Stronghold Invest AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stronghold Invest AB (publ)"

Transkript

1 Stronghold Invest AB (publ) Org.nr Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4% (9,4%) Årets resultat innan byte av redovisningsprincip 33 (15) MSEK, efter byte 6 (-12) MSEK Under året förvärvades Jones Lang LaSalles förvaltningsverksamhet i Sverige Ett obligationslån om 140 MSEK upptogs samtidigt som ett förlagslån om 122 MSEK löstes Föreslagen utdelning 12,00 (12,00) SEK per aktie Under året har vi framgångsrikt stärkt våra positioner genom kompletterande förvärv och fortsatta investeringar i våra verksamheter och varumärken, säger Urban Edenström, koncernchef Stronghold Invest. Stronghold Invest AB är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha. Läs mer på Stronghold Invest AB (publ) Stureplan Stockholm 1

2 Verksamheten Koncernen Stronghold-koncernen (koncernen) erbjuder professionell och heltäckande fastighetsrelaterad rådgivning, tillgångsförvaltning, fondförvaltning och webbaserad fastighetsinformation. Kunderna består huvudsakligen av fastighetsinvesterare, fastighetsägare samt lokalanvändare. Koncernen har successivt flyttat fram sina positioner och har utvecklats till norra Europas ledande fastighetsrådgivare med drygt 700 medarbetare. Verksamheten bedrivs från 20 egna kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors, Tammerfors, Oslo, Köpenhamn, Vilnius, Tallin och Riga. Tillsammans med samarbetspartner BNP Paribas Real Estate, som är den ledande aktören i kontinental Europa, m fl finns koncernen representerad i ett 40-tal länder runt om i världen. Dotterbolagen styrs av nyckeltalen tillväxt, lönsamhet, nöjda medarbetare (NMI) och nöjda kunder (NKI). Moderbolaget Stronghold Invest (bolaget) är ett aktivt ägarbolag som investerar i fastighetsrelaterade kunskapsföretag i norra Europa, genom att tillföra kompetens, marknadskontakter och kapital. Stronghold Invest svarar för strategifrågor och övergripande verksamhetsstyrning. Som aktivt ägarbolag söker Stronghold Invest kontinuerligt efter nya innovationer och koncept inom fastighetsrelaterade kunskapsföretag som kan erbjuda entreprenörer en exceptionellt bra miljö för att förverkliga sina affärsidéer. Bolaget verkar primärt på marknaden via de tre varumärkena Newsec, Niam och Datscha. Väsentliga händelser under året Stronghold Invest upptog i november ett obligationslån på 140 miljoner kronor med löptid om tre år. Obligationen var övertecknat efter en stark efterfrågan från institutionella investerare. Likviden har använts för refinansiering av ett tidigare förlagslån om 122 miljoner kronor. Resterande del kommer att användas för allmänna affärsändamål. Räntan är fastställd till 6,75 procent och Stronghold har som ambition att notera obligationen under Newsec förvärvade den största konkurrenten på den svenska marknaden Jones Lang LaSalles (JLL) förvaltningsverksamhet i Sverige. Affären ska ses som ett led i Newsecs ambition att vara den långsiktiga, självklara och ledande partnern inom kommersiell fastighetsförvaltning i Norden. Den förvärvade verksamheten omsätter 75 MSEK på årsbasis och har cirka 60 medarbetare. Enheten konsoliderades 2 september Under första kvartalet 2013 förvärvade Newsec även resterande 30 procent av aktierna i Newsec Finland OY, med dotterbolaget Newsec Asset Management Oy, som därmed blir ett helägt dotterbolag. Med helägda förvaltningsbolag i Finland, Norge och Sverige samt en gemensam nordisk ledning skapas förutsättningar att växa samt realisera synergier över landsgränserna som kommer att skapa ytterligare mervärde för våra förvaltningskunder. I september 2013 slutfördes framgångsrikt kapitalanskaffningen till en ny fond, Niam Nordic Core Plus. Det resulterade i cirka 300 MEUR i eget fondkapital och tio nya investerare, alla baserade i Europa. Datscha ökade under 2013 markant sina produktinvesteringar, för att möjliggöra framtida expansion på nya geografiska marknader, vilket innebar att produkt- och utvecklingskostnader utgjorde cirka 30 procent av omsättningen. 2

3 Under slutet av 2012 startades Newsec Competence (bemannings- och rekryteringstjänster inom fastighetsbranschen) samt Newsec Technical Services (drift och fastighetsskötsel) som dotterbolag till Newsec Asset Management. Verksamheterna har utvecklats enligt plan och sysselsätter 55 respektive 12 medarbetare. Under september startades Newsec Communication med Stronghold Invest som ägare till 51 procent av aktierna. Newsec Communication erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning till främst fastighetsrelaterade bolag på den svenska marknaden. Verksamheten redovisade ett positivt resultat redan under första kvartalet. Intäkter och resultat Koncernens omsättning ökade med 7 procent under 2013 till 898 (836) MSEK. Omsättningen var huvudsakligen hänförlig till fastighetsförvaltning som rapporterade intäkter om 507 (419) MSEK, medan fondförvaltning svarade för 166 (223) MSEK, fastighetsrådgivning 174 (148) MSEK samt övrig verksamhet 51 (46) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 84 (79) MSEK. Årets avskrivningar uppgick till 43 (41) MSEK varav 34 (32) MSEK avser avskrivning av goodwill. I samband med byte av redovisningsprincip ökade goodwillavskrivningarna med 27 MSEK per år. I rörelseresultat före avskrivningar ingår rörlig ersättning till anställda om 41 (72) MSEK. Resultat efter finansiella poster var 22 (14) MSEK. Årets resultat innan byte av redovisningsprincip uppgår till 33 (15) MSEK. Årets resultat efter byte av redovisningsprincip uppgick till 6 (-12) MSEK. Nettoomsättning per rörelsegren 6% Nettoomsättning per geografisk marknad 5% 19% 19% 56% Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Rådgivning Övrig verksamhet 15% 11% 69% Sverige Finland Norge Baltikum 3

4 Finansiell ställning Under året har en omprövning skett av den redovisningsmetod som användes i samband med rekapitaliseringen Den nya redovisningsmetoden innebär att goodwill bokas upp i balansräkningen istället för direkt mot eget kapital, och att goodwillavskrivningarna har ökat med 27 MSEK per år. Föregående års finansiella rapporter har räknats om enligt den nya metoden. Efter förändringen av redovisningsprincip uppgår soliditeten för koncernen till 21 (22) procent. Effekten av den förändrade redovisningsprincipen på balans- och resultaträkning för 2012 redogörs för nedan. Effekten på eget kapital framgår av rapporten över förändringar i koncernens eget kapital. (KSEK) Före justering Justering Efter justering RESULTATRÄKNING, KONCERN Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT (KSEK) Före justering Justering Efter justering TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill * Summa anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR * Beloppet består av KSEK som är den initiala effekten på goodwill och eget kapital samt årets avskrivning uppgående till KSEK. Koncernens likvida medel var vid utgången av räkenskapsåret 188 MSEK mot 233 MSEK vid årets början. Kortfristiga placeringar uppgår vid årets slut till 112 MSEK mot 112 MSEK vid årets början. Under hösten har koncernen upptagit ett obligationslån om 140 MSEK, och samtidigt löst förlagslån om 122 MSEK. Överskjutande del ska användas till allmänna affärsändamål. Under året har det skett vissa förändringar i moderbolagets och koncernens ställda säkerheter till följd av upptagandet av ett nytt banklån samt utgivandet av en företagsobligation. Stronghold Invest AB har en ställd säkerhet gentemot banken i form av det fordrings-/skuldmellanhavande som föreligger mellan moderbolaget och det under året startade Stronghold Group AB. Även aktierna i Niam AB, Newsec AB, Datscha AB, Newsec Asset Management AB samt Newsec Property Management AB är ställda som säkerhet till banken. Aktierna i Stronghold Group AB är ställda som säkerhet till de som har investerat i obligationen. 4

5 Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 43 (13) MSEK. Kassaflöde Koncernens operativa kassaflöde, kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar och förändringar i rörelsekapital, uppgick till -48 (130) MSEK. Den stora skillnaden i kassaflöde mellan åren beror främst på förvärv av dotterbolag som skett under året om totalt 49 MSEK samt kraftigt ökade kundfordringar och övriga fordringar. Under året har en utdelning om 12 (10) MSEK betalats ut. Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 730 (567), varav 345 (266) är kvinnor. Ökningen förklaras av förvärvade verksamheter samt av fortsatt organisk tillväxt, framför allt inom de svenska verksamheterna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer All affärsverksamhet är förknippad med risker som styrelse och ledning måste förhålla sig till och agera utifrån. Stronghold-koncernens geografiska spridning samt diversifiering av tjänster bidrar dock till att reducera riskexponeringen. Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för 2012 på sidan fyra samt i not 1 på sidorna Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av koncernens och moderbolagets risker och hantering av dessa. Redovisningsprinciper Moderbolagets bokslutskommuniké för Stronghold Invest har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR 20, Delårsrapportering. Där väsentliga skillnader mellan koncernredovisningen och moderbolaget bedöms föreligga redogörs detta nedan. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2012 med undantag för det som beskrivs nedan. Från och med räkenskapsåret 2013 har moderbolaget ändrat sin princip för redovisning av koncernbidrag. Enligt den nya principen redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Den nya principen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har omräknats. För 2013 uppgick erhållna koncernbidrag till 27 (0) MSEK och lämnade koncernbidrag till 0 (8) MSEK. Enligt tidigare principer redovisades erhållna och lämnade koncernbidrag i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets akutgrupp, det vill säga med ett nettobelopp direkt i eget kapital. Den nya principen bedöms ge en mer rättvisande redovisning av resultat och ställning. Under året har en omprövning skett av den redovisningsmetod som användes i samband med rekapitaliseringen Den nya redovisningsmetoden återspeglar innebörden i transaktionen på ett bättre sätt och innebär en redovisning enligt förvärvsmetoden som den beskrivs i RR 1:00. Den nya metoden innebär att goodwill bokas upp i balansräkningen istället för direkt mot eget kapital och att goodwillavskrivningarna ökar med 27 MSEK per år. Föregående års resultat har räknats om enligt den nya metoden. I samband med upprättande av bokslutskommunikén har ledningen och styrelsen gjort vissa uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper. Bolaget avser att konvertera till IFRS under första kvartalet

6 Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören kommer att föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 12:00 (12:00) SEK per aktie. Den totala utdelningen uppgår därmed till 12 (12) MSEK. Ägare och legal struktur Stronghold Invest AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag i Stronghold-koncernen. Antalet aktieägare uppgick den 31 december till 50. De största ägarna utgörs av Edenström direkt och indirekt med cirka 45 procent av kapitalet. Moderföretaget Intäkter i moderbolaget utgörs av royalty för varumärkena Niam, Newsec och Datscha samt koncerngemensamma kostnader som har vidarefakturerats. Bolagets kostnader avser främst kostnader för personal, administration, lokaler etc. samt ränta för externa lån. Under året har en intern omstrukturering skett i koncernen. En stor del av bolagets tillgångar och skulder har flyttats till dotterbolaget Stronghold Group AB. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas kl 16:00 den 21 maj på Stureplan 3. Kalendarium Årsredovisning 2013 kommer att publiceras på bolagets hemsida, under vecka 17. Delårsrapport för perioden januari - mars 2014: 30 maj Delårsrapport för perioden januari - juni 2014: 29 augusti Delårsrapport för perioden januari september 2014: 28 november Stockholm den 28 februari 2014 Styrelsen Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 6

7 Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK) *) Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultatandel i intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultatandel i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Minoritetsintressen ÅRETS RESULTAT *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 7

8 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag (KSEK) *) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Klientmedel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 8

9 KONCERNENS BALANSRÄKNING forts *) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Långfristiga skulder Upplåning Förlagslån Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Klientmedel SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 9

10 Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa kapital reserver reserver eget kap Ingående belopp vid 1 januari Omräkningsdifferens Förskjutning mellan bundet o fritt eget kapital Försäljning av optioner Utdelning Årets resultat Utgående balans per 31 december lll Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa kapital reserver reserver eget kap Ingående belopp vid 31 december Förändrad redovisningsprincip avseende förvärv Ingående belopp vid 1 januari Omräkningsdifferens Rättning förgående års resultat Förskjutning mellan bundet o fritt eget kapital Utdelning Årets resultat Utgående balans per 31 december 2012 *) *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 10

11 Koncernens rapport över kassaflöden (KSEK) *) Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av optioner enligt optionsprogram Ökning/minskning av andel i intressebolag Ökning/minskning finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld/återbetalning av lån Nyupplåning Tillskjutet kapital från minoriteten Utbetald utdelning Utbetald utdelning till minoriteten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkräkningskredit Disponibla likvida medel *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 11

12 Resultatfördelning och segmentsinformation Nettoomsättning per rörelsegren Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Rådgivning Övrig verksamhet Summa Rörelseresultat per rörelsegren Fastighetsförvaltning Fondförvaltning Rådgivning Övrig verksamhet Summa Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Finland Norge Baltikum Summa Intäkternas fördelning Tjänster Entreprenaduppdrag Licensintäkter Summa

13 Nyckeltal *) Försäljning och resultat Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. avskrivningar Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Tillväxt / Omsättningsförändring (%) 7,3 % 9,8 % Rörelsemarginal (%) 9,4 % 9,5 % Kapitalstruktur Kortfristiga placeringar Kassa och bank Eget kapital (inkl minoritet) Summa eget kapital och skulder / Balansomslutning Soliditet (%) 24,8 % 25,0 % Sysselsatt kapital Kassalikviditet (%) 155 % 150 % Lönsamhet Avkastning på sysselsatt kapital 6 % 10 % Avkastning på eget kapital 2 % Neg Avkastning på totalt kapital 4 % 7 % Medelantal anställda Antal aktier vid periodens slut Vägt antal aktier *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 13

14 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Rörelsens intäkter mm *) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Övriga skatter ÅRETS RESULTAT *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 14

15 Moderbolagets balansräkning i sammandrag (KSEK) *) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - 22 Fordringar hos koncernföretag Skattefordran - - Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING forts *) (KSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Upplåning Förlagslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av upplåning Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 16

17 Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital Moderbolaget Aktie- Bundet Fritt eget Summa kapital eget kap kap eget kap Ingående balans 1 januari Utdelning Försäljning av optioner Årets resultat Utgående balans per 31 december Moderbolaget Aktie- Bundet Fritt eget Summa kapital eget kap kap eget kap Ingående balans 1 januari Utdelning Årets resultat Utgående balans per 31 december 2012 *) *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 17

18 Moderbolagets rapport över kassaflöden (KSEK) Den löpande verksamheten *) Resultat före finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag 49 - Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av optioner enligt optionsprogram Lämnade aktieägartillskott Ökning/minskning finansiella fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld/återbetalning av lån Utbetald utdelning Erhållna/utbetalda koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkräkningskredit Disponibla likvida medel *) Finansiell data avseende 2012 har justerats 18

19 Definitioner Avkastning på eget kapital; Årets resultat i procent av eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital; Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital. Avkastning på totalt kapital; Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av balansomslutningen. EBITDA; Rörelseresultat exkl. avskrivningar Kassalikviditet; Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Rörelsemarginal; Rörelseresultat exkl. avskrivningar i procent av omsättningen Soliditet; Eget kapital i procent av balansomslutningen Sysselsatt kapital; Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld 19

20 Stronghold Invest AB (publ) För ytterligare information kontakta: Petra Scharin CFO Niklas Alm Kommunikationschef Läs mer på Stronghold Invest AB (publ) Stureplan Stockholm 20

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer