Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper"

Transkript

1 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmän information AB Lindex, som är moderbolag i Lindexkoncernen, är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg och bolagets aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolagets verksamhet framgår av förvaltningsberättelsen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU per den 31 augusti Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. AB Lindex tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som anges under avsnittet s redovisningsprinciper. har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. RR 32:05 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS/IAS-regler enligt koncernens tillämpning av dessa principer och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter s funktionella valuta är svenska kronor, som även är rapportvalutan för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, om inte annat anges. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden med avdrag för värdeminskningsavdrag och nedskrivningar i de fall det varit tillämpligt. Derivatinstrument värderas till verkligt värde. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenterats i koncernens fi n ansiella rapporter, om inte annat framgår. Väsentliga uppskattningar och bedömningar Vid upprättande av de fi n ansiella rapporterna i enlighet med IFRS förutsätts att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om den bransch som Lindex verkar inom och som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa bedömningar och antaganden används sedan för att bestämma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Bedömningarna och antagandena ses över regelbundet och effekten på redovisade belopp redovisas i resultaträkningen. Styrelsen och företagsledningen har tillsammans identifi erat några områden som kan få särskild betydelse vid bedömning av koncernens resultat och ställning. Utvecklingen inom dessa områden, vilka listas nedan, följs löpande av företagsledningen och styrelsens revisionskommitté. Varulager Varulagret utgör en betydande del av koncernens tillgångsmassa och värdet på varulagret följs och omprövas löpande utifrån bland annat innevarande volym, prognostiserad försäljning, framtida inleveranser och varulagrets sammansättning. Varulagret följs även löpande ut ifrån marknader, affärsområden och varugrupper. Skatter Värdet av underskottsavdrag och avdragsrätten på gjorda värdeöverföringar till det tyska dotterföretaget omprövas löpande. Utvecklingen av pågående processer inom Skatteverket och domstolsväsendet ligger bland annat till grund för bedömningen. Det totala belopp som koncernen intäktsfört som följd av rättsprocesser uppgår till cirka 200 Mkr. För ytterligare information om skatter, se förvaltningsberättelsen och not 12. Goodwill och varumärken Beaktat koncernens framtida prognoser och strategi gör styrelsen och företagsledningen bedömningen att redovisade värden på goodwill och varumärken väl försvaras av koncernens kommande intjäning. Pensionsåtaganden Redovisade pensionsavsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner baseras på aktuariella beräkningar som utgår från antaganden om diskonteringsränta, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, framtida löneökningar, inflation samt demografiska förhållanden. De bedömningar som görs avseende dessa antaganden påverkar värdet av den totala pensionsförpliktelsen och större förändringar i bedömningarna skulle kunna påverka koncernens resultat och ställning. Detsamma gäller för en förändrad bedömning beträffande huruvida pensionsförsäkringar i Alecta ska redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan eller ej. Rapportering för segment Lindex primära segment var tidigare fördelat på de geografiska marknaderna Norden respektive Tyskland baserat på likheter och olikheter i marknadernas köpbeteende, utbud samt konkurrensbild. Under 2006/2007 avvecklades verksamheten i Tyskland. Den återstående marknaden, Norden, är i grunden föremål för samma typ av möjligheter och risker varför ytterligare uppdelning av detta segment ej har gjorts. s sekundära segment har fördelats på affärsområden. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

2 forts. not 1 Avvecklade verksamheter En avvecklad verksamhet är en del av koncernen som antingen har avvecklats, avyttrats eller som klassifi cerats som innehav för försäljning. En avvecklad verksamhet utgör antingen en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område, en del av en enda samordnad plan för att avyttra en självständig rörelsegren eller ett geografiskt område, eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att säljas vidare. Konsolideringsprinciper Lindex koncernredovisning omfattar moderbolaget AB Lindex och samtliga bolag i vilka AB Lindex besitter rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i Lindex koncernredovisning från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen samt tillkomman de kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Det eventuella överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar och eventualförpliktelser, redovisas som koncernmässig goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Utländsk valuta Transaktioner samt tillgångar och skulder i utländsk valuta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernbokslutet används sedan svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs och eventuella effekter som uppkommer som en följd av valutakursförändringar redovisas inom rörelseresultatet. Omräkning av utländska verksamheters fi nansiella rapporter Vid omräkning av utländska dotterföretags bokslut till svenska kronor för intagande i koncernbokslut används dagskursmetoden. Resultaträkningarna har omräknats till en genomsnittskurs, som baseras på valutakursen den sista dagen i varje månad. Balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkningen av balansräkningarna förs direkt till eget kapital och påverkar följaktligen inte årets resultat. Intäkter Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. s nettoomsättning består av intäkter från butiksförsäljning och utgörs vanligen av kontant betalning eller betalning med kreditkort. Dessa intäkter redovisas i samband med försäljning/leverans till kund. Nettoomsättningen och kostnaderna för handelsvaror har reducerats med belopp som återbetalas till kund vid utnyttjande av så kallat öppet köp. Vidare reduceras intjäningen med kundens möjlighet att i framtiden nyttja upparbetade poäng inom Lindex Club som betalningsmedel. Samlad erfarenhet och försäljningsstatistik används för att bedöma och reservera för kommande returer och poängutnyttjande, och bedömningen görs vid tidpunkten för försäljningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar består av inventarier på kontor och i butik samt datorer. Vidare inkluderar materiella anläggningstillgångar investeringar hänförliga till den nya distributionscentralen (DC). Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på om den utgör en separat komponent eller ej, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande nyttjandeperioder: Butiksinventarier 5 år Övriga inventarier 5 år Datorer 3 år Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar utgörs av koncernmässig goodwill uppkommen i samband med företagsförvärv, inkråmsgoodwill, varumärken, hyresrätter samt datasystem. Utgifter för datasystem, som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för koncernens räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar, som efter ett år överstiger kostnaden. Internt upparbetade utgifter som är direkt sammankopplade med identifi erbara och unika datasystem, som kontrolleras av koncernen och som har troliga ekonomiska fördelar, balanseras också som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader. Datasystem omklassifi cerades under 2005/2006 från materiell anläggningstillgång till immateriell tillgång. Anläggningstillgångar delas in i sådana som har en bestämbar nyttjandeperiod och sådana som har en obestämbar nyttjandeperiod. Goodwill och Lindex-varumärket har bedömts ha en obestämbar nyttjandeperiod, vilket motiveras av att varumärket Lindex funnits i över 50 år och verksamheten även framöver kommer att drivas under detta varumärke och koncept. Dessa tillgångar har därför inte belastats med löpande avskrivningar. Goodwill och varumärken redovisas därmed i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Övriga immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Hyresrätter 5 år Affärssystem/datasystem 7 år 16 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

3 forts. not 1 Nedskrivningar Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen samt vid indikation om värdenedgång avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskningen, närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det fi n n s separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Leasing Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassifi ceras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen som rörelsekostnad linjärt över leasingperioden. Samtliga Lindex innevarande leasingkontrakt har klassifi cerats som operationell leasing och avser i allt väsentligt lokalhyror. Finansiella tillgångar och skulder och andra finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar och derivat. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat. En finansiell tillgång eller fi n ansiell skuld tas upp i balansräkningen när Lindex blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen det datum då Lindex förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på den initiala kategoriseringen under IAS 39 (se nedan). Vid varje rapporteringstillfälle utvärderas huruvida det föreligger några objektiva indikationer på att en finansiell tillgång är i behov av nedskrivning. Likvida medel och kortfristiga placeringar Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel och kortfristiga placeringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder Leverantörsskulderna har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Låneskulder Låneskulder omfattar huvudsakligen räntebärande skulder till kreditinstitut. Låneskulderna redovisas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde. Räntekostnaderna periodiseras och redovisas löpande i resultaträkningen enligt effektivräntemetoden. Derivatinstrument Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt, optioner och swapar, som används för att täcka risker för förändringar i valutakurser och elpriser (se not 17 för ytterligare beskrivning av koncernens fi n ansiella risker). Valuta- och elderivat avser säkringar av prognostiserade flöden, det vill säga kassaflödessäkringar. Samtliga derivatinstrument redovisas till verkligt värde vid anskaffningstillfället och därefter. Derivat med positiva värden redovisas som kortfristiga tillgångar i balansräkningen och derivat med negativa värden som kortfristiga skulder. Förändringar i marknadsvärdet redovisas under rubriken Säkringsreserv i eget kapital till den del derivatet uppfyller kraven för säkringsredovisning. Resultatet av säkringen redovisas i rörelseresultatet i samband med realisering av de underliggande kommersiella fl ö dena genom att säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där möta och matcha resultateffekterna från den säkrade transaktionen. Realiseringen av derivatet inträffar därmed i samband med försäljning av varor i butik och effekten ingår i bruttovinsten. Derivat som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning marknadsvärderas och förändringen i värde redovisas direkt via resultaträkningen som handelsvaror och övriga externa kostnader. Merparten av koncernens derivat kvalificerar sig för säkringsredovisning. Om den säkrade transaktionen inte längre förväntas inträffa, upplöses säkringsinstrumentets ackumulerade vinster eller förluster omedelbart mot resultaträkningen i enlighet med principerna beskrivna ovan om derivatinstrument. Varulager Varulagret utgörs av kläder, kosmetik och accessoarer för vidareförsäljning. Värdering sker enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet utgörs av vägda genomsnittspriser. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för uppskattade kostnader för att åstadkomma en försäljning. Fordringar Fordringar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar efter individuell prövning. Avsättningar Avsättningar avser huvudsakligen omstruktureringsprojekt, uppskjutna skatteskulder samt pensionsåtaganden. Avsättningar redovisas när koncernen har en befi ntlig legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Avsättningar klassifi ceras som långfristig alternativt kortfristig skuld beroende på om åtagandet bedöms bli reglerat inom tolv månader. Skatt Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt baseras på årets skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader, vilka medför eller reducerar skatt i framtiden. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

4 forts. not 1 med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar, hänförliga till skattemässiga underskott och avdragsgilla temporära skillnader, redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att fi n n a s tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna och underskottsavdragen kan utnyttjas. Uppskjuten skatt redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen förutom i de fall de avser transaktioner vilka redovisats direkt mot eget kapital, då även eventuell skatteeffekt redovisas direkt mot eget kapital. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas, då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av till exempel löner, betald semester, betald sjukfrånvaro samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassifi ceras dessa som förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsättningar för förpliktelser relaterade till ersättningar efter avslutad anställning uppkommer då förpliktelserna är förmånsbestämda. Dessa förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt, enligt så kallad projected unit credit method. Beräkning sker årligen för koncernens förmånsbestämda planer med hjälp av extern aktuarie. Avsättningen i balansräkningen utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna med justering för oredovisade aktuariella vinster och förluster. Aktuariella vinster och förluster uppkommer huvudsakligen vid förändringar av de aktuariella antagandena samt vid skillnader mellan de aktuariella antagandena och det faktiska utfallet. Den del av de ackumulerade belopp som överstiger tio procent av det högsta av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas marknadsvärde, den så kallade korridoren vid föregående års utgång, redovisas i resultatet för den förväntade genomsnittliga tjänstgöringsperioden för de personer som omfattas av planen. För alla förmånsbestämda planer består den aktuariella kostnaden, vilken belastar resultatet med kostnad för tjänstgöring under innevarande period, av räntekostnad, kostnad för tjänstgöring under tidigare perioder samt amortering av aktuariella vinster och förluster. Skatt som utgår på pensionskostnader, exempelvis särskild löneskatt på pensionskostnader, har beaktats vid omräkningen ovan, vilket är i enlighet med URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Inom Lindexkoncernen fi n n s ett antal svenska medarbetare som har förmånsbestämda ITP-planer med fortlöpande utbetalningar till Alecta. ITP-planen, som är finansierad genom försäkring i Alecta, är en förmånsbestämd pensionsplan. Den omfattar fl e ra arbetsgivare. För denna pensionsplan innebär det att ett företag som huvudregel ska redovisa sin proportionella andel av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsplanen. I redovisningen ska även upplysningar lämnas enligt kraven om förmånsbestämda pensionsplaner. Då erforderliga uppgifter för närvarande inte kan erhållas av Alecta, redovisas dessa pensionsåtaganden som en avgiftsbestämd plan enligt punkt 30 i IAS 19. Detta innebär att inbetalda premier till Alecta löpande redovisas som kostnad. s utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period de uppstår. Lindex betalar fastställda avgifter till separata juridiska enheter och har därmed inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Aktierelaterade ersättningar Lindex tillämpar IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 gör skillnad på ersättningar som regleras med kontanter och ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument. De program som är aktuella för Lindex avser det sistnämnda. Vid aktiebaserad ersättning ska marknadsvärdet bestämmas vid tilldelnings-/förvärvsdagen och bokföras som kostnad över intjänandeperioden mot eget kapital. Tillkommande sociala avgifter redovisas som skuld med löpande omvärdering enligt URA 46 (Uttalande av Redovisningsrådets akutgrupp). Två olika program finns idag som berör Lindex, ett där Lindex beslutat att ställa ut optioner och ett där Cevian Capital har erbjudit vissa anställda att förvärva optioner. Lindex program har inte haft någon påverkan på räkenskaperna 2006/2007, då tilldelning av optioner inte heller skett under detta räkenskapsår. Tilldelning kommer eventuellt att ske under Cevian Capitals program har inte heller påverkat räkenskaperna 2006/2007, då optionerna förvärvats av berörda personer till marknadsvärde. För ytterligare information hänvisas till not 7. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod i överensstämmelse med IAS 7 Cash Flow Statements. Likvida medel i kassafl ö desanalysen inkluderar kortfristig inlåning i bank. Utdelning Utdelning till AB Lindex aktieägare redovisas som skuld i koncernens fi n a nsiella rapporter under den period då utdelningen fastställs av AB Lindex aktieägare. s redovisningsprinciper tillämpar Årsredovisningslagen och RR 32:05 Redovisning för juridiska personer och av den följer att moderbolaget tilllämpar i huvudsak de principer som är gällande för koncernen med nedan redovisade undantag. tillämpar även RR 32:06 för de undantag i tillämpningen av IAS 39 som avser redovisning och värdering av finansiella garantiavtal till förmån för dotterföretag. Immateriella anläggningstillgångar I moderbolaget tillämpas avskrivning enligt plan på goodwill och varumärken, vilket inte görs i koncernredovisningen. Avskrivning sker linjärt över 20 år. Varumärken och goodwill återspeglar den långsiktiga styrkan i Lindex verksamhet, vilket motiverar avskrivningstiden på 20 år. Obeskattade reserver De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden som en del av de obeskattade reserverna. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA 7. Pensioner s pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på Tryggandelagen. Tillämpning av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. 18 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

5 forts. not 1 Säkringsredovisning tillämpar från och med innevarande räkenskapsår RR 32:05 och av den följer att fi n ansiella instrument redovisas och värderas i enlighet med IAS 39. För moderbolaget har detta inneburit att ingångna derivatinstrument, till skillnad från enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, marknadsvärderas under löptiden samt att resultatet av ingångna säkringar redovisas vid en senare tidpunkt än tidigare. Jämförelseåret har räknats om till de nya principerna. Nya och ändrade IFRS-standarder och -tolkningar som kommer att tillämpas under kommande perioder International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder, vilka vid utfärdandet av denna årsredovisning ännu ej trätt ikraft och vilka bedöms kunna vara aktuella för Lindex: Ändring i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare. Ändring i IAS 23 Lånekostnader Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Standarden träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare. IFRS 8 Operativa segment* Standarden träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. IASBs International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) har givit ut nedanstående nya tolkningar, vilka ännu inte trätt i kraft: IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar Tolkningsuttalandet träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 november 2006 eller senare. IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag* Tolkningsuttalandet träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 mars 2007 eller senare. IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram Tolkningsuttalandet träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2008 eller senare. Lindex initiala bedömning är att de nya standarderna och tolkningarna, förutom IFRS 8 Operativa segment, inte bedöms få någon väsentlig påverkan på Lindexkoncernens finansiella rapporter. Avseende IFRS 8 utreds för närvarande vilken påverkan denna kommer att ha för koncernens framtida rapportering av segment. * Ännu ej godkänd av EU för tillämpning. Not 2 Segmentsredovisning Lindex primära segment var tidigare fördelat på de geografiska marknaderna Norden respektive Tyskland. Under 2006/2007 avvecklades verksamheten i Tyskland och därmed utgörs den kvarvarande verksamheten av det primära segmentet Norden. Lindex definition av Norden inkluderar förutom huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland även de baltiska staterna. Ytterligare information om den avvecklade verksamheten återfinns i not 3. s sekundära segment utgörs liksom tidigare av affärsområden. Damunderkläder 1) Barnkläder Damkonfektion Summa Sekundärt segment 2006/ / / / / / / /2006 Nettoomsättning Tillgångar Investeringar ) Inkluderar kosmetik. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

6 Not 3 Avvecklad verksamhet Lindex styrelse beslutade under räkenskapsåret att avveckla den tyska verksamheten och per den 31 augusti 2007 var samtliga butiker i Tyskland stängda. Nedan följer en sammanställning över resultat- och balansräkning avseende Lindex tyska verksamhet. 2006/ /2006 Resultaträkning, tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter Årets resultat Av årets resultat är 91 Mkr hänförliga till avvecklingen av verksamheten och 43 Mkr är hänförliga till driftsresultat från butiksrörelsen Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Finansiella tillgångar Övriga kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga avsättningar Leverantörsskulder 2245 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder / /2006 Kvarvarande Avvecklad Total Kvarvarande Avvecklad Total verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten investeringsverksamheten fi n a nsieringsverksamheten Årets nettokassafl ö de Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

7 Not 4 Koncernintern försäljning Per den 1 september 2006 överförde AB Lindex genom en inkråmsöverlåtelse den svenska butiksverksamheten till dotterföretaget Lindex Sverige AB. Överlåtelsen inkluderade tillgångar och skulder hänförliga till butiksverksamheten och genomfördes till bokförda värden. s verksamhet efter transaktionen utgörs främst av koncerngemensamma funktioner. Koncerninterna transaktioner i moderbolagets resultaträkning inkluderar intäkter från försäljning av varor till dotterföretag. Övriga rörelseintäkter avser huvudsakligen utallokering av koncerngemensamma kostnader till övriga koncernföretag. Lindex H.K. Ltds samt Shanghai Lindex Consulting Company Ltds försäljning till moderbolaget uppgick till 110 (113) Mkr. Not 5 Revisionsarvode Arvode till Öhrlings PricewaterhouseCoopers för revision och revisionsnära tjänster utgick under verksamhetsåret med (2 405) tkr och övriga ersättningar med (1 866) tkr. Not 6 Leasingavgifter avseende operationell leasing och moderbolaget har ingått hyresavtal avseende butiker och kontor med följande hyresåtaganden. För de hyresavtal som är omsättningsbaserade anges endast avtalad bashyra. Dessutom har koncernen och moderbolaget leasingavtal för bland annat inventarier och kontorsutrustning / / / /2006 Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter 2007/ / / / / /2013 och senare / / / /2006 Räkenskapsårets leasingintäkter Leasingintäkterna består av hyresintäkter för andrahandsuthyrning av lokaler. Not 7 Kostnader för ersättningar till anställda 2006/ /2006 Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav pensionskostnader) ersättningar (varav pensionskostnader) (15 936) (33 165) Dotterföretag (51 875) (21 522) (67 811) (54 687) s pensionskostnad (exklusive sociala kostnader) för verkställande direktören uppgår till (1 367) tkr. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

8 forts. not 7 Styrelse och VD (varav tantiem o. dyl.) Övriga anställda Totalt 2006/ / / / / /2006 Moderbolag AB Lindex ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag Lindex Sverige AB, Sverige ( ) ( ) ( ) ( ) Lindex AS, Norge ( ) (83) ( ) (83) Lindex Oy, Finland 1) ( ) (264) ( ) (264) Lindex H.K. Ltd, Hongkong ( ) ( ) ( ) ( ) Shanghai Lindex Consulting Company Ltd ( ) ( ) ( ) ( ) Lindex GmbH, Tyskland ( ) (82) ( ) (82) Lindex s.r.o, Tjeckien ( ) ( ) ( ) ( ) Summa ( ) (429) ( ) (429) 1) Inkluderar även Estland, Lettland och Litauen. Ersättningar till styrelse, verkställande direktör, koncernledning och andra ledande befattningshavare Övriga Aktie- Ersättning Styrelse- Rörlig ersättningar relaterade för kommitté- Belopp i tkr Grundlön arvode 1) ersättning och förmåner ersättningar Pensioner arbete 1) Summa Conny Karlsson, styrelseordförande Styrelseledamöter: Monika Elling Nora Förisdal Larssen Christer Gardell (vice styrelseordförande) Bengt Larsson Lars Otterbeck Emma Wiklund Arbetstagarrepresentanter (2 st) Lars Förberg 2) Summa styrelsearvode Göran Bille, verkställande direktör Koncernledning (6 st) Andra ledande befattningshavare (9 st) 3) Summa ersättningar till VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare Summa ersättningar till styrelse, VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare ) Styrelsearvode samt ersättning för kommittéarbete har beräknats baserat på räkenskapsår medan årsstämman fastställer styrelsearvode/ersättning för kommittéarbete per kalenderår. 2) Avgick från styrelsen vid årsstämman den 19 december ) Andra ledande befattningshavare utgörs av landschefer, affärsområdeschefer, IT-chef samt logistikchef. Ovanstående tabell visar ersättningar som utgått till styrelse, VD, koncernledning samt andra ledande befattningshavare. Utöver detta har Lindex haft tillkommande kostnader för ersättningar till VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare i form av arbetsgivaravgifter samt löneskatt. Totala kostnader för löner, ersättningar och förmåner, inklusive arbetsgivaravgifter, uppgick under året till tkr. Totala kostnader för pensioner, inklusive löneskatt, uppgick under året till tkr. 22 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

9 forts. not 7 Styrelsen Lindex styrelse har utsett en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande Conny Karlsson samt ledamoten Bengt Larsson. Utskottet har till uppgift att utarbeta förslag till styrelsen gällande principer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för företagsledningen. Styrelsearvodet uppgick för verksamhetsåret till (1 688) tkr, varav arvode till ordföranden uppgick till 400 (367) tkr och arvode till övriga ledamöter till (1 321) tkr. Utöver styrelsearvode har ersättning för kommittéarbete utbetalats om 300 (233) tkr. Till ledamot Bengt Larsson, B Larsson Senior Adviser HB, har i konsultarvode utbetalats 13 (97) tkr. Till ledamot Conny Karlsson, Conny Karlsson Securera AB, har i konsultarvode utbetalats 0 (100) tkr. Ledamot Emma Wiklund har från Mikas Stockholm AB, där hon inte är delägare, uppburit tkr avseende verksamhetsåret 2006/2007 för uppdrag där Lindex varit beställare. Inga övriga ersättningar har utbetalats utöver vad årsstämman beslutade den 19 december VD och övriga personer i koncern- och företagsledning Lönesättningen för den verkställande direktören (VD) Göran Bille, består av en fast grundlön uppgående till (4 350) tkr. VD har dessutom från och med 2006/2007 en rörlig komponent, så kallad bonus, i sin ersättningslösning. Bonusen kan maximalt uppgå till två månadslöner, men för räkenskapsåret har ingen bonus betalats ut. Bonusen utfaller om specifika, fi n ansiella måltal uppnås och ingår som en del av det aktierelaterade optionsprogram som beslutades om på en extra bolagsstämma den 26 juni 2006 (se nedan). VD innehar per den 31 augusti ( ) köpoptioner utställda av Cevian Capital. Pensionsåldern för VD är 60 år. VD omfattas av allmän pension. Därutöver inbetalas extra pensionspremier uppgående till 30 procent av den pensionsgrundande lönen. I den pensionsgrundande lönen ingår grundlön samt semestertillägg. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under tolv månader samt ett avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Lönesättningen för övriga personer i koncern- och företagsledning består av en fast del, grundlön, och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. För personer i koncern- och företagsledning kan bonusen uppgå till maximalt fyra månadslöner. Grundlön för de 15 personer, utöver VD, som under året ingått i koncern- och företagsledningen har utgått med (14 980) tkr. Utöver detta uppgick kostnaden för uppsägningslöner och avgångsvederlag till (0) tkr. Bonus har utgått med 0 (3 568) tkr. Koncern- och företagsledning omfattas av allmän pension. Utöver detta inbetalas pensionspremier avseende individuellt avtalad tillläggspension. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under månader. Aktierelaterade optionsprogram Optioner utställda av Lindex På en extra bolagsstämma den 26 juni 2006 fastställdes styrelsens förslag att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare inom Lindex. Programmet omfattar tre optionsserier, med årlig tilldelning från och med 2007 och med en löptid på cirka tre år. Programmet innebär att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. Marknadsmässiga villkor definieras som marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Antalet teckningsoptioner som erbjuds maximeras till att totala premien ska motsvara bonus efter avdrag för skatt för det föregående räkenskapsåret, dock med ett tak som avgörs av antalet tillgängliga optioner. Programmet innebär att maximalt aktier kan komma att tilldelas de anställda. Optionsprogrammet har inte haft någon påverkan på räkenskaperna för 2005/2006 eller 2006/2007, då någon tilldelning inte skett. s vinst per aktie påverkas inte så länge nuvärdet av optionsrätternas lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för utställandet. Vid fullt utnyttjande av optionerna i de två kvarvarande serierna och vid en antagen teckningskurs om 138 kronor respektive 145 kronor, kommer koncernen att tillföras en emissionslikvid motsvarande 212 Mkr. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 10 Mkr för de kvarvarande två serierna under perioden Kostnaden kommer att klassifi ceras som kostnader för ersättningar till anställda. Kostnaden uppkommer vid en positiv kursutveckling och kommer att omprövas kontinuerligt under optionernas löptid. Utöver ovan kommer det vid en positiv kursutveckling att tillkomma kostnader för sociala avgifter, vilka kommer att kostnadsföras under optionernas löptid baserat på värdeförändringen. Optioner utställda av Cevian Capital I januari 2004 förvärvade dåvarande VD och majoriteten i Lindex företagsledning tillsammans optioner (omräknat efter split och inlösen) av Cevian Capital. Senare samma år förvärvade nytillträdde VDn Göran Bille samt styrelseledamoten Conny Karlsson tillsammans ytterligare optioner. Programmen löpte från den 24 januari 2004 till den 23 januari 2007 och förföll i fyra olika tidsintervall, där sista inlösendatum inföll den 23 januari Under verksamhetsåret 2005/2006 förvärvades ytterligare optioner av sammanlagt fem personer, som var nyanställda i koncernen alternativt erhållit nya positioner. Detta program löper från den 27 oktober 2005 och är identiskt med det som övriga personer i företagsledningen tidigare erbjudits med skillnaden att det löper till och med den 23 januari Optionsinnehavaren äger rätt att enligt fastställda program successivt lösa optionerna och omvandla dem till eget kapitalinstrument, aktier. Optionspriset vid förvärvstidpunkten baserades på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Antal optioner vid räkenskapsårets början Inlösta under perioden Tilldelade under perioden Antal vid räkenskapsårets slut Det genomsnittliga lösenpriset för optioner vid räkenskapsårets slut uppgår till 72,53 kronor per aktie. Inlösta optioner har inte resulterat i någon utspädningseffekt för Lindex, då omvandlingen skett mot utestående aktier ägda av Cevian Capital. Av optionerna vid räkenskapsårets utgång besitter VD 0 ( ) stycken och styrelseordförande Conny Karlsson 0 (50 000) stycken. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

10 Not 8 Sjukfrånvaro och åldersfördelning 3) Sjukfrånvaro, % 2006/ /2006 Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 2,8 4,8 Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro upp till 60 dagar, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro fördelad på kön 1) Män 1,5 2,1 Kvinnor 3,1 4,9 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori 1) 29 år 1,1 2, år 2,6 5,2 50 år 6,0 8,9 1) Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för respektive grupp. 3) Åldersfördelning, % 2) 2006/ / / / år år år Summa ) Basen för ovanstående sammanställning har ändrats från att enbart omfatta tillsvidareanställda till att från och med 2006/2007 omfatta anställda med samtliga anställningsformer. 3) I jämförelseårets siffror inkluderade moderbolaget även den svenska butiksverksamheten, vilken nu är organiserad i ett separat dotterföretag, Lindex Sverige AB. Not 9 Medelantal anställda Medelantal anställda inom koncernen framgår av nedanstående sammanställning. Medelantalet anställda har beräknats genom att antalet arbetade timmar (inklusive semester och sjukfrånvaro) ställts i relation till normal årsarbetstid i respektive land. 2006/ /2006 Medelantal Varav Medelantal Varav anställda män anställda män Moderbolag AB Lindex, Sverige Dotterföretag Lindex Sverige AB, Sverige Lindex AS, Norge Lindex Oy, Finland 1) Lindex H.K. Ltd, Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd Lindex GmbH, Tyskland Lindex s.r.o, Tjeckien 6 Summa ) Inkluderar även Estland, Lettland och Litauen Könsfördelning styrelse, VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare 2006/ / / /2006 Kvinnor Styrelseledamöter VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare Män Styrelseledamöter VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare Totalt Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

11 Not 10 Resultat från andelar i dotterföretag 2006/ /2006 Utdelningar 1) Nedskrivning av aktier 2) Summa ) Varav (98 034) tkr avser anteciperade utdelningar. 2) Nedskrivning av aktier avser Lindex GmbH med (61 220) tkr. Nedskrivningen av aktierna i Lindex GmbH är en konsekvens av att det egna kapitalet i företaget belastats med rörelseförluster och kostnader för avveckling av verksamheten. Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2006/ /2006 Räntor Summa Varav avseende koncernföretag Not 12 Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt 2006/ / / /2006 Aktuella skatter Uppskjutna skatter Summa / / / /2006 Redovisat resultat före skatt, inkl. den avvecklade verksamheten Skatt enligt aktuell skattesats, 28% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Nedskrivning av anläggningstillgångar Övriga ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Utdelning Övriga ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av ändrad taxering tidigare år Justering för olika skattesatser i utländska dotterföretag Skatt på ej utnyttjade underskottsavdrag i dotterföretag Omvärdering av skattemässiga tillgångar Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Uppskjuten skattefordran hänför sig till följande Ackumulerade underskottsavdrag - Temporära skillnader Materiella anläggningstillgångar Varulager Pensionsförpliktelser Övrigt Summa Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande Obeskattade reserver Temporära skillnader Summa ) ) 265 1) Uppskjuten skatt uppgående till ( 2 746) tkr har redovisats direkt mot koncernens egna kapital. Värdering av underskott och skattemässiga tillgångar Totala skattemässiga underskott inom koncernen uppgår till 252 (107) Mkr. Underskotten avser i helhet det tyska dotterföretaget och dessa underskott har ingen specifik förfallotidpunkt. Förändringen i underskottens storlek är hänförlig till att ytterligare ett taxeringsår har tillkommit. Föregående räkenskapsår omvärderades skattetillgångarna positivt i koncernen med 76 Mkr som en följd av en Länsrättsdom, se Förvaltningsberättelsen. Motsvarande belopp i moderbolaget uppgick till 136 Mkr, vilket förklarar varför moderbolaget hade en positiv skatt för räkenskapsåret som helhet. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

12 Not 13 Resultat per aktie 2006/ /2006 Resultat per aktie efter split och inlösen, kr 4,40 7,30 varav kvarvarande verksamhet 6,40 7,80 varav avvecklad verksamhet 2,00 0,50 Resultat per aktie före split och inlösen, kr 22,10 36,70 varav kvarvarande verksamhet 31,80 38,80 varav avvecklad verksamhet 9,70 2,10 Utspädningseffekt föreligger ej. Beräkningen av resultat per aktie ovan baseras på årets resultat och antalet aktier nedan. Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 2006/ /2006 Årets resultat varav kvarvarande verksamhet varav avvecklad verksamhet Antal aktier 2006/ /2006 Räkenskapsårets ingång Förändring under året: Aktiesplit 6: Inlösen Nyemission Nedsättning av aktiekapital Räkenskapsårets utgång Antal aktier efter split och inlösen Antal aktier före split och inlösen Not 14 Immateriella tillgångar/anläggningstillgångar Varumärken Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Hyresrätter Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Årets försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser 101 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser 74 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Försäljningar och utrangeringar i koncernen under räkenskapsåret 2005/2006 är huvudsakligen hänförliga till avyttringen av Twilfitverksamheten. 26 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

13 forts. not 14 Goodwill Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar/nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Balanserade utvecklingskostnader för datasystem Ingående anskaffningsvärde Omklassificering från materiella anläggningstillgångar Årets aktiverade utgifter Omräkningsdifferenser 37 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering från materiella anläggningstillgångar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser 8 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av anskaffningsvärdet utgör tkr internt upparbetad tid varav tkr avser 2006/2007. Prövning av nedskrivningsbehov av varumärken och goodwill Varumärken och goodwill avser varumärket Lindex samt goodwill som uppstått i samband med Industrikapitals omstrukturering av Lindexkoncernen under 1990-talet. Det utgående värdet på varumärken och goodwill per den 31 augusti 2007 uppgår till 173 Mkr respektive 72 Mkr. Bedömningen av värdet av koncernens varumärken och goodwill sker utifrån kassagenererande enheters nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet utgår från uppskattade framtida kassafl ö den som baseras på fastställd budget för 2007/2008 och på finansiella prognoser som godkänts av ledningen för perioden 2008/2009 till 2012/2013. De prognostiserade kassafl ö dena harmonierar med de fi n ansiella mål som presenterats till marknaden och dessa har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta om tio procent efter skatt, vilken motsvarar det avkastningskrav marknaden bedöms ställa på ett företag som Lindex, som huvudsakligen är finansierat med eget kapital. Återvinningsvärdet, som bygger på nyttjandevärdet, överstiger väsentligt det redovisade värdet och därmed har inga nedskrivningar redovisats. Företagsledningen har också bedömt återvinningsvärdets känslighet för eventuella ogynnsamma förändringar av de viktigaste faktorerna. Även dessa uppskattade belopp överstiger de redovisade värdena. Utöver ovan föreligger vid framtagandet av denna årsredovisning ett offentligt, externt bud på Lindex, där erbjuden köpeskilling uppgår till totalt Mkr. Not 15 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Omklassificering till immateriell tillgång Inköp Försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering till immateriell tillgång Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av anskaffningsvärdet utgör tkr internt upparbetad tid varav hela beloppet avser 2006/2007. s försäljningar och utrangeringar är huvudsakligen hänförliga till avvecklingen av den tyska verksamheten. I moderbolaget utgörs försäljningar och utrangeringar av inkråmsöverlåtelsen/försäljningen av tillgångar till Lindex Sverige AB. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges.

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisnings lagen samt rekom mendationer och uttalanden från Redo

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med lag och normgivning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

NOT 1. Transaktioner med närstående Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser.

NOT 1. Transaktioner med närstående Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser. Noter Husqvarna Årsredovisning 2010 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens fi nansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... Årsredovisning 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... 11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN...

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper Lag och föreskriftsenlighet Koncernen Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

Läs mer