Delgivningar och delegationsbeslut. Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delgivningar och delegationsbeslut. Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunledning l (l) Kommunstyrelsen 2 nobember 2011 Delgivningar och delegationsbeslut Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen. 111OOS' t:\namndsldrn'h 'k ommunstyrclscn'd clgivningar och delegatio nsbeslut förstasida doctlw

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Handläggare Karin Stenholm Vårt dill' 768/ Kommunstyrelsen UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Ängelsbäck 57:1 m fl Ängelsbäcksstrand, Båstads kommun Rubricerad detaljplan, upprättad av Planavdelningen Båstads kommun, ställs härmed ut för granskning. Planen ligger i nordöstra utkanten av Ängelsbäcksstrand, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i nordöstra utkanten av Ängelsbäcksstrand och kunna erbjuda attraktiva tomter for bostäder med närhet till kusten och omgivande områden. Planens genomfarande antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Grevie under tiden till Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida, under Detaljplaner på gång. Kopia av planhandlingarna kan mot kopieringskostnad beställas hos Carina Ericsson på tel ~ Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkonunit till Planavdelningen, Båstads kommun, Vångavägen 2,26980 Båstad, senast den 5 december Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Planfarslaget handläggs enligt reglerna for normalt planförfarande, vilket innebär att det efter samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, för att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om utställning. Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfon synpunkterpå detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av Planarkitekt Karin Stenholm, tel eller SamhällsbyggnadschefLisa Rönnberg, tel Postadress Båsrad Gatuadress Vångavägcnz Tclcfon vx Telefax E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummc!'

3 BAsTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum 2011~IO~20 Handläggare Karin Stenholm Vårt dur 667/07~315 Kommunstyrelsen UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Båstad 109:212 m fl (Övre Hasselbacken) i Båstad, Båstads kommun. Rubricerad detaljplan, upprättad av Planavdelningen Båstads kommun, ställs härmed ut får granskning. Planområdet omfattar ca 12 ha mark och är beläget på en brant sluttning väster om Trädgårdsvägen och norr om Karstorpsvägen. Planen syftar till att göra det möjligt att utveckla ett bostadsområde på tidigare fruktodlingar nordväst om Karstorpsvägen. Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad under tiden till Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida, under Detaljplanerpå gång. Kopia av planhandlingarnakan mot kopieringskostnad beställas hos Carina Ericssonpå tel Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Planavdelningen, Båstads kommun, Vångavägen 2,26980 Båstad, senast den 5 december Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Planfårslaget handläggs enligt reglerna får normalt planförfarande, vilket innebär att det efter samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, får att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen får beslut om utställning. Den som inte senast under utställnings/iden skriftligen harframfört synpunkter på detaljplanen kanforlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av planarkitakt Karin Stenholm, tel eller samhällsbyggnadscheflisa Rönnberg, tel Postadress nästad Gatuadress Vångavägen? Telefon vx Telefllx E-post Hemsida Postgiro 11 Il H-l Orga nisatlonsnummer

4 ~. fy~ h=" Kommunförbundet Skåne Datum BetecknIng Onr Magnus Hultgren Kommuner i Skåne som överlåtit färdtjänst till Region Skåne Information.. huvudmannaskapet för färdtjänsten. eastads KOMMUN Kommunstyrelsen ,6 ~ l.. onrt- "U~l.l1-1 " "1.' 1 1~i' 1.~. Er kommunen tillhör de 24 kommuner som tecknat avtal med Region Skåne om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett antal kommuner i sydvästra Skåne aviserar nu att man inte har för avsikt att överlåta huvudmannaskapet till Region Skåne, länets regionala trafikmyndighet från l januari. Preliminära beslut om detta är enligt uppgift fattade i kommunerna Trelleborg, Svedala och Kävlinge. Behandling i kommunstyrelse och fullmäktige väntas under oktober. I Lund och Malmö pågår remissförfarande av förslag till överlåtelse. Politisk behandling planeras i oktober/november. Utgången i dessa kommuner är oviss. En konsekvens av att det inte skulle gå att få enighet i alla kommuner om att organisera färdtjänsten på samma sätt som övrig lokal- och regional kollektivtrafik, kan bli att kommunen åtel' blir huvudman för färdtjänsten. Avtalet föreskriver att om det inte kan säkerställas att det långsiktiga finansieringsansvaret fullt ut sammanfaller med huvudmannaskapet, är kommunen skyldig att ta tillbaka verksamheten, såvida inte parterna blir överens om annan lösning. Kommunförbundet Skåne, Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. vill med denna information fästa uppmärksamhet på den situation som kan uppstå från 2014 och i något fall från 2015 om enighet inte kan uppnås för ett samlat huvudmannaskap för Hirdtjänst och riksfärdtjänst. De avgörande besluten kommer att fattas under hösten. Frågan kommer också informellt att tas upp i anslutning till Kommunförbundet Skånes kommunledningskonferens den 14 oktober. Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET skåne ~~ Stefan Lundgren Ordförande Göran Persson Förbundsdirektör Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8. Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb: WYffl.kfsk.se

5 Svenska kyrkan... TOREKOVS FÖRSAMLING 1!3ASIADS KOMMUN I<ommunstyrelsen " Dnr.~... J.I.~L I.I.J, ;5 od Sjöfartsverket NORRKÖPING Ang ående underh ålls behov av fyren Hallands Väderö Fyren Hallands Väder ö, svenskt nummer , är i behov av underhåll. Tornet uppvisar grava rostangrepp sarskilt åt söder och vaster. Tornet M nertill genomrostat på flera ställen. Gånqväq fram till fyren M i dåligt skick och likaså r äckverket. Skyddsr äcke runt vattenreservoaren är skadat och varningsskyllningen bristfilllig. Maskinhuset är i gott skick, Fyrtornet i j ärn är uppfört år 1884 Från samma tid ilr fyrbostäderna. Intill fyrtornet finns sedan 1949 ett maskinhus i trä Fyrplatsen automatiserades och avbemannades år Fyrbost äderna kom småningom att tillhöra Naturvårdsverket. Ar 2000 förvärvade församlingen fyrbostäderna av Naturvårdsverket. Fyrtornet renoverades av SjöV senast år Då blästrades och målades fyrtornet. Enligt uppgift från er underhållspersonal var väderförhållandena vid arbetet ogynnsamma. Av okänd anledning har avfärgningen skett med för få skikt. Maskinhuset renoverades exteriört under Ar 2010 avelektrifierades fyren. Optik och fyrapparat demonterades. En LED-lykta monterades inne i lanterninen. LED-lyktan drivs från solcellsladdade blybatterier. Torekovs församling äqer och förvaltar Hallands Väderö sedan början av 1200-talet. Församlingen har personal placerad på ön för arbete med underhåll av byggnader, naturvård, drift, information och tillsyn. Fyren står på församlingens mark, SjöV betalar numera ingen arrendeavgift. Hallands Väderö är ett naturreservat och ett populärt bes öksmal. Ön har reguljär båtförbindelse under sommarhalvåret och under övrig tid helgtrafik samt båttaxi. Det finns flera popul ära naturhamnar. Hallands V äder ö har årligen mellan och besökare. En stor andel av dessa besöker fyrplatsen och möts där aven i drift varande fyranlilggning i dåligt skick - en anläggning icke v ärdiq SjöV. Församlingen hemställer om att SjöV planerar för och snarast genomför en renovering av fyrtornet. Församlingen önskar besked om M r SjöV avser att utföra renoveringsarbetet och i vilken omfattning. Torekov den 30 september 2011 För Torekovs församlin g Heta{/ljo/) Jh1et/Ld /1 Magn4S And;eli' bilagor Kopia för kännedom: Län sstyrelsen i Skåne, Miljöavdelningen, MALMÖ Kommunstyrelsen i Båstads kommun, BAs TAD Svenska Fyrsääskapet, ordf Esbjörn Hillberg, Donsö backe 16, DONSÖ Torekovs församlin g Postad ress: Församlingsvågen v ästra Karup e-post Organisationsnummer: Telefon: Telefax: Hem slda: ~WNL V~mi~q _~Y!~_{I!!.~C!.Y fl_sj{.a rua: Ul: Torekovs kyrkoråd Postadress : eja Magnus Andrel! Otavsqatan TOREKQV Telefo n: e-post: 1}l<;J.,gQJLS e

6 Fyren Hallands Väderö 1 (4) BILAGA Fyrtornet från väster

7 Fyren Hallands Väderö 2 (4) BILAGA I.,... I', Fyrtornet från söder

8 Fyren Hallands Väderö 3 (4) BILAGA.. ' ~ 'f, l' Fyrtornet med maskinhuset från norr Fyrtornet mot norr. Tornet genomrostat vid foten

9 Fyren Hallands Väderö 4 (4) BILAGA Gångväg med räckverk Vattenreservoar

10 PROTOKOLL nr ASTADS KOMM UN Kommunstyrelsen Dnr...:~ ;?..~..\1. G\OO, " II II ' fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 25 augusti Tid och plats : Närvarande styrelseledamöter: Kl Jan Ahlström Stefan Sjöberg Kjell Andersson Jan Ohlsson Båstadhems kontor Mona-Britt Kallback Ib Nilsson Allan Sunnergren Jan Ahlgren Dessutom: Lisbeth Nilsson Robert Falk 1 Sammanträdets öppnande Sammantradet öppnades av ordföranden Jan Ahlström som hälsade alla och särskilt Ib Nilsson välkomna. Ib Nilsson presenterade sig för styrelsen. 2 Val av justerare Protokollet skulle föras av Robert Falk och justeras av Jan Ohlsson. 3 Föregående protokoll Jan Ahlström konstaterade att tre beslutspunkter ( 5 och 7)som togs upp på föregående styrelsemöte - resultatförbattringsförslag, organisationsförslag samt förslag avseende faslighetsförsaljningar inte varit möjliga för Robert Falk att ta fram till dagens möte på grund av arbetsbelastning. Jan Ahlström framhöll att det ar viktigt att beslutsarenden ar genomarbetade så att det finns ett bra underlag för beslut. Robert Falk meddelade att ett enigt Kyrkoråd i Svenska kyrkan i Förslöv beslutat avslå Båstadhems framstallan om markköp invid Ängabyn. : Styrelsen beslöt godkänna föregående protokoll nr 6, och protokoll från extra bolagsstämman samt lagga dessa till handlingarna. Uppdraget åt VD att ta fram beslutsunderlag avseende organisation, resultatförbattringar samt fastighetsförsäljningar kvarstår med avrapportering på styrelsemötet den 27 oktober VD-rapport Robert Falk rapporterade: att rekryteringsprocessen med att anställa en faslighetschef nu är klar och att Mikael Silversten som kommer från JM anställts. Han börjar den 29 augusti. Fasligo Kompetens arbetar vidare med att hitta en drifts-/faslighetsingenjör. Carina Young har beviljats tjänstledighet 6 månader med början 1 december för att pröva att arbeta med egen naringsverksamhet. Arbetet med att rekrytera vikarie har redan startat. att beträffande projekt Korröd så har 4 grannars överklagan av bygglovet fått avslag av både Länsstyrelsen och Miljödomstolen i Växjö. Överklagandetiden till Overmiljödomstolen går ut 9 september. Anbudsöppning ska ske nästa vecka. o att kalkyl på ombyggnation av äldreboendet Skogsliden nu är färdig och att Båstadhem gjort en bedömning av vilken hyra som ska utgå. Kalkyl och \J

11 hyresförslag ska presenteras för kommunstyrelsens ekonomiutskott nästa vecka. att Susanne Herttings rapport över hur hon tänker att kommunens äldreomsorg ska vara utformad i ett årsperspektiv presenteras först i september. att ombyggnation av g:a kontoret till 3 Igh fortgår enligt plan. Ombyggnation av Butab:s g:a kontor påbörjas denna vecka. Ombyggnationen av fastighetsskötarlokalen har börjatoch beräknas vara klar 1 december. Personalen har lunchrum nere på Strandängsskolan under tiden. att förvaltningen av de kommunala fastigheterna nu pågått i 5 månader. Förvaltningsavtalet är fortfarande inte klart, men Tomas Rikse har lovat att inom kort ha det klart. Möte hölls med kommunen om gränsdragningsproblematik och Båstadhem har tagit fram förslag på en gränsdragningslista som ska behandlas under hösten. att KS:s inriktningsbeslut avseende Trygghetsboende på Vårliden kommer att vara omöjligt att uppfylla i tid och att han tillskrivit Kommunstyrelsen om detta. Tengbom arkitekter ritar nu på ett förslag. att en personalkonferens hållits under 1,5 dagar. Konferensen var lyckad och en del material som togs fram undergrupparbetena kommer att användas under hösten i arbetet med att effektivisera organisationen. att möte med ägaren ska ske den 30 augusti. Ordförande, vice ordförande och VD medverkar från Båstadhem. att till styrelseutbildningen på Valhall Park den 1 september är 8 personer anmälda. : Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. Styrelsemötet tog paus för att fotografering av styrelsen skulle kunna göras. 5 Lisbeth Nilsson föredrog budgetjämförelsen, likviditetssituationen, och lånestockrapporten. Lisbeth föredrog även Båstadhems, Bofab:s och Förslöv Hems delårsresultat Bifogasprotokollet. Lisbeth föredrog vidare det ekonomiska utfallet av förvaltandet av de kommunala fastigheterna. Redogörelse för kalkyl och konsekvenser avseende hyressättning vid en ombyggnation av Skogsliden. Lisbeth Nilsson rapporterade att fusionen av Butab till Båstadhem troligen blir klar i oktober : Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. 6 Övriga frågor Jan Ahlgren efterfrågade vad som händer med G:a kommunhuset i Grevie. Robert Falk kunde glatt rapportera att både bibliotekslokalen och f d facklokalen äntligen var uthyrd till Folkuniversitetets kursverksamhet vid Lunds universitet. : Styrelsen beslöt godkänna rapporten. 7 Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 27 oktober kl på Båstadhems kontor()

12 8 Sammanträdet avslutas Jan Ahlström tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. Båstad IS~~ rande r2?~ Robert Falk Sekreterare Q~": Jan Ohlsson Justerare

13 o BASTADHEM AB finansiell rapport per LÅN kkr % kkr % Handelsbanken Kommuninvest SBAB O o SEB O o ISummalån Antal kontrakt 11 DERIVAT Swapar Disp. kkr Handelsbanken O Ost SEB st ISumma swapar Antal kontrakt 4 Inom 1 månad B månader månader O o 6-12 månader O o ISumma inom ettår år år år år år O o 6 7 år O o 7-8 år O O 8-9 år O o 9-10 år ' \summa frlrfall % o o o o Disp. kkr O % O, o O o O O O O O o O O kkr % O o Disp. kkr O O O O % O o 4900, O o O O O O O O O O O O Genomsnittsränta (effektiv) 3,05 % Räntebindning 4,16år Kapitalbindning 1,85 år Löptid/duration Räntebindning exkl. derivat 1,44 år Värderingsränta 2,55 % Lån bokf6rt värde lån värderingsvärde (Lån nettovärde 2903 Värde swapar 3578 ]Totalt över /undervärde /94 % 2,63 % 2,70 år 1/79 år 1,97 år 2/14 år 2,46 år 1}0 år ~46 år ~79 år 2,78 % /34 % Värdefårändring vid +1% Lån Swapar O ISumma O

14 BÅSTADHEM AB Finansiell rapport per AVSTÄMNING MOT FINANSPOUCY Minst tre långivare bör eftersträvas Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuld portföljen Undantag kan göras för Kommuninvest 70% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Capsoch Floors Ej kombinationer av swapar/optioner Ränteswapar Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 är och ej överstiga 7 år 4,16 är Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras tills vidare ej. Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare ej. 38% Högst inom Q.lär

15 Sk/lldporrjöij Båstadhem AB Uttagen: :32:43 Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (daga~ R-bind. (ar) Kontrakt Kommentar SES OSwap kort Kommuninvest , Stillar 3 mån +0.62% Handelsbanken , l Slibor 3 man 0,20% Kommuninvest l Stillor 3 man +akt marg Handelsbanken l Sbbor 3 mån 0.20% SES -3D , DSwap kort Kommuninvest ,23 1 Fast SES DSwap kort SES -3D , DSwap kort l Kommuninvest DOC ,09 l Fast Kommuninvesl Fast Kommuninvest Fast Kommuninvest Fast Kommuninvest Fast o 2G15 -' Kommuninvest ,3Q 1 Fast SES GOD l Swap lång SES 3D Swap lång SES 3D Swap lang SES Swap lång

16 Likviditet saldo \ --+-saldo I O ~c::, ~~.t$''lj. 1)-«' BAsTADHEM ILfikvuda medel BUTAB Likvida medel

17 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag Summa anläggningstillgångar Not Omsättningstillgångar Varulager mm Förrådsartiklar o oljelager Kortj'ristiga fordringar Hyres, -avgifts-och kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Aktieägartillskott Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Not l l Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Il Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer RESULTATRÄKNING Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsen kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultatfrån finansiella investeringar Ränteintäkter och liknanderesultatposter Räntekostnader och Not 2 liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Not Not 1 Övriga skulder Lån av Butab Övrigt Not 2 Räntekostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader(borgensavg) O Not 3 Resultat Resultat från förvallningsuppdrag O Båstadhem

20 !' Förslöv Hem AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förslöv 2:42 Byggnader på egen mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Förslöv Hem AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Resultat från fg år Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Skuld till Båstadhem Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder O SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 Förslöv Hem AB Organisationsnummer RESULTATRÄKNING Belopp i kr 6 mån Nettoomsättning Rörelsens kostnader El Vatten och avlopp Reparation och underhåll Representation, avdr gill Representation, ej avdr gill Revisor Redovisningstjänster Bankkostnader Fastighetsavgift Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, ej avdr gill Bilersättningar, skattefria Rörelseresultat Resultat jrå.n finansiella investeringar Ränteintäkter och liknanderesultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Skatt på. å.retsresultat Beräknat resultat

23 LASTAD UTVECKLINGSBOLAG A.:J O-01-Dl Resultaträkning mån 6 mån Hy restntäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag O Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsd ispositioner Skatt på årets resultat O O RESULTAT

24 »> 'butab' LASTAD UTVECKLINGSBOLAG A~ Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapitaj Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Lång/ristiga skulder Checkräkningskredit O O Skulder tili kreditinstitut J(ort/ristiga skulder Skulder tili kreditinstitut O O Leverantörssku Ider Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 I:.> ~I butab LASTAD UTVECKLINGSBOLAGA.:..J Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Pågående nyanläggningar O O Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kort/ristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar O Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa ochbank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

26 Budgetjämf Båstadhem AB Rubrik Tkr Budget Difftkr Diff% Hyresintäkter ,9% Övriga intäkter Summaintäkter ', " 3T ;0% Y. ':'pc. > C'i e:ee}'; :,i'i", Ii};:: i,;? :":"""T'%0;;.p;:ii';,,'.'" ".!6~~!:Ci"'"..,.. "....L-' Personal ,7% Planerat underhåll ,6% Tidigarelagt underhåll o O O Övriga underhållskostnader ,2%,iii'i,Ii'.5. 1~ ~:..'.!.!i Underhållsrabatt o O -173 C/ DriftSkåStitåIJifr i i,> '..'..',... :..,,". -.. _.,',~-<,,_. _,-"._;-"-._,._._"."' Personalkostnader ,5% Fasfighetsskötsel ,9% Reparationer ,7% Taxebundna kostnader ,1% Uppvärm ning ,1% Försäkringar, förluster & juridiska kostnader ,8% Arrende, hyresgästförening & Kabel-TV ,1% Fastighetsskatt ;9% :.... ~ "'!'U'U c.!.. J: f;i[:)iff:f~ruf Personal ' ,2% Styrelse, revision c57 171,3% Konsult ,0% Lokalkostnader kontor & korttidsinventarier ,6% Kontorskostnader, telefon, datorkostnader "'1767%, Reklam, serviceavgifter & bankkostnader ,5% Summaförvaltl1il1gskostnader c ,3% Förvaltnil1gsnetto ,0% Avskrivningar ,6% Ränteintäkter 2 O O O INK/!f!IX!!!! Räntekostnader ,258 '104,4% BeräknaUesuttat ' Pågående proiektlnedlaada kostnader Lägenheter Förslöv Skogsliden ombyggnad Båstadhem Id kontor till Igh BadrumsrenO\.eringlMercuriv Slammarp Korröd Kontor Vårliden Butab Id kontor till Igh Lunchrum panncentral I Kommande underhålliinvesteringar VP ÄngahälIan 2300 VP Biet + Båtsmansgården 2600 VP Argus 500 peförslövifasad REP 500 Aslrakanv2 tak + gavlar r Lunchrum panncentral 1000 Badrum Förslöv 3500 Båstadhem Id kontortilllgh INVEST 2000 Butab Idkontor tilllgh r

27 BÅSTADS KOMMUN ~ (I) ASTADS I<OMMUN Kommunstyrelsen : 21 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende Dnr.. :K~...\~.t. J. :::~ O '1... Ärende Tjänst Registrering Telmi k och se rv ice Ulla Johansson Anställning Kokerska 25 A 5 Datum rör anslags uppsätta~l(le: Datum får anslags nedtagande: ~4. Förvaringsplats rör protoko llet: Kommunkon tore t Underskrifl:,..q. Ci>-.l. C \ i._.).xj-v 'v'v,-'e.. - e, r- 'l r O\--t~) ) L\ p c rs('l n li 3\'d l.d e l tsa l i o n s :m m ~ 1an\-l anslag nydocxa

28 BÅSTADS KOMMUN l (1) SASTA "" '::'. ~ '.:' :"..;N I~ " 1: ; 1, " 2:,. _; l 1 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende Dnr..~..,...\ ~,~. I.\ I.. ;.'1 CJ'1 D., I, Ärende Tjänst Registrering Vård och omsorg Susanne Hertting Åsa Lundin Anställning " Enhetschef Undersköterska 21 A2 34A22 Barn och skola Carina Jäghammar " Socialsektreterare 27 A4 Bildning och arbete " Assistent 59 Al Dahlin for anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret -v Underskrift: ~~~.-- l~, ~ '~\ 0v~~~ \ "t:'-peHon31J' "d'de!r:gations3nmalan\-t anslag nydoc'c

29 BÅSTADS I<OMMUN ~ S"T'.. '.~ K' l (1).: ~ ',i1mun,,,.:,,::.:..isen., \,.,, t..: -...'\0 --: Z1![)nr.~SJ~...I.l..:.J:QV1 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende \T, f -" Ären de Tjänst Registrering Samhällsskydd Johan Hamringe Anställning Miljö- o hälsosky ddsinsp 19 A 2 Barn och skola C Brandt-Ry d " Kokerska 7A7 Datum rör anslags uppsättande: Datum rör anslags nedtagande: Förvaringsplats rör protokollet: Ko mmunkontoret Underskrift:.~ e-l~ \ e, 1Sj Ö\-X.,~?'\ \ =

30 BÅSTADS KOMMUN l (I) BAsTADS I(OMMUN Kommun styrelsen ~ 25 Dnr:b..'>...\~ /..l.!.::j. SJ '-I " II, BESLUT I DELEGATIONSÄRENDE - IOF132 - Oktober 2011 Nr 15/11 enligt ÄB 20 kap. 8 a, dödsboanmälan, ~~~~ ~~ Chefssekreterare I IIOI7'h:',döds.b0;ll1mJIJn'M legalion\] OIII Odot'bk

31 o BASTADS KOMMUN ~-- fattade enligt Kommun styrelsens delegation sordnin g, KS 2/2011 ~Ii/ ande: ~. Joacim Nilsson BÅSTADS KOMMUN Komm unstyrelsen Z ;.f:. Dnr.~ ~~....:::' Anmälningsdatum: Nr Datum Ärende Författ- ningsrum ROOl Tillsyn Förslövs skola LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Ungdomens hus/ Kulturskolan Förslöv LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Musteriet LSO 5:1 Anmärkning ROO l Tillsyn NP Nilsson Grevie LSO 5:1 Anmärkning ROO l Tillsyn Torekovs Golfklubb LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Ladan i Båstad LSO 5:1 Utan anmärkning R Tillsyn Ladan i Båstad SFS Anmärkning 2010:1011 I I I006\t:lr:1ddningSlj.nSl\J1lrcbywndc\tillsyn\lillsyn 20 Il ldclcg. tionsbcslulldclcg.t ionsm.1i ks jn okt.doc~

32 ~ BÅSTADS KOMMUN fattade enligt Kommun tyrelsens delegationsordning, KS 2/2011 /171 ande:.. '- ~. Rolf y dreasson. ~~-(/<- ASTADS KOMMUN Kommunstyrelsen : Z6 Dnr...\}.~./...!.::~ 9~... Anmälningsdatum: 2& ~o ll, 11-6 ~ Nr Datum Ärende Författ- ningsrum R Tillsyn LSO Restaurang Mai Tai Båstad LSO 5kapl Anmärkning R Tillsyn LBE Restaurang Mai Tai Båstad LBE 21 Utan anmärkning R Tillsyn LSO Statoil Båstad LS05kap1 Anmärkning R Tillsyn LBE Statoil Båstad LBE 21 Anmärkning R Tillsyn LSO Statoil Förslöv LS05kap1 Utan Anmärkning R Tillsyn LBE Statoil Förslöv LBE 21 Anmärkning :lraddningstjansllförebygsandeltillsynltillsyn 2011ldclcgationsbeslutldcJegationsmallks ra sept.doelbk

33 Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: :42:04 SoL Parameter Period Födelseår Könsindelning ionsf6rteckning IiI/ /11/2011 Ingen PersoniD Ärendenr. snr. Bes lutsdag sfattare Lina Albin Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Cia Johansson Cia Johansson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Cia Johansson Christel Petersson Alexandra Karlsson 8AsTADS KOMMUN Kommunstyr::!sErl : 25 Dnr.~.\ ~/..I.I. ::-.'JQI..j._. Fr o m T o m Avslag på ansökan om bostad i särskilt boende, 4 kap1 om bistånd i form av dagvård, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtj änst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap Cia Johansson om bistånd i form av matdistribution i eget boende och matsal, 4 kap 1

34 om bistånd i form av matdistribution i Alexandra Karlsson eget boende och matsal, 4 kap 1 om bistånd i form av matdistribution i Alexandra Karlsson eget boende och matsal, 4 kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Alexandra Karlsson kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Cia Johansson kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Cia Johansson kap1 om bistånd i form av trygghetslarm, Lina Albin kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Lina Albin kap Alexandra Karlsson om bistånd i form resor, 4 kap1

35 Bostadsanpassningsbidrag fattade i delegation av Ann-Margret Bengtsson under perioden: Från: Till: nur S~kll1ltle sdatum et 2010/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL I31FALL 2011/ BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL BlFALL 2011/ BIFALL BlMLL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ B[FALL 2011/ BlFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 201[lOSS BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ B[FALL BlFALL 201 [ BIFALL BlFALL 2011/ DlFALL BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 201 1/ BlFALL BAST." DS f< (; ~Ji M U N 1<' ;-1~;,")5 t y r e l s e n Z ~. 25' Dn r.t. J~h l, H :;:~~t1 crtsfd'ir,'10r 1~'fO'-"2)' '(L"2) Belopp (") kr 9735 kr kr 4238 kr kr 4238 kr kr kr kr kr 4981 kr 2625 kr 2674 kr kr kr 872 kr kr 5413 kr I 674 kr 2119kr 2222 kr 6701 kr l 148kr l 160 kr I 665 kr 4502 kr 3239 kr 847 kr kr kr 1281 kr 1213 kr kr kr 2019 kr lo35'1 kr 12214kr kr 4000 kr 831 kr 1316 kr I 328 kr 2300 kr I 106kr 8305 kr 981 kr 3913 kr

36 2011/ / / /085 20ll/087 20ll/ ll/ / SUMMA beslutat belopp, Ann-Margrot Bengtsson: ll-IO BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL (*) ~ Gällandebeslutsbelopp under perioden(det slsta omdet finns flera beslut l ärendetunder perioden), Avskrivna ärenden och ärenden medåterkalladebeslut redovisas ej, 1775 kl' l 092 kr kl' 1097 kl' kr 6600 kl' 2604 kl' kr 2347 kl' kr kr I 523 kr 1631 kr 1316kr 806 kr II 425 kr 2071 kr 876kl' kl' kr

37 ionslista Samhällsskyddsförvaltningen, Båstads kommun ~Komm!.. DIAlllENR DATUM BESL UT A'RENDERUBRIK H;iNDELSEIIUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN aastads v..:-:i';\(:un, ~. r '., n. 20" '/ 5 I l IV: t.,dnr:ks...\~, f..l J., ;;.." ' ( ~ HANDL, 20 1l DBMI LJÖ 238 Yvonne Mollet Bengtsson Fastställande av å rlig tillsynsavgift - Packhuset i B åsrad årlig tillsynsavgift O~ iekt: PACKH USET, FRILUFTS VÄGEN 5, DRUVAN DBM ILJÖ 240 Johan Hamringe Anmälan om installation av värmepump> Bj äred 7:27 värmepump med delgivnings kvitt o O~iek t : HÅKANSSON, GÖRAN, BJÄREDSVÄGEN 122, BJÄRED 7: DBMILJÖ 24 1 Johan Hamringe Anmälan om installation av värmepump> Hemmeslöv 10:34 värmepump med ionskvitto Objekt: BOHMAN, CHRISTIAN, FurlIvägen 9, HEMMESLÖV 10: l DBMILJÖ 242 Åsa Larsson Anmälan om installation av värmepump> Krabban 21 Besl ut värme pump med delgivningskvitto O~ ie k l: ELBING, LENNART, Tunbyvägen 6, KRAB BAN l DBMILJÖ 243 Åsa Larsson Anmälan om ändring av avloppsanläggning - Ängelsbäck 29:35 O ~ i e k t: LARSSO N TO RBJÖRN, ÄNGELSBÄC KSVÄGEN 117, ÄNGELSBÄCK 29:35 (H) ""Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinfor mation från Händelsens underliggandeärende. den 25 oktober 2011 Sida I av 4

38 DIARlENR DATUM BESLUT A.RENDERUBRIK HANDELSERUBRIK KOPPLINGAR TlLL HANDELSEN HANDL II-I 0-13 DBM[LJÖ 244 Åsa Larsson Anmälan om ändring av avloppsanläggning - Troentorp 1:48 Objekt: HENRYSSON, JAN, KATTVIKSVÄGEN 545, TROENTORP 1: DBMILJÖ 245 Åsa Larsson Ansökan om ny avloppsanläggning - Båstad 109:116 Objekt: HAMMARLIN. LARS, YDERHULTSVÄGEN 2, BÄSTAD 109: [ DBMILJÖ 246 Yvonne Mollet Bengtsson Ansökan/anmälan livsmedelsverksamhet - Torekovs lilla chipsfabrik AB årlig tillsynsavgift O~jekt: TOREKOVS LILLA CHIPSFABRIK AB, SKUGGEBOVÄGEN 51, ÖLLÖV 15: DBMILJÖ 247 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Pilken 3 Objekt: LENNARTSSON, KENNETH, JUNKERSGATAN 14, PILKEN DBMILJÖ 248 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Förslöv 2:98 Objekt: SANDBERG, MAGNUS, Älvkvarnsvägen 5, FÖRSLÖV 2:98 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 25 oktober 2011 Sida2 av4

39 DIARIENR DATUM BESLUT ARENDERUBRIK HA'NDELSERUBRlK KOPPLINGAR TILL HA'NDELSEN HANDL DBMILJÖ 249 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Ranarp 53:3 Objekt: PETTERSSON, PETER, Ranarpsvägen 237, RANARP 53: DBMILJÖ 250 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Ranarp 11:22 Objekt: LAGERSTRÖM BAECKSTRÖM, GÄRD, TOCKESUDDEVÄGEN 140, RANAR DBMILJÖ 251 Sandra Bengtsson Anmälan om komposthantering - Tvähöga 1:6 Objekt: PETERSSON, MONA, Tvehögavägen 5, TVÄHÖGA 1: DBMILJÖ 252 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Båstad 109:83 Objekt: PETERSSON, BENGT, TARRAVÄGEN 60, BAsTAD 109: DBMILJÖ 253 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Axelstorp 3:48 Objekt: RENGBRO, TOMMAS, OFFERSTIGEN 8, AXELSTORP 3: DBMILJÖ 254 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - TUVAN 3 Objekt: BARKMAN HELENE, MöIlaregatan 6, TUVAN 3 (H) = Kopplingsillformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den25 oktober 2011 Sida 3 av4

40 DJARIENR DATUM BESLUT Å'RENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN HANDL DBMILJÖ 255 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Möllhult 1:9 Objekt: WULLT, BENGT, RAMMSJÖVÄGEN 352, MÖLLHULT 1: DBMILJÖ 256 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Faritslöv 5:17 Objekt: LINDGREN, SVEN-IVAN, DAGSHÖGSVÄGEN 127, FARITSLÖV 5:17 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) =: Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 25 oktober 2011 Sida4 av4

41 Sa m hällsby gg nadsen heten ionslista...,!:lastads KOMMUN Kommunstyrelsen : Z5 Dn r. t<~... \~. L1L:'jU'1... Sidan l av 7 Utskriftsdatum from : tom : Ärende Obje kt Intresse nt Ty p/slag Datum Utfall I nstanstyp L-Lo v ä rend e B TIllbyggnad av sko llokaler för room essert B för nybyggnad av g<sststuga GREVIE 2:25 MARKNADSVÄGEN 4 1 MÄSINGE 15 :12 CARLS VÄG 2 Sö ka nde eåstad Mont essorl Dejarpsvagen , Biistcld. Sö kande Jenny unoabr Birger Jarlsgatan 106 B 3tr o o BY99!OV Beslu t BY9910v Avvisas Avvisas Ingegerd Persson Ingegerd Persson L Nybyggnad av g<!sthus, samt rivning evrörråd L Nybyggnad av kontorslokaler och Industribyggnad samt upps<lttnlng av skylt. L Uppsättntnq av plank BOGEN 10 HEMMESLÖV 8 :3 HAUANDSVÄGEN TRUBADUREN 4 KOMMENDÖRSGATAN 3 _ STOCKHOLM S6kan de AB Etab Energi Hallandsv BÄSTAD o : o o , Avskrivs Avskrivs Beviljas To rbjörn ztecter Ingegerd Persson Anne Erik sson B Nybyggnad av personalbyggnad FARITS LÖV 6:6 DAGSHÖGSVÄGEN 41 Sökande Henrik Gustavsson Von eecertens v(lg 2B O Beslu t Av skrivs Anne Eriksson 'rcrevcv L Nybyggnad av en bostadshus efter rlv nln g. av bef..... SÖDRA KARSTORP 1:26 STENHOTTEN _.. _.. _.. _. O Bevi ljas Anne Eriksson Adres s 269 SO BJjstad Besöksadres s vå.ngav(lgen 2 Telefon /Fax Webbadress / E-pos t

42 Sidan 2 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum ionslista from: O~Ol tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp LOV-Lovärende PBL 2011 B FÖRSLÖV 4:155 Sökande D LÅNGAGÄRDSVÄGEN 62 Roger Magnusson Avskrivs Ingegerd Persson Uppförande av mur Långag<:lrdsvClgen 62 26g??_ FÖRSLÖV B PERSTORP 3:39 Sökande D 'rcrekovs Golfbana AB Ombyggnad av befintligt golfhål nr 4 Råle<:lsvdgen 31 Beviljas Anne Eriksson _. Y R,EKOV. B VARAN 2:75 Sökande D UI.LA STENUD 18 Håkan Högstadlus Beviljas Ingegerd Persson Ändrad anv<:lndnlng av befintligt Ulla stenuc 18 garage _ _TOREKQV. B AXELSTORP 3:25 Sökande D Beviljas 2011 w09w07 AXELSTQRPSVÄGEN 201 Jkf 1 Bgstad AB Tillbyggnad av växthus och jordkällare Axelstorp BÄSTAD _ 2011 woo Ingegerd Persson B BORGEN 27 D Beviljas STIFTSBYVÄGEN 1 Tillbyggnad avenbostadshus 2011 woo07s Nalm eerrsoe Adress Båstad Besöksadress VångavC\gen 2 Telefon/Fax 0431 w Webbadress/E-post

43 Sidan 3 av 7 Samhällsbyggnadsenheten utskrirtscawm ionslista from: tom: Ärende B $ Uppförande 3V plank och friggebod Objekt AKVARELLEN 29 STRANDPROMENADEN 60 Intressent Sökande Jan Johansson Storgatan 26 B 1 Tr D Typ/Slag Datum Utfall Avskrivs Instanstyp Ingegerd Persson Sökande VÄRNAMQ.rohanna Johansson Storgatan 26 B 19h 1101 _ VÄRNAMo. _ B $VEN5TORP 27:23 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av fritidshus Kaj Andersson Äkaregatan ~ Anne ErIksson U.Mt:lAl':'IN_ B HEMMESr..ÖV 44:177 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av fritidshus M,8,RDVÄGEN 3 Ingemar Andersson sarkarö bygata 133 _ västerås 2011~ ~10-06 Nalm sertsha B H,Il.LARP4:179 Sökande D Beviljas Uppförande av skylt GRUSAsvÄGEN 1 BjGlreLantman Ek För Mäslnge ~ Ingegerd Persson Grevle. B Tillbyggnad avenbostadshus VISTORP 7:43 AI,.VÄGEN 4 Sökande Mario NledbalskI AlvGlgen 4 D evskrtvs Nalm eensna _... FÖRSlÖV. B Tillbyggnad av enbostadshus samt ändrad anvclndnlng av förråd till Mlttstuga. SVENSTORP 27:17 KOMPASSGRÄND 11 Sökande Eva Gendt xcmcassarano TOREKOV D Beviljas Nalm aerrsna Adress Båst<ld Besöksadress vångav<lgen 2 Telefon/Fax webeeeeess/e-ecse

44 Sidan 4 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskrlftsdatum 2011 wlo-25 ionslista from: tom: Ärende B Objekt KVINNABÖSKE 1:28 Intressent Sökande D Typ/Slag Datum Utfall Avskrivs Instanstyp Uppförande av ny takkupa SKEADALSVÄGEN 103 ANNA KNUTSSON skeeceisvaceo MOOO Ingegerd Persson Båstad. B HEMMESLÖV 44;10 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av enbcstadshus PERSTORP$VÄGEN 21 Ulrika ertenessen serstcrpsvaaen MOO Ingegerd Persson B Uppförande av skylt MÄSINGE 4:6 MÄSINGEVÄGEN 140 _ _. BÄST~D. _ Sökande sjare tantman Ek För M<:lslnge 4773 D Avskrivs Ingegerd Persson BÅSTAD. B 2Dll~0007S4 GLJMMINGE 39:49 Sökande D Beviljas Nybyggnad av carport KNAGGARPSVÄGEN 18 Mats ljunggren Knaggarpsv<':lgen MOO M14 Ingegerd Persson B Tillbyggnad av enbcstecsnus samt Installation av eldstad B Nybyggnad av förråd HEMMESLÖV 44:146 STENSÄVÄGEN 37 STORAHUI..T 7:119 F,ll.RSTIGEN 3 Sökande Slssa Jonovskl Stensåvl:lgen Sökande Åke Hallberg Fårstlgen 3 D D Beviljas Beviljas Nalm eensha Ingegerd Persson VEJB'(STRAN.D _ B Tillbyggnad samt fasadclndrlng av enbostedshus ESKILSTORP 9:71 NORRA VÄGEN 14 Sökande Hans Pettersson Norra vacen _ Båstad. D Ml0M Beviljas Nalm Berisha Adress Båstad Besöksadress väncevacen 2 Telefon/Fax 0431~ webbedressye-pest

45 ,..._._... Sidan 5 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum 2011~1O~25 ionslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp B TIllbyggnad avenbostadshus HEMMESLÖV45:41 Sökande LARS PETER ANDERSSON MorkuUevClgen5 B D Beviljas Nalm eensre BAST~D B Uppförande av plank AKVARELLEN29 STRANDPROMENADEN SO Sökande Jan Johansson Storgatan 25 B Lgh 1101 D Beviljas Ingegerd Persson ?0.. VÄRNAM.O. B ~1O-04 Uppförande av mur IDEALET 1 HALLANDSVÄGEN 8 Sökande Carl-gobert Sundkvist Hallandsv<lgen 8 D O~17 Avslås Ingegerd Persson BAsTAD Uppförande av plank AKVARELLEN 25 STRANDPROMENADEN 54 Sökande ANDREA LAHGER Strandpromenaden 54 D Avvisas Ingegerd Persson Båstad. B Inbyggnad av carport till garage HÄSTHOVEN 4 FÖRVALTAREVÄGEN 20 Sökande Lars Skoog FörvaltarevClgen 20 D Beviljas Ingegerd Persson B ~06~20 RANARP33:2 SKÄRAGUBBENS VÄG 5 Sökande Gösta Sandgren D O~18 Beviljas Ingegerd Persson Tillbyggnad av en bostadshus Spaljegatan 5 Lgh VÄ~Ö. B FasadClndrlng av rrmosnus. uppförande av utvclndlg trappa ÄNGEl.$BÄCK 52:2 $VANSTIGEN 2 Sökande Margareta Torkelsclotter Selander Persgatan _ HOLMSUND D Beviljas Ingegerd Persson Adress Båstad Besöksadress VångavClgen 2 Telefon/Fax Webbadress/E-post:

46 Sidan 6 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum 2011~1O~25 ionslista from: tom: Ärende a Tillbyggnad av garage Objekt VARAN 7:135 TEJSlVÄGEN 6 Intressent Sökande ctaes-cöran Undgren "rejstväqen 6 D Typ/Slag Datum Utfall Beviljas Instanstyp John Börjesson _ TORE~OV. B 2Dll-000n4 :Wll-D9-06 TiUbyggnad av enbostadshus MASKROSEN 5 TISTLADALSVÄGEN 11 Sökande Hilkan Jonsson crasttcrpsvacen 23 D Beviljas Ingegerd Persson Sökande MARKARYD Monica Jonsson srasttcrcsvacen 23 B Uppförande av mur SEGELTORP7:18 VRÄEN 134 D Avskrivs Ingegerd Persson B Tillbyggnad av fritidshus PILEN 17 HAGALUNDSGATAN 9 Sökande Ylva Westln Umav~gen 17 D D Beviljas John Börjesson HöllvIken B Ändrad anv<!ndnlng samt umndlg <lndrlng av en bostadshus SLAMMAR? 1:107 DAMMVÄGEN 2 Sökande _ oees Dahlgren Arkitektkontor AB Renstiernas Gata 12 _STOCKHOLM_ D Beviljas Nalm Berlsha B Nybyggnad av en bostadshus VARAN 7:147 TEJSTVÄGEN3 Sökande Lena Rahoult 5:ta 'rcras V<.'Ig TORE~(Q'J_ D Beviljas John Börjesson Adress såsteo Besöksadress väncevacen 2 Telefon/Fax Webbadress/E-post

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer