ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) fredagen den 30 mars 2007, klockan VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Dagordningspunkterna 11, 12, 13 samt 18

2 Valberedningens förslag till årsstämman I Eniro AB (publ) fredagen den 30 mars 2007 Styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden (punkterna 11-13) Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter minskas från åtta till sju, utan suppleanter. Vid årsstämman 2006 skedde en ökning av antalet ledamöter till åtta som en följd av förvärvet av Findexa i Norge. Inför stämman i år föreslås en återgång till tidigare sju ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs Lars Berg, Per Bystedt, Barbara Donoghue, Tomas Franzén, Gunilla Fransson och Luca Majocchi, samt nyväljs Harald Strømme. Urban Jansson och Tom Vidar Rygh har avböjt omval. Harald Strømme, född 1962, har en MBA från Handelshøyskolen BI/Norwegian School of Management samt en Bachelor of Science i journalistik från School of Journalism & Mass Communication, University of Colorado at Boulder. Han är idag verkställande direktör och partner vid TRY reklambyrå, och har innehaft ett antal olika befattningar vid TV 2 AS, Kunnskapsforlaget och Verdens Gang (VG). Information om samtliga ledamöter som föreslås till Eniros styrelse återfinns på sidorna 5 ff. En redogörelse för valberedningens arbete återfinns på sidan 13 f. Motsvarande information finns också tillgänglig på Bolagets hemsida, Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs Lars Berg. Om Lars Bergs uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande. Enligt valberedningens uppfattning bör nivån på ersättningen till styrelseledamöterna justeras, dels som en effekt av den ökade arbetsbelastningen på styrelsen mot bakgrund av bl a ett ökat fokus på de bolagsstyrningsrelaterade frågorna, dels för att 2

3 reflektera den internationella kompetensen i styrelsen. Vidare bör styrelseledamöternas ägande i bolaget ökas. Valberedningen har i samband därmed gjort följande principuttalande; Valberedningen är av uppfattningen att styrelsens ledamöter skall äga aktier i bolaget. I enlighet därmed uppmanar valberedningen styrelsen att fastlägga principer för styrelseledamöternas ägande av aktier i bolaget. Följande punkter skall utgöra grund för sådana principer; - samtliga styrelseledamöter, undantaget ledamöter anställda i Enirokoncernen, skall var och en under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier i bolaget till ett belopp motsvarande minst kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent, samt styrelsens ordförande med ett belopp motsvarande minst kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent, - respektive styrelseledamot enligt ovan (inklusive styrelsens ordförande) skall behålla dessa aktier minst under en period till och med 6 månader efter det att styrelseledamoten avgått som ledamot av styrelsen. Samtliga styrelseledamöter har meddelat valberedningen att de accepterar valberedningens önskan om ett aktieförvärv enligt ovanstående punkter. Med en tillämpning av ovan nämnda principer föreslår valberedningen att arvode skall utgå med kronor åt styrelsens ordförande och kronor åt var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Med beaktande av valberedningens önskan om styrelseledamöternas ökade ägande i bolaget, är det föreslagna arvodet en lägre kontant ersättning än vad som beslöts av årsstämman föregående år. Därutöver skall till tre enskilda styrelseledamöter utgå ytterligare kronor var för utskottsarbete och till ordföranden i revisionsutskottet kronor för det arbetet. Styrelseledamöter som är anställda inom Enirokoncernen skall inte erhålla något styrelsearvode (se dock nedan avseende arbetstagarrepresentanterna). Aktieägare representerandes cirka 23 procent av det totala antalet röster i Bolaget har meddelat att de ställer sig bakom förslaget. 3

4 Vidare föreslår Bolaget att till var och en av de arbetstagarrepresentanter som utses enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, skall utgå en ersättning om kronor per år samt kronor per möte. 4

5 PRESENTATION AV FÖRESLAGNA LEDAMÖTER ATT VÄLJAS TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN

6 Lars Berg Styrelseordförande sedan Ledamot sedan Född Oberoende*. Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg. Arbetslivserfarenhet: Medlem i Mannesmanns verkställande ledning med särskilt ansvar för telekomdivisionen; Verkställande direktör och koncernchef för Telia; Ledande befattningar inom Ericssonkoncernen. Andra väsentliga styrelseuppdrag utanför Eniro: Viamare, Ratos och Net Insight. Aktieinnehav**: aktier. Föreslås för omval. * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs av Stockholmsbörsen och svensk kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro. 6

7 Per Bystedt Ledamot sedan Född Oberoende*. Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Huvudsyssla: Verkställande direktör för Spray AB Arbetslivserfarenhet: Vice verkställande direktör MTG; Verkställande direktör TV3 Broadcasting Group Ltd; Verkställande direktör ZTV. Andra väsentliga styrelseuppdrag utanför Eniro: Axel Johnson AB, Servera, Neonode Inc. och AIK Fotboll AB. Aktieinnehav**: aktier. Föreslås för omval. * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs av Stockholmsbörsen och svensk kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro. 7

8 Barbara Donoghue Ledamot sedan Född Oberoende*. Huvudsaklig utbildning: MBA, McGill University, Kanada; University Scholar; Bachelor of Commerce, McGill University, Kanada Tidigare befattningar: Verkställande direktör för NatWest Markets och Hawkpoint Partners; Medlem i Independent Television Commission; Verksam vid London Business School; Direktör Noventus Partners. Andra väsentliga styrelseuppdrag utanför Eniro: Panelmedlem i UK Competition Commission. Aktieinnehav**: aktier. Föreslås för omval. * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs av Stockholmsbörsen och svensk kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro. 8

9 Tomas Franzén Ledamot sedan Född Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsutbildning, Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola. Huvudsyssla: Verkställande direktör och koncernchef Eniro AB. Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef Song Networks Holding AB; Verkställande direktör AU-system; Försäljningsdirektör Nokia Data AB/ICL Data AB. Andra väsentliga styrelseuppdrag utanför Eniro: BTS Group AB, OEM International AB och Securitas Systems AB. Aktieinnehav*: aktier. Föreslås för omval. * Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro. 9

10 Gunilla Fransson Ledamot sedan Född Oberoende*. Huvudsaklig utbildning: Teknologie Licentiat i kärnkemi, KTH. Huvudsyssla: VP Ericsson Enterprise, ansvarig för produktportfölj och utveckling. Arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Ericssonkoncernen, senast områdeschef för Mobila Internetapplikationer. Aktieinnehav**: 300 aktier. Föreslås för omval. * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs av Stockholmsbörsen och svensk kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro. 10

11 Luca Majocchi Ledamot sedan 2006 Född Oberoende*. Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i Engineering management, Polytechnic Institute i Milano; Gästforskare vid National Research Council i Milano. Huvudsyssla: Verkställande direktör och koncernchef Seat Pagine Gialle. Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef i UniCredit Banca SpA; Vice verkställande direktör i UniCredit-koncernen; Ledande befattningar inom UniCredit Banca SpA-koncernen; Senior Engagement Manager i McKinsey & Company. Andra väsentliga styrelseuppdrag utanför Eniro: Thomson Directories Limited, Telegate AG Aktieinnehav**: Inga aktier. Föreslås för omval. * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs av Stockholmsbörsen och svensk kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro. 11

12 Harald Strømme Född Oberoende* Huvudsaklig utbildning: MBA från Handelshøyskolen BI samt Bachelor of Science i journalistik från School of Journalism & Mass Communication, University of Colorado at Boulder. Huvudsyssla: Verkställande direktör och partner vid TRY reklambyrå. Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar vid TV 2 AS, Kunnskapsforlaget och Verdens Gang (VG). Andra väsentliga styrelseuppdrag utanför Eniro: Kreativt Forum, Vega Forlag AS, tillträdande i Apt AS Aktieinnehav**: Inga aktier Föreslås för nyval. * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs av Stockholmsbörsen och svensk kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro. 12

13 Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2007 den 30 mars 2007 I enlighet med den nomineringsprocedur som etablerades av årsstämman den 5 april 2006 identifierades Eniros största aktieägare per den 31 augusti De fyra största aktieägare som var villiga att delta i nomineringsarbetet utnämnde vardera en representant att tjänstgöra i valberedningen tillsammans med styrelseordföranden. På sitt första möte den 22 september 2006 valde kommittén sin ordförande och konstituerade sig enligt följande: Wouter Rosingh, Hermes Focus Asset Management Europe Ltd, ordförande för valberedningen Niklas Antman, Kairos Investment Management Luca Bechis, Richmond Capital Mads Eg Gensmann, Parvus Asset Management Lars Berg, ordförande i Eniros styrelse Ett pressmeddelande om nomineringskommitténs sammansättning skickades ut samma datum, mer än sex månader innan årsstämman Sammanlagt hölls sex protokollförda möten där upptagna frågor inkluderade utvärdering av styrelsens arbete. Som utgångspunkt presenterade den oberoende konsult, som genomförde personliga intervjuer och skickade ut ett frågeformulär angående styrelsens arbete under föregående år, en sammanfattning av sitt resultat för En utvärdering av styrelsens arbete under 2006 genomfördes därefter direkt av kommittémedlemmarna genom att intervjua varje enskild styrelsemedlem och potentiella nya medlemmar. Dessa intervjuer bildade grunden för kommitténs diskussion om den mest lämpliga sammansättning av Eniros styrelse och resulterade i förslaget om en ny styrelsemedlem till årsstämman 2007: - Harald Strømme, Vd och partner i TRY reklambyrå, tidigare Vd i Kunnskapsforlaget och direktör i TV2. 13

14 Urban Jansson och Tom Vidar Rygh har avböjt omval. Lars Berg, Per Bystedt, Barbara Donoghue, Luca Majocchi, Gunilla Fransson och Tomas Franzén föreslås till omval, med Lars Berg föreslagen till styrelseordförande. På sitt möte den 9 februari 2007 beslöt nomineringskommittén att föreslå årsstämman 2007 nya styrelsearvoden om SEK för enskilda medlemmar och SEK för ordföranden. Arvodena för kommittéarbete föreslås vara SEK för varje kommittémedlem och SEK för ordföranden i revisionskommittén. Nomineringskommittén anser det som väsentligt att styrelsemedlemmar som väljs av årsstämman äger aktier i Eniro. Medlemmarna i Eniros styrelse förbinder sig därför till att investera en del av styrelseersättningen ( för ordföranden och för respektive övrig styrelsemedlem), minus 50 procent skatt, i Eniroaktier och att behålla dem för återstoden av sitt uppdrag i styrelsen och i ytterligare sex månader därefter. Det beslöts också att föreslå årsstämman att samma nomineringsprocedur som användes i detta års nomineringsarbete behålls för det kommande året. Dessutom föreslår nomineringskommittén att advokat Dick Lundqvist agerar ordförande för årsstämman den 30 mars Denna rapport angående detta års arbete var den sista aktiviteten för nomineringskommittén. 14

15 Förslag till inrättande av valberedning (punkt 18) Valberedningen utgörs av Wouter Rosingh (Hermes Focus Asset Management), Luca Bechis (Richmond Capital), Niklas Antman (Kairos Investment Management), Mads Eg Gensmann (Parvus Asset Management) och Lars Berg (styrelseordförande i Eniro). Valberedningens ordförande är Wouter Rosingh. I likhet med föregående år föreslår valberedningen att en valberedning skall inrättas enligt följande. Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen skall även återfinnas på Bolagets hemsida, där det även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets hemsida. 15

Välkommen till Eniros årsstämma

Välkommen till Eniros årsstämma Välkommen till Eniros årsstämma 7 maj 2008 1 Öppnande av stämman 2 Val av ordförande vid stämman Interpretation for non Swedish speaking persons If there are any non-swedish speaking persons in attendance,

Läs mer

www.eniro.com ÅRSSTÄMMAN 2010

www.eniro.com ÅRSSTÄMMAN 2010 ÅRSSTÄMMAN 2010 Tid och plats Årsstämman i Eniro AB (publ) kommer att hållas den 4 maj 2010 kl 15:00 i Kammarsalen på Berns Salonger, Berzelii Park i Stockholm. Deltagande Aktieägare i Eniro AB (publ)

Läs mer

Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2015:

Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2015: Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2015 Valberedningen för Lundin Petroleum AB (publ) (nedan Lundin Petroleum eller bolaget ) lämnar följande rapport till årsstämman

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 11 april 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 11 april 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 11 april 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete

Valberedningens konstituerande. Valberedningens arbete Redogörelse för Lundin Petroleum AB:s valberednings arbete och förslag inför årsstämman 2011 samt motiverat yttrande avseende förslaget till val av styrelseledamöter Lundin Petroleum AB:s (nedan Lundin

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 21 maj 2015

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 21 maj 2015 Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 21 maj 2015 Inför årsstämman 2015 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2014, av Martin Jonasson

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö 2008 04 23 Dagordning vid Wihlborgs Fastigheter AB (publ) årsstämma i Malmö onsdagen den 23 april 2008 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Enea Bolagsstyrningsrapport 2011

Enea Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningsrapport styrelse 20 11 Enea Bolagsstyrningsrapport 2011 Enea AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Bolagsstyrning inom Enea-koncernen utgår

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014: Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut ÅRSSTÄMMA 2015 Dagordning ÅRSSTÄMMA 2015 INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015 Kallelse till årsstämma Styrelsens förslag till beslut Valberedningens förslag till beslut BILAGA

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Allmänt HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Information om Valberedningens arbete inför Modern Times Group MTG ABs årsstämma 2008

Information om Valberedningens arbete inför Modern Times Group MTG ABs årsstämma 2008 Information om Valberedningens arbete inför Modern Times Group MTG ABs årsstämma 2008 Cristina Stenbeck sammankallade en valberedning under hösten 2007 som förberedelse för årsstämman 2008, med representanter

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i Sparbanken Skåne Arena, Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen,

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande Valberedningens förslag till årsstämman 2010 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande Valberedningens förslag Valberedningen, som består av Aril Isacson

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Innehåll 32 Inledning 32 Valberedning 32 Allmänt om bolagets ledning 32 Styrelsen 36 Verkställande direktör och koncernchef 36 Bolagets revisor 37 Riktlinjer för ersättning till koncernledning 37 Finansiell

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport»se sidorna 198 199, SKFs globala kampanj 2012 178 Innehåll 180 Inledning 180 Valberedning 181 Allmänt om bolagets ledning 182 Styrelsens ledamöter 186 Verkställande direktör och

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma Pressmeddelande För ytterligare information: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com Investor Relations: Marita Björk, +46

Läs mer

Årsstämma 2010 2010 års årsstämma hålls onsdagen den 25 mars 2010, klockan 10.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Årsstämma 2010 2010 års årsstämma hålls onsdagen den 25 mars 2010, klockan 10.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm. bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Allmänt HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen,

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer