Stronghold Invest AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stronghold Invest AB (publ)"

Transkript

1 Stronghold Invest AB (publ) Org.nr Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 12 % till (898) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 108 (83) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 % (9,2 %) Periodens resultat uppgick till 45 (36) MSEK Likvida medel vid periodens slut uppgick till 156 MSEK, jämfört med 300 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick till 27 % (23 %) Styrelsen föreslår årsstämman en aktieutdelning om 17 (12) kr per aktie Stronghold Invest AB är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest största innehav är Newsec, Niam och Datscha. Läs mer på Stronghold Invest AB (publ) Stureplan Stockholm 1

2 Verksamheten Koncernen Stronghold-koncernen (koncernen) erbjuder professionell och heltäckande fastighetsrelaterad rådgivning, fastighetsförvaltning, fondförvaltning och webbaserad fastighetsinformation. Kunderna består huvudsakligen av fastighetsinvesterare, fastighetsägare samt lokalanvändare. Koncernen har successivt flyttat fram sina positioner och utvecklats till norra Europas ledande fastighetsrådgivare med över 750 medarbetare. Verksamheten bedrivs från ett 20-tal egna kontor runt om i norra Europa - bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga. Tillsammans med samarbetspartner BNP Paribas Real Estate, som är en av de ledande aktörerna i Europa, servas koncernens internationella kunder. Dotterbolagen styrs av nyckeltalen tillväxt, lönsamhet, nöjda medarbetare (NMI) och nöjda kunder (NKI). Moderbolaget Stronghold Invest AB (publ) (bolaget) är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest svarar för strategifrågor och övergripande verksamhetsstyrning. Som aktivt ägarbolag söker Stronghold Invest kontinuerligt efter nya innovationer och koncept inom fastighetsrelaterade kunskapsföretag som kan erbjuda entreprenörer en bra miljö för att förverkliga sina affärsidéer. Stronghold har en inkubatorverksamhet för att ge stöd till och utveckla nya affärsidéer inom ramen för Strongholds investeringsfilosofi. Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha. Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning under året ökade med närmare 12 procent till (898) MSEK. Omsättningen var huvudsakligen hänförlig till fastighetsförvaltning som rapporterade intäkter om 592 (507) MSEK, medan fondförvaltning svarade för 169 (166) MSEK, fastighetsrådgivning 183 (173) MSEK, licenser 52 (47) samt övrig verksamhet 8 (5) MSEK. Omsättningsökningen förklaras främst av förvärvet av JLL:s svenska fastighetsförvaltningsverksamhet som konsolideras från 2 september Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 108 (83) MSEK. Årets avskrivningar uppgick till 13 (13) MSEK och årets nedskrivningar till 5 MSEK (3). 3 MSEK avser nedskrivning av goodwill relaterat till förvärv inom Technical Services och 2 MSEK avser nedskrivning av balanserade utgifter för utveckling inom Datscha. I rörelseresultat före avskrivningar ingår rörlig ersättning till anställda om 44 (41) MSEK. Årets förbättrade resultat förklaras främst av en engångsintäkt, som redovisas under övriga rörelseintäkter, avseende negativ goodwill om 20 MSEK relaterat till ett förvärv av ett dotterbolag, Niam III Holding AB. Bolaget förvärvades under fjärde kvartalet för att möjliggöra en skyndsam avveckling av Niam Fund III. Övriga externa kostnader uppgår till 283 (255) MSEK och består främst av kostnader för konsulter, hyra, marknadsföring samt IT. Resultat efter finansiella poster var 64 (43) MSEK. Under året har den av koncernen förvaltade fastighetsfonden Niam Fund III avyttrat återstående fastigheter, vilket gett koncernen ett nettoresultat om -3 MSEK. Koncernen har erhållit så kallade promoteintäkter om 30 MSEK och samtidigt skrivit ner långfristiga fordringar och andelar i ett av koncernens intressebolag om totalt 33 MSEK. Det har även skett större förändringar i verkligt värde gällande koncernens valuta- och räntederivat som medfört finansiella kostnader om cirka 13 (5) MSEK. 2

3 Nettoomsättning per rörelsegren 5% 1% 17% 18% 59% Fastighetsförvaltning Rådgivning Fondförvaltning Licenser Övrig verksamhet Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av året till 156 MSEK jämfört med 300 MSEK vid årets början. Eget kapital uppgick per sista december till 318 MSEK mot 300 MSEK vid årets början. Koncernens soliditet uppgick på balansdagen till 27 (23) procent. Koncernen har tidigare haft en långfristig skuld för en kommande tilläggsköpeskilling om 11 MEUR. Under juli 2014 avyttrade Niam Fund III de sista fastigheterna, vilket har inneburit att den avtalade tilläggsköpeskillingen till nyckelpersoner i fonden har betalats ut. Samtidigt tillfördes koncernen 30 MSEK för tillkommande så kallad promote. En omklassificering har gjorts avseende koncernens placeringar i räntebärande värdepapper med en löptid om 3 månader. I tidigare publicerade finansiella rapporter har dessa värdepapper klassificerats som en kortfristig placering. Från och med delårsrapporten för första kvartalet 2014 klassificeras de som likvida medel och även jämförelsetalen har räknats om. Under året har koncernen återköpt del av det under 2013 emitterade obligationslånet. Återköpen motsvarande ett nominellt värde om 41 MSEK. Sedan november 2014 är obligationen listad på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Utöver det har även en extra amortering om 35 MSEK gjorts på koncernens banklån, vilket medför att ingen ytterligare amorteringar behöver göras enligt befintligt bankavtal. Under 2015 kommer det att ske en omförhandling av banklån varvid hela beloppet har klassificerats som kortfristig skuld per 31 december Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, inklusive goodwill och bilar enligt finansiella leasingavtal, uppgick till 13 (38) MSEK. Kassaflöde Koncernens operativa kassaflöde, kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar och förändringar i rörelsekapital, uppgick till 62 (-52) MSEK. Förra årets negativa operativa kassaflöde berodde främst på att det skedde ett antal större företagsförvärv under perioden. Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten förklaras av att avvecklingen av Niam Fund III har genererat ett inflöde av likvida medel som har använts till att amortera på banklån samt återköpa delar av obligationslånet. Dessutom har hela tilläggsköpeskillingen till nyckelpersoner i Niam Fund III betalts ut. Under året har en aktieutdelning om 12 kronor per aktie betalats ut. Beslut fattades på årsstämman som hölls den 21 maj. 3

4 Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 766 (730), varav 321 (345) är kvinnor. Ökningen förklaras av förvärvade verksamheter samt av fortsatt organisk tillväxt, framför allt inom de svenska verksamheterna. Händelser efter periodens slut Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens slut. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till 50. Den största ägaren utgörs av Urban Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av röster och kapital. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår utdelning med 17 kr per aktie för verksamhetsåret Risker All affärsverksamhet är förknippad med risker som styrelse och ledning måste förhålla sig till och agera utifrån. Stronghold-koncernens geografiska spridning samt diversifiering av tjänster bidrar dock till att reducera riskexponeringen. Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i not 4. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Denna bokslutskommuniké är den fjärde finansiella rapport som Stronghold Invest AB upprättar enligt IFRS. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter på Stronghold Invest AB:s finansiella ställning presenteras i not 8. En mer omfattande beskrivning av koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper framgår av bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Stockholm den 27 februari 2015 Styrelsen Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Niklas Alm Kommunikationschef

5 Kommande finansiella rapporter: Årsredovisning för 2014 kommer att publiceras på bolagets hemsida, den 13 maj Period Rapporteringstidpunkt 1 januari 31 mars maj januari 30 juni augusti januari 30 september november 2015 Årsstämma ska hållas den 28 maj 2015 och separat kallelse skickas ut. 5

6 Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK) Rörelsens intäkter m.m (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultatandel i intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

7 Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag (KSEK) (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) Periodens resultat Övrigt totalresultat: Poster som inte kommer återföras till resultatet: Aktuariella vinster/förluster Poster som kan komma återföras till resultatet: Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Övrigt totalresultat, efter skatt Summa totalresultat för perioden Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

8 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga korta fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Klientmedel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Skulder till kreditinstitut Obligationslån Skulder till leasingbolag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Övriga korta skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Klientmedel SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Aktuariella vinster/förluster Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Utdelning Försäljning av optioner Ägartransaktion, förvärv Ägartransaktion, försäljning Förvärv av egna aktier i utländskt dotterbolag Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Aktuariella vinster/förluster Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Utdelning Försäljning optioner Ägartransaktion, förvärv Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 december

10 Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag (KSEK) (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållen promote Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Ingående likvida medel Omräkningseffekt likvida medel Utgående likvida medel Periodens förändring

11 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) (3 mån) (3 mån) (12 mån) (12 mån) Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Periodens resultat Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag Moderföretaget har inte några poster 2013 eller 2014 som redovisas i övrigt totalresultat. Periodens resultat för moderföretaget utgör därmed även periodens totalresultat och moderföretaget presenterar därför ingen separat "rapport över totalresultatet". 11

12 Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar på koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Skulder till kreditinstitut Obligationslån Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Noter till den finansiella rapporten 1. Redovisningsprinciper Stronghold Invest AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Från och med 1 januari 2014 upprättar Stronghold Invest AB sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Koncernen och moderföretagets redovisningsprinciper framgår av bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Denna delårsrapport är den fjärde finansiella rapport som Stronghold Invest AB upprättar enligt IFRS. En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter på Stronghold Invest AB:s finansiella ställning presenteras i not 8. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Tillämning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EUR godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderföretaget har tidigare tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer. Övergången till RFR 2 har inte inneburit några effekter på moderföretagets finansiella rapporter. I samband med upprättande av delårsrapporten har ledningen och styrelsen gjort vissa uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper. 2. Upplysningar om närstående För beskrivning av de transaktioner som finns med närstående, hänvisas till koncernens årsredovisning. Inga förändringar har skett i avtalen med närstående och inga ytterligare väsentliga transaktioner har tillkommit. 13

14 3. Segmentinformation Koncernens rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen till den högsta verkställande beslutfattaren, vilket utgörs av styrelsen. Intäkter från Fastighetsförvaltning består av arvoden för teknisk och ekonomisk förvaltning åt fastighetsägare. I segmentet ingår även intäkter från uthyrning och fastighetsutveckling åt koncernens förvaltningskunder. Intäkter från Fondförvaltning är fondavgifter som erhålls på utlovat eller förvaltat kapital i fonderna. Intäkter i segmentet Rådgivning erhålls genom konsultarvoden för värdering och analys av fastigheter, arvode för köp- och säljrådgivning samt förmedling av fastigheter. I segmentet Licenser ingår ersättning för upplåtelse av licenser i programmet Datscha. Jan-december 2014 Fondförvaltning Rådgivning Licenser Fastighetsförvaltning Koncerngemensamt Eliminering Total Extern försäljning Intern försäljning Summa intäkter Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster* Jan-december 2013 Fondförvaltning Rådgivning Licenser Fastighetsförvaltning Koncerngemensamt Eliminering Total Extern försäljning Intern försäljning Summa intäkter Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster* *Resultat efter finansiella poster motsvarar resultat före skatt. 4. Finansiell riskhantering Stronghold-koncernens riskhantering regleras av koncernens finanspolicy som har fastställts av styrelsen. Inom ramen för denna policy strävar koncernen efter en låg 14

15 riskprofil. Koncernens huvudsakliga finansiella risker utgörs av kreditrisker, likviditetsrisker, valutarisk, ränterisk och prisrisk. Kreditrisk Placering av likvida medel får endast ske i räntebärande placeringar av hög kvalitet som säkerställs genom krav på motpartens rating. Derivatinstrument får endast ske i riskhanteringssyfte. Koncernens kreditrisk avseende kunder bedöms som liten då kunderna främst består av medelstora och stora företag och koncerner som bedriver sin verksamhet professionellt, långsiktigt och under starka varumärken. Historiskt har kundförlusterna varit små. I de fall koncernens kunder kreditbedömts av oberoende värderare används dessa bedömningar. Om så inte är fallet görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där finansiell ställning beaktas, liksom tidigare erfarenhet av kunden och andra faktorer. Exponeringen motsvaras av det bokförda värdet på kundfordringar respektive kassa och finansiella placeringar. Likviditetsrisk För att bevaka den kort- och långfristiga kapitalförsörjningen upprättar koncernen regelbundet likviditetsbudgetar och likviditetsprognoser och säkerställer den kortsiktiga betalningsberedskapen genom att hålla en likviditetsreserv i form av likvida medel och outnyttjade bekräftade krediter. Likviditetsrisken minimeras långsiktigt genom säkerställande av långsiktig finansiering i form av bekräftade lånefaciliteter och riskbärande kapital. Tillgängliga likvida medel per sista december uppgår till 144 MSEK. Koncernen har även en outnyttjad checkräkningskredit om 50 MSEK. Koncernens långfristiga skulder har en löptid enligt nedan: 1-5 år 5- år Obligationslån Skuld leasingbilar Skuld derivat Övriga långfristiga skulder Avsättningar, pension Övriga avsättningar Valutarisk Koncernen har två olika typer av valutarisker, dels transaktionsexponering och dels omräkningseffekter. Valutarisker i form av transaktionsexponering begränsas av att fakturering och kostnader primärt uppstår i respektive koncernföretags lokala valuta. Större transaktioner terminssäkras vid behov. Koncernens säkrar enbart EUR och per sista december var det säkrade beloppet 14 MEUR med maximal löptid om knappt 2 år. Omräkningseffekter uppstår vid dels vid av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar. Per sista december hade koncernen exponering i EUR, NOK, LTL, DKK, GBP och USD och de uppgick tillsammans till 68 MSEK. Varav nettoexponering i EUR per sista december uppgick till 56 MSEK. Ränterisk Koncernen är nettolånare och en förändring i räntenivån påverkar koncernens finansnetto främst genom värderingseffekten men också i lägre grad genom räntenettot. För att minimiera ränterisken har koncernen swappat rörlig ränta i bankfinansieringen till fast. Genomsnittslöptiden inklusive derivat blir då 3,5 år. På företagsobligationen är räntan fast under löptiden om tre år. Återstående löptid på obligationen är knappt två år. Prisrisk Prisrisken är risken för att ett verkligt värde eller framtida kassaflöde från ett finansiellt instrument påverkas av förändring i instrumentets marknadspris. För att begränsa 15

16 prisrisken placerar Stronghold-koncernen endast i instrument med en likvid marknad, såvida inte investeringen är en långsiktig, strategisk investering. Derivatinstrument får endast användas i riskhanteringssyfte. 5. Verkligt värde och värderingsmetoder Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker. Nivå 1 består av instrument med publicerade prisnoteringar, nivå 2 består av värderingstekniker baserad på observerbara marknadsdata och nivå 3 består av värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata. Koncernen bedöms endast ha instrument i nivå 2. Finansiella tillgångar Derivatinstrument Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Valutarelaterade Ränterelaterade Summa finansiella tillgångar Finansiella skulder Derivatinstrument Valutarelaterade Ränterelaterade Summa finansiella skulder För instrument i nivå 2 har verkligt värde fastställts genom diskontering av kassaflöden baserade på marknadsdata vid bokslutstidpunkten. 6. Derivat Koncernens säkrar enbart EUR och per sista december var det säkrade beloppet 14 MEUR med maximal löptid om knappa 2 år. Nominellt belopp på ränteswapparna är 130 MSEK respektive 4,7 MEUR. 7. Upplysningar om kvittning Koncernen har inga poster netto i balansräkningen. För derivatmotparter finns avtal om så kallad nettning. Nedan visas belopp som inte kvittas men som omfattas av dessa ramavtal. Tillgångar Belopp redovisade i balansräkningen Finansiella instrument, nettningsavtal Netto Derivatinstrument Skulder Derivatinstrument

17 8. Övergång till IFRS Från och med 1 januari 2014 upprättar Stronghold Invest AB sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till 1 januari Stronghold Invest AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS per den 1 januari IFRS 1 innehåller vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen, varav några är frivilliga. Koncernen har valt att tillämpa följande frivilliga undantag: Rörelseförvärv (IFRS 3) Reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas framåtriktat på förvärv och samgåenden som genomförts från och med övergångsdatum 1 januari Omräkningsdifferenser (IAS 21) Koncernen har vid övergångsdatum den 1 januari 2013 valt att nollställa omräkningsdifferenser. I följande tabeller presenteras och kvantifieras de företagsledningen bedömt väsentliga effekterna vid övergången till IFRS. Uppgifterna nedan har upprättats enligt IFRS som förväntas gälla den 31 december Eftersom koncernen inte har publicerat någon delårsrapport tidigare presenteras inga avstämningar på effekter av övergången till IFRS för delårsperioderna. Avstämning av tidigare redovisningsprinciper och IFRS: 17

18 Resultaträkning för koncernen i sammandrag 2013 Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader a) b) Personalkostnader a) c) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar a) b) d) Övriga rörelsekostnader Resultatandel intresseföretag Rörelseresultat Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader b) e) Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat g) Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

19 Totalresultat för koncernen i sammandrag 2013 Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma återföras till resultatet: Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag f) Poster som inte kommer återföras till resultatet: Aktuariella vinster/förluster c) Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa årets totalresultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Balansräkning för koncernen i sammandrag PER Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar b) Finansiella tillgångar e) Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar e) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande c) Summa eget kapital Långfristiga skulder b) c) e) Kortfristiga skulder e) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 PER Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar a) d) Materiella anläggningstillgångar b) Finansiella tillgångar e) Uppskjutna skattefordringar g) Omsättningstillgångar e) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder b) c) e) Kortfristiga skulder b) e) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER a) Rörelseförvärv Redovisning av rörelseförvärv enligt IFRS 3 Rörelseförvärv innebär ett flertal skillnader jämfört med tidigare tillämpade principer. Koncernen har tidigare redovisat rörelseförvärv enligt RR 1:00. Avseende de förvärv som gjorts under räkenskapsåret 2013 vilka varit föremål för omräkning enligt IFRS 3 har följande skillnader identifierat vilka inneburit en effekt vid övergången till IFRS. Transaktionskostnader hänförliga till rörelseförvärv har enligt tidigare principer inkluderats i anskaffningsvärdet. Enligt IFRS redovisas transaktionskostnader hänförliga till rörelseförvärv i resultaträkningen och inkluderas inte i anskaffningsvärdet. Effekten om KSEK har redovisats mot goodwill-värdet. Enligt tidigare tillämpade principer har avsättning för omstrukturering inkluderats i förvärvsanalysen. Enligt IFRS får avsättning för omstrukturering inte inkluderas i förvärvsanalysen om inte kriterierna för att redovisa en avsättning är uppfyllda i dotterföretaget. Avsättningar för omstruktureringar som inkluderats i förvärvanalyser 2013 har därför bokats bort med motsvarande effekt på redovisat värde för goodwill, beaktat skatteeffekten. Avsättning för omstrukturering har enligt IFRS redovisats efter att koncernförhållandet uppstått med motsvarande effekt i resultaträkningen, inklusive skatteeffekt ( KSEK övriga externa kostnader, KSEK personalkostnader och KSEK nedskrivningar). Enligt tidigare tillämpade principer har en förvärvsanalys upprättats vid förvärv av innehavare utan bestämmande inflytande. Enligt IFRS upprättas en förvärvsanalys vid det förvärv som innebär att koncernen får kontroll över dotterföretaget. Förvärv av andelar av innehavare utan bestämmande inflytande är enligt IFRS en transaktion mellan ägare och redovisas därför som en eget kapital transaktion. Övergången till IFRS har inneburit att den goodwill som har redovisats i dessa transaktioner enligt tidigare tillämpade principer har bokats bort med motsvarande effekt på eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare (8 800 KSEK samt 149 KSEK). 20

21 b) Leasing IAS 17 innehåller ett krav att klassificera och redovisa leasingavtal som finanseilla eller operationella. Koncernen har enligt tidigare principer redovisat samtliga leasingavtal som operationella oavsett klassificering. I samband med övergången till IFRS har koncernen identifierat ett antal leasingkontrakt som är finansiella, vilka avser leasing av personbilar. Redovisningen som finansiella leasingavtal innebär att redovisningen av dessa ska återspegla ett avbetalningsköp. Det har inneburit att leasingavgiften, som enligt tidigare principer redovisats som en kostnad linjärt över leasingperioden (3 285 KSEK), redovisas som en del amortering (2 916 KSEK) och en del ränta (369 KSEK). Vidare har en anläggningstillgång och långfristig skuld redovisats i balansräkningen. Anläggningstillgången är föremål för avskrivningar vilka redovisas i resultaträkningen (2 916 KSEK). c) Pensioner Koncernen har två förmånsbestämda pensionsplaner vilka tidigare har redovisats enligt RR 29 Ersättningar till anställda. Effekten av övergången till IFRS och IAS 19 är i huvudsak hänförlig till redovisningen av aktuariella vinster och förluster. RR 29 innehåller den s.k. korridorregeln innebärande att vissa aktuariella vinster och förluster inte redovisats. Enligt IAS 19 redovisas aktuariella vinster och förluster i den period de uppkommer. Oredovisade aktuariella vinster och förluster per den 1 januari 2013 har ökat skulden (1 415 KSEK) med motsvarande bokning mot eget kapital via totalresultatet. d) Goodwill Enligt tidigare tillämpade principer har goodwill varit föremål för löpande avskrivningar över en bedömd nyttjandeperiod om 20 år. Avskrivningen under 2013 uppgick till KSEK. Enligt IFRS sker ingen avskrivning av goodwill löpande utan istället sker nedskrivningsprövningar minst en gång per år eller vid indikation på att värdet av goodwillen sjunkit. Det redovisade värdet på goodwill enligt tidigare tillämpade principer per övergångstidpunkten utgör det redovisade värdet för goodwill enligt IFRS. e) Derivatinstrument Enligt IFRS ska derivatinstrument värderas till verkligt värde. Vid övergången till IFRS har derivatinstrumenten (valutaderivat och ränteswappar) värderats till verkligt värde. Valutaderivaten i form av tillgångar har per 1 januari 2013 ett värde om KSEK och per 31 december 2013 ett värde om 841 KSEK. Värdeförändringen om TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under Valutaderivaten i form av skulder har per 1 januari 2013 ett värde om 86 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om KSEK. Värdeförändringen om TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under Ränteswappar i form av tillgångar har per 1 januari 2013 ett värde om 0 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om KSEK. Värdeförändringen om TSEK (intäkt) redovisas i resultaträkningen under Ränteswappar i form av skulder har per 1 januari 2013 ett värde om 0 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om 49 KSEK. Värdeförändringen om -49 TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under f) Omräkningsdifferenser I enlighet med övergångsreglerna till IFRS 1 har koncernen valt att nollställa omräkningsdifferensen vid övergångsdatum. I enlighet med IFRS redovisas dessutom omräkningsdifferenser över totalresultatet. 21

22 g) Uppskjuten skatt Skatt har bokats på de IFRS-justeringar som har gjorts. Beskrivning av väsentliga effekter på kassaflödet 2013 Inga väsentliga skillnader föreligger mellan kassaflödesanalysen som upprättas enligt tidigare redovisningsprinciper och enligt IFRS. Moderförtagets redovisningsprinciper Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper framgår nedan. Övergång till RFR 2 Moderföretaget har tidigare tillämpat Redovisningsrådets Rekommendationer. Övergången till RFR 2 har inte inneburit några effekter på moderföretagets finansiella rapporter. 22

23 Bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS Grunder för redovisningen Koncernredovisningen för Stronghold Invest AB har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Stronghold Invest har i enlighet med undantagsreglerna för icke noterade företag valt att inte tillämpa IAS 33 Resultat per aktie. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. I koncernredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats. Väsentliga bedömningar och antaganden För att kunna upprätta finansiella rapporter enligt IFRS måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa bedömningar baseras på såväl historiska erfarenheter som andra faktorer som bedömts som rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger. Bedömningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Prövning av nedskrivningsbehov Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste göras när nyttjandevärde mäts baserat på de till tillgången hänförliga förväntade framtida diskonterade kassaflödena, till exempel avseende faktorer som diskonteringsränta, tillväxt samt rörelsekapitalbehov. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Avsättningar för pensioner och anställningsvillkor De mest väsentliga antaganden som ledningen måste göra i samband med den aktuariella beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader berör diskonteringsränta, förväntad årlig pensionsuppräkning och förväntad livslängd. En förändring i något av dessa grundläggande antaganden kan ge en påverkan på beräknade pensionsförpliktelser och årliga pensionskostnader. IFRS tillämpas för första gången Stronghold Invest tillämpade tidigare Redovisningsrådets Rekommendationer och uttalanden. Koncernen tillämpar IFRS från och med den 1 januari 2014 och övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Vid övergången till IFRS har bestämmelserna i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, tillämpats vilket kräver att företag tillämpar IFRS retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt IFRS. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilket syftar till att underlätta övergången till IFRS. En beskrivning hur Stronghold Invest har tillämpat dessa undantag, inklusive en beskrivning av hur bolagets resultat och finansiella ställning påverkades av övergången till IFRS samt en sammanfattning av de förändringar som gjorts av redovisningsprinciper presenteras i not 8. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Stronghold Invest AB och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande uppnås när företaget är utsatt för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet och har förmågan att påverka avkastningen genom sitt bestämmande inflytande över investeringsobjektet. Bestämmande inflytande över ett investeringsobjekt uppnås när företaget har: Inflytande över investeringsobjektet genom befintliga rättigheter som ger företaget nuvarande möjlighet att styra de relevanta aktiviteterna hos investeringsobjektet, exponering för, eller rättigheter till, rörlig avkastning från engagemanget i investeringsobjektet, samt kan använda sitt inflytande att styra investeringsobjektet för att påverka sin avkastning. Företaget tar hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter vid bedömningen av huruvida företagets rösträtt i ett investeringsobjekt är tillräckligt för att ge det befogenhet att styra, inklusive storleken på dess innehav av röstberättigade aktier i förhållande till storleken och spridningen av andra innehavares röstberättigade aktier, potentiella röstberättigade aktier som innehas av ägarföretaget själv, andra investerare eller någon annan part, rättigheter från andra avtalsbaserade överenskommelser och ytterligare fakta och omständigheter som tyder på att företaget har, eller inte har, den nuvarande förmåga att styra de relevanta aktiviteterna vid den tidpunkt då besluten ska fattas, inklusive röstmönster vid tidigare bolagsstämmor. Företaget omprövar om det har bestämmande inflytande över investeringsobjekt om fakta och omständigheter tyder på att det skett förändringar i en eller flera av de kriterier som innebär kontroll. 23

24 Dotterföretag konsolideras i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till och med den tidpunkten då det bestämman inflytandet upphör. Koncernens resultat och komponenter i övrigt totalresultat är hänförligt till moderbolagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande även om detta leder till ett negativt värde för innehav utan bestämmande inflytande. Redovisningsprinciperna i dotterföretag har vid behov justerat för att överensstämma med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättande av koncernredovisningen. Rörelseförvärv Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilken beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar och uppkomna eller övertagna skulder i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen när de uppkommer. De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna samt eventualtillgångar redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande undantag: Uppskjuten skattefordran eller skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till det förvärvade företagets avtal om ersättning till anställda redovisas och värderas i enlighet med IAS 12 inkomstskatter respektive IAS 19 Ersättningar till anställda. Eventualförpliktelser som övertagits i ett rörelseförvärv redovisas som om de är befintliga förpliktelser som härrör från inträffande händelser och vars verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt pris direkt i resultatet utan omprövning av skillnaden. För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar. När överförd ersättning i ett rörelseförvärv inkluderar tillgångar och skulder som är följden av villkorade köpeskillingar, värderas villkorad köpeskilling till dess verkliga värde per förvärvstidpunkten och ingår i den överförda ersättningen i rörelseförvärvet. Förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som kvalificerar som justeringar under värderingsperioden, justeras retroaktivt med motsvarande justering av förvärvskostnaden. Efterföljande förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som inte kvalificerar som justeringar under värderingsperioden redovisas olika beroende på hur den villkorade köpeskillingen är klassificerad. Villkorad köpeskilling som är klassificerad som eget kapital omvärderas inte i efterföljande perioder och efterföljande reglering redovisas inom eget kapital. Villkorade köpeskillingar som är klassificerade som en tillgång eller skuld omvärderas i enlighet med IAS 39 eller IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, beroende på vilken standard som är tillämplig, och motsvarande vinst eller förlust redovisas i resultatet. Vid stegvisa rörelseförvärv, omvärderas koncernens tidigare innehav till verkligt värde per förvärvstidpunkten (dvs. den tidpunkt när koncernen erhåller bestämmande inflytande) och eventuell vinst eller förlust som uppkommer redovisas i resultatet. Belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat avseende innehav i det förvärvade företaget före förvärvstidpunkten, ska omklassificeras till resultatet utifrån samma grund som skulle krävas om dessa andelar hade avyttrats. Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande Vid stegvisa förvärv/försäljningar där det sker förändringar i moderföretagets andel i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande redovisas transaktionerna som en post inom eget kapital. Eventuell skillnad mellan det belopp med vilket innehav utan bestämmande inflytande är bokfört och det verkliga värdet på den erlagda eller erhållna köpeskillingen redovisas direkt mot eget kapital och fördelas på moderföretagets ägare. Förlust av bestämmande inflytande Vid stegvisa försäljningar där moderföretaget förlorar bestämmande inflytande över ett dotterföretag, beräknas resultatet av transaktionen vid avyttringen som skillnaden mellan i) summan av det verkliga värdet för den erhållna ersättningen och det verkliga värdet av eventuellt kvarvarande innehav och ii) de tidigare redovisade värdena för dotterföretaget tillgångar (inklusive goodwill) och skulder och eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. 24

25 Uppkommen vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. Eventuella förändringar i värdet på de tidigare egetkapitalandelar som före förvärvstidpunkten redovisats i övrigt totalresultat, omklassificeras till resultatet utifrån samma grund som skulle krävas om dess andelar hade avyttrats. Goodwill Goodwill som uppkommer vid förvärv av dotterföretag utgör det belopp varmed summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Goodwill som uppkommer vid förvärv av dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av synergierna som uppkommer vid förvärvet. Goodwill skall prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, eller oftare när det finns en indikation på att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet. Först minskas beloppet med det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas redovisat värde för goodwill som hänförts till övriga tillgångar i en enhet. En redovisad nedskrivning av goodwill kan inte återföras i en senare period. Vid försäljning av ett dotterföretag tas kvarvarande redovisat värde på goodwill med i beräkningen av realisationsresultatet. Segmentsredovisning Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader och vars rörelseresultat regelbundet följs upp av företagets högsta verkställande beslutsfattare samt för vilken det finns fristående finansiell information. Företagets rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen. Den högsta verkställande beslutsfattaren är den funktion som bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om fördelning av resurser. Företagets bedömning är att det är styrelsen som utgör den högsta verkställande beslutsfattaren. Intäkter Koncernens intäkter härrör från fastighets- och fondförvaltning, konsulttjänster, upplåtelse av licenser samt ränte- och utdelningsintäkter. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och dessa kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från fastighetsförvaltning redovisas i takt med att tjänsternas utförs. Detta innebär att inkomsten normalt fördelas linjärt under avtalsperioden. Intäkter från entreprenaduppdrag inom fastighetsförvaltning redovisas i takt med projektets färdigställande. Graden av färdigställande bedöms i huvudsak på basis av fysisk färdigställandegrad i respektive uppdrag. Befarade förluster kostnadsförs omgående. Intäkter från fondförvaltning redovisas i takt med att tjänsterna utförs. Detta innebär att inkomsten normalt fördelas linjärt under avtalsperioden. Intäkter från försäljning av tjänster utförs främst på löpande räkning och redovisas i takt med att tjänsterna utförs. Konsultuppdrag som utförs till fast pris redovisas i takt med upparbetningen s.k. successiv vinstavräkning och skillnaden mellan upparbetade intäkter och fakturerade intäkter redovisas som en tillgång. Reservering görs löpande för befarade förluster. Ersättning för upplåtelse av licenser intäktsredovisas linjärt över licensperioden så snart skriftligt avtal föreligger. Success fee i samband med uppdrag redovisas när de kan konstateras att koncernens åtagande enligt det underliggande avtalet är uppfyllda och övriga villkor för ersättning har inträffat. Bolaget kan erhålla överavkastning hänförlig till investering i fonderna s.k. promote. Vilken betalas ut när fonden stängs. Intäktsredovisning sker när beloppet går att fastställa med rimlig säkerhet och det är troligt att utbetalning kommer att kunna ske. Promote intäkterna redovisas i finansnettot då investeringarna i fonderna är klassificerade som en finansiell investering. Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla utdelning har fastställts. Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med redovisade värdet av fordran. Leasingavtal Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras om operationella leasingavtal. Finansiella leasingavtal i koncernen avser bilar. Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den skuld som leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. 25

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 13 % till 541 (479) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Koncernens omsättning uppgick till 216 (192) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 (8) MSEK, rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer