THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012"

Transkript

1 THN NYTT Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning september 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra ABs ansökan om auktorisation inom vårdvalsområde BVC 3 Ansökan om att bli godkänd som utförare i Kundval - Business Creator 3 Lex Maria 4 Munvårdsbedömning överenskommelse med Stockholms läns landsting angående uppsökande verksamhet 4-5 Lokala riktlinjer vuxna med Aspergers syndrom 6 Delårsrapport 2, Deltapriset Föresläsning om Aspergers - för dig som arbetar inom vård och omsorg 9 FaR - fysisk aktivitet på recept 9 Svårt att till vår hemsida? 10 Teamet för anhörigstöd 10 Utveckling av invånartjänster inom 1177 tillsammans med Vårdguiden 11 Info från HSN NYTT 11 ård ns skärg Roslage Norr tälje Sjukvårdsrådgivning med tolk testas 11 Våldsutsatta kvinnor 11 Tredje steget inom landstinget tandvårdsstöd 12 Alla journalsystem berörs av NPÖ TioHundra är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg ård ns skärg Roslage

2 THN NYTT Sammanfattning från THNs sammanträde den 27 september, 2012 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra AB ansökan om Auktorisation inom Vårdval TioHundra TioHundranämnden beslutade att villkorligt godkänna Auktorisation av Vårdbolaget TioHundra AB inom vårdområde Barnavårdscentral, Rimbo, vidare fick TioHundraförvaltningen i uppdrag att avtal tecknas med utföraren under förutsättning att utföraren, vid avtalsteckningstillfället, bedöms kunna uppfylla de villkor som stipuleras i Regelboken för Vårdval TioHundra. Beslutet justerades omedelbart. Ärendet I detta ärende framläggs förslag till beslut om villkorat godkännande avseende auktorisation av BVC verksamhet i Rimbo inom ramen för Vårdval TioHundra. Bakgrund Nuvarande organisation för Mödrahälsovård (MVC) och Barnhälsovård (BVC) verksamheten i Rimbo är följande: Husläkarmottagningen Rimbo/Edsbro har sedan länge i sitt uppdrag att ansvara för och driva BVC verksamheten. Mödrahälsovården i Rimbo hör organisatoriskt till Vårdbolaget Tiohundra AB. Barnmorska tillhör MVC verksamheten i Familjens Hus Norrtälje stad. Barnmorskan som har uppdraget Mödrahälsovård och är stationerad i Rimbo har nyligen startat med föräldrautbildningar. I de flesta fall fortsätter de nyblivna föräldrarna sin föräldrautbildning på BVC i Familjens Hus. Det blir långa resor till Norrtälje. De flesta vill ha sin utbildning på hemorten i Rimbo. Viss föräldrautbildning finns i dagens läge på BVC i Rimbo. Vid en auktorisation skall barnhälsovården bedrivas i samma hus som verksamheten för Mödrahälsovården. Resultatet blir kontinuitet i vårdkedjan under den första viktiga tiden i barnets och föräldrarnas liv. För blivande och nyblivna föräldrarna utgör kontinuitet i hela kedjan en trygghet. Birgitta Jonsson, strategisk kvalitetsutvecklare, tel e-post: Sid 2

3 Ansökan att bli godkänd utförare i kundvalet TioHundranämnden beslutade att villkorat godkänna Business Creator AB som utförare inom kundvalet Ärendet Business Creator AB har ansökt om att bli godkända som utförare i kundvalet. En del i Ditt val Bakgrund I kundvalet ingår hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering. Ansökan inkom Enligt ansökan önskar man starta verksamheten 2 månader efter beslut om godkännande. Granskningsprocessen av ansökan har följt de av förvaltningen upprättade rutinerna. Granskning och bedömning av ansökan har gjorts av avdelningschef, strategisk kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehab-ilitering, ekonom/controller, bitr chef för biståndsavdelningen, systemförvaltare samt biståndshandläggare. I granskningsprocessen ingår också en intervju med utföraren. Synpunkter I ansökan bedöms samtliga krav i Allmänna villkor 2012 kunna uppfyllas. Vid intervjutillfället representerades utföraren av företagets VD och kvalitetschef. Inför avtalsskrivning och driftstart behöver förvaltningen säkerställa att utföraren tillförsäkrat sig om ekonomiska resurser och erforderlig kompetens för uppdraget. Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare, tel e-post: Kundval TioHundra Lex Maria TioHundranämnden beslutade att häva delegerat uppdrag för Medicinskt ansvarig sjuksköterska avseende utredning och anmälan av Lex Maria ärenden till Socialstyrelsen Ärendet TioHundranämnden har sedan tidigare delegerat Medicinskt ansvarig sjuksköterska att utreda och anmäla händelser enligt Lex Maria. Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 är kommunens externa vårdgivare själva ansvariga att utreda och anmäla händelser i den vård och omsorg verksamheten bedriver. Synpunkter Socialstyrelsen har rätt att göra anmälan till åtal samt förelägga vite till verksamheter som har brustit i vården. Om Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör utredning och anmälan i stället för den externa vårdgivaren blir kommunen ägare till eventuella åtal och vitesförläggande som utdöms av Socialstyrelsen. Anne Hallbäck, MAS, tel e-post: Sid 3

4 Munvårdsbedömning TioHundranämnden beslutade att teckna överenskommelse med landstinget avseende munvårdsbedömningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar Ärende Syftet med överenskommelsen är att förtydliga det för landstinget och kommunen gemensamma ansvaret för uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning). Den uppsökande verksamheten ingår som en del i tandvårdstödet för vissa äldre och funktionshindrade, som infördes den 1 januari Den berättigade ska få minimerat besvär från tänder och munslemhinna, bibehålla relevant tuggförmåga och utseende. Munhälsotillståndet ska inte försämra allmäntillståndet och inte ge upphov till utökat omvådnadsbehov. Grunden för överenskommelse utgörs av: Tandvårdslag 1985:125 Tandvårdsförordning 1998:1338 Svenska Kommunförbundets cirkulär och skrivelser 1998:209 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade m.fl.. Socialstyrelsens meddelandeblad 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner primärvård och tandvård. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 07:39 Munvård för äldre och funktionshindrade. Anne Hallbäck, MAS, tel e-post: Lokala riktlinjer Vuxna med Aspergers syndrom TioHundranämnden beslutade att fastställa lokala riktlinjer för Vuxna med Aspergers syndrom. Ärendet Fastställande av lokala riktlinjer för personer med Aspergers syndrom. De lokala riktlinjerna bygger på det Regionala vårdprogrammet ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna som togs fram 2010 av Stockholms läns landsting. Bakgrund Habiliteringscenter larmade till beställaren att det var svårigheter för personer med Aspergers syndrom att få adekvat stöd i vård-/omsorgs- samt myndighetskontakter. Personerna som ofta utretts och fått diagnos i vuxen ålder upplevs ha svårt att på ett samlat sätt få till stånd adekvata stödinsatser. Personer med autismspektrumtillstånd med normal begåvningsnivå, såsom Aspergers syndrom, utgör en större grupp i samhället än personer med autismspektrumtillstånd tillsammans med utvecklingsstörning. Behoven hos grupperna skiljer sig delvis åt. Personer med t.ex. Aspergers syndrom kan ofta, med rätt stöd och anpassning, fungera självständigt i arbete, boende etc. som vuxna. Forts nästa sida Sid 4

5 I Regionala vårdprogrammet beskrivs att kunskapen om dessa funktionshinder är relativt ny och nya behov manifesteras kontinuerligt allteftersom kunskapen i befolkningen ökar. Trycket på utredningar ökar successivt och därmed också efterfrågan på evidensbaserade insatser. Inom detta stora och komplexa område utgör vårdprogrammet en kunskapskälla som fångar upp väsentliga frågeställningar och behov hos de grupper som programmet omfattar. Vårdprogrammet har tagits fram i samverkan med sak kunniga, leverantörer och beställare samt patientorganisationer. Vårdprogrammet tydliggör att ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd ofta förekommer samtidigt. Programmet visar att behovet av insatser varierar lika mycket mellan individer med samma diagnos som mellan dem som har olika diagnoser. Vårdprogrammet har genomgående fokus på patienten och tydliggör behov av samordning, helhetssyn och långtidsperspektiv. Det innehåller väl genomarbetade rekommendationer som på ett grundläggande sätt kommer att bidra till en kunskapsbaserad och likvärdig vård. I vårdprogrammet tydliggörs evidens och aktuella kunskaper för dels utredning och diagnostisering samt olika stödinsatser efter diagnos. Med Vårdprogrammet som bas tog beställaren initiativet att samla en arbetsgrupp lokalt i Norrtälje, med bred representation av olika vård och omsorgsgivare samt andra berörda myndigheter. I arbetgruppen deltog representanter från habiliteringscenter, psykiatrin, habilitering och handikapp, primärvården, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen samt beställaren. Syftet med arbetet var att dels göra vårdprogrammet och dess olika delar väl kända samt att ta fram lokala riktlinjer kring de delar som upplevs som otydliga eller problematiska av vårdgivarna. Arbetsgruppen har inbjudits till möten vid sammanlagt 5 tillfällen våren och hösten En kartläggning har gjorts angående antal personer med diagnos Aspergers syndrom som har kontakt med habiliteringen och vilka olika frågeställningar som framkommit av dessa. Övriga vårdgivare och myndigheter har utifrån vårdprogrammet inbjudits att lyfta frågor som behöver tydliggöras. Under arbetsgruppens möten har också vissa frågor kring mottagande av personer samt samordning kring utredningsuppdraget kunna tydliggöras. Föreliggande förslag till lokala riktlinjer syftar till att tydliggöra det som lyfts av vårdgivarna samt trycka ansvaret hos vårdgivare och myndigheter att erbjuda individualiserade insatser i samverkan. Ett modell för ett tydligare ansvar för samverkan kring individen har också arbetats in i de lokala riktlinjerna. Efter samråd med det kommunala handikapprådet har intresseorganisationernas synpunkter arbetats in. Synpunkter De lokala riktlinjerna för vuxna med Aspergers syndrom är framtagna med utgångspunkt från de Regionala riktlinjerna. Fokus ligger på de insatserna som erbjuds efter diagnos och presenterar en modell för ett tydligare ansvar för samverkan kring individen. Britt-Marie Ekström, chef biståndsavdelningen, tel e-post: Britt Stålhandske, tel e-post: britt. Sid 5

6 Delårsrapport 2 år 2012 TioHundranämnden föreslås beslutade att med godkännande överlämna delårsrapport 2 per sista augusti till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen. Ärendet Tiohundranämndens förvaltning presenterar delårsrapport 2. Bakgrund Förvaltningen presenterar delårsrapport 2, enligt direktiv från kommunstyrelsen. Synpunkter Förvaltningens förslag är att godkänna Delårsrapporten 2 för år Förslag till beslut om ytterligare återgärder för ekonomi i balans 2012 presenteras i särskilt ärende som behandlas på nämndens sammanträde 27 september. Sammanfattning från delårsrapport 2 TioHundranämnden TioHundra är ett för Sverige unikt samverkansprojekt som syftar till att utveckla hälsa, vård och omsorg i Norrtälje kommun genom att skapa bättre helhetslösningar för den enskilda individen. Syftet kan sammanfattas enligt följande: Genomföra riktade folkhälsoinsatser Finansiera, planera och prioritera vård- och omsorgsinsatser från olika leverantörer av vård och omsorg med utgångspunkt från behoven hos: Barn/unga och deras vårdnadshavare, personer som befinner sig i livets mitt och äldre Bedriva myndighetsutövning Styra, stödja, samordna, utveckla och följa upp de samlade verksamheterna inom hela TioHundra Sammanfattning - Viktiga händelser Resultatet för perioden uppgår till -18,3 mnkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -15,3 mnkr för kommunen samt -3 mnkr för landstinget. Prognosen för helåret uppgår till -25,7 mnkr, kommunen -14,5 mnkr och landstinget -11,2 mnkr. Förvaltningschefen har slutat och kommundirektören Per Nordenstam har gått in som tf förvaltningschef, rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef pågår. Omsorgsindex (OPI) fastställdes och landade på 3%, i jmf med budgeterat 2,1%. Detta innebär ytterligare kostnader på 8mnkr på årsbasis. Norrtälje har en äldreomsorg som är 52,2 mnkr billigare än motiverat jämfört med standardkostnaden. Norrtälje har en hög andel personer som är 65 år och äldre och likaså en hög andel som är 80 år och äldre. Äldreomsorgen är den verksamhet i kommunen som har lägst kostnader i jämförelse med standardkostnaden. När det gäller kostnaden för särskilt boende för äldre är standardkostnaden för Norrtälje 9% under standardkostnaden för riket, enligt Socialstyrelsens räkenskapssammandrag som present-erades Resultatet från de nationella öppna jämförelserna gällande äldreomsorg och brukarenkäten om särskilda boenden för äldre visar att Norrtälje kommun har förbättrat sin placering i länet från plats sex år 2009, till första plats år 2011 när det gäller brukarnas samlade omdömen om särskilda boenden. Per Nordenstam, tf förvaltningschef tel e-post: Sid 6

7 2012 års Deltapris till Rimbo badhus Marie-Louise Asp och Erika Bergerfelt tar emot utmärkelsen från Hans Andersson, ordförande Kommunala Handikapprådet på kommunfullmäktiges möte. Juryns motivering: Rimbo Badhus är ett badhus som är uppskattat av alla, både ung och gammal och personer med olika funktionsnedsättningar. Badhuset är lätt att hitta till, har en tillgänglig och rymlig entre belägen i markplan. Personalen är trevliga och tillmötesgående och har goda kunskaper när det gäller olika personers funktionsnedsättningar vilket gör badandet friktionsfritt och lättsamt för dessa grupper. Lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Om Deltapriset Deltapriset är ett hederspris och delas årligen ut till en fastighetsägare eller näringsidkare i kommunen som bidragit med ökad tillgänglighet i sina lokaler för personer med funktionsnedsättning. Vinnaren utses av Handikapprådet och har delats ut i Norrtälje kommun sedan Tidigare vinnare av Deltapriset 2011 ICA i Älmsta 2010 Go cart för alla i Malsta 2009 Oscars brygga - Tranviks naturreservat 2008 DUKA i Norrtälje stad Hans Andersson, ordförande i rådet, tel e-post: Tomas Sjöberg, tel e-post: Sid 7

8 THN NYTT Föreläsning för personal inom vård och omsorg Hur är det att leva med diagnosen Aspergers syndrom? 1 okt 9 obe r Datum: Fredagen den 19 oktober Tid: Plats: Kommunhuset Ankaret, Estunav. 14, Norrtäljesalen Anmälan: Kontaktcenter, tel eller via växel Kort om innehållet: En beskrivning av vad diagnosen Aspergers syndrom innebär och konsekvenser. En inblick i hur det är att leva med Aspergers syndrom och vad som händer på insidan när utsidan är svår att tyda samt en presentation av de lokala riktlinjerna Vuxna med Aspergers syndrom. Våra föreläsare: Carolina Lindberg, handledare, utbildare och föreläsare inom området. Jill Söderlund, själv tidigt diagnostiserad, har en tvåårig informatörsutbildning och erfarenhet av föreläsningar i både stor och liten skala. Jill anlitas kontinuerligt av Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting och olika uppdragsutbildningar. Britt-Marie Ekström, chef Biståndsavdelningen, TioHundraförvaltningen berättar om våra lokala riktlinjer Tips: På vår hemsida tiohundraprojektet.se under fliken nyheter/föreläsning Aspergers finns dels de lokala riktlinjerna samt det Regionala Vårdprogrammet som du kan skriva ut! Hittar du inte? kontakta oss! Föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sid 8

9 THN NYTT FaR - fysisk aktivitet på recept Visste du att... det via friskvardslotsen.se finns en bra länk som tipsar om olika friskvårdsaktiviteter som erbjuds i Norrtälje kommun. Vissa av dem har ledare som är FaR utbildade vilket innebär att de tar emot recept på Fysisk aktivitet. Margareta Oswald, MAR tel e-post: Svårt att hitta till vår hemsida? Det har inkommit synpunkter på att det är svårt att hitta vår hemsida. Det finns två vägar - via norrtalje.se under Omsorg och hjälp eller direkt tiohundraprojektet.se Ni som har avtal med TioHundranämnden - hör av er så länkar vi gärna till nyheter på er hemsida som rör era verksamheter i Norrtälje. Hör av er till Marina Filipsson så berättar hon mer. Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 9

10 Teamet för anhörigstöd Vi som arbetar som anhörigstödjare finns till för att stärka dem som är anhörig till en person som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk eller äldre. Inom anhörigstöd erbjuder vi våra målgrupper olika former av stöd, det kan vara enskilda samtal, deltagande i anhöriggrupper eller att gå på tematräffar som vi anordnar i samverkan med olika organisationer i kommunen. Vill du som är utförare veta mer om de olika stödformerna, ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer. Kerstin Söderquist, enhetschef anhörigstöd tel e-post: Utveckling av invånartjänster inom 1177 tillsammans med Vårdguiden Nu pågår en process som handlar om att utveckla invånartjänsterna inom 1177 tillsammans med Vårdguiden. Redan idag driver Stockholms läns landsting "Mina vårdkontakter" för hela landets räkning. Där kan man på ett enkelt sätt bland annat hålla kontakt med sina vårdgivare och ha koll på sina recept och mediciner. CeHis (Center för ehälsa i samverkan) överväger nu att be Stockholms läns landsting att åta sig utvecklingen av samtliga invånartjänster. Parallellt med detta lägger nu Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram ett förslag till beslut för de förtroendevalda om att åta sig uppdraget från CeHis om ett nationellt ansvar. Tanken är att de båda koncepten ska gå samman till ett gemensamt koncept. Genom ett samgående ska fler och bättre e-tjänster för invånarna kunna utvecklas. Nästa steg i processen handlar om att ett avtal ska beslutas av CeHis styrelse, som arbetar på uppdrag av landets regioner och landsting. Detta väntas ske i oktober. Om ett avtal skrivs kan den nya organisationen börja arbeta från årsskiftet. Läs mer om förslaget: Sid 10

11 Info från HSN NYTT Sjukvårdsrådgivning med tolk testas Vårdguiden startar under hösten ett pilotprojekt med sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska.piloten kommer att pågå mellan den 3 oktober och den 28 februari. Det är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Under pilottiden kommer sjukvårdsrådgivning med tolk på telefon erbjudas på arabiska och somaliska alla dagar mellan Varje språk har eget telefonnummer. Rådgivningen utförs av samma sjuksköterskor som ger sjukvårdsrådgivning via Vårdguiden på telefon. Den är kostnadsfri, men samtalet kostar som ett vanligt samtal inom 08-området. Telefon till arabisktolk är och till somalisk tolk Järva är testområde Tjänsten är ett pilotprojekt och kommer att kommuniceras i ett begränsat geografiskt område, Järvaområdet. Där bor det cirka 5000 somalisktalande och cirka arabisktalande. Bland annat kommer somalisk- och arabisktalande informatörer vara ute och informera målgruppen på samlingsplatser i Järvaområdet. Husläkarmottagningar, barnavårdscentraler och mödrahälsovårdsmottagningar i Järvaområdet har fått information om tjänsten och kommer få foldrar och affischer skickade till sig i samband med att piloten startar. För tolk i samband med ett vårdbesök gäller de rutiner som finns idag vid beställning av tolk. Pilotprojektet är en sjukvårdsrådgivningstjänst som erbjuds arabisk- och somalisktalande invånare i Stockholms län. Våldsutsatta kvinnor Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har tagit fram en rapport som beskriver hur Handlingsprogrammet för omhändertagandet av våldutsatta kvinnor använts inom Stockholms läns landsting sedan Bland annat konstateras att utbildningarna nått ut brett men att arbetet med barn som upplever våld behöver utvecklas. Förhoppningen är att utvärderingen ska bidra med värdefull information inför utformandet av Stockholms läns landstings nya Kunskapscentrum för våld i nära relationer. Hämta rapporten: Tredje steget inom landstingets tandvårdsstöd Den 1 januari 2013 införs ett tredje steg såväl inom det statliga tandvårdsstödet som inom det av landstinget finansierade tandvårdsstödet. Försäkringskassan är huvudman för den statliga delen och respektive landsting för den landstingsfinansierade delen. I det statliga tandvårdsstödet införs ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på preliminärt 600 kronor per halvår för förebyggande behandlingar för patienter med en sjukdom eller ett funktionshinder som riskerar att försämra tandhälsan. De flesta är patienter som lider av muntorrhet på grund av medicinering med psykofarmaka. Det tredje steget inom landstingets tandvårdsstöd ger patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning, som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling, rätt till viss tandvård till läkarvårdstaxa. Det är i huvudsak neurologiska och reumatologiska sjukdomar samt svår psykisk funktionsnedsättning som berättigar till stöd. En stor grupp är patienter med kvarvarande symptom efter stroke. Socialstyrelsen kommer under hösten 2012 att utfärda föreskrifter och mall för läkarintyg. fortsätter på nästa sida Sid 11

12 Alla journalsystem berörs av NPÖ Nu har Nationell Patientöversikt (NPÖ) börjat införas i Stockholms läns landsting. Detta innebär att vårdgivare kan ta del av varandras journaler, oavsett vilket journalsystem man använder. Förutsättningen är att man har en vårdrelation till patienten och att patienten gett sitt samtycke. Vårdgivare kan nu ta del av information från olika journalsystem och från vårdgivare i hela Sverige. Tidigare har detta enbart varit möjligt inom ett och samma journalsystem, i Stockholms läns landsting via journalsystemet Take Care. Men nu öppnas samma möjlighet oberoende av journalsystem, säger Niklas Engelhart, projektledare för NPÖ-införandet inom Stockholms läns landsting. I mitten av september startade piloten på Stockholms Geriatriken och därefter kopplas successivt fler vårdverksamheter in. Sedan tidigare är redan Capio S:t Görans Sjukhus AB och TioHundra i Norrtälje igång med NPÖ. På detta sätt försöker projektet täcka in hela vårdkedjan i piloten. Då kan både själva införandet och hur vårdgivarna använder NPÖ utvärderas på bästa sätt. Första steget är nu taget och under hösten kommer NPÖ utvecklas med fler informationsmängder samtidigt som fler verksamheter ansluts. Till en början kommer det vara möjligt att ta del av information om patientens diagnos och vårdkontakter. Från och med årsskiftet ska det också vara möjligt att följa patientens labsvar och se viss vårddokumentation. Journalsystem skiljer sig åt, men NPÖ visar informationen så att uppgifter om patienterna redovisas på ett likartat sätt. NPÖ är ett enkelt webbaserat verktyg, och användarna samt de lokala stödpersonerna hos vårdgivarna kommer att få utbildning under själva införandeperioden. Vårdpersonalen får en tydligare bild över patientens vårdhistoria, berättar Ann Fjellner, överläkare och medicinsk rådgivare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det övergripande målet med NPÖ är att minska risken för felbehandlingar genom att möjliggöra snabbare informationsutbyte mellan vårdgivare. Vårdgivarna får genom NPÖ en översikt av patientens vårdinformation för att snabbt kunna ge en god och säker vård. Patienterna slipper upprepa sin vårdhistorik när de möter ny vårdpersonal. NPÖ blir en viktig pusselbit i vårdgivarnas eget patientsäkerhetsarbete och ger ett bättre beslutsunderlag. För diagnos och behandling, avslutar Ann Fjellner. För att använda NPÖ krävs e-tjänstekort, medarbetaruppdrag, patientrelation och patientens samtycke. * Capio S:t Görans sjukhus och vårdgivare inom TioHundra i Norrtälje har redan infört NPÖ. * Större vårdgivare som använder journalsystemet Take Care ansluts under hösten. * Pilot för att läsa information från NPÖ från mitten av september är StockholmsGeriatriken, SLSO. Ytterligare piloter kommer att anslutas under hösten för att täcka hela vårdkedjan. * Under 2013 kommer ytterligare vårdgivare att anslutas. För mer information om NPÖ i Norrtälje kontakta: Viveka Söderbärg-Åhs, systemförvaltare, tel e-post: Marina Filipsson, kommunikationsansvarig, tel e-post: Ansvarig utgivare: Per Nordenstam, tf förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, informationsansvarig Layout: Informationsavdelningen på TioHundraförvaltningen Tel , tiohundraprojektet.se Sid 12

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre

Bättre liv för de mest sjuka äldre Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Yvonne Lindholm FoUU-rapport 2012:1 del A 1 Omslagsbilden är hämtad från SKL som har gett sitt tillstånd till att bilden får användas även i Norrtäljes

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Utveckling av anhörigstöd

Utveckling av anhörigstöd Socialförvaltningen 2010-10-07 Henrik Carlsson Utveckling av anhörigstöd Förstudierapport 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Projektmål... 4 Organisation

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer