THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012"

Transkript

1 THN NYTT Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning september 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra ABs ansökan om auktorisation inom vårdvalsområde BVC 3 Ansökan om att bli godkänd som utförare i Kundval - Business Creator 3 Lex Maria 4 Munvårdsbedömning överenskommelse med Stockholms läns landsting angående uppsökande verksamhet 4-5 Lokala riktlinjer vuxna med Aspergers syndrom 6 Delårsrapport 2, Deltapriset Föresläsning om Aspergers - för dig som arbetar inom vård och omsorg 9 FaR - fysisk aktivitet på recept 9 Svårt att till vår hemsida? 10 Teamet för anhörigstöd 10 Utveckling av invånartjänster inom 1177 tillsammans med Vårdguiden 11 Info från HSN NYTT 11 ård ns skärg Roslage Norr tälje Sjukvårdsrådgivning med tolk testas 11 Våldsutsatta kvinnor 11 Tredje steget inom landstinget tandvårdsstöd 12 Alla journalsystem berörs av NPÖ TioHundra är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg ård ns skärg Roslage

2 THN NYTT Sammanfattning från THNs sammanträde den 27 september, 2012 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra AB ansökan om Auktorisation inom Vårdval TioHundra TioHundranämnden beslutade att villkorligt godkänna Auktorisation av Vårdbolaget TioHundra AB inom vårdområde Barnavårdscentral, Rimbo, vidare fick TioHundraförvaltningen i uppdrag att avtal tecknas med utföraren under förutsättning att utföraren, vid avtalsteckningstillfället, bedöms kunna uppfylla de villkor som stipuleras i Regelboken för Vårdval TioHundra. Beslutet justerades omedelbart. Ärendet I detta ärende framläggs förslag till beslut om villkorat godkännande avseende auktorisation av BVC verksamhet i Rimbo inom ramen för Vårdval TioHundra. Bakgrund Nuvarande organisation för Mödrahälsovård (MVC) och Barnhälsovård (BVC) verksamheten i Rimbo är följande: Husläkarmottagningen Rimbo/Edsbro har sedan länge i sitt uppdrag att ansvara för och driva BVC verksamheten. Mödrahälsovården i Rimbo hör organisatoriskt till Vårdbolaget Tiohundra AB. Barnmorska tillhör MVC verksamheten i Familjens Hus Norrtälje stad. Barnmorskan som har uppdraget Mödrahälsovård och är stationerad i Rimbo har nyligen startat med föräldrautbildningar. I de flesta fall fortsätter de nyblivna föräldrarna sin föräldrautbildning på BVC i Familjens Hus. Det blir långa resor till Norrtälje. De flesta vill ha sin utbildning på hemorten i Rimbo. Viss föräldrautbildning finns i dagens läge på BVC i Rimbo. Vid en auktorisation skall barnhälsovården bedrivas i samma hus som verksamheten för Mödrahälsovården. Resultatet blir kontinuitet i vårdkedjan under den första viktiga tiden i barnets och föräldrarnas liv. För blivande och nyblivna föräldrarna utgör kontinuitet i hela kedjan en trygghet. Birgitta Jonsson, strategisk kvalitetsutvecklare, tel e-post: Sid 2

3 Ansökan att bli godkänd utförare i kundvalet TioHundranämnden beslutade att villkorat godkänna Business Creator AB som utförare inom kundvalet Ärendet Business Creator AB har ansökt om att bli godkända som utförare i kundvalet. En del i Ditt val Bakgrund I kundvalet ingår hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering. Ansökan inkom Enligt ansökan önskar man starta verksamheten 2 månader efter beslut om godkännande. Granskningsprocessen av ansökan har följt de av förvaltningen upprättade rutinerna. Granskning och bedömning av ansökan har gjorts av avdelningschef, strategisk kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehab-ilitering, ekonom/controller, bitr chef för biståndsavdelningen, systemförvaltare samt biståndshandläggare. I granskningsprocessen ingår också en intervju med utföraren. Synpunkter I ansökan bedöms samtliga krav i Allmänna villkor 2012 kunna uppfyllas. Vid intervjutillfället representerades utföraren av företagets VD och kvalitetschef. Inför avtalsskrivning och driftstart behöver förvaltningen säkerställa att utföraren tillförsäkrat sig om ekonomiska resurser och erforderlig kompetens för uppdraget. Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare, tel e-post: Kundval TioHundra Lex Maria TioHundranämnden beslutade att häva delegerat uppdrag för Medicinskt ansvarig sjuksköterska avseende utredning och anmälan av Lex Maria ärenden till Socialstyrelsen Ärendet TioHundranämnden har sedan tidigare delegerat Medicinskt ansvarig sjuksköterska att utreda och anmäla händelser enligt Lex Maria. Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 är kommunens externa vårdgivare själva ansvariga att utreda och anmäla händelser i den vård och omsorg verksamheten bedriver. Synpunkter Socialstyrelsen har rätt att göra anmälan till åtal samt förelägga vite till verksamheter som har brustit i vården. Om Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör utredning och anmälan i stället för den externa vårdgivaren blir kommunen ägare till eventuella åtal och vitesförläggande som utdöms av Socialstyrelsen. Anne Hallbäck, MAS, tel e-post: Sid 3

4 Munvårdsbedömning TioHundranämnden beslutade att teckna överenskommelse med landstinget avseende munvårdsbedömningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar Ärende Syftet med överenskommelsen är att förtydliga det för landstinget och kommunen gemensamma ansvaret för uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning). Den uppsökande verksamheten ingår som en del i tandvårdstödet för vissa äldre och funktionshindrade, som infördes den 1 januari Den berättigade ska få minimerat besvär från tänder och munslemhinna, bibehålla relevant tuggförmåga och utseende. Munhälsotillståndet ska inte försämra allmäntillståndet och inte ge upphov till utökat omvådnadsbehov. Grunden för överenskommelse utgörs av: Tandvårdslag 1985:125 Tandvårdsförordning 1998:1338 Svenska Kommunförbundets cirkulär och skrivelser 1998:209 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade m.fl.. Socialstyrelsens meddelandeblad 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner primärvård och tandvård. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 07:39 Munvård för äldre och funktionshindrade. Anne Hallbäck, MAS, tel e-post: Lokala riktlinjer Vuxna med Aspergers syndrom TioHundranämnden beslutade att fastställa lokala riktlinjer för Vuxna med Aspergers syndrom. Ärendet Fastställande av lokala riktlinjer för personer med Aspergers syndrom. De lokala riktlinjerna bygger på det Regionala vårdprogrammet ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna som togs fram 2010 av Stockholms läns landsting. Bakgrund Habiliteringscenter larmade till beställaren att det var svårigheter för personer med Aspergers syndrom att få adekvat stöd i vård-/omsorgs- samt myndighetskontakter. Personerna som ofta utretts och fått diagnos i vuxen ålder upplevs ha svårt att på ett samlat sätt få till stånd adekvata stödinsatser. Personer med autismspektrumtillstånd med normal begåvningsnivå, såsom Aspergers syndrom, utgör en större grupp i samhället än personer med autismspektrumtillstånd tillsammans med utvecklingsstörning. Behoven hos grupperna skiljer sig delvis åt. Personer med t.ex. Aspergers syndrom kan ofta, med rätt stöd och anpassning, fungera självständigt i arbete, boende etc. som vuxna. Forts nästa sida Sid 4

5 I Regionala vårdprogrammet beskrivs att kunskapen om dessa funktionshinder är relativt ny och nya behov manifesteras kontinuerligt allteftersom kunskapen i befolkningen ökar. Trycket på utredningar ökar successivt och därmed också efterfrågan på evidensbaserade insatser. Inom detta stora och komplexa område utgör vårdprogrammet en kunskapskälla som fångar upp väsentliga frågeställningar och behov hos de grupper som programmet omfattar. Vårdprogrammet har tagits fram i samverkan med sak kunniga, leverantörer och beställare samt patientorganisationer. Vårdprogrammet tydliggör att ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd ofta förekommer samtidigt. Programmet visar att behovet av insatser varierar lika mycket mellan individer med samma diagnos som mellan dem som har olika diagnoser. Vårdprogrammet har genomgående fokus på patienten och tydliggör behov av samordning, helhetssyn och långtidsperspektiv. Det innehåller väl genomarbetade rekommendationer som på ett grundläggande sätt kommer att bidra till en kunskapsbaserad och likvärdig vård. I vårdprogrammet tydliggörs evidens och aktuella kunskaper för dels utredning och diagnostisering samt olika stödinsatser efter diagnos. Med Vårdprogrammet som bas tog beställaren initiativet att samla en arbetsgrupp lokalt i Norrtälje, med bred representation av olika vård och omsorgsgivare samt andra berörda myndigheter. I arbetgruppen deltog representanter från habiliteringscenter, psykiatrin, habilitering och handikapp, primärvården, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen samt beställaren. Syftet med arbetet var att dels göra vårdprogrammet och dess olika delar väl kända samt att ta fram lokala riktlinjer kring de delar som upplevs som otydliga eller problematiska av vårdgivarna. Arbetsgruppen har inbjudits till möten vid sammanlagt 5 tillfällen våren och hösten En kartläggning har gjorts angående antal personer med diagnos Aspergers syndrom som har kontakt med habiliteringen och vilka olika frågeställningar som framkommit av dessa. Övriga vårdgivare och myndigheter har utifrån vårdprogrammet inbjudits att lyfta frågor som behöver tydliggöras. Under arbetsgruppens möten har också vissa frågor kring mottagande av personer samt samordning kring utredningsuppdraget kunna tydliggöras. Föreliggande förslag till lokala riktlinjer syftar till att tydliggöra det som lyfts av vårdgivarna samt trycka ansvaret hos vårdgivare och myndigheter att erbjuda individualiserade insatser i samverkan. Ett modell för ett tydligare ansvar för samverkan kring individen har också arbetats in i de lokala riktlinjerna. Efter samråd med det kommunala handikapprådet har intresseorganisationernas synpunkter arbetats in. Synpunkter De lokala riktlinjerna för vuxna med Aspergers syndrom är framtagna med utgångspunkt från de Regionala riktlinjerna. Fokus ligger på de insatserna som erbjuds efter diagnos och presenterar en modell för ett tydligare ansvar för samverkan kring individen. Britt-Marie Ekström, chef biståndsavdelningen, tel e-post: Britt Stålhandske, tel e-post: britt. Sid 5

6 Delårsrapport 2 år 2012 TioHundranämnden föreslås beslutade att med godkännande överlämna delårsrapport 2 per sista augusti till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen. Ärendet Tiohundranämndens förvaltning presenterar delårsrapport 2. Bakgrund Förvaltningen presenterar delårsrapport 2, enligt direktiv från kommunstyrelsen. Synpunkter Förvaltningens förslag är att godkänna Delårsrapporten 2 för år Förslag till beslut om ytterligare återgärder för ekonomi i balans 2012 presenteras i särskilt ärende som behandlas på nämndens sammanträde 27 september. Sammanfattning från delårsrapport 2 TioHundranämnden TioHundra är ett för Sverige unikt samverkansprojekt som syftar till att utveckla hälsa, vård och omsorg i Norrtälje kommun genom att skapa bättre helhetslösningar för den enskilda individen. Syftet kan sammanfattas enligt följande: Genomföra riktade folkhälsoinsatser Finansiera, planera och prioritera vård- och omsorgsinsatser från olika leverantörer av vård och omsorg med utgångspunkt från behoven hos: Barn/unga och deras vårdnadshavare, personer som befinner sig i livets mitt och äldre Bedriva myndighetsutövning Styra, stödja, samordna, utveckla och följa upp de samlade verksamheterna inom hela TioHundra Sammanfattning - Viktiga händelser Resultatet för perioden uppgår till -18,3 mnkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -15,3 mnkr för kommunen samt -3 mnkr för landstinget. Prognosen för helåret uppgår till -25,7 mnkr, kommunen -14,5 mnkr och landstinget -11,2 mnkr. Förvaltningschefen har slutat och kommundirektören Per Nordenstam har gått in som tf förvaltningschef, rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef pågår. Omsorgsindex (OPI) fastställdes och landade på 3%, i jmf med budgeterat 2,1%. Detta innebär ytterligare kostnader på 8mnkr på årsbasis. Norrtälje har en äldreomsorg som är 52,2 mnkr billigare än motiverat jämfört med standardkostnaden. Norrtälje har en hög andel personer som är 65 år och äldre och likaså en hög andel som är 80 år och äldre. Äldreomsorgen är den verksamhet i kommunen som har lägst kostnader i jämförelse med standardkostnaden. När det gäller kostnaden för särskilt boende för äldre är standardkostnaden för Norrtälje 9% under standardkostnaden för riket, enligt Socialstyrelsens räkenskapssammandrag som present-erades Resultatet från de nationella öppna jämförelserna gällande äldreomsorg och brukarenkäten om särskilda boenden för äldre visar att Norrtälje kommun har förbättrat sin placering i länet från plats sex år 2009, till första plats år 2011 när det gäller brukarnas samlade omdömen om särskilda boenden. Per Nordenstam, tf förvaltningschef tel e-post: Sid 6

7 2012 års Deltapris till Rimbo badhus Marie-Louise Asp och Erika Bergerfelt tar emot utmärkelsen från Hans Andersson, ordförande Kommunala Handikapprådet på kommunfullmäktiges möte. Juryns motivering: Rimbo Badhus är ett badhus som är uppskattat av alla, både ung och gammal och personer med olika funktionsnedsättningar. Badhuset är lätt att hitta till, har en tillgänglig och rymlig entre belägen i markplan. Personalen är trevliga och tillmötesgående och har goda kunskaper när det gäller olika personers funktionsnedsättningar vilket gör badandet friktionsfritt och lättsamt för dessa grupper. Lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Om Deltapriset Deltapriset är ett hederspris och delas årligen ut till en fastighetsägare eller näringsidkare i kommunen som bidragit med ökad tillgänglighet i sina lokaler för personer med funktionsnedsättning. Vinnaren utses av Handikapprådet och har delats ut i Norrtälje kommun sedan Tidigare vinnare av Deltapriset 2011 ICA i Älmsta 2010 Go cart för alla i Malsta 2009 Oscars brygga - Tranviks naturreservat 2008 DUKA i Norrtälje stad Hans Andersson, ordförande i rådet, tel e-post: Tomas Sjöberg, tel e-post: Sid 7

8 THN NYTT Föreläsning för personal inom vård och omsorg Hur är det att leva med diagnosen Aspergers syndrom? 1 okt 9 obe r Datum: Fredagen den 19 oktober Tid: Plats: Kommunhuset Ankaret, Estunav. 14, Norrtäljesalen Anmälan: Kontaktcenter, tel eller via växel Kort om innehållet: En beskrivning av vad diagnosen Aspergers syndrom innebär och konsekvenser. En inblick i hur det är att leva med Aspergers syndrom och vad som händer på insidan när utsidan är svår att tyda samt en presentation av de lokala riktlinjerna Vuxna med Aspergers syndrom. Våra föreläsare: Carolina Lindberg, handledare, utbildare och föreläsare inom området. Jill Söderlund, själv tidigt diagnostiserad, har en tvåårig informatörsutbildning och erfarenhet av föreläsningar i både stor och liten skala. Jill anlitas kontinuerligt av Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting och olika uppdragsutbildningar. Britt-Marie Ekström, chef Biståndsavdelningen, TioHundraförvaltningen berättar om våra lokala riktlinjer Tips: På vår hemsida tiohundraprojektet.se under fliken nyheter/föreläsning Aspergers finns dels de lokala riktlinjerna samt det Regionala Vårdprogrammet som du kan skriva ut! Hittar du inte? kontakta oss! Föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sid 8

9 THN NYTT FaR - fysisk aktivitet på recept Visste du att... det via friskvardslotsen.se finns en bra länk som tipsar om olika friskvårdsaktiviteter som erbjuds i Norrtälje kommun. Vissa av dem har ledare som är FaR utbildade vilket innebär att de tar emot recept på Fysisk aktivitet. Margareta Oswald, MAR tel e-post: Svårt att hitta till vår hemsida? Det har inkommit synpunkter på att det är svårt att hitta vår hemsida. Det finns två vägar - via norrtalje.se under Omsorg och hjälp eller direkt tiohundraprojektet.se Ni som har avtal med TioHundranämnden - hör av er så länkar vi gärna till nyheter på er hemsida som rör era verksamheter i Norrtälje. Hör av er till Marina Filipsson så berättar hon mer. Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 9

10 Teamet för anhörigstöd Vi som arbetar som anhörigstödjare finns till för att stärka dem som är anhörig till en person som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk eller äldre. Inom anhörigstöd erbjuder vi våra målgrupper olika former av stöd, det kan vara enskilda samtal, deltagande i anhöriggrupper eller att gå på tematräffar som vi anordnar i samverkan med olika organisationer i kommunen. Vill du som är utförare veta mer om de olika stödformerna, ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer. Kerstin Söderquist, enhetschef anhörigstöd tel e-post: Utveckling av invånartjänster inom 1177 tillsammans med Vårdguiden Nu pågår en process som handlar om att utveckla invånartjänsterna inom 1177 tillsammans med Vårdguiden. Redan idag driver Stockholms läns landsting "Mina vårdkontakter" för hela landets räkning. Där kan man på ett enkelt sätt bland annat hålla kontakt med sina vårdgivare och ha koll på sina recept och mediciner. CeHis (Center för ehälsa i samverkan) överväger nu att be Stockholms läns landsting att åta sig utvecklingen av samtliga invånartjänster. Parallellt med detta lägger nu Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram ett förslag till beslut för de förtroendevalda om att åta sig uppdraget från CeHis om ett nationellt ansvar. Tanken är att de båda koncepten ska gå samman till ett gemensamt koncept. Genom ett samgående ska fler och bättre e-tjänster för invånarna kunna utvecklas. Nästa steg i processen handlar om att ett avtal ska beslutas av CeHis styrelse, som arbetar på uppdrag av landets regioner och landsting. Detta väntas ske i oktober. Om ett avtal skrivs kan den nya organisationen börja arbeta från årsskiftet. Läs mer om förslaget: Sid 10

11 Info från HSN NYTT Sjukvårdsrådgivning med tolk testas Vårdguiden startar under hösten ett pilotprojekt med sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska.piloten kommer att pågå mellan den 3 oktober och den 28 februari. Det är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Under pilottiden kommer sjukvårdsrådgivning med tolk på telefon erbjudas på arabiska och somaliska alla dagar mellan Varje språk har eget telefonnummer. Rådgivningen utförs av samma sjuksköterskor som ger sjukvårdsrådgivning via Vårdguiden på telefon. Den är kostnadsfri, men samtalet kostar som ett vanligt samtal inom 08-området. Telefon till arabisktolk är och till somalisk tolk Järva är testområde Tjänsten är ett pilotprojekt och kommer att kommuniceras i ett begränsat geografiskt område, Järvaområdet. Där bor det cirka 5000 somalisktalande och cirka arabisktalande. Bland annat kommer somalisk- och arabisktalande informatörer vara ute och informera målgruppen på samlingsplatser i Järvaområdet. Husläkarmottagningar, barnavårdscentraler och mödrahälsovårdsmottagningar i Järvaområdet har fått information om tjänsten och kommer få foldrar och affischer skickade till sig i samband med att piloten startar. För tolk i samband med ett vårdbesök gäller de rutiner som finns idag vid beställning av tolk. Pilotprojektet är en sjukvårdsrådgivningstjänst som erbjuds arabisk- och somalisktalande invånare i Stockholms län. Våldsutsatta kvinnor Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har tagit fram en rapport som beskriver hur Handlingsprogrammet för omhändertagandet av våldutsatta kvinnor använts inom Stockholms läns landsting sedan Bland annat konstateras att utbildningarna nått ut brett men att arbetet med barn som upplever våld behöver utvecklas. Förhoppningen är att utvärderingen ska bidra med värdefull information inför utformandet av Stockholms läns landstings nya Kunskapscentrum för våld i nära relationer. Hämta rapporten: Tredje steget inom landstingets tandvårdsstöd Den 1 januari 2013 införs ett tredje steg såväl inom det statliga tandvårdsstödet som inom det av landstinget finansierade tandvårdsstödet. Försäkringskassan är huvudman för den statliga delen och respektive landsting för den landstingsfinansierade delen. I det statliga tandvårdsstödet införs ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på preliminärt 600 kronor per halvår för förebyggande behandlingar för patienter med en sjukdom eller ett funktionshinder som riskerar att försämra tandhälsan. De flesta är patienter som lider av muntorrhet på grund av medicinering med psykofarmaka. Det tredje steget inom landstingets tandvårdsstöd ger patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning, som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling, rätt till viss tandvård till läkarvårdstaxa. Det är i huvudsak neurologiska och reumatologiska sjukdomar samt svår psykisk funktionsnedsättning som berättigar till stöd. En stor grupp är patienter med kvarvarande symptom efter stroke. Socialstyrelsen kommer under hösten 2012 att utfärda föreskrifter och mall för läkarintyg. fortsätter på nästa sida Sid 11

12 Alla journalsystem berörs av NPÖ Nu har Nationell Patientöversikt (NPÖ) börjat införas i Stockholms läns landsting. Detta innebär att vårdgivare kan ta del av varandras journaler, oavsett vilket journalsystem man använder. Förutsättningen är att man har en vårdrelation till patienten och att patienten gett sitt samtycke. Vårdgivare kan nu ta del av information från olika journalsystem och från vårdgivare i hela Sverige. Tidigare har detta enbart varit möjligt inom ett och samma journalsystem, i Stockholms läns landsting via journalsystemet Take Care. Men nu öppnas samma möjlighet oberoende av journalsystem, säger Niklas Engelhart, projektledare för NPÖ-införandet inom Stockholms läns landsting. I mitten av september startade piloten på Stockholms Geriatriken och därefter kopplas successivt fler vårdverksamheter in. Sedan tidigare är redan Capio S:t Görans Sjukhus AB och TioHundra i Norrtälje igång med NPÖ. På detta sätt försöker projektet täcka in hela vårdkedjan i piloten. Då kan både själva införandet och hur vårdgivarna använder NPÖ utvärderas på bästa sätt. Första steget är nu taget och under hösten kommer NPÖ utvecklas med fler informationsmängder samtidigt som fler verksamheter ansluts. Till en början kommer det vara möjligt att ta del av information om patientens diagnos och vårdkontakter. Från och med årsskiftet ska det också vara möjligt att följa patientens labsvar och se viss vårddokumentation. Journalsystem skiljer sig åt, men NPÖ visar informationen så att uppgifter om patienterna redovisas på ett likartat sätt. NPÖ är ett enkelt webbaserat verktyg, och användarna samt de lokala stödpersonerna hos vårdgivarna kommer att få utbildning under själva införandeperioden. Vårdpersonalen får en tydligare bild över patientens vårdhistoria, berättar Ann Fjellner, överläkare och medicinsk rådgivare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det övergripande målet med NPÖ är att minska risken för felbehandlingar genom att möjliggöra snabbare informationsutbyte mellan vårdgivare. Vårdgivarna får genom NPÖ en översikt av patientens vårdinformation för att snabbt kunna ge en god och säker vård. Patienterna slipper upprepa sin vårdhistorik när de möter ny vårdpersonal. NPÖ blir en viktig pusselbit i vårdgivarnas eget patientsäkerhetsarbete och ger ett bättre beslutsunderlag. För diagnos och behandling, avslutar Ann Fjellner. För att använda NPÖ krävs e-tjänstekort, medarbetaruppdrag, patientrelation och patientens samtycke. * Capio S:t Görans sjukhus och vårdgivare inom TioHundra i Norrtälje har redan infört NPÖ. * Större vårdgivare som använder journalsystemet Take Care ansluts under hösten. * Pilot för att läsa information från NPÖ från mitten av september är StockholmsGeriatriken, SLSO. Ytterligare piloter kommer att anslutas under hösten för att täcka hela vårdkedjan. * Under 2013 kommer ytterligare vårdgivare att anslutas. För mer information om NPÖ i Norrtälje kontakta: Viveka Söderbärg-Åhs, systemförvaltare, tel e-post: Marina Filipsson, kommunikationsansvarig, tel e-post: Ansvarig utgivare: Per Nordenstam, tf förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, informationsansvarig Layout: Informationsavdelningen på TioHundraförvaltningen Tel , tiohundraprojektet.se Sid 12

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012

THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. november 2012 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning november 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Uppföljning Kundval - Rehabilitering 2-3 Kartläggning gällande Rehabilitering

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 FoUU - avdelningen Framför dig ser du ett nummer av FoUU-avdelningens nyhetsbrev! Detta brev utkommer ca en gång per kvartal. Vill du vara säker på att inte missa

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, biståndsbedömare, LSShandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län 1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län Den 5 november går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet

Från vision till verklighet. Det unika Tiohundraprojektet Från vision till verklighet Det unika Tiohundraprojektet Ett unikt projekt TioHundra är ett samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Projektet

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten

Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten Kungsbacka kommun Antal invånare: 74 000 invånare Äldre > 80 år: 3092 personer Politiskt: Läge: Borgligt styre Gräns mot Göteborg, Mölndal, Mark och Varbergs kommuner

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Underskrift Sekreterare...Paragrafer 9-28 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... Håkan Jonsson (S)

Underskrift Sekreterare...Paragrafer 9-28 Tomas Sjöberg. Ordförande... Sofia Paulsson (M) Justerande... Håkan Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-02-23 1(24) Plats och tid ande Övriga deltagande Utses justera Äldreboende Vårdbo, Torpvägen 5, Norrtälje enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer