Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj 2012. Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012."

Transkript

1 Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Index Sverige som är en Sverigeregistrerad aktieindexfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren. Informationsbroschyren publicerades per den 14 september Öhman Index Sverige andelsklass A ISIN: SE Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , ett dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB. Öhman Fonder är en del av Öhmangruppen. Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj Informationsbroschyren publicerades den 9 maj M å l s ä t t n i n g o c h p l a c e r i n g s i n r i k t n i n g Öhman Index Sverige är en aktieindexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Capped Gross Index som innehåller cirka 70 till 100 aktier. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden består normalt av investeringar i 70 till 100 bolag fördelade på olika branscher och följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Fonden investerar huvudsakligen i aktier och derivat kan användas som ett komplement. Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålen och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden använder fysisk replikering som huvudsaklig metod vilket innebär att fonden normalt placerar i samtliga aktier som ingår i index. Fonden följer Öhmans standard för ansvarsfulla investeringar. Det betyder att Öhman bedriver en påverkansdialog med företag som bryter mot internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessutom avstår Öhman från att investera i bolag som är involverade i produktion eller försäljning av klusterbomber, landminor och kärnvapen. För hållbarhetsprofil, se Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Capped Gross Index är ett marknadsvärdesviktat och free-float-justerat index med syfte att avspegla avkastningen på den svenska aktiemarknaden. Indexets sammansättning revideras kvartalsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan Fonden får placera medel på konto hos kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen av likvida medel får placering också ske i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Högst 10 procent av fondens tillgångar får placeras i fondandelar. Fonden har rätt att använda derivatinstrument, både standardiserade och OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning.

2 Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav, dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten, mot en i förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidar till fondens avkastning. Sedvanliga transaktionskostnader i samband med utlåning av värdepapper belastas fonden. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex. Fonden kommer att använda full fysisk replikering som huvudsaklig metod för att uppnå detta vilket innebär att fonden kommer att ha exponering mot i det närmast samtliga, i index ingående, aktier. Den valda metoden innebär att fondens motpartsrisk till största delen kommer att utgöras av den risk som ligger i att en motpart inte fullgör sina åtaganden. Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras eller vid in- och utflöden av kapital i fonden. Under normala marknadsförhållanden uppskattas fondens förväntade tracking error inte att överstiga 3 procent (baserat på 24 månaders historik, inklusive utdelning, omräknat till årstakt). Fondens förmåga att generera en avkastning som återspeglar den hos jämförelseindex kommer sannolikt att påverkas av bland annat eventuella skatter, behandling av bolagshändelser samt kostnader för valutaväxlingar. Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra svenska återförsäljare. Fonden lämnar normalt ingen utdelning. Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 Lagen om värdepappersfonder (LVF). I en indexfond får det ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden på den marknad som indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av Finansinspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde. F o n d e n s r i s k p r o f i l En placering i aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Fondens riskklass baseras på en riskoch avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EUstandard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 6. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Placeringsinriktningen innebär att fondens medel placeras så att fondens utveckling följer det svenska indexet OMX Stockholm Benchmark Capped Index, vilket innebär att fondens medel är riskexponerade mot en begränsad geografisk marknad. Detta medför normalt att marknadsrisken blir högre än för en aktiefond som placerar på flera geografiska marknader. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Fondens risk kan främst delas upp i: Marknadsrisk Risk kopplad till att marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie. Likviditetsrisk Risk kopplad till att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Motpartsrisk Risk kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Operativ risk Risk för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Fondens avsikt med att låna ut värdepapper är att öka fondens avkastning utan att marknadsrisken förväntas påverkas. När det gäller värdepapperslån så finns det en risk kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. För att

3 hantera denna risk, ställer motparten säkerheter som överstiger det utlånade beloppet. Det finns även en risk kopplad till förlust på grund av icke ändamålsenlig eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Fonden har rätt att använda derivatinstrument, både standardiserade och OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning. Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar och placeringsbegränsningar efterföljs. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. R i s k b e d ö m n i n g s m e t o d I den mån fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. V e m p a s s a r f o n d e n f ö r? Öhman Index Sverige passar den kund som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. H ö g s t a a v g i f t Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift 0,00 %. Inlösenavgift 0,00 %. Förvaltningsavgift inklusive förvaring, tillsyn och revision 1,00 %. G ä l l a n d e a v g i f t Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revision. Försäljningsavgift 0,00 %. Inlösenavgift 0,00 %. Förvaltningsavgift inklusive förvaring, tillsyn och revision 0,41 %. F ö r s ä l j n i n g o c h i n l ö s e n a v a n d e l a r Fondandelar försäljs av fondbolaget. Köparen erhåller kursen som fastställs den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, om detta sker före klockan I annat fall erhålls den kurs som fastställs bankdagen efter. Begäran om inlösen ska ske skriftligen till fondbolaget. Inlösen sker till gällande kurs den bankdag skriftlig begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, om detta sker före klockan I annat fall sker inlösen till den kurs som fastställs bankdagen efter. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och skall i sådant fall ske så snart det är möjligt. Begäran om försäljning och inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Information om gällande fondandelsvärde samt senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgänglig hos fondbolaget, samt publiceras regelbundet (normalt varje bankdag, dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia och på fondbolagets hemsida. Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen av fondandelar skriftligen. Månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis. Öhman Fonder har ingått avtal med distributörer för försäljning av fondbolagets fonder. Aktuell lista hittar du på L i m i t e r a o r d e r Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder av fondandelar. M a r k n a d s f ö r i n g a v f o n d e n i a n n a t l a n d Fonden marknadsförs i Norge (EES-land) via utvalda återförsäljare. Via distributörsavtalet åtar sig återförsäljaren att säkerställa

4 utbetalning till andelsägare, inlösen av andelar samt tillhandahållande av information. H i s t o r i s k a v k a s t n i n g Ö h m a n I n d e x S v e r i g e *Fonden startade per den 9 maj Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen är beräknad efter att samtliga avgifter har belastas fonden. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. O M X S t o c k h o l m B e n c h m a r k C a p Fonden är inte garanterad, godkänd, såld eller marknadsförd av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag Företagen ). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Fonden. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av Fonden eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Fonden i synnerhet eller OMX Stockholm Benchmark Cap Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda relation till E. Öhman J:or Fonder AB ( Licenstagaren ) är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Stockholm Benchmark Cap och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMX Stockholm Benchmark Cap som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagaren. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller fondandelsägarens behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMX Stockholm Benchmark Cap. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet fondandelar som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Fonden omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med Fonden.

5 Fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB bildades den 27 januari 1994 och har ett aktiekapital på kr. Bolaget bedrivs som aktiebolag och har sitt säte i Stockholm. Fondbolagets organisationsnummer är Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisation skedde den 4 maj F ö r v a r i n g s i n s t i t u t Fondbolagets förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm. Bolagets säte är i Stockholm och huvudsaklig verksamhet är bankverksamhet. S t y r e l s e Ordförande: Fredrik von Baumgarten, Advokat Baumgarten, Byström, Rooth & Tallavaara Advokater AB Övriga ledamöter: Björn Fröling, styrelseledamot E. Öhman J:or AB Håkan Gustavson, CFO Beijer Insvest AB Åsa Hedin Catharina Versteegh, styrelseledamot E. Öhman J:or AB L e d a n d e b e f a t t n i n g s h a v a r e Lars Melander, vd och klagomålsansvarig Pablo Bernego, investeringschef Daniel Karlsson, ställföreträdande VD E n l i g t i n h y r n i n g s a v t a l : Susanne Uväng, E. Öhman J:or AB, Compliance Officer Fredrik Lindell, E. Öhman J:or AB, Risk Officer Michael Bernhardtz, (Partner, Enterprise Risk Services, Deloitte AB), Internrevisor R e v i s o r e r Ernst & Young AB granskar räkenskaperna som ligger till grund för fondens årsberättelse. Ansvarig för uppdraget hos Ernst & Young är Peter Strandh som är auktoriserad revisor. Ska t t e r e g l e r Fondandelsägarens skatt (fysiska personer och dödsbon skattskyldiga i Sverige): Sedan 2012 schablonbeskattas fondandelsägare årligen för sitt fondinnehav. Schablonintäkten för privatpersoner beräknas som 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Schablonskatten uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde. En schablonintäkt som understiger 200 kr beskattas inte om andra intäkter saknas. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Vid utdelning från fonden dras 30 procent av det utbetalade beloppet som preliminärskatt och utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Vid inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent och en förlust får dras av. Kapitalvinsten eller -förlusten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. För juridiska personer och utländskt skattskyldiga gäller andra regler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Fondens skatt: Sedan 2012 är värdepappersfonder inte skattskyldiga. K o n t r o l l u p p g i f t e r Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas för utdelning och kapitalvinst respektive kapitalförlust. Deklarationsuppgifter lämnas till andelsägaren i samband med årsbeskedet. F o n d b o l a g e t f ö r v a l t a r f ö l j a n d e i n v e s t e r i n g s f o n d e r Öhman Etisk Emerging Markets Öhman Etisk Index Europa Öhman Etisk Index Japan Öhman Etisk Index Pacific Öhman Etisk Index Sverige Öhman Etisk Index USA

6 Öhman Fixed Income Allocation Fund Öhman Företagsobligationsfond Öhman High Yield Fund Öhman Hjärt-Lungfond Öhman Index Nordamerika MSCI North America Öhman Index Sverige Öhman Global Growth Öhman Global Sustainable Brands Öhman Obligationsfond Öhman Penningmarknadsfond Öhman Realobligationsfond Öhman Sverigefond Nordnet Aggressiv Nordnet Balanserad Nordnet Försiktig Nordnet Offensiv Nordnet Räntefond Sverige Nordnet Superfonden Sverige Nordnet Superfonden Danmark Nordnet Superrahasto Suomi Nordnet Superfondet Norge U p p d r a g s a v t a l Fondbolaget har ingått avtal med E. Öhman J:or AB om utförande av funktionerna för riskhantering, regelefterlevnad, bolagsredovisning och IT-tjänster samt med Deloitte AB om utförande av funktionen för internrevision. F o n d e n s u p p h ö r a n d e e l l e r ö v e r l å t e l s e a v f o n d v e r k s a m h e t Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. S k a d e s t å n d s s k y l d i g h e t Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt Lagen om värdepappersfonder (2004:46). Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelser, skall institutet ersätta skadan. *** R e g i s t e r h å l l n i n g Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Alla fondandelar är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Ä n d r i n g a r i f o n d b e s t ä m m e l s e r Fondbolaget får efter beslut av fondbolagets styrelse ändra värdepappersfondens fondbestämmelser. En förändring av värdepappersfondens fondbestämmelser kan påverka fondens egenskaper t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. En förändring kräver Finansinspektionens godkännande.

7 Fondbestämmelser för Öhman Index Sverige 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Öhman Index Sverige, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Det fondbolag som anges i 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden och beslutar om den egendom som ingår i fonden. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fonden består av följande andelsklasser: A) Inte utdelande B) Utdelande Andelsklasserna innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass (se vidare under 12). Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer , nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden, ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot LVF eller dessa fondbestämmelser. 4 Fondens karaktär Fonden är en indexfond med inriktning på den svenska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Stockholm Benchmark Cap Index. 5 Fondens placeringsinriktning Fondbolaget har som målsättning att fonden ska efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Stockholm Benchmark Cap Index och fonden ska placera i sådana instrument som ingår i, nära följer detta index eller en del av detta index. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses dels aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper dels räntebärande överlåtbara värdepapper. Om indexets sammansättning förändras kommer fondens innehav att anpassas i motsvarande grad. Skulle indexet upphöra kommer fonden att övergå till annat index som i största möjliga utsträckning liknar indexet. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index. 6 Marknadsplatser Fonden får placera sina medel på en reglerad marknad inom EES, motsvarande marknad utanför EES, samt på annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten och som omfattas av fondens placeringsinriktning i 5. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LVF (OTC-derivat). Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 LVF. OMX Stockholm Benchmark Cap Index är ett free-float-justerat och marknadsvärdesviktat index designat för att återspegla utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fondens placeringsuniversum (marknad) består av de 80 till 100 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Fonden använder sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 FFFS 2013:9. 8 Värdering Andelarna i fonden ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående fondandelar i samma andelsklass. Fondandelens värde beräknas av fondbolaget, normalt varje bankdag. Fondens tillgångar utgörs av; 1. överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar, vilka värderas till gällande marknadsvärde. I första hand används marknadspriser för fastställande av marknadsvärde. I fall där marknadspris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiva grunder fastställer. Sådan objektiv grund är t.ex. tidigare marknadspris för instrumentet eller pris vid nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, 2. likvida medel, Fastställda av styrelsen Godkända av Finansinspektionen

8 Fondbestämmelser för Öhman Index Sverige 3. andra tillgångar, Fondens skulder beräknas enligt följande; 1. skulder (inklusive skatteskulder), 2. upplupen ersättning till fondbolaget, 3. upplupen ersättning till förvaringsinstitutet, 4. upplupen ersättning till Finansinspektionen. 5. övriga skulder För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF fastställs ett marknadsvärde enligt följande: 1. marknadspris från en aktiv marknad, 2. om sådant marknadspris inte kan erhållas ska gällande marknadsvärde fastställas genom någon av metoderna nedan: a. på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller b. användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant c. om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. kassaflödesanalys. För sådana derivatinstrument som avses i 5 kap st. LVF, s.k. OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt följande: 1. marknadspris från en aktiv marknad, 2. om sådant marknadspris inte kan erhållas ska marknadsvärdet fastställas genom någon av metoderna nedan: a. på grundval av de ingående tillgångarna/beståndsdelarnas marknadsvärde, b. på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller c. användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant, 3. om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. optionsvärderingsmodeller såsom Black & Scholes. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen kan i normalfallet ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som anges i 6 som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på motsvarande sätt som fondbolaget i förväg har godkänt, hos fondbolaget. Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger det. Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Om begäran om försäljning eller inlösen inkommer till fondbolaget när fonden är stängd enligt denna bestämmelse första stycket eller i enlighet med 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag. Inlösen kan komma att senareläggas om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden. Vid försäljning och inlösen kan en avgift tas ut enligt 11. Uppgifter om bryttider för begäran om försäljning respektive inlösen och bryttider för betalning framgår av informationsbroschyren. Uppgift om försäljnings- och inlösenpris beräknat enligt 8 finns tillgängligt hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära händelser inträffar som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Fondbolaget har också rätt att senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad med hänsyn till andelsägarnas intresse. Fondbolaget skall utan dröjsmål anmäla sådant beslut till Finansinspektionen samt berörda investerare och andelsägare. 11 Avgifter och ersättningar Av fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring, försäljning, administration, redovisning och information. Avgiften beräknas dagligen och tas ut månadsvis. På ersättningen tillkommer eventuell moms och andra ev. skatter. Vidare ska av fondens medel betalas ersättning till förvaringsinstitutet för dess förvaring av fondens tillgångar, till fondens revisorer för deras revision samt till Finansinspektionen för dess tillsyn. Den sammanlagda ersättningen som fonden betalar får uppgå till högst 2 procent av fondens värde varje år. Courtage och andra kostnader samt skatt vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastar fonden. 12 Utdelning Fondens andelsklasser hanterar utdelning olika. Andelsklass A lämnar ingen utdelning medan andelsklass B lämnar utdelning enligt nedan. Fastställda av styrelsen Godkända av Finansinspektionen

9 Fondbestämmelser för Öhman Index Sverige Fondbolagets styrelse fattar beslut om utdelningen och dess storlek. Utdelningen baseras på fondens avkastning sedan föregående utdelning. Utdelningen kan dock komma att bli både högre och lägre än fondens avkastning om fondbolaget anser det vara i andelsägarnas intresse. Utdelning ska ske under kvartal 2 årligen. Fondbolaget kan komma att besluta om ytterligare utdelning som ska ske under kvartal 4. För närmare uppgift om tidpunkt för utdelning och målsättning för dess storlek hänvisas till informationsbroschyren. Utdelning tillkommer fondandelsägare som på av fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för utdelande fondandel. Utdelningen påverkar relationen mellan värdet på andelar som är icke utdelande och värdet på andelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek. Utdelningens storlek fastställs som en procentuell andel av det totala värdet på utdelande fondandelar vid utdelningstillfället. Utdelningen återinvesteras i nya andelar om andelsägare inte skriftligen har meddelat uppgifter för kontant utbetalning. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta. Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelser ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget. 15 Pantsättning Vid pantsättning ska panthavare eller pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå; 1. Vem som är panthavare. 2. Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen. 3. Eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning. Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Berörd fondandelsägare ska skriftligen underrättas om pantregistreringen. Pantsättning upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom och ändringen införts i andelsägarregistret. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst kr för den kostnad som pantsättningsregistreringen medför. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall ska ersättning utgå för indirekt skada. Om en andelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska institutet ersätta skadan. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmålsränta. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 LVF. 17 Tillåtna investerare Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden utan andelsägares samtycke om andelar har tecknats i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Detsamma gäller om fonden eller fondbolaget på grund av andelsägares teckning eller innehav i fonden blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Innehavare av fondandelar ska till fondbolaget ange eventuella förändringar av nationell hemvist. Fastställda av styrelsen Godkända av Finansinspektionen

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Life High Yield Bonds. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer