Välkommen till Eniros årsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Eniros årsstämma"

Transkript

1 Välkommen till Eniros årsstämma 7 maj 2008

2 1 Öppnande av stämman

3 2 Val av ordförande vid stämman

4 Interpretation for non Swedish speaking persons If there are any non-swedish speaking persons in attendance, I would like to inform you that simultaneous interpretation in English can be provided trough the use of headphones. Kindly contact the ladies at the end of the hall Should any questions arise in English during the meeting, I, or the person to whom the question has been addressed, will repeat the question in Swedish to enable the entire assembly to take part in the dialogue. The reply will be given in Swedish and will simultaneously be interpreted into English 4

5 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

6 4 Godkännande av dagordningen

7 Ärenden och förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete. 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 10. Beslut i fråga om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar. 11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman. 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 15. Fastställande av arvode åt revisorerna. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget. 19. Beslut rörande valberedning. 20. Stämmans avslutande. 7

8 5 Val av två justeringsmän

9 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

10 7 Verkställande direktörens anförande

11 Agenda för anförandet Kort om Eniro Huvudutmaningar och utfall 2007 Året som gick i siffror Aktiekursutveckling Huvudutmaningar 2008 Eniros roll i samhället 11

12 Kort om sökföretaget Eniro Eniro är det ledande sökföretaget i Norden Rörelseintäkter MSEK Under 2007 genererade koncernen över 2 miljarder SEK i onlineintäkter Rörelseresultat före avskrivningar MSEK medarbetare, kärnmarknader är Norden och Polen Aktien är noterad på Stockholmsbörsen 12

13 Affärsidé För användare som söker efter företag, personer, platser, produkter eller tjänster, tillhandahåller Eniro relevant, lokal och högkvalitativ information enkel att hitta och utvärdera samt tillgänglig varhelst ett behov uppstår För annonsörer som riktar sig till köpbenägna kunder tillhandahåller Eniro effektiva annonseringslösningar enkla att använda och mäta samt anpassade till annonsörers behov i flera olika kanaler 13

14 Vision och mission Vision Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden Mission Genom ständig utveckling av innovativa söktjänster är Eniro den hjälpande hand som gör sökande enkelt för alla 14

15 Finansiella mål Mål Eniro ska vara ett onlineföretag med en stark printverksamhet och med målsättningen att ha en intäktstillväxt om 3 5 procent EBITDA-marginal på över 30 procent och ett starkt kassaflöde Utdelning motsvarande 75 procent av nettovinsten Effektiv kapitalstruktur; nettoskuldsättning på upp till 5 gånger EBITDA 15

16 Huvudutmaningar Accelererad Internettillväxt 2. Ökade intäkter från 118-tjänsterna 3. Minska den negativa utvecklingen av intäkter från tryckta kataloger 4. Kostnadsnivå och gruppsynergier 16

17 1. Accelererad Internettillväxt Nya versioner av de viktigaste webbplatserna med ny design och funktionalitet resulterade i tvåsiffriga trafikökningar Separata säljorganisationer och utökade säljkårer Förvärv av Kraks Forlag Danmarks ledande lokala söktjänstföretag Koncernens Internetintäkter ökade organiskt med 16 procent under året och motsvarar 31 procent av de totala intäkterna Beroendet av printintäkter har sedan 2005 sjunkit från 64 procent till 54 procent 2007 med fortsatt stabila marginaler 17

18 Trafikpositionen i de fyra nordiska länderna Q GOOGLE.SE ENIRO.SE HITTA.SE MSN SEARCH (LOCAL) WIKIPEDIA ALTA VISTA (LOCAL) Sweden LETA YAHOO (LOCAL) 121.NU GULEX SESAM LOKALDELEN GOOGLE (LOCAL) KRAK ENIRO GOOGLE (LOCAL) STARTSIDEN GULE SIDER KVASIR MSN SEARCH (LOCAL) SESAM Norway OPPLYSNINGEN 1881 START ONLINE WIKIPEDIA NETTKATALOGEN YAHOO (LOCAL) GOOGLE (LOCAL) ENIRO WIKIPEDIA DE GULE SIDER MSN SEARCH (LOCAL) MSN SEARCH (LOCAL) JUBII SEARCH (LYCOS) Denmark SUOMEN YRITYSOPAS ELISA.NET ETUSIVUT Finland WIKIPEDIA WEBINFO YAHOO (LOCAL) YRITYSTELE ALTA VISTA (LOCAL) INOA GULEX ABCSIDEN YAHOO (LOCAL) INTERNETSTART Source: Alexa, TNS Metrix, Nielsen SiteCensus, Eniro Analysis, Weekly average SWE, NO, FIN, DK

19 2. Ökade intäkter från 118- tjänsterna Under året har vi fortsatt att utveckla Eniros servicekoncept, från traditionell nummerupplysning till en personlig söktjänst Eniro erbjuder idag en betydligt bredare personlig service än tidigare, med bland annat vägbeskrivningar och webbsökningar Koncernens intäkter från 118-tjänsterna ökade organiskt med 3 procent under

20 3. Minska den negativa utvecklingen av intäkter från tryckta kataloger Fortsatt fokus på produktutveckling Fortsatt fokus på Eniros säljkoncept och ROI-försäljning Intäkterna från tryckta kataloger stabiliserades i samtliga länder utom i Norge, där en intensiv miljödebatt hade en negativ påverkan Koncernens totala intäkter från tryckta kataloger minskade organiskt med 6 procent varav den organiska nedgången i Sverige var oförändrad medan nedgången i Norge var 15 procent organiskt 20

21 4. Kostnadsnivå och gruppsynergier Kostnadsbesparingsprogrammet från 2004 slutfördes under 2007 totala nettobesparingar 300 MSEK Förvärvet av Krak förväntas ge omkring 60 MSEK årligen i kostnadssynergier från och med 2008 Arbetet med att effektivisera verksamheten pågår löpande Ytterligare potential för synergier finns inom gemensam produktutveckling och IT-plattformar 21

22 2007 i siffror MSEK % 34% 34% 40% Rörelseintäkter % 20% Operationellt Rörelseresultat före avskrivningar Operationell Rörelsemarginal % * % * Proforma, Findexa inräknat för hela året. WLW exkluderat i alla perioder 22

23 Överföring till aktieägarna MSEK Styrelsen föreslår en utdelning om 5,20 SEK per aktie (4,40) Utdelningsförslaget till årsstämman om 839 MSEK innebär att 75 procent av årets resultat från kvarvarande verksamheter delas ut Utdelning Inlösen av aktier Återköp Totalt Totalt överfört till aktieägarna:

24 Eniro aktiekursutveckling från 2004 (1 juni) Till och med 5 maj

25 Aktiekursutveckling branschbolag från 2004 (1 juni) Eniro Yell Group Pages Jaunes RH Donnelley Seat Till och med 5 maj Yell Group Pages Jaunes RH Donn. Seat Eniro -28% -48% -6% -89% -56% För Page Jaunes: används 8 juli 2004 som bas (100)

26 Huvudutmaningar Fortsatt accelererad Internettillväxt 2. Ökade intäkter från 118- tjänsterna 3. Minskat intäktsbortfall från tryckta kataloger 26

27 1. Fortsatt accelererad Internettillväxt Utnyttja Eniros starka position på den växande Internetmarknaden Utökade Internetsäljkårer på flertalet marknader resulterar i ökad marknadspenetration Ny strategi mot små och medelstora förtag (SME) med syfte att bredda produkterbjudandet mot dessa Fortsatt fokus på utveckling av våra viktigaste webbsidor vilket resulterar i ökad trafik. Under vecka ökade trafiken i Eniros Internetnätverk med 20 procent jämfört med samma period 2007 Fokus på att ingå strategiska partnerskap med andra nordiska mediebolag Den organiska ökningen av intäkterna från Koncernens Internettjänster förväntas bli större under 2008 än

28 2. Ökade intäkter från 118- tjänsterna Eniro erbjuder idag en betydligt bredare personlig service än tidigare, en verbal söktjänst Fokus på nya tjänster Nummerpresentation direkt i mobilen Öppettider Satsningar på ingående telefonväxeltjänster Effektivisering av verksamheten Intäkterna från 118-tjänsterna förväntas öka något under

29 3. Minskat intäktsbortfall från tryckta kataloger Livscykelanalys i Sverige och Norge miljöpåverkan i konkreta tal som sätter miljödiskussionen i rätt sammanhang Lansering av nya format för 2009 års upplagor av Gula Sidorna i Sverige och Norge Ny strategi för prissättning och displayannonser Fortsatt arbete med Eniros säljkoncept och ROI 29

30 Marknadsutblick 2008 I vår marknadsutblick för 2008 förväntas koncernens intäkter växa organiskt, med stark tillväxt inom online som mer än väl ska kompensera för minskningen av printintäkter Operationell EBITDA, exklusive realisationsvinster och omstruktureringseffekter, förväntas bli i intervallet MSEK 30

31 Eniros miljöarbete Under 2007 beslutades det att samtliga Eniro-bolag ska inleda processen med att införa miljöledningssystem med syfte att miljöcertifiera respektive bolag enligt ISO :2004 Eniro AB och Eniro Gula Sidorna AB ISO certifierade Eniro Norge och Eniro Sverige har låtit genomföra en livscykelanalys där katalogernas miljöpåverkan och samhällsnytta har beaktats. Rapporten fastslår katalogens viktiga roll i samhället samt dess ringa miljöpåverkan (Econ-rapport) Eniro har höga miljökrav för produktionen av katalogerna som trycks med högsta möjliga andel returpapper och är 100 procent återvinningsbara. Upplagan och distributionen anpassas efter användning Koncernen har som ett övergripande mål att sänka koldioxidutsläppen med 10 procent under 2008 Eniros tjänster minskar allmän miljöpåverkan man finner lokala leverantörer och undviker långa och onödiga transporter 31

32 Eniros jämställdhetsarbete HR-strategi i fokus för jämställdhetsarbetet: Säkerställa rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle för att Eniro-koncernen ska nå sina affärsmål både på kort och på lång sikt Att arbeta med att ständigt utveckla Eniro till en attraktiv arbetsplats är viktigt för att åstadkomma detta. Eniro erbjuder såväl goda möjligheter till individuell utveckling i en internationell framtidsbransch som konkurrenskraftiga ersättningsvillkor Andel kvinnor i styrelsen: 29% Andel kvinnor i koncernledningen: 25% Andel kvinnor i dotterbolagens ledningsgrupper: 40% 32

33 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete

34 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

35 10 Beslut i fråga om resultat- och balansräkning, vinstdispositioner samt ansvarsfrihet

36 10. Beslut i fråga om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 36

37 11-13 Styrelse Styrelsens ordförande Styrelsens arvode

38 Årets valberedning Valberedningen utgörs av: Niklas Antman (Kairos Investment Management) Valberedningens ordförande Wouter Rosingh (Hermes Focus Asset Management) Luca Bechis (Richmond Capital) Mads Eg Gensmann (Parvus Asset Management) Lars Berg (styrelseordförande i Eniro) 38

39 Lars Berg, föreslås för omval Styrelseordförande sedan 2003 Ledamot sedan 2000 Född 1947 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg Huvudsyssla/ -uppdrag: European Venture Partner, Constellation Ventures, New York Övriga större styrelseuppdrag: Viamare, Ratos, Net Insight, Stockholm och dahlia Televisión, Madrid * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Tidigare befattningar: Medlem i Mannesmanns verkställande ledning med särskilt ansvar för telekomdivisionen, vd och koncernchef för Telia samt ledande befattningar inom Ericssonkoncernen Aktieinnehav i Eniro**: aktier 39

40 Barbara Donoghue, föreslås för omval Ledamot sedan 2003 Född 1951 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: MBA, McGill University. Bachelor of Commerce, McGill University Huvudsyssla/ -uppdrag: Rådgivare åt Manzanita Capital Övriga större styrelseuppdrag: Panelmedlem i UK Competition Commission * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Tidigare befattningar: Vd för Nat West Markets och Hawkpoint Partners, medlem i Independent Television Commission, verksam vid London Business School och direktör Noventus Partners Aktieinnehav i Eniro**: aktier 40

41 Karin Forseke, föreslås för nyval Född 1955 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA i Los Angeles Huvudsyssla/ -uppdrag: Medlem av finansmarknadsrådet som är tillsatt av regeringen Övriga större styrelseuppdrag: Financial Services Authority (FSA) England, Wallenius Lines, Kungliga Operan Tidigare befattningar: Vd för Carnegie Investment Bank AB * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**: Inga aktier 41

42 Luca Majocchi, föreslås för omval Ledamot sedan 2006 Född 1959 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Magister i Engineering management, Polytechnic Institute i Milano. Gästforskare vid National Research Council i Milano Huvudsyssla/ -uppdrag: Koncernchef Seat Pagine Gialle Övriga större styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Thomson Directories Limited, styrelseledamot Telegate AG Tidigare befattningar: Vd och koncernchef i UniCredit Banca SpA, vice vd i UniCreditkoncernen, ledande befattningar inom UniCredit Banca SpAkoncernen. Senior Engagement Manager i McKinsey & Company * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**:

43 Mattias Miksche, föreslås för nyval Född 1968 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm Huvudsyssla/ -uppdrag: Vd för Stardoll.com Övriga större styrelseuppdrag: Dustin Group Tidigare befattningar: Vd och grundare Boxman i Sverige samt olika positioner inom E*trade * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**: Inga aktier 43

44 Harald Strømme, föreslås för omval Ledamot sedan 2007 Född 1962 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: MBA från Handelshøyskolen BI, Norwegian School of Management samt Bachelor of Science i journalistik från School of Journalism & Mass Communication, University of Colorado at Boulder Huvudsyssla/ -uppdrag: Verkställande direktör och partner vid TRY reklambyrå Övriga större styrelseuppdrag: Apt AS,Vega Forlag AS * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Tidigare befattningar: Olika befattningar vid TV 2 AS, Kunnskapsforlaget och Verdens Gang (VG) Aktieinnehav i Eniro**:

45 Simon Waldman, föreslås för nyval Född 1966 Oberoende* Huvudsaklig utbildning: Litteraturhistoria, University of Bristol Huvudsyssla/ -uppdrag: Chef för Digital Strategy and Development inom Guardian Media Group Övriga större styrelseuppdrag: Ordförande för UK Association of Online Publishers Tidigare befattningar: Olika befattningar inom Guardian Media Group * Uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs i avtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm och Svensk Kod för bolagsstyrning. ** Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Eniro enligt de för bolaget senast tillgängliga uppgifterna. Aktieinnehav i Eniro**: Inga aktier 45

46 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

47 Antalet styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat till sju ledamöter, utan suppleanter 47

48 12 Fastställande av arvode åt styrelsen

49 Fastställande av arvoden åt styrelsen (I) Enligt Valberedningens uppfattning bör nivån på de individuella styrelsearvodena lämnas oförändrade. Den totala summan för styrelsearvoden kommer dock att öka som en följd av att ersättning kommer att utgå till fler styrelsemedlemmar under 2008 än under 2007 Valberedningen anser det vara väsentligt att styrelsemedlemmar, som väljs av årsstämman äger aktier i Eniro Samtliga styrelseledamöter, undantaget ledamöter anställda i Enirokoncernen, skall var och en under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier i Bolaget till ett belopp motsvarande minst kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent, samt styrelsens ordförande med ett belopp motsvarande minst kronor, med ett schablonavdrag för skatt om 50 procent Respektive styrelseledamot skall behålla dessa aktier i minst sex månader efter det att styrelseledamoten avgått 49

50 Fastställande av arvoden åt styrelsen (II) Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med kronor åt styrelsens ordförande och kronor åt var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Dessutom skall till fyra ledamöter utgå ytterligare kronor var för utskottsarbete och till ordföranden i revisionsutskottet skall utgå kronor. Sammanlagt föreslås således det totala styrelsearvodet uppgå till kronor Vidare föreslår Bolaget att till var och en av de arbetstagarrepresentanter som utses enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, skall erhålla en ersättning om kronor per år samt kronor per möte 50

51 13 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

52 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs Lars Berg Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs Lars Berg, Barbara Donoghue, Luca Majocchi, Harald Strømme samt nyväljs Karin Forseke, Mattias Miksche och Simon Waldman 52

53 14-16 Antal revisorer Arvoden åt revisorerna Val av revisorer

54 Förslag beträffande revisorer Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en (1) revisor och inga revisorssuppleanter, dvs. ingen förändring av antalet Valberedningen föreslår att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd löpande räkning Valberedningens förslag till revisor är det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har uppgivit att den auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson kommer att utses som huvudansvarig revisor 54

55 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

56 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Fast lön Rörlig lön Långsiktigt incitamentsprogram Pensionsavsättningar samt övriga ersättningar och förmåner 56

57 18 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget

58 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget Styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av aktier i Bolaget till ett antal som motsvarar högst tio procent av det totala antalet aktier Syftet med Bolagets förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att genom en förändrad kapitalstruktur skapa värde för Bolagets aktieägare 58

59 19 Beslut rörande valberedning

60 Förslag till inrättande av valberedning (I) I likhet med föregående år föreslår Valberedningen följande: Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägaren som tillhör denna grupp 60

61 Förslag till inrättande av valberedning (II) Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen skall även återfinnas på Bolagets hemsida, där det även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed 61

62 Förslag till inrättande av valberedning (III) Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende Antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, Styrelsearvode, Eventuell ersättning för utskottsarbete, Styrelsens sammansättning, Styrelseordförande, Ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets hemsida 62

63 20 Stämmans avslutande

www.eniro.com ÅRSSTÄMMAN 2010

www.eniro.com ÅRSSTÄMMAN 2010 ÅRSSTÄMMAN 2010 Tid och plats Årsstämman i Eniro AB (publ) kommer att hållas den 4 maj 2010 kl 15:00 i Kammarsalen på Berns Salonger, Berzelii Park i Stockholm. Deltagande Aktieägare i Eniro AB (publ)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ( bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 i Hotell Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut ÅRSSTÄMMA 2015 Dagordning ÅRSSTÄMMA 2015 INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015 Kallelse till årsstämma Styrelsens förslag till beslut Valberedningens förslag till beslut BILAGA

Läs mer

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantie (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 0113, den 9 april 2015 i Göteborg Närvarande: Enligt bifogad Bilaga 1 Stämmans öppnande

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 1 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Modern Times Group MTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Pressmeddelande KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma måndagen den 4 maj 2009, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTAGA SAMT

Läs mer

KALLELSE TILL H&M:s ÅRSSTÄMMA 2014

KALLELSE TILL H&M:s ÅRSSTÄMMA 2014 PRESSMEDDELANDE 28 mars 2014 KALLELSE TILL H&M:s ÅRSSTÄMMA 2014 Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl 15.00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan,

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015

Årsstämma i Eltel AB (publ) den 19 maj 2015 Pressmeddelande 20 april 2015 kl. 08:00 CET Årsstämma i (publ) den 19 maj 2015 Aktieägarna i (publ) ( Eltel ) kallas till årsstämma att äga rum tisdagen den 19 maj 2015 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2014

Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2014 Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2014 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 2 april 2014 klockan 14.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 41 ASSA ABLOY är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige och med huvudkontor på Klarabergsviadukten 90. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 A. Ärenden på stämman A.1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till årsstämma STOCKHOLM den 14 april 2015. Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org. nr. 556707-5048, ( Karolinska Development eller Bolaget

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma tisdagen den 22 april 2008, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Ärenden 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer