Delgivningar och delegationsbeslut. Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delgivningar och delegationsbeslut. Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunledning l (l) Kommunstyrelsen 2 nobember 2011 Delgivningar och delegationsbeslut Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen. 111OOS' t:\namndsldrn'h 'k ommunstyrclscn'd clgivningar och delegatio nsbeslut förstasida doctlw

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Handläggare Karin Stenholm Vårt dill' 768/ Kommunstyrelsen UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Ängelsbäck 57:1 m fl Ängelsbäcksstrand, Båstads kommun Rubricerad detaljplan, upprättad av Planavdelningen Båstads kommun, ställs härmed ut för granskning. Planen ligger i nordöstra utkanten av Ängelsbäcksstrand, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i nordöstra utkanten av Ängelsbäcksstrand och kunna erbjuda attraktiva tomter for bostäder med närhet till kusten och omgivande områden. Planens genomfarande antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Grevie under tiden till Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida, under Detaljplaner på gång. Kopia av planhandlingarna kan mot kopieringskostnad beställas hos Carina Ericsson på tel ~ Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkonunit till Planavdelningen, Båstads kommun, Vångavägen 2,26980 Båstad, senast den 5 december Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Planfarslaget handläggs enligt reglerna for normalt planförfarande, vilket innebär att det efter samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, för att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om utställning. Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfon synpunkterpå detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av Planarkitekt Karin Stenholm, tel eller SamhällsbyggnadschefLisa Rönnberg, tel Postadress Båsrad Gatuadress Vångavägcnz Tclcfon vx Telefax E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummc!'

3 BAsTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum 2011~IO~20 Handläggare Karin Stenholm Vårt dur 667/07~315 Kommunstyrelsen UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Båstad 109:212 m fl (Övre Hasselbacken) i Båstad, Båstads kommun. Rubricerad detaljplan, upprättad av Planavdelningen Båstads kommun, ställs härmed ut får granskning. Planområdet omfattar ca 12 ha mark och är beläget på en brant sluttning väster om Trädgårdsvägen och norr om Karstorpsvägen. Planen syftar till att göra det möjligt att utveckla ett bostadsområde på tidigare fruktodlingar nordväst om Karstorpsvägen. Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad under tiden till Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida, under Detaljplanerpå gång. Kopia av planhandlingarnakan mot kopieringskostnad beställas hos Carina Ericssonpå tel Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Planavdelningen, Båstads kommun, Vångavägen 2,26980 Båstad, senast den 5 december Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Planfårslaget handläggs enligt reglerna får normalt planförfarande, vilket innebär att det efter samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, får att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen får beslut om utställning. Den som inte senast under utställnings/iden skriftligen harframfört synpunkter på detaljplanen kanforlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av planarkitakt Karin Stenholm, tel eller samhällsbyggnadscheflisa Rönnberg, tel Postadress nästad Gatuadress Vångavägen? Telefon vx Telefllx E-post Hemsida Postgiro 11 Il H-l Orga nisatlonsnummer

4 ~. fy~ h=" Kommunförbundet Skåne Datum BetecknIng Onr Magnus Hultgren Kommuner i Skåne som överlåtit färdtjänst till Region Skåne Information.. huvudmannaskapet för färdtjänsten. eastads KOMMUN Kommunstyrelsen ,6 ~ l.. onrt- "U~l.l1-1 " "1.' 1 1~i' 1.~. Er kommunen tillhör de 24 kommuner som tecknat avtal med Region Skåne om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett antal kommuner i sydvästra Skåne aviserar nu att man inte har för avsikt att överlåta huvudmannaskapet till Region Skåne, länets regionala trafikmyndighet från l januari. Preliminära beslut om detta är enligt uppgift fattade i kommunerna Trelleborg, Svedala och Kävlinge. Behandling i kommunstyrelse och fullmäktige väntas under oktober. I Lund och Malmö pågår remissförfarande av förslag till överlåtelse. Politisk behandling planeras i oktober/november. Utgången i dessa kommuner är oviss. En konsekvens av att det inte skulle gå att få enighet i alla kommuner om att organisera färdtjänsten på samma sätt som övrig lokal- och regional kollektivtrafik, kan bli att kommunen åtel' blir huvudman för färdtjänsten. Avtalet föreskriver att om det inte kan säkerställas att det långsiktiga finansieringsansvaret fullt ut sammanfaller med huvudmannaskapet, är kommunen skyldig att ta tillbaka verksamheten, såvida inte parterna blir överens om annan lösning. Kommunförbundet Skåne, Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. vill med denna information fästa uppmärksamhet på den situation som kan uppstå från 2014 och i något fall från 2015 om enighet inte kan uppnås för ett samlat huvudmannaskap för Hirdtjänst och riksfärdtjänst. De avgörande besluten kommer att fattas under hösten. Frågan kommer också informellt att tas upp i anslutning till Kommunförbundet Skånes kommunledningskonferens den 14 oktober. Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET skåne ~~ Stefan Lundgren Ordförande Göran Persson Förbundsdirektör Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8. Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb: WYffl.kfsk.se

5 Svenska kyrkan... TOREKOVS FÖRSAMLING 1!3ASIADS KOMMUN I<ommunstyrelsen " Dnr.~... J.I.~L I.I.J, ;5 od Sjöfartsverket NORRKÖPING Ang ående underh ålls behov av fyren Hallands Väderö Fyren Hallands Väder ö, svenskt nummer , är i behov av underhåll. Tornet uppvisar grava rostangrepp sarskilt åt söder och vaster. Tornet M nertill genomrostat på flera ställen. Gånqväq fram till fyren M i dåligt skick och likaså r äckverket. Skyddsr äcke runt vattenreservoaren är skadat och varningsskyllningen bristfilllig. Maskinhuset är i gott skick, Fyrtornet i j ärn är uppfört år 1884 Från samma tid ilr fyrbostäderna. Intill fyrtornet finns sedan 1949 ett maskinhus i trä Fyrplatsen automatiserades och avbemannades år Fyrbost äderna kom småningom att tillhöra Naturvårdsverket. Ar 2000 förvärvade församlingen fyrbostäderna av Naturvårdsverket. Fyrtornet renoverades av SjöV senast år Då blästrades och målades fyrtornet. Enligt uppgift från er underhållspersonal var väderförhållandena vid arbetet ogynnsamma. Av okänd anledning har avfärgningen skett med för få skikt. Maskinhuset renoverades exteriört under Ar 2010 avelektrifierades fyren. Optik och fyrapparat demonterades. En LED-lykta monterades inne i lanterninen. LED-lyktan drivs från solcellsladdade blybatterier. Torekovs församling äqer och förvaltar Hallands Väderö sedan början av 1200-talet. Församlingen har personal placerad på ön för arbete med underhåll av byggnader, naturvård, drift, information och tillsyn. Fyren står på församlingens mark, SjöV betalar numera ingen arrendeavgift. Hallands Väderö är ett naturreservat och ett populärt bes öksmal. Ön har reguljär båtförbindelse under sommarhalvåret och under övrig tid helgtrafik samt båttaxi. Det finns flera popul ära naturhamnar. Hallands V äder ö har årligen mellan och besökare. En stor andel av dessa besöker fyrplatsen och möts där aven i drift varande fyranlilggning i dåligt skick - en anläggning icke v ärdiq SjöV. Församlingen hemställer om att SjöV planerar för och snarast genomför en renovering av fyrtornet. Församlingen önskar besked om M r SjöV avser att utföra renoveringsarbetet och i vilken omfattning. Torekov den 30 september 2011 För Torekovs församlin g Heta{/ljo/) Jh1et/Ld /1 Magn4S And;eli' bilagor Kopia för kännedom: Län sstyrelsen i Skåne, Miljöavdelningen, MALMÖ Kommunstyrelsen i Båstads kommun, BAs TAD Svenska Fyrsääskapet, ordf Esbjörn Hillberg, Donsö backe 16, DONSÖ Torekovs församlin g Postad ress: Församlingsvågen v ästra Karup e-post Organisationsnummer: Telefon: Telefax: Hem slda: ~WNL V~mi~q _~Y!~_{I!!.~C!.Y fl_sj{.a rua: Ul: Torekovs kyrkoråd Postadress : eja Magnus Andrel! Otavsqatan TOREKQV Telefo n: e-post: 1}l<;J.,gQJLS e

6 Fyren Hallands Väderö 1 (4) BILAGA Fyrtornet från väster

7 Fyren Hallands Väderö 2 (4) BILAGA I.,... I', Fyrtornet från söder

8 Fyren Hallands Väderö 3 (4) BILAGA.. ' ~ 'f, l' Fyrtornet med maskinhuset från norr Fyrtornet mot norr. Tornet genomrostat vid foten

9 Fyren Hallands Väderö 4 (4) BILAGA Gångväg med räckverk Vattenreservoar

10 PROTOKOLL nr ASTADS KOMM UN Kommunstyrelsen Dnr...:~ ;?..~..\1. G\OO, " II II ' fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 25 augusti Tid och plats : Närvarande styrelseledamöter: Kl Jan Ahlström Stefan Sjöberg Kjell Andersson Jan Ohlsson Båstadhems kontor Mona-Britt Kallback Ib Nilsson Allan Sunnergren Jan Ahlgren Dessutom: Lisbeth Nilsson Robert Falk 1 Sammanträdets öppnande Sammantradet öppnades av ordföranden Jan Ahlström som hälsade alla och särskilt Ib Nilsson välkomna. Ib Nilsson presenterade sig för styrelsen. 2 Val av justerare Protokollet skulle föras av Robert Falk och justeras av Jan Ohlsson. 3 Föregående protokoll Jan Ahlström konstaterade att tre beslutspunkter ( 5 och 7)som togs upp på föregående styrelsemöte - resultatförbattringsförslag, organisationsförslag samt förslag avseende faslighetsförsaljningar inte varit möjliga för Robert Falk att ta fram till dagens möte på grund av arbetsbelastning. Jan Ahlström framhöll att det ar viktigt att beslutsarenden ar genomarbetade så att det finns ett bra underlag för beslut. Robert Falk meddelade att ett enigt Kyrkoråd i Svenska kyrkan i Förslöv beslutat avslå Båstadhems framstallan om markköp invid Ängabyn. : Styrelsen beslöt godkänna föregående protokoll nr 6, och protokoll från extra bolagsstämman samt lagga dessa till handlingarna. Uppdraget åt VD att ta fram beslutsunderlag avseende organisation, resultatförbattringar samt fastighetsförsäljningar kvarstår med avrapportering på styrelsemötet den 27 oktober VD-rapport Robert Falk rapporterade: att rekryteringsprocessen med att anställa en faslighetschef nu är klar och att Mikael Silversten som kommer från JM anställts. Han börjar den 29 augusti. Fasligo Kompetens arbetar vidare med att hitta en drifts-/faslighetsingenjör. Carina Young har beviljats tjänstledighet 6 månader med början 1 december för att pröva att arbeta med egen naringsverksamhet. Arbetet med att rekrytera vikarie har redan startat. att beträffande projekt Korröd så har 4 grannars överklagan av bygglovet fått avslag av både Länsstyrelsen och Miljödomstolen i Växjö. Överklagandetiden till Overmiljödomstolen går ut 9 september. Anbudsöppning ska ske nästa vecka. o att kalkyl på ombyggnation av äldreboendet Skogsliden nu är färdig och att Båstadhem gjort en bedömning av vilken hyra som ska utgå. Kalkyl och \J

11 hyresförslag ska presenteras för kommunstyrelsens ekonomiutskott nästa vecka. att Susanne Herttings rapport över hur hon tänker att kommunens äldreomsorg ska vara utformad i ett årsperspektiv presenteras först i september. att ombyggnation av g:a kontoret till 3 Igh fortgår enligt plan. Ombyggnation av Butab:s g:a kontor påbörjas denna vecka. Ombyggnationen av fastighetsskötarlokalen har börjatoch beräknas vara klar 1 december. Personalen har lunchrum nere på Strandängsskolan under tiden. att förvaltningen av de kommunala fastigheterna nu pågått i 5 månader. Förvaltningsavtalet är fortfarande inte klart, men Tomas Rikse har lovat att inom kort ha det klart. Möte hölls med kommunen om gränsdragningsproblematik och Båstadhem har tagit fram förslag på en gränsdragningslista som ska behandlas under hösten. att KS:s inriktningsbeslut avseende Trygghetsboende på Vårliden kommer att vara omöjligt att uppfylla i tid och att han tillskrivit Kommunstyrelsen om detta. Tengbom arkitekter ritar nu på ett förslag. att en personalkonferens hållits under 1,5 dagar. Konferensen var lyckad och en del material som togs fram undergrupparbetena kommer att användas under hösten i arbetet med att effektivisera organisationen. att möte med ägaren ska ske den 30 augusti. Ordförande, vice ordförande och VD medverkar från Båstadhem. att till styrelseutbildningen på Valhall Park den 1 september är 8 personer anmälda. : Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. Styrelsemötet tog paus för att fotografering av styrelsen skulle kunna göras. 5 Lisbeth Nilsson föredrog budgetjämförelsen, likviditetssituationen, och lånestockrapporten. Lisbeth föredrog även Båstadhems, Bofab:s och Förslöv Hems delårsresultat Bifogasprotokollet. Lisbeth föredrog vidare det ekonomiska utfallet av förvaltandet av de kommunala fastigheterna. Redogörelse för kalkyl och konsekvenser avseende hyressättning vid en ombyggnation av Skogsliden. Lisbeth Nilsson rapporterade att fusionen av Butab till Båstadhem troligen blir klar i oktober : Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. 6 Övriga frågor Jan Ahlgren efterfrågade vad som händer med G:a kommunhuset i Grevie. Robert Falk kunde glatt rapportera att både bibliotekslokalen och f d facklokalen äntligen var uthyrd till Folkuniversitetets kursverksamhet vid Lunds universitet. : Styrelsen beslöt godkänna rapporten. 7 Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 27 oktober kl på Båstadhems kontor()

12 8 Sammanträdet avslutas Jan Ahlström tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. Båstad IS~~ rande r2?~ Robert Falk Sekreterare Q~": Jan Ohlsson Justerare

13 o BASTADHEM AB finansiell rapport per LÅN kkr % kkr % Handelsbanken Kommuninvest SBAB O o SEB O o ISummalån Antal kontrakt 11 DERIVAT Swapar Disp. kkr Handelsbanken O Ost SEB st ISumma swapar Antal kontrakt 4 Inom 1 månad B månader månader O o 6-12 månader O o ISumma inom ettår år år år år år O o 6 7 år O o 7-8 år O O 8-9 år O o 9-10 år ' \summa frlrfall % o o o o Disp. kkr O % O, o O o O O O O O o O O kkr % O o Disp. kkr O O O O % O o 4900, O o O O O O O O O O O O Genomsnittsränta (effektiv) 3,05 % Räntebindning 4,16år Kapitalbindning 1,85 år Löptid/duration Räntebindning exkl. derivat 1,44 år Värderingsränta 2,55 % Lån bokf6rt värde lån värderingsvärde (Lån nettovärde 2903 Värde swapar 3578 ]Totalt över /undervärde /94 % 2,63 % 2,70 år 1/79 år 1,97 år 2/14 år 2,46 år 1}0 år ~46 år ~79 år 2,78 % /34 % Värdefårändring vid +1% Lån Swapar O ISumma O

14 BÅSTADHEM AB Finansiell rapport per AVSTÄMNING MOT FINANSPOUCY Minst tre långivare bör eftersträvas Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuld portföljen Undantag kan göras för Kommuninvest 70% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Capsoch Floors Ej kombinationer av swapar/optioner Ränteswapar Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 är och ej överstiga 7 år 4,16 är Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras tills vidare ej. Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare ej. 38% Högst inom Q.lär

15 Sk/lldporrjöij Båstadhem AB Uttagen: :32:43 Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (daga~ R-bind. (ar) Kontrakt Kommentar SES OSwap kort Kommuninvest , Stillar 3 mån +0.62% Handelsbanken , l Slibor 3 man 0,20% Kommuninvest l Stillor 3 man +akt marg Handelsbanken l Sbbor 3 mån 0.20% SES -3D , DSwap kort Kommuninvest ,23 1 Fast SES DSwap kort SES -3D , DSwap kort l Kommuninvest DOC ,09 l Fast Kommuninvesl Fast Kommuninvest Fast Kommuninvest Fast Kommuninvest Fast o 2G15 -' Kommuninvest ,3Q 1 Fast SES GOD l Swap lång SES 3D Swap lång SES 3D Swap lang SES Swap lång

16 Likviditet saldo \ --+-saldo I O ~c::, ~~.t$''lj. 1)-«' BAsTADHEM ILfikvuda medel BUTAB Likvida medel

17 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag Summa anläggningstillgångar Not Omsättningstillgångar Varulager mm Förrådsartiklar o oljelager Kortj'ristiga fordringar Hyres, -avgifts-och kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Aktieägartillskott Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Not l l Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Il Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer RESULTATRÄKNING Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsen kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultatfrån finansiella investeringar Ränteintäkter och liknanderesultatposter Räntekostnader och Not 2 liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Not Not 1 Övriga skulder Lån av Butab Övrigt Not 2 Räntekostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader(borgensavg) O Not 3 Resultat Resultat från förvallningsuppdrag O Båstadhem

20 !' Förslöv Hem AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förslöv 2:42 Byggnader på egen mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Förslöv Hem AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Resultat från fg år Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Skuld till Båstadhem Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder O SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 Förslöv Hem AB Organisationsnummer RESULTATRÄKNING Belopp i kr 6 mån Nettoomsättning Rörelsens kostnader El Vatten och avlopp Reparation och underhåll Representation, avdr gill Representation, ej avdr gill Revisor Redovisningstjänster Bankkostnader Fastighetsavgift Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, ej avdr gill Bilersättningar, skattefria Rörelseresultat Resultat jrå.n finansiella investeringar Ränteintäkter och liknanderesultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Skatt på. å.retsresultat Beräknat resultat

23 LASTAD UTVECKLINGSBOLAG A.:J O-01-Dl Resultaträkning mån 6 mån Hy restntäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag O Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsd ispositioner Skatt på årets resultat O O RESULTAT

24 »> 'butab' LASTAD UTVECKLINGSBOLAG A~ Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapitaj Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Lång/ristiga skulder Checkräkningskredit O O Skulder tili kreditinstitut J(ort/ristiga skulder Skulder tili kreditinstitut O O Leverantörssku Ider Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 I:.> ~I butab LASTAD UTVECKLINGSBOLAGA.:..J Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Pågående nyanläggningar O O Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kort/ristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar O Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa ochbank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

26 Budgetjämf Båstadhem AB Rubrik Tkr Budget Difftkr Diff% Hyresintäkter ,9% Övriga intäkter Summaintäkter ', " 3T ;0% Y. ':'pc. > C'i e:ee}'; :,i'i", Ii};:: i,;? :":"""T'%0;;.p;:ii';,,'.'" ".!6~~!:Ci"'"..,.. "....L-' Personal ,7% Planerat underhåll ,6% Tidigarelagt underhåll o O O Övriga underhållskostnader ,2%,iii'i,Ii'.5. 1~ ~:..'.!.!i Underhållsrabatt o O -173 C/ DriftSkåStitåIJifr i i,> '..'..',... :..,,". -.. _.,',~-<,,_. _,-"._;-"-._,._._"."' Personalkostnader ,5% Fasfighetsskötsel ,9% Reparationer ,7% Taxebundna kostnader ,1% Uppvärm ning ,1% Försäkringar, förluster & juridiska kostnader ,8% Arrende, hyresgästförening & Kabel-TV ,1% Fastighetsskatt ;9% :.... ~ "'!'U'U c.!.. J: f;i[:)iff:f~ruf Personal ' ,2% Styrelse, revision c57 171,3% Konsult ,0% Lokalkostnader kontor & korttidsinventarier ,6% Kontorskostnader, telefon, datorkostnader "'1767%, Reklam, serviceavgifter & bankkostnader ,5% Summaförvaltl1il1gskostnader c ,3% Förvaltnil1gsnetto ,0% Avskrivningar ,6% Ränteintäkter 2 O O O INK/!f!IX!!!! Räntekostnader ,258 '104,4% BeräknaUesuttat ' Pågående proiektlnedlaada kostnader Lägenheter Förslöv Skogsliden ombyggnad Båstadhem Id kontor till Igh BadrumsrenO\.eringlMercuriv Slammarp Korröd Kontor Vårliden Butab Id kontor till Igh Lunchrum panncentral I Kommande underhålliinvesteringar VP ÄngahälIan 2300 VP Biet + Båtsmansgården 2600 VP Argus 500 peförslövifasad REP 500 Aslrakanv2 tak + gavlar r Lunchrum panncentral 1000 Badrum Förslöv 3500 Båstadhem Id kontortilllgh INVEST 2000 Butab Idkontor tilllgh r

27 BÅSTADS KOMMUN ~ (I) ASTADS I<OMMUN Kommunstyrelsen : 21 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende Dnr.. :K~...\~.t. J. :::~ O '1... Ärende Tjänst Registrering Telmi k och se rv ice Ulla Johansson Anställning Kokerska 25 A 5 Datum rör anslags uppsätta~l(le: Datum får anslags nedtagande: ~4. Förvaringsplats rör protoko llet: Kommunkon tore t Underskrifl:,..q. Ci>-.l. C \ i._.).xj-v 'v'v,-'e.. - e, r- 'l r O\--t~) ) L\ p c rs('l n li 3\'d l.d e l tsa l i o n s :m m ~ 1an\-l anslag nydocxa

28 BÅSTADS KOMMUN l (1) SASTA "" '::'. ~ '.:' :"..;N I~ " 1: ; 1, " 2:,. _; l 1 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende Dnr..~..,...\ ~,~. I.\ I.. ;.'1 CJ'1 D., I, Ärende Tjänst Registrering Vård och omsorg Susanne Hertting Åsa Lundin Anställning " Enhetschef Undersköterska 21 A2 34A22 Barn och skola Carina Jäghammar " Socialsektreterare 27 A4 Bildning och arbete " Assistent 59 Al Dahlin for anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret -v Underskrift: ~~~.-- l~, ~ '~\ 0v~~~ \ "t:'-peHon31J' "d'de!r:gations3nmalan\-t anslag nydoc'c

29 BÅSTADS I<OMMUN ~ S"T'.. '.~ K' l (1).: ~ ',i1mun,,,.:,,::.:..isen., \,.,, t..: -...'\0 --: Z1![)nr.~SJ~...I.l..:.J:QV1 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende \T, f -" Ären de Tjänst Registrering Samhällsskydd Johan Hamringe Anställning Miljö- o hälsosky ddsinsp 19 A 2 Barn och skola C Brandt-Ry d " Kokerska 7A7 Datum rör anslags uppsättande: Datum rör anslags nedtagande: Förvaringsplats rör protokollet: Ko mmunkontoret Underskrift:.~ e-l~ \ e, 1Sj Ö\-X.,~?'\ \ =

30 BÅSTADS KOMMUN l (I) BAsTADS I(OMMUN Kommun styrelsen ~ 25 Dnr:b..'>...\~ /..l.!.::j. SJ '-I " II, BESLUT I DELEGATIONSÄRENDE - IOF132 - Oktober 2011 Nr 15/11 enligt ÄB 20 kap. 8 a, dödsboanmälan, ~~~~ ~~ Chefssekreterare I IIOI7'h:',döds.b0;ll1mJIJn'M legalion\] OIII Odot'bk

31 o BASTADS KOMMUN ~-- fattade enligt Kommun styrelsens delegation sordnin g, KS 2/2011 ~Ii/ ande: ~. Joacim Nilsson BÅSTADS KOMMUN Komm unstyrelsen Z ;.f:. Dnr.~ ~~....:::' Anmälningsdatum: Nr Datum Ärende Författ- ningsrum ROOl Tillsyn Förslövs skola LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Ungdomens hus/ Kulturskolan Förslöv LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Musteriet LSO 5:1 Anmärkning ROO l Tillsyn NP Nilsson Grevie LSO 5:1 Anmärkning ROO l Tillsyn Torekovs Golfklubb LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Ladan i Båstad LSO 5:1 Utan anmärkning R Tillsyn Ladan i Båstad SFS Anmärkning 2010:1011 I I I006\t:lr:1ddningSlj.nSl\J1lrcbywndc\tillsyn\lillsyn 20 Il ldclcg. tionsbcslulldclcg.t ionsm.1i ks jn okt.doc~

32 ~ BÅSTADS KOMMUN fattade enligt Kommun tyrelsens delegationsordning, KS 2/2011 /171 ande:.. '- ~. Rolf y dreasson. ~~-(/<- ASTADS KOMMUN Kommunstyrelsen : Z6 Dnr...\}.~./...!.::~ 9~... Anmälningsdatum: 2& ~o ll, 11-6 ~ Nr Datum Ärende Författ- ningsrum R Tillsyn LSO Restaurang Mai Tai Båstad LSO 5kapl Anmärkning R Tillsyn LBE Restaurang Mai Tai Båstad LBE 21 Utan anmärkning R Tillsyn LSO Statoil Båstad LS05kap1 Anmärkning R Tillsyn LBE Statoil Båstad LBE 21 Anmärkning R Tillsyn LSO Statoil Förslöv LS05kap1 Utan Anmärkning R Tillsyn LBE Statoil Förslöv LBE 21 Anmärkning :lraddningstjansllförebygsandeltillsynltillsyn 2011ldclcgationsbeslutldcJegationsmallks ra sept.doelbk

33 Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: :42:04 SoL Parameter Period Födelseår Könsindelning ionsf6rteckning IiI/ /11/2011 Ingen PersoniD Ärendenr. snr. Bes lutsdag sfattare Lina Albin Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Cia Johansson Cia Johansson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Cia Johansson Christel Petersson Alexandra Karlsson 8AsTADS KOMMUN Kommunstyr::!sErl : 25 Dnr.~.\ ~/..I.I. ::-.'JQI..j._. Fr o m T o m Avslag på ansökan om bostad i särskilt boende, 4 kap1 om bistånd i form av dagvård, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtj änst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap Cia Johansson om bistånd i form av matdistribution i eget boende och matsal, 4 kap 1

34 om bistånd i form av matdistribution i Alexandra Karlsson eget boende och matsal, 4 kap 1 om bistånd i form av matdistribution i Alexandra Karlsson eget boende och matsal, 4 kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Alexandra Karlsson kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Cia Johansson kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Cia Johansson kap1 om bistånd i form av trygghetslarm, Lina Albin kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Lina Albin kap Alexandra Karlsson om bistånd i form resor, 4 kap1

35 Bostadsanpassningsbidrag fattade i delegation av Ann-Margret Bengtsson under perioden: Från: Till: nur S~kll1ltle sdatum et 2010/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL I31FALL 2011/ BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL BlFALL 2011/ BIFALL BlMLL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ B[FALL 2011/ BlFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 201[lOSS BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ B[FALL BlFALL 201 [ BIFALL BlFALL 2011/ DlFALL BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 201 1/ BlFALL BAST." DS f< (; ~Ji M U N 1<' ;-1~;,")5 t y r e l s e n Z ~. 25' Dn r.t. J~h l, H :;:~~t1 crtsfd'ir,'10r 1~'fO'-"2)' '(L"2) Belopp (") kr 9735 kr kr 4238 kr kr 4238 kr kr kr kr kr 4981 kr 2625 kr 2674 kr kr kr 872 kr kr 5413 kr I 674 kr 2119kr 2222 kr 6701 kr l 148kr l 160 kr I 665 kr 4502 kr 3239 kr 847 kr kr kr 1281 kr 1213 kr kr kr 2019 kr lo35'1 kr 12214kr kr 4000 kr 831 kr 1316 kr I 328 kr 2300 kr I 106kr 8305 kr 981 kr 3913 kr

36 2011/ / / /085 20ll/087 20ll/ ll/ / SUMMA beslutat belopp, Ann-Margrot Bengtsson: ll-IO BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL (*) ~ Gällandebeslutsbelopp under perioden(det slsta omdet finns flera beslut l ärendetunder perioden), Avskrivna ärenden och ärenden medåterkalladebeslut redovisas ej, 1775 kl' l 092 kr kl' 1097 kl' kr 6600 kl' 2604 kl' kr 2347 kl' kr kr I 523 kr 1631 kr 1316kr 806 kr II 425 kr 2071 kr 876kl' kl' kr

37 ionslista Samhällsskyddsförvaltningen, Båstads kommun ~Komm!.. DIAlllENR DATUM BESL UT A'RENDERUBRIK H;iNDELSEIIUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN aastads v..:-:i';\(:un, ~. r '., n. 20" '/ 5 I l IV: t.,dnr:ks...\~, f..l J., ;;.." ' ( ~ HANDL, 20 1l DBMI LJÖ 238 Yvonne Mollet Bengtsson Fastställande av å rlig tillsynsavgift - Packhuset i B åsrad årlig tillsynsavgift O~ iekt: PACKH USET, FRILUFTS VÄGEN 5, DRUVAN DBM ILJÖ 240 Johan Hamringe Anmälan om installation av värmepump> Bj äred 7:27 värmepump med delgivnings kvitt o O~iek t : HÅKANSSON, GÖRAN, BJÄREDSVÄGEN 122, BJÄRED 7: DBMILJÖ 24 1 Johan Hamringe Anmälan om installation av värmepump> Hemmeslöv 10:34 värmepump med ionskvitto Objekt: BOHMAN, CHRISTIAN, FurlIvägen 9, HEMMESLÖV 10: l DBMILJÖ 242 Åsa Larsson Anmälan om installation av värmepump> Krabban 21 Besl ut värme pump med delgivningskvitto O~ ie k l: ELBING, LENNART, Tunbyvägen 6, KRAB BAN l DBMILJÖ 243 Åsa Larsson Anmälan om ändring av avloppsanläggning - Ängelsbäck 29:35 O ~ i e k t: LARSSO N TO RBJÖRN, ÄNGELSBÄC KSVÄGEN 117, ÄNGELSBÄCK 29:35 (H) ""Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinfor mation från Händelsens underliggandeärende. den 25 oktober 2011 Sida I av 4

38 DIARlENR DATUM BESLUT A.RENDERUBRIK HANDELSERUBRIK KOPPLINGAR TlLL HANDELSEN HANDL II-I 0-13 DBM[LJÖ 244 Åsa Larsson Anmälan om ändring av avloppsanläggning - Troentorp 1:48 Objekt: HENRYSSON, JAN, KATTVIKSVÄGEN 545, TROENTORP 1: DBMILJÖ 245 Åsa Larsson Ansökan om ny avloppsanläggning - Båstad 109:116 Objekt: HAMMARLIN. LARS, YDERHULTSVÄGEN 2, BÄSTAD 109: [ DBMILJÖ 246 Yvonne Mollet Bengtsson Ansökan/anmälan livsmedelsverksamhet - Torekovs lilla chipsfabrik AB årlig tillsynsavgift O~jekt: TOREKOVS LILLA CHIPSFABRIK AB, SKUGGEBOVÄGEN 51, ÖLLÖV 15: DBMILJÖ 247 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Pilken 3 Objekt: LENNARTSSON, KENNETH, JUNKERSGATAN 14, PILKEN DBMILJÖ 248 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Förslöv 2:98 Objekt: SANDBERG, MAGNUS, Älvkvarnsvägen 5, FÖRSLÖV 2:98 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 25 oktober 2011 Sida2 av4

39 DIARIENR DATUM BESLUT ARENDERUBRIK HA'NDELSERUBRlK KOPPLINGAR TILL HA'NDELSEN HANDL DBMILJÖ 249 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Ranarp 53:3 Objekt: PETTERSSON, PETER, Ranarpsvägen 237, RANARP 53: DBMILJÖ 250 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Ranarp 11:22 Objekt: LAGERSTRÖM BAECKSTRÖM, GÄRD, TOCKESUDDEVÄGEN 140, RANAR DBMILJÖ 251 Sandra Bengtsson Anmälan om komposthantering - Tvähöga 1:6 Objekt: PETERSSON, MONA, Tvehögavägen 5, TVÄHÖGA 1: DBMILJÖ 252 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Båstad 109:83 Objekt: PETERSSON, BENGT, TARRAVÄGEN 60, BAsTAD 109: DBMILJÖ 253 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Axelstorp 3:48 Objekt: RENGBRO, TOMMAS, OFFERSTIGEN 8, AXELSTORP 3: DBMILJÖ 254 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - TUVAN 3 Objekt: BARKMAN HELENE, MöIlaregatan 6, TUVAN 3 (H) = Kopplingsillformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den25 oktober 2011 Sida 3 av4

40 DJARIENR DATUM BESLUT Å'RENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN HANDL DBMILJÖ 255 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Möllhult 1:9 Objekt: WULLT, BENGT, RAMMSJÖVÄGEN 352, MÖLLHULT 1: DBMILJÖ 256 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Faritslöv 5:17 Objekt: LINDGREN, SVEN-IVAN, DAGSHÖGSVÄGEN 127, FARITSLÖV 5:17 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) =: Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 25 oktober 2011 Sida4 av4

41 Sa m hällsby gg nadsen heten ionslista...,!:lastads KOMMUN Kommunstyrelsen : Z5 Dn r. t<~... \~. L1L:'jU'1... Sidan l av 7 Utskriftsdatum from : tom : Ärende Obje kt Intresse nt Ty p/slag Datum Utfall I nstanstyp L-Lo v ä rend e B TIllbyggnad av sko llokaler för room essert B för nybyggnad av g<sststuga GREVIE 2:25 MARKNADSVÄGEN 4 1 MÄSINGE 15 :12 CARLS VÄG 2 Sö ka nde eåstad Mont essorl Dejarpsvagen , Biistcld. Sö kande Jenny unoabr Birger Jarlsgatan 106 B 3tr o o BY99!OV Beslu t BY9910v Avvisas Avvisas Ingegerd Persson Ingegerd Persson L Nybyggnad av g<!sthus, samt rivning evrörråd L Nybyggnad av kontorslokaler och Industribyggnad samt upps<lttnlng av skylt. L Uppsättntnq av plank BOGEN 10 HEMMESLÖV 8 :3 HAUANDSVÄGEN TRUBADUREN 4 KOMMENDÖRSGATAN 3 _ STOCKHOLM S6kan de AB Etab Energi Hallandsv BÄSTAD o : o o , Avskrivs Avskrivs Beviljas To rbjörn ztecter Ingegerd Persson Anne Erik sson B Nybyggnad av personalbyggnad FARITS LÖV 6:6 DAGSHÖGSVÄGEN 41 Sökande Henrik Gustavsson Von eecertens v(lg 2B O Beslu t Av skrivs Anne Eriksson 'rcrevcv L Nybyggnad av en bostadshus efter rlv nln g. av bef..... SÖDRA KARSTORP 1:26 STENHOTTEN _.. _.. _.. _. O Bevi ljas Anne Eriksson Adres s 269 SO BJjstad Besöksadres s vå.ngav(lgen 2 Telefon /Fax Webbadress / E-pos t

42 Sidan 2 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum ionslista from: O~Ol tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp LOV-Lovärende PBL 2011 B FÖRSLÖV 4:155 Sökande D LÅNGAGÄRDSVÄGEN 62 Roger Magnusson Avskrivs Ingegerd Persson Uppförande av mur Långag<:lrdsvClgen 62 26g??_ FÖRSLÖV B PERSTORP 3:39 Sökande D 'rcrekovs Golfbana AB Ombyggnad av befintligt golfhål nr 4 Råle<:lsvdgen 31 Beviljas Anne Eriksson _. Y R,EKOV. B VARAN 2:75 Sökande D UI.LA STENUD 18 Håkan Högstadlus Beviljas Ingegerd Persson Ändrad anv<:lndnlng av befintligt Ulla stenuc 18 garage _ _TOREKQV. B AXELSTORP 3:25 Sökande D Beviljas 2011 w09w07 AXELSTQRPSVÄGEN 201 Jkf 1 Bgstad AB Tillbyggnad av växthus och jordkällare Axelstorp BÄSTAD _ 2011 woo Ingegerd Persson B BORGEN 27 D Beviljas STIFTSBYVÄGEN 1 Tillbyggnad avenbostadshus 2011 woo07s Nalm eerrsoe Adress Båstad Besöksadress VångavC\gen 2 Telefon/Fax 0431 w Webbadress/E-post

43 Sidan 3 av 7 Samhällsbyggnadsenheten utskrirtscawm ionslista from: tom: Ärende B $ Uppförande 3V plank och friggebod Objekt AKVARELLEN 29 STRANDPROMENADEN 60 Intressent Sökande Jan Johansson Storgatan 26 B 1 Tr D Typ/Slag Datum Utfall Avskrivs Instanstyp Ingegerd Persson Sökande VÄRNAMQ.rohanna Johansson Storgatan 26 B 19h 1101 _ VÄRNAMo. _ B $VEN5TORP 27:23 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av fritidshus Kaj Andersson Äkaregatan ~ Anne ErIksson U.Mt:lAl':'IN_ B HEMMESr..ÖV 44:177 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av fritidshus M,8,RDVÄGEN 3 Ingemar Andersson sarkarö bygata 133 _ västerås 2011~ ~10-06 Nalm sertsha B H,Il.LARP4:179 Sökande D Beviljas Uppförande av skylt GRUSAsvÄGEN 1 BjGlreLantman Ek För Mäslnge ~ Ingegerd Persson Grevle. B Tillbyggnad avenbostadshus VISTORP 7:43 AI,.VÄGEN 4 Sökande Mario NledbalskI AlvGlgen 4 D evskrtvs Nalm eensna _... FÖRSlÖV. B Tillbyggnad av enbostadshus samt ändrad anvclndnlng av förråd till Mlttstuga. SVENSTORP 27:17 KOMPASSGRÄND 11 Sökande Eva Gendt xcmcassarano TOREKOV D Beviljas Nalm aerrsna Adress Båst<ld Besöksadress vångav<lgen 2 Telefon/Fax webeeeeess/e-ecse

44 Sidan 4 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskrlftsdatum 2011 wlo-25 ionslista from: tom: Ärende B Objekt KVINNABÖSKE 1:28 Intressent Sökande D Typ/Slag Datum Utfall Avskrivs Instanstyp Uppförande av ny takkupa SKEADALSVÄGEN 103 ANNA KNUTSSON skeeceisvaceo MOOO Ingegerd Persson Båstad. B HEMMESLÖV 44;10 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av enbcstadshus PERSTORP$VÄGEN 21 Ulrika ertenessen serstcrpsvaaen MOO Ingegerd Persson B Uppförande av skylt MÄSINGE 4:6 MÄSINGEVÄGEN 140 _ _. BÄST~D. _ Sökande sjare tantman Ek För M<:lslnge 4773 D Avskrivs Ingegerd Persson BÅSTAD. B 2Dll~0007S4 GLJMMINGE 39:49 Sökande D Beviljas Nybyggnad av carport KNAGGARPSVÄGEN 18 Mats ljunggren Knaggarpsv<':lgen MOO M14 Ingegerd Persson B Tillbyggnad av enbcstecsnus samt Installation av eldstad B Nybyggnad av förråd HEMMESLÖV 44:146 STENSÄVÄGEN 37 STORAHUI..T 7:119 F,ll.RSTIGEN 3 Sökande Slssa Jonovskl Stensåvl:lgen Sökande Åke Hallberg Fårstlgen 3 D D Beviljas Beviljas Nalm eensha Ingegerd Persson VEJB'(STRAN.D _ B Tillbyggnad samt fasadclndrlng av enbostedshus ESKILSTORP 9:71 NORRA VÄGEN 14 Sökande Hans Pettersson Norra vacen _ Båstad. D Ml0M Beviljas Nalm Berisha Adress Båstad Besöksadress väncevacen 2 Telefon/Fax 0431~ webbedressye-pest

45 ,..._._... Sidan 5 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum 2011~1O~25 ionslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp B TIllbyggnad avenbostadshus HEMMESLÖV45:41 Sökande LARS PETER ANDERSSON MorkuUevClgen5 B D Beviljas Nalm eensre BAST~D B Uppförande av plank AKVARELLEN29 STRANDPROMENADEN SO Sökande Jan Johansson Storgatan 25 B Lgh 1101 D Beviljas Ingegerd Persson ?0.. VÄRNAM.O. B ~1O-04 Uppförande av mur IDEALET 1 HALLANDSVÄGEN 8 Sökande Carl-gobert Sundkvist Hallandsv<lgen 8 D O~17 Avslås Ingegerd Persson BAsTAD Uppförande av plank AKVARELLEN 25 STRANDPROMENADEN 54 Sökande ANDREA LAHGER Strandpromenaden 54 D Avvisas Ingegerd Persson Båstad. B Inbyggnad av carport till garage HÄSTHOVEN 4 FÖRVALTAREVÄGEN 20 Sökande Lars Skoog FörvaltarevClgen 20 D Beviljas Ingegerd Persson B ~06~20 RANARP33:2 SKÄRAGUBBENS VÄG 5 Sökande Gösta Sandgren D O~18 Beviljas Ingegerd Persson Tillbyggnad av en bostadshus Spaljegatan 5 Lgh VÄ~Ö. B FasadClndrlng av rrmosnus. uppförande av utvclndlg trappa ÄNGEl.$BÄCK 52:2 $VANSTIGEN 2 Sökande Margareta Torkelsclotter Selander Persgatan _ HOLMSUND D Beviljas Ingegerd Persson Adress Båstad Besöksadress VångavClgen 2 Telefon/Fax Webbadress/E-post:

46 Sidan 6 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum 2011~1O~25 ionslista from: tom: Ärende a Tillbyggnad av garage Objekt VARAN 7:135 TEJSlVÄGEN 6 Intressent Sökande ctaes-cöran Undgren "rejstväqen 6 D Typ/Slag Datum Utfall Beviljas Instanstyp John Börjesson _ TORE~OV. B 2Dll-000n4 :Wll-D9-06 TiUbyggnad av enbostadshus MASKROSEN 5 TISTLADALSVÄGEN 11 Sökande Hilkan Jonsson crasttcrpsvacen 23 D Beviljas Ingegerd Persson Sökande MARKARYD Monica Jonsson srasttcrcsvacen 23 B Uppförande av mur SEGELTORP7:18 VRÄEN 134 D Avskrivs Ingegerd Persson B Tillbyggnad av fritidshus PILEN 17 HAGALUNDSGATAN 9 Sökande Ylva Westln Umav~gen 17 D D Beviljas John Börjesson HöllvIken B Ändrad anv<!ndnlng samt umndlg <lndrlng av en bostadshus SLAMMAR? 1:107 DAMMVÄGEN 2 Sökande _ oees Dahlgren Arkitektkontor AB Renstiernas Gata 12 _STOCKHOLM_ D Beviljas Nalm Berlsha B Nybyggnad av en bostadshus VARAN 7:147 TEJSTVÄGEN3 Sökande Lena Rahoult 5:ta 'rcras V<.'Ig TORE~(Q'J_ D Beviljas John Börjesson Adress såsteo Besöksadress väncevacen 2 Telefon/Fax Webbadress/E-post

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Bostadsbolagets sammanträdesrum 22 maj 2014 kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 3 Beslutande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet 769609-2704 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer