Stronghold Invest AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stronghold Invest AB (publ)"

Transkript

1 Stronghold Invest AB (publ) Org.nr Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Koncernens omsättning uppgick till 216 (192) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 (8) MSEK, rörelsemarginal -1 % (4 %) Likvida medel uppgick till 294 MSEK, mot 299 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick till 25 % (25 %) Stronghold Invest AB är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest största innehav är Newsec, Niam och Datscha. Läs mer på Stronghold Invest AB (publ) Stureplan Stockholm 1

2 Verksamheten Koncernen Stronghold-koncernen (koncernen) erbjuder professionell och heltäckande fastighetsrelaterad rådgivning, fastighetsförvaltning, fondförvaltning och webbaserad fastighetsinformation. Kunderna består huvudsakligen av fastighetsinvesterare, fastighetsägare samt lokalanvändare. Koncernen har successivt flyttat fram sina positioner och har utvecklats till norra Europas ledande fastighetsrådgivare med över 750 medarbetare. Verksamheten bedrivs från ett 20-tal egna kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga. Tillsammans med samarbetspartner BNP Paribas Real Estate, som är en av de ledande aktörerna i Europa, servas koncernens internationella kunder. Dotterbolagen styrs av nyckeltalen tillväxt, lönsamhet, nöjda medarbetare (NMI) och nöjda kunder (NKI). Moderbolaget Stronghold Invest (bolaget) är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest svarar för strategifrågor och övergripande verksamhetsstyrning. Som aktivt ägarbolag söker Stronghold Invest kontinuerligt efter nya innovationer och koncept inom fastighetsrelaterade kunskapsföretag som kan erbjuda entreprenörer en exceptionellt bra miljö för att förverkliga sina affärsidéer. Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre operativa bolagen Newsec, Niam och Datscha. Intäkter och resultat Koncernens omsättning under perioden ökade med närmare 13 procent till 216 (192) MSEK. Omsättningen var huvudsakligen hänförlig till fastighetsförvaltning som rapporterade intäkter om 140 (114) MSEK, medan fondförvaltning svarade för 42 (40) MSEK, fastighetsrådgivning 22 (27) MSEK samt övrig verksamhet 12 (11) MSEK. Omsättningsökningen förklaras främst av förvärvet av JLL:s svenska fastighetsförvaltningsverksamhet som konsolideras från 2 september Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 (8) MSEK. Årets avskrivningar uppgick till 3 (3) MSEK. I rörelseresultat före avskrivningar ingår rörlig ersättning till anställda om 7 (7) MSEK. Årets första kvartal är generellt sett alltid en svag period för koncernen medan andra och fjärde kvartalet är koncernens starkaste. Resultat efter finansiella poster var -17 (-1) MSEK. Den stora förändringen i finansnettot (-4 MSEK) jämfört med Q förklaras av att det skett stora förändringar i verkligt värde gällande koncernens valuta- och räntederivat. Periodens resultat uppgick till -14 (- 1) MSEK. Nettoomsättning per rörelsegren 6% 10% 19% 65% Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Rådgivning Övrig verksamhet 2

3 Finansiell ställning Koncernens likvida medel var vid utgången av kvartalet 294 MSEK mot 299 MSEK vid årets början. Överskottslikviditet har placerats i kortfristiga räntebärande värdepapper under kvartalet. Eget kapital uppgick per sista mars till 288 MSEK mot 301 MSEK vid årets början. Koncernens soliditet uppgick per sista mars till 25 (25) procent. Koncernen har en kortfristig skuld som avser en kommande utbetalning av en tilläggsköpeskilling. Detta åtagande uppgår till 11 MEUR och fluktuerar med förändringen i EUR-kursen. Denna post har tidigare perioder redovisats som avsättning, respektive långfristig skuld. En omklassificering har gjorts avseende koncernens placeringar i räntebärande värdepapper med en löptid om 3 månader. I tidigare publicerade finansiella rapporter har dessa värdepapper klassificerats som en kortfristig placering. Numera klassificeras de som likvida medel och även jämförelsetalen har räknats om. Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 6 (4) MSEK. Kassaflöde Koncernens operativa kassaflöde, kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar och förändringar i rörelsekapital, uppgick till -4 (-12) MSEK. Under perioden har ingen utdelning betalats ut. Årsstämman som hölls den 21 maj beslutade att 12 kronor per aktie ska delas ut, för räkenskapsåret Utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 26 maj Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick under kvartalet till 760 (593), varav 352 (268) är kvinnor. Ökningen förklaras av förvärvade verksamheter samt av fortsatt organisk tillväxt, framför allt inom de svenska verksamheterna. Händelser efter periodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till 50. Den största ägaren utgörs av Urban Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av röster och kapital. Risker All affärsverksamhet är förknippad med risker som styrelse och ledning måste förhålla sig till och agera utifrån. Stronghold-koncernens geografiska spridning samt diversifiering av tjänster bidrar dock till att reducera riskexponeringen. Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i not 4. 3

4 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är den första finansiella rapport som Stronghold Invest AB upprättar enligt IFRS. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter på Stronghold Invest AB:s finansiella ställning presenteras i not 8. En mer omfattande beskrivning av koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper framgår av bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Stockholm den 21 maj 2014 Urban Edenström CEO Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Niklas Alm Kommunikationschef Kommande finansiella rapporter: Period Rapporteringstidpunkt 1 jan 30 juni augusti jan 30 september november

5 Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK) (3 mån) (3 mån) Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultatandel i intresseföretag 0 0 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag (KSEK) (3 mån) (3 mån) Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Övrigt totalresultat, efter skatt Summa totalresultat för perioden Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare

6 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga korta fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Klientmedel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Skulder till kreditinstitut Skulder till leasingbolag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Övriga korta skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Klientmedel SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings -reserv Balanserade vinstmedel Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till minoriteten Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 mars Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Omräkning förvärv, IFRS Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 mars Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Aktuariella vinster/förluster Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Försäljning optioner Utdelning Omräkning förvärv, IFRS Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 december

8 Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag (KSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten (3 mån) (3 mån) Resultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållen utdelning 0 0 Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel

9 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Rörelsens intäkter m.m (3 mån) (3 mån) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 8 33 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 0 0 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 0 0 Skatt på årets resultat Periodens resultat Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag Moderföretaget har inte några poster 2013 eller 2014 som redovisas i övrigt totalresultat. Periodens resultat för moderföretaget utgör därmed även periodens totalresultat och moderföretaget presenterar därför ingen separat "rapport över totalresultatet". 9

10 Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar på koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Noter till den finansiella rapporten 1. Redovisningsprinciper Stronghold Invest AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Från och med 1 januari 2014 upprättar Stronghold Invest AB sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Koncernen och moderföretagets redovisningsprinciper framgår av bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Denna delårsrapport är den första finansiella rapport som Stronghold Invest AB upprättar enligt IFRS. En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter på Stronghold Invest AB:s finansiella ställning presenteras i not 8. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Tillämning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EUR godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderföretaget har tidigare tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer. Övergången till RFR 2 har inte inneburit några effekter på moderföretagets finansiella rapporter. I samband med upprättande av delårsrapporten har ledningen och styrelsen gjort vissa uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper. 2. Upplysningar om närstående För beskrivning av de transaktioner som finns med närstående, se koncernens årsredovisning. Inga förändringar har skett i avtalen med närstående och inga ytterligare transaktioner har tillkommit. 11

12 3. Segmentinformation Bolagets rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen till den högsta verkställande beslutfattaren, vilket utgörs av styrelsen. Intäkter från Fastighetsförvaltning består av arvoden för teknisk och ekonomisk förvaltning åt fastighetsägare. I segmentet ingår även intäkter från uthyrning och fastighetsutveckling åt koncernens förvaltningskunder. Intäkter i segmentet Rådgivning erhålls genom konsultarvoden för värdering och analys av fastigheter, arvode för köp- och säljrådgivning samt förmedling av fastigheter. Intäkter från Fondförvaltning är fondavgifter som erhålls på utlovat eller förvaltat kapital i fonderna. I segmentet Licenser ingår ersättning för upplåtelse av licenser i programmet Datscha. Jan-mars 2014 Rådgivning Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Licenser Övrigt/ koncerngemensamt Total Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Jan-mars 2013 Rådgivning Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Licenser Övrigt/ koncerngemensamt Total Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster* *Resultat efter finansiella poster motsvarar resultat före skatt. 4. Finansiell riskhantering Stronghold-koncernens riskhantering regleras av koncernens finanspolicy som har fastställts av styrelsen. Inom ramen för denna policy strävar koncernen efter en låg riskprofil. Koncernens huvudsakliga finansiella risker utgörs av kreditrisker, likviditetsrisker, valutarisk, ränterisk och prisrisk. 12

13 Kreditrisk Placering av likvida medel får endast ske i räntebärande placeringar av hög kvalitet som säkerställs genom krav på motpartens rating. Derivatinstrument får endast ske i riskhanteringssyfte. Koncernens kreditrisk avseende kunder bedöms som liten då kunderna främst består av medelstora och stora företag och koncerner som bedriver sin verksamhet professionellt, långsiktigt och under starka varumärken. Historiskt har kundförlusterna varit små. I de fall koncernens kunder kreditbedömts av oberoende värderare används dessa bedömningar. Om så inte är fallet görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där finansiell ställning beaktas, liksom tidigare erfarenhet av kunden och andra faktorer. Exponeringen motsvaras av det bokförda värdet på kundfordringar respektive kassa och finansiella placeringar. Likviditetsrisk För att bevaka den kort- och långfristiga kapitalförsörjningen upprättar koncernen regelbundet likviditetsbudgetar och likviditetsprognoser och säkerställer den kortsiktiga betalningsberedskapen genom att hålla en likviditetsreserv i form av likvida medel och outnyttjade bekräftade krediter. Likviditetsrisken minimeras långsiktigt genom säkerställande av långsiktig finansiering i form av bekräftade lånefaciliteter och riskbärande kapital. Tillgängliga likvida medel per sista mars uppgår till 87 MSEK. Koncernen har även en outnyttjad checkräkningskredit om 50 MSEK. Koncernens långfristiga skulder har en löptid enligt nedan: 1-5 år 5- år Obligationslån Banklån Skuld leasingbilar Skuld derivat Övriga långfristiga skulder Avsättningar, pension Övriga avsättningar Valutarisk Koncernen har två olika typer av valutarisker, dels transaktionsexponering och dels omräkningseffekter. Valutarisker i form av transaktionsexponering begränsas av att fakturering och kostnader primärt uppstår i respektive koncernföretags lokala valuta. Större transaktioner terminssäkras vid behov. Koncernens säkrar enbart EUR och per sista mars var det säkrade beloppet 16 MEUR med maximal löptid om 2 år. Omräkningseffekter uppstår vid omräkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar. Per sista mars hade koncernen exponering i EUR, NOK och LTL och de uppgick tillsammans till 19 MSEK. Nettoexponering i EUR i form av fordringar och skulder uppgick per sista mars till 3 MEUR. Ränterisk Koncernen är nettolånare och en förändring i räntenivån påverkar koncernens finansnetto främst genom värderingseffekten men också i lägre grad genom räntenettot. För att minimiera ränterisken har koncernen swappat rörlig ränta i bankfinansieringen till fast. Genomsnittslöptiden inklusive derivat blir då fyra år. På företagsobligationen är räntan fast under löptiden om tre år. Koncernen har kortfristiga placeringar som löpande placeras om på mellan 3-6 månader. Prisrisk Prisrisken är risken för att ett verkligt värde eller framtida kassaflöde från ett finansiellt instrument påverkas av förändring i instrumentets marknadspris. För att begränsa prisrisken placerar Stronghold-koncernen endast i instrument med en likvid marknad, 13

14 såvida inte investeringen är en långsiktig, strategisk investering. Derivatinstrument får endast användas i riskhanteringssyfte. 5. Verkligt värde och värderingsmetoder Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker. Nivå 1 består av instrument med publicerade prisnoteringar, nivå 2 består av värderingstekniker baserad på observerbara marknadsdata och nivå 3 består av värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata. Koncernen bedöms endast ha instrument i nivå 2. Finansiella tillgångar Derivatinstrument Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Valutarelaterade Ränterelaterade Summa finansiella tillgångar Finansiella skulder Derivatinstrument Valutarelaterade Ränterelaterade Summa finansiella skulder För instrument i nivå 2 har verkligt värde fastställts genom diskontering av kassaflöden baserade på marknadsdata vid bokslutstidpunkten. 6. Derivat Koncernens säkrar enbart EUR och per sista mars var det säkrade beloppet 16,2 MEUR med maximal löptid om 2 år. Nominellt belopp på ränteswapparna är 150 MSEK respektive 4,7 MEUR. 7. Upplysningar om kvittning Koncernen har inga nettade poster i balansräkningen. För derivatmotparter finns avtal om nettning. Nedan visas belopp som inte kvittas men som omfattas av dessa ramavtal. Tillgångar Belopp redovisade i balansräkningen Finansiella instrument, nettningsavtal Netto Derivatinstrument Skulder Derivatinstrument

15 8. Övergång till IFRS Från och med 1 januari 2014 upprättar Stronghold Invest AB sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till 1 januari Stronghold Invest AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS per den 1 januari IFRS 1 innehåller vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen, varav några är frivilliga. Koncernen har valt att tillämpa följande frivilliga undantag: Rörelseförvärv (IFRS 3) Reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas framåtriktat på förvärv och samgåenden som genomförts från och med övergångsdatum 1 januari Omräkningsdifferenser (IAS 21) Koncernen har vid övergångsdatum den 1 januari 2013 valt att nollställa omräkningsdifferenser. I följande tabeller presenteras och kvantifieras de företagsledningen bedömt väsentliga effekterna vid övergången till IFRS. Uppgifterna nedan har upprättats enligt IFRS som förväntas gälla den 31 december Eftersom koncernen inte har publicerat någon delårsrapport tidigare presenteras inga avstämningar på effekter av övergången till IFRS för delårsperioderna. Avstämning av tidigare redovisningsprinciper och IFRS: 15

16 Resultaträkning för koncernen i sammandrag 2013 Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader a) b) Personalkostnader a) c) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar a) b) d) Övriga rörelsekostnader Resultatandel intresseföretag Rörelseresultat Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader b) e) Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat g) Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

17 Totalresultat för koncernen i sammandrag 2013 Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag f) Aktuariella vinster/förluster c) Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa årets totalresultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Balansräkning för koncernen i sammandrag PER Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar b) Finansiella tillgångar e) Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar e) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande c) Summa eget kapital Långfristiga skulder b) c) e) Kortfristiga skulder e) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 PER Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar a) d) Materiella anläggningstillgångar b) Finansiella tillgångar e) Uppskjutna skattefordringar g) Omsättningstillgångar e) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder b) c) e) Kortfristiga skulder b) e) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER a) Rörelseförvärv Redovisning av rörelseförvärv enligt IFRS 3 Rörelseförvärv innebär ett flertal skillnader jämfört med tidigare tillämpade principer. Koncernen har tidigare redovisat rörelseförvärv enligt RR 1:00. Avseende de förvärv som gjorts under räkenskapsåret 2013 vilka varit föremål för omräkning enligt IFRS 3 har följande skillnader identifierat vilka inneburit en effekt vid övergången till IFRS. Transaktionskostnader hänförliga till rörelseförvärv har enligt tidigare principer inkluderats i anskaffningsvärdet. Enligt IFRS redovisas transaktionskostnader hänförliga till rörelseförvärv i resultaträkningen och inkluderas inte i anskaffningsvärdet. Effekten om KSEK har redovisats mot goodwill-värdet. Enligt tidigare tillämpade principer har avsättning för omstrukturering inkluderats i förvärvsanalysen. Enligt IFRS får avsättning för omstrukturering inte inkluderas i förvärvsanalysen om inte kriterierna för att redovisa en avsättning är uppfyllda i dotterföretaget. Avsättningar för omstruktureringar som inkluderats i förvärvanalyser 2013 har därför bokats bort med motsvarande effekt på redovisat värde för goodwill, beaktat skatteeffekten. Avsättning för omstrukturering har enligt IFRS redovisats efter att koncernförhållandet uppstått med motsvarande effekt i resultaträkningen, inklusive skatteeffekt ( KSEK övriga externa kostnader, KSEK personalkostnader och KSEK nedskrivningar). Enligt tidigare tillämpade principer har en förvärvsanalys upprättats vid förvärv av innehavare utan bestämmande inflytande. Enligt IFRS upprättas en förvärvsanalys vid det förvärv som innebär att koncernen får kontroll över dotterföretaget. Förvärv av andelar av innehavare utan bestämmande inflytande är enligt IFRS en transaktion mellan ägare och redovisas därför som en eget kapital transaktion. Övergången till IFRS har inneburit att den goodwill som har redovisats i dessa transaktioner enligt tidigare tillämpade principer har bokats bort med motsvarande effekt på eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare (8 800 KSEK samt 149 KSEK). 18

19 b) Leasing IAS 17 innehåller ett krav att klassificera och redovisa leasingavtal som finanseilla eller operationella. Koncernen har enligt tidigare principer redovisat samtliga leasingavtal som operationella oavsett klassificering. I samband med övergången till IFRS har koncernen identifierat ett antal leasingkontrakt som är finansiella, vilka avser leasing av personbilar. Redovisningen som finansiella leasingavtal innebär att redovisningen av dessa ska återspegla ett avbetalningsköp. Det har inneburit att leasingavgiften, som enligt tidigare principer redovisats som en kostnad linjärt över leasingperioden (3 285 KSEK), redovisas som en del amortering (2 916 KSEK) och en del ränta (369 KSEK). Vidare har en anläggningstillgång och långfristig skuld redovisats i balansräkningen. Anläggningstillgången är föremål för avskrivningar vilka redovisas i resultaträkningen (2 916 KSEK). c) Pensioner Koncernen har två förmånsbestämda pensionsplaner vilka tidigare har redovisats enligt RR 29 Ersättningar till anställda. Effekten av övergången till IFRS och IAS 19 är i huvudsak hänförlig till redovisningen av aktuariella vinster och förluster. RR 29 innehåller den s.k. korridorregeln innebärande att vissa aktuariella vinster och förluster inte redovisats. Enligt IAS 19 redovisas aktuariella vinster och förluster i den period de uppkommer. Oredovisade aktuariella vinster och förluster per den 1 januari 2013 har ökat skulden (1 415 KSEK) med motsvarande bokning mot eget kapital via totalresultatet. d) Goodwill Enligt tidigare tillämpade principer har goodwill varit föremål för löpande avskrivningar över en bedömd nyttjandeperiod om 20 år. Avskrivningen under 2013 uppgick till KSEK. Enligt IFRS sker ingen avskrivning av goodwill löpande utan istället sker nedskrivningsprövningar minst en gång per år eller vid indikation på att värdet av goodwillen sjunkit. Det redovisade värdet på goodwill enligt tidigare tillämpade principer per övergångstidpunkten utgör det redovisade värdet för goodwill enligt IFRS. e) Derivatinstrument Enligt IFRS ska derivatinstrument värderas till verkligt värde. Vid övergången till IFRS har derivatinstrumenten (valutaderivat och ränteswappar) värderats till verkligt värde. Valutaderivaten i form av tillgångar har per 1 januari 2013 ett värde om KSEK och per 31 december 2013 ett värde om 841 KSEK. Värdeförändringen om TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under Valutaderivaten i form av skulder har per 1 januari 2013 ett värde om 86 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om KSEK. Värdeförändringen om TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under Ränteswappar i form av tillgångar har per 1 januari 2013 ett värde om 0 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om KSEK. Värdeförändringen om TSEK (intäkt) redovisas i resultaträkningen under Ränteswappar i form av skulder har per 1 januari 2013 ett värde om 0 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om 49 KSEK. Värdeförändringen om -49 TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under f) Omräkningsdifferenser I enlighet med övergångsreglerna till IFRS 1 har koncernen valt att nollställa omräkningsdifferensen vid övergångsdatum. I enlighet med IFRS redovisas dessutom omräkningsdifferenser över totalresultatet. 19

20 g) Uppskjuten skatt Skatt har bokats på de IFRS-justeringar som har gjorts. Beskrivning av väsentliga effekter på kassaflödet 2013 Inga väsentliga skillnader föreligger mellan kassaflödesanalysen som upprättas enligt tidigare redovisningsprinciper och enligt IFRS. Moderförtagets redovisningsprinciper Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper framgår nedan. Övergång till RFR 2 Moderföretaget har tidigare tillämpat Redovisningsrådets Rekommendationer. Övergången till RFR 2 har inte inneburit några effekter på moderföretagets finansiella rapporter. 20

21 Bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS Grunder för redovisningen Koncernredovisningen för Stronghold Invest AB har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Stronghold Invest har i enlighet med undantagsreglerna för icke noterade företag valt att inte tillämpa IAS 33 Resultat per aktie. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. I koncernredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats. Väsentliga bedömningar och antaganden För att kunna upprätta finansiella rapporter enligt IFRS måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa bedömningar baseras på såväl historiska erfarenheter som andra faktorer som bedömts som rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger. Bedömningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Prövning av nedskrivningsbehov Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste göras när nyttjandevärde mäts baserat på de till tillgången hänförliga förväntade framtida diskonterade kassaflödena, till exempel avseende faktorer som diskonteringsränta, tillväxt samt rörelsekapitalbehov. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Avsättningar för pensioner och anställningsvillkor De mest väsentliga antaganden som ledningen måste göra i samband med den aktuariella beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader berör diskonteringsränta, förväntad årlig pensionsuppräkning och förväntad livslängd. En förändring i något av dessa grundläggande antaganden kan ge en påverkan på beräknade pensionsförpliktelser och årliga pensionskostnader. IFRS tillämpas för första gången Stronghold Invest tillämpade tidigare Redovisningsrådets Rekommendationer och uttalanden. Koncernen tillämpar IFRS från och med den 1 januari 2014 och övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Vid övergången till IFRS har bestämmelserna i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, tillämpats vilket kräver att företag tillämpar IFRS retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt IFRS. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilket syftar till att underlätta övergången till IFRS. En beskrivning hur Stronghold Invest har tillämpat dessa undantag, inklusive en beskrivning av hur bolagets resultat och finansiella ställning påverkades av övergången till IFRS samt en sammanfattning av de förändringar som gjorts av redovisningsprinciper presenteras i not 8. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Stronghold Invest AB och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande uppnås när företaget är utsatt för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet och har förmågan att påverka avkastningen genom sitt bestämmande inflytande över investeringsobjektet. Bestämmande inflytande över ett investeringsobjekt uppnås när företaget har: Inflytande över investeringsobjektet genom befintliga rättigheter som ger företaget nuvarande möjlighet att styra de relevanta aktiviteterna hos investeringsobjektet, exponering för, eller rättigheter till, rörlig avkastning från engagemanget i investeringsobjektet, samt kan använda sitt inflytande att styra investeringsobjektet för att påverka sin avkastning. Företaget tar hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter vid bedömningen av huruvida företagets rösträtt i ett investeringsobjekt är tillräckligt för att ge det befogenhet att styra, inklusive storleken på dess innehav av röstberättigade aktier i förhållande till storleken och spridningen av andra innehavares röstberättigade aktier, potentiella röstberättigade aktier som innehas av ägarföretaget själv, andra investerare eller någon annan part, rättigheter från andra avtalsbaserade överenskommelser och ytterligare fakta och omständigheter som tyder på att företaget har, eller inte har, den nuvarande förmåga att styra de relevanta aktiviteterna vid den tidpunkt då besluten ska fattas, inklusive röstmönster vid tidigare bolagsstämmor. Företaget omprövar om det har bestämmande inflytande över investeringsobjekt om fakta och omständigheter tyder på att det skett förändringar i en eller flera av de kriterier som innebär kontroll. 21

22 Dotterföretag konsolideras i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till och med den tidpunkten då det bestämman inflytandet upphör. Koncernens resultat och komponenter i övrigt totalresultat är hänförligt till moderbolagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande även om detta leder till ett negativt värde för innehav utan bestämmande inflytande. Redovisningsprinciperna i dotterföretag har vid behov justerat för att överensstämma med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättande av koncernredovisningen. Rörelseförvärv Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilken beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar och uppkomna eller övertagna skulder i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen när de uppkommer. De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna samt eventualtillgångar redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande undantag: Uppskjuten skattefordran eller skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till det förvärvade företagets avtal om ersättning till anställda redovisas och värderas i enlighet med IAS 12 inkomstskatter respektive IAS 19 Ersättningar till anställda. Eventualförpliktelser som övertagits i ett rörelseförvärv redovisas som om de är befintliga förpliktelser som härrör från inträffande händelser och vars verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt pris direkt i resultatet utan omprövning av skillnaden. För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar. När överförd ersättning i ett rörelseförvärv inkluderar tillgångar och skulder som är följden av villkorade köpeskillingar, värderas villkorad köpeskilling till dess verkliga värde per förvärvstidpunkten och ingår i den överförda ersättningen i rörelseförvärvet. Förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som kvalificerar som justeringar under värderingsperioden, justeras retroaktivt med motsvarande justering av förvärvskostnaden. Efterföljande förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som inte kvalificerar som justeringar under värderingsperioden redovisas olika beroende på hur den villkorade köpeskillingen är klassificerad. Villkorad köpeskilling som är klassificerad som eget kapital omvärderas inte i efterföljande perioder och efterföljande reglering redovisas inom eget kapital. Villkorade köpeskillingar som är klassificerade som en tillgång eller skuld omvärderas i enlighet med IAS 39 eller IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, beroende på vilken standard som är tillämplig, och motsvarande vinst eller förlust redovisas i resultatet. Vid stegvisa rörelseförvärv, omvärderas koncernens tidigare innehav till verkligt värde per förvärvstidpunkten (dvs. den tidpunkt när koncernen erhåller bestämmande inflytande) och eventuell vinst eller förlust som uppkommer redovisas i resultatet. Belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat avseende innehav i det förvärvade företaget före förvärvstidpunkten, ska omklassificeras till resultatet utifrån samma grund som skulle krävas om dessa andelar hade avyttrats. Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande Vid stegvisa förvärv/försäljningar där det sker förändringar i moderföretagets andel i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande redovisas transaktionerna som en post inom eget kapital. Eventuell skillnad mellan det belopp med vilket innehav utan bestämmande inflytande är bokfört och det verkliga värdet på den erlagda eller erhållna köpeskillingen redovisas direkt mot eget kapital och fördelas på moderföretagets ägare. Förlust av bestämmande inflytande Vid stegvisa försäljningar där moderföretaget förlorar bestämmande inflytande över ett dotterföretag, beräknas resultatet av transaktionen vid avyttringen som skillnaden mellan i) summan av det verkliga värdet för den erhållna ersättningen och det verkliga värdet av eventuellt kvarvarande innehav och ii) de tidigare redovisade värdena för dotterföretaget tillgångar (inklusive goodwill) och skulder och eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. 22

23 Uppkommen vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. Eventuella förändringar i värdet på de tidigare egetkapitalandelar som före förvärvstidpunkten redovisats i övrigt totalresultat, omklassificeras till resultatet utifrån samma grund som skulle krävas om dess andelar hade avyttrats. Goodwill Goodwill som uppkommer vid förvärv av dotterföretag utgör det belopp varmed summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Goodwill som uppkommer vid förvärv av dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av synergierna som uppkommer vid förvärvet. Goodwill skall prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, eller oftare när det finns en indikation på att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet. Först minskas beloppet med det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas redovisat värde för goodwill som hänförts till övriga tillgångar i en enhet. En redovisad nedskrivning av goodwill kan inte återföras i en senare period. Vid försäljning av ett dotterföretag tas kvarvarande redovisat värde på goodwill med i beräkningen av realisationsresultatet. Segmentsredovisning Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader och vars rörelseresultat regelbundet följs upp av företagets högsta verkställande beslutsfattare samt för vilken det finns fristående finansiell information. Företagets rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen. Den högsta verkställande beslutsfattaren är den funktion som bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om fördelning av resurser. Företagets bedömning är att det är styrelsen som utgör den högsta verkställande beslutsfattaren. Intäkter Koncernens intäkter härrör från fastighets- och fondförvaltning, konsulttjänster, upplåtelse av licenser samt ränte- och utdelningsintäkter. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och dessa kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från fastighetsförvaltning redovisas i takt med att tjänsternas utförs. Detta innebär att inkomsten normalt fördelas linjärt under avtalsperioden. Intäkter från entreprenaduppdrag inom fastighetsförvaltning redovisas i takt med projektets färdigställande. Graden av färdigställande bedöms i huvudsak på basis av fysisk färdigställandegrad i respektive uppdrag. Befarade förluster kostnadsförs omgående. Intäkter från fondförvaltning redovisas i takt med att tjänsterna utförs. Detta innebär att inkomsten normalt fördelas linjärt under avtalsperioden. Intäkter från försäljning av tjänster utförs främst på löpande räkning och redovisas i takt med att tjänsterna utförs. Konsultuppdrag som utförs till fast pris redovisas i takt med upparbetningen s.k. successiv vinstavräkning och skillnaden mellan upparbetade intäkter och fakturerade intäkter redovisas som en tillgång. Reservering görs löpande för befarade förluster. Ersättning för upplåtelse av licenser intäktsredovisas linjärt över licensperioden så snart skriftligt avtal föreligger. Success fee i samband med uppdrag redovisas när de kan konstateras att koncernens åtagande enligt det underliggande avtalet är uppfyllda och övriga villkor för ersättning har inträffat. Bolaget kan erhålla överavkastning hänförlig till investering i fonderna s.k. promote. Vilken betalas ut när fonden stängs. Intäktsredovisning sker när beloppet går att fastställa med rimlig säkerhet och det är troligt att utbetalning kommer att kunna ske. Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla utdelning har fastställts. Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med redovisade värdet av fordran. Leasingavtal Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras om operationella leasingavtal. Finansiella leasingavtal i koncernen avser bilar. Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den skuld som leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. 23

24 Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. Utländsk valuta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen redovisas i den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta, enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen fluktuerat väsentligt under perioden då istället transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta i moderföretaget enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monteära poster, som värderas till verkligt värde i en utländsk valuta, räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutadifferenser redovisas i resultaträkningen för den period i vilka de uppstår. Ingen säkringsredovisning tillämpas. Låneutgifter Låneutgifter som är direkt hänförbara till inköp, uppförande eller produktion av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, inräknas i tillgångens anskaffningsvärde, tills den tidpunkt då tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. Ränteintäkter från tillfällig placering av upplånade medel för ovan beskriven tillgång dras av från de låneutgifter som får inte räkas i tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgifter redovias i resultatet den period de uppkommer. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har två förmånsbestämda pensionsplaner där ITP-planen utgör den största delen. ITP-planen är en plan omfattande flera arbetsgivare och tryggad genom försäkring i Alecta. Eftersom Alecta inte kan ge tillräcklig information för att koncernen ska kunna redovisa denna som förmånsbestämd redovisas den som avgiftsbestämd. Koncernens andra förmånsbestämda plan omfattar anställda i de norska bolagen. Avgiftsbestämda planer För de avgiftsbestämda planerna betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkter för när premier erläggs. Förmånsbestämda planer För de förmånsbestämda planerna görs årliga aktuariella beräkningar med den så kallade Projected Unit Credit Method. Kostnad för tjänstgöring samt nettoränta på den förmånsbestämda pensionsskulden redovisas som en kostnad i resultaträkningen och effekter av omvärderingar redovisas i Övrigt totaltresultat. Pensionsskulden som redovisas som en avsättning i balansräkningen är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Ersättning vid uppsägning Ersättning vid uppsägning utgör när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från en anställning i utbyte mot sådan ersättning. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad, endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Förmåner som förfaller mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde. Skatter Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultat i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som har beslutats eller aviserat per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i 24

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 12 % till 1 004 (898) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Golden Heights. 28 augusti 2015. Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 augusti 2015. Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. April-juni April-juni Förändring Förändring

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper Väsentliga redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget 203 Web Group AB, organisationsnummer 556710-8757 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Bilaga Redovisningsprinciper 2012

Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Ändrande redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är förändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen 2011. Swedavia koncernen tillämpar

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Sefyr Värme AB (publ) Org nr 556829-0075. Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015

Sefyr Värme AB (publ) Org nr 556829-0075. Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Sefyr Värme AB (publ) Org nr 556829-0075 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Inledning Denna rapport för Sefyr Värme AB (publ) och dess dotterföretag, gemensamt ("verksamheten" eller "koncernen")

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer