Bruksanvisning för frys, integrerad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för frys, integrerad"

Transkript

1 Bruksanvisning för frys, integrerad S IG 6er 5107

2 Översikt Reglage och kontrollelement, bild A1 1 Temperatur- och inställningsangivelse, 6 2 A med na-angivelse för strömavbrott och FrostControl med varmaste temperaturavkänning 2 Inställningsknappar för temperatur: UP = varmare, DOWN = kallare, rekommenderad inställning: -18 C 3 På-/Av-knapp 4 SuperFrost-knapp, lyser = påkopplad funktion För att snabbt frysa in stora mängder färska livsmedel. Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Vänta ca timmar. Lägg sedan in de färska livsmedlen i de övre facken. SuperFrost kopplas från behovsanpassat - den normala driften tar över automatiskt igen. 5 Larmavstängningsknapp för ljudvarnare 6 Barnlåsangivelse, lyser = påkopplad funktion, mot ofrivillig avstängning. Mer information finns i avsnittet "Extrafunktioner". Typskylt, bild A2 1 Apparatbeteckning 2 Servicenr. 3 Serienr. 4 Fryskapacitet i kg/24 timmar Apparat- och utrustningsöversikt Bild A 1 Reglage- och kontrollelement 2 Kylbatteri* Frysbricka* 4 Lådor med infosystem* 5 VarioSpace genom fackförstoring 6 Typskylt Tillverkaren arbetar hela tiden med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber därför om förståelse för att vi måste reservera oss för ändringar av form, utrustning och teknik.

3 Spara bruksanvisningen noga och lämna också över den till en eventuell senare ägare. Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Innehållsförteckning sida Bruksanvisning Översikt... 2 Innehållsförteckning... 3 Bestämmelser... 3 Information om hur du sparar energi... 3 Säkerhets- och varningsinformation... 3 Information om avfallshantering... 3 Information om uppställning... 3 Ansluta... 4 Börja använda och kontrollelement... 4 Sätta på och stänga av... 4 Ställa in temperatur... 4 Temperaturangivelse... 4 Larm - ljudvarnare... 4 Strömavbrott-/FrostControl-angivelse... 5 Extrafunktioner - barnlås... 5 Angivelsens ljusstyrka*... 5 SuperFrost... 5 Information om infrysning och lagring... 5 Utrustning... 6 Infosystem... 6 Frysbricka... 6 Kylbatterier... 6 VarioSpace*... 6 Rengöra... 7 Störningar - problem... 7 Kundservice och typskylt... 7 Bestämmelser W Apparaten är avsedd att frysa in och lagra livsmedel och för att göra is. Den är konstruerad för hushållsbruk. För annan användning kan ingen garanti ges att apparaten fungerar felfritt. W Apparaten är beroende på klimatklass konstruerad för att användas i begränsade omgivningstemperaturer. De bör inte under- eller överskridas! Klimatklassen för din apparat finns angiven på typskylten. Betydelsen är följande: Klimatklass för omgivningstemperatur SN, N upp till + 32 C ST upp till + 38 C T upp till + 43 C - Att apparaten fungerar felfritt garanteras till en nedre omgivningstemperatur på +5 C. - Tätheten för kylmedelscirkulationen är kontrollerad. - Apparaten uppfyller de hithörande säkerhetsbestämmelserna plus EG-direktiven 2006/95/EG och 2004/108/EG. Information om hur du sparar energi W Se till luftnings- och avluftningssektionerna är fria. W Öppna dörren så kort tid som möjligt. W Ha livsmedlen sorterade. Överskrid inte den angivna lagringstiden. W Förvara alla livsmedel väl förpackade och övertäckta, frostbildning förhindras. W Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen. W Låt djupfrysta varor tina upp i kylrum. W Håll dörren till frysen stängd om det inträffat en störning. Därigenom fördröjs kylförlusten. Kvaliteten på frysvarorna bibehålls längre.! Säkerhets- och varningsinformation Information om avfallshantering Förpackningen är tillverkad av material som kan återvinnas. - Wellpapp/papp - Formdelar av skummad polystyrol - Folier av polyetylen - Band av polypropylen W Förpackningsmaterial är ingen leksak för barn - kvävningsfara genom folier! W Lämna in förpackningen till en officiell återvinningsstation. När apparaten har tjänat klart: Den innehåller fortfarande värdefullt material och skall lämnas in för återvinning, ej som hushållsavfall. W Göra uttjänta apparater obrukbara. Dra ut nätkontakten, skär av anslutningskabeln och gör låset oanvändbart så att inte barn kan låsa sig inne. W Se till att kylmedelskretsloppet inte skadas när den uttjänta apparaten transporteras bort. W Uppgifter om kylmedlet apparaten innehåller finns på typskylten. W Avfallshanteringen av uttjänta apparater måste göras fackmässigt och korrekt i enlighet med de lokala gällande föreskrifterna och lagarna. Teknisk säkerhet W För att undvika person- och sakskador skall apparaten endast transporteras förpackad och ställas upp med hjälp av två personer. W Kylmedlet R 600a i frysen är miljövänligt men brännbart. W Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet. Kylmedel som stänker kan leda till ögonskador och antändas. W Om kylmedel kommer ut, åtgärda öppen eld eller antändningskällor i närheten av utloppsstället, dra ut nätkontakten och lufta rummet väl. W Om det finns skador på apparaten, fråga omgående hos leverantören innan den ansluts. W Montera och anslut endast apparaten enligt uppgifterna i bruksanvisningen för att det skall garanteras att den används säkert. W Koppla bort apparaten från elnätet vid fel: Dra ut nätkontakten (dra inte i själva kabeln) eller lös ut/skruva ut säkringen. W Låt endast kundservice utföra reparartioner och ingrepp på apparaten annars kan avsevärda faror uppstå för användaren. Samma sak gäller för att byta ut anslutningskabeln till elnätet. Säkerhet vid användningen W Lagra inga explosiva ämnen eller sprejburkar med brännbara drivmedel, som t.ex. butan, propan, pentan osv. i apparaten. Gaser som eventuellt kommer ut kan antändas genom elektriska komponenter. Du känner igen sådana sprejburkar på uppgifter om innehållet eller en symbol med eldslågor. W Lagra endast högprocentig alkohol tätt försluten och stående. W Hantera inte med öppen eld eller antändningskällor inuti apparaten. W Använd inga elektriska apparaten inuti apparaten (t.ex. ångrengörare, uppvärmningsutrustning, ismaskiner osv.). W Missbruka inte sockeln, lådor, dörrar osv. genom att använda dem som trappsteg eller stöd. S 3

4 W Den är apparaten är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, sensoriska eller mentala begränsningar, eller personer som inte tillräcklig erfarenhet och kunskaper, om de inte har fått instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur apparaten används, eller håller dem under uppsikt i början. Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. W Undvik ihållande hudkontakt med kalla ytor eller kylda/frysta varor. Det kan leda till smärtor, avdomningar och förfrysningar. Vidtag skyddsåtgärder vid hudkontakt som är mer ihållande, använd t.ex. handskar. W Glass, särskilt sorbet eller istärningar bör inte ätas direkt efter att de tagits ut ur frysen eller när de är för kalla. Genom de låga temperaturerna finns "risk för brännskador". W Ät inga livsmedel som har lagrats för länge, det kan leda till livsmedelförgiftningar. Monterings- och ventilationsinformation W Se till att rörledningarna i kylkretsloppet inte skadas när apparaten ställs upp/monteras. W Undvik att montera på ställen med direkt solljus, bredvid spisen, värmeelement och dylikt. W Ventilationstvärsnitten får inte ändras. Se alltid till att luftning och avluftning är god! W Uppställningsrummet för apparaten måste enligt normen EN 378 ha en volym på 1 m 3 per 8 g kylmedelsfyllmängd med R 600a, så att ingen antändningsbar gas-luft-blandning kan bildas i uppställningsrummet för apparaten vid läckage. Uppgiften om kylmedelsmängd finns på typskylten inuti apparaten. W Montera endast in kylen/frysen i stabila möbler. W Beakta de bifogade monteringsanvisningarna. W Ta bort alla transportsäkringsdelar. Ansluta Strömtyp (växelström) och spänning på uppställningsplatsen måste överensstämma med uppgifterna på typskylten. Den finns på vänster sida inuti apparaten, bild A. W Anslut endast apparaten till ett korrekt installerat jordat uttag. W Säkringen till uttaget måste vara på 10 A eller högre, befinna sig utanför apparatens baksida och vara lätt åtkomlig. W Apparaten får inte - anslutas till fristående växelriktare*, - drivas tillsammans med så kallade energisparkontakter - elektroniken kan skadas, - anslutas tillsammans med andra apparater via en förlängningskabel - risk för överhettning. W När nätkabeln tas bort från apparatens baksida, ta bort kabelhållaren annars uppstår vibrationsljud! Börja använda och kontrollelement Sätta på och stänga av W Sätta på: Tryck på På-/Av-knappen 3 så att temperaturangivelsen lyser/blinkar. - Vid användningsstarten och när apparaten är varm, visas streck fram till att en temperatur under 0 C har uppnåtts. W Stänga av: Tryck på På-/Av-knappen ca. 2 sekunder så att temperaturangivelsen släcks. Ställa in temperatur Seriemässigt är apparaten inställd för normal drift, rekommendationen är -18 C. W Sänka temperaturen/kallare: Tryck på DOWN-inställningsknappen 2. W Höja temperaturen/varmare: Tryck på UP-inställningsknappen 2. - Under inställningen visas inställningsvärdet blinkande. - När man trycker första gången på temperaturinställningsknapparna visas det senaste inställda värdet (= börvärde) på displayen. - Genom fortsatta korta tryckningar ändras inställningsvärdet i steg på 1 C; genom en längre tryckning löpande. - Ca. 5 sek. efter den senaste knapptryckningen kopplas elektroniken om automatiskt, och den faktiska frystemperaturen (= ärvärde) visas. - Temperaturen kan ställas in från -14 C till - 28 C / utförande Australien -14 C till -26 C. Om den lägsta temperaturen kan uppnås är beroende av uppställningsplatsen, är omgivningstemperaturen hög är det inte möjligt. Temperaturangivelse Vid normal drift visas den varmaste frysvarutemperaturen 1 Angivelsen blinkar, om - temperaturinställningen ändras eller - temperaturen har stigit flera grader, som information för en kylförlust. T.ex. när man lägger in färska "varma" livsmedel och när man ta ut och sorterar frysta varor kan temperaturen stiga kort genom inströmmande varm luft. När man är klar med att lägga in eller sortera reglerar elektroniken temperaturen automatiskt till den senaste inställningen. En kort temperaturökning påverkar inte de frysta varorna. W Om ett "F 1" till "F 5" skulle visas på displayen, är det ett fel på apparaten. Kontakta då kundservicen och meddela vad som visas. Det gör snabb och direkt service möjligt. Larm - ljudvarnare Ljudvarnaren hjälper dig att skydda lagrade frysvaror och att spara energi. WLjudet tystnar när man trycker på knappen för larm Av 5, - automatisk, när den tillräckligt kalla lagertemperaturen har uppnåtts igen eller när dörren stängs. Dörrlarm - Det hörs alltid när dörren är öppen längre än ca. 60 sek. Ljudfrånkopplingen är aktiv så länge som dörren är öppen. När dörren stängs är larmfunktionen redo igen automatiskt. 4

5 Temperaturlarm - Det hörs alltid om frystemperaturen inte är kall nog (beroende på temperaturinställningen). - Samtidigt blinkar temperaturangivelsen. Orsaken kan vara om - varma färska livsmedel har lagts in för infrysning, - för mycket varm rumsluft har strömmat in när frysta varor har sorterats eller tagits ut. Temperaturangivelsen fortsätter att blinka tills larmstatusen är avslutad. Den kopplar då om från att blinka till att lysa konstant. Därmed är ljudvarnaren automatiskt funktionsklar igen. Strömavbrott-/FrostControl-angivelse Om ett lyser på displayen betyder det: Frystemperaturen har stigit för mycket de senaste timmarna eller dagarna genom ett strömavbrott. W Om du trycker på larmknappen 5 när visas, visas på displayen den varmaste temperaturen som var under strömavbrottet. - Beroende på uppvärmning eller till och med upptining bör kvaliteten på livsmedlen kontrolleras och man bör bestämma om de kan användas! - Den här "varmaste temperaturen" visas under ca. en minut. Därefter visar elektroniken den faktiska frystemperaturen som föreligger igen. Genom att trycka på larmknappen flera gånger raderas angivelsen i förtid. Efter ett strömavbrott fortsätter apparaten att arbeta med den senaste temperaturinställningen. Extrafunktioner Via inställningsläget går det att använda barnlåset och ändra ljusstyrkan på displayen* : Aktivera inställningsläge: W Tryck på SuperFrost-knappen ca. 5 sek. - SuperFrost-knappen blinkar - displayen visar c för barnlås. Observera: Respektive värde som kan ändras blinkar. W Välj den önskade funktionen med Up/Down-knappen: c = barnlås eller h = ljusstyrka. W Välj/bekräfta nu funktionen genom att trycka på SuperFrostknappen: För c = barnlås välj genom att trycka på Up/Down- knappen c1 = barnlås på eller c0 = barnlås av och bekräfta med SuperFrost-knappen. När symbolen 6 lyser är barnlåset aktivt. För h = ljusstyrka välj genom att trycka på Up/Down-knappen h1= minimal till h5 = maximal ljusstyrka och bekräfta med SuperFrostknappen. Lämna inställningsläget: W Genom att trycka på On/Off-knappen avslutar du inställningsläget; efter 2 min. kopplas elektroniken om automatiskt. Den normala regleringsdriften är aktiv igen. SuperFrost SuperFrost, Bild A1 Färska livsmedel skall så snabbt som möjligt frysas in till kärnan och ge redan lagrade frysvaror en "kylreserv". Detta möjliggör SuperFrost-anordningen. Därigenom bibehålls näringsvärdet, utseendet och smaken på frysta livsmedel bäst. W Du kan frysa in maximalt så mycket färska livsmedel inom 24 timmar som visas på typskylten under "Fryskapacitet"... kg/24h", bild A2, pos. 4. Den här maximala mängden frysvaror skiljer sig från modell och klimatklass. Frysa in med SuperFrost W Tryck kort på SuperFrost-knappen 4 så att den lyser. Frystemperaturen sjunker, apparaten arbetar med största möjliga kyleffekt. W För mindre mängder som skall frysas in, vänta/förfrys ca. 6 timmar - det räcker normalt sett, för maximal mängd, se typskylten under Fryskapacitet, ca. 24 timmar. W Lägg sedan in de färska livsmedlen, företrädesvis i de nedre facken. Frys in de förpackade livsmedlen utan lådor vid maximal mängd, lägg direkt på frysutrymmets botten och lägg in i lådorna när infrysningen är färdig! - SuperFrost kopplas från automatiskt. Behovsanpassat beroende på inlagd mängd, tidigast efter 30, senast efter 65 timmar. Infrysningen är färdig - SuperFrost-knappen är släkt - apparaten arbetar med engergibesparande normal drift igen. Observera: Vid SuperFrost arbetar apparaten med maximal kyleffekt, ljuden från kylaggregaten kan övergående vara högre. Du måste inte sätta på SuperFrost: - när redan frysta varor läggs in - när upp till ca. 2 kg färska livsmedel fryses in dagligen. Information om infrysning och lagring W Lämpat att frysa in är: kött, vilt, fågel, färsk fisk, grönsaker, frukt, mejeriprodukter, bröd, bagerivaror, färdigrätter. Ej lämpat är: huvudsallad, rättika, vindruvor, hela äpplen och päron, fett kött. W Som förpackningsmaterial är gängse fryspåsar, återanvändbara plast-, metall- och aluminiumbehållare lämpliga. W Låt inte färska livsmedel som skall frysas in komma i kontakt med redan infrysta livsmedel. Lägg alltid in torra förpackningar för att förhindra att de fryser ihop. W Märk alltid förpackningarna med datum och innehåll och överskrid inte den rekommenderade lagringslängden på frysvarorna, på så vis undviks att kvaliteten försämras. W Förpacka alltid livsmedel som du fryser in själv i portioner som är lämpliga för ditt hushåll. För att de snabbt skall frysa in till kärnan bör följande mängder per förpackning inte överskridas: - Frukt, grönsaker upp till 1 kg, - Kött upp till 2,5 kg. W Grönsaker blancheras (lägg i kokande vatten och låt koka 2-3 minuter, ta upp och låt svalna snabbt i kallt vatten) efter att man tvättat och delat upp i portioner. (Om du blancherar med ångkokare eller mikrovågsugn, följ motsvarande anvisningar). W Salta och krydda inte färska livsmedel och blancherade grönsaker innan de fryses in. Salta och krydda annan mat endast lite grand. Olika kryddor ändrar smakintensiteten. S 5

6 W Frys inte in flaskor och burkar med kolsyrade drycker. De kan spricka. När drycker och flaskor snabbkyls, ta ut dem senast efter en timme igen från frysen! W För lagring: Den enskilda lådan och förvaringsplattan kan belastas med max. 25 kg. frysvaror. W Om du vill använda det maximala nyttoinnehållet, kan du ta ut lådorna och lagra frysvarorna direkt på förvaringsplattorna. W Ta ut lådor: dra ut till stopp och lyft upp framme. W Lagra alltid liknande frysvaror tillsammans, därmed förhindras att dörren öppnas onödigt länge och det sparar energi. W Överskrid inte angivna lagringstider. Kylbatterierna* W För att tina upp ta bara ut så mycket som behövs direkt. Tillaga helst upptinade livsmedel utan att vänta för länge. - Frysbrickan gör att det går att frysa in bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror en och en. Den förhindrar att det fryser ihop. Formen på frysvarorna bibehålls och det blir enklare att portionera senare. W Sprid ut frysvarorna på frysbrickan W Lås frysvarorna bli genomfrysta 10 till 12 timmar, lägg sedan i fryspåse eller behållare och förvara i en låda. W Sprid ut frysvarorna igen glest för att tina upp. Du kan tina upp frysvaror: i bakugnen/varmluftsugnen i mikrovågsugnen i rumstemperatur i kylutrymmet; kylan som avges från frysvarorna används för att kyla livsmedlen. - Upptinade platta kött- och fiskportioner kan tillagas hett. - Grönsaker kan tillagas frysta (halva tillagningstiden jämfört med färska grönsaker). förhindrar en snabb temperaturökning vid strömavbrott livsmedlens kvalitet bibehålls bättre. Kylbatterierna kan du antingen frysa in och lagra på frysbrickan eller i taket på frysutrymmet*. W Sätta i kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Skjut in kylbatteriet i taket på frysutrymmet upp och haka in framtill. W Ta ut kylbatterier: Ta bort den översta lådan. Ta tag i kylbatteriet på sidan och tryck ut nedåt. VarioSpace* - Genom att dra ut en låda och förvaringsplattan får du plats för stora frysvaror på 2 lådhöjder.t.ex. kan fågel, kött, stora viltdelar frysas in hela och sedan tillagas "i en del". Höga bagerivaror och glassförpackningar kan lagras. - Efter behov kan du ta ut 1, 2 eller alla lådor och förvaringsplattor och därmed utnyttja hela innerutrymmet. Tänk på att en förvaringsplatta får belastas med max. 25 kg. - Ta ut lådan, dra Utrustning Infosystemet* De frysta livsmedlen bör förbrukas inom de rekommenderade lagringstiderna. Siffrorna mellan symbolerna anger lagringstiden i månader för flera olika typer av frysvaror. De angivna lagringstiderna är riktvärden för färska livsmedel som fryses in. Om det övre eller nedre värdet gäller, beror på livsmedlens kvalitet och förbehandlingen fram till infrysningen. För fetare livsmedel gäller alltid de nedre värdena. Färdigrätter Glass Korv Bröd Fisk Svamp Vilt Griskött Grönsaker Frukt 6 till stopp och lyft upp framme. - Ta ut förvaringsplattan, lyft upp framme och dra ut. - För att sätta i; Skjut in förvaringsplattan till stopp. Fågel Nöt/kalv

7 Rengöra Avfrostningsinformation I frysrummet bildas efter en längre användningstid ett frost- eller islager beroende på hur ofta dörren öppnas och inlagda "varma" livsmedel. Det här helt normalt. Ett tjockare islager ökar dock energiförbrukningen. Avfrosta därför apparaten med jämna mellanrum: W Koppla på SuperFrost en dag innan avfrostningen, frysvarorna får en "kylreserv". W Stänga av apparaten för att frosta av: - Tryck på På-/Avknappen så att temperaturangivelsen slocknar. Om displayen inte slocknar är barnlåset aktivt! - Dra ut nätkontakten. W Linda in frysvarorna, ev. i fryslådan, i tidningspapper eller täcken och förvara på ett kallt ställe. W Ställ in en kastrull med hett, ej kokande vatten på en platta att skynda på upptiningen. Använd inga elektriska uppvärmnings- eller ångrengöringsapparater, upptiningssprejer, öppna lågor eller metallföremål för att ta bort is. Risk för personskador och materiella skador! W Låt apparatdörren vara öppen under avfrostningen. Torka upp smältvattnet i golvnedsänkningen med en svamp eller trasa. Rengör och torka sedan apparaten. Rengöra W Principiellt skall apparaten stängas av innan den rengörs. Dra ut nätkontakten och skruva ut/utlös de förkopplade säkringarna. W Rengör innerutrymmet och utrustningsdelar med ljummet vatten och lite diskmedel för hand. Arbeta inte med ångrengöringsapparater - risk för personskador och materiella skador! W Vi rekommenderar mjuka trasor och en allrengörare med neutralt ph-värde. Använd endast livsmedelskompatibla rengörings- och skötselmedel inuti apparaten. W Använd inga svampar som sliter/repar, ej koncentrerat rengöringsmedel och absolut inte rengörings- eller lösningsmedel som innehåller sand, klorid eller syra; de skadar ytan och leda till korrosion. W Se till att det inte kommer in rengöringsvatten i ventilationsgallren och elektriska delar. Torka apparaten torr. - Skada eller ta inte bort typskylten inuti apparaten - den är viktig för kundservicen. W Anslut/sätta sedan på apparaten igen, sätt på "SuperFrost" och lägg i frysvarorna när temperaturen börjar sjunka. Om apparaten inte skall användas under en längre tid, töm den, dra ut nätkontakten, rengör såsom beskrivits och låt dörren vara öppen för att förhindra dålig lukt. Störningar - Problem? Om en störning skulle inträffa vid användningen, kontrollera om störningen ev. beror på ett manöverfel, i detta fall måste nämligen användaren stå för kostnaderna också under den tid då garantin gäller. Följande störningar kan du åtgärda själv genom att kontrollera de möjliga orsakerna: Störning - möjlig orsak och åtgärd Apparaten arbetar inte, displayen är mörk - Är apparaten korrekt påsatt? - Är nätkontakten rätt isatt i uttaget? - Är säkringen till uttaget OK? För höga ljud - Står apparaten stadigt på golvet, börjar möbler eller föremål som står bredvid vibrera från kylaggregatet som går? Skjut ev. på apparaten, rikta med de justerbara fötterna, flytta isär flaskor och kärl. - Normalt är: strömningsljud, ett bubblande eller skvalpande, de kommer från kylmedlet som flyter i kylkretsloppet. Ett kort klickande. Uppstår alltid när kylaggregatet (motorn) sätts på eller stängs av automatiskt. Ett motorbrummande. Det låter kort lite högre när aggregatet sätts på. När SuperFrost är på, färska livsmedel har lagts in eller om dörren har varit öppen länge ökas automatiskt kyleffekten. Kompressorn går länge - För energisparande modeller är det funktionsmässigt OK. Den varvtalsreglerade* kompressorn kopplar till ett längre varvtal när kylbehovet är lägre. Även om gångtiden ökas därigenom, upp till nästan konstant gång, sparas energi. Larmet går, temperaturen är inte tillräckligt kall - Har för stora mängder färska livsmedel lagts in utan Super- Frost? (se avsnitt "SuperFrost") - Stängs apparatens dörr riktigt? - Är luftning och avluftning tillräcklig? Se till att ev. ventilationsgaller är fria. - Är omgivningstemperaturen för varm? (se avsnitt "Bestämmelser") - Har apparaten öppnats för ofta eller för länge? - Vänta om den nödvändiga temperaturen ev. ställs in igen av sig själv. Visas på displayen Ett strömavbrott har inträffat, gör såsom beskrivs i avsnittet "Strömavbrott-/FrostControl-angivelse". Kundservice och typskylt Om ingen av orsakerna ovan föreligger och du inte kan åtgärda störningen själv eller om det visas "F0" till "F5" på temperaturangivelsen betyder detta: Ett fel föreligger. Vänd dig då till din närmaste kundservice (bifogad förteckning). Meddela då den här angivelsen samt även apparatbeteckningen 1, servicenr. 2, serienr. 3 från typskylten. Det gör snabb och direkt service möjligt. Typskylten finns inuti apparaten på vänster sida. Lämna apparaten stängd tills kundservicen kommer för att undvika mer kylförlust. S 7

8 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * D Ochsenhausen **

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del

Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kyl-frys kombination med BioFresh-del 180908 7082674-00 CBNes... 7 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Användningsområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Skåp- och utrustningsöversikt...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 Bruksanvisning Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 We were thinking of you when we made this product 8184173-00/6 092007 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador

Läs mer

Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 35-69)

Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 35-69) Bruksanvisning WP7 Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 35-69) Innehåll Beskrivning av ugnen... 36 Översikt över ugnen och tillbehör... 36 Manöverpanel... 37 Ugnsfunktioner... 38 Upptining... 40 Säkerhetsanvisningar...

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-nds M.-Nr. 09 965 630 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar.

Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar. Genius Helt enkelt genialt Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar Bruksanvisning Produkter som förskönar livet 1. BESKRIVNING

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer