INFORMATIONSBROSCHYR NORDNET SUPERFONDET NORGE (SID 1 AV 3) NORDNET SUPERFONDET NORGE ISIN: SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR NORDNET SUPERFONDET NORGE (SID 1 AV 3) NORDNET SUPERFONDET NORGE ISIN: SE0005993110"

Transkript

1 NORDNET SUPERFONDET NORGE (SID 1 AV 3) Informationsbroschyr för Nordnet Superfonden Norge som är en Sverigeregistrerad aktieindexfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren. Informationsbroschyren publicerades den 30 april NORDNET SUPERFONDET NORGE ISIN: SE Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , ett dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB. Öhman Fonder är en del av Öhmangruppen. FONDEN Informationen i denna broschyr avser Nordnet Superfonden Norge. Fonden startade den 24 juni MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en indexfond med inriktning på den norska aktiemarknaden och fondens målsättning är att generera en avkastning som återspeglar den hos aktieindexet OBX Index *(se friskrivningstext på sista sidan). OBX Index är ett marknadsvärdesviktat index med syfte att avspegla avkastningen på Oslobörsen. Indexets sammansättning revideras halvårsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan Fonden placerar huvudsakligen i aktier och andra överlåtbara aktierelaterade värdepapper. Utöver detta får fonden placera medel på konto hos kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen av likvida medel får placering också ske i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Högst 10 procent av fondens tillgångar får placeras i fondandelar. Fonden har rätt att använda derivatinstrument, både standardiserade och OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden kan också låna ut överlåtbara värdepapper, dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten. Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar hos Nordnet. Fonden lämnar ingen utdelning. FONDENS RISKPROFIL En placering i aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 6. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Placeringsinriktningen innebär att fondens medel placeras så att fondens utveckling följer OBX Index, vilket innebär att fondens medel är riskexponerade mot en begränsad geografisk marknad. Detta medför normalt att marknadsrisken blir högre än för en aktiefond som placerar på flera geografiska marknader. Fondens värde kan variera kraftigt pågrund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. FONDENS RISK KAN FRÄMST DELAS UPP I: Marknadsrisk Marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie. Likviditetsrisk Ett värdepapper kan inte omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Operativ risk Risk för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Motpartsrisk Risk kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar och placeringsbegränsningar efterföljs. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex. Fonden kommer att använda full fysisk replikering som huvudsaklig metod för att uppnå detta vilket innebär att fonden kommer att ha exponering mot samtliga, i index ingående, aktier. Den valda metoden innebär att fondens motpartsrisk till största delen kommer att utgöras av den risk som ligger i att en motpart inte fullgör sina åtaganden. Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras eller vid in- och utflöden av kapital i fonden. Under normala marknadsförhållanden uppskattas fondens förväntade tracking error inte att överstiga 0,5 procent (baserat på 24 månaders historik, inklusive utdelning, omräknat till årstakt). Fondens förmåga att generera en avkastning som återspeglar den hos jämförelseindex kommer sannolikt att påverkas av bland annat eventuella skatter, behandling av bolagshändelser samt kostnader för valutaväxlingar. Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 Lagen om värdepappersfonder (LVF). I en indexfond får det ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden på den marknad som indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av Finansinspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. RISKBEDÖMNINGSMETOD I den mån fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. HÖGSTA AVGIFT Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning för fonden: Försäljningsavgift högst 0,00 %. Inlösenavgift högst 0,00 %. Årlig förvaltningsavgift högst 0,00 %. GÄLLANDE AVGIFT Nedan anges de gällande avgifterna som fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, förvaring, tillsyn och revision av fonden:

2 NORDNET SUPERFONDET NORGE (SID 2 AV 3) Försäljningsavgift 0,00 %. Inlösenavgift 0,00 %. Årlig förvaltningsavgift 0,0 %. Fonden betalar heller inte något courtage vid transaktioner i finansiella instrument. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet Inga förvaltningsavgifter eller andra driftskostnader, varken direkta eller indirekta, belastar fonden. Fondbolaget får istället ersättning från Nordnet i form av en fast avgift och en rörlig del baserad på fondens storlek. Nordnet lämnar ut närmare uppgift om ersättningen på begäran från andelsägare. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV ANDELAR Fondandelar försäljs av Nordnet i Norge: Nordnet Bank NUF Akersgata 45, 0158 Oslo, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo Phone Fax Köparen erhåller kursen som fastställs den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, under förutsättning att order lagts före den så kallade bryttiden. Aktuell bryttid, dvs tid på dagen då order senast måste vara lagd för att erhålla samma dags kurs, finner du på Nordnets hemsida. I annat fall erhålls den kurs som fastställs bankdagen efter. Begäran om inlösen ska ske hos Nordnet. Inlösen sker till gällande kurs den bankdag begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, under förutsättning att order lagts före den så kallade bryttiden. I annat fall sker inlösen till den kurs som fastställs bankdagen efter. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och skall i sådant fall ske så snart det är möjligt. Begäran om försäljning och inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Information om gällande fondandelsvärde samt senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgänglig hos Nordnet och hos fondbolaget samt publiceras regelbundet (normalt varje bankdag, dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia och på Nordnet:s och fondbolagets hemsida. Avkastningen är beräknad efter att samtliga avgifter har belastas fonden. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. FONDBOLAGET E. Öhman J:or Fonder AB bildades den 27 januari 1994 och har ett aktiekapital på kr. Bolaget bedrivs som aktiebolag och har sitt säte i Stockholm. Fondbolagets organisationsnummer är Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisation skedde den 4 maj FÖRVARINGSINSTITUT Fondbolagets förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm. Bolagets rättsliga form är Bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att bedriva bankrörelse). Bolagets säte är i Stockholm och huvudsaklig verksamhet är bankrörelse och finansiell verksamhet. STYRELSE Ordförande: Fredrik von Baumgarten, Advokat Övriga ledamöter: Björn Fröling, styrelseledamot, E. Öhman J:or AB, Håkan Gustavson, CFO, Beijerinvest AB, Carl-Gustaf Petersén, Senior Advisor, Bukowskis, Catharina Versteegh, styrelseledamot, E. Öhman J:or AB LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Lars Melander, VD och klagomålsansvarig ENLIGT INHYRNINGSAVTAL: Susanne Uväng, E. Öhman J:or AB, Compliance Officer, Fredrik Lindell, E. Öhman J:or AB, Chief Risk Officer, Michael Bernhardtz, (Partner, Enterprise Risk Services, Deloitte AB), Internrevisor REVISORER Ernst & Young AB granskar räkenskaperna som ligger till grund för fondens årsberättelse. Ansvarig för uppdraget hos Ernst & Young är Peter Strandh som är auktoriserad revisor. Nordnet bekräftar försäljning och inlösen av fondandelar. Månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas halvårsvis. MINSTA INSÄTTNING Lägsta belopp som kan sättas in i fonden via engångsinsättning är 100 norska kronor och via automatiskt månadssparande 100 norska kronor. Observera att högsta belopp som kan sättas in i fonden per tillfälle är norska kronor. LIMITERA ORDER Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder av fondandelar. VEM PASSAR FONDEN FÖR? Nordnet Superfonden Norge passar den kund som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Historisk avkastning Nordnet Superfondet Norge* *Fonden startade den 24 juni När fonden levt ett kalenderår publiceras här en graf som visar den historiska utvecklingen i norska kronor. KONTROLLUPPGIFTER Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas för kapitalvinst respektive kapitalförlust. Deklarationsuppgifter lämnas till andelsägaren i samband med årsbeskedet. SKATTEREGLER Fondandelsägarens skatt (fysiska personer och dödsbon skattskyldiga i Sverige): Sedan 2012 schablonbeskattas fondandelsägare årligen för sitt fondinnehav. Schablonintäkten för privatpersoner beräknas som 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Schablonskatten uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde. En schablonintäkt som understiger 200 kronor beskattas inte om andra intäkter saknas. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Vid inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent och en förlust får dras av. Kapitalvinsten eller -förlusten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. För juridiska personer och utländskt skattskyldiga gäller andra regler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Fondens skatt: Sedan 2012 är värdepappersfonder inte skattskyldiga i

3 NORDNET SUPERFONDET NORGE (SID 3 AV 3) Sverige. HELÅRSBERÄTTELSER OCH HALVÅRSREDOGÖRELSER Fondbolaget sammanställer helårsberättelser och halvårsredogörelser. Som andelsägare får du på begäran en sådan rapport hemskickad. UPPDRAGSAVTAL Fondbolaget har ingått avtal med E. Öhman J:or AB om utförande av funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad samt med Deloitte AB om utförande av funktionen för internrevision. Öhman Fonder har ingått avtal med distributörer för försäljning av fondbolagets fonder. Aktuell lista hittar du på REGISTERHÅLLNING Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Alla fondandelar är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSER Fondbolaget får efter beslut av fondbolagets styrelse ändra värdepappersfondens fondbestämmelser. En förändring av värdepappersfondens fondbestämmelser kan påverka fondens egenskaper till exempel fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. En förändring kräver Finansinspektionens godkännande. FONDBOLAGET FÖRVALTAR FÖLJANDE VÄRDEPAPPERSFONDER Nordnet Superfondet Norge Nordnet Superrahasto Suomi Nordnet Superfonden Danmark Nordnet Aggressiv Nordnet Balanserad Nordnet Försiktig Nordnet Offensiv Nordnet Räntefond Sverige Öhman Etisk Index Europa Öhman Etisk Index Japan Öhman Etisk Index Pacific Öhman Etisk Index Sverige Öhman Etisk Index USA Öhman Index Emerging Markets (MSCI EM50) Öhman Index Sverige Öhman Index Nordamerika (MSCI North America) Öhman Fixed Income Allocation Fund Öhman Företagsobligationsfond Öhman High Yield Fund Öhman Hjärt-Lungfond Öhman Öhman Global Growth Öhman Global Sustainable Brands Öhman Obligationsfond Öhman Penningmarknadsfond Öhman Realobligationsfond Öhman Sverigefond FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Information om fondens upphörande eller överlåtelse av fonden ska kungöras i Post- och Inrikes tidningar samt tillhandahållas hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelser, ska institutet ersätta skadan. Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror på omständigheter utanför fondbolagets kontroll, till exempel extraordinära händelser såsom strejk eller krigshändelse. *OBX index This/These [Products] is/are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by Oslo Børs ASA ( Oslo Børs ) and Oslo Børs makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of the Oslo Børs Index and/or the figure at which the said Oslo Børs Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. Furthermore, Oslo Børs makes no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Oslo Børs Index or Oslo Børs Marks. The Oslo Børs Index is compiled and calculated solely by an indexer on behalf of Oslo Børs, and Oslo Børs does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Oslo Børs Index or any data included therein. Oslo Børs shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error, omissions or interruptions in the Oslo Børs Index and Oslo Børs shall not be under any obligation to advise any person of any error therein. All rights to the trademark(s) are vested in Oslo Børs and are used under licence from Oslo Børs. Licence Agreement (Oslo Børs), September 2013.

4 FONDBESTÄMMELSER NORDNET SUPERFONDET NORGE (SID 1 AV 2) FASTSTÄLLDA AV STYRELSEN GODKÄNDA AV FINANSINSPEKTIONEN FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Nordnet Superfondet Norge, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Det fondbolag som anges i 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden och beslutar om den egendom som ingår i fonden. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer , nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolagets som avser fonden, ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot LVF eller dessa fondbestämmelser. 4 FONDENS KARAKTÄR Fonden är en indexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OBX Index. OBX Index är ett kapitalviktat index som består av de 25 mest omsatta aktierna på Oslobörsen. Indexets syfte är att spegla utvecklingen för de i indexet ingående aktierna. Fonden har, i syfte att efterbilda sammansättningen av indexet OBX, Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 7 andra stycket LVF att ingå placeringar mot en och samma emittent med upp till 35 procent av fondens värde. 8 VÄRDERING Andelarna i fonden ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av fondbolaget, normalt varje bankdag.fondens tillgångar utgörs av; 1. överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar, vilka värderas till gällande marknadsvärde. I första hand används marknadspriser för fastställande av marknadsvärde. I fall där marknadspris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiva grunder fastställer. Sådan objektiv grund är t.ex. tidigare marknadspris för instrumentet eller pris vid nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, 2. likvida medel, 3. andra tillgångar, För sådana derivatinstrument som avses i 5 kap st. LVF, s.k. OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt följande: 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i, nära följer OBX Index eller en del av detta index. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses dels aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper dels räntebärande överlåtbara värdepapper. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index. 6 MARKNADSPLATSER Fonden får placera sina medel på en reglerad marknad inom EES, motsvarande marknad utanför EES, samt på handels-plattform eller annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten och som omfattas av fondens placeringsinriktning i 5. 7 SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING Fonden får inte använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF (OTC-derivat). Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 LVF. 1. marknadspris från en aktiv marknad, 2. om sådant marknadspris inte kan erhållas ska marknads-värdet fastställas genom någon av metoderna nedan: a. på grundval av de ingående tillgångarna/beståndsdelarnas marknadsvärde, b. på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller c. användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant, 3. om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. optionsvärderingsmodeller såsom Black & Scholes. 9 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Försäljning och inlösen av fondandelar kan endast ske via depå hos Nordnet Bank AB (Nordnet) med organisationsnummer Fonden är begränsad vad gäller insättningar. Största möjliga insättning per depå och dag är maximerad till norska kronor. Nordnet har rätt att göra större insättningar för kunders räkning under förutsättning att de underliggande investeringarna vardera inte överstiger norska kronor. På startdagen för fonden har

5 FONDBESTÄMMELSER NORDNET SUPERFONDET NORGE (SID 2 AV 2) FASTSTÄLLDA AV STYRELSEN GODKÄNDA AV FINANSINSPEKTIONEN Nordnet rätt att göra en större insättning för kunders räkning under förutsättning att de underliggande investeringarna vardera inte överstiger norska kronor. Försäljning och inlösen kan i normalfallet ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som anges i 6 som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger det. Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Om begäran om försäljning eller inlösen inkommer till fondbolaget när fonden är stängd enligt denna bestämmelse eller i enlighet med 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag. Inlösen kan komma att senareläggas om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden. Uppgifter om bryttider för begäran om försäljning respektive inlösen och bryttider för inbetalning framgår av informationsbroschyren. Uppgift om försäljnings- och inlösenpris beräknat enligt 8 finns tillgängligt hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära händelser inträffar som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR Ingen avgift kommer att utgå ur fonden för förvaltning, försäljning eller inlösen. Inga andra avgifter eller ersättningar som kan påverka fondandelsvärdet kommer heller att tas ut ur fonden. 12 UTDELNING Fonden är inte utdelande. 13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår för fonden är kalenderår. Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Berörd fondandelsägare ska skriftligen underrättas om pantregistreringen. När pantsättningen upphört borttas efter anmälan från panthavaren pantsättningsnoteringen. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst kr för den kostnad som pantsättningsregistreringen medför. 16 ANSVARSBEGRÄNSNING Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall ska ersättning utgå för indirekt skada. Om en andelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska institutet ersätta skadan. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmålsränta. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 LVF. 14 HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta. Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelser ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget. 15 PANTSÄTTNING AV FONDANDELAR Vid pantsättning ska panthavare eller pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå; 1. Vem som är panthavare. 2. Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen. 3. Eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning. 17 TILLÅTNA INVESTERARE Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden utan andelsägares samtycke om andelar har tecknats i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Detsamma gäller om fonden eller fondbolaget på grund av andelsägares teckning eller innehav i fonden blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Innehavare av fondandelar ska till fondbolaget ange eventuella förändringar av nationell hemvist.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj 2012. Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj 2012. Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Index Sverige som är en Sverigeregistrerad aktieindexfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond INFORMATIONSBROSCHYR SEB Latinamerikafond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL LUNATIX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL LUNATIX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL LUNATIX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr VÄRDEPAPPERSFONDER Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap April 2015 DIDNER & GERGE FONDER AB www.didnergerge.se Informationsbroschyren

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Mix Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer