THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THN NYTT. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning. september 2012"

Transkript

1 THN NYTT Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens förvaltning september 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra ABs ansökan om auktorisation inom vårdvalsområde BVC 3 Ansökan om att bli godkänd som utförare i Kundval - Business Creator 3 Lex Maria 4 Munvårdsbedömning överenskommelse med Stockholms läns landsting angående uppsökande verksamhet 4-5 Lokala riktlinjer vuxna med Aspergers syndrom 6 Delårsrapport 2, Deltapriset Föresläsning om Aspergers - för dig som arbetar inom vård och omsorg 9 FaR - fysisk aktivitet på recept 9 Svårt att till vår hemsida? 10 Teamet för anhörigstöd 10 Utveckling av invånartjänster inom 1177 tillsammans med Vårdguiden 11 Info från HSN NYTT 11 ård ns skärg Roslage Norr tälje Sjukvårdsrådgivning med tolk testas 11 Våldsutsatta kvinnor 11 Tredje steget inom landstinget tandvårdsstöd 12 Alla journalsystem berörs av NPÖ TioHundra är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg ård ns skärg Roslage

2 THN NYTT Sammanfattning från THNs sammanträde den 27 september, 2012 Förslag till beslut om godkännande av Vårdbolaget TioHundra AB ansökan om Auktorisation inom Vårdval TioHundra TioHundranämnden beslutade att villkorligt godkänna Auktorisation av Vårdbolaget TioHundra AB inom vårdområde Barnavårdscentral, Rimbo, vidare fick TioHundraförvaltningen i uppdrag att avtal tecknas med utföraren under förutsättning att utföraren, vid avtalsteckningstillfället, bedöms kunna uppfylla de villkor som stipuleras i Regelboken för Vårdval TioHundra. Beslutet justerades omedelbart. Ärendet I detta ärende framläggs förslag till beslut om villkorat godkännande avseende auktorisation av BVC verksamhet i Rimbo inom ramen för Vårdval TioHundra. Bakgrund Nuvarande organisation för Mödrahälsovård (MVC) och Barnhälsovård (BVC) verksamheten i Rimbo är följande: Husläkarmottagningen Rimbo/Edsbro har sedan länge i sitt uppdrag att ansvara för och driva BVC verksamheten. Mödrahälsovården i Rimbo hör organisatoriskt till Vårdbolaget Tiohundra AB. Barnmorska tillhör MVC verksamheten i Familjens Hus Norrtälje stad. Barnmorskan som har uppdraget Mödrahälsovård och är stationerad i Rimbo har nyligen startat med föräldrautbildningar. I de flesta fall fortsätter de nyblivna föräldrarna sin föräldrautbildning på BVC i Familjens Hus. Det blir långa resor till Norrtälje. De flesta vill ha sin utbildning på hemorten i Rimbo. Viss föräldrautbildning finns i dagens läge på BVC i Rimbo. Vid en auktorisation skall barnhälsovården bedrivas i samma hus som verksamheten för Mödrahälsovården. Resultatet blir kontinuitet i vårdkedjan under den första viktiga tiden i barnets och föräldrarnas liv. För blivande och nyblivna föräldrarna utgör kontinuitet i hela kedjan en trygghet. Birgitta Jonsson, strategisk kvalitetsutvecklare, tel e-post: Sid 2

3 Ansökan att bli godkänd utförare i kundvalet TioHundranämnden beslutade att villkorat godkänna Business Creator AB som utförare inom kundvalet Ärendet Business Creator AB har ansökt om att bli godkända som utförare i kundvalet. En del i Ditt val Bakgrund I kundvalet ingår hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering. Ansökan inkom Enligt ansökan önskar man starta verksamheten 2 månader efter beslut om godkännande. Granskningsprocessen av ansökan har följt de av förvaltningen upprättade rutinerna. Granskning och bedömning av ansökan har gjorts av avdelningschef, strategisk kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehab-ilitering, ekonom/controller, bitr chef för biståndsavdelningen, systemförvaltare samt biståndshandläggare. I granskningsprocessen ingår också en intervju med utföraren. Synpunkter I ansökan bedöms samtliga krav i Allmänna villkor 2012 kunna uppfyllas. Vid intervjutillfället representerades utföraren av företagets VD och kvalitetschef. Inför avtalsskrivning och driftstart behöver förvaltningen säkerställa att utföraren tillförsäkrat sig om ekonomiska resurser och erforderlig kompetens för uppdraget. Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare, tel e-post: Kundval TioHundra Lex Maria TioHundranämnden beslutade att häva delegerat uppdrag för Medicinskt ansvarig sjuksköterska avseende utredning och anmälan av Lex Maria ärenden till Socialstyrelsen Ärendet TioHundranämnden har sedan tidigare delegerat Medicinskt ansvarig sjuksköterska att utreda och anmäla händelser enligt Lex Maria. Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 är kommunens externa vårdgivare själva ansvariga att utreda och anmäla händelser i den vård och omsorg verksamheten bedriver. Synpunkter Socialstyrelsen har rätt att göra anmälan till åtal samt förelägga vite till verksamheter som har brustit i vården. Om Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör utredning och anmälan i stället för den externa vårdgivaren blir kommunen ägare till eventuella åtal och vitesförläggande som utdöms av Socialstyrelsen. Anne Hallbäck, MAS, tel e-post: Sid 3

4 Munvårdsbedömning TioHundranämnden beslutade att teckna överenskommelse med landstinget avseende munvårdsbedömningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar Ärende Syftet med överenskommelsen är att förtydliga det för landstinget och kommunen gemensamma ansvaret för uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning). Den uppsökande verksamheten ingår som en del i tandvårdstödet för vissa äldre och funktionshindrade, som infördes den 1 januari Den berättigade ska få minimerat besvär från tänder och munslemhinna, bibehålla relevant tuggförmåga och utseende. Munhälsotillståndet ska inte försämra allmäntillståndet och inte ge upphov till utökat omvådnadsbehov. Grunden för överenskommelse utgörs av: Tandvårdslag 1985:125 Tandvårdsförordning 1998:1338 Svenska Kommunförbundets cirkulär och skrivelser 1998:209 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade m.fl.. Socialstyrelsens meddelandeblad 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner primärvård och tandvård. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 07:39 Munvård för äldre och funktionshindrade. Anne Hallbäck, MAS, tel e-post: Lokala riktlinjer Vuxna med Aspergers syndrom TioHundranämnden beslutade att fastställa lokala riktlinjer för Vuxna med Aspergers syndrom. Ärendet Fastställande av lokala riktlinjer för personer med Aspergers syndrom. De lokala riktlinjerna bygger på det Regionala vårdprogrammet ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna som togs fram 2010 av Stockholms läns landsting. Bakgrund Habiliteringscenter larmade till beställaren att det var svårigheter för personer med Aspergers syndrom att få adekvat stöd i vård-/omsorgs- samt myndighetskontakter. Personerna som ofta utretts och fått diagnos i vuxen ålder upplevs ha svårt att på ett samlat sätt få till stånd adekvata stödinsatser. Personer med autismspektrumtillstånd med normal begåvningsnivå, såsom Aspergers syndrom, utgör en större grupp i samhället än personer med autismspektrumtillstånd tillsammans med utvecklingsstörning. Behoven hos grupperna skiljer sig delvis åt. Personer med t.ex. Aspergers syndrom kan ofta, med rätt stöd och anpassning, fungera självständigt i arbete, boende etc. som vuxna. Forts nästa sida Sid 4

5 I Regionala vårdprogrammet beskrivs att kunskapen om dessa funktionshinder är relativt ny och nya behov manifesteras kontinuerligt allteftersom kunskapen i befolkningen ökar. Trycket på utredningar ökar successivt och därmed också efterfrågan på evidensbaserade insatser. Inom detta stora och komplexa område utgör vårdprogrammet en kunskapskälla som fångar upp väsentliga frågeställningar och behov hos de grupper som programmet omfattar. Vårdprogrammet har tagits fram i samverkan med sak kunniga, leverantörer och beställare samt patientorganisationer. Vårdprogrammet tydliggör att ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd ofta förekommer samtidigt. Programmet visar att behovet av insatser varierar lika mycket mellan individer med samma diagnos som mellan dem som har olika diagnoser. Vårdprogrammet har genomgående fokus på patienten och tydliggör behov av samordning, helhetssyn och långtidsperspektiv. Det innehåller väl genomarbetade rekommendationer som på ett grundläggande sätt kommer att bidra till en kunskapsbaserad och likvärdig vård. I vårdprogrammet tydliggörs evidens och aktuella kunskaper för dels utredning och diagnostisering samt olika stödinsatser efter diagnos. Med Vårdprogrammet som bas tog beställaren initiativet att samla en arbetsgrupp lokalt i Norrtälje, med bred representation av olika vård och omsorgsgivare samt andra berörda myndigheter. I arbetgruppen deltog representanter från habiliteringscenter, psykiatrin, habilitering och handikapp, primärvården, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen samt beställaren. Syftet med arbetet var att dels göra vårdprogrammet och dess olika delar väl kända samt att ta fram lokala riktlinjer kring de delar som upplevs som otydliga eller problematiska av vårdgivarna. Arbetsgruppen har inbjudits till möten vid sammanlagt 5 tillfällen våren och hösten En kartläggning har gjorts angående antal personer med diagnos Aspergers syndrom som har kontakt med habiliteringen och vilka olika frågeställningar som framkommit av dessa. Övriga vårdgivare och myndigheter har utifrån vårdprogrammet inbjudits att lyfta frågor som behöver tydliggöras. Under arbetsgruppens möten har också vissa frågor kring mottagande av personer samt samordning kring utredningsuppdraget kunna tydliggöras. Föreliggande förslag till lokala riktlinjer syftar till att tydliggöra det som lyfts av vårdgivarna samt trycka ansvaret hos vårdgivare och myndigheter att erbjuda individualiserade insatser i samverkan. Ett modell för ett tydligare ansvar för samverkan kring individen har också arbetats in i de lokala riktlinjerna. Efter samråd med det kommunala handikapprådet har intresseorganisationernas synpunkter arbetats in. Synpunkter De lokala riktlinjerna för vuxna med Aspergers syndrom är framtagna med utgångspunkt från de Regionala riktlinjerna. Fokus ligger på de insatserna som erbjuds efter diagnos och presenterar en modell för ett tydligare ansvar för samverkan kring individen. Britt-Marie Ekström, chef biståndsavdelningen, tel e-post: Britt Stålhandske, tel e-post: britt. Sid 5

6 Delårsrapport 2 år 2012 TioHundranämnden föreslås beslutade att med godkännande överlämna delårsrapport 2 per sista augusti till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen. Ärendet Tiohundranämndens förvaltning presenterar delårsrapport 2. Bakgrund Förvaltningen presenterar delårsrapport 2, enligt direktiv från kommunstyrelsen. Synpunkter Förvaltningens förslag är att godkänna Delårsrapporten 2 för år Förslag till beslut om ytterligare återgärder för ekonomi i balans 2012 presenteras i särskilt ärende som behandlas på nämndens sammanträde 27 september. Sammanfattning från delårsrapport 2 TioHundranämnden TioHundra är ett för Sverige unikt samverkansprojekt som syftar till att utveckla hälsa, vård och omsorg i Norrtälje kommun genom att skapa bättre helhetslösningar för den enskilda individen. Syftet kan sammanfattas enligt följande: Genomföra riktade folkhälsoinsatser Finansiera, planera och prioritera vård- och omsorgsinsatser från olika leverantörer av vård och omsorg med utgångspunkt från behoven hos: Barn/unga och deras vårdnadshavare, personer som befinner sig i livets mitt och äldre Bedriva myndighetsutövning Styra, stödja, samordna, utveckla och följa upp de samlade verksamheterna inom hela TioHundra Sammanfattning - Viktiga händelser Resultatet för perioden uppgår till -18,3 mnkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -15,3 mnkr för kommunen samt -3 mnkr för landstinget. Prognosen för helåret uppgår till -25,7 mnkr, kommunen -14,5 mnkr och landstinget -11,2 mnkr. Förvaltningschefen har slutat och kommundirektören Per Nordenstam har gått in som tf förvaltningschef, rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef pågår. Omsorgsindex (OPI) fastställdes och landade på 3%, i jmf med budgeterat 2,1%. Detta innebär ytterligare kostnader på 8mnkr på årsbasis. Norrtälje har en äldreomsorg som är 52,2 mnkr billigare än motiverat jämfört med standardkostnaden. Norrtälje har en hög andel personer som är 65 år och äldre och likaså en hög andel som är 80 år och äldre. Äldreomsorgen är den verksamhet i kommunen som har lägst kostnader i jämförelse med standardkostnaden. När det gäller kostnaden för särskilt boende för äldre är standardkostnaden för Norrtälje 9% under standardkostnaden för riket, enligt Socialstyrelsens räkenskapssammandrag som present-erades Resultatet från de nationella öppna jämförelserna gällande äldreomsorg och brukarenkäten om särskilda boenden för äldre visar att Norrtälje kommun har förbättrat sin placering i länet från plats sex år 2009, till första plats år 2011 när det gäller brukarnas samlade omdömen om särskilda boenden. Per Nordenstam, tf förvaltningschef tel e-post: Sid 6

7 2012 års Deltapris till Rimbo badhus Marie-Louise Asp och Erika Bergerfelt tar emot utmärkelsen från Hans Andersson, ordförande Kommunala Handikapprådet på kommunfullmäktiges möte. Juryns motivering: Rimbo Badhus är ett badhus som är uppskattat av alla, både ung och gammal och personer med olika funktionsnedsättningar. Badhuset är lätt att hitta till, har en tillgänglig och rymlig entre belägen i markplan. Personalen är trevliga och tillmötesgående och har goda kunskaper när det gäller olika personers funktionsnedsättningar vilket gör badandet friktionsfritt och lättsamt för dessa grupper. Lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Om Deltapriset Deltapriset är ett hederspris och delas årligen ut till en fastighetsägare eller näringsidkare i kommunen som bidragit med ökad tillgänglighet i sina lokaler för personer med funktionsnedsättning. Vinnaren utses av Handikapprådet och har delats ut i Norrtälje kommun sedan Tidigare vinnare av Deltapriset 2011 ICA i Älmsta 2010 Go cart för alla i Malsta 2009 Oscars brygga - Tranviks naturreservat 2008 DUKA i Norrtälje stad Hans Andersson, ordförande i rådet, tel e-post: Tomas Sjöberg, tel e-post: Sid 7

8 THN NYTT Föreläsning för personal inom vård och omsorg Hur är det att leva med diagnosen Aspergers syndrom? 1 okt 9 obe r Datum: Fredagen den 19 oktober Tid: Plats: Kommunhuset Ankaret, Estunav. 14, Norrtäljesalen Anmälan: Kontaktcenter, tel eller via växel Kort om innehållet: En beskrivning av vad diagnosen Aspergers syndrom innebär och konsekvenser. En inblick i hur det är att leva med Aspergers syndrom och vad som händer på insidan när utsidan är svår att tyda samt en presentation av de lokala riktlinjerna Vuxna med Aspergers syndrom. Våra föreläsare: Carolina Lindberg, handledare, utbildare och föreläsare inom området. Jill Söderlund, själv tidigt diagnostiserad, har en tvåårig informatörsutbildning och erfarenhet av föreläsningar i både stor och liten skala. Jill anlitas kontinuerligt av Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting och olika uppdragsutbildningar. Britt-Marie Ekström, chef Biståndsavdelningen, TioHundraförvaltningen berättar om våra lokala riktlinjer Tips: På vår hemsida tiohundraprojektet.se under fliken nyheter/föreläsning Aspergers finns dels de lokala riktlinjerna samt det Regionala Vårdprogrammet som du kan skriva ut! Hittar du inte? kontakta oss! Föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sid 8

9 THN NYTT FaR - fysisk aktivitet på recept Visste du att... det via friskvardslotsen.se finns en bra länk som tipsar om olika friskvårdsaktiviteter som erbjuds i Norrtälje kommun. Vissa av dem har ledare som är FaR utbildade vilket innebär att de tar emot recept på Fysisk aktivitet. Margareta Oswald, MAR tel e-post: Svårt att hitta till vår hemsida? Det har inkommit synpunkter på att det är svårt att hitta vår hemsida. Det finns två vägar - via norrtalje.se under Omsorg och hjälp eller direkt tiohundraprojektet.se Ni som har avtal med TioHundranämnden - hör av er så länkar vi gärna till nyheter på er hemsida som rör era verksamheter i Norrtälje. Hör av er till Marina Filipsson så berättar hon mer. Marina Filipsson, kommunikationsansvarig tel e-post: Sid 9

10 Teamet för anhörigstöd Vi som arbetar som anhörigstödjare finns till för att stärka dem som är anhörig till en person som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk eller äldre. Inom anhörigstöd erbjuder vi våra målgrupper olika former av stöd, det kan vara enskilda samtal, deltagande i anhöriggrupper eller att gå på tematräffar som vi anordnar i samverkan med olika organisationer i kommunen. Vill du som är utförare veta mer om de olika stödformerna, ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer. Kerstin Söderquist, enhetschef anhörigstöd tel e-post: Utveckling av invånartjänster inom 1177 tillsammans med Vårdguiden Nu pågår en process som handlar om att utveckla invånartjänsterna inom 1177 tillsammans med Vårdguiden. Redan idag driver Stockholms läns landsting "Mina vårdkontakter" för hela landets räkning. Där kan man på ett enkelt sätt bland annat hålla kontakt med sina vårdgivare och ha koll på sina recept och mediciner. CeHis (Center för ehälsa i samverkan) överväger nu att be Stockholms läns landsting att åta sig utvecklingen av samtliga invånartjänster. Parallellt med detta lägger nu Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram ett förslag till beslut för de förtroendevalda om att åta sig uppdraget från CeHis om ett nationellt ansvar. Tanken är att de båda koncepten ska gå samman till ett gemensamt koncept. Genom ett samgående ska fler och bättre e-tjänster för invånarna kunna utvecklas. Nästa steg i processen handlar om att ett avtal ska beslutas av CeHis styrelse, som arbetar på uppdrag av landets regioner och landsting. Detta väntas ske i oktober. Om ett avtal skrivs kan den nya organisationen börja arbeta från årsskiftet. Läs mer om förslaget: Sid 10

11 Info från HSN NYTT Sjukvårdsrådgivning med tolk testas Vårdguiden startar under hösten ett pilotprojekt med sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska.piloten kommer att pågå mellan den 3 oktober och den 28 februari. Det är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Under pilottiden kommer sjukvårdsrådgivning med tolk på telefon erbjudas på arabiska och somaliska alla dagar mellan Varje språk har eget telefonnummer. Rådgivningen utförs av samma sjuksköterskor som ger sjukvårdsrådgivning via Vårdguiden på telefon. Den är kostnadsfri, men samtalet kostar som ett vanligt samtal inom 08-området. Telefon till arabisktolk är och till somalisk tolk Järva är testområde Tjänsten är ett pilotprojekt och kommer att kommuniceras i ett begränsat geografiskt område, Järvaområdet. Där bor det cirka 5000 somalisktalande och cirka arabisktalande. Bland annat kommer somalisk- och arabisktalande informatörer vara ute och informera målgruppen på samlingsplatser i Järvaområdet. Husläkarmottagningar, barnavårdscentraler och mödrahälsovårdsmottagningar i Järvaområdet har fått information om tjänsten och kommer få foldrar och affischer skickade till sig i samband med att piloten startar. För tolk i samband med ett vårdbesök gäller de rutiner som finns idag vid beställning av tolk. Pilotprojektet är en sjukvårdsrådgivningstjänst som erbjuds arabisk- och somalisktalande invånare i Stockholms län. Våldsutsatta kvinnor Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har tagit fram en rapport som beskriver hur Handlingsprogrammet för omhändertagandet av våldutsatta kvinnor använts inom Stockholms läns landsting sedan Bland annat konstateras att utbildningarna nått ut brett men att arbetet med barn som upplever våld behöver utvecklas. Förhoppningen är att utvärderingen ska bidra med värdefull information inför utformandet av Stockholms läns landstings nya Kunskapscentrum för våld i nära relationer. Hämta rapporten: Tredje steget inom landstingets tandvårdsstöd Den 1 januari 2013 införs ett tredje steg såväl inom det statliga tandvårdsstödet som inom det av landstinget finansierade tandvårdsstödet. Försäkringskassan är huvudman för den statliga delen och respektive landsting för den landstingsfinansierade delen. I det statliga tandvårdsstödet införs ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på preliminärt 600 kronor per halvår för förebyggande behandlingar för patienter med en sjukdom eller ett funktionshinder som riskerar att försämra tandhälsan. De flesta är patienter som lider av muntorrhet på grund av medicinering med psykofarmaka. Det tredje steget inom landstingets tandvårdsstöd ger patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning, som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling, rätt till viss tandvård till läkarvårdstaxa. Det är i huvudsak neurologiska och reumatologiska sjukdomar samt svår psykisk funktionsnedsättning som berättigar till stöd. En stor grupp är patienter med kvarvarande symptom efter stroke. Socialstyrelsen kommer under hösten 2012 att utfärda föreskrifter och mall för läkarintyg. fortsätter på nästa sida Sid 11

12 Alla journalsystem berörs av NPÖ Nu har Nationell Patientöversikt (NPÖ) börjat införas i Stockholms läns landsting. Detta innebär att vårdgivare kan ta del av varandras journaler, oavsett vilket journalsystem man använder. Förutsättningen är att man har en vårdrelation till patienten och att patienten gett sitt samtycke. Vårdgivare kan nu ta del av information från olika journalsystem och från vårdgivare i hela Sverige. Tidigare har detta enbart varit möjligt inom ett och samma journalsystem, i Stockholms läns landsting via journalsystemet Take Care. Men nu öppnas samma möjlighet oberoende av journalsystem, säger Niklas Engelhart, projektledare för NPÖ-införandet inom Stockholms läns landsting. I mitten av september startade piloten på Stockholms Geriatriken och därefter kopplas successivt fler vårdverksamheter in. Sedan tidigare är redan Capio S:t Görans Sjukhus AB och TioHundra i Norrtälje igång med NPÖ. På detta sätt försöker projektet täcka in hela vårdkedjan i piloten. Då kan både själva införandet och hur vårdgivarna använder NPÖ utvärderas på bästa sätt. Första steget är nu taget och under hösten kommer NPÖ utvecklas med fler informationsmängder samtidigt som fler verksamheter ansluts. Till en början kommer det vara möjligt att ta del av information om patientens diagnos och vårdkontakter. Från och med årsskiftet ska det också vara möjligt att följa patientens labsvar och se viss vårddokumentation. Journalsystem skiljer sig åt, men NPÖ visar informationen så att uppgifter om patienterna redovisas på ett likartat sätt. NPÖ är ett enkelt webbaserat verktyg, och användarna samt de lokala stödpersonerna hos vårdgivarna kommer att få utbildning under själva införandeperioden. Vårdpersonalen får en tydligare bild över patientens vårdhistoria, berättar Ann Fjellner, överläkare och medicinsk rådgivare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det övergripande målet med NPÖ är att minska risken för felbehandlingar genom att möjliggöra snabbare informationsutbyte mellan vårdgivare. Vårdgivarna får genom NPÖ en översikt av patientens vårdinformation för att snabbt kunna ge en god och säker vård. Patienterna slipper upprepa sin vårdhistorik när de möter ny vårdpersonal. NPÖ blir en viktig pusselbit i vårdgivarnas eget patientsäkerhetsarbete och ger ett bättre beslutsunderlag. För diagnos och behandling, avslutar Ann Fjellner. För att använda NPÖ krävs e-tjänstekort, medarbetaruppdrag, patientrelation och patientens samtycke. * Capio S:t Görans sjukhus och vårdgivare inom TioHundra i Norrtälje har redan infört NPÖ. * Större vårdgivare som använder journalsystemet Take Care ansluts under hösten. * Pilot för att läsa information från NPÖ från mitten av september är StockholmsGeriatriken, SLSO. Ytterligare piloter kommer att anslutas under hösten för att täcka hela vårdkedjan. * Under 2013 kommer ytterligare vårdgivare att anslutas. För mer information om NPÖ i Norrtälje kontakta: Viveka Söderbärg-Åhs, systemförvaltare, tel e-post: Marina Filipsson, kommunikationsansvarig, tel e-post: Ansvarig utgivare: Per Nordenstam, tf förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, informationsansvarig Layout: Informationsavdelningen på TioHundraförvaltningen Tel , tiohundraprojektet.se Sid 12

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Fredagen den 3 september 2010 kl 13.00-14.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

PM 2012: RV (Dnr /2011)

PM 2012: RV (Dnr /2011) PM 2012: RV (Dnr 327-2068/2011) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Rekommendation från

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor december 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förfrågningsunderlag LOV Säbo 2-3 Revidering av lokala riktlinjer för vård och

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 ig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting,

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård

Leif Klingensjö. Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Cirkulärnr: 1998:209 Diarienr: 1998/3172 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-12-21 Mottagare: Rubrik: Ersätter: 1998:165- Bilagor: Gabriella Kollander Fållby Leif Klingensjö Sektionen för Socialtjänst

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun 2016-09-30 Anne-Lie Söderlund beställarchef & tf. förbundsdirektör 160930 Mälardalsrådet Befolkning 97,5% YTA 180.000? Sommargäster som har hemtjänst

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 GRUNDÖVERENSKOMMELSE I AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING 3 OCH SAMVERKAN AVSEEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SKÅNE SYFTET MED UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, P 23 1 (4) HSN 1310-1129 Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:38 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:82 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:10 av Agnetha Boström m.fl. (MP) om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige.

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige. Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige Helena Svedberg 1 En del av Nationell ehälsa Nationell patientöversikt, NPÖ, är

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm 2011-09-20 Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, önskar med denna skrivelse beskriva vår syn på munhälsans betydelse för den allmänna hälsan hos de mest sjuka äldre. Uppdraget att stärka de mest

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans.

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. SamKom Ett Miltonprojekt i Södra Älvsborg 10 kommuner Primärvården i Södra Älvsborg Brukarorganisationer

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer