Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau dnr. KS 398/ Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv och Fogdarp Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2014 beslutades att sträckan Förslöv-Fogdarp ska ha prioritet 2 vid framtagande av avtalsförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelvägar. Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad mellan Båstads kommun och Vägverket (numera Trafikverket) för åren Sträckan ingår i avsiktsförklaringen. Trafikverket har arbetat fram en arbetsplan som fastställdes den 30 september Arbetsplanen överklagades och regeringen beslutade den 19 augusti 2013 att avslå överklagan. Arbetsplanen har därmed vunnit laga kraft. Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Medfinansieringsavtalet godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande samt teknik- och servicechefen får i uppdrag att underteckna avtalet. ' '- Utskott/presidium - - justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande - "7 Q_ ~

2 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Andreas Jansson Dnr: KS398/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Medfinanseringsavtal, Förslöv-Fogdarp, daterad Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad i Båstads kommun Fastställan av arbetsplan, Dnr 955/ (ej bilagd) Samråd har skett med: Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket för gång- och cykelväg längs Margretetorpsvägen (länsväg 1723) mellan Förs löv och Fogdarp (kommungränsen mot Ängelholm) Bakgrund Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Vid kommunstyrelsens sammanträde den beslutades att sträckan Förslöv-Fogdarp skall ha prioritet 2 vid framtagande av avtalsförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelvägar. Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring, se bilaga 2, om gång- och cykelvägsutbyggnad mellan Båstads kommun och Vägverket (numera Trafikverket) för åren Sträckan ingår i avsiktsförklaringen. Trafikverket har arbetat fram en arbetsplan som fastställdes Arbetsplanen överklagades och regeringen beslutade att avslå överklagan. Arbetsplan har därmed vunnit laga kraft. Aktuellt För att det ska vara möjligt att bygga aktuell gång- och cykelväg under 2017 behöver ett medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket tecknas för att reglera ansvarsfördelningen. Trafikverket har inkommit med ett avtalsförslag, se bilaga 1. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande medfinansieringsavtal. 2. Ger Kommunstyrelsens ordförande och Teknik och Servicechefen i uppdrag att underteckna föreliggande medfinansieringsavtal. Båstad ~~ Andreas Jansson Trafik- och gatuingenjör \fel! talet kan inte representeras i angivet format.\aj -79-

3 I Ärendenummer: TRV 2015/10252 ~r:_afikverket._ 1! I I, Medfinansieringsavtal - GC väg längs lv 1723 mellan Förslöv-Fogdarp Mellan nedanstående p~rter träffas härmed tal om medfinansiering enligt följande: 1 Parter Trafikverket, region Syd arg.nr , Borlänge, nedan Trafikverket Båstad kommun, arg.nr , Vångavägen 2, Båstad, nedan Kommunen 2 Syfte och bakgrund Byggande av gång- och cykelvägen innebär att trafiksäkerheten och framkomligheten ökar för gående och cyklister. Målet är att skapa ett sammanhängande nät för cykeltrafiken runt Förslöv. Sträckan är tänkt att användas både som skolväg och i rekreationssyfte. Ny cykelväg längs lv 1723 Förslöv-Fogdarp har funnits med i Region Skånes cykelvägsplan sedan planperioden Ny cykelvägsplan för är nu beslutad och där finns sträckan fortfarande med. Avtalets syfte är att reglera ansvarsfördelning Medfinansiärens nyttar och motivering av finansiering Utbyggnad av gång- och cykelvägar finansieras 50/50 mellan Trafikverket och Kommunen. Cykling har en viktig roll i Skåne, så det är både en stor lokal och regional nytta. Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är Cykelvägplan för Skåne , framtagen av Trafikverket och Skånes kommuner därefter antagen av Region Skåne. Förstudie framtagen av dåvarande Vägverket: Förstudie Gång- och cykelvägar vid Förslöv. Åtgärdsvalsstudie Förstudie och arbetsplan togs fram innan krav på åtgärdsvalsstudie kom. En generell förenklad åtgärdsvalsstudie har genomförts, Cykling i Skåne Arbetsplan Trafikverket fastställde arbetsplanen och därefter så överklagades planen. Beslut från Regeringen kom , där de avslog överklagandet. 3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden Det finns en, av båda parter, undertecknad avsiktsförklaring daterad

4 Sida 2/ 4 4 Beskrivning av åtgärder och kostnader Åtgärder i den statliga infrastrukturen Bygga 2 km ny gång- och cykelvägsförbindelse längs lv 1723, Margretetorpsvägen. Den börjar i väster, vid anslutningen till Hålevägen, och sträcker sig fram till kommungränsen mellan Båstad/Ängelholms kommun i Fogdarp. På totalt en sträcka av 1 km måste lv 1723 flyttas åt söder för att GC-vägen ska kunna läggas mellan vägen och befintlig bebyggelse. Kostnaden är i nuvarande skede är beräknad till nedanstående. 1Nr. Åtgärder Fyrstegs-! Utförare Beräknad! principen Kostnad Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket) ; ----ij Ny gång- och ~ykelväg längs l723 I I i I 2JTrafikverk~t lii-12 I I i I' I SUMMA i I I ' 'Beräknad totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal i ~ ~, Den totala kostnaden för planering, projektering och byggande är bedömd till mkr (2014 års prisnivå). Det finns en framtagen bygghandling från 2010 som måste revideras. Därefter går projektet vidare till produktion under 2017 /2018. Upplupna kostnader tom uppgick till ca 1,1 mkr. Kostnader för ägande samt drift och underhåll ingår inte i ovan angivna kostnader. 5 Finansiering Totalkostnaden för åtgärder enligt 4 finansieras genom 50% från Regional plan och 50% från Kommunen. Alla resurser från Trafikverkets projektledning, och av denne avropad resurs, belastar projektets totalkostnad. Parterna står för sina respektive övriga interna kostnader. 6 Ansvarsfördelning Trafikverkets ansvar 1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra de åtgärder inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av åtgärderna som Trafikverket ansvarar för Kommunens ansvar 1. Kommunen ansvarar för att vid behov ta fram eller göra ändringar i detaljplaner som behövs för åtgärderna som omfattas av detta avtal. Ansvaret inkluderar finansiering. Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal

5 Sida 3 / 4 Generella Principer Trafikverket är väghållare och kommer att ansvara för drift och underhåll av cykelvägen. 7 Hantering av kostnadsförändringar Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande. Ekonomisk avstämning skall göras mellan parterna efter att anbuden på entreprenadens genomförande kommit in. Om kostnaden överstiger 20% av bedömd totalkostnad för åtgärden ska respektive part ges möjlighet att begära omförhandling av detta avtal. Kostnadsökningar till följd av partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100% av den parten om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 8 Betalning av medfinansieringen Trafikverket rekvirerar Kommunen för Kommunens del av medfinansieringen enligt 5. Rekvirering sker normalt tertialvis, tre gånger per år, i takt med att kostnaderna upparbetas. Första rekvirering sker efter revidering av bygghandlingen, preliminärt Då innefattar rekvireringen de upplupna kostnader vi hittills haft i projektet. Adress för rekvisition: Båstad kommun Vångavägen Båstad Märkning: 9 Projektorganisation och former för parternas samarbete Parterna ansvarar för genomförandet av sina respektive åtgärder enligt 6. Kommunen ska erbjudas möjlighet att medverka i möten som rör projektet med den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning. 10 Tidplan Gång- och cykelvägen beräknas vara färdigställd 2017 / Avtalets giltighet..... Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av båda parter. Om någon av förutsättningar enligt ovan inte uppfylls, upphör avtalet att gälla. Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal

6 Sida 4/ 4 12 Övrigt Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att vara giltiga. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum Sven-Inge Gran lund Teknik- och servicechef, Båstad kommun Bo Wendt Kommunstyrelsens ordf, Båstad Kommun Ort och datum Maria Hellqvist Enhetschef Planering, Trafikverket Region Syd Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal

7 160 VÄGVERKET Region Skåne Båstads kommun Bilaga 2 Avsiktstörklaring TR 40-A 2005:4889 Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad i Båstads kommun Bakgrund Vägverket har efter samråd med Skånes kommuner tagit fram en.plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar i Skåne. Vägverket och Båstads kommun har ett gemensamt intresse av effektiv utbyggnad av gång-.och cykelvägnätet. Detta avtal syftar till att underlätta en sådan utbyggnad genom samordnad planering och finansiering mellan parterna.! ~, 2 3 P1;1rter Detta avtal liar tecknats mellan Båstads kommun nedan kallad kommunen och Vägverk~t Region Skåne nedan kallad Vä9verket. Omfattning Avtalet omfattar planering, projektering och byggande av gång- och cykelvägar under i mån av tillgång på medel. Om kostnaden för något objekt väsentligt awiker från den beräknade äger part rätt att häva avtalet avseende detta objekt. Parter ansvarar för kommande drift och underhåll inom respektive väghållningsområde. 4 Parternas åtagande Part åtar sig att genomföra planering, projektering, marklösen och byggande av objekt samt drift- och underhåll enligt nedan. Planering och projektering, marklösen och byggande beräknas översiktligt till ca i3 MSEK och bekostas lika av parterna. Kiiometerkostnader mm redovisas på baksidan. J Objekt part Ar Bygg- och marklösen Ansvarig Belysning (la/nej) Drift och underhåll Standard Vinterväg. (MSEK) hålfninq PEAB - Foodaro Väqverket 2,4 nei asfalt Väaverket la Förslöv - PEAB Väqvsrket 1,8 ia asfalt Väaverket la Ljungvägen Vägverket 2,0 delvis asfalt Vägverket ja Båstadväaen Förslöv Vägverket 2,0 delvis asfalt Vägverket ja Vlstorosväaen Grevle kyrkby Vägverket 4,8 delvis as(aft Vägverket ja fprslöv station Totalkostnad 13 För genomförande av varje speciellt objekt tas ett särskilt avtal fram som reglerar detaljfrågor. 5 Betalning Parterna fakturerar halvårsvis varandra nedlagda kostnader i samband med byggandet. För Vägverket, Region Skåne 2006-ö2-0 I ~... ~...,.. Thomas Erlandsson, vägdirektör För Båstads kommun () l <5 0 ;L_ ~ ~. 1--fc:tl'l..S I e.-l'-i~l f a:i;v\vlj. chet

8 161 Norrviken - Kallvik... Båstad - Apeliyd,.! 0.~ _/ - "<.\ Esl

9 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau dnr. KS 611/ Svar på medborgarförslag angående ny förskola i Förslöv Beskrivning av ärendet Kommunen mottog ett medborgarförslag den 23 april 2014 med förslag om att snabbt bygga en ny förskola i Förslöv, då Skogsbyns förskola fick stänga på grund av mögel. Slutrapporten för Skogs byns förskola inklusive en kostnadsberäkning finns ännu inte. Förslagsställaren har skickat med fakta om en nybyggd förskola i Råå som inspiration till kommunen inför kommande byggnation. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchefbirgitte Dahlin, daterad den 11 mars 2015, med tillhörande bilaga. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Medborgarförslaget om ny förskola i Förslöv bifalls. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande o~...

10 BÅSTADS KOMMUN Barn & skola Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Skolchef Birgitte Dahlin Dnr: KS 611/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Båstadhem Teknik och service Barn och skola Bilagor till tjänsteskrivelsen: Samråd har skett med: Medborgarförslag om byggnation av ny förskola i Förslöv. Bakgrund Kommunen mottog ett medborgarförslag med förslag om att snabbt bygga en ny förskola i Förslöv då Skogs byns förskola fick stänga på grund av mögel. Slutrapporten för Skogs byns förskola inklusive en kostnadsberäkning finns ännu inte. Förslagsställaren har skickat med fakta om en nybyggd förskola i Råå som inspiration till kommunen inför kommande byggnation. Aktuellt Det finns i budgetplanen för 2016 avsatt medel för en ny förskola. Övervägande/framtid Båstadhem samt Teknik och service bör redan nu få signaler om att planera för en ny förskola i Förslöv. Den nya förskolan i Råå kan vara en del av inspirationen när nybygge planeras. Förslag till beslut Medborgarförslaget från Cecilia Widen bifalls. ~r~~ J)~. Skolchef \7dc\bd -8 7-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen z 3 Dnr.. ~~.. '9..~\1.\.~. ~.~~... :: ~ 11 I ''.. '.. t I.. " fl t ' '" oo a 0 OI.. 0' Medborgarförslag Jag och min familj är en av många som drabbats av dåligt underhåll av kommunens förskolor och skolor. Jag kan bara gissa vad som kommer hända nu, ett troligt scenario är att mina bam kommer hamna på olika förskolor. Då det tar tid att hämta på olika ställen blir följden att vi kommer att belasta pedagogema och kommunen med att ha dem liingre tid på förskolan. När vi flyttade till Förs löv 20 l 0 med hopp om att slå rot och bilda familj skröt vi ofta till vänner med kommunens vision om att" Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen." Nu, fyra år senare känner jag mig besviken på hur det blev. Här är inga självldara mötesplatser i Förslöv, inga fina lekplatser, inget badhus och nu - ingen förskola. Nu hoppas jag att ni politiker tar tillfället i akt att göra något bra ut av detta och vinna tillbaka alla barnfamiljers förtroende. Bygg en bra förskola, utlys en arkitekttävling, samla ihop en erfaren projektgrupp och anlita en duktig byggare. Låt det inte dröja, våra barn hinner växa upp under tiden. Mitt förslag är att ni låter er inspireras av Råå som byggde en ny förskola efter att ha upptäckt föktproblematik i den gamla. I år blev de nominerade till Arets Bygge 2014 och har verkligen lyckats vända något negativt till något positivt och dessutom satt Råå på kattan. Lycka till! Cecilia Widen Bokesliden Båstad _.,;.._

12 Vågräta vindar formar Råås skolbygge I Byggindustrin Sida 1av4 Arkitekten Dorte Mandrup Lät sig inspireras av Råås kustlandskap med fiskebodar och sanddyner när hon ritade den nya förskolan. Foto: Elin Bennewitz Vågräta vindar formar Råås sl<olbygge I Råå har en gammal skola fått nytt liv samtidigt som förskolebarnen har fått en helt ny byggnad med modernt uttryck. Tidspress, gamla fuktskador och PCB-sanering satte projektgruppen på prov. Nu nomineras projektet Råå södra skola och förskola till Årets Bygge NYHET 13 FEBRUARI Av: ELIN BENNEWITZ I kustsamhället Råå strax söder om Helsingborg finns kommunens äldsta skola som ännu är i bruk - Råå södra skola. Bara ett tiotal meter från Öresunds vattenbryn står tre huskroppar i tegel, byggda 1849, 1870 respektive Sedan hösten 2013 finns också en fjärde huskropp - en förskola som bryter av med sin moderna danska arkitektur. Grånad fasadpanel och toppiga takkupor smälter in bland kustvegetation och bodar. - Det hela började egentligen i början av 2000-talet när det stod klart att den gamla skolan hade fuktproblem som behövde åtgärdas, berättar Hans Utter, extern projektledare åt byggherren Kärnfastigheter. %AS gr%c3 %A 4ta-vindar-formar-r%C3 %

13 Vågräta vindar formar Råås skolbygge I Byggindustrin Sida 2 av 4 Efter kontakt med entreprenörer fick Kärnfastigheter klart för sig att det skulle krävas omfattande ingrepp för att komma till rätta med fuktproblematiken. Samtidigt kom prognoser som visade att efterfrågan på förskoleplatser i Råå skulle öka de kommande åren. Projektet kom därför att innehålla två delar, dels ombyggnad av skolan och dels nybyggnad av en förskola. Projektledningen undersökte flera möjliga vägar. En var att riva allt och bygga nytt. övriga handlade om olika kombinationer av om- och nybyggnad. - Men den gamla sl<olan är q-märkt så vi landade ganska snabbt i alternativet att rusta upp de befintliga skolbyggnaderna och bygga en ny förskola på västra sidan vid vattnet i en modern arkitektur som bryter av, säger Hans Utter. Efter en arkitekttävling fick danska Dorte Mandrup Arkitekter uppdraget att rita förskolebyggnaden. Arkitekten Dorte Mandrup lät sig inspireras av Råås kustlandskap med fiskebodar och sanddyner. Både fasad och tak är klätt med smala ribbor av stående panel i träslaget Robinia, som ibland kallas falsk akacia. Robinian bryts upp av trekantiga takfönster, några enstaka stora fyrkantiga panoramafönster och långa trekantiga fönsterpartier som är lågt placerade av hänsyn till de mindre barnen. På håll syns spetsarna på förskolans takparti sticl<a upp ur en sanddyn som en liten samling hyddor. - Det tog ett par månader in i projektet innan jag helt greppade byggnadens geometri, säger Patrik Tublen, platschef hos generalentreprenören Peab. Till sin hjälp hade han och de andra på bygget en modell som arkitekterna levererade. - När arkitekterna först frågade om de skulle skicka en modell tänkte vi att nej, varför betala extra för det. Men de svarade att det inte kostade extra, att de alltid gör modeller av sina projekt. Och vi hade verkligen stor nytta av den. Snickarna var ofta och kikade på den, säger Patrik Tublen. Utöver de många vinklarna skapade också installationerna huvudbry. I slutet av detaljplanearbetet höjdes nämligen golvnivån med en halv meter som en försiktighetsåtgärd inför framtida förändringar av havs nivån. - Men av någon anledning missade de att öka takhöjden med motsvarande. Jag vet inte varför, helt ärligt tror jag det var en miss, säger Hans Utter. När 50 centime'ter försvann från höjden fick projel<tteamet tänka om. Installationerna som skulle legat i taket fick flytta till golvet. - Installatörerna är ju vana vid att mata på när de gör sitt jobb. Här blev det pilligare för dem, säger Patrik Tub len. http ://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%c3 %A5gr%C3 %A4ta-vindar-formar-r%C3 %

14 Vågräta vindar formar Råås skolbygge I Byggindustrin Sida 3 av 4 En extra komplikation kom av att de bärande innerväggarna är bitvis genomskinliga. Väggarna består av stående kertobalkar klädda med glas. - Dels kunde vi inte ta hål i balkarna hur som helst eftersom de är bärande och dels kunde vi inte dra ner ventilationskanaler mellan dem hur som helst eftersom det skulle störa genomskinligheten, säger Hans Utter. Det som var upprinningen till hela projel<tet - fuktproblemen i fasaden mot havet - var närvarande även i arbetet med förskolan. - När det regnar här regnar det vågrätt. Att fuktsäkra har varit centralt i projektet, både i om- och i nybyggnadsarbetet, säger Hans Utter. Takets tätskikt består av papp på Foamglas och ytterväggarnas tätskikt består av Cemberit Windstopper. - Där har jag spenderat många timmar och tittat och funderat för att försäkra mig om att det blev tätt. Och - peppar, peppar - det blev det. Vi har Ju haft några eldprov med stormarna Simone och Sven, säger Patrik Tublen. Att fuktsäkra de gamla skolbyggnadernas västra fasader var en ännu större utmaning. Redan på 1970-talet upptäcktes fuktproblem i den västra fasaden. Då murade man ett extra lager tegel utanpå den befintliga fasaden. - Problemet var bara att den nya stenen var porösare än den gamla så det blev som en blöt filt på fasaden. Dessutom var det rött tegel i stället för det ursprungliga gula Höganästeglet, det kan man också ha synpunkter på, säger Hans Utter. Nu är teglet från 1970-talet borta och i stället har den västra fasaden fått en ny putsad yta och en ventilerad konstruktion. Men att det skulle bli så var långt ifrån självklart. - Eftersom byggnaderna är q-märkta fick vi först beskedet att vi inte fick göra något som skulle påverka fasadernas utseende. Men bygglovsritningarna från 1800-talet visade att ursprungsplanen var att putsa fasaden. När det stod klart fick projektledningen också tillstånd att putsa de västra fasaderna. - Det är förskolan som får all uppmärksamhet. Och det kan jag förstå, för det är en ny byggnad och den har en spännande arkitektur. Men för oss i projektet är det ombyggnaden av de gamla skolbyggnaderna som varit den verkliga utmaningen, säger Patrik Tublen. Han får medhåll av Hans Utter. - Det är alltid svårt med gamla hus. Man åker på saker som man inte räknat med från början, säger han. http ://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%c3 %A5 gr%c3 %A 4 ta-vindar-formar-r%c3 %

15 Vågräta vindar formar Råås skolbygge I Byggindustrin Sida4 av 4 Hela projektet var ursprungligen budgeterat till 70 miljoner kronor. Slutnotan landade på 85 miljoner kronor. Merkostnaden ligger endast på ombyggnadsdelen, förskolan höll budget. - Det som gjorde att det blev dyrare än vi hade räl<nat med var i första hand att mycket mer av putsen fick knackas bort samt att det visade sig finnas mer PCB som vi då fick sanera. Vi hade gjort förstörande ingrepp för att uppskatta byggnadens skick men när vi sedan satte igång visade sig läget vara ett helt annat bara någon meter från öppningarna, berättar Hans Utter. Att ingreppen i skolbyggnaderna skulle bli mer omfattande blev uppenbart redan tidigt i projektet. Byggstarten skedde i augusti 2012 och redan vid årsskiftet fick Peabs anställda börja arbeta övertid och helger. - Det positiva är att vi förstod redan tidigt att vi behövde sätta in helgarbete. Det gjorde att vi l<larade den ursprungliga tidplanen utan att tulla på kvaliteten. Allt vi gjort har varit genombra, säger Patrik Tublen. Elin Bennewitz,reporter Byggindustrin Råå södra skola och förskola Projekt: Ombyggnad av befintlig skola och nybyggnad av förskola Byggherre: Kärnfastigheter i Helsingborg. Projektledning: Sweco Management. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter (förskolan) och Arkitektlaget (skolan). Konstruktör: Tyrens. Generalentreprenör: Peab. Installatör, ventilation: Bi-Vent. Installatör, VS och el: Bravida. Byggkostnad: 85 miijoner kronor. %A5 gr%c3 %A 4 ta-vindar-formar-r%c3 %

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau dnr. KS 1868/ Svar på motion angående "Vita jobb" Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna föreslår att Båstads kommun ska ansluta sig till "Vita jobb" och följa deras krav och villkor vid offentlig upphandling. Detta för att förhindra svart arbetskraft och kräva justa sociala villkor för alla. Förslaget innebär att de fackliga förbundens företrädare kan anlitas som kontrollanter för ställda krav och villkor under avtalstiden. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 12 mars 2015, med tillhörande bilaga. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Motionen bifalls. 2. Modellen "Vita jobb" införs vid offentliga upphandlingar från och med den 1januari2015. Utskott/presidium I usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande O'l ~~

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Jeanette Hall Dnr: KS 1868/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: KF Bilagor till tjänsteskrivelsen: -Motion: Vita jobb! Dnr KS 1868/ Samråd har skett med: Katarina Pelin Yttrande med anledning av Socialdemokraternas inlämnade motion om: Vita jobb! Bakgrund Socialdemokraterna föreslår att Båstads kommun ska ansluta sig till "Vita jobb" och följa deras krav och villkor vid offentlig upphandling. Detta för att förhindra svart arbetskraft och kräva justa sociala villkor för alla. Förslaget innebär att de fackliga förbundens företrädare kan anlitas som kontrollanter för ställda krav och villkor under avtalstiden. Aktuellt Båstads kommun ställer redan i dag krav och villkor i upphandlingarna på att leverantörerna ska vara registrerade, ha betalt sina skatter och avgifter och vara skuldfria hos kronofogden. Detta kontrolleras bla via Skatteverket. Då man enligt Svensk lag inte får ställa krav på att leverantören ska ha kollektivavtal måste man själv ställa relevanta krav i varje separat upphandling. Att även under avtalstiden kontrollera och följa upp att det inte förekommer svart arbetskraft, och att villkoren och kraven följs, finns det oftast inte interna resurser till. Därför anses en extra kostnadsfri resurs i form av fackligt ombud endast tillföra upphandlingen och avtalet fördelar. Övervägande/framtid "Vita jobb" är avsett främst för bygg- och fastighetsentreprenader och tjänster. Inför varje separat upphandling bör man fatta beslut om modellen "Vita jobb" är relevant att arbeta med. Man bör ta hänsyn till de administrativa kostnader som tillkommer och göra en bedömning utifrån vilken typ av vara eller tjänst som ska upphandlas. Aktuellt fackförbund kontaktas sedan för särskilda avtalsvillkor och uppföljningsplan. Om motionen bifalles ska ändring i Upphandlingspolicy ske \1\jh -94-

18 2 (2) Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen, vilket innebär att införa modellen "Vita jobb" vid offentliga upphandlingar from " i, -95-

19 Socialdemokraterna Motion ome Vita jobb ~ '1'. 1 1.,,.:i, /I oni.'~~ l <6~$/ t ~ -qco Vita Jobb är verktyget för offentlig upphandling med justa sociala villkor och regler mot svartarbete. Vita Jobb följer svensk lagstiftning och EU-rättens laav. Grunden är reglerna om särskilda villkor i upphandlingslagstiftningen. Vita jobb föresla'iver enligt upphandlingsavtalet: " En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i ar-betsrättslig lagstiftning. 0 Att svarwbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet. 0 Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. 0 Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd. Ur konkurrenssynpunkt är den offentlige upphandlar-en skyldig att kontrollera uppställda krav. I Vita Jobb kan de i projektet engagerade fackförbunden anlitas som kontrollanter för dessa villkor. Kontrollen sker som upphandlar ens konsult enligt gällande tystnadsplikts- och sela'etesslagstiftning. 0 Vi yrkar att Båstads kommun följer ovanstående villkor vid offentlig upphandling. Här föms mycket skattepengar att tjäna, som kan användas till skola, vård och omsorg mm 0 Även en rättvisefråga mot seriösa företag. (Företag som följer regler och avtal förlorar upphandlingen mot företagare som använder svart arbetskraft och kan lämna ett lägre anbud.) För Socialdemokraterna: /1&/)/k Jik_ fu~tas;efansson. / '/\" / I. \ / I ~~(e -t4ei:"v/ ) Anne Kjellberg , I BYGGNAD fästoghefrs t" ' ':'~ c.) ~,,.: -96-

20 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau dnr. KS Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. - Begäran om planbesked Beskrivning av ärendet Hemmeslöv är ett område som till stor del består av småskalig fritidshusbebyggelse. På grund av en ökad efterfrågan om att få bygga till befintliga fritidshus och göra dem till exempel mer anpassade för ett stadigvarande boende beslutade kommunstyrelsen den 21 maj 2003, 135, att ge dåvarande miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till underlag för beslut om planändringar i Hemmeslövsområdet. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark, daterad den 20 mars Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 44: 1 m.fl fastigheter i Hemmeslöv får upprättas och samråd får hållas. 2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Planavgift kommer att tas ut av berörd fastighetsägare vid bygglovgivning inom planområdet. 3. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i Samhällsbyggnads prioriteringslista. 4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 0"7 ~

21 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum: Handläggare: Camilla Nermark, planingenjör Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Carina Ericsson, samhällsbyggnad, Per Sellden, kommunledningskontoret Bilagor till tjänsteskrivelsen: Kommunstyrelsens beslut om Planöversyn av Hemmeslövsområdet, , 223 Samråd har skett med: Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Fredrik Jönsson-projektingenjör, Per Selldenexploateringsingenjör, Roger Larsson-stadsarkitekt, Magnus Sjeldrup-planstrateg Detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv, Båstads kommun - Begäran om planbesked Ärende Planuppdrag för upprättande av detaljplan för del av Hemmeslöv 44:1 m.fl fastigheter i Hemmeslöv. j Båstads kommun Planområde \ \ I J_ ' \fel! talet Jean inte representeras i angivet fo rma t.\ lw - 98-