visar c för barnlås. Observera: Respektive värde som kan ändras blinkar. W Välj den önskade funktionen med Up/Down-knappen: c = barnlås eller h = ljusstyrka. W Välj/bekräfta nu funktionen genom att trycka på SuperFrostknappen: För c = barnlås välj genom att trycka på Up/Down- knappen c1 = barnlås på eller c0 = barnlås av och bekräfta med SuperFrost-knappen. När symbolen 6 lyser är barnlåset aktivt. För h = ljusstyrka välj genom att trycka på Up/Down-knappen h1= minimal till h5 = maximal ljusstyrka och bekräfta med SuperFrostknappen. Lämna inställningsläget: W Genom att trycka på On/Off-knappen avslutar du inställningsläget; efter 2 min. kopplas elektroniken om automatiskt. Den normala regleringsdriften är aktiv igen. SuperFrost SuperFrost, Bild A1 Färska livsmedel skall så snabbt som möjligt frysas in till kärnan och ge redan lagrade frysvaror en "kylreserv". Detta möjliggör SuperFrost-anordningen. Därigenom bibehålls näringsvärdet, utseendet och smaken på frysta livsmedel bäst. W Du kan frysa in maximalt så mycket färska livsmedel inom 24 timmar som visas på typskylten under "Fryskapacitet"... kg/24h", bild A2, pos. 4. Den här maximala mängden frysvaror skiljer sig från modell och klimatklass. Frysa in med SuperFrost W Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Frystemperaturen sjunker, apparaten arbetar med största möjliga kyleffekt. W För mindre mängder som skall frysas in, vänta/förfrys ca. 6 timmar - det räcker normalt sett, för maximal mängd, se typskylten under Fryskapacitet, ca. 24 timmar. W Lägg sedan in de färska livsmedlen, företrädesvis i de nedre facken. Frys in de förpackade livsmedlen utan lådor vid maximal mängd, lägg direkt på frysutrymmets botten och lägg in i lådorna när infrysningen är färdig! - SuperFrost kopplas från automatiskt. Behovsanpassat beroende på inlagd mängd, tidigast efter 30, senast efter 65 timmar. Infrysningen är färdig - SuperFrost-knappen är släkt - apparaten arbetar med engergibesparande normal drift igen. Observera: Vid SuperFrost arbetar apparaten med maximal kyleffekt, ljuden från kylaggregaten kan övergående vara högre. Du måste inte sätta på SuperFrost: - när redan frysta varor läggs in - när upp till ca. 2 kg färska livsmedel fryses in dagligen. Information om infrysning och lagring W Lämpat att frysa in är: kött, vilt, fågel, färsk fisk, grönsaker, frukt, mejeriprodukter, bröd, bagerivaror, färdigrätter. Ej lämpat är: huvudsallad, rättika, vindruvor, hela äpplen och päron, fett kött. W Som förpackningsmaterial är gängse fryspåsar, återanvändbara plast-, metall- och aluminiumbehållare lämpliga. W Låt inte färska livsmedel som skall frysas in komma i kontakt med redan infrysta livsmedel. Lägg alltid in torra förpackningar för att förhindra att de fryser ihop. W Märk alltid förpackningarna med datum och innehåll och överskrid inte den rekommenderade lagringslängden på frysvarorna, på så vis undviks att kvaliteten försämras. W Förpacka alltid livsmedel som du fryser in själv i portioner som är lämpliga för ditt hushåll. För att de snabbt skall frysa in till kärnan bör följande mängder per förpackning inte överskridas: - Frukt, grönsaker upp till 1 kg, - Kött upp till 2,5 kg. W Grönsaker blancheras (lägg i kokande vatten och låt koka 2-3 minuter, ta upp och låt svalna snabbt i kallt vatten) efter att man tvättat och delat upp i portioner. (Om du blancherar med ångkokare eller mikrovågsugn, följ motsvarande anvisningar). W Salta och krydda inte färska livsmedel och blancherade grönsaker innan de fryses in. Salta och krydda annan mat endast lite grand. Olika kryddor ändrar smakintensiteten. S 5

6 W Frys inte in flaskor och burkar med kolsyrade drycker. De kan spricka. När drycker och flaskor snabbkyls, ta ut dem senast efter en timme igen från frysen! W För lagring: Den enskilda lådan och förvaringsplattan kan belastas med max. 25 kg. frysvaror. W Om du vill använda det maximala nyttoinnehållet, kan du ta ut lådorna och lagra frysvarorna direkt på förvaringsplattorna. W Ta ut lådor: dra ut till stopp och lyft upp framme. W Lagra alltid liknande frysvaror tillsammans, därmed förhindras att dörren öppnas onödigt länge och det sparar energi. W Överskrid inte angivna lagringstider. Kylbatterierna* W För att tina upp ta bara ut så mycket som behövs direkt. Tillaga helst upptinade livsmedel utan att vänta för länge. - Frysbrickan gör att det går att frysa in bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror en och en. Den förhindrar att det fryser ihop. Formen på frysvarorna bibehålls och det blir enklare att portionera senare. W Sprid ut frysvarorna på frysbrickan W Lås frysvarorna bli genomfrysta 10 till 12 timmar, lägg sedan i fryspåse eller behållare och förvara i en låda. W Sprid ut frysvarorna igen glest för att tina upp. Du kan tina upp frysvaror: i bakugnen/varmluftsugnen i mikrovågsugnen i rumstemperatur i kylutrymmet; kylan som avges från frysvarorna används för att kyla livsmedlen. - Upptinade platta kött- och fiskportioner kan tillagas hett. - Grönsaker kan tillagas frysta (halva tillagningstiden jämfört med färska grönsaker). förhindrar en snabb temperaturökning vid strömavbrott livsmedlens kvalitet bibehålls bättre. Kylbatterierna kan du antingen frysa in och lagra på frysbrickan eller i taket på frysutrymmet*. W Sätta i kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Skjut in kylbatteriet i taket på frysutrymmet upp och haka in framtill. W Ta ut kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Ta tag i kylbatteriet på sidan och tryck ut nedåt. VarioSpace* - Genom att dra ut en låda och förvaringsplattan får du plats för stora frysvaror på 2 lådhöjder.t.ex. kan fågel, kött, stora viltdelar frysas in hela och sedan tillagas "i en del". Höga bagerivaror och glassförpackningar kan lagras. - Efter behov kan du ta ut 1, 2 eller alla lådor och förvaringsplattor och därmed utnyttja hela innerutrymmet. Tänk på att en förvaringsplatta får belastas med max. 25 kg. - Ta ut lådan, dra Utrustning Infosystemet* De frysta livsmedlen bör förbrukas inom de rekommenderade lagringstiderna. Siffrorna mellan symbolerna anger lagringstiden i månader för flera olika typer av frysvaror. De angivna lagringstiderna är riktvärden för färska livsmedel som fryses in. Om det övre eller nedre värdet gäller, beror på livsmedlens kvalitet och förbehandlingen fram till infrysningen. För fetare livsmedel gäller alltid de nedre värdena. Färdigrätter Glass Korv Bröd Fisk Svamp Vilt Griskött Grönsaker Frukt 6 till stopp och lyft upp framme. - Ta ut förvaringsplattan, lyft upp framme och dra ut. - För att sätta i; Skjut in förvaringsplattan till stopp. Fågel Nöt/kalv

7 Rengöra Avfrostningsinformation I frysrummet bildas efter en längre användningstid ett frost- eller islager beroende på hur ofta dörren öppnas och inlagda "varma" livsmedel. Det här helt normalt. Ett tjockare islager ökar dock energiförbrukningen. Avfrosta därför apparaten med jämna mellanrum: W Koppla på SuperFrost en dag innan avfrostningen, frysvarorna får en "kylreserv". W Stänga av apparaten för att frosta av: - Tryck på På-/Avknappen så att temperaturangivelsen slocknar. Om displayen inte slocknar är barnlåset aktivt! - Dra ut nätkontakten. W Linda in frysvarorna, ev. i fryslådan, i tidningspapper eller täcken och förvara på ett kallt ställe. W Ställ in en kastrull med hett, ej kokande vatten på en platta att skynda på upptiningen. Använd inga elektriska uppvärmnings- eller ångrengöringsapparater, upptiningssprejer, öppna lågor eller metallföremål för att ta bort is. Risk för personskador och materiella skador! W Låt apparatdörren vara öppen under avfrostningen. Torka upp smältvattnet i golvnedsänkningen med en svamp eller trasa. Rengör och torka sedan apparaten. Rengöra W Principiellt skall apparaten stängas av innan den rengörs. Dra ut nätkontakten och skruva ut/utlös de förkopplade säkringarna. W Rengör innerutrymmet och utrustningsdelar med ljummet vatten och lite diskmedel för hand. Arbeta inte med ångrengöringsapparater - risk för personskador och materiella skador! W Vi rekommenderar mjuka trasor och en allrengörare med neutralt ph-värde. Använd endast livsmedelskompatibla rengörings- och skötselmedel inuti apparaten. W Använd inga svampar som sliter/repar, ej koncentrerat rengöringsmedel och absolut inte rengörings- eller lösningsmedel som innehåller sand, klorid eller syra; de skadar ytan och leda till korrosion. W Se till att det inte kommer in rengöringsvatten i ventilationsgallren och elektriska delar. Torka apparaten torr. - Skada eller ta inte bort typskylten inuti apparaten - den är viktig för kundservicen. W Anslut/sätta sedan på apparaten igen, sätt på "SuperFrost" och lägg i frysvarorna när temperaturen börjar sjunka. Om apparaten inte skall användas under en längre tid, töm den, dra ut nätkontakten, rengör såsom beskrivits och låt dörren vara öppen för att förhindra dålig lukt. Störningar - Problem? Om en störning skulle inträffa vid användningen, kontrollera om störningen ev. beror på ett manöverfel, i detta fall måste nämligen användaren stå för kostnaderna också under den tid då garantin gäller. Följande störningar kan du åtgärda själv genom att kontrollera de möjliga orsakerna: Störning - möjlig orsak och åtgärd Apparaten arbetar inte, displayen är mörk - Är apparaten korrekt påsatt? - Är nätkontakten rätt isatt i uttaget? - Är säkringen till uttaget OK? För höga ljud - Står apparaten stadigt på golvet, börjar möbler eller föremål som står bredvid vibrera från kylaggregatet som går? Skjut ev. på apparaten, rikta med de justerbara fötterna, flytta isär flaskor och kärl. - Normalt är: strömningsljud, ett bubblande eller skvalpande, de kommer från kylmedlet som flyter i kylkretsloppet. Ett kort klickande. Uppstår alltid när kylaggregatet (motorn) sätts på eller stängs av automatiskt. Ett motorbrummande. Det låter kort lite högre när aggregatet sätts på. När SuperFrost är på, färska livsmedel har lagts in eller om dörren har varit öppen länge ökas automatiskt kyleffekten. Kompressorn går länge - För energisparande modeller är det funktionsmässigt OK. Den varvtalsreglerade* kompressorn kopplar till ett längre varvtal när kylbehovet är lägre. Även om gångtiden ökas därigenom, upp till nästan konstant gång, sparas energi. Larmet går, temperaturen är inte tillräckligt kall - Har för stora mängder färska livsmedel lagts in utan Super- Frost? (se avsnitt "SuperFrost") - Stängs apparatens dörr riktigt? - Är luftning och avluftning tillräcklig? Se till att ev. ventilationsgaller är fria. - Är omgivningstemperaturen för varm? (se avsnitt "Bestämmelser") - Har apparaten öppnats för ofta eller för länge? - Vänta om den nödvändiga temperaturen ev. ställs in igen av sig själv. Visas på displayen Ett strömavbrott har inträffat, gör såsom beskrivs i avsnittet "Strömavbrott-/FrostControl-angivelse". Kundservice och typskylt Om ingen av orsakerna ovan föreligger och du inte kan åtgärda störningen själv eller om det visas "F0" till "F5" på temperaturangivelsen betyder detta: Ett fel föreligger. Vänd dig då till din närmaste kundservice (bifogad förteckning). Meddela då den här angivelsen samt även apparatbeteckningen 1, servicenr. 2, serienr. 3 från typskylten. Det gör snabb och direkt service möjligt. Typskylten finns inuti apparaten på vänster sida. Lämna apparaten stängd tills kundservicen kommer för att undvika mer kylförlust. S 7

8 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * D Ochsenhausen **

Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr

Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr 181010 7082542-02 IG/ SIG... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Apparat- och utrustningsöversikt... 2 1.2 Användningsområde... 2 1.3 Konformitet...

Läs mer

Bruksanvisning för frys, integrerad

Bruksanvisning för frys, integrerad Bruksanvisning för frys, integrerad S 7082 542-01 IG 6er 5107 Översikt Reglage och kontrollelement, bild A1 1 Temperatur- och inställningsangivelse, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-angivelse för strömavbrott och

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

Bruksanvisning Frysskåp

Bruksanvisning Frysskåp Bruksanvisning Frysskåp 210610 7084524-00 GN... 3 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Skåp- och utrustningsöversikt... 2 1.2 Användningsområde... 2 1.3 Konformitet... 2 1.4 Placeringsmått... 3 1.5

Läs mer

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe. Käyttöohje Integroitavat jääkaapit. Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap. Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe. Käyttöohje Integroitavat jääkaapit. Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap. Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp Brugsvejledning Integrerbare køleskabe Käyttöohje Integroitavat jääkaapit Bruksanvisning Innbyggingskjøleskap Bruksanvisning Inbyggnadskylskåp 230909 7084208-00 IKB/EKB... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp SV Hantering av förpackningen Förpackningen är tillverkad av återvinningsbara material. - Wellpapp / kartong - EPS-gjutna delar - Polyetenark - Polypropylenremmar Håll förpackningsmaterialet

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Läs mer

Bruksanvisning BioFresh-frys kombination

Bruksanvisning BioFresh-frys kombination Bruksanvisning BioFresh-frys kombination 180908 7082646-00 BNes/SBNes... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt... 2 1.4

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

7081 929-01. Bruksanvisning Kyl och frys kombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kyl och frys kombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kyl och frys kombination S 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Apparaten med en blick Temperaturinställningsdisplay,

Läs mer

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GN86VCYL1R. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX SANTO3232-4KG. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys kombination

Bruksanvisning Kyl-frys kombination Bruksanvisning Kyl-frys kombination 300909 7084364-01 CUN(esf)... 3 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt... 2 1.4 Placeringsmått...

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruksanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruksanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Skåp- och utrustningsöversikt... 2 1.2 Användningsområde... 2 1.3 Konformitet...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp

Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 10 368

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp. BCDv 4302/4312/4313

Bruksanvisning Kylskåp. BCDv 4302/4312/4313 Bruksanvisning Kylskåp 7084 733-01 BCDv 4302/4312/4313 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn - polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp 220808 7082650-00 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

Manual FRYS F185VS/RFS

Manual FRYS F185VS/RFS Manual FRYS F185VS/RFS FRYS F185VS/RFS Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder frysen på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr höger-vänster

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Garanti De garantivillkor som gäller för denna produkt är de som offentliggörs av företagets representant I respektive land. Detaljerad information

Garanti De garantivillkor som gäller för denna produkt är de som offentliggörs av företagets representant I respektive land. Detaljerad information 430 283 Garanti De garantivillkor som gäller för denna produkt är de som offentliggörs av företagets representant I respektive land. Detaljerad information gällande dessa villkor kan erhållas av den butik

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização

Istruzione d'uso. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d'emploi. Instrucciones de manejo. Manual de utilização Gebrauchsanweisung Seite 2 D Operating instructions Page 6 GB Pagina 10 NL Weintemperierschrank Multi-temperature wine cabinet Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast Mode d'emploi Page 14 F Istruzione d'uso

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

BCD72V - BCD92V - BCD138V

BCD72V - BCD92V - BCD138V Kylskåp DC12/24V Bruksanvisning Modell BCD72V - BCD92V - BCD138V INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktöversikt 2 Förberedelser innan användning 3 Bruksanvisning 3 Underhåll och felsökning 5 PRODUKTÖVERSIKT Bäste

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

UPO KYLSKÅP UPO R 1612 BRUKSANVISNING

UPO KYLSKÅP UPO R 1612 BRUKSANVISNING UPO KYLSKÅP UPO R 1612 BRUKSANVISNING Beskrivning av kylskåpet 1. Arbetsbänk/topp 2. Termostat 3. Hylla 4. Grönsaksfackets lock 5. Grönsaksfack 6. Justerbara fötter 7. Ägghållare 8. 9. Flaskhållare 10.

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med BioFresh-del 220808 7082648-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp-

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6.

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G. Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation 5.6. MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38G Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens originaldokumentation MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801 Bruksanvisning Kyl-frys KF1801 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Säkerhetsföreskrifter Läs noga de bifogade instruktionerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar kyl/frys-kombinationen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

VARNING! SV Innehåll

VARNING! SV Innehåll VARNING! För att försäkra dig om en normal drift av din kylningsenhet, som använder ett miljövänligt kylmedel R600a (endast flambart under vissa förhållanden) måste du beakta följande regler: Förhindra

Läs mer

11/2010. Mod: N400X. Production code: UF400/OUT430

11/2010. Mod: N400X. Production code: UF400/OUT430 11/2010 Mod: N400X Production code: UF400/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Bruksanvisning SE SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Centronic SensorControl SC43

Centronic SensorControl SC43 Centronic SensorControl SC43 sv Monterings- och bruksanvisning Ljussensor till tidsautomatik TC52 Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer