ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016"

Transkript

1 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret

2 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket... 4 Cykling till/från skolan... 4 Elevhälsoteamet (EHT)... 4 Elevresor i samband med skolaktivitet... 4 Elevråd... 5 E-postadresser... 5 Expedition... 5 Flytt... 5 Fotografier och namn på internet... 5 Frånvaro... 5 Förlorade tillhörigheter... 6 Förskoleklasser... 6 Föräldramöten... 6 Hemsida... 6 Informationssystem... 6 Inskolning... 6 IT- regler... 6 IUP... 7 Kunskapskrav... 7 Ledighet för elev... 7 Likabehandlingsplan... 7 Läsårsdata... 7 Läxhjälp... 7 Mellanklubben... 8 Mentorer... 8 Modersmålsundervisning... 8 vårdnadshavares dagtelefon och e-postadress... 8 Olycksfallsförsäkring för elever... 8 Skolbarnsomsorg = fritidshem... 9 Skolledning och organisation... 9 Skolmåltiden... 9 Skriftliga omdömen (åk 1-5) Skåp Stöld

3 Telefonnummer till skolan Tobak Utlåning av böcker och andra media Utvecklingssamtal

4 ALLERGI Även mycket låga halter av allergiframkallande ämnen från parfym och pälsdjur kan drabba allergiker och överkänsliga. Av hänsyn till våra elever med mycket svår nöt- och jordnötsallergi är det inte tillåtet att ta med eller äta nötter och jordnötter i skolan och under skoltid. Vi förutser att alla bidrar till att göra skolmiljön för allergiker bättre. ALTERNATIV TILL SPRÅKVAL, ÅK 6-9 Om du har svårt att nå målen i svenska och/eller engelska ska du anmäla detta till din mentor. Bitr. rektor beslutar i samråd med vårdnadshavare, mentor och språklärare om språkvalet ska avbrytas. Du måste vara medveten om att detta påverkar ditt meritvärde och därmed dina möjligheter i gymnasievalet. ANTIMOBBINGARBETE Om du upplever att du är utsatt eller om du tycker att någon annan är det så ska du kontakta någon vuxen på skolan lärare, fritidspersonal, kamratstödjare eller någon medlem i Trygghetsgruppen. Normalt är det i första hand klassläraren eller mentorn som tillsammans med arbetslaget försöker lösa problemet. Om det behövs större insatser så gör de en anmälan till Trygghetsgruppen. Vad som gäller på Hässelbygårdsskolan kan du läsa om i vår likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan och vilka som ingår i Trygghetsgruppen hittar du på vår hemsida: ARBETSPLANER Du hittar skolans styrdokument på skolans hemsida: BESÖK PÅ SKOLAN Vi har den enkla principen att bara de som tillhör oss ska vara i huset. Det finns flera skäl dels för att mindre barn inte ska möta fler okända ansikten än nödvändigt, dels för att inte behöva bedöma varje enskild förfrågan. Ibland känns regeln trist och stelbent men det är ändå den som fungerar bäst. Gäster inbjudna av personalen får naturligtvis vara i huset, liksom hantverkare. De ska då bära en besöksskylt synlig. Skylten får man på expeditionen. BETYGSVARNING Betyg ges första gången till jul i år 6. Eventuell betygsvarning (om en elev befaras att inte nå målen för att kunna få betyg eller riskerar att sänka ett nuvarande betyg), meddelas vårdnadshavare så fort den ansvarige läraren ser att eleven riskerar att inte nå målen. 3

5 BIBLIOTEKET Skolbiblioteket ligger i A-huset, ingång A1. Här kan du, förutom att låna böcker, söka information i böcker, tidskrifter och databaser. Biblioteket är öppet följande tider: Måndag 7:30 16:30 Tisdag 7:30 15:30 Onsdag 7:30 15:00 Torsdag 7:30 16:30 Fredag 7:30 15:30 CYKLING TILL/FRÅN SKOLAN Enligt lag ska barn och ungdomar under 15 år bära cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Elever i år F-3 får endast cykla till skolan i vuxens sällskap. All cykling på skolgården är förbjuden. ELEVHÄLSOTEAMET (EHT) Elevhälsoteamet består av specialpedagoger/speciallärare, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare och leds av bitr. rektor. Vid elevvårdsbeslut leder rektor teamet. Vid behov deltar även skolpsykolog. Kurator Jeanette Hagman Pamlin Specialpedagog/ Margareta Lindqvist F-3 Speciallärare Tuula Motzi 4-6 Oscar Studeny 7-9 Eveliz Elfving 7-9 Antoinette Hill 7-9 Skolsköterska Ulrika Forss Töndel Skolpsykolog Siv Lantto Studie- och Mia Giertta yrkesvägledare Skolsköterskan har uppdraget att arbeta förebyggande med elevers hälsa. Bland uppgifterna ligger bl a att följa din hälsoutveckling. Du kommer att kallas till flera hälsokontroller. Skolsköterskan har också öppen mottagning vissa tider som står på dörren till sköterskemottagningen. Tid till skolläkaren bokas alltid genom skolsköterska. ELEVRESOR I SAMBAND MED SKOLAKTIVITET Vid studiebesök, idrottsdagar etc. kan eleverna i skolår 6-9 ibland med förälders tillåtelse färdas på egen hand. Markera på talongen längst bak i häftet om ni som föräldrar ger tillåtelse till att ert barn reser på egen hand. Följer eleven inte skolans ordningsregler under utflykter och liknande kan det få till följd att eleven blir hemskickad och/eller inte kan få följa med nästa gång. 4

6 ELEVRÅD I årskurserna 1-9 har eleverna klassråd. Klassråden utser representanter till elevråden 1-6 och 7-9. De olika råden träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör eleverna. E-POSTADRESSER Du har en e-postadress som du fått genom skolan. Du ska använda denna e-postadress när du skickar och tar emot mail som rör skolarbetet. Lärarnas e-postadresser finns på skolans hemsida. EXPEDITION Skolans expedition finns i A-huset, ingång A1, 1 tr. Skyltar visar hur du kommer dit. Expeditionen är öppen alla dagar utom fredagar, då expeditionen stänger kl Till expeditionen vänder du dig för hjälp med frågor, blanketter, få kontakt med personal mm. FLYTT Om en elev flyttar ska vårdnadshavare, via blankett som hämtas på expeditionen, anmäla när eleven skall sluta samt den nya skolans namn. För att kunna skriva in eleven i den nya skolan måste den avlämnande skolan skriva ut eleven. Allt lånat material ska återlämnas till skolan innan eleven flyttar. FOTOGRAFIER OCH NAMN PÅ INTERNET För att kunna använda fotografier i undervisningen och även kunna lägga ut dem på skolans webbplatser (hemsida, klassbloggar, facebook, etc.), behöver vi föräldrars tillåtelse. Endast verksamhetsbilder och ev. förnamn kommer att presenteras i förekommande fall. Skriv under blanketten Samtycke till foto ifall ni som föräldrar ger er tillåtelse till att vi publicerar ert barns förnamn och bild på internet. FRÅNVARO Varje lärare registrerar sina elevers frånvaro i Stockholms skolwebb. Vid oanmäld frånvaro kontaktas hemmet (via SMS, telefonsamtal eller e-post). Vid upprepad frånvaro kontaktas även EHT. Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i första hand i Skolwebben. Det går även att skicka SMS till (vårdnadshavares mobilnummer måste vara registrerat i Skolwebben), anmäla via Stockholms stads app (information finns på skolans hemsida), ringa till telefon eller skicka e-post till före kl 8:00. 5

7 FÖRLORADE TILLHÖRIGHETER Borttappat skolmaterial skall ersättas. Kvarglömda saker kan återfinnas hos vaktmästaren. Skolan ersätter inte borttappade saker. Ingen ersättning utgår vid stöld. Undvik att ta med dyrbara kläder och stöldbegärliga föremål till skolan. Eleverna bör inte förvara värdesaker i ytterkläderna. FÖRSKOLEKLASSER Verksamheten i förskoleklass pågår minst tre timmar per dag och i anslutning till skoldagen äter barnen lunch. Före och efter skoldagen erbjuds skolbarnsomsorg. Förutom utbildade förskollärare och fritidspedagoger undervisar också behöriga idrottslärare i förskoleklasserna. FÖRÄLDRAMÖTEN Våra föräldramöten är elevledda och det är elever och lärare som gemensamt bjuder in till detta. Varje klass ska ha ett möte per läsår. Fler föräldramöten anordnas vid behov. HEMSIDA På adressen kan du hitta ytterligare information om skolan. INFORMATIONSSYSTEM På Hässelbygårdsskolan finns ett internt informationssystem med två TV-monitorer utplacerade på skolan. På dessa visas alltid aktuell matsedel samt uppgift om vikarier. Det finns också möjlighet att sända ut brådskande meddelanden som berör många och inte kan meddelas på annat sätt. Ta för vana att alltid titta på TVmonitorerna. INSKOLNING Varje läsårsstart inleds med inskolning/mentorsdagar för eleverna. Längd och innehåll kan variera, men syftet är alltid att främja klassens utveckling som fungerande grupp. IT- REGLER Som elev i Stockholms stad har du automatiskt ett användarkonto med tillgång till en stor mängd programvara och tjänster. Det finns både regler för användande av personliga ipads, låne-ipads och för datoranvändning i allmänhet. Du får inte tillgång till att använda skolans datorer/ipads eller nätverk utan att du och din/dina vårdnadshavare skrivit under kontrakt med dessa regler. 6

8 IUP Varje elev har en individuell utvecklingsplan. Den utformas tillsammans med klasslärare eller mentor och ska innehålla elevens egna mål för arbetet och utvecklingen i skolan. IUP bygger på de skriftliga omdömen som undervisande lärare registrerar (åk 1-5) eller betygen (åk 6-9). (se Skriftliga omdömen) KUNSKAPSKRAV I varje ämne i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygen mäter elevernas kunskapsnivå vid ett givet tillfälle, inget annat. Det är skolans ansvar att tydliggöra målen och kontinuerligt redogöra för de enskilda elevernas studieresultat i relation till dessa. Målen i de olika ämnena framgår av våra lokala pedagogiska planeringar, som du som elev ska få ta del av inför varje nytt arbetsområde. Som elev har du rätt att delta i arbetet med planering och genomförande. Som elev kan du med hjälp av planeringarna och i dialog med dina lärare få en god uppfattning om hur du ligger till i olika ämnen. LEDIGHET FÖR ELEV Skolan beviljar undantagsvis ledighet under pågående termin. Rektor kan ge skolpliktig elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor får delegera till klassföreståndaren/mentorn att bevilja ledighet högst tre dagar. Totalt beviljas högst tio dagar ledigt under ett och samma läsår. Skolan förutsätter att eleven själv inhämtar de moment som klassen behandlat under ledigheten. LIKABEHANDLINGSPLAN Skolans likabehandlingsplan hittar du på vår hemsida. Likabehandlingsplanen gås noggrant igenom varje läsår och är ett föränderligt, levande dokument för elever, föräldrar och personal. LÄSÅRSDATA Aktuella läsårsdata med lov och studiedagar hittar du på vår hemsida LÄXHJÄLP Tider för läxhjälp finns på skolans hemsida samt på vår Info-TV. Du kan även fråga din klasslärare/mentor om när det finns läxhjälpstid. 7

9 MELLANKLUBBEN Mellanklubben är vår fritidsklubb för elever i år 4-6. Till Mellanklubben kan man gå mellan och Anmälan till Mellanklubben sker varje termin. Verksamheten bygger på fasta återkommande aktiviteter och barnen får komma med egna förslag. På lov och studiedagar är Mellanklubben öppet hela dagarna. Avgiften för Mellanklubben är 800 kr/termin. MENTORER Varje elev på Hässelbygårdsskolan har en mentor (eller klasslärare) som ansvarar för uppföljning av elevens skolgång samt kallar till utvecklingssamtal och har övrig kontakt med hemmet. MODERSMÅLSUNDERVISNING Alla elever som aktivt talar ett annat språk än svenska har rätt till modermålsundervisning. Ansökningsblankett finns på expeditionen och lämnas till bitr. rektor Nina Alshammar (F-6) eller Anders Sikström (7-9). Ansökan sker i april för kommande läsår. VÅRDNADSHAVARES DAGTELEFON OCH E-POSTADRESS Det är viktigt att du som vårdnadshavare fyller i din dagtelefon och e-postadress på den blankett som delas ut i början av varje läsår samt till nykommande elever. Det är viktigt inte minst för att skolan vid behov kan nå dig under dagtid. Om dina kontaktuppgifter förändras under läsåret är det viktigt att du informerar skolan om detta. Du kan även själv uppdatera dina kontaktuppgifter i Skolwebben så att skolan får tillgång till dem. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ELEVER Stockholms stads olycksfallsförsäkring för elever är placerad hos S:t Erik försäkring. Denna försäkring gäller endast vid olycksfall, inte vid sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt. VID OLYCKSFALL: 1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan 2. Anmäl skadan till Crawford & co/kommun olycksfall, Box 6044, SOLNA 3. Spara alla kvitton och räkningar 4. Begär intyg från vårdgivaren som visar att du är berättigad till reseersättning Ytterligare information finns i försäkringsbrevet som alla elever får hem. 8

10 SKOLBARNSOMSORG = FRITIDSHEM Skolbarnsomsorgen är en verksamhet för barn från förskoleklass upp till åk 3 där barnen kan delta före och efter skoldagen samt under skollov. Skola och fritidshem samarbetar kring barnen och på eftermiddagstid erbjuds barnen att delta i planerade aktiviteter som exempelvis olika sorters verkstäder, utflykter och aktiviteter. Mellan kl finns gemensam morgonomsorg för de barn som har behov av omsorg fram till skoldagens början. Samtliga fritidshem stänger kl Föräldrarna betalar en avgift för skolbarnsomsorgen. Före inskrivning av barn i skolbarnomsorgen ska vårdnadshavare fylla i och skriva under en inkomst- och placeringsblankett. Önskar man säga upp platsen är uppsägningstiden en månad, blankett för uppsägning finns på skolans expedition. SKOLLEDNING OCH ORGANISATION Hässelbygårdsskolan har en rektor, Martin de Ron, som har det övergripande ansvaret för alla skolans verksamheter. I skolledningen ingår också tre biträdande rektorer, Nina Alshammar (F-3), Linda Kjellkvist (4-6) och Anders Sikström (7-9) samt intendent och skolsekreterare. Till rektor och bitr. rektor kan du vända dig om du har frågor eller problem som inte din klasslärare eller mentor kan lösa. Skolledningen finns bredvid expeditionen och försöker alltid ha dörren öppen så att du lätt ska kunna nå dem. Skolintendent Natasha Modee ansvarar för ekonomi- och lokalfrågor. Skolsekreterare Cilla Tselepis ansvarar bl a för inskrivning av elever och modersmålshantering. SKOLMÅLTIDEN Det finns två matsalar på skolan. Att hålla stilen i matsalen innebär följande: Jag äter endast på min matsalstid, som är 20 minuter. Jag tar av mig keps/mössa och hänger ytterkläderna på stolen. F-6 hänger sina ytterkläder i kapprummet utanför matsalarna. Jag äter endast det skolan serverar. Jag tar bara den mat jag orkar äta upp. Jag rör mig lugnt, pratar dämpat, städar upp efter mig och hänger upp stolen på bordet när jag ätit klart. Jag har ipaden i väskan eller i skåpet. Jag är trevlig mot alla matsalsgäster. Jag respekterar tillsägelser från alla vuxna på skolan. Varje dag serveras lunch mellan 10:30-c:a 13:00. När du ska äta framgår av matsalsschemat. Utöver normalkost serveras specialkost och det finns alltid minst två rätter att välja på varav ett alternativ alltid är vegetariskt. Det finns ett tydligt system för information om vad maträtterna innehåller. 9

11 SKRIFTLIGA OMDÖMEN (ÅK 1-5) En period per läsår, inför utvecklingssamtalet på våren, lämnar de undervisande lärarna skriftliga omdömen om elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, samt förslag på vad nästa steg bör vara i elevernas utveckling. Detta underlag inför utvecklingssamtalen läggs in på Stockholms skolwebb. I Skolwebben kan både elever och deras föräldrar kan ta del av omdömen och annan information digitalt. SKÅP Elever i åk 7-9 på Hässelbygårdsskolan har möjlighet att disponera ett skåp för förvaring av kläder, läroböcker och annat material som tillhör skolarbetet. Nyckel till elevskåpen lånas mot en deposition på 50 kr. Du ska vårda ditt skåp och återlämna det i gott skick. Om du klottrar eller förstör skåpet kan du bli ersättningsskyldig. STÖLD Dyra saker har man säkrast kvar om de lämnas hemma! Skolan ersätter inte värdesaker som tagits med till skolan oavsett hur de förvaras. TELEFONNUMMER TILL SKOLAN Se telefonlistan i slutet av detta ABC och skolans hemsida: TOBAK Det är förbjudet för alla att röka/snusa på skolans område och under aktiviteter anordnade av skolan. Dessutom är det förbjudet för all personal att röka/snusa under arbetstid. Förbudet gäller även e-cigaretter. UTLÅNING AV BÖCKER OCH ANDRA MEDIA Eleven ansvarar för läromedel, böcker eller andra medier som denne lånar under sin skoltid. Lånat material som inte återlämnas inom överenskommen tid anses förkommet och ska ersättas av elev/vårdnadshavare. Detsamma gäller bok/media som allvarligt skadats eller på annat sätt utsatts för onormalt slitage. Skolan bestämmer ersättningens belopp i förhållande till kostnaden för att köpa in motsvarande nytt material. Markera på svarstalongen att ni tagit del av dessa regler. 10

12 UTVECKLINGSSAMTAL Du och dina föräldrar kallas en gång per termin att delta i ett utvecklingssamtal tillsammans med din mentor (klasslärare). Vid samtalet ges en samlad bild av din studiesituation, dina studieresultat i förhållande till målen i skolans alla ämnen samt förslag från dina undervisande lärare på vad som bör vara nästa steg i din utveckling i de olika ämnena. Vid utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP). Läs mer under skriftliga omdömen och IUP. 11

13 Telefonlista Hässelbygårdsskolan läsåret Titel Namn Telefon Övrigt Expedition Rektor Martin de Ron (tfn till exp) Bitr rektor (F-3) Nina Alshammar Bitr rektor (4-6 Linda Kjellkvist fr.o.m Bitr rektor (7-9) Anders Sikström Skolintendent Natasha Modee Skolsekreterare Cilla Tselepis Fax Bibliotekarie Veronica Flügge Vaktmästare Patrik Olsson Bob Östman Sjukanmälan (av elev) Skolsköterska Ulrika Forss Töndel Skolläkare bokas gm skolsköterska Skolkurator Jeanette Hagman Pamlin Specialpedagoger/ speciallärare Margareta Lindqvist Tuula Motzi Oscar Studeny Eveliz Elfving Ansvarar för åk F-3 Ansvarar för åk 4-6 Ansvarar för åk 7-9 Ansvarar för åk 7-9 SYV (Studie- och yrkesvägledare) Mia Giertta Husmor Birgitta Johansson Fritids Förskoleklass Anette Helmersson Åk 1 Anna Bergström Åk 2 Ayda Haroun Åk 3 Cecilia Ek Mellanklubben Rita Sköld

14 SVARSTALONG FÄRDAS PÅ EGEN HAND JA, jag tillåter att mitt barn (som går i skolår 6-9) färdas på egen hand i samband med skolaktiviteter. NEJ, jag tillåter inte att mitt barn (som går i skolår 6-9) färdas på egen hand i samband med skolaktiviteter. UTLÅNING Vi har tagit del av reglerna för utlåning av böcker och andra media och är införstådda med vad dessa innebär. TOLK Vi behöver tolk vid möten med skolan. Språk:... Vi, elev och förälder, har tagit del av informationen i detta häfte och kommer att arbeta tillsammans med personalen på Hässelbygårdsskolan för en så bra skolgång som möjligt.. Elevens namn Klass Ort och datum..... Underskrift, elev Underskrift, vårdnadshavare 1 Underskrift, vårdnadshavare 2 Lämnas till klassföreståndare eller mentor senast 25/

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Välkomna till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Läsåret 2014/2015 Vi som arbetar på Studemaskolan och fritidshemmet Robin Hood har tagit fram detta informations- material för att underlätta för

Läs mer

Sundbyskolans. Sundbyskolan. Elev- och föräldrahandbok för åk 4-6. läsåret 2012-2013

Sundbyskolans. Sundbyskolan. Elev- och föräldrahandbok för åk 4-6. läsåret 2012-2013 Sundbyskolan Sundbyskolans Elev- och föräldrahandbok för åk 4-6 läsåret 2012-2013 Sundbyskolans logotyp föreställer en runristning som i verkligheten finns i vägskälet mellan Vandrarstigen och Dagsverksvägen

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan är en F-9 skola som är centralt och vackert belägen vid Vattentornet i Borås. Hos oss går ca 740 elever i åldrarna

Läs mer

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun / 2010-07-07-1 - BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Fyren EkAlmens. Information A till Ö

Fyren EkAlmens. Information A till Ö Fyren EkAlmens Information A till Ö Läsåret 2012/2013 VAD ÄR DET HÄR FÖR INFORMATION? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Litet kalendarium Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 17 aug Skolstart 11 jan Skolstart V 44 Lov för elever V 7 Sportlov 18 dec Sista skoldagen ht-15 7-8 mars

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Innehållsförteckning

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Innehållsförteckning Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 5 Bilparkering... 6

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Djupedalskolans organisation för läsåret 2015-2016...

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport

Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Skolområde Väster Hånger skola F-6 kvalitetsrapport Avstämningsperiod 1 Läsåret 2012/13 Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Målsättning Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska

Läs mer

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun

Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun LERUM4000, v 2.0, 2011-10-04 1 (5) Lärande Avtal för lån av personligt lärverktyg (dator/ipad/ Chromebook ) från Lerums kommun 1. Bakgrund Lerums kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 Lektioner startar varje morgon 9.00. Kom i tid! Lunch är alltid i Dalasalen mellan 11.15 12.00. Uppförande! Ytterskor stannar på skohyllorna

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Välkomna till ett nytt läsår!

Välkomna till ett nytt läsår! Utbildningsförvaltningen Gärdesskolorna Välkomna till ett nytt läsår! Jag vill önska alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna. Jag hoppas att ni har haft en skön och

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer