Stronghold Invest AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stronghold Invest AB (publ)"

Transkript

1 Stronghold Invest AB (publ) Org.nr Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Koncernens omsättning uppgick till 216 (192) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 (8) MSEK, rörelsemarginal -1 % (4 %) Likvida medel uppgick till 294 MSEK, mot 299 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick till 25 % (25 %) Stronghold Invest AB är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest största innehav är Newsec, Niam och Datscha. Läs mer på Stronghold Invest AB (publ) Stureplan Stockholm 1

2 Verksamheten Koncernen Stronghold-koncernen (koncernen) erbjuder professionell och heltäckande fastighetsrelaterad rådgivning, fastighetsförvaltning, fondförvaltning och webbaserad fastighetsinformation. Kunderna består huvudsakligen av fastighetsinvesterare, fastighetsägare samt lokalanvändare. Koncernen har successivt flyttat fram sina positioner och har utvecklats till norra Europas ledande fastighetsrådgivare med över 750 medarbetare. Verksamheten bedrivs från ett 20-tal egna kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Bergen, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga. Tillsammans med samarbetspartner BNP Paribas Real Estate, som är en av de ledande aktörerna i Europa, servas koncernens internationella kunder. Dotterbolagen styrs av nyckeltalen tillväxt, lönsamhet, nöjda medarbetare (NMI) och nöjda kunder (NKI). Moderbolaget Stronghold Invest (bolaget) är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest svarar för strategifrågor och övergripande verksamhetsstyrning. Som aktivt ägarbolag söker Stronghold Invest kontinuerligt efter nya innovationer och koncept inom fastighetsrelaterade kunskapsföretag som kan erbjuda entreprenörer en exceptionellt bra miljö för att förverkliga sina affärsidéer. Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre operativa bolagen Newsec, Niam och Datscha. Intäkter och resultat Koncernens omsättning under perioden ökade med närmare 13 procent till 216 (192) MSEK. Omsättningen var huvudsakligen hänförlig till fastighetsförvaltning som rapporterade intäkter om 140 (114) MSEK, medan fondförvaltning svarade för 42 (40) MSEK, fastighetsrådgivning 22 (27) MSEK samt övrig verksamhet 12 (11) MSEK. Omsättningsökningen förklaras främst av förvärvet av JLL:s svenska fastighetsförvaltningsverksamhet som konsolideras från 2 september Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 (8) MSEK. Årets avskrivningar uppgick till 3 (3) MSEK. I rörelseresultat före avskrivningar ingår rörlig ersättning till anställda om 7 (7) MSEK. Årets första kvartal är generellt sett alltid en svag period för koncernen medan andra och fjärde kvartalet är koncernens starkaste. Resultat efter finansiella poster var -17 (-1) MSEK. Den stora förändringen i finansnettot (-4 MSEK) jämfört med Q förklaras av att det skett stora förändringar i verkligt värde gällande koncernens valuta- och räntederivat. Periodens resultat uppgick till -14 (- 1) MSEK. Nettoomsättning per rörelsegren 6% 10% 19% 65% Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Rådgivning Övrig verksamhet 2

3 Finansiell ställning Koncernens likvida medel var vid utgången av kvartalet 294 MSEK mot 299 MSEK vid årets början. Överskottslikviditet har placerats i kortfristiga räntebärande värdepapper under kvartalet. Eget kapital uppgick per sista mars till 288 MSEK mot 301 MSEK vid årets början. Koncernens soliditet uppgick per sista mars till 25 (25) procent. Koncernen har en kortfristig skuld som avser en kommande utbetalning av en tilläggsköpeskilling. Detta åtagande uppgår till 11 MEUR och fluktuerar med förändringen i EUR-kursen. Denna post har tidigare perioder redovisats som avsättning, respektive långfristig skuld. En omklassificering har gjorts avseende koncernens placeringar i räntebärande värdepapper med en löptid om 3 månader. I tidigare publicerade finansiella rapporter har dessa värdepapper klassificerats som en kortfristig placering. Numera klassificeras de som likvida medel och även jämförelsetalen har räknats om. Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 6 (4) MSEK. Kassaflöde Koncernens operativa kassaflöde, kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar och förändringar i rörelsekapital, uppgick till -4 (-12) MSEK. Under perioden har ingen utdelning betalats ut. Årsstämman som hölls den 21 maj beslutade att 12 kronor per aktie ska delas ut, för räkenskapsåret Utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den 26 maj Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick under kvartalet till 760 (593), varav 352 (268) är kvinnor. Ökningen förklaras av förvärvade verksamheter samt av fortsatt organisk tillväxt, framför allt inom de svenska verksamheterna. Händelser efter periodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick vid periodens utgång till 50. Den största ägaren utgörs av Urban Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av röster och kapital. Risker All affärsverksamhet är förknippad med risker som styrelse och ledning måste förhålla sig till och agera utifrån. Stronghold-koncernens geografiska spridning samt diversifiering av tjänster bidrar dock till att reducera riskexponeringen. Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i not 4. 3

4 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är den första finansiella rapport som Stronghold Invest AB upprättar enligt IFRS. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter på Stronghold Invest AB:s finansiella ställning presenteras i not 8. En mer omfattande beskrivning av koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper framgår av bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Stockholm den 21 maj 2014 Urban Edenström CEO Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Niklas Alm Kommunikationschef Kommande finansiella rapporter: Period Rapporteringstidpunkt 1 jan 30 juni augusti jan 30 september november

5 Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK) (3 mån) (3 mån) Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultatandel i intresseföretag 0 0 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag (KSEK) (3 mån) (3 mån) Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Övrigt totalresultat, efter skatt Summa totalresultat för perioden Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare

6 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga korta fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Klientmedel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Skulder till kreditinstitut Skulder till leasingbolag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Övriga korta skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Klientmedel SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag (KSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings -reserv Balanserade vinstmedel Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till minoriteten Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 mars Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Omräkning förvärv, IFRS Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 mars Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Aktuariella vinster/förluster Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat Försäljning optioner Utdelning Omräkning förvärv, IFRS Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans 31 december

8 Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag (KSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten (3 mån) (3 mån) Resultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållen utdelning 0 0 Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel

9 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Rörelsens intäkter m.m (3 mån) (3 mån) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 8 33 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 0 0 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 0 0 Skatt på årets resultat Periodens resultat Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag Moderföretaget har inte några poster 2013 eller 2014 som redovisas i övrigt totalresultat. Periodens resultat för moderföretaget utgör därmed även periodens totalresultat och moderföretaget presenterar därför ingen separat "rapport över totalresultatet". 9

10 Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar på koncernbolag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Noter till den finansiella rapporten 1. Redovisningsprinciper Stronghold Invest AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Från och med 1 januari 2014 upprättar Stronghold Invest AB sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Koncernen och moderföretagets redovisningsprinciper framgår av bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Denna delårsrapport är den första finansiella rapport som Stronghold Invest AB upprättar enligt IFRS. En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter på Stronghold Invest AB:s finansiella ställning presenteras i not 8. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS till denna delårsrapport. Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Tillämning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EUR godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderföretaget har tidigare tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer. Övergången till RFR 2 har inte inneburit några effekter på moderföretagets finansiella rapporter. I samband med upprättande av delårsrapporten har ledningen och styrelsen gjort vissa uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper. 2. Upplysningar om närstående För beskrivning av de transaktioner som finns med närstående, se koncernens årsredovisning. Inga förändringar har skett i avtalen med närstående och inga ytterligare transaktioner har tillkommit. 11

12 3. Segmentinformation Bolagets rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen till den högsta verkställande beslutfattaren, vilket utgörs av styrelsen. Intäkter från Fastighetsförvaltning består av arvoden för teknisk och ekonomisk förvaltning åt fastighetsägare. I segmentet ingår även intäkter från uthyrning och fastighetsutveckling åt koncernens förvaltningskunder. Intäkter i segmentet Rådgivning erhålls genom konsultarvoden för värdering och analys av fastigheter, arvode för köp- och säljrådgivning samt förmedling av fastigheter. Intäkter från Fondförvaltning är fondavgifter som erhålls på utlovat eller förvaltat kapital i fonderna. I segmentet Licenser ingår ersättning för upplåtelse av licenser i programmet Datscha. Jan-mars 2014 Rådgivning Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Licenser Övrigt/ koncerngemensamt Total Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Jan-mars 2013 Rådgivning Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Licenser Övrigt/ koncerngemensamt Total Nettoomsättning Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster* *Resultat efter finansiella poster motsvarar resultat före skatt. 4. Finansiell riskhantering Stronghold-koncernens riskhantering regleras av koncernens finanspolicy som har fastställts av styrelsen. Inom ramen för denna policy strävar koncernen efter en låg riskprofil. Koncernens huvudsakliga finansiella risker utgörs av kreditrisker, likviditetsrisker, valutarisk, ränterisk och prisrisk. 12

13 Kreditrisk Placering av likvida medel får endast ske i räntebärande placeringar av hög kvalitet som säkerställs genom krav på motpartens rating. Derivatinstrument får endast ske i riskhanteringssyfte. Koncernens kreditrisk avseende kunder bedöms som liten då kunderna främst består av medelstora och stora företag och koncerner som bedriver sin verksamhet professionellt, långsiktigt och under starka varumärken. Historiskt har kundförlusterna varit små. I de fall koncernens kunder kreditbedömts av oberoende värderare används dessa bedömningar. Om så inte är fallet görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där finansiell ställning beaktas, liksom tidigare erfarenhet av kunden och andra faktorer. Exponeringen motsvaras av det bokförda värdet på kundfordringar respektive kassa och finansiella placeringar. Likviditetsrisk För att bevaka den kort- och långfristiga kapitalförsörjningen upprättar koncernen regelbundet likviditetsbudgetar och likviditetsprognoser och säkerställer den kortsiktiga betalningsberedskapen genom att hålla en likviditetsreserv i form av likvida medel och outnyttjade bekräftade krediter. Likviditetsrisken minimeras långsiktigt genom säkerställande av långsiktig finansiering i form av bekräftade lånefaciliteter och riskbärande kapital. Tillgängliga likvida medel per sista mars uppgår till 87 MSEK. Koncernen har även en outnyttjad checkräkningskredit om 50 MSEK. Koncernens långfristiga skulder har en löptid enligt nedan: 1-5 år 5- år Obligationslån Banklån Skuld leasingbilar Skuld derivat Övriga långfristiga skulder Avsättningar, pension Övriga avsättningar Valutarisk Koncernen har två olika typer av valutarisker, dels transaktionsexponering och dels omräkningseffekter. Valutarisker i form av transaktionsexponering begränsas av att fakturering och kostnader primärt uppstår i respektive koncernföretags lokala valuta. Större transaktioner terminssäkras vid behov. Koncernens säkrar enbart EUR och per sista mars var det säkrade beloppet 16 MEUR med maximal löptid om 2 år. Omräkningseffekter uppstår vid omräkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar. Per sista mars hade koncernen exponering i EUR, NOK och LTL och de uppgick tillsammans till 19 MSEK. Nettoexponering i EUR i form av fordringar och skulder uppgick per sista mars till 3 MEUR. Ränterisk Koncernen är nettolånare och en förändring i räntenivån påverkar koncernens finansnetto främst genom värderingseffekten men också i lägre grad genom räntenettot. För att minimiera ränterisken har koncernen swappat rörlig ränta i bankfinansieringen till fast. Genomsnittslöptiden inklusive derivat blir då fyra år. På företagsobligationen är räntan fast under löptiden om tre år. Koncernen har kortfristiga placeringar som löpande placeras om på mellan 3-6 månader. Prisrisk Prisrisken är risken för att ett verkligt värde eller framtida kassaflöde från ett finansiellt instrument påverkas av förändring i instrumentets marknadspris. För att begränsa prisrisken placerar Stronghold-koncernen endast i instrument med en likvid marknad, 13

14 såvida inte investeringen är en långsiktig, strategisk investering. Derivatinstrument får endast användas i riskhanteringssyfte. 5. Verkligt värde och värderingsmetoder Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker. Nivå 1 består av instrument med publicerade prisnoteringar, nivå 2 består av värderingstekniker baserad på observerbara marknadsdata och nivå 3 består av värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata. Koncernen bedöms endast ha instrument i nivå 2. Finansiella tillgångar Derivatinstrument Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Valutarelaterade Ränterelaterade Summa finansiella tillgångar Finansiella skulder Derivatinstrument Valutarelaterade Ränterelaterade Summa finansiella skulder För instrument i nivå 2 har verkligt värde fastställts genom diskontering av kassaflöden baserade på marknadsdata vid bokslutstidpunkten. 6. Derivat Koncernens säkrar enbart EUR och per sista mars var det säkrade beloppet 16,2 MEUR med maximal löptid om 2 år. Nominellt belopp på ränteswapparna är 150 MSEK respektive 4,7 MEUR. 7. Upplysningar om kvittning Koncernen har inga nettade poster i balansräkningen. För derivatmotparter finns avtal om nettning. Nedan visas belopp som inte kvittas men som omfattas av dessa ramavtal. Tillgångar Belopp redovisade i balansräkningen Finansiella instrument, nettningsavtal Netto Derivatinstrument Skulder Derivatinstrument

15 8. Övergång till IFRS Från och med 1 januari 2014 upprättar Stronghold Invest AB sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Övergångsdatum till IFRS har fastställts till 1 januari Stronghold Invest AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS per den 1 januari IFRS 1 innehåller vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen, varav några är frivilliga. Koncernen har valt att tillämpa följande frivilliga undantag: Rörelseförvärv (IFRS 3) Reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas framåtriktat på förvärv och samgåenden som genomförts från och med övergångsdatum 1 januari Omräkningsdifferenser (IAS 21) Koncernen har vid övergångsdatum den 1 januari 2013 valt att nollställa omräkningsdifferenser. I följande tabeller presenteras och kvantifieras de företagsledningen bedömt väsentliga effekterna vid övergången till IFRS. Uppgifterna nedan har upprättats enligt IFRS som förväntas gälla den 31 december Eftersom koncernen inte har publicerat någon delårsrapport tidigare presenteras inga avstämningar på effekter av övergången till IFRS för delårsperioderna. Avstämning av tidigare redovisningsprinciper och IFRS: 15

16 Resultaträkning för koncernen i sammandrag 2013 Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader a) b) Personalkostnader a) c) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar a) b) d) Övriga rörelsekostnader Resultatandel intresseföretag Rörelseresultat Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader b) e) Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat g) Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

17 Totalresultat för koncernen i sammandrag 2013 Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag f) Aktuariella vinster/förluster c) Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa årets totalresultat Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Balansräkning för koncernen i sammandrag PER Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar b) Finansiella tillgångar e) Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar e) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande c) Summa eget kapital Långfristiga skulder b) c) e) Kortfristiga skulder e) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 PER Referens Tidigare redovisningsprinciper Effekt vid övergång till IFRS IFRS TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar a) d) Materiella anläggningstillgångar b) Finansiella tillgångar e) Uppskjutna skattefordringar g) Omsättningstillgångar e) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder b) c) e) Kortfristiga skulder b) e) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER a) Rörelseförvärv Redovisning av rörelseförvärv enligt IFRS 3 Rörelseförvärv innebär ett flertal skillnader jämfört med tidigare tillämpade principer. Koncernen har tidigare redovisat rörelseförvärv enligt RR 1:00. Avseende de förvärv som gjorts under räkenskapsåret 2013 vilka varit föremål för omräkning enligt IFRS 3 har följande skillnader identifierat vilka inneburit en effekt vid övergången till IFRS. Transaktionskostnader hänförliga till rörelseförvärv har enligt tidigare principer inkluderats i anskaffningsvärdet. Enligt IFRS redovisas transaktionskostnader hänförliga till rörelseförvärv i resultaträkningen och inkluderas inte i anskaffningsvärdet. Effekten om KSEK har redovisats mot goodwill-värdet. Enligt tidigare tillämpade principer har avsättning för omstrukturering inkluderats i förvärvsanalysen. Enligt IFRS får avsättning för omstrukturering inte inkluderas i förvärvsanalysen om inte kriterierna för att redovisa en avsättning är uppfyllda i dotterföretaget. Avsättningar för omstruktureringar som inkluderats i förvärvanalyser 2013 har därför bokats bort med motsvarande effekt på redovisat värde för goodwill, beaktat skatteeffekten. Avsättning för omstrukturering har enligt IFRS redovisats efter att koncernförhållandet uppstått med motsvarande effekt i resultaträkningen, inklusive skatteeffekt ( KSEK övriga externa kostnader, KSEK personalkostnader och KSEK nedskrivningar). Enligt tidigare tillämpade principer har en förvärvsanalys upprättats vid förvärv av innehavare utan bestämmande inflytande. Enligt IFRS upprättas en förvärvsanalys vid det förvärv som innebär att koncernen får kontroll över dotterföretaget. Förvärv av andelar av innehavare utan bestämmande inflytande är enligt IFRS en transaktion mellan ägare och redovisas därför som en eget kapital transaktion. Övergången till IFRS har inneburit att den goodwill som har redovisats i dessa transaktioner enligt tidigare tillämpade principer har bokats bort med motsvarande effekt på eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare (8 800 KSEK samt 149 KSEK). 18

19 b) Leasing IAS 17 innehåller ett krav att klassificera och redovisa leasingavtal som finanseilla eller operationella. Koncernen har enligt tidigare principer redovisat samtliga leasingavtal som operationella oavsett klassificering. I samband med övergången till IFRS har koncernen identifierat ett antal leasingkontrakt som är finansiella, vilka avser leasing av personbilar. Redovisningen som finansiella leasingavtal innebär att redovisningen av dessa ska återspegla ett avbetalningsköp. Det har inneburit att leasingavgiften, som enligt tidigare principer redovisats som en kostnad linjärt över leasingperioden (3 285 KSEK), redovisas som en del amortering (2 916 KSEK) och en del ränta (369 KSEK). Vidare har en anläggningstillgång och långfristig skuld redovisats i balansräkningen. Anläggningstillgången är föremål för avskrivningar vilka redovisas i resultaträkningen (2 916 KSEK). c) Pensioner Koncernen har två förmånsbestämda pensionsplaner vilka tidigare har redovisats enligt RR 29 Ersättningar till anställda. Effekten av övergången till IFRS och IAS 19 är i huvudsak hänförlig till redovisningen av aktuariella vinster och förluster. RR 29 innehåller den s.k. korridorregeln innebärande att vissa aktuariella vinster och förluster inte redovisats. Enligt IAS 19 redovisas aktuariella vinster och förluster i den period de uppkommer. Oredovisade aktuariella vinster och förluster per den 1 januari 2013 har ökat skulden (1 415 KSEK) med motsvarande bokning mot eget kapital via totalresultatet. d) Goodwill Enligt tidigare tillämpade principer har goodwill varit föremål för löpande avskrivningar över en bedömd nyttjandeperiod om 20 år. Avskrivningen under 2013 uppgick till KSEK. Enligt IFRS sker ingen avskrivning av goodwill löpande utan istället sker nedskrivningsprövningar minst en gång per år eller vid indikation på att värdet av goodwillen sjunkit. Det redovisade värdet på goodwill enligt tidigare tillämpade principer per övergångstidpunkten utgör det redovisade värdet för goodwill enligt IFRS. e) Derivatinstrument Enligt IFRS ska derivatinstrument värderas till verkligt värde. Vid övergången till IFRS har derivatinstrumenten (valutaderivat och ränteswappar) värderats till verkligt värde. Valutaderivaten i form av tillgångar har per 1 januari 2013 ett värde om KSEK och per 31 december 2013 ett värde om 841 KSEK. Värdeförändringen om TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under Valutaderivaten i form av skulder har per 1 januari 2013 ett värde om 86 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om KSEK. Värdeförändringen om TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under Ränteswappar i form av tillgångar har per 1 januari 2013 ett värde om 0 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om KSEK. Värdeförändringen om TSEK (intäkt) redovisas i resultaträkningen under Ränteswappar i form av skulder har per 1 januari 2013 ett värde om 0 KSEK och per 31 december 2013 ett värde om 49 KSEK. Värdeförändringen om -49 TSEK (kostnad) redovisas i resultaträkningen under f) Omräkningsdifferenser I enlighet med övergångsreglerna till IFRS 1 har koncernen valt att nollställa omräkningsdifferensen vid övergångsdatum. I enlighet med IFRS redovisas dessutom omräkningsdifferenser över totalresultatet. 19

20 g) Uppskjuten skatt Skatt har bokats på de IFRS-justeringar som har gjorts. Beskrivning av väsentliga effekter på kassaflödet 2013 Inga väsentliga skillnader föreligger mellan kassaflödesanalysen som upprättas enligt tidigare redovisningsprinciper och enligt IFRS. Moderförtagets redovisningsprinciper Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper framgår nedan. Övergång till RFR 2 Moderföretaget har tidigare tillämpat Redovisningsrådets Rekommendationer. Övergången till RFR 2 har inte inneburit några effekter på moderföretagets finansiella rapporter. 20

21 Bilaga Väsentliga redovisningsprinciper enligt IFRS Grunder för redovisningen Koncernredovisningen för Stronghold Invest AB har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Stronghold Invest har i enlighet med undantagsreglerna för icke noterade företag valt att inte tillämpa IAS 33 Resultat per aktie. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. I koncernredovisningen har värdering av poster skett till anskaffningsvärde, utom då det gäller vissa finansiella instrument värderade till verkligt värde. Nedan beskrivs de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats. Väsentliga bedömningar och antaganden För att kunna upprätta finansiella rapporter enligt IFRS måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa bedömningar baseras på såväl historiska erfarenheter som andra faktorer som bedömts som rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger. Bedömningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Prövning av nedskrivningsbehov Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste göras när nyttjandevärde mäts baserat på de till tillgången hänförliga förväntade framtida diskonterade kassaflödena, till exempel avseende faktorer som diskonteringsränta, tillväxt samt rörelsekapitalbehov. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Avsättningar för pensioner och anställningsvillkor De mest väsentliga antaganden som ledningen måste göra i samband med den aktuariella beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader berör diskonteringsränta, förväntad årlig pensionsuppräkning och förväntad livslängd. En förändring i något av dessa grundläggande antaganden kan ge en påverkan på beräknade pensionsförpliktelser och årliga pensionskostnader. IFRS tillämpas för första gången Stronghold Invest tillämpade tidigare Redovisningsrådets Rekommendationer och uttalanden. Koncernen tillämpar IFRS från och med den 1 januari 2014 och övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari Vid övergången till IFRS har bestämmelserna i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, tillämpats vilket kräver att företag tillämpar IFRS retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt IFRS. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilket syftar till att underlätta övergången till IFRS. En beskrivning hur Stronghold Invest har tillämpat dessa undantag, inklusive en beskrivning av hur bolagets resultat och finansiella ställning påverkades av övergången till IFRS samt en sammanfattning av de förändringar som gjorts av redovisningsprinciper presenteras i not 8. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Stronghold Invest AB och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande uppnås när företaget är utsatt för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet och har förmågan att påverka avkastningen genom sitt bestämmande inflytande över investeringsobjektet. Bestämmande inflytande över ett investeringsobjekt uppnås när företaget har: Inflytande över investeringsobjektet genom befintliga rättigheter som ger företaget nuvarande möjlighet att styra de relevanta aktiviteterna hos investeringsobjektet, exponering för, eller rättigheter till, rörlig avkastning från engagemanget i investeringsobjektet, samt kan använda sitt inflytande att styra investeringsobjektet för att påverka sin avkastning. Företaget tar hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter vid bedömningen av huruvida företagets rösträtt i ett investeringsobjekt är tillräckligt för att ge det befogenhet att styra, inklusive storleken på dess innehav av röstberättigade aktier i förhållande till storleken och spridningen av andra innehavares röstberättigade aktier, potentiella röstberättigade aktier som innehas av ägarföretaget själv, andra investerare eller någon annan part, rättigheter från andra avtalsbaserade överenskommelser och ytterligare fakta och omständigheter som tyder på att företaget har, eller inte har, den nuvarande förmåga att styra de relevanta aktiviteterna vid den tidpunkt då besluten ska fattas, inklusive röstmönster vid tidigare bolagsstämmor. Företaget omprövar om det har bestämmande inflytande över investeringsobjekt om fakta och omständigheter tyder på att det skett förändringar i en eller flera av de kriterier som innebär kontroll. 21

22 Dotterföretag konsolideras i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till och med den tidpunkten då det bestämman inflytandet upphör. Koncernens resultat och komponenter i övrigt totalresultat är hänförligt till moderbolagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande även om detta leder till ett negativt värde för innehav utan bestämmande inflytande. Redovisningsprinciperna i dotterföretag har vid behov justerat för att överensstämma med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättande av koncernredovisningen. Rörelseförvärv Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilken beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar och uppkomna eller övertagna skulder i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas i resultaträkningen när de uppkommer. De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna samt eventualtillgångar redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande undantag: Uppskjuten skattefordran eller skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till det förvärvade företagets avtal om ersättning till anställda redovisas och värderas i enlighet med IAS 12 inkomstskatter respektive IAS 19 Ersättningar till anställda. Eventualförpliktelser som övertagits i ett rörelseförvärv redovisas som om de är befintliga förpliktelser som härrör från inträffande händelser och vars verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett förvärv till lågt pris direkt i resultatet utan omprövning av skillnaden. För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget antingen till verkligt värde eller till värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade bolagets identifierbara nettotillgångar. När överförd ersättning i ett rörelseförvärv inkluderar tillgångar och skulder som är följden av villkorade köpeskillingar, värderas villkorad köpeskilling till dess verkliga värde per förvärvstidpunkten och ingår i den överförda ersättningen i rörelseförvärvet. Förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som kvalificerar som justeringar under värderingsperioden, justeras retroaktivt med motsvarande justering av förvärvskostnaden. Efterföljande förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som inte kvalificerar som justeringar under värderingsperioden redovisas olika beroende på hur den villkorade köpeskillingen är klassificerad. Villkorad köpeskilling som är klassificerad som eget kapital omvärderas inte i efterföljande perioder och efterföljande reglering redovisas inom eget kapital. Villkorade köpeskillingar som är klassificerade som en tillgång eller skuld omvärderas i enlighet med IAS 39 eller IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, beroende på vilken standard som är tillämplig, och motsvarande vinst eller förlust redovisas i resultatet. Vid stegvisa rörelseförvärv, omvärderas koncernens tidigare innehav till verkligt värde per förvärvstidpunkten (dvs. den tidpunkt när koncernen erhåller bestämmande inflytande) och eventuell vinst eller förlust som uppkommer redovisas i resultatet. Belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat avseende innehav i det förvärvade företaget före förvärvstidpunkten, ska omklassificeras till resultatet utifrån samma grund som skulle krävas om dessa andelar hade avyttrats. Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande Vid stegvisa förvärv/försäljningar där det sker förändringar i moderföretagets andel i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande redovisas transaktionerna som en post inom eget kapital. Eventuell skillnad mellan det belopp med vilket innehav utan bestämmande inflytande är bokfört och det verkliga värdet på den erlagda eller erhållna köpeskillingen redovisas direkt mot eget kapital och fördelas på moderföretagets ägare. Förlust av bestämmande inflytande Vid stegvisa försäljningar där moderföretaget förlorar bestämmande inflytande över ett dotterföretag, beräknas resultatet av transaktionen vid avyttringen som skillnaden mellan i) summan av det verkliga värdet för den erhållna ersättningen och det verkliga värdet av eventuellt kvarvarande innehav och ii) de tidigare redovisade värdena för dotterföretaget tillgångar (inklusive goodwill) och skulder och eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. 22

23 Uppkommen vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. Eventuella förändringar i värdet på de tidigare egetkapitalandelar som före förvärvstidpunkten redovisats i övrigt totalresultat, omklassificeras till resultatet utifrån samma grund som skulle krävas om dess andelar hade avyttrats. Goodwill Goodwill som uppkommer vid förvärv av dotterföretag utgör det belopp varmed summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Goodwill som uppkommer vid förvärv av dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av synergierna som uppkommer vid förvärvet. Goodwill skall prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, eller oftare när det finns en indikation på att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet. Först minskas beloppet med det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas redovisat värde för goodwill som hänförts till övriga tillgångar i en enhet. En redovisad nedskrivning av goodwill kan inte återföras i en senare period. Vid försäljning av ett dotterföretag tas kvarvarande redovisat värde på goodwill med i beräkningen av realisationsresultatet. Segmentsredovisning Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader och vars rörelseresultat regelbundet följs upp av företagets högsta verkställande beslutsfattare samt för vilken det finns fristående finansiell information. Företagets rapportering av rörelsesegment överensstämmer med den interna rapporteringen. Den högsta verkställande beslutsfattaren är den funktion som bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om fördelning av resurser. Företagets bedömning är att det är styrelsen som utgör den högsta verkställande beslutsfattaren. Intäkter Koncernens intäkter härrör från fastighets- och fondförvaltning, konsulttjänster, upplåtelse av licenser samt ränte- och utdelningsintäkter. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och dessa kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från fastighetsförvaltning redovisas i takt med att tjänsternas utförs. Detta innebär att inkomsten normalt fördelas linjärt under avtalsperioden. Intäkter från entreprenaduppdrag inom fastighetsförvaltning redovisas i takt med projektets färdigställande. Graden av färdigställande bedöms i huvudsak på basis av fysisk färdigställandegrad i respektive uppdrag. Befarade förluster kostnadsförs omgående. Intäkter från fondförvaltning redovisas i takt med att tjänsterna utförs. Detta innebär att inkomsten normalt fördelas linjärt under avtalsperioden. Intäkter från försäljning av tjänster utförs främst på löpande räkning och redovisas i takt med att tjänsterna utförs. Konsultuppdrag som utförs till fast pris redovisas i takt med upparbetningen s.k. successiv vinstavräkning och skillnaden mellan upparbetade intäkter och fakturerade intäkter redovisas som en tillgång. Reservering görs löpande för befarade förluster. Ersättning för upplåtelse av licenser intäktsredovisas linjärt över licensperioden så snart skriftligt avtal föreligger. Success fee i samband med uppdrag redovisas när de kan konstateras att koncernens åtagande enligt det underliggande avtalet är uppfyllda och övriga villkor för ersättning har inträffat. Bolaget kan erhålla överavkastning hänförlig till investering i fonderna s.k. promote. Vilken betalas ut när fonden stängs. Intäktsredovisning sker när beloppet går att fastställa med rimlig säkerhet och det är troligt att utbetalning kommer att kunna ske. Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla utdelning har fastställts. Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med redovisade värdet av fordran. Leasingavtal Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras om operationella leasingavtal. Finansiella leasingavtal i koncernen avser bilar. Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början eller till nuvärdet av minimileasingavgifterna om detta är lägre. Den skuld som leasetagaren har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen under rubrikerna övriga kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. 23

24 Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. Utländsk valuta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen redovisas i den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen bedriver sin verksamhet (funktionell valuta). Vid upprättande av koncernredovisning omräknas utländska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta, enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte valutakursen fluktuerat väsentligt under perioden då istället transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag redovisas sådana omräkningsdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta i moderföretaget enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monteära poster, som värderas till verkligt värde i en utländsk valuta, räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutadifferenser redovisas i resultaträkningen för den period i vilka de uppstår. Ingen säkringsredovisning tillämpas. Låneutgifter Låneutgifter som är direkt hänförbara till inköp, uppförande eller produktion av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, inräknas i tillgångens anskaffningsvärde, tills den tidpunkt då tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. Ränteintäkter från tillfällig placering av upplånade medel för ovan beskriven tillgång dras av från de låneutgifter som får inte räkas i tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgifter redovias i resultatet den period de uppkommer. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har två förmånsbestämda pensionsplaner där ITP-planen utgör den största delen. ITP-planen är en plan omfattande flera arbetsgivare och tryggad genom försäkring i Alecta. Eftersom Alecta inte kan ge tillräcklig information för att koncernen ska kunna redovisa denna som förmånsbestämd redovisas den som avgiftsbestämd. Koncernens andra förmånsbestämda plan omfattar anställda i de norska bolagen. Avgiftsbestämda planer För de avgiftsbestämda planerna betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkter för när premier erläggs. Förmånsbestämda planer För de förmånsbestämda planerna görs årliga aktuariella beräkningar med den så kallade Projected Unit Credit Method. Kostnad för tjänstgöring samt nettoränta på den förmånsbestämda pensionsskulden redovisas som en kostnad i resultaträkningen och effekter av omvärderingar redovisas i Övrigt totaltresultat. Pensionsskulden som redovisas som en avsättning i balansräkningen är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Ersättning vid uppsägning Ersättning vid uppsägning utgör när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från en anställning i utbyte mot sådan ersättning. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad, endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Förmåner som förfaller mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde. Skatter Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultat i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som har beslutats eller aviserat per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i 24

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 12 % till 1 004 (898) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 bonnier ab årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 1 bonnier ab årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 1 bonnier ab årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkningar 6 Koncernens rapporter över totalresultat 6 Koncernens rapporter över finansiell ställning

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med lag och normgivning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper Lag och föreskriftsenlighet Koncernen Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för. Benchmark Oil & Gas AB (publ) 556533-0189. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för. Benchmark Oil & Gas AB (publ) 556533-0189. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31 för Benchmark Oil & Gas AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 4 Koncernens balansräkning 5 Koncernens förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer