ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016"

Transkript

1 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret

2 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket... 4 Cykling till/från skolan... 4 Elevhälsoteamet (EHT)... 4 Elevresor i samband med skolaktivitet... 4 Elevråd... 5 E-postadresser... 5 Expedition... 5 Flytt... 5 Fotografier och namn på internet... 5 Frånvaro... 5 Förlorade tillhörigheter... 6 Förskoleklasser... 6 Föräldramöten... 6 Hemsida... 6 Informationssystem... 6 Inskolning... 6 IT- regler... 6 IUP... 7 Kunskapskrav... 7 Ledighet för elev... 7 Likabehandlingsplan... 7 Läsårsdata... 7 Läxhjälp... 7 Mellanklubben... 8 Mentorer... 8 Modersmålsundervisning... 8 vårdnadshavares dagtelefon och e-postadress... 8 Olycksfallsförsäkring för elever... 8 Skolbarnsomsorg = fritidshem... 9 Skolledning och organisation... 9 Skolmåltiden... 9 Skriftliga omdömen (åk 1-5) Skåp Stöld

3 Telefonnummer till skolan Tobak Utlåning av böcker och andra media Utvecklingssamtal

4 ALLERGI Även mycket låga halter av allergiframkallande ämnen från parfym och pälsdjur kan drabba allergiker och överkänsliga. Av hänsyn till våra elever med mycket svår nöt- och jordnötsallergi är det inte tillåtet att ta med eller äta nötter och jordnötter i skolan och under skoltid. Vi förutser att alla bidrar till att göra skolmiljön för allergiker bättre. ALTERNATIV TILL SPRÅKVAL, ÅK 6-9 Om du har svårt att nå målen i svenska och/eller engelska ska du anmäla detta till din mentor. Bitr. rektor beslutar i samråd med vårdnadshavare, mentor och språklärare om språkvalet ska avbrytas. Du måste vara medveten om att detta påverkar ditt meritvärde och därmed dina möjligheter i gymnasievalet. ANTIMOBBINGARBETE Om du upplever att du är utsatt eller om du tycker att någon annan är det så ska du kontakta någon vuxen på skolan lärare, fritidspersonal, kamratstödjare eller någon medlem i Trygghetsgruppen. Normalt är det i första hand klassläraren eller mentorn som tillsammans med arbetslaget försöker lösa problemet. Om det behövs större insatser så gör de en anmälan till Trygghetsgruppen. Vad som gäller på Hässelbygårdsskolan kan du läsa om i vår likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan och vilka som ingår i Trygghetsgruppen hittar du på vår hemsida: ARBETSPLANER Du hittar skolans styrdokument på skolans hemsida: BESÖK PÅ SKOLAN Vi har den enkla principen att bara de som tillhör oss ska vara i huset. Det finns flera skäl dels för att mindre barn inte ska möta fler okända ansikten än nödvändigt, dels för att inte behöva bedöma varje enskild förfrågan. Ibland känns regeln trist och stelbent men det är ändå den som fungerar bäst. Gäster inbjudna av personalen får naturligtvis vara i huset, liksom hantverkare. De ska då bära en besöksskylt synlig. Skylten får man på expeditionen. BETYGSVARNING Betyg ges första gången till jul i år 6. Eventuell betygsvarning (om en elev befaras att inte nå målen för att kunna få betyg eller riskerar att sänka ett nuvarande betyg), meddelas vårdnadshavare så fort den ansvarige läraren ser att eleven riskerar att inte nå målen. 3

5 BIBLIOTEKET Skolbiblioteket ligger i A-huset, ingång A1. Här kan du, förutom att låna böcker, söka information i böcker, tidskrifter och databaser. Biblioteket är öppet följande tider: Måndag 7:30 16:30 Tisdag 7:30 15:30 Onsdag 7:30 15:00 Torsdag 7:30 16:30 Fredag 7:30 15:30 CYKLING TILL/FRÅN SKOLAN Enligt lag ska barn och ungdomar under 15 år bära cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Elever i år F-3 får endast cykla till skolan i vuxens sällskap. All cykling på skolgården är förbjuden. ELEVHÄLSOTEAMET (EHT) Elevhälsoteamet består av specialpedagoger/speciallärare, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare och leds av bitr. rektor. Vid elevvårdsbeslut leder rektor teamet. Vid behov deltar även skolpsykolog. Kurator Jeanette Hagman Pamlin Specialpedagog/ Margareta Lindqvist F-3 Speciallärare Tuula Motzi 4-6 Oscar Studeny 7-9 Eveliz Elfving 7-9 Antoinette Hill 7-9 Skolsköterska Ulrika Forss Töndel Skolpsykolog Siv Lantto Studie- och Mia Giertta yrkesvägledare Skolsköterskan har uppdraget att arbeta förebyggande med elevers hälsa. Bland uppgifterna ligger bl a att följa din hälsoutveckling. Du kommer att kallas till flera hälsokontroller. Skolsköterskan har också öppen mottagning vissa tider som står på dörren till sköterskemottagningen. Tid till skolläkaren bokas alltid genom skolsköterska. ELEVRESOR I SAMBAND MED SKOLAKTIVITET Vid studiebesök, idrottsdagar etc. kan eleverna i skolår 6-9 ibland med förälders tillåtelse färdas på egen hand. Markera på talongen längst bak i häftet om ni som föräldrar ger tillåtelse till att ert barn reser på egen hand. Följer eleven inte skolans ordningsregler under utflykter och liknande kan det få till följd att eleven blir hemskickad och/eller inte kan få följa med nästa gång. 4

6 ELEVRÅD I årskurserna 1-9 har eleverna klassråd. Klassråden utser representanter till elevråden 1-6 och 7-9. De olika råden träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör eleverna. E-POSTADRESSER Du har en e-postadress som du fått genom skolan. Du ska använda denna e-postadress när du skickar och tar emot mail som rör skolarbetet. Lärarnas e-postadresser finns på skolans hemsida. EXPEDITION Skolans expedition finns i A-huset, ingång A1, 1 tr. Skyltar visar hur du kommer dit. Expeditionen är öppen alla dagar utom fredagar, då expeditionen stänger kl Till expeditionen vänder du dig för hjälp med frågor, blanketter, få kontakt med personal mm. FLYTT Om en elev flyttar ska vårdnadshavare, via blankett som hämtas på expeditionen, anmäla när eleven skall sluta samt den nya skolans namn. För att kunna skriva in eleven i den nya skolan måste den avlämnande skolan skriva ut eleven. Allt lånat material ska återlämnas till skolan innan eleven flyttar. FOTOGRAFIER OCH NAMN PÅ INTERNET För att kunna använda fotografier i undervisningen och även kunna lägga ut dem på skolans webbplatser (hemsida, klassbloggar, facebook, etc.), behöver vi föräldrars tillåtelse. Endast verksamhetsbilder och ev. förnamn kommer att presenteras i förekommande fall. Skriv under blanketten Samtycke till foto ifall ni som föräldrar ger er tillåtelse till att vi publicerar ert barns förnamn och bild på internet. FRÅNVARO Varje lärare registrerar sina elevers frånvaro i Stockholms skolwebb. Vid oanmäld frånvaro kontaktas hemmet (via SMS, telefonsamtal eller e-post). Vid upprepad frånvaro kontaktas även EHT. Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i första hand i Skolwebben. Det går även att skicka SMS till (vårdnadshavares mobilnummer måste vara registrerat i Skolwebben), anmäla via Stockholms stads app (information finns på skolans hemsida), ringa till telefon eller skicka e-post till före kl 8:00. 5

7 FÖRLORADE TILLHÖRIGHETER Borttappat skolmaterial skall ersättas. Kvarglömda saker kan återfinnas hos vaktmästaren. Skolan ersätter inte borttappade saker. Ingen ersättning utgår vid stöld. Undvik att ta med dyrbara kläder och stöldbegärliga föremål till skolan. Eleverna bör inte förvara värdesaker i ytterkläderna. FÖRSKOLEKLASSER Verksamheten i förskoleklass pågår minst tre timmar per dag och i anslutning till skoldagen äter barnen lunch. Före och efter skoldagen erbjuds skolbarnsomsorg. Förutom utbildade förskollärare och fritidspedagoger undervisar också behöriga idrottslärare i förskoleklasserna. FÖRÄLDRAMÖTEN Våra föräldramöten är elevledda och det är elever och lärare som gemensamt bjuder in till detta. Varje klass ska ha ett möte per läsår. Fler föräldramöten anordnas vid behov. HEMSIDA På adressen kan du hitta ytterligare information om skolan. INFORMATIONSSYSTEM På Hässelbygårdsskolan finns ett internt informationssystem med två TV-monitorer utplacerade på skolan. På dessa visas alltid aktuell matsedel samt uppgift om vikarier. Det finns också möjlighet att sända ut brådskande meddelanden som berör många och inte kan meddelas på annat sätt. Ta för vana att alltid titta på TVmonitorerna. INSKOLNING Varje läsårsstart inleds med inskolning/mentorsdagar för eleverna. Längd och innehåll kan variera, men syftet är alltid att främja klassens utveckling som fungerande grupp. IT- REGLER Som elev i Stockholms stad har du automatiskt ett användarkonto med tillgång till en stor mängd programvara och tjänster. Det finns både regler för användande av personliga ipads, låne-ipads och för datoranvändning i allmänhet. Du får inte tillgång till att använda skolans datorer/ipads eller nätverk utan att du och din/dina vårdnadshavare skrivit under kontrakt med dessa regler. 6

8 IUP Varje elev har en individuell utvecklingsplan. Den utformas tillsammans med klasslärare eller mentor och ska innehålla elevens egna mål för arbetet och utvecklingen i skolan. IUP bygger på de skriftliga omdömen som undervisande lärare registrerar (åk 1-5) eller betygen (åk 6-9). (se Skriftliga omdömen) KUNSKAPSKRAV I varje ämne i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygen mäter elevernas kunskapsnivå vid ett givet tillfälle, inget annat. Det är skolans ansvar att tydliggöra målen och kontinuerligt redogöra för de enskilda elevernas studieresultat i relation till dessa. Målen i de olika ämnena framgår av våra lokala pedagogiska planeringar, som du som elev ska få ta del av inför varje nytt arbetsområde. Som elev har du rätt att delta i arbetet med planering och genomförande. Som elev kan du med hjälp av planeringarna och i dialog med dina lärare få en god uppfattning om hur du ligger till i olika ämnen. LEDIGHET FÖR ELEV Skolan beviljar undantagsvis ledighet under pågående termin. Rektor kan ge skolpliktig elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor får delegera till klassföreståndaren/mentorn att bevilja ledighet högst tre dagar. Totalt beviljas högst tio dagar ledigt under ett och samma läsår. Skolan förutsätter att eleven själv inhämtar de moment som klassen behandlat under ledigheten. LIKABEHANDLINGSPLAN Skolans likabehandlingsplan hittar du på vår hemsida. Likabehandlingsplanen gås noggrant igenom varje läsår och är ett föränderligt, levande dokument för elever, föräldrar och personal. LÄSÅRSDATA Aktuella läsårsdata med lov och studiedagar hittar du på vår hemsida LÄXHJÄLP Tider för läxhjälp finns på skolans hemsida samt på vår Info-TV. Du kan även fråga din klasslärare/mentor om när det finns läxhjälpstid. 7

9 MELLANKLUBBEN Mellanklubben är vår fritidsklubb för elever i år 4-6. Till Mellanklubben kan man gå mellan och Anmälan till Mellanklubben sker varje termin. Verksamheten bygger på fasta återkommande aktiviteter och barnen får komma med egna förslag. På lov och studiedagar är Mellanklubben öppet hela dagarna. Avgiften för Mellanklubben är 800 kr/termin. MENTORER Varje elev på Hässelbygårdsskolan har en mentor (eller klasslärare) som ansvarar för uppföljning av elevens skolgång samt kallar till utvecklingssamtal och har övrig kontakt med hemmet. MODERSMÅLSUNDERVISNING Alla elever som aktivt talar ett annat språk än svenska har rätt till modermålsundervisning. Ansökningsblankett finns på expeditionen och lämnas till bitr. rektor Nina Alshammar (F-6) eller Anders Sikström (7-9). Ansökan sker i april för kommande läsår. VÅRDNADSHAVARES DAGTELEFON OCH E-POSTADRESS Det är viktigt att du som vårdnadshavare fyller i din dagtelefon och e-postadress på den blankett som delas ut i början av varje läsår samt till nykommande elever. Det är viktigt inte minst för att skolan vid behov kan nå dig under dagtid. Om dina kontaktuppgifter förändras under läsåret är det viktigt att du informerar skolan om detta. Du kan även själv uppdatera dina kontaktuppgifter i Skolwebben så att skolan får tillgång till dem. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ELEVER Stockholms stads olycksfallsförsäkring för elever är placerad hos S:t Erik försäkring. Denna försäkring gäller endast vid olycksfall, inte vid sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt. VID OLYCKSFALL: 1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan 2. Anmäl skadan till Crawford & co/kommun olycksfall, Box 6044, SOLNA 3. Spara alla kvitton och räkningar 4. Begär intyg från vårdgivaren som visar att du är berättigad till reseersättning Ytterligare information finns i försäkringsbrevet som alla elever får hem. 8

10 SKOLBARNSOMSORG = FRITIDSHEM Skolbarnsomsorgen är en verksamhet för barn från förskoleklass upp till åk 3 där barnen kan delta före och efter skoldagen samt under skollov. Skola och fritidshem samarbetar kring barnen och på eftermiddagstid erbjuds barnen att delta i planerade aktiviteter som exempelvis olika sorters verkstäder, utflykter och aktiviteter. Mellan kl finns gemensam morgonomsorg för de barn som har behov av omsorg fram till skoldagens början. Samtliga fritidshem stänger kl Föräldrarna betalar en avgift för skolbarnsomsorgen. Före inskrivning av barn i skolbarnomsorgen ska vårdnadshavare fylla i och skriva under en inkomst- och placeringsblankett. Önskar man säga upp platsen är uppsägningstiden en månad, blankett för uppsägning finns på skolans expedition. SKOLLEDNING OCH ORGANISATION Hässelbygårdsskolan har en rektor, Martin de Ron, som har det övergripande ansvaret för alla skolans verksamheter. I skolledningen ingår också tre biträdande rektorer, Nina Alshammar (F-3), Linda Kjellkvist (4-6) och Anders Sikström (7-9) samt intendent och skolsekreterare. Till rektor och bitr. rektor kan du vända dig om du har frågor eller problem som inte din klasslärare eller mentor kan lösa. Skolledningen finns bredvid expeditionen och försöker alltid ha dörren öppen så att du lätt ska kunna nå dem. Skolintendent Natasha Modee ansvarar för ekonomi- och lokalfrågor. Skolsekreterare Cilla Tselepis ansvarar bl a för inskrivning av elever och modersmålshantering. SKOLMÅLTIDEN Det finns två matsalar på skolan. Att hålla stilen i matsalen innebär följande: Jag äter endast på min matsalstid, som är 20 minuter. Jag tar av mig keps/mössa och hänger ytterkläderna på stolen. F-6 hänger sina ytterkläder i kapprummet utanför matsalarna. Jag äter endast det skolan serverar. Jag tar bara den mat jag orkar äta upp. Jag rör mig lugnt, pratar dämpat, städar upp efter mig och hänger upp stolen på bordet när jag ätit klart. Jag har ipaden i väskan eller i skåpet. Jag är trevlig mot alla matsalsgäster. Jag respekterar tillsägelser från alla vuxna på skolan. Varje dag serveras lunch mellan 10:30-c:a 13:00. När du ska äta framgår av matsalsschemat. Utöver normalkost serveras specialkost och det finns alltid minst två rätter att välja på varav ett alternativ alltid är vegetariskt. Det finns ett tydligt system för information om vad maträtterna innehåller. 9

11 SKRIFTLIGA OMDÖMEN (ÅK 1-5) En period per läsår, inför utvecklingssamtalet på våren, lämnar de undervisande lärarna skriftliga omdömen om elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, samt förslag på vad nästa steg bör vara i elevernas utveckling. Detta underlag inför utvecklingssamtalen läggs in på Stockholms skolwebb. I Skolwebben kan både elever och deras föräldrar kan ta del av omdömen och annan information digitalt. SKÅP Elever i åk 7-9 på Hässelbygårdsskolan har möjlighet att disponera ett skåp för förvaring av kläder, läroböcker och annat material som tillhör skolarbetet. Nyckel till elevskåpen lånas mot en deposition på 50 kr. Du ska vårda ditt skåp och återlämna det i gott skick. Om du klottrar eller förstör skåpet kan du bli ersättningsskyldig. STÖLD Dyra saker har man säkrast kvar om de lämnas hemma! Skolan ersätter inte värdesaker som tagits med till skolan oavsett hur de förvaras. TELEFONNUMMER TILL SKOLAN Se telefonlistan i slutet av detta ABC och skolans hemsida: TOBAK Det är förbjudet för alla att röka/snusa på skolans område och under aktiviteter anordnade av skolan. Dessutom är det förbjudet för all personal att röka/snusa under arbetstid. Förbudet gäller även e-cigaretter. UTLÅNING AV BÖCKER OCH ANDRA MEDIA Eleven ansvarar för läromedel, böcker eller andra medier som denne lånar under sin skoltid. Lånat material som inte återlämnas inom överenskommen tid anses förkommet och ska ersättas av elev/vårdnadshavare. Detsamma gäller bok/media som allvarligt skadats eller på annat sätt utsatts för onormalt slitage. Skolan bestämmer ersättningens belopp i förhållande till kostnaden för att köpa in motsvarande nytt material. Markera på svarstalongen att ni tagit del av dessa regler. 10

12 UTVECKLINGSSAMTAL Du och dina föräldrar kallas en gång per termin att delta i ett utvecklingssamtal tillsammans med din mentor (klasslärare). Vid samtalet ges en samlad bild av din studiesituation, dina studieresultat i förhållande till målen i skolans alla ämnen samt förslag från dina undervisande lärare på vad som bör vara nästa steg i din utveckling i de olika ämnena. Vid utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP). Läs mer under skriftliga omdömen och IUP. 11

13 Telefonlista Hässelbygårdsskolan läsåret Titel Namn Telefon Övrigt Expedition Rektor Martin de Ron (tfn till exp) Bitr rektor (F-3) Nina Alshammar Bitr rektor (4-6 Linda Kjellkvist fr.o.m Bitr rektor (7-9) Anders Sikström Skolintendent Natasha Modee Skolsekreterare Cilla Tselepis Fax Bibliotekarie Veronica Flügge Vaktmästare Patrik Olsson Bob Östman Sjukanmälan (av elev) Skolsköterska Ulrika Forss Töndel Skolläkare bokas gm skolsköterska Skolkurator Jeanette Hagman Pamlin Specialpedagoger/ speciallärare Margareta Lindqvist Tuula Motzi Oscar Studeny Eveliz Elfving Ansvarar för åk F-3 Ansvarar för åk 4-6 Ansvarar för åk 7-9 Ansvarar för åk 7-9 SYV (Studie- och yrkesvägledare) Mia Giertta Husmor Birgitta Johansson Fritids Förskoleklass Anette Helmersson Åk 1 Anna Bergström Åk 2 Ayda Haroun Åk 3 Cecilia Ek Mellanklubben Rita Sköld

14 SVARSTALONG FÄRDAS PÅ EGEN HAND JA, jag tillåter att mitt barn (som går i skolår 6-9) färdas på egen hand i samband med skolaktiviteter. NEJ, jag tillåter inte att mitt barn (som går i skolår 6-9) färdas på egen hand i samband med skolaktiviteter. UTLÅNING Vi har tagit del av reglerna för utlåning av böcker och andra media och är införstådda med vad dessa innebär. TOLK Vi behöver tolk vid möten med skolan. Språk:... Vi, elev och förälder, har tagit del av informationen i detta häfte och kommer att arbeta tillsammans med personalen på Hässelbygårdsskolan för en så bra skolgång som möjligt.. Elevens namn Klass Ort och datum..... Underskrift, elev Underskrift, vårdnadshavare 1 Underskrift, vårdnadshavare 2 Lämnas till klassföreståndare eller mentor senast 25/

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Tallbackens A Ö. Information

Tallbackens A Ö. Information Tallbackens A Ö 2014 Information Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Barbro Widlund Ivarson

Barbro Widlund Ivarson 2 VÄLKOMMEN TILL SALTSJÖBADENS SAMSKOLA Min förhoppning är att du ska trivas hos oss! Vi har under många år arbetat målmedvetet med att förbättra undervisningen genom ett bra samarbete mellan engagerade

Läs mer

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2014/2015 Värt att veta Om Danderyds gymnasium Välkommen till Danderyds Gymnasium! 1 Vi som arbetar på

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood

Välkomna. Läsåret 2014/2015. till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Välkomna till Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood Läsåret 2014/2015 Vi som arbetar på Studemaskolan och fritidshemmet Robin Hood har tagit fram detta informations- material för att underlätta för

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar.

Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar. Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar. Ebersteinska gymnasiet, eller Eber som skolan kallas i folkmun, har fått sitt namn efter grosshandlare

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer