Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper"

Transkript

1 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmän information AB Lindex, som är moderbolag i Lindexkoncernen, är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg och bolagets aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolagets verksamhet framgår av förvaltningsberättelsen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU per den 31 augusti Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. AB Lindex tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som anges under avsnittet s redovisningsprinciper. har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. RR 32:05 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS/IAS-regler enligt koncernens tillämpning av dessa principer och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter s funktionella valuta är svenska kronor, som även är rapportvalutan för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, om inte annat anges. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden med avdrag för värdeminskningsavdrag och nedskrivningar i de fall det varit tillämpligt. Derivatinstrument värderas till verkligt värde. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenterats i koncernens fi n ansiella rapporter, om inte annat framgår. Väsentliga uppskattningar och bedömningar Vid upprättande av de fi n ansiella rapporterna i enlighet med IFRS förutsätts att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om den bransch som Lindex verkar inom och som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa bedömningar och antaganden används sedan för att bestämma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Bedömningarna och antagandena ses över regelbundet och effekten på redovisade belopp redovisas i resultaträkningen. Styrelsen och företagsledningen har tillsammans identifi erat några områden som kan få särskild betydelse vid bedömning av koncernens resultat och ställning. Utvecklingen inom dessa områden, vilka listas nedan, följs löpande av företagsledningen och styrelsens revisionskommitté. Varulager Varulagret utgör en betydande del av koncernens tillgångsmassa och värdet på varulagret följs och omprövas löpande utifrån bland annat innevarande volym, prognostiserad försäljning, framtida inleveranser och varulagrets sammansättning. Varulagret följs även löpande ut ifrån marknader, affärsområden och varugrupper. Skatter Värdet av underskottsavdrag och avdragsrätten på gjorda värdeöverföringar till det tyska dotterföretaget omprövas löpande. Utvecklingen av pågående processer inom Skatteverket och domstolsväsendet ligger bland annat till grund för bedömningen. Det totala belopp som koncernen intäktsfört som följd av rättsprocesser uppgår till cirka 200 Mkr. För ytterligare information om skatter, se förvaltningsberättelsen och not 12. Goodwill och varumärken Beaktat koncernens framtida prognoser och strategi gör styrelsen och företagsledningen bedömningen att redovisade värden på goodwill och varumärken väl försvaras av koncernens kommande intjäning. Pensionsåtaganden Redovisade pensionsavsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner baseras på aktuariella beräkningar som utgår från antaganden om diskonteringsränta, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, framtida löneökningar, inflation samt demografiska förhållanden. De bedömningar som görs avseende dessa antaganden påverkar värdet av den totala pensionsförpliktelsen och större förändringar i bedömningarna skulle kunna påverka koncernens resultat och ställning. Detsamma gäller för en förändrad bedömning beträffande huruvida pensionsförsäkringar i Alecta ska redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan eller ej. Rapportering för segment Lindex primära segment var tidigare fördelat på de geografiska marknaderna Norden respektive Tyskland baserat på likheter och olikheter i marknadernas köpbeteende, utbud samt konkurrensbild. Under 2006/2007 avvecklades verksamheten i Tyskland. Den återstående marknaden, Norden, är i grunden föremål för samma typ av möjligheter och risker varför ytterligare uppdelning av detta segment ej har gjorts. s sekundära segment har fördelats på affärsområden. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

2 forts. not 1 Avvecklade verksamheter En avvecklad verksamhet är en del av koncernen som antingen har avvecklats, avyttrats eller som klassifi cerats som innehav för försäljning. En avvecklad verksamhet utgör antingen en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område, en del av en enda samordnad plan för att avyttra en självständig rörelsegren eller ett geografiskt område, eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att säljas vidare. Konsolideringsprinciper Lindex koncernredovisning omfattar moderbolaget AB Lindex och samtliga bolag i vilka AB Lindex besitter rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i Lindex koncernredovisning från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen samt tillkomman de kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Det eventuella överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar och eventualförpliktelser, redovisas som koncernmässig goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Utländsk valuta Transaktioner samt tillgångar och skulder i utländsk valuta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernbokslutet används sedan svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs och eventuella effekter som uppkommer som en följd av valutakursförändringar redovisas inom rörelseresultatet. Omräkning av utländska verksamheters fi nansiella rapporter Vid omräkning av utländska dotterföretags bokslut till svenska kronor för intagande i koncernbokslut används dagskursmetoden. Resultaträkningarna har omräknats till en genomsnittskurs, som baseras på valutakursen den sista dagen i varje månad. Balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkningen av balansräkningarna förs direkt till eget kapital och påverkar följaktligen inte årets resultat. Intäkter Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. s nettoomsättning består av intäkter från butiksförsäljning och utgörs vanligen av kontant betalning eller betalning med kreditkort. Dessa intäkter redovisas i samband med försäljning/leverans till kund. Nettoomsättningen och kostnaderna för handelsvaror har reducerats med belopp som återbetalas till kund vid utnyttjande av så kallat öppet köp. Vidare reduceras intjäningen med kundens möjlighet att i framtiden nyttja upparbetade poäng inom Lindex Club som betalningsmedel. Samlad erfarenhet och försäljningsstatistik används för att bedöma och reservera för kommande returer och poängutnyttjande, och bedömningen görs vid tidpunkten för försäljningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar består av inventarier på kontor och i butik samt datorer. Vidare inkluderar materiella anläggningstillgångar investeringar hänförliga till den nya distributionscentralen (DC). Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på om den utgör en separat komponent eller ej, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande nyttjandeperioder: Butiksinventarier 5 år Övriga inventarier 5 år Datorer 3 år Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar utgörs av koncernmässig goodwill uppkommen i samband med företagsförvärv, inkråmsgoodwill, varumärken, hyresrätter samt datasystem. Utgifter för datasystem, som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för koncernens räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar, som efter ett år överstiger kostnaden. Internt upparbetade utgifter som är direkt sammankopplade med identifi erbara och unika datasystem, som kontrolleras av koncernen och som har troliga ekonomiska fördelar, balanseras också som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader. Datasystem omklassifi cerades under 2005/2006 från materiell anläggningstillgång till immateriell tillgång. Anläggningstillgångar delas in i sådana som har en bestämbar nyttjandeperiod och sådana som har en obestämbar nyttjandeperiod. Goodwill och Lindex-varumärket har bedömts ha en obestämbar nyttjandeperiod, vilket motiveras av att varumärket Lindex funnits i över 50 år och verksamheten även framöver kommer att drivas under detta varumärke och koncept. Dessa tillgångar har därför inte belastats med löpande avskrivningar. Goodwill och varumärken redovisas därmed i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Övriga immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Hyresrätter 5 år Affärssystem/datasystem 7 år 16 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

3 forts. not 1 Nedskrivningar Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen samt vid indikation om värdenedgång avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskningen, närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det fi n n s separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Leasing Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassifi ceras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen som rörelsekostnad linjärt över leasingperioden. Samtliga Lindex innevarande leasingkontrakt har klassifi cerats som operationell leasing och avser i allt väsentligt lokalhyror. Finansiella tillgångar och skulder och andra finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar och derivat. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat. En finansiell tillgång eller fi n ansiell skuld tas upp i balansräkningen när Lindex blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen det datum då Lindex förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på den initiala kategoriseringen under IAS 39 (se nedan). Vid varje rapporteringstillfälle utvärderas huruvida det föreligger några objektiva indikationer på att en finansiell tillgång är i behov av nedskrivning. Likvida medel och kortfristiga placeringar Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel och kortfristiga placeringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder Leverantörsskulderna har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Låneskulder Låneskulder omfattar huvudsakligen räntebärande skulder till kreditinstitut. Låneskulderna redovisas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde. Räntekostnaderna periodiseras och redovisas löpande i resultaträkningen enligt effektivräntemetoden. Derivatinstrument Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt, optioner och swapar, som används för att täcka risker för förändringar i valutakurser och elpriser (se not 17 för ytterligare beskrivning av koncernens fi n ansiella risker). Valuta- och elderivat avser säkringar av prognostiserade flöden, det vill säga kassaflödessäkringar. Samtliga derivatinstrument redovisas till verkligt värde vid anskaffningstillfället och därefter. Derivat med positiva värden redovisas som kortfristiga tillgångar i balansräkningen och derivat med negativa värden som kortfristiga skulder. Förändringar i marknadsvärdet redovisas under rubriken Säkringsreserv i eget kapital till den del derivatet uppfyller kraven för säkringsredovisning. Resultatet av säkringen redovisas i rörelseresultatet i samband med realisering av de underliggande kommersiella fl ö dena genom att säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där möta och matcha resultateffekterna från den säkrade transaktionen. Realiseringen av derivatet inträffar därmed i samband med försäljning av varor i butik och effekten ingår i bruttovinsten. Derivat som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning marknadsvärderas och förändringen i värde redovisas direkt via resultaträkningen som handelsvaror och övriga externa kostnader. Merparten av koncernens derivat kvalificerar sig för säkringsredovisning. Om den säkrade transaktionen inte längre förväntas inträffa, upplöses säkringsinstrumentets ackumulerade vinster eller förluster omedelbart mot resultaträkningen i enlighet med principerna beskrivna ovan om derivatinstrument. Varulager Varulagret utgörs av kläder, kosmetik och accessoarer för vidareförsäljning. Värdering sker enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet utgörs av vägda genomsnittspriser. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för uppskattade kostnader för att åstadkomma en försäljning. Fordringar Fordringar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar efter individuell prövning. Avsättningar Avsättningar avser huvudsakligen omstruktureringsprojekt, uppskjutna skatteskulder samt pensionsåtaganden. Avsättningar redovisas när koncernen har en befi ntlig legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Avsättningar klassifi ceras som långfristig alternativt kortfristig skuld beroende på om åtagandet bedöms bli reglerat inom tolv månader. Skatt Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt baseras på årets skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader, vilka medför eller reducerar skatt i framtiden. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

4 forts. not 1 med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar, hänförliga till skattemässiga underskott och avdragsgilla temporära skillnader, redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att fi n n a s tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna och underskottsavdragen kan utnyttjas. Uppskjuten skatt redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen förutom i de fall de avser transaktioner vilka redovisats direkt mot eget kapital, då även eventuell skatteeffekt redovisas direkt mot eget kapital. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas, då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av till exempel löner, betald semester, betald sjukfrånvaro samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassifi ceras dessa som förmånsbestämda eller avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsättningar för förpliktelser relaterade till ersättningar efter avslutad anställning uppkommer då förpliktelserna är förmånsbestämda. Dessa förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt, enligt så kallad projected unit credit method. Beräkning sker årligen för koncernens förmånsbestämda planer med hjälp av extern aktuarie. Avsättningen i balansräkningen utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna med justering för oredovisade aktuariella vinster och förluster. Aktuariella vinster och förluster uppkommer huvudsakligen vid förändringar av de aktuariella antagandena samt vid skillnader mellan de aktuariella antagandena och det faktiska utfallet. Den del av de ackumulerade belopp som överstiger tio procent av det högsta av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas marknadsvärde, den så kallade korridoren vid föregående års utgång, redovisas i resultatet för den förväntade genomsnittliga tjänstgöringsperioden för de personer som omfattas av planen. För alla förmånsbestämda planer består den aktuariella kostnaden, vilken belastar resultatet med kostnad för tjänstgöring under innevarande period, av räntekostnad, kostnad för tjänstgöring under tidigare perioder samt amortering av aktuariella vinster och förluster. Skatt som utgår på pensionskostnader, exempelvis särskild löneskatt på pensionskostnader, har beaktats vid omräkningen ovan, vilket är i enlighet med URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Inom Lindexkoncernen fi n n s ett antal svenska medarbetare som har förmånsbestämda ITP-planer med fortlöpande utbetalningar till Alecta. ITP-planen, som är finansierad genom försäkring i Alecta, är en förmånsbestämd pensionsplan. Den omfattar fl e ra arbetsgivare. För denna pensionsplan innebär det att ett företag som huvudregel ska redovisa sin proportionella andel av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsplanen. I redovisningen ska även upplysningar lämnas enligt kraven om förmånsbestämda pensionsplaner. Då erforderliga uppgifter för närvarande inte kan erhållas av Alecta, redovisas dessa pensionsåtaganden som en avgiftsbestämd plan enligt punkt 30 i IAS 19. Detta innebär att inbetalda premier till Alecta löpande redovisas som kostnad. s utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period de uppstår. Lindex betalar fastställda avgifter till separata juridiska enheter och har därmed inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Aktierelaterade ersättningar Lindex tillämpar IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. IFRS 2 gör skillnad på ersättningar som regleras med kontanter och ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument. De program som är aktuella för Lindex avser det sistnämnda. Vid aktiebaserad ersättning ska marknadsvärdet bestämmas vid tilldelnings-/förvärvsdagen och bokföras som kostnad över intjänandeperioden mot eget kapital. Tillkommande sociala avgifter redovisas som skuld med löpande omvärdering enligt URA 46 (Uttalande av Redovisningsrådets akutgrupp). Två olika program finns idag som berör Lindex, ett där Lindex beslutat att ställa ut optioner och ett där Cevian Capital har erbjudit vissa anställda att förvärva optioner. Lindex program har inte haft någon påverkan på räkenskaperna 2006/2007, då tilldelning av optioner inte heller skett under detta räkenskapsår. Tilldelning kommer eventuellt att ske under Cevian Capitals program har inte heller påverkat räkenskaperna 2006/2007, då optionerna förvärvats av berörda personer till marknadsvärde. För ytterligare information hänvisas till not 7. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod i överensstämmelse med IAS 7 Cash Flow Statements. Likvida medel i kassafl ö desanalysen inkluderar kortfristig inlåning i bank. Utdelning Utdelning till AB Lindex aktieägare redovisas som skuld i koncernens fi n a nsiella rapporter under den period då utdelningen fastställs av AB Lindex aktieägare. s redovisningsprinciper tillämpar Årsredovisningslagen och RR 32:05 Redovisning för juridiska personer och av den följer att moderbolaget tilllämpar i huvudsak de principer som är gällande för koncernen med nedan redovisade undantag. tillämpar även RR 32:06 för de undantag i tillämpningen av IAS 39 som avser redovisning och värdering av finansiella garantiavtal till förmån för dotterföretag. Immateriella anläggningstillgångar I moderbolaget tillämpas avskrivning enligt plan på goodwill och varumärken, vilket inte görs i koncernredovisningen. Avskrivning sker linjärt över 20 år. Varumärken och goodwill återspeglar den långsiktiga styrkan i Lindex verksamhet, vilket motiverar avskrivningstiden på 20 år. Obeskattade reserver De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden som en del av de obeskattade reserverna. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA 7. Pensioner s pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på Tryggandelagen. Tillämpning av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. 18 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

5 forts. not 1 Säkringsredovisning tillämpar från och med innevarande räkenskapsår RR 32:05 och av den följer att fi n ansiella instrument redovisas och värderas i enlighet med IAS 39. För moderbolaget har detta inneburit att ingångna derivatinstrument, till skillnad från enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, marknadsvärderas under löptiden samt att resultatet av ingångna säkringar redovisas vid en senare tidpunkt än tidigare. Jämförelseåret har räknats om till de nya principerna. Nya och ändrade IFRS-standarder och -tolkningar som kommer att tillämpas under kommande perioder International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder, vilka vid utfärdandet av denna årsredovisning ännu ej trätt ikraft och vilka bedöms kunna vara aktuella för Lindex: Ändring i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare. Ändring i IAS 23 Lånekostnader Ändringen träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Standarden träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare. IFRS 8 Operativa segment* Standarden träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. IASBs International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) har givit ut nedanstående nya tolkningar, vilka ännu inte trätt i kraft: IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar Tolkningsuttalandet träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 november 2006 eller senare. IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag* Tolkningsuttalandet träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 mars 2007 eller senare. IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram Tolkningsuttalandet träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2008 eller senare. Lindex initiala bedömning är att de nya standarderna och tolkningarna, förutom IFRS 8 Operativa segment, inte bedöms få någon väsentlig påverkan på Lindexkoncernens finansiella rapporter. Avseende IFRS 8 utreds för närvarande vilken påverkan denna kommer att ha för koncernens framtida rapportering av segment. * Ännu ej godkänd av EU för tillämpning. Not 2 Segmentsredovisning Lindex primära segment var tidigare fördelat på de geografiska marknaderna Norden respektive Tyskland. Under 2006/2007 avvecklades verksamheten i Tyskland och därmed utgörs den kvarvarande verksamheten av det primära segmentet Norden. Lindex definition av Norden inkluderar förutom huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland även de baltiska staterna. Ytterligare information om den avvecklade verksamheten återfinns i not 3. s sekundära segment utgörs liksom tidigare av affärsområden. Damunderkläder 1) Barnkläder Damkonfektion Summa Sekundärt segment 2006/ / / / / / / /2006 Nettoomsättning Tillgångar Investeringar ) Inkluderar kosmetik. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

6 Not 3 Avvecklad verksamhet Lindex styrelse beslutade under räkenskapsåret att avveckla den tyska verksamheten och per den 31 augusti 2007 var samtliga butiker i Tyskland stängda. Nedan följer en sammanställning över resultat- och balansräkning avseende Lindex tyska verksamhet. 2006/ /2006 Resultaträkning, tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter Årets resultat Av årets resultat är 91 Mkr hänförliga till avvecklingen av verksamheten och 43 Mkr är hänförliga till driftsresultat från butiksrörelsen Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Finansiella tillgångar Övriga kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga avsättningar Leverantörsskulder 2245 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder / /2006 Kvarvarande Avvecklad Total Kvarvarande Avvecklad Total verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten investeringsverksamheten fi n a nsieringsverksamheten Årets nettokassafl ö de Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

7 Not 4 Koncernintern försäljning Per den 1 september 2006 överförde AB Lindex genom en inkråmsöverlåtelse den svenska butiksverksamheten till dotterföretaget Lindex Sverige AB. Överlåtelsen inkluderade tillgångar och skulder hänförliga till butiksverksamheten och genomfördes till bokförda värden. s verksamhet efter transaktionen utgörs främst av koncerngemensamma funktioner. Koncerninterna transaktioner i moderbolagets resultaträkning inkluderar intäkter från försäljning av varor till dotterföretag. Övriga rörelseintäkter avser huvudsakligen utallokering av koncerngemensamma kostnader till övriga koncernföretag. Lindex H.K. Ltds samt Shanghai Lindex Consulting Company Ltds försäljning till moderbolaget uppgick till 110 (113) Mkr. Not 5 Revisionsarvode Arvode till Öhrlings PricewaterhouseCoopers för revision och revisionsnära tjänster utgick under verksamhetsåret med (2 405) tkr och övriga ersättningar med (1 866) tkr. Not 6 Leasingavgifter avseende operationell leasing och moderbolaget har ingått hyresavtal avseende butiker och kontor med följande hyresåtaganden. För de hyresavtal som är omsättningsbaserade anges endast avtalad bashyra. Dessutom har koncernen och moderbolaget leasingavtal för bland annat inventarier och kontorsutrustning / / / /2006 Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter 2007/ / / / / /2013 och senare / / / /2006 Räkenskapsårets leasingintäkter Leasingintäkterna består av hyresintäkter för andrahandsuthyrning av lokaler. Not 7 Kostnader för ersättningar till anställda 2006/ /2006 Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav pensionskostnader) ersättningar (varav pensionskostnader) (15 936) (33 165) Dotterföretag (51 875) (21 522) (67 811) (54 687) s pensionskostnad (exklusive sociala kostnader) för verkställande direktören uppgår till (1 367) tkr. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

8 forts. not 7 Styrelse och VD (varav tantiem o. dyl.) Övriga anställda Totalt 2006/ / / / / /2006 Moderbolag AB Lindex ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag Lindex Sverige AB, Sverige ( ) ( ) ( ) ( ) Lindex AS, Norge ( ) (83) ( ) (83) Lindex Oy, Finland 1) ( ) (264) ( ) (264) Lindex H.K. Ltd, Hongkong ( ) ( ) ( ) ( ) Shanghai Lindex Consulting Company Ltd ( ) ( ) ( ) ( ) Lindex GmbH, Tyskland ( ) (82) ( ) (82) Lindex s.r.o, Tjeckien ( ) ( ) ( ) ( ) Summa ( ) (429) ( ) (429) 1) Inkluderar även Estland, Lettland och Litauen. Ersättningar till styrelse, verkställande direktör, koncernledning och andra ledande befattningshavare Övriga Aktie- Ersättning Styrelse- Rörlig ersättningar relaterade för kommitté- Belopp i tkr Grundlön arvode 1) ersättning och förmåner ersättningar Pensioner arbete 1) Summa Conny Karlsson, styrelseordförande Styrelseledamöter: Monika Elling Nora Förisdal Larssen Christer Gardell (vice styrelseordförande) Bengt Larsson Lars Otterbeck Emma Wiklund Arbetstagarrepresentanter (2 st) Lars Förberg 2) Summa styrelsearvode Göran Bille, verkställande direktör Koncernledning (6 st) Andra ledande befattningshavare (9 st) 3) Summa ersättningar till VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare Summa ersättningar till styrelse, VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare ) Styrelsearvode samt ersättning för kommittéarbete har beräknats baserat på räkenskapsår medan årsstämman fastställer styrelsearvode/ersättning för kommittéarbete per kalenderår. 2) Avgick från styrelsen vid årsstämman den 19 december ) Andra ledande befattningshavare utgörs av landschefer, affärsområdeschefer, IT-chef samt logistikchef. Ovanstående tabell visar ersättningar som utgått till styrelse, VD, koncernledning samt andra ledande befattningshavare. Utöver detta har Lindex haft tillkommande kostnader för ersättningar till VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare i form av arbetsgivaravgifter samt löneskatt. Totala kostnader för löner, ersättningar och förmåner, inklusive arbetsgivaravgifter, uppgick under året till tkr. Totala kostnader för pensioner, inklusive löneskatt, uppgick under året till tkr. 22 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

9 forts. not 7 Styrelsen Lindex styrelse har utsett en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande Conny Karlsson samt ledamoten Bengt Larsson. Utskottet har till uppgift att utarbeta förslag till styrelsen gällande principer för ersättningar och övriga anställningsvillkor för företagsledningen. Styrelsearvodet uppgick för verksamhetsåret till (1 688) tkr, varav arvode till ordföranden uppgick till 400 (367) tkr och arvode till övriga ledamöter till (1 321) tkr. Utöver styrelsearvode har ersättning för kommittéarbete utbetalats om 300 (233) tkr. Till ledamot Bengt Larsson, B Larsson Senior Adviser HB, har i konsultarvode utbetalats 13 (97) tkr. Till ledamot Conny Karlsson, Conny Karlsson Securera AB, har i konsultarvode utbetalats 0 (100) tkr. Ledamot Emma Wiklund har från Mikas Stockholm AB, där hon inte är delägare, uppburit tkr avseende verksamhetsåret 2006/2007 för uppdrag där Lindex varit beställare. Inga övriga ersättningar har utbetalats utöver vad årsstämman beslutade den 19 december VD och övriga personer i koncern- och företagsledning Lönesättningen för den verkställande direktören (VD) Göran Bille, består av en fast grundlön uppgående till (4 350) tkr. VD har dessutom från och med 2006/2007 en rörlig komponent, så kallad bonus, i sin ersättningslösning. Bonusen kan maximalt uppgå till två månadslöner, men för räkenskapsåret har ingen bonus betalats ut. Bonusen utfaller om specifika, fi n ansiella måltal uppnås och ingår som en del av det aktierelaterade optionsprogram som beslutades om på en extra bolagsstämma den 26 juni 2006 (se nedan). VD innehar per den 31 augusti ( ) köpoptioner utställda av Cevian Capital. Pensionsåldern för VD är 60 år. VD omfattas av allmän pension. Därutöver inbetalas extra pensionspremier uppgående till 30 procent av den pensionsgrundande lönen. I den pensionsgrundande lönen ingår grundlön samt semestertillägg. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under tolv månader samt ett avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Lönesättningen för övriga personer i koncern- och företagsledning består av en fast del, grundlön, och en rörlig del, bonus. Bonusen är beroende av uppnådda mål för företaget och för individen. För personer i koncern- och företagsledning kan bonusen uppgå till maximalt fyra månadslöner. Grundlön för de 15 personer, utöver VD, som under året ingått i koncern- och företagsledningen har utgått med (14 980) tkr. Utöver detta uppgick kostnaden för uppsägningslöner och avgångsvederlag till (0) tkr. Bonus har utgått med 0 (3 568) tkr. Koncern- och företagsledning omfattas av allmän pension. Utöver detta inbetalas pensionspremier avseende individuellt avtalad tillläggspension. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad lön under månader. Aktierelaterade optionsprogram Optioner utställda av Lindex På en extra bolagsstämma den 26 juni 2006 fastställdes styrelsens förslag att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare inom Lindex. Programmet omfattar tre optionsserier, med årlig tilldelning från och med 2007 och med en löptid på cirka tre år. Programmet innebär att ledande befattningshavare erbjuds att förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. Marknadsmässiga villkor definieras som marknadsvärdet vid förvärvstidpunkten beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Antalet teckningsoptioner som erbjuds maximeras till att totala premien ska motsvara bonus efter avdrag för skatt för det föregående räkenskapsåret, dock med ett tak som avgörs av antalet tillgängliga optioner. Programmet innebär att maximalt aktier kan komma att tilldelas de anställda. Optionsprogrammet har inte haft någon påverkan på räkenskaperna för 2005/2006 eller 2006/2007, då någon tilldelning inte skett. s vinst per aktie påverkas inte så länge nuvärdet av optionsrätternas lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för utställandet. Vid fullt utnyttjande av optionerna i de två kvarvarande serierna och vid en antagen teckningskurs om 138 kronor respektive 145 kronor, kommer koncernen att tillföras en emissionslikvid motsvarande 212 Mkr. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 10 Mkr för de kvarvarande två serierna under perioden Kostnaden kommer att klassifi ceras som kostnader för ersättningar till anställda. Kostnaden uppkommer vid en positiv kursutveckling och kommer att omprövas kontinuerligt under optionernas löptid. Utöver ovan kommer det vid en positiv kursutveckling att tillkomma kostnader för sociala avgifter, vilka kommer att kostnadsföras under optionernas löptid baserat på värdeförändringen. Optioner utställda av Cevian Capital I januari 2004 förvärvade dåvarande VD och majoriteten i Lindex företagsledning tillsammans optioner (omräknat efter split och inlösen) av Cevian Capital. Senare samma år förvärvade nytillträdde VDn Göran Bille samt styrelseledamoten Conny Karlsson tillsammans ytterligare optioner. Programmen löpte från den 24 januari 2004 till den 23 januari 2007 och förföll i fyra olika tidsintervall, där sista inlösendatum inföll den 23 januari Under verksamhetsåret 2005/2006 förvärvades ytterligare optioner av sammanlagt fem personer, som var nyanställda i koncernen alternativt erhållit nya positioner. Detta program löper från den 27 oktober 2005 och är identiskt med det som övriga personer i företagsledningen tidigare erbjudits med skillnaden att det löper till och med den 23 januari Optionsinnehavaren äger rätt att enligt fastställda program successivt lösa optionerna och omvandla dem till eget kapitalinstrument, aktier. Optionspriset vid förvärvstidpunkten baserades på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Antal optioner vid räkenskapsårets början Inlösta under perioden Tilldelade under perioden Antal vid räkenskapsårets slut Det genomsnittliga lösenpriset för optioner vid räkenskapsårets slut uppgår till 72,53 kronor per aktie. Inlösta optioner har inte resulterat i någon utspädningseffekt för Lindex, då omvandlingen skett mot utestående aktier ägda av Cevian Capital. Av optionerna vid räkenskapsårets utgång besitter VD 0 ( ) stycken och styrelseordförande Conny Karlsson 0 (50 000) stycken. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

10 Not 8 Sjukfrånvaro och åldersfördelning 3) Sjukfrånvaro, % 2006/ /2006 Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 2,8 4,8 Sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro upp till 60 dagar, andelen av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro fördelad på kön 1) Män 1,5 2,1 Kvinnor 3,1 4,9 Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori 1) 29 år 1,1 2, år 2,6 5,2 50 år 6,0 8,9 1) Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för respektive grupp. 3) Åldersfördelning, % 2) 2006/ / / / år år år Summa ) Basen för ovanstående sammanställning har ändrats från att enbart omfatta tillsvidareanställda till att från och med 2006/2007 omfatta anställda med samtliga anställningsformer. 3) I jämförelseårets siffror inkluderade moderbolaget även den svenska butiksverksamheten, vilken nu är organiserad i ett separat dotterföretag, Lindex Sverige AB. Not 9 Medelantal anställda Medelantal anställda inom koncernen framgår av nedanstående sammanställning. Medelantalet anställda har beräknats genom att antalet arbetade timmar (inklusive semester och sjukfrånvaro) ställts i relation till normal årsarbetstid i respektive land. 2006/ /2006 Medelantal Varav Medelantal Varav anställda män anställda män Moderbolag AB Lindex, Sverige Dotterföretag Lindex Sverige AB, Sverige Lindex AS, Norge Lindex Oy, Finland 1) Lindex H.K. Ltd, Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd Lindex GmbH, Tyskland Lindex s.r.o, Tjeckien 6 Summa ) Inkluderar även Estland, Lettland och Litauen Könsfördelning styrelse, VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare 2006/ / / /2006 Kvinnor Styrelseledamöter VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare Män Styrelseledamöter VD, koncernledning och andra ledande befattningshavare Totalt Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

11 Not 10 Resultat från andelar i dotterföretag 2006/ /2006 Utdelningar 1) Nedskrivning av aktier 2) Summa ) Varav (98 034) tkr avser anteciperade utdelningar. 2) Nedskrivning av aktier avser Lindex GmbH med (61 220) tkr. Nedskrivningen av aktierna i Lindex GmbH är en konsekvens av att det egna kapitalet i företaget belastats med rörelseförluster och kostnader för avveckling av verksamheten. Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2006/ /2006 Räntor Summa Varav avseende koncernföretag Not 12 Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt 2006/ / / /2006 Aktuella skatter Uppskjutna skatter Summa / / / /2006 Redovisat resultat före skatt, inkl. den avvecklade verksamheten Skatt enligt aktuell skattesats, 28% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Nedskrivning av anläggningstillgångar Övriga ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Utdelning Övriga ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av ändrad taxering tidigare år Justering för olika skattesatser i utländska dotterföretag Skatt på ej utnyttjade underskottsavdrag i dotterföretag Omvärdering av skattemässiga tillgångar Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen Uppskjuten skattefordran hänför sig till följande Ackumulerade underskottsavdrag - Temporära skillnader Materiella anläggningstillgångar Varulager Pensionsförpliktelser Övrigt Summa Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande Obeskattade reserver Temporära skillnader Summa ) ) 265 1) Uppskjuten skatt uppgående till ( 2 746) tkr har redovisats direkt mot koncernens egna kapital. Värdering av underskott och skattemässiga tillgångar Totala skattemässiga underskott inom koncernen uppgår till 252 (107) Mkr. Underskotten avser i helhet det tyska dotterföretaget och dessa underskott har ingen specifik förfallotidpunkt. Förändringen i underskottens storlek är hänförlig till att ytterligare ett taxeringsår har tillkommit. Föregående räkenskapsår omvärderades skattetillgångarna positivt i koncernen med 76 Mkr som en följd av en Länsrättsdom, se Förvaltningsberättelsen. Motsvarande belopp i moderbolaget uppgick till 136 Mkr, vilket förklarar varför moderbolaget hade en positiv skatt för räkenskapsåret som helhet. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

12 Not 13 Resultat per aktie 2006/ /2006 Resultat per aktie efter split och inlösen, kr 4,40 7,30 varav kvarvarande verksamhet 6,40 7,80 varav avvecklad verksamhet 2,00 0,50 Resultat per aktie före split och inlösen, kr 22,10 36,70 varav kvarvarande verksamhet 31,80 38,80 varav avvecklad verksamhet 9,70 2,10 Utspädningseffekt föreligger ej. Beräkningen av resultat per aktie ovan baseras på årets resultat och antalet aktier nedan. Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 2006/ /2006 Årets resultat varav kvarvarande verksamhet varav avvecklad verksamhet Antal aktier 2006/ /2006 Räkenskapsårets ingång Förändring under året: Aktiesplit 6: Inlösen Nyemission Nedsättning av aktiekapital Räkenskapsårets utgång Antal aktier efter split och inlösen Antal aktier före split och inlösen Not 14 Immateriella tillgångar/anläggningstillgångar Varumärken Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Hyresrätter Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Årets försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser 101 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser 74 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Försäljningar och utrangeringar i koncernen under räkenskapsåret 2005/2006 är huvudsakligen hänförliga till avyttringen av Twilfitverksamheten. 26 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

13 forts. not 14 Goodwill Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar/nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Balanserade utvecklingskostnader för datasystem Ingående anskaffningsvärde Omklassificering från materiella anläggningstillgångar Årets aktiverade utgifter Omräkningsdifferenser 37 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering från materiella anläggningstillgångar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser 8 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av anskaffningsvärdet utgör tkr internt upparbetad tid varav tkr avser 2006/2007. Prövning av nedskrivningsbehov av varumärken och goodwill Varumärken och goodwill avser varumärket Lindex samt goodwill som uppstått i samband med Industrikapitals omstrukturering av Lindexkoncernen under 1990-talet. Det utgående värdet på varumärken och goodwill per den 31 augusti 2007 uppgår till 173 Mkr respektive 72 Mkr. Bedömningen av värdet av koncernens varumärken och goodwill sker utifrån kassagenererande enheters nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet utgår från uppskattade framtida kassafl ö den som baseras på fastställd budget för 2007/2008 och på finansiella prognoser som godkänts av ledningen för perioden 2008/2009 till 2012/2013. De prognostiserade kassafl ö dena harmonierar med de fi n ansiella mål som presenterats till marknaden och dessa har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta om tio procent efter skatt, vilken motsvarar det avkastningskrav marknaden bedöms ställa på ett företag som Lindex, som huvudsakligen är finansierat med eget kapital. Återvinningsvärdet, som bygger på nyttjandevärdet, överstiger väsentligt det redovisade värdet och därmed har inga nedskrivningar redovisats. Företagsledningen har också bedömt återvinningsvärdets känslighet för eventuella ogynnsamma förändringar av de viktigaste faktorerna. Även dessa uppskattade belopp överstiger de redovisade värdena. Utöver ovan föreligger vid framtagandet av denna årsredovisning ett offentligt, externt bud på Lindex, där erbjuden köpeskilling uppgår till totalt Mkr. Not 15 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Omklassificering till immateriell tillgång Inköp Försäljningar och utrangeringar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering till immateriell tillgång Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferenser Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Av anskaffningsvärdet utgör tkr internt upparbetad tid varav hela beloppet avser 2006/2007. s försäljningar och utrangeringar är huvudsakligen hänförliga till avvecklingen av den tyska verksamheten. I moderbolaget utgörs försäljningar och utrangeringar av inkråmsöverlåtelsen/försäljningen av tillgångar till Lindex Sverige AB. Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

14 Not 16 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Ingående anskaffningsvärde Förvärvade företag 417 Avyttrade dotterföretag 100 Aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört värde Bokfört värde Andelar i dotterföretag andel, % andel, % aktier AB Espevik, Sverige Espevik i Sverige AB Lindex Sverige AB (f.d. AB Mariana) Lindex AS, Norge Lindex Oy, Finland 1) Lindex H.K. Ltd, Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd Lindex GmbH, Tyskland Lindex Financial Services AB, Sverige Lindex s.r.o, Tjeckien Lindex India Private Ltd It will fi tab, Sverige Summa Org. nr. Säte AB Espevik Alingsås Espevik i Sverige AB Göteborg Lindex Sverige AB (f.d. AB Mariana) Göteborg Lindex AS Oslo Lindex Oy 1) Helsingfors Lindex H.K. Ltd 2) Hongkong Shanghai Lindex Consulting Company Ltd 2) Shanghai Lindex GmbH HRB 1797 Düsseldorf Lindex Financial Services AB Göteborg Lindex s.r.o Prag Lindex India Private Ltd U74999DL200PTC New Delhi It will fi tab Göteborg 1) Lindex Oy innehar 100 procent av aktierna i dotterföretagen Lindex SIA, UAB Lindex och Osaühing Lindex Eesti. 2) Dessa dotterföretag har ej samma rapporteringsperiod som moderbolaget, då deras räkenskapsår av legala skäl omfattar perioden januari december. Andra långfristiga fordringar Depositioner Lånerevers Övrigt Summa Fordringar hos dotterföretag Avser långfristig fordran på Lindex Sverige AB. Fordran beräknas förfalla efter ett år men inom fem år. 28 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

15 Not 17 Finansiella risker Lindex är utsatt för ett antal olika fi n ansiella risker. Dessa hanteras av moderbolagets fi n ansfunktion, vars huvuduppgift är att stödja den operativa verksamheten samt att identifi e ra och begränsa koncernens fi n ansiella risker enligt en av styrelsen fastställd policy. Finansieringsrisk För att minimera fi n ansieringsrisken är Lindex policy att de närmaste årens finansieringsbehov ska täckas av långsiktiga kreditfaciliteter. Per den 31 augusti 2007 uppgick Lindex totala kreditfaciliteter till (1 273) Mkr, inklusive remburs- och valutaterminslimiter. Av de totala kreditfaciliteterna hade 547 (360) Mkr utnyttjats vid verksamhetsårets utgång. Lånen uppgick till 372 (150) Mkr. Dessa avser i sin helhet check räkningskrediter. Ränterisk Lindex begränsar ränterisken genom att eftersträva en kort genomsnittlig räntebindningstid. De likvida medlen per den 31 augusti 2007 utgjordes av inlåning samt depositioner i bank, samtliga med mycket kort bindningstid. Det fi n n ss å ledes ingen nämnvärd ränterisk i koncernens kortfristiga placeringar. Kredit-/motpartsrisk i finansiella transaktioner Lindex placerar likvida medel enbart i likvida instrument med låg kreditrisk. Transaktioner i derivat görs enbart med motparter med god kreditvärdighet. Kreditrisker i kommersiella transaktioner Merparten av koncernens försäljning sker mot kontant betalning. Kreditrisken i övrig försäljning är fördelad på ett mycket stort antal enskilda kunder och bärs till största delen av Ikanobanken. Resultatet påverkas när utländska dotterföretags resultat räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Det egna kapitalet påverkas när dotterföretagens nettotillgångar räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Transaktionsexponering s transaktionsrisk består i att intäkterna genereras i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen samtidigt som kostnaderna till stor del hänför sig till inköp gjorda i andra länder. All transaktionsrisk i koncernen är centraliserad till moderbolaget och verksamheten i dotterföretagen bedrivs i lokal valuta. Eftersom koncernens varuinköp till stor del görs i US-dollar eller i US-dollaranknutna valutor, är Lindex främst exponerat för förändringar i dollarkursen. Varuinköp kontrakteras vanligen tre till sex månader innan leverans. För att minska valutarisken valutasäkrar Lindex en betydande andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. Valutarisker följs upp och kursdifferenser beräknas som skillnaden mellan faktisk betald kurs och kalkylkurs. I enlighet med koncernens finanspolicy ska minst 70 procent av kontrakterade fl ö den säkras. En känslighetsanalys, förutsatt att övriga poster i resultaträkningen är oförändrade, visar att en förändring på ±5 procent i USD- och HKD-kurserna påverkar Lindex resultat med ± 55 (59) Mkr. Lindex exponering i eurovalutan är mycket begränsad, eftersom inoch utflödena till stor del balanserar varandra. Valutasäkringen sker huvudsakligen via terminer samt till viss del med optioner. Alla valutaderivat används enbart i syfte att reducera valutarisken i verksamheten. Samtliga utestående valutaderivat förfaller inom sex månader. Derivatens förfallodagar sammanfaller med förfallodagen för den underliggande säkrade posten. Valutarisk Valutakursförändringar påverkar Lindex resultat och det egna kapitalet på flera sätt: Resultatet påverkas när försäljning och inköp görs i olika valutor (transaktionsexponering). Nedan illustreras derivatinstrumentens värde på balansdagen: Derivatinstrument Bokfört värde Verkligt värde Nominellt belopp Valutaterminer Varav valutaterminer med positiva värden Varav valutaterminer med negativa värden Valutaoptioner Köpta optioner (call USD, put SEK eller NOK) Utställda optioner (put USD, call SEK eller NOK) Valutaswapar Summa Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

16 forts. not 17 Alla optioner är gjorda som så kallade zero cost-optioner, vilket innebär att Lindex har erhållit lika mycket i premier för de utställda optionerna som har betalats för de optioner som köpts. Eftersom lösenpriserna för de köpta respektive utställda optionerna ligger på olika nivåer, kommer aldrig både köp- och säljoptionerna att utnyttjas. Omräkningsexponering Enskilda dotterföretag ska normalt inte ha någon omräkningsrisk i sin egen balansräkning, då dotterföretagets fordringar och skulder ska vara i lokal valuta. Valutaomräkningseffekter uppstår på koncernnivå när de utländska dotterföretagens balansräkningar konsolideras. Lindex kurssäkrar inte omräkningseffekten av nettotillgångar i utländska dotterföretag. Det bokförda värdet av de utländska dotterföretagens nettotillgångar uppgick till 217 (236) Mkr den 31 augusti Omräkningseffekter uppstår också när de utländska dotterföretagens resultat räknas om till svenska kronor. Denna exponering säkras inte. Ekonomisk exponering Ekonomisk exponering definieras som de förskjutningar i konkurrensbilden som valutakursförändringar ger upphov till på lång sikt. Eftersom Lindex bedöms ha en liknande valutasituation som sina konkurrenter, påverkas inte Lindex konkurrenskraft i någon större utsträckning av valutakursförändringar. Övrig finansiell riskhantering Lindexkoncernens nettoförbrukning av el i Sverige, Finland, Norge och Tyskland, där Lindex själv upphandlar elen och agerar aktör på elmarknaden Nordpol, uppgår till cirka 30 (35) GWh per år. Utöver detta förekommer ett mindre antal butiker, där fastighetsägaren debiterar el via hyran. För att minska exponeringen mot förändringar i elpriset avseende egen upphandlad el används fi n ansiella säkringar. Av den bedömda förbrukningen av egen upphandlad el för 2007/2008 har cirka 61 procent säkrats. Säkringarna för leveranser under 2006/2007 har gjorts på prisnivåer som är lägre än de marknadspriser som gällde per balansdagen, och verkligt värde/bokfört värde per bokslutsdagen för ingångna terminskontrakt uppgår till (16 587) tkr före skatt. Not 18 Varulager Den utgående inkuransen i koncernen uppgår till 69 (55) Mkr. Not 19 Övriga kortfristiga fordringar/övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga fordringar Förskott till leverantör Marknadsvärdering derivatinstrument Övriga fordringar Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Övriga kortfristiga skulder Momsskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna personalrelaterade kostnader Levererade och skeppade varor, ej fakturerade Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter/upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Levererade och skeppade varor, ej fakturerade Övriga poster Summa Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

17 Not 21 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Summa Not 22 Övriga avsättningar Långfristiga och kortfristiga avsättningar utgörs av avsättningar för pensioner, not 23, avsättningar för uppskjutna skatter, not 12, samt avsättningar för omstruktureringar, se nedan. Ingående balans Nya avsättningar Ianspråktagna avsättningar Omräkningsdifferens 194 Utgående balans Varav kortfristig del Ingående balans Nya avsättningar Ianspråktagna avsättningar Omräkningsdifferens 895 Utgående balans ) Varav kortfristig del ) Utgående övriga avsättningar härrör till nedläggningen av Lindex verksamhet i Tyskland. Huvuddelen av avsättningarna består av hyresrelaterade kostnader, där Lindex ännu inte reglerat åtagandena mot tredje part. Den del av avsättningarna som förväntas regleras under 2007/2008 uppgår till 50 Mkr och har klassificerats som kortfristig avsättning. Samtliga butiker i Tyskland var stängda per den 31 augusti Not 23 Avsättningar för pensioner Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Förmånsbestämda pensionsplaner Förmånsbestämda planer omfattar i huvudsak ålderspension och änkepension, där arbetsgivaren har ett åtagande att betala livsvarig pension motsvarande en viss garanterad procentuell andel av lönen eller ett visst årligt belopp. Intjänandet avseende ålderspension bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå rätt till full ålderspension. Under varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension, vilken redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagandet. Finansieringen av dessa planer sker genom löpande inbetalningar från arbetsgivaren. Aktuariella vinster och förluster redovisas ej i resultat- eller balansräkningarna för 2006/2007 och 2005/2006, eftersom koncernen tilllämpar reglerna för korridoren. Dessa regler innebär att del av aktua- riella vinster och förluster ska redovisas i resultat- och balansräkningen under återstående tjänstetid, om de överstiger tio procent av nuvärdet av pensionsförpliktelserna eller tio procent av förvaltningstillgångarnas verkliga värde. Den försäkringstekniska beräkningen, som endast avser Norge, av pensionsförpliktelser och pensionskostnader för förmånsbestämda planer baserar sig på följande aktuariella antaganden:, procent 2006/ /2006 Diskonteringsränta 5,0 4,5 Förväntade framtida årliga löneökningar 3,5 3,5 Förväntad inflation 3,0 3,0 Förväntad personalomsättning 2,0 2,0 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna 5,5 5,0 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

18 forts. not 23 Följande avsättningar för pensionsförpliktelser har gjorts i koncernbalansräkningen: Fonderade Ofonderade pensionsplaner pensionsplaner Summa 2006/ / / / / /2006 Nuvärdet av pensionsförpliktelser Avgår: Förvaltningstillgångarnas verkliga värde Oredovisade aktuariella vinster (+) förluster ( ) Arbetsgivaravgift Insatspension 1) Omräkningsdifferens Avsatt för pensioner enligt balansräkningen ) Villkoren för deltagande i det norska pensionssystemet utvidgades under året, vilket ökade Lindex åtagande. Årets förändring i pensionsskulden Belopp i tkr 2006/ /2006 Ingående nettoskuld Nettokostnad redovisad i resultaträkningen Utbetalda pensioner Betalda avgifter (inkl. omkostnader och arbetsgivaravgifter) Insatspension 1) Omräkningsdifferens Nettoskuld vid årets slut Nettokostnad redovisad i resultaträkningen avseende förmånsbestämda planer Belopp i tkr 2006/ /2006 Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år Ränta på förpliktelsen Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna Arbetsgivaravgift/löneskatt Pensionskostnader för förmånsbestämda planer Avgiftsbestämda pensionsplaner Planerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till olika försäkringsbolag. Storleken på premierna baseras på lönen. Pensionskostnaderna för verksamhetsåret ingår i resultaträkningen och uppgår till (54 687) tkr. För svenska koncernföretag tryggas åtaganden för ålderspension och sjukpension för tjänstemän genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar fl e ra arbetsgivare. För räkenskapsåren 2005/2006 och 2006/2007 har koncernen inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa planer som en förmånsbestämd plan. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 14,1 (15,2) Mkr. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2006 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 143,1 (128,5) procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden. Not 24 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Avseende skulder till leverantörer Pantsatta likvida medel Garantier Garantier till förmån för Tullverket och Oslo Skattekontor Summa avseende egna skulder och avsättningar Not 25 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser till förmån för övriga koncernföretag Summa har ett generellt borgensansvar för dotterföretagens skulder till kreditinstitut. 32 Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/2007

19 Not 26 Transaktioner med närstående De transaktioner med närstående som föreligger beskrivs i not 4 och not 7. Not 27 Risk- och känslighetsanalys Lindex verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer och risker. Dessa kan övergripande delas in i två kategorier: verksamhetsrelaterade risker och fi n ansiellt relaterade risker. Verksamhetsrelaterade risker De verksamhetsrelaterade riskerna kan huvudsakligen relateras till modetrender, väder- och säsongsberoende, importrestriktioner, leverantörsrisker, konkurrenssituation samt konjunkturberoende. Modetrender Mode är en färskvara. Eftersom kollektionerna tas fram långt innan de börjar säljas, finns alltid risken att plötsliga modesvängningar kan påverka försäljningen på ett negativt sätt, vilket kan leda till prisnedsättning och därigenom minskade intäkter. För Lindex del är den moderelaterade risken relativt begränsad. Inom damunderkläder och barnkläder (cirka 65 procent av omsättningen) är modegraden jämförelsevis konstant, vilket minskar risken avsevärt. Risken är istället koncentrerad till damkonfektion, där delar av sortimentet är utsatt för trendskiftningar. Risken minimeras dock genom att delar av sortimentet med högst modegrad tillverkas i Europa, där ledtiderna är kortare. Därigenom kan produktionen snabbare anpassas efter kundernas efterfrågan. Väder- och säsongsberoende Kortsiktigt påverkas efterfrågan av väder- och säsongsvariationer. Lindex produkter köps in och lanseras i butik baserat på en statistiskt sett normal väderlek. Detta innebär att en väderlek som inte överensstämmer med de statistiska årstiderna kan påverka försäljningen negativt. Effekten blir störst då skillnaden är stor i början av en säsong. Om till exempel hösten är varmare än normalt, kan Lindex försäljning av framförallt tjockare höstplagg och barnkläder påverkas negativt. Generellt sett är det svårt att skydda sig mot denna risk. Risken ska dock inte överdrivas. Importrestriktioner och handelshinder De återinförda EU-kvoterna för import av olika textilkategorier från Kina innebar ökade kostnader för alla företag som importerar från Kina, Lindex inkluderat. Av Lindex totala inköp kommer cirka 75 procent från Asien, varav Kina är störst. Den ökade kostnaden är dock relativt begränsad för Lindex, till stor del beroende på att produktionsupplägget inte nämnvärt förändrades när kvoterna släpptes fria. Konkurrenssituation Konkurrensen på konfektionsmarknaden är hård och i konstant förändring. Nya aktörer tillkommer samtidigt som befintliga ständigt arbetar för att vässa sina erbjudanden. Lindex främsta medel för att minimera konkurrensrisken är ett kontinuerligt arbete med att stärka det egna varumärket och lojaliteten hos kunderna. Lindex medlemsklubb, Lindex Club, är en viktig del i detta arbete. Konjunkturberoende Generellt påverkas allmänhetens konsumtionsmönster av konjunkturen. Någon starkare korrelation med Lindex försäljning har dock inte historiskt kunnat noteras. Den nordiska marknaden för damunderkläder, damkonfektion och barnkläder är stabil. För Lindex del minimeras risken av konjunkturpåverkan av ett högt prisvärde i produkterna. Även möjligheten att anpassa volymer och kostnadsmassa efter marknaden är god, vilket minskar risken ytterligare. Finansiellt relaterade risker Lindex är även exponerat för ett antal fi n ansiella risker relaterade till bland annat finansiering, ränte- och valutakursförändringar samt risker i samband med transaktionsexponering. En utförlig beskrivning av dessa risker finns i not 17. Not 28 Händelser efter balansdagen Vid en extra bolagsstämma, som hölls den 26 september 2007, beslutades att styrelsen ska vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av en transaktion (public recap) som innebär en omkapitalisering av Lindex, där aktieägarna erbjuds 44 kronor per aktie i kontanter. Den 30 september inkom den fi n ländska koncernen Stockmann Oyj Apb med ett bud på Lindex. Budet är på 116 konor per aktie i kontanter. Lindex styrelse har beslutat att rekommendera aktieägarna att godta budet. Rekapitaliseringsprocessen kommer att hanteras i samråd med Stockmann och på ett sätt som inte försvårar dess bud. Om budet från Stockmann skulle vinna acceptans bland aktieägarna, kommer styrelsen att avbryta rekapitaliseringsprocessen. Den 30 september meddelade KappAhl att de inte fullföljer tidigare lämnat erbjudande. I övrigt har inga händelser inträffat efter balansdagen, men före undertecknandet av denna årsredovisning, som är att betrakta såsom väsentliga. Balans- och resultaträkningar samt vinstdisposition kommer att bli föremål för fastställelse på årsstämman den 20 februari Lindex Ekonomisk Redovisning 2006/

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Bilaga Redovisningsprinciper 2012

Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Bilaga Redovisningsprinciper 2012 Ändrande redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är förändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen 2011. Swedavia koncernen tillämpar

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges.

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisnings lagen samt rekom mendationer och uttalanden från Redo

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper Väsentliga redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget 203 Web Group AB, organisationsnummer 556710-8757 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Lindex Report. Innehåll. Årsredovisning 2006/2007 Ekonomisk redovisning

Lindex Report. Innehåll. Årsredovisning 2006/2007 Ekonomisk redovisning Lindex Report Årsredovisning 26/27 Ekonomisk redovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkningar, koncernen 6 Balansräkningar, koncernen 7 Kassaflödesanalyser, koncernen 8 Förändringar i eget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB Årsredovisning för Bankpension Sverige AB 556695-8194 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556695-8194 1 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Bankpension Sverige AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer