Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009."

Transkript

1 Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren. Informationsbroschyren publicerades per den 18 maj Nordnet Balanserad ISIN: SE Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , ett dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB. Öhman Fonder är en del av Öhmangruppen. Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars M å l s ä t t n i n g o c h p l a c e r i n g s i n r i k t n i n g Nordnet Balanserad är en fondandelsfond som söker maximera den totala avkastningen med hänsyn till fondens risknivå. Fonden investerar globalt, huvudsakligen i tillgångar som ger exponering mot aktie- och räntemarknaderna. I riskspridningssyfte investerar fonden även i fastigheter och råvaror. Som en indikation på fondens risknivå ligger aktieandelen normalt mellan 40 och 50 procent. Fondens innehav ska ge en bred exponering inom respektive tillgångsslag på ett kostnadseffektivt sätt. Fondurvalsprocessen innefattar analys av följsamhet mot index, pris samt likviditets och motpartsrisk. Fonden får använda sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning. Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via Nordnet. Fonden lämnar normalt ingen utdelning. F o n d e n s r i s k p r o f i l Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 4, vilket betyder måttlig risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Risken i fonden påverkas av fördelningen mellan tillgångsslagen aktier och räntor. Kurserna på aktiemarknaden kan gå upp och ned. Sparande i aktierelaterade tillgångar är därför förenat med risk för stora värdeförändringar (marknadsrisk). Den risk som är förknippad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration (löptid) de räntebärande tillgångarna har samt ränteutvecklingen. Fonden placerar en andel av fondförmögenheten i annan valuta än svenska kronor och påverkas därför även av valutakursförändringar. Den geografiska spridningen och spridningen till olika branscher minskar aktierisken i fonden. Fonden får använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Sparande i aktierelaterade tillgångar innebär risk för stora kurssvängningar. Fondens risk kan främst delas upp i: Marknadsrisk Risk kopplad till att marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie.

2 Likviditetsrisk Risk kopplad till att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Motpartsrisk Risk kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Operativ risk Risk för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Valutarisk fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna. Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar och placeringsbegränsningar efterföljs. Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. R i s k b e d ö m n i n g s m e t o d I den mån fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. V e m p a s s a r f o n d e n f ö r? Nordnet Balanserad vänder sig till investerare som vill ha låg risk och därför nöjer sig med en ganska låg avkastning och har en placeringshorisont på minst 3 år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma. H ö g s t a a v g i f t Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift 2,00 %. Inlösenavgift 2,00 %. Förvaltningsavgift inklusive förvaring, tillsyn och revision 2,00 %. *Försäljnings respektive inlösenavgifter förekommer hos vissa av fondbolagets återförsäljare. Avgifterna varierar men kan max uppgå till ovanstående G ä l l a n d e a v g i f t Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revision. Försäljningsavgift 0,00 %. Inlösenavgift 0,00 %. Förvaltningsavgift inklusive förvaring, tillsyn och revision 1,04 %. Andelsägare uppmärksammas på att fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de fonder i vilka fonden investerar. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 2 procent i årlig fast förvaltningsavgift samt 20 procent av positiv avkastning i prestationsbaserad ersättning. Eventuella returprovisioner från förvaltare tillfaller fonden. Fondbolaget har ett avtal om avgiftsdelning med Nordnet Bank. Fondbolaget har för fondens räkning ingått avtal med bolag för erhållande av viss analys. Analysen höjer kvaliteten på fondens förvaltning och hindrar inte fondbolaget från att agera i andelsägarnas intresse. F ö r s ä l j n i n g o c h i n l ö s e n Fondandelar försäljs av fondbolaget Köp sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter pengarna kom mer fondens bankkonto tillhanda. Inlösen sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder dagen efter begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och skall i sådant fall ske så snart det är möjligt. Begäran om försäljning och inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Information om gällande fondandelsvärde samt senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgänglig hos fondbolaget, samt tillhandahålls regelbundet (normalt varje bankdag,

3 dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia. Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen av fondandelar. Månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas halvårsvis. Öhman Fonder har ingått avtal med distributörer för försäljning av fondbolagets fonder. Aktuell lista hittar du på M a r k n a d s f ö r i n g a v f o n d e n i a n n a t l a n d Fonden marknadsförs i Norge (EES-land) via utvalda återförsäljare. Via distributörsavtalet åtar sig återförsäljaren att säkerställa utbetalning till andelsägare, inlösen av andelar samt tillhandahållande av information. L i m i t e r a o r d e r Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder av fondandelar. H i s t o r i s k a v k a s t n i n g N o r d n e t B a l a n s e r a d * *Fonden startade Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen är beräknad efter att samtliga avgifter har belastas fonden. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

4 Fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB bildades den 27 januari 1994 och har ett aktiekapital på kr. Bolaget bedrivs som aktiebolag och har sitt säte i Stockholm. Fondbolagets organisationsnummer är Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisation skedde den 4 maj F ö r v a r i n g s i n s t i t u t Fondbolagets förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm. Bolagets rättsliga form är Bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att bedriva bankrörelse). Bolagets säte är i Stockholm och huvudsaklig verksamhet är bankrörelse och finansiell verksamhet. S t y r e l s e Ordförande: Fredrik von Baumgarten, Advokat Baumgarten, Byström, Rooth & Tallavaara Advokater AB Övriga ledamöter: Björn Fröling, styrelseledamot E. Öhman J:or AB Håkan Gustavson, CFO Beijer Invest AB Carl-Gustaf Petersén, Senior Advisor, Bukowskis Catharina Versteegh, styrelseledamot E. Öhman J:or AB L e d a n d e b e f a t t n i n g s h a v a r e Lars Melander, VD och klagomålsansvarig E n l i g t i n h y r n i n g s a v t a l : Susanne Uväng, E. Öhman J:or AB, Compliance Officer Fredrik Lindell, E. Öhman J:or AB, Chief Risk Officer Michael Bernhardtz, (Partner, Enterprise Risk Services, Deloitte AB), Internrevisor R e v i s o r e r Ernst & Young AB granskar räkenskaperna som ligger till grund för fondens årsberättelse. Ansvarig för uppdraget hos Ernst & Young är Peter Strandh som är auktoriserad revisor. K o n t r o l l u p p g i f t e r Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas för kapitalvinst respektive kapitalförlust. Deklarationsuppgifter lämnas till andelsägaren i samband med årsbeskedet. S k a t t e r e g l e r Fondandelsägarens skatt (fysiska personer och dödsbon skattskyldiga i Sverige): Sedan 2012 schablonbeskattas fondandelsägare årligen för sitt fondinnehav. Schablonintäkten för privatpersoner beräknas som 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Schablonskatten uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde. En schablonintäkt som understiger 200 kr beskattas inte om andra intäkter saknas. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Vid inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent och en förlust får dras av. Kapitalvinsten eller -förlusten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. För juridiska personer och utländskt skattskyldiga gäller andra regler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Fondens skatt: Sedan 2012 är investeringsfonder inte skattskyldiga.

5 H e l å r s b e r ä t t e l s e r o c h h a l v å r s r e d o g ö r e l s e r Fondbolaget sammanställer helårsberättelser och halvårsredogörelser. Som andelsägare får du på begäran en sådan rapport hemskickad. U p p d r a g s a v t a l Fondbolaget har ingått avtal med E. Öhman J:or AB om utförande av funktionerna för riskhantering, regelefterlevnad, bolagsredovisning och IT-tjänster samt med Deloitte AB om utförande av funktionen för internrevision. R e g i s t e r h å l l n i n g Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Alla fondandelar är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Ä n d r i n g a r i f o n d b e s t ä m m e l s e r Fondbolaget får efter beslut av fondbolagets styrelse ändra värdepappersfondens fondbestämmelser. En förändring av värdepappersfondens fondbestämmelser kan påverka fondens egenskaper t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. En förändring kräver Finansinspektionens godkännande. F o n d b o l a g e t f ö r v a l t a r f ö l j a n d e f o n d e r Öhman Etisk Emerging Markets Öhman Etisk Index Europa Öhman Etisk Index Japan Öhman Etisk Index Pacific Öhman Etisk Index Sverige Öhman Etisk Index USA Öhman Fixed Income Allocation Fund Öhman Företagsobligationsfond Öhman High Yield Fund Öhman Hjärt-Lungfond Öhman Index Nordamerika MSCI North America Öhman Index Sverige Öhman Global Growth Öhman Global Sustainable Brands Öhman Obligationsfond Öhman Penningmarknadsfond Öhman Realobligationsfond Öhman Sverigefond Nordnet Aggressiv Nordnet Balanserad Nordnet Försiktig Nordnet Offensiv Nordnet Räntefond Sverige Nordnet Superfonden Sverige Nordnet Superfonden Danmark Nordnet Superrahasto Suomi Nordnet Superfondet Norge F o n d e n s u p p h ö r a n d e e l l e r ö v e r l å t e l s e a v f o n d v e r k s a m h e t Om fondbolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Information om fondens upphörande eller överlåtelse av fonden ska kungöras i Post- och Inrikes tidningar samt tillhandahållas hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. S k a d e s t å n d s s k y l d i g h e t Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelser, ska institutet ersätta skadan. Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror på omständigheter utanför fondbolagets kontroll, t ex extraordinära händelser såsom strejk eller krigshändelse. ***

6 Fondbestämmelser för Nordnet Balanserad 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nordnet Balanserad, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Det fondbolag som anges i 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer , nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut, ta emot och förvara fondens tillgångar samt kontrollerar även att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot LIF eller dessa fondbestämmelser. 4 Fondens karaktär Fonden är en fondandelsfond. Fonden investerar globalt, huvudsakligen i tillgångar som ger exponering mot aktie- och räntemarknader. Fonden investerar även i tillgångar som enligt fondbolagets bedömning inte fullt ut korrelerar med aktie- och räntemarknadernas rörelser, t ex börshandlade fonder. 5 Fondens placeringsinriktning Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan använda börshandlade fonder (ETF) d.v.s. fondandelar/fondföretag eller överlåtbara värdepapper. Fonden investerar globalt: mellan 30 och 60 procent av fondens värde i aktiefonder, aktierelaterade överlåtbara värdepapper eller aktierelaterade derivatinstrument. mellan 35 och 65 procent av fondens värde i räntefonder, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller på konto hos kreditinstitut. mellan 0 och 20 procent i övriga tillåtna finansiella instrument. Minst 50 procent av fondens värde ska alltid vara placerat i fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index. 6 Marknadsplatser Fonden får placera sina medel på en handelsplattform/mtf eller annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF. Fonden får till en betydande del placera fondmedlen i andra investeringsfonder och fondföretag. Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LIF (OTC-derivat). 8 Värdering Andelarna i fonden skall vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av fondbolaget, normalt varje bankdag. Fondens tillgångar utgörs av; 1.Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar, vilka värderas till gällande marknadsvärde. I första hand används marknadspriser för fastställande av marknadsvärde. I fall där marknadspris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiva grunder fastställer. Sådan objektiv grund är t.ex. tidigare marknadspris för instrumentet eller pris vid nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, 2. likvida medel, 3. andra tillgångar, Fondens skulder beräknas enligt följande; 1. skulder (inklusive skatteskulder), 2. upplupen ersättning till fondbolaget, 3. upplupen ersättning till förvaringsinstitutet, 4. upplupen ersättning till Finansinspektionen. 5. övriga skulder För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt följande: 1. marknadspris från en aktiv marknad, Fastställda av styrelsen Godkända av Finansinspektionen

7 Fondbestämmelser för Nordnet Balanserad 2. om sådant marknadspris inte kan erhållas ska gällande marknadsvärde fastställas genom någon av metoderna nedan: a. på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller b. användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant c. om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. kassaflödesanalys. För sådana derivatinstrument som avses i 5 kap st. LIF, s.k. OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt följande: 1. marknadspris från en aktiv marknad, 2. om sådant marknadspris inte kan erhållas ska marknadsvärdet fastställas genom någon av metoderna nedan: a. på grundval av de ingående tillgångarna/beståndsdelarnas marknadsvärde, b. på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller c. användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant, 3. om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. optionsvärderingsmodeller såsom Black & Scholes. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen kan i normalfallet ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som anges i 6 som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondbolagets bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på motsvarande sätt som fondbolaget i förväg har godkänt, hos fondbolaget. Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger det. Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Om begäran om försäljning eller inlösen inkommer till fondbolaget när fonden är stängd enligt denna bestämmelse första stycket eller i enlighet med 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag. Vid försäljning och inlösen kan en avgift tas ut enligt 11. Uppgift om försäljnings- och inlösenpris beräknat enligt 8 finns tillgängligt hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden inträffar som medför att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättningar Av fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring, försäljning, administration, redovisning, information och revision. Avgiften beräknas dagligen och tas ut månadsvis. På ersättningen tillkommer eventuell moms och andra ev. skatter. Vidare ska av fondens medel betalas ersättning till förvaringsinstitutet för dess förvaring av fondens tillgångar samt till Finansinspektionen för dess tillsyn. Den sammanlagda ersättningen som fonden betalar får uppgå till högst 2 procent av fondens värde varje år. Vid försäljning och inlösen kan en avgift om högst 2 procent av fondandelsvärdet tas ut. Inlösenavgift tillfaller fonden medan försäljningsavgift tillfaller fondbolaget. Information om avgifter i underliggande fonder finns i informationsbroschyren. Courtage och andra kostnader samt skatt vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden. 12 Utdelning Fonden är inte utdelande. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta. Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelser skall de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar skall tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget. 15 Pantsättning Vid pantsättning skall panthavare eller pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå; 1. Vem som är panthavare. 2. Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen. 3. Eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning. Fastställda av styrelsen Godkända av Finansinspektionen

8 Fondbestämmelser för Nordnet Balanserad Fondbolaget skall notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Berörd fondandelsägare skall skriftligen underrättas om pantregistreringen. Pantsättning upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom och ändringen har införts i andelsägarregistret. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst kr för den kostnad som pantsättningen medför. Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden utan andelsägares samtycke om andelar har tecknats i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Detsamma gäller om fonden eller fondbolaget på grund av andelsägares teckning eller innehav i fonden blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Innehavare av fondandelar ska till fondbolaget ange eventuella förändringar av nationell hemvist. *** Om en andelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall institutet ersätta skadan. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmålsränta. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 LIF. 17 Tillåtna investerare Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Fastställda av styrelsen Godkända av Finansinspektionen

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 Innehållsförteckning Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Läs mer

Handelsbankens Eurolandfond Aktie

Handelsbankens Eurolandfond Aktie Frågor och svar: FÖR VEM PASSAR EUROLANDFOND AKTIE? Eurolandfond Aktie är en av Handels bankens aktiefonder och den är en indexfond. Fonden passar dig som tror på storföretagen inom Euroland. Med Euroland

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer