Regler och rutiner - elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och rutiner - elever"

Transkript

1 Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro... 3 Förstörelse i skolan... 4 Föräldraforum... 4 Föräldramöten... 4 Information till hemmen... 4 Lägerskola... 4 Matallergi... 4 Materiel att införskaffa... 5 Ordningsregler för trygghet och studiero... 5 Register... 5 Skoldagen-schema... 6 Skolböcker... 6 Säkerhet... 6 Cykling... 6 Mopedåkning... 6 Olycksfall... 6 Trafiksäkerheten... 7 Kemi... 7 Värdeföremål och pengar... 7 Övervakningskameror... 7 SL-kort... 7 Utvecklingssamtal/utvecklingsplaner... 8 Öppettider

2 Besök på skolan Före detta elever är välkomna att besöka skolan. Besöket skall gälla en kortare tid och det är inte tillåtet att delta i lektioner. Ta alltid kontakt med expeditionen för att få en besöksbricka. Observera att inga andra ungdomar kan besöka skolan utan föräldrars sällskap. B-språk Från och med årskurs 6 läser alla elever tyska, franska eller spanska. Ev. byte av B-språk beslutas av skolledningen, i årskurs 9 ska omval endast ske i undantagsfall. Byte sker i möjligaste mån vid terminsskifte. Bibliotek Skolan har ett fint bibliotek där eleverna kan låna böcker på sitt lånekort. Borttappade saker Ett bra sätt att få tillbaka kläder och andra tillhörigheter är att se till att de är märkta. Värdeföremål eller kläder som upphittas lämnas till vaktmästaren, Slobodan, tfn Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet består av skolledning, kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och SYV (studie- och yrkesvägledaren). Vi har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Mer information om EHT finns på skolans hemsida. Elevuppgifter Stockholm Skolwebb Stockholm Skolwebb möjliggör för vårdnadshavare med barn i grundskolan att ta del av dokumentation, frånvaro och nyheter från skolan som rör barnet. Det behövs endast en inloggning även om vårdnadshavaren har flera barn inom Stockholms grundskolor. Det är skolan som beslutar om, och i så fall när vårdnadshavaren kan ta del av information via Stockholm Skolwebb. Skolorna väljer också själva vilka delar av Skolwebben som används. För Bäckahagens del gäller f n att frånvarorapporteringen samt dokumentation är tillgänglig. Vårdnadshavare använder sig av e-legitimation/bankid för att logga in mot Stockholm Skolwebb. Det är alltså vårdnadshavaren själv som införskaffar legitimationen via till exempel sin bank. Vid inloggningsproblem med e-legitimationen är det också dit som vårdnadshavaren i första hand vänder sig för att kontrollera att e-legitimationen fungerar korrekt. Mer information om e-legitimation finns att hitta på Information om hur Stockholm Skolwebb behandlar personuppgifter hittar du på Där finns också en användarhandledning för vårdnadshavare. Skulle någon uppgift visa sig vara felaktig ber vi er kontakta mentor/klassföreståndare eller expeditionen för rättelse. 2

3 Elevskåp Alla elever i årskurs 7-9 får ett elevskåp. Eleven skaffar själv ett stöldsäkert hänglås. Vaktmästaren klipper under terminen ofta upp hänglås. Det kostar pengar för eleven och tar mycket tid för vaktmästaren. Ett tips är att lämna en extranyckel hos en kompis/mentor. Värdesaker som telefon, nycklar, mp3spelare etc., som förvaras i elevskåp kan skolan tyvärr inte ersätta. Självklart klottrar man inte på eller i skåpen. Skolan förbehåller sig rätten att skaffa sig tillträde till skåpet om det kan antas att det där förvaras förbjudna föremål. Vid vårterminen slut uppmanas alla elever att tömma sina skåp. Orsaken är att skåpen behöver ses över och att eleven kan komma att få ett annat skåp när höstterminen börjar. När sommarlovet börjat klipps alla kvarvarande hänglås och ev. innehåll i skåpet kastas. Fotografering Fotografering av elever och personal för skolkatalog sker i början av höstterminen varje år. Fotografering eller filmning i kränkande syfte får ej förekomma. Bild och film får ej tas utan att berörd elev eller personal har givit sitt medgivande. Vid överträdelse omhändertas mobilen eller kameran och vårdnadshavare meddelas. Kameran eller mobilen återlämnas vid skoldagens slut. Frånvaro I Sverige råder skolplikt from ht då barnet fyller 7 år till och med den termin man fyller 16 år. Det innebär att barnets föräldrar/vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Sjukfrånvaro Om eleven är sjuk skall det anmälas till mentor/klassföreståndare. Se telefonlista. Ledighet En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet.(skollagen 7 kap 18 ) Blankett finns på expeditionen. Närvaro Enligt skollagen kap och 23 är det föräldrarnas/vårdnadshavarnas ansvar att eleverna kommer till skolan och deltar i skolarbetet. Som ogiltig frånvaro räknas därmed också när föräldern/vårdnadshavaren medvetet håller eleven borta från skolan eller ej meddelar mentorn vid sjukdom. Det är skolans ansvar att samma dag informera föräldrarna/vårdnadshavaren om en elev varit frånvarande och detta inte är anmält av vårdnadshavaren. Sammanställning av elevernas frånvaro redovisas för vårdnadshavaren varje termin på det skriftliga omdömet/betyget. Misstanke om att elever far illa Finns det anledning att misstänka att en elev far illa och att det finns stora brister i omvårdnaden kommer skolan att göra anmälan till socialtjänsten. 3

4 Förstörelse i skolan Om elev klottrar eller förstör. Är han eller hon enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 och 4 ersättningsskyldig. Ekonomisk ersättning kan ersättas med eget arbete av eleven. Omfattande skadegörelse polisanmäls. Föräldraforum Under skolåret kommer skolan att anordna öppet möten för klassombud och andra intresserade. Då kommer det att finnas möjlighet att diskutera skolans utveckling och framtid. Datum meddelas på hemsidan. Föräldramöten Datum för föräldramöten meddelas av klassföreståndare/mentorer. På föräldramötena kan man diskutera det som rör eleverna gemensamt i det dagliga skolarbetet eller på fritiden. Föräldrarna får också en chans att lära känna varandra och lärarna, vilket kan vara en trygghet för både barn och vuxna. Naturligtvis ges också information av olika slag. Information till hemmen Information från skolan till hemmen publiceras på skolans hemsida. Hemsidan har adress Skolan förutsätter att elevernas vårdnadshavare tar del av denna information. Stockholm Skolwebb, se Elevers frånvaro. Lägerskola Måste planeras i god tid av elever, föräldrar och lärare. Senast åtta veckor innan avresedagen måste skolledningen ha fått in resplan, program och namnen på de ansvariga vuxna. Resan ska sedan godkännas av rektor. Resor utomlands skall dessutom godkännas av bitr grundskolechef. Glöm inte att informera dig om vilka försäkringar som gäller. Matallergi En del av våra elever tål inte viss mat. Därför ber vi att föräldrar fyller i och lämna in blanketten som delas ut i samband med uppropet. Uppgifterna lämnas sedan till husmor och till skolsyster. Nötförbud råder på skolan. 4

5 Materiel att införskaffa Alla elever i årskurs 7-9 måste själv skaffa ett stöldsäkert hänglås till sitt skåp. Skolan tillhandahåller pennor, suddgummi och linjal, samt anteckningsböcker. Skolan rekommenderar att eleverna själva skaffar en A4-pärm, kalender och en enkel miniräknare samt några pennor i reserv om de som skolan tillhandhåller kommer bort. Klassföreståndarna årskurs 1 6 meddelar vilket materiel som är bra att ha med till skolan. Ordningsregler för trygghet och studiero Vi kommer i tid till lektionerna, har med oss det material som behövs och stör inte våra kamrater. Vi respekterar varandras åsikter och visar hänsyn i ord och handling. Vi är rädda om varandra. Vi är rädda om vår skola inomhus och utomhus. Vi följer lärarens/personalens instruktioner. Det är självklart att vi i skolan följer samma lagar och regler som gäller i samhället i övrigt vad gäller våld, trakasserier, stöld, skadegörelse, droger etc. Skolans likabehandlingsplan finns på skolans hemsida. Skollagen ger rektor och lärare möjlighet att omhänderta föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten i skolan. Det kan t ex röra sig om mobiltelefon,kamera mp3-spelare. Skollagen 5 kap Register För kommunen gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204). Skolan använder föräldrars och barns/elevers personuppgifter för elevadministration. De personuppgifter som registreras är namn på elev och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, klasstillhörighet, personnummer, omdömen, åtgärdsprogram, provresultat, betyg och liknande. Till elevadministrationen räknas t ex uppgifter erforderliga för undervisningen, för kontakter mellan hem och skola, närvaroregister, placeringsmeddelande, elevregister, elevvård, schemaläggning, anhöriglistor och tillfälliga aktivitetslistor. Skulle någon uppgift visa sig vara felaktig ber vi er kontakta mentor/klassföreståndare eller expeditionen för rättelse. I vissa fall är uppgifterna hämtade ur kommunala invånarregistret (KIR) och vi kan tvingas hänvisa er till dem för rättelse. 5

6 Skoldagen/schema Alla elever får ett schema under de första dagarna av terminen. De tre första skoldagarna är introduktionsdagar, därefter gäller ordinarie schema. Studiebesök etc. kan dra över den ordinarie schematiden. Detta meddelas i förväg. Läxhjälp (och i vissa fall stödundervisning) kan ibland läggas utanför det ordinarie schemat. Skolböcker Alla skolböcker utom övningsböcker återanvänds. Därför är det viktigt att vara rädd om böckerna. Ett sätt är att slå in böckerna i skyddande plast/papper. Elever årskurs 7-9 lånar böckerna på sitt lånekort. Lånen blir då registrerade och när eleven lämnar tillbaka boken avslutas lånet. Vid läsårets slut påminns de elever som har öppna lån och de kan ev. komma att krävas på ersättning för förkomna böcker. Det är viktigt att eleverna skriver sitt namn med blyerts i böckerna. Lärarna i årskurs F 6 delar ut och samlar in elevernas böcker. Säkerhet Cykling Cykling utan vuxens sällskap till och från skolan och fritidshemmen är av säkerhetsskäl inte tillåten för elever i årskurs 0 3. Från och med årskurs 4 får eleverna cykla med föräldrarnas tillstånd (meddela klassföreståndaren). Från årskurs 7 krävs inget tillstånd. Alla elever måste självklart följa lagen och använda hjälm. Tyvärr händer det ibland att cyklar, som är parkerade utanför skolan stjäls eller förstörs. Det är väldigt tråkigt, men skolan kan inte ta något ansvar för detta. Någon ersättning utgår inte från skolan. Mopedåkning Föräldrar till elever som får köra moped till och från skolan måste fylla i ett mopedtillstånd, som kan hämtas på expeditionen. Mopedåkning tillåts inte för någon elev vid utflykter och idrottsdagar av säkerhetsskäl. Olycksfall Eleverna omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Skadeanmälan görs till ERV (försäkringsbolaget) per telefon eller på anmälningsblanketten som finns på utbildningsförvaltningens hemsida alt 6

7 Trafiksäkerheten Vi ser helst att elever endast i undantagsfall skjutsas till skolan. Transporter på skolgården sker endast i undantagsfall under skoltid och då går alltid någon före bilen. Kemi De flesta elever uppskattar att laborera i kemin. Det är genom praktiskt arbete som man själv får tänka ut och genomföra experiment och genom diskussioner med kamrater och lärare som man utvecklar begreppen och befäster kunskaperna. Detta gör kemistudierna roligare och mer begripliga. Men eleverna måste vara medvetna om eventuella risker med laborerandet. Även i vardagslivet träffar man på mer eller mindre farliga kemikalier. Det är därför skolans uppgift att försöka ge eleverna kunskaper som hjälper till att förebygga olyckor i framtiden. När kemiundervisningen inleds går läraren igenom de olika punkterna i säkerhets- och ordningsinstruktionerna och delar ut dem skriftligt. Eleverna skall kvittera att de har blivit informerade om innehållet i säkerhets och ordningsinstruktionerna och att de förbinder sig att följa dem. Även föräldrar skall kvittera att de tagit del av säkerhets- och ordningsinstruktionerna och att de förstår att deras barn inte kan delta om dom inte följer reglerna. Förutom det skall eleverna klara ett säkerhetsprov som visar att de förstått säkerhetsföreskrifterna. Värdeföremål och pengar Skolan ansvarar endast för skada/förlust av privat egendom som eleven är av skolan direkt uppmanad att medföra eller som normalt krävs för att delta i skol-/fritidsverksamheten. Skolan ersätter inte pengar och värdeföremål, t ex telefoner, mp3-spelare eller andra personliga ägodelar som förvaras i skåp, korridorer eller klassrum. Om en elev har rätt till ersättning för till exempel kläder ersätter skolan för ett motsvarande klädesplagg till normalpris. Detta gäller under den tid skolan har öppet för verksamhet. Övervakningskameror Ett antal övervakningskameror finns på skolan, i vissa korridorer, trapphus och portar. SL-kort Elev som inte tillhör Bäckahagens upptagningsområde har ej rätt till terminskort. 7

8 Utvecklingssamtal/utvecklingsplaner Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i att ett åtgärdsprogram upprättas. Skollagen 11 kap. 15 och 16. Öppettider Skolbyggnaden är öppen mellan kl och 16:15. Fritidshemmen öppnar och stänger Bilagor Elevstegstrappan Konsekvenstrappan Värdegrunden 8

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Litet kalendarium Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 17 aug Skolstart 11 jan Skolstart V 44 Lov för elever V 7 Sportlov 18 dec Sista skoldagen ht-15 7-8 mars

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer