ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016"

Transkript

1 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret

2 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket... 4 Cykling till/från skolan... 4 Elevhälsoteamet (EHT)... 4 Elevresor i samband med skolaktivitet... 4 Elevråd... 5 E-postadresser... 5 Expedition... 5 Flytt... 5 Fotografier och namn på internet... 5 Frånvaro... 5 Förlorade tillhörigheter... 6 Förskoleklasser... 6 Föräldramöten... 6 Hemsida... 6 Informationssystem... 6 Inskolning... 6 IT- regler... 6 IUP... 7 Kunskapskrav... 7 Ledighet för elev... 7 Likabehandlingsplan... 7 Läsårsdata... 7 Läxhjälp... 7 Mellanklubben... 8 Mentorer... 8 Modersmålsundervisning... 8 vårdnadshavares dagtelefon och e-postadress... 8 Olycksfallsförsäkring för elever... 8 Skolbarnsomsorg = fritidshem... 9 Skolledning och organisation... 9 Skolmåltiden... 9 Skriftliga omdömen (åk 1-5) Skåp Stöld

3 Telefonnummer till skolan Tobak Utlåning av böcker och andra media Utvecklingssamtal

4 ALLERGI Även mycket låga halter av allergiframkallande ämnen från parfym och pälsdjur kan drabba allergiker och överkänsliga. Av hänsyn till våra elever med mycket svår nöt- och jordnötsallergi är det inte tillåtet att ta med eller äta nötter och jordnötter i skolan och under skoltid. Vi förutser att alla bidrar till att göra skolmiljön för allergiker bättre. ALTERNATIV TILL SPRÅKVAL, ÅK 6-9 Om du har svårt att nå målen i svenska och/eller engelska ska du anmäla detta till din mentor. Bitr. rektor beslutar i samråd med vårdnadshavare, mentor och språklärare om språkvalet ska avbrytas. Du måste vara medveten om att detta påverkar ditt meritvärde och därmed dina möjligheter i gymnasievalet. ANTIMOBBINGARBETE Om du upplever att du är utsatt eller om du tycker att någon annan är det så ska du kontakta någon vuxen på skolan lärare, fritidspersonal, kamratstödjare eller någon medlem i Trygghetsgruppen. Normalt är det i första hand klassläraren eller mentorn som tillsammans med arbetslaget försöker lösa problemet. Om det behövs större insatser så gör de en anmälan till Trygghetsgruppen. Vad som gäller på Hässelbygårdsskolan kan du läsa om i vår likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan och vilka som ingår i Trygghetsgruppen hittar du på vår hemsida: ARBETSPLANER Du hittar skolans styrdokument på skolans hemsida: BESÖK PÅ SKOLAN Vi har den enkla principen att bara de som tillhör oss ska vara i huset. Det finns flera skäl dels för att mindre barn inte ska möta fler okända ansikten än nödvändigt, dels för att inte behöva bedöma varje enskild förfrågan. Ibland känns regeln trist och stelbent men det är ändå den som fungerar bäst. Gäster inbjudna av personalen får naturligtvis vara i huset, liksom hantverkare. De ska då bära en besöksskylt synlig. Skylten får man på expeditionen. BETYGSVARNING Betyg ges första gången till jul i år 6. Eventuell betygsvarning (om en elev befaras att inte nå målen för att kunna få betyg eller riskerar att sänka ett nuvarande betyg), meddelas vårdnadshavare så fort den ansvarige läraren ser att eleven riskerar att inte nå målen. 3

5 BIBLIOTEKET Skolbiblioteket ligger i A-huset, ingång A1. Här kan du, förutom att låna böcker, söka information i böcker, tidskrifter och databaser. Biblioteket är öppet följande tider: Måndag 7:30 16:30 Tisdag 7:30 15:30 Onsdag 7:30 15:00 Torsdag 7:30 16:30 Fredag 7:30 15:30 CYKLING TILL/FRÅN SKOLAN Enligt lag ska barn och ungdomar under 15 år bära cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Elever i år F-3 får endast cykla till skolan i vuxens sällskap. All cykling på skolgården är förbjuden. ELEVHÄLSOTEAMET (EHT) Elevhälsoteamet består av specialpedagoger/speciallärare, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare och leds av bitr. rektor. Vid elevvårdsbeslut leder rektor teamet. Vid behov deltar även skolpsykolog. Kurator Jeanette Hagman Pamlin Specialpedagog/ Margareta Lindqvist F-3 Speciallärare Tuula Motzi 4-6 Oscar Studeny 7-9 Eveliz Elfving 7-9 Antoinette Hill 7-9 Skolsköterska Ulrika Forss Töndel Skolpsykolog Siv Lantto Studie- och Mia Giertta yrkesvägledare Skolsköterskan har uppdraget att arbeta förebyggande med elevers hälsa. Bland uppgifterna ligger bl a att följa din hälsoutveckling. Du kommer att kallas till flera hälsokontroller. Skolsköterskan har också öppen mottagning vissa tider som står på dörren till sköterskemottagningen. Tid till skolläkaren bokas alltid genom skolsköterska. ELEVRESOR I SAMBAND MED SKOLAKTIVITET Vid studiebesök, idrottsdagar etc. kan eleverna i skolår 6-9 ibland med förälders tillåtelse färdas på egen hand. Markera på talongen längst bak i häftet om ni som föräldrar ger tillåtelse till att ert barn reser på egen hand. Följer eleven inte skolans ordningsregler under utflykter och liknande kan det få till följd att eleven blir hemskickad och/eller inte kan få följa med nästa gång. 4

6 ELEVRÅD I årskurserna 1-9 har eleverna klassråd. Klassråden utser representanter till elevråden 1-6 och 7-9. De olika råden träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör eleverna. E-POSTADRESSER Du har en e-postadress som du fått genom skolan. Du ska använda denna e-postadress när du skickar och tar emot mail som rör skolarbetet. Lärarnas e-postadresser finns på skolans hemsida. EXPEDITION Skolans expedition finns i A-huset, ingång A1, 1 tr. Skyltar visar hur du kommer dit. Expeditionen är öppen alla dagar utom fredagar, då expeditionen stänger kl Till expeditionen vänder du dig för hjälp med frågor, blanketter, få kontakt med personal mm. FLYTT Om en elev flyttar ska vårdnadshavare, via blankett som hämtas på expeditionen, anmäla när eleven skall sluta samt den nya skolans namn. För att kunna skriva in eleven i den nya skolan måste den avlämnande skolan skriva ut eleven. Allt lånat material ska återlämnas till skolan innan eleven flyttar. FOTOGRAFIER OCH NAMN PÅ INTERNET För att kunna använda fotografier i undervisningen och även kunna lägga ut dem på skolans webbplatser (hemsida, klassbloggar, facebook, etc.), behöver vi föräldrars tillåtelse. Endast verksamhetsbilder och ev. förnamn kommer att presenteras i förekommande fall. Skriv under blanketten Samtycke till foto ifall ni som föräldrar ger er tillåtelse till att vi publicerar ert barns förnamn och bild på internet. FRÅNVARO Varje lärare registrerar sina elevers frånvaro i Stockholms skolwebb. Vid oanmäld frånvaro kontaktas hemmet (via SMS, telefonsamtal eller e-post). Vid upprepad frånvaro kontaktas även EHT. Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i första hand i Skolwebben. Det går även att skicka SMS till (vårdnadshavares mobilnummer måste vara registrerat i Skolwebben), anmäla via Stockholms stads app (information finns på skolans hemsida), ringa till telefon eller skicka e-post till före kl 8:00. 5

7 FÖRLORADE TILLHÖRIGHETER Borttappat skolmaterial skall ersättas. Kvarglömda saker kan återfinnas hos vaktmästaren. Skolan ersätter inte borttappade saker. Ingen ersättning utgår vid stöld. Undvik att ta med dyrbara kläder och stöldbegärliga föremål till skolan. Eleverna bör inte förvara värdesaker i ytterkläderna. FÖRSKOLEKLASSER Verksamheten i förskoleklass pågår minst tre timmar per dag och i anslutning till skoldagen äter barnen lunch. Före och efter skoldagen erbjuds skolbarnsomsorg. Förutom utbildade förskollärare och fritidspedagoger undervisar också behöriga idrottslärare i förskoleklasserna. FÖRÄLDRAMÖTEN Våra föräldramöten är elevledda och det är elever och lärare som gemensamt bjuder in till detta. Varje klass ska ha ett möte per läsår. Fler föräldramöten anordnas vid behov. HEMSIDA På adressen kan du hitta ytterligare information om skolan. INFORMATIONSSYSTEM På Hässelbygårdsskolan finns ett internt informationssystem med två TV-monitorer utplacerade på skolan. På dessa visas alltid aktuell matsedel samt uppgift om vikarier. Det finns också möjlighet att sända ut brådskande meddelanden som berör många och inte kan meddelas på annat sätt. Ta för vana att alltid titta på TVmonitorerna. INSKOLNING Varje läsårsstart inleds med inskolning/mentorsdagar för eleverna. Längd och innehåll kan variera, men syftet är alltid att främja klassens utveckling som fungerande grupp. IT- REGLER Som elev i Stockholms stad har du automatiskt ett användarkonto med tillgång till en stor mängd programvara och tjänster. Det finns både regler för användande av personliga ipads, låne-ipads och för datoranvändning i allmänhet. Du får inte tillgång till att använda skolans datorer/ipads eller nätverk utan att du och din/dina vårdnadshavare skrivit under kontrakt med dessa regler. 6

8 IUP Varje elev har en individuell utvecklingsplan. Den utformas tillsammans med klasslärare eller mentor och ska innehålla elevens egna mål för arbetet och utvecklingen i skolan. IUP bygger på de skriftliga omdömen som undervisande lärare registrerar (åk 1-5) eller betygen (åk 6-9). (se Skriftliga omdömen) KUNSKAPSKRAV I varje ämne i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygen mäter elevernas kunskapsnivå vid ett givet tillfälle, inget annat. Det är skolans ansvar att tydliggöra målen och kontinuerligt redogöra för de enskilda elevernas studieresultat i relation till dessa. Målen i de olika ämnena framgår av våra lokala pedagogiska planeringar, som du som elev ska få ta del av inför varje nytt arbetsområde. Som elev har du rätt att delta i arbetet med planering och genomförande. Som elev kan du med hjälp av planeringarna och i dialog med dina lärare få en god uppfattning om hur du ligger till i olika ämnen. LEDIGHET FÖR ELEV Skolan beviljar undantagsvis ledighet under pågående termin. Rektor kan ge skolpliktig elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektor får delegera till klassföreståndaren/mentorn att bevilja ledighet högst tre dagar. Totalt beviljas högst tio dagar ledigt under ett och samma läsår. Skolan förutsätter att eleven själv inhämtar de moment som klassen behandlat under ledigheten. LIKABEHANDLINGSPLAN Skolans likabehandlingsplan hittar du på vår hemsida. Likabehandlingsplanen gås noggrant igenom varje läsår och är ett föränderligt, levande dokument för elever, föräldrar och personal. LÄSÅRSDATA Aktuella läsårsdata med lov och studiedagar hittar du på vår hemsida LÄXHJÄLP Tider för läxhjälp finns på skolans hemsida samt på vår Info-TV. Du kan även fråga din klasslärare/mentor om när det finns läxhjälpstid. 7

9 MELLANKLUBBEN Mellanklubben är vår fritidsklubb för elever i år 4-6. Till Mellanklubben kan man gå mellan och Anmälan till Mellanklubben sker varje termin. Verksamheten bygger på fasta återkommande aktiviteter och barnen får komma med egna förslag. På lov och studiedagar är Mellanklubben öppet hela dagarna. Avgiften för Mellanklubben är 800 kr/termin. MENTORER Varje elev på Hässelbygårdsskolan har en mentor (eller klasslärare) som ansvarar för uppföljning av elevens skolgång samt kallar till utvecklingssamtal och har övrig kontakt med hemmet. MODERSMÅLSUNDERVISNING Alla elever som aktivt talar ett annat språk än svenska har rätt till modermålsundervisning. Ansökningsblankett finns på expeditionen och lämnas till bitr. rektor Nina Alshammar (F-6) eller Anders Sikström (7-9). Ansökan sker i april för kommande läsår. VÅRDNADSHAVARES DAGTELEFON OCH E-POSTADRESS Det är viktigt att du som vårdnadshavare fyller i din dagtelefon och e-postadress på den blankett som delas ut i början av varje läsår samt till nykommande elever. Det är viktigt inte minst för att skolan vid behov kan nå dig under dagtid. Om dina kontaktuppgifter förändras under läsåret är det viktigt att du informerar skolan om detta. Du kan även själv uppdatera dina kontaktuppgifter i Skolwebben så att skolan får tillgång till dem. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ELEVER Stockholms stads olycksfallsförsäkring för elever är placerad hos S:t Erik försäkring. Denna försäkring gäller endast vid olycksfall, inte vid sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt. VID OLYCKSFALL: 1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan 2. Anmäl skadan till Crawford & co/kommun olycksfall, Box 6044, SOLNA 3. Spara alla kvitton och räkningar 4. Begär intyg från vårdgivaren som visar att du är berättigad till reseersättning Ytterligare information finns i försäkringsbrevet som alla elever får hem. 8

10 SKOLBARNSOMSORG = FRITIDSHEM Skolbarnsomsorgen är en verksamhet för barn från förskoleklass upp till åk 3 där barnen kan delta före och efter skoldagen samt under skollov. Skola och fritidshem samarbetar kring barnen och på eftermiddagstid erbjuds barnen att delta i planerade aktiviteter som exempelvis olika sorters verkstäder, utflykter och aktiviteter. Mellan kl finns gemensam morgonomsorg för de barn som har behov av omsorg fram till skoldagens början. Samtliga fritidshem stänger kl Föräldrarna betalar en avgift för skolbarnsomsorgen. Före inskrivning av barn i skolbarnomsorgen ska vårdnadshavare fylla i och skriva under en inkomst- och placeringsblankett. Önskar man säga upp platsen är uppsägningstiden en månad, blankett för uppsägning finns på skolans expedition. SKOLLEDNING OCH ORGANISATION Hässelbygårdsskolan har en rektor, Martin de Ron, som har det övergripande ansvaret för alla skolans verksamheter. I skolledningen ingår också tre biträdande rektorer, Nina Alshammar (F-3), Linda Kjellkvist (4-6) och Anders Sikström (7-9) samt intendent och skolsekreterare. Till rektor och bitr. rektor kan du vända dig om du har frågor eller problem som inte din klasslärare eller mentor kan lösa. Skolledningen finns bredvid expeditionen och försöker alltid ha dörren öppen så att du lätt ska kunna nå dem. Skolintendent Natasha Modee ansvarar för ekonomi- och lokalfrågor. Skolsekreterare Cilla Tselepis ansvarar bl a för inskrivning av elever och modersmålshantering. SKOLMÅLTIDEN Det finns två matsalar på skolan. Att hålla stilen i matsalen innebär följande: Jag äter endast på min matsalstid, som är 20 minuter. Jag tar av mig keps/mössa och hänger ytterkläderna på stolen. F-6 hänger sina ytterkläder i kapprummet utanför matsalarna. Jag äter endast det skolan serverar. Jag tar bara den mat jag orkar äta upp. Jag rör mig lugnt, pratar dämpat, städar upp efter mig och hänger upp stolen på bordet när jag ätit klart. Jag har ipaden i väskan eller i skåpet. Jag är trevlig mot alla matsalsgäster. Jag respekterar tillsägelser från alla vuxna på skolan. Varje dag serveras lunch mellan 10:30-c:a 13:00. När du ska äta framgår av matsalsschemat. Utöver normalkost serveras specialkost och det finns alltid minst två rätter att välja på varav ett alternativ alltid är vegetariskt. Det finns ett tydligt system för information om vad maträtterna innehåller. 9

11 SKRIFTLIGA OMDÖMEN (ÅK 1-5) En period per läsår, inför utvecklingssamtalet på våren, lämnar de undervisande lärarna skriftliga omdömen om elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, samt förslag på vad nästa steg bör vara i elevernas utveckling. Detta underlag inför utvecklingssamtalen läggs in på Stockholms skolwebb. I Skolwebben kan både elever och deras föräldrar kan ta del av omdömen och annan information digitalt. SKÅP Elever i åk 7-9 på Hässelbygårdsskolan har möjlighet att disponera ett skåp för förvaring av kläder, läroböcker och annat material som tillhör skolarbetet. Nyckel till elevskåpen lånas mot en deposition på 50 kr. Du ska vårda ditt skåp och återlämna det i gott skick. Om du klottrar eller förstör skåpet kan du bli ersättningsskyldig. STÖLD Dyra saker har man säkrast kvar om de lämnas hemma! Skolan ersätter inte värdesaker som tagits med till skolan oavsett hur de förvaras. TELEFONNUMMER TILL SKOLAN Se telefonlistan i slutet av detta ABC och skolans hemsida: TOBAK Det är förbjudet för alla att röka/snusa på skolans område och under aktiviteter anordnade av skolan. Dessutom är det förbjudet för all personal att röka/snusa under arbetstid. Förbudet gäller även e-cigaretter. UTLÅNING AV BÖCKER OCH ANDRA MEDIA Eleven ansvarar för läromedel, böcker eller andra medier som denne lånar under sin skoltid. Lånat material som inte återlämnas inom överenskommen tid anses förkommet och ska ersättas av elev/vårdnadshavare. Detsamma gäller bok/media som allvarligt skadats eller på annat sätt utsatts för onormalt slitage. Skolan bestämmer ersättningens belopp i förhållande till kostnaden för att köpa in motsvarande nytt material. Markera på svarstalongen att ni tagit del av dessa regler. 10

12 UTVECKLINGSSAMTAL Du och dina föräldrar kallas en gång per termin att delta i ett utvecklingssamtal tillsammans med din mentor (klasslärare). Vid samtalet ges en samlad bild av din studiesituation, dina studieresultat i förhållande till målen i skolans alla ämnen samt förslag från dina undervisande lärare på vad som bör vara nästa steg i din utveckling i de olika ämnena. Vid utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP). Läs mer under skriftliga omdömen och IUP. 11

13 Telefonlista Hässelbygårdsskolan läsåret Titel Namn Telefon Övrigt Expedition Rektor Martin de Ron (tfn till exp) Bitr rektor (F-3) Nina Alshammar Bitr rektor (4-6 Linda Kjellkvist fr.o.m Bitr rektor (7-9) Anders Sikström Skolintendent Natasha Modee Skolsekreterare Cilla Tselepis Fax Bibliotekarie Veronica Flügge Vaktmästare Patrik Olsson Bob Östman Sjukanmälan (av elev) Skolsköterska Ulrika Forss Töndel Skolläkare bokas gm skolsköterska Skolkurator Jeanette Hagman Pamlin Specialpedagoger/ speciallärare Margareta Lindqvist Tuula Motzi Oscar Studeny Eveliz Elfving Ansvarar för åk F-3 Ansvarar för åk 4-6 Ansvarar för åk 7-9 Ansvarar för åk 7-9 SYV (Studie- och yrkesvägledare) Mia Giertta Husmor Birgitta Johansson Fritids Förskoleklass Anette Helmersson Åk 1 Anna Bergström Åk 2 Ayda Haroun Åk 3 Cecilia Ek Mellanklubben Rita Sköld

14 SVARSTALONG FÄRDAS PÅ EGEN HAND JA, jag tillåter att mitt barn (som går i skolår 6-9) färdas på egen hand i samband med skolaktiviteter. NEJ, jag tillåter inte att mitt barn (som går i skolår 6-9) färdas på egen hand i samband med skolaktiviteter. UTLÅNING Vi har tagit del av reglerna för utlåning av böcker och andra media och är införstådda med vad dessa innebär. TOLK Vi behöver tolk vid möten med skolan. Språk:... Vi, elev och förälder, har tagit del av informationen i detta häfte och kommer att arbeta tillsammans med personalen på Hässelbygårdsskolan för en så bra skolgång som möjligt.. Elevens namn Klass Ort och datum..... Underskrift, elev Underskrift, vårdnadshavare 1 Underskrift, vårdnadshavare 2 Lämnas till klassföreståndare eller mentor senast 25/

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

A-Ö läsåret Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2016-2017 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVRÅD... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Från A till Ö Adress Parkskolan Idrottsstigen 2 942 33 Älvsbyn Linus Sköld, rektor 0929-172 47, 070-617 72 47 Anna-Karin Sandström, biträdande rektor

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 SKOLLEDNING Johan Lindeberg är ansvarig rektor för alla elever i årskurs F-9 i Sundet, Byn samt Viken. Bitr. rektor Jenny Råström ansvarar för Tegelvikens fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015

Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Tällbergs skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2014/2015 Jessica Carlberg Rektor, Tällbergs skola Adress: Tällbergs skola Tällbergsvägen 52 793 70 Tällberg Kontakter: Rektor: Jessica

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA. Läsåret CAPE

Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA. Läsåret CAPE Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA Läsåret 2014-2015 CAPE 2014-09 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Ekedalens skola Övertorpsvägen 9 522 93 Tidaholm 0502-421 24 ekedalenskolan@tidaholm.se

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 Ni är alltid välkomna att besöka oss: Hultskolan Hults Gata 26-28 436 44 ASKIM Tel. 031-366 33 50 Sisjöskolan Gåsmossevägen

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 STUREBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (8) 2015-08-14 info LÄSÅRET 2015/2016 Häftet innehåller kort information för läsåret samt blanketter som skall fyllas i och lämnas till skolan. SID 2(8) VÄLKOMMEN

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad

Välkommen till Kastanjeskolan. Infoblad Välkommen till Kastanjeskolan Infoblad Läsåret 2014/2015 1 Telefonnummer Per-Olof Johansson Rektor 0417-18384 Martin Rodhe Bitr. rektor 0417-18495 Marion Andrée Skolassistent 0417-18362 Lisbeth Andersson

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 SKOLLEDNING Jenny Råström är tf rektor för Tegelviken under höstterminen 2016. Bitr. rektor är Ulrika Herlin. Jenny nås på jenny.rastrom@eskilstuna.se alt. 016-710

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 Läsårstider Höstterminen 2012 21 augusti Skolstart 29 oktober Studiedag HELA skolan stängd 30 okt 31 okt Studiedagar, fritidsverksamheten öppen 1-2 november Höstlov. Fritidsverksamheten

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Information från. Bergfotens skola

Information från. Bergfotens skola Information från Bergfotens skola läsåret 2015-2016 Telefonlista samt adress till Bergfotens skola Adress: Skolans hemsida: Bergfotens skola Bergfotensvängen 2 135 37 Tyresö www.tyreso.se Tf rektor Iréne

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Välkommen till Solhemsskolan Lå 11/12

Välkommen till Solhemsskolan Lå 11/12 Välkommen till Solhemsskolan Lå 11/12 A-huset B-huset Solhemsskolan Sörgårdsvägen 40 163 52 Spånga tel: 508 412 81 solhemsskolan@stockholm.se www.solhemsskolan.stockholm.se Information till målsman för

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN

VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN VÄLKOMMEN till VÄLLSJÖSKOLAN läsåret 2016/2017! I det här häftet får Du som förälder viktig läsårsinformation om skolan och rutiner: - Läsårstider - Kontaktinformation, arbetslag och personalfoto - Rutiner

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Yngsjö skola

Yngsjö skola Yngsjö skola 2016-2017 Information till hemmen 1. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt nedanstående tider för läsåret 16-17 Höstterminen to 08-18 on 12-21 Vårterminen on 01-11 fr 06-16 Lovdagar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

En stor 4-9-skola?! Hur blir det?

En stor 4-9-skola?! Hur blir det? Läsåret 16/17 En stor 4-9-skola?! Hur blir det? Möjligheter Upprustning av lokaler och miljö Fler resurslärare och andra alternativ Arbetslag med fler lärare Pedagogisk fördjupning och bättre innehåll

Läs mer

Välk l o k m o m m e m n e n ti t l i l l l

Välk l o k m o m m e m n e n ti t l i l l l Välkommen till VISION Byleskolan är skolan där alla trivs, alla känner arbetsglädje och får lust att lära. VÅRA MÅL Alla skall känna sig uppskattade, trygga och accepterade. Eleverna skall ges möjlighet

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA SKOLANS MÅL Eleven mår bra, trivs och är trygg i skolan, utvecklar färdigheter och klarar kunskapskrav. Mentor, den enskilda läraren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Information A till Ö Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Introduktion s 4 Allergier och specialkost s 5 Ansvarsfördelning Arbetsmaterial Avstämningsinstrument Besök i skolan Bilparkering Borttappade

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

ELEVER LÄSÅRET 2013/2014. Gubbängsskolans information till elever och föräldrar i samband med läsårsstart

ELEVER LÄSÅRET 2013/2014. Gubbängsskolans information till elever och föräldrar i samband med läsårsstart BLADET ELEVER LÄSÅRET 2013/2014 Gubbängsskolans information till elever och föräldrar i samband med läsårsstart I din hand håller du G-bladet. I G-bladet har vi samlat viktig information för elever i Gubbängsskolan

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA ELEVHÄLSOPLAN för SOFIA SKOLA I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsoplan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoplan Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Petri Partanen Att utveckla elevhälsa 2012, sid 43 29 september

Läs mer

Välkommen till Mälarhöjdens skola

Välkommen till Mälarhöjdens skola Välkommen till Mälarhöjdens skola Information till elever Läsåret 2016/2017 A-Ö Information A-Ö Information A-Ö innehåller upplysningar om skolan, sorterad efter bokstavsordning. Exempelvis under bokstaven

Läs mer

Rosenhillskolan INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR

Rosenhillskolan INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Rosenhillskolan INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR 2016/2017 Läsårsdata för 2016/2017 Datum för studiedagar: 15 aug.16 aug.19 sept. (Lind) 18 nov. (ToS AST) 9 jan. 12 jun. Höstterminen 2016 17 augusti

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer