Delgivningar och delegationsbeslut. Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delgivningar och delegationsbeslut. Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunledning l (l) Kommunstyrelsen 2 nobember 2011 Delgivningar och delegationsbeslut Pappersutskick till kommunstyrelsens ordinarie och ersättare. Övriga kan läsa på webbplatsen. 111OOS' t:\namndsldrn'h 'k ommunstyrclscn'd clgivningar och delegatio nsbeslut förstasida doctlw

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Handläggare Karin Stenholm Vårt dill' 768/ Kommunstyrelsen UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Ängelsbäck 57:1 m fl Ängelsbäcksstrand, Båstads kommun Rubricerad detaljplan, upprättad av Planavdelningen Båstads kommun, ställs härmed ut för granskning. Planen ligger i nordöstra utkanten av Ängelsbäcksstrand, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i nordöstra utkanten av Ängelsbäcksstrand och kunna erbjuda attraktiva tomter for bostäder med närhet till kusten och omgivande områden. Planens genomfarande antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Grevie under tiden till Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida, under Detaljplaner på gång. Kopia av planhandlingarna kan mot kopieringskostnad beställas hos Carina Ericsson på tel ~ Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkonunit till Planavdelningen, Båstads kommun, Vångavägen 2,26980 Båstad, senast den 5 december Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Planfarslaget handläggs enligt reglerna for normalt planförfarande, vilket innebär att det efter samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, för att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut om utställning. Den som inte senast under utställningstiden skriftligen har framfon synpunkterpå detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av Planarkitekt Karin Stenholm, tel eller SamhällsbyggnadschefLisa Rönnberg, tel Postadress Båsrad Gatuadress Vångavägcnz Tclcfon vx Telefax E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummc!'

3 BAsTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum 2011~IO~20 Handläggare Karin Stenholm Vårt dur 667/07~315 Kommunstyrelsen UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Båstad 109:212 m fl (Övre Hasselbacken) i Båstad, Båstads kommun. Rubricerad detaljplan, upprättad av Planavdelningen Båstads kommun, ställs härmed ut får granskning. Planområdet omfattar ca 12 ha mark och är beläget på en brant sluttning väster om Trädgårdsvägen och norr om Karstorpsvägen. Planen syftar till att göra det möjligt att utveckla ett bostadsområde på tidigare fruktodlingar nordväst om Karstorpsvägen. Detaljplanen finns utställd i Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad, samt på biblioteket i Båstad under tiden till Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida, under Detaljplanerpå gång. Kopia av planhandlingarnakan mot kopieringskostnad beställas hos Carina Ericssonpå tel Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Planavdelningen, Båstads kommun, Vångavägen 2,26980 Båstad, senast den 5 december Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Planfårslaget handläggs enligt reglerna får normalt planförfarande, vilket innebär att det efter samrådet bearbetas ytterligare utifrån inkomna synpunkter, får att sedan överlämnas till Kommunstyrelsen får beslut om utställning. Den som inte senast under utställnings/iden skriftligen harframfört synpunkter på detaljplanen kanforlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av planarkitakt Karin Stenholm, tel eller samhällsbyggnadscheflisa Rönnberg, tel Postadress nästad Gatuadress Vångavägen? Telefon vx Telefllx E-post Hemsida Postgiro 11 Il H-l Orga nisatlonsnummer

4 ~. fy~ h=" Kommunförbundet Skåne Datum BetecknIng Onr Magnus Hultgren Kommuner i Skåne som överlåtit färdtjänst till Region Skåne Information.. huvudmannaskapet för färdtjänsten. eastads KOMMUN Kommunstyrelsen ,6 ~ l.. onrt- "U~l.l1-1 " "1.' 1 1~i' 1.~. Er kommunen tillhör de 24 kommuner som tecknat avtal med Region Skåne om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett antal kommuner i sydvästra Skåne aviserar nu att man inte har för avsikt att överlåta huvudmannaskapet till Region Skåne, länets regionala trafikmyndighet från l januari. Preliminära beslut om detta är enligt uppgift fattade i kommunerna Trelleborg, Svedala och Kävlinge. Behandling i kommunstyrelse och fullmäktige väntas under oktober. I Lund och Malmö pågår remissförfarande av förslag till överlåtelse. Politisk behandling planeras i oktober/november. Utgången i dessa kommuner är oviss. En konsekvens av att det inte skulle gå att få enighet i alla kommuner om att organisera färdtjänsten på samma sätt som övrig lokal- och regional kollektivtrafik, kan bli att kommunen åtel' blir huvudman för färdtjänsten. Avtalet föreskriver att om det inte kan säkerställas att det långsiktiga finansieringsansvaret fullt ut sammanfaller med huvudmannaskapet, är kommunen skyldig att ta tillbaka verksamheten, såvida inte parterna blir överens om annan lösning. Kommunförbundet Skåne, Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. vill med denna information fästa uppmärksamhet på den situation som kan uppstå från 2014 och i något fall från 2015 om enighet inte kan uppnås för ett samlat huvudmannaskap för Hirdtjänst och riksfärdtjänst. De avgörande besluten kommer att fattas under hösten. Frågan kommer också informellt att tas upp i anslutning till Kommunförbundet Skånes kommunledningskonferens den 14 oktober. Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET skåne ~~ Stefan Lundgren Ordförande Göran Persson Förbundsdirektör Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8. Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb: WYffl.kfsk.se

5 Svenska kyrkan... TOREKOVS FÖRSAMLING 1!3ASIADS KOMMUN I<ommunstyrelsen " Dnr.~... J.I.~L I.I.J, ;5 od Sjöfartsverket NORRKÖPING Ang ående underh ålls behov av fyren Hallands Väderö Fyren Hallands Väder ö, svenskt nummer , är i behov av underhåll. Tornet uppvisar grava rostangrepp sarskilt åt söder och vaster. Tornet M nertill genomrostat på flera ställen. Gånqväq fram till fyren M i dåligt skick och likaså r äckverket. Skyddsr äcke runt vattenreservoaren är skadat och varningsskyllningen bristfilllig. Maskinhuset är i gott skick, Fyrtornet i j ärn är uppfört år 1884 Från samma tid ilr fyrbostäderna. Intill fyrtornet finns sedan 1949 ett maskinhus i trä Fyrplatsen automatiserades och avbemannades år Fyrbost äderna kom småningom att tillhöra Naturvårdsverket. Ar 2000 förvärvade församlingen fyrbostäderna av Naturvårdsverket. Fyrtornet renoverades av SjöV senast år Då blästrades och målades fyrtornet. Enligt uppgift från er underhållspersonal var väderförhållandena vid arbetet ogynnsamma. Av okänd anledning har avfärgningen skett med för få skikt. Maskinhuset renoverades exteriört under Ar 2010 avelektrifierades fyren. Optik och fyrapparat demonterades. En LED-lykta monterades inne i lanterninen. LED-lyktan drivs från solcellsladdade blybatterier. Torekovs församling äqer och förvaltar Hallands Väderö sedan början av 1200-talet. Församlingen har personal placerad på ön för arbete med underhåll av byggnader, naturvård, drift, information och tillsyn. Fyren står på församlingens mark, SjöV betalar numera ingen arrendeavgift. Hallands Väderö är ett naturreservat och ett populärt bes öksmal. Ön har reguljär båtförbindelse under sommarhalvåret och under övrig tid helgtrafik samt båttaxi. Det finns flera popul ära naturhamnar. Hallands V äder ö har årligen mellan och besökare. En stor andel av dessa besöker fyrplatsen och möts där aven i drift varande fyranlilggning i dåligt skick - en anläggning icke v ärdiq SjöV. Församlingen hemställer om att SjöV planerar för och snarast genomför en renovering av fyrtornet. Församlingen önskar besked om M r SjöV avser att utföra renoveringsarbetet och i vilken omfattning. Torekov den 30 september 2011 För Torekovs församlin g Heta{/ljo/) Jh1et/Ld /1 Magn4S And;eli' bilagor Kopia för kännedom: Län sstyrelsen i Skåne, Miljöavdelningen, MALMÖ Kommunstyrelsen i Båstads kommun, BAs TAD Svenska Fyrsääskapet, ordf Esbjörn Hillberg, Donsö backe 16, DONSÖ Torekovs församlin g Postad ress: Församlingsvågen v ästra Karup e-post Organisationsnummer: Telefon: Telefax: Hem slda: ~WNL V~mi~q _~Y!~_{I!!.~C!.Y fl_sj{.a rua: Ul: Torekovs kyrkoråd Postadress : eja Magnus Andrel! Otavsqatan TOREKQV Telefo n: e-post: 1}l<;J.,gQJLS e

6 Fyren Hallands Väderö 1 (4) BILAGA Fyrtornet från väster

7 Fyren Hallands Väderö 2 (4) BILAGA I.,... I', Fyrtornet från söder

8 Fyren Hallands Väderö 3 (4) BILAGA.. ' ~ 'f, l' Fyrtornet med maskinhuset från norr Fyrtornet mot norr. Tornet genomrostat vid foten

9 Fyren Hallands Väderö 4 (4) BILAGA Gångväg med räckverk Vattenreservoar

10 PROTOKOLL nr ASTADS KOMM UN Kommunstyrelsen Dnr...:~ ;?..~..\1. G\OO, " II II ' fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 25 augusti Tid och plats : Närvarande styrelseledamöter: Kl Jan Ahlström Stefan Sjöberg Kjell Andersson Jan Ohlsson Båstadhems kontor Mona-Britt Kallback Ib Nilsson Allan Sunnergren Jan Ahlgren Dessutom: Lisbeth Nilsson Robert Falk 1 Sammanträdets öppnande Sammantradet öppnades av ordföranden Jan Ahlström som hälsade alla och särskilt Ib Nilsson välkomna. Ib Nilsson presenterade sig för styrelsen. 2 Val av justerare Protokollet skulle föras av Robert Falk och justeras av Jan Ohlsson. 3 Föregående protokoll Jan Ahlström konstaterade att tre beslutspunkter ( 5 och 7)som togs upp på föregående styrelsemöte - resultatförbattringsförslag, organisationsförslag samt förslag avseende faslighetsförsaljningar inte varit möjliga för Robert Falk att ta fram till dagens möte på grund av arbetsbelastning. Jan Ahlström framhöll att det ar viktigt att beslutsarenden ar genomarbetade så att det finns ett bra underlag för beslut. Robert Falk meddelade att ett enigt Kyrkoråd i Svenska kyrkan i Förslöv beslutat avslå Båstadhems framstallan om markköp invid Ängabyn. : Styrelsen beslöt godkänna föregående protokoll nr 6, och protokoll från extra bolagsstämman samt lagga dessa till handlingarna. Uppdraget åt VD att ta fram beslutsunderlag avseende organisation, resultatförbattringar samt fastighetsförsäljningar kvarstår med avrapportering på styrelsemötet den 27 oktober VD-rapport Robert Falk rapporterade: att rekryteringsprocessen med att anställa en faslighetschef nu är klar och att Mikael Silversten som kommer från JM anställts. Han börjar den 29 augusti. Fasligo Kompetens arbetar vidare med att hitta en drifts-/faslighetsingenjör. Carina Young har beviljats tjänstledighet 6 månader med början 1 december för att pröva att arbeta med egen naringsverksamhet. Arbetet med att rekrytera vikarie har redan startat. att beträffande projekt Korröd så har 4 grannars överklagan av bygglovet fått avslag av både Länsstyrelsen och Miljödomstolen i Växjö. Överklagandetiden till Overmiljödomstolen går ut 9 september. Anbudsöppning ska ske nästa vecka. o att kalkyl på ombyggnation av äldreboendet Skogsliden nu är färdig och att Båstadhem gjort en bedömning av vilken hyra som ska utgå. Kalkyl och \J

11 hyresförslag ska presenteras för kommunstyrelsens ekonomiutskott nästa vecka. att Susanne Herttings rapport över hur hon tänker att kommunens äldreomsorg ska vara utformad i ett årsperspektiv presenteras först i september. att ombyggnation av g:a kontoret till 3 Igh fortgår enligt plan. Ombyggnation av Butab:s g:a kontor påbörjas denna vecka. Ombyggnationen av fastighetsskötarlokalen har börjatoch beräknas vara klar 1 december. Personalen har lunchrum nere på Strandängsskolan under tiden. att förvaltningen av de kommunala fastigheterna nu pågått i 5 månader. Förvaltningsavtalet är fortfarande inte klart, men Tomas Rikse har lovat att inom kort ha det klart. Möte hölls med kommunen om gränsdragningsproblematik och Båstadhem har tagit fram förslag på en gränsdragningslista som ska behandlas under hösten. att KS:s inriktningsbeslut avseende Trygghetsboende på Vårliden kommer att vara omöjligt att uppfylla i tid och att han tillskrivit Kommunstyrelsen om detta. Tengbom arkitekter ritar nu på ett förslag. att en personalkonferens hållits under 1,5 dagar. Konferensen var lyckad och en del material som togs fram undergrupparbetena kommer att användas under hösten i arbetet med att effektivisera organisationen. att möte med ägaren ska ske den 30 augusti. Ordförande, vice ordförande och VD medverkar från Båstadhem. att till styrelseutbildningen på Valhall Park den 1 september är 8 personer anmälda. : Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. Styrelsemötet tog paus för att fotografering av styrelsen skulle kunna göras. 5 Lisbeth Nilsson föredrog budgetjämförelsen, likviditetssituationen, och lånestockrapporten. Lisbeth föredrog även Båstadhems, Bofab:s och Förslöv Hems delårsresultat Bifogasprotokollet. Lisbeth föredrog vidare det ekonomiska utfallet av förvaltandet av de kommunala fastigheterna. Redogörelse för kalkyl och konsekvenser avseende hyressättning vid en ombyggnation av Skogsliden. Lisbeth Nilsson rapporterade att fusionen av Butab till Båstadhem troligen blir klar i oktober : Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. 6 Övriga frågor Jan Ahlgren efterfrågade vad som händer med G:a kommunhuset i Grevie. Robert Falk kunde glatt rapportera att både bibliotekslokalen och f d facklokalen äntligen var uthyrd till Folkuniversitetets kursverksamhet vid Lunds universitet. : Styrelsen beslöt godkänna rapporten. 7 Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 27 oktober kl på Båstadhems kontor()

12 8 Sammanträdet avslutas Jan Ahlström tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. Båstad IS~~ rande r2?~ Robert Falk Sekreterare Q~": Jan Ohlsson Justerare

13 o BASTADHEM AB finansiell rapport per LÅN kkr % kkr % Handelsbanken Kommuninvest SBAB O o SEB O o ISummalån Antal kontrakt 11 DERIVAT Swapar Disp. kkr Handelsbanken O Ost SEB st ISumma swapar Antal kontrakt 4 Inom 1 månad B månader månader O o 6-12 månader O o ISumma inom ettår år år år år år O o 6 7 år O o 7-8 år O O 8-9 år O o 9-10 år ' \summa frlrfall % o o o o Disp. kkr O % O, o O o O O O O O o O O kkr % O o Disp. kkr O O O O % O o 4900, O o O O O O O O O O O O Genomsnittsränta (effektiv) 3,05 % Räntebindning 4,16år Kapitalbindning 1,85 år Löptid/duration Räntebindning exkl. derivat 1,44 år Värderingsränta 2,55 % Lån bokf6rt värde lån värderingsvärde (Lån nettovärde 2903 Värde swapar 3578 ]Totalt över /undervärde /94 % 2,63 % 2,70 år 1/79 år 1,97 år 2/14 år 2,46 år 1}0 år ~46 år ~79 år 2,78 % /34 % Värdefårändring vid +1% Lån Swapar O ISumma O

14 BÅSTADHEM AB Finansiell rapport per AVSTÄMNING MOT FINANSPOUCY Minst tre långivare bör eftersträvas Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuld portföljen Undantag kan göras för Kommuninvest 70% Störst andel hos Kommuninvest Tillåtna instrument är ränteswapar, FRA, Capsoch Floors Ej kombinationer av swapar/optioner Ränteswapar Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen skall ej understiga 1 är och ej överstiga 7 år 4,16 är Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras tills vidare ej. Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare ej. 38% Högst inom Q.lär

15 Sk/lldporrjöij Båstadhem AB Uttagen: :32:43 Förfall Räntebindning Kapitalbindning Motpart Belopp Ränta (%) R-bind. (daga~ R-bind. (ar) Kontrakt Kommentar SES OSwap kort Kommuninvest , Stillar 3 mån +0.62% Handelsbanken , l Slibor 3 man 0,20% Kommuninvest l Stillor 3 man +akt marg Handelsbanken l Sbbor 3 mån 0.20% SES -3D , DSwap kort Kommuninvest ,23 1 Fast SES DSwap kort SES -3D , DSwap kort l Kommuninvest DOC ,09 l Fast Kommuninvesl Fast Kommuninvest Fast Kommuninvest Fast Kommuninvest Fast o 2G15 -' Kommuninvest ,3Q 1 Fast SES GOD l Swap lång SES 3D Swap lång SES 3D Swap lang SES Swap lång

16 Likviditet saldo \ --+-saldo I O ~c::, ~~.t$''lj. 1)-«' BAsTADHEM ILfikvuda medel BUTAB Likvida medel

17 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag Summa anläggningstillgångar Not Omsättningstillgångar Varulager mm Förrådsartiklar o oljelager Kortj'ristiga fordringar Hyres, -avgifts-och kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Aktieägartillskott Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Not l l Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Il Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 BÅSTADHEM AB Organisationsnummer RESULTATRÄKNING Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsen kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultatfrån finansiella investeringar Ränteintäkter och liknanderesultatposter Räntekostnader och Not 2 liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Not Not 1 Övriga skulder Lån av Butab Övrigt Not 2 Räntekostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader(borgensavg) O Not 3 Resultat Resultat från förvallningsuppdrag O Båstadhem

20 !' Förslöv Hem AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förslöv 2:42 Byggnader på egen mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 Förslöv Hem AB Organisationsnummer BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Resultat från fg år Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Skuld till Båstadhem Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder O SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 Förslöv Hem AB Organisationsnummer RESULTATRÄKNING Belopp i kr 6 mån Nettoomsättning Rörelsens kostnader El Vatten och avlopp Reparation och underhåll Representation, avdr gill Representation, ej avdr gill Revisor Redovisningstjänster Bankkostnader Fastighetsavgift Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, ej avdr gill Bilersättningar, skattefria Rörelseresultat Resultat jrå.n finansiella investeringar Ränteintäkter och liknanderesultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Skatt på. å.retsresultat Beräknat resultat

23 LASTAD UTVECKLINGSBOLAG A.:J O-01-Dl Resultaträkning mån 6 mån Hy restntäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag O Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsd ispositioner Skatt på årets resultat O O RESULTAT

24 »> 'butab' LASTAD UTVECKLINGSBOLAG A~ Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapitaj Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Lång/ristiga skulder Checkräkningskredit O O Skulder tili kreditinstitut J(ort/ristiga skulder Skulder tili kreditinstitut O O Leverantörssku Ider Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 I:.> ~I butab LASTAD UTVECKLINGSBOLAGA.:..J Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Pågående nyanläggningar O O Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kort/ristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar O Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa ochbank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

26 Budgetjämf Båstadhem AB Rubrik Tkr Budget Difftkr Diff% Hyresintäkter ,9% Övriga intäkter Summaintäkter ', " 3T ;0% Y. ':'pc. > C'i e:ee}'; :,i'i", Ii};:: i,;? :":"""T'%0;;.p;:ii';,,'.'" ".!6~~!:Ci"'"..,.. "....L-' Personal ,7% Planerat underhåll ,6% Tidigarelagt underhåll o O O Övriga underhållskostnader ,2%,iii'i,Ii'.5. 1~ ~:..'.!.!i Underhållsrabatt o O -173 C/ DriftSkåStitåIJifr i i,> '..'..',... :..,,". -.. _.,',~-<,,_. _,-"._;-"-._,._._"."' Personalkostnader ,5% Fasfighetsskötsel ,9% Reparationer ,7% Taxebundna kostnader ,1% Uppvärm ning ,1% Försäkringar, förluster & juridiska kostnader ,8% Arrende, hyresgästförening & Kabel-TV ,1% Fastighetsskatt ;9% :.... ~ "'!'U'U c.!.. J: f;i[:)iff:f~ruf Personal ' ,2% Styrelse, revision c57 171,3% Konsult ,0% Lokalkostnader kontor & korttidsinventarier ,6% Kontorskostnader, telefon, datorkostnader "'1767%, Reklam, serviceavgifter & bankkostnader ,5% Summaförvaltl1il1gskostnader c ,3% Förvaltnil1gsnetto ,0% Avskrivningar ,6% Ränteintäkter 2 O O O INK/!f!IX!!!! Räntekostnader ,258 '104,4% BeräknaUesuttat ' Pågående proiektlnedlaada kostnader Lägenheter Förslöv Skogsliden ombyggnad Båstadhem Id kontor till Igh BadrumsrenO\.eringlMercuriv Slammarp Korröd Kontor Vårliden Butab Id kontor till Igh Lunchrum panncentral I Kommande underhålliinvesteringar VP ÄngahälIan 2300 VP Biet + Båtsmansgården 2600 VP Argus 500 peförslövifasad REP 500 Aslrakanv2 tak + gavlar r Lunchrum panncentral 1000 Badrum Förslöv 3500 Båstadhem Id kontortilllgh INVEST 2000 Butab Idkontor tilllgh r

27 BÅSTADS KOMMUN ~ (I) ASTADS I<OMMUN Kommunstyrelsen : 21 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende Dnr.. :K~...\~.t. J. :::~ O '1... Ärende Tjänst Registrering Telmi k och se rv ice Ulla Johansson Anställning Kokerska 25 A 5 Datum rör anslags uppsätta~l(le: Datum får anslags nedtagande: ~4. Förvaringsplats rör protoko llet: Kommunkon tore t Underskrifl:,..q. Ci>-.l. C \ i._.).xj-v 'v'v,-'e.. - e, r- 'l r O\--t~) ) L\ p c rs('l n li 3\'d l.d e l tsa l i o n s :m m ~ 1an\-l anslag nydocxa

28 BÅSTADS KOMMUN l (1) SASTA "" '::'. ~ '.:' :"..;N I~ " 1: ; 1, " 2:,. _; l 1 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende Dnr..~..,...\ ~,~. I.\ I.. ;.'1 CJ'1 D., I, Ärende Tjänst Registrering Vård och omsorg Susanne Hertting Åsa Lundin Anställning " Enhetschef Undersköterska 21 A2 34A22 Barn och skola Carina Jäghammar " Socialsektreterare 27 A4 Bildning och arbete " Assistent 59 Al Dahlin for anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret -v Underskrift: ~~~.-- l~, ~ '~\ 0v~~~ \ "t:'-peHon31J' "d'de!r:gations3nmalan\-t anslag nydoc'c

29 BÅSTADS I<OMMUN ~ S"T'.. '.~ K' l (1).: ~ ',i1mun,,,.:,,::.:..isen., \,.,, t..: -...'\0 --: Z1![)nr.~SJ~...I.l..:.J:QV1 ionsbeslut enl ionsordning i Personalärende \T, f -" Ären de Tjänst Registrering Samhällsskydd Johan Hamringe Anställning Miljö- o hälsosky ddsinsp 19 A 2 Barn och skola C Brandt-Ry d " Kokerska 7A7 Datum rör anslags uppsättande: Datum rör anslags nedtagande: Förvaringsplats rör protokollet: Ko mmunkontoret Underskrift:.~ e-l~ \ e, 1Sj Ö\-X.,~?'\ \ =

30 BÅSTADS KOMMUN l (I) BAsTADS I(OMMUN Kommun styrelsen ~ 25 Dnr:b..'>...\~ /..l.!.::j. SJ '-I " II, BESLUT I DELEGATIONSÄRENDE - IOF132 - Oktober 2011 Nr 15/11 enligt ÄB 20 kap. 8 a, dödsboanmälan, ~~~~ ~~ Chefssekreterare I IIOI7'h:',döds.b0;ll1mJIJn'M legalion\] OIII Odot'bk

31 o BASTADS KOMMUN ~-- fattade enligt Kommun styrelsens delegation sordnin g, KS 2/2011 ~Ii/ ande: ~. Joacim Nilsson BÅSTADS KOMMUN Komm unstyrelsen Z ;.f:. Dnr.~ ~~....:::' Anmälningsdatum: Nr Datum Ärende Författ- ningsrum ROOl Tillsyn Förslövs skola LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Ungdomens hus/ Kulturskolan Förslöv LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Musteriet LSO 5:1 Anmärkning ROO l Tillsyn NP Nilsson Grevie LSO 5:1 Anmärkning ROO l Tillsyn Torekovs Golfklubb LSO 5:1 Anmärkning ROOl Tillsyn Ladan i Båstad LSO 5:1 Utan anmärkning R Tillsyn Ladan i Båstad SFS Anmärkning 2010:1011 I I I006\t:lr:1ddningSlj.nSl\J1lrcbywndc\tillsyn\lillsyn 20 Il ldclcg. tionsbcslulldclcg.t ionsm.1i ks jn okt.doc~

32 ~ BÅSTADS KOMMUN fattade enligt Kommun tyrelsens delegationsordning, KS 2/2011 /171 ande:.. '- ~. Rolf y dreasson. ~~-(/<- ASTADS KOMMUN Kommunstyrelsen : Z6 Dnr...\}.~./...!.::~ 9~... Anmälningsdatum: 2& ~o ll, 11-6 ~ Nr Datum Ärende Författ- ningsrum R Tillsyn LSO Restaurang Mai Tai Båstad LSO 5kapl Anmärkning R Tillsyn LBE Restaurang Mai Tai Båstad LBE 21 Utan anmärkning R Tillsyn LSO Statoil Båstad LS05kap1 Anmärkning R Tillsyn LBE Statoil Båstad LBE 21 Anmärkning R Tillsyn LSO Statoil Förslöv LS05kap1 Utan Anmärkning R Tillsyn LBE Statoil Förslöv LBE 21 Anmärkning :lraddningstjansllförebygsandeltillsynltillsyn 2011ldclcgationsbeslutldcJegationsmallks ra sept.doelbk

33 Safedoc statistik - Samtliga avdelningar - Skapad: :42:04 SoL Parameter Period Födelseår Könsindelning ionsf6rteckning IiI/ /11/2011 Ingen PersoniD Ärendenr. snr. Bes lutsdag sfattare Lina Albin Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Cia Johansson Cia Johansson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Alexandra Karlsson Cia Johansson Christel Petersson Alexandra Karlsson 8AsTADS KOMMUN Kommunstyr::!sErl : 25 Dnr.~.\ ~/..I.I. ::-.'JQI..j._. Fr o m T o m Avslag på ansökan om bostad i särskilt boende, 4 kap1 om bistånd i form av dagvård, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtj änst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av hemtjänst, 4 kap om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av korttidsboende, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap1 om bistånd i form av ledsagare, kap Cia Johansson om bistånd i form av matdistribution i eget boende och matsal, 4 kap 1

34 om bistånd i form av matdistribution i Alexandra Karlsson eget boende och matsal, 4 kap 1 om bistånd i form av matdistribution i Alexandra Karlsson eget boende och matsal, 4 kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Alexandra Karlsson kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Cia Johansson kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Cia Johansson kap1 om bistånd i form av trygghetslarm, Lina Albin kap 1 om bistånd i form av trygghetslarm, Lina Albin kap Alexandra Karlsson om bistånd i form resor, 4 kap1

35 Bostadsanpassningsbidrag fattade i delegation av Ann-Margret Bengtsson under perioden: Från: Till: nur S~kll1ltle sdatum et 2010/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL I31FALL 2011/ BIFALL BIFALL 2011/ BlFALL BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL BlFALL 2011/ BIFALL BlMLL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ B[FALL 2011/ BlFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 201[lOSS BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BlFALL 2011/ B[FALL BlFALL 201 [ BIFALL BlFALL 2011/ DlFALL BIFALL 2011/ BIFALL 2011/ BIFALL 201 1/ BlFALL BAST." DS f< (; ~Ji M U N 1<' ;-1~;,")5 t y r e l s e n Z ~. 25' Dn r.t. J~h l, H :;:~~t1 crtsfd'ir,'10r 1~'fO'-"2)' '(L"2) Belopp (") kr 9735 kr kr 4238 kr kr 4238 kr kr kr kr kr 4981 kr 2625 kr 2674 kr kr kr 872 kr kr 5413 kr I 674 kr 2119kr 2222 kr 6701 kr l 148kr l 160 kr I 665 kr 4502 kr 3239 kr 847 kr kr kr 1281 kr 1213 kr kr kr 2019 kr lo35'1 kr 12214kr kr 4000 kr 831 kr 1316 kr I 328 kr 2300 kr I 106kr 8305 kr 981 kr 3913 kr

36 2011/ / / /085 20ll/087 20ll/ ll/ / SUMMA beslutat belopp, Ann-Margrot Bengtsson: ll-IO BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL BIFALL (*) ~ Gällandebeslutsbelopp under perioden(det slsta omdet finns flera beslut l ärendetunder perioden), Avskrivna ärenden och ärenden medåterkalladebeslut redovisas ej, 1775 kl' l 092 kr kl' 1097 kl' kr 6600 kl' 2604 kl' kr 2347 kl' kr kr I 523 kr 1631 kr 1316kr 806 kr II 425 kr 2071 kr 876kl' kl' kr

37 ionslista Samhällsskyddsförvaltningen, Båstads kommun ~Komm!.. DIAlllENR DATUM BESL UT A'RENDERUBRIK H;iNDELSEIIUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN aastads v..:-:i';\(:un, ~. r '., n. 20" '/ 5 I l IV: t.,dnr:ks...\~, f..l J., ;;.." ' ( ~ HANDL, 20 1l DBMI LJÖ 238 Yvonne Mollet Bengtsson Fastställande av å rlig tillsynsavgift - Packhuset i B åsrad årlig tillsynsavgift O~ iekt: PACKH USET, FRILUFTS VÄGEN 5, DRUVAN DBM ILJÖ 240 Johan Hamringe Anmälan om installation av värmepump> Bj äred 7:27 värmepump med delgivnings kvitt o O~iek t : HÅKANSSON, GÖRAN, BJÄREDSVÄGEN 122, BJÄRED 7: DBMILJÖ 24 1 Johan Hamringe Anmälan om installation av värmepump> Hemmeslöv 10:34 värmepump med ionskvitto Objekt: BOHMAN, CHRISTIAN, FurlIvägen 9, HEMMESLÖV 10: l DBMILJÖ 242 Åsa Larsson Anmälan om installation av värmepump> Krabban 21 Besl ut värme pump med delgivningskvitto O~ ie k l: ELBING, LENNART, Tunbyvägen 6, KRAB BAN l DBMILJÖ 243 Åsa Larsson Anmälan om ändring av avloppsanläggning - Ängelsbäck 29:35 O ~ i e k t: LARSSO N TO RBJÖRN, ÄNGELSBÄC KSVÄGEN 117, ÄNGELSBÄCK 29:35 (H) ""Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinfor mation från Händelsens underliggandeärende. den 25 oktober 2011 Sida I av 4

38 DIARlENR DATUM BESLUT A.RENDERUBRIK HANDELSERUBRIK KOPPLINGAR TlLL HANDELSEN HANDL II-I 0-13 DBM[LJÖ 244 Åsa Larsson Anmälan om ändring av avloppsanläggning - Troentorp 1:48 Objekt: HENRYSSON, JAN, KATTVIKSVÄGEN 545, TROENTORP 1: DBMILJÖ 245 Åsa Larsson Ansökan om ny avloppsanläggning - Båstad 109:116 Objekt: HAMMARLIN. LARS, YDERHULTSVÄGEN 2, BÄSTAD 109: [ DBMILJÖ 246 Yvonne Mollet Bengtsson Ansökan/anmälan livsmedelsverksamhet - Torekovs lilla chipsfabrik AB årlig tillsynsavgift O~jekt: TOREKOVS LILLA CHIPSFABRIK AB, SKUGGEBOVÄGEN 51, ÖLLÖV 15: DBMILJÖ 247 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Pilken 3 Objekt: LENNARTSSON, KENNETH, JUNKERSGATAN 14, PILKEN DBMILJÖ 248 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Förslöv 2:98 Objekt: SANDBERG, MAGNUS, Älvkvarnsvägen 5, FÖRSLÖV 2:98 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 25 oktober 2011 Sida2 av4

39 DIARIENR DATUM BESLUT ARENDERUBRIK HA'NDELSERUBRlK KOPPLINGAR TILL HA'NDELSEN HANDL DBMILJÖ 249 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Ranarp 53:3 Objekt: PETTERSSON, PETER, Ranarpsvägen 237, RANARP 53: DBMILJÖ 250 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Ranarp 11:22 Objekt: LAGERSTRÖM BAECKSTRÖM, GÄRD, TOCKESUDDEVÄGEN 140, RANAR DBMILJÖ 251 Sandra Bengtsson Anmälan om komposthantering - Tvähöga 1:6 Objekt: PETERSSON, MONA, Tvehögavägen 5, TVÄHÖGA 1: DBMILJÖ 252 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Båstad 109:83 Objekt: PETERSSON, BENGT, TARRAVÄGEN 60, BAsTAD 109: DBMILJÖ 253 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Axelstorp 3:48 Objekt: RENGBRO, TOMMAS, OFFERSTIGEN 8, AXELSTORP 3: DBMILJÖ 254 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - TUVAN 3 Objekt: BARKMAN HELENE, MöIlaregatan 6, TUVAN 3 (H) = Kopplingsillformation från Händelsen. (Ä) = Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den25 oktober 2011 Sida 3 av4

40 DJARIENR DATUM BESLUT Å'RENDERUBRIK HÄNDELSERUBRIK KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN HANDL DBMILJÖ 255 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Möllhult 1:9 Objekt: WULLT, BENGT, RAMMSJÖVÄGEN 352, MÖLLHULT 1: DBMILJÖ 256 Sandra Bengtsson Anmälan om installation av värmepump - Faritslöv 5:17 Objekt: LINDGREN, SVEN-IVAN, DAGSHÖGSVÄGEN 127, FARITSLÖV 5:17 (H) = Kopplingsinformation från Händelsen. (Ä) =: Kopplingsinformation från Händelsens underliggande Ärende. den 25 oktober 2011 Sida4 av4

41 Sa m hällsby gg nadsen heten ionslista...,!:lastads KOMMUN Kommunstyrelsen : Z5 Dn r. t<~... \~. L1L:'jU'1... Sidan l av 7 Utskriftsdatum from : tom : Ärende Obje kt Intresse nt Ty p/slag Datum Utfall I nstanstyp L-Lo v ä rend e B TIllbyggnad av sko llokaler för room essert B för nybyggnad av g<sststuga GREVIE 2:25 MARKNADSVÄGEN 4 1 MÄSINGE 15 :12 CARLS VÄG 2 Sö ka nde eåstad Mont essorl Dejarpsvagen , Biistcld. Sö kande Jenny unoabr Birger Jarlsgatan 106 B 3tr o o BY99!OV Beslu t BY9910v Avvisas Avvisas Ingegerd Persson Ingegerd Persson L Nybyggnad av g<!sthus, samt rivning evrörråd L Nybyggnad av kontorslokaler och Industribyggnad samt upps<lttnlng av skylt. L Uppsättntnq av plank BOGEN 10 HEMMESLÖV 8 :3 HAUANDSVÄGEN TRUBADUREN 4 KOMMENDÖRSGATAN 3 _ STOCKHOLM S6kan de AB Etab Energi Hallandsv BÄSTAD o : o o , Avskrivs Avskrivs Beviljas To rbjörn ztecter Ingegerd Persson Anne Erik sson B Nybyggnad av personalbyggnad FARITS LÖV 6:6 DAGSHÖGSVÄGEN 41 Sökande Henrik Gustavsson Von eecertens v(lg 2B O Beslu t Av skrivs Anne Eriksson 'rcrevcv L Nybyggnad av en bostadshus efter rlv nln g. av bef..... SÖDRA KARSTORP 1:26 STENHOTTEN _.. _.. _.. _. O Bevi ljas Anne Eriksson Adres s 269 SO BJjstad Besöksadres s vå.ngav(lgen 2 Telefon /Fax Webbadress / E-pos t

42 Sidan 2 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum ionslista from: O~Ol tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Datum Utfall Instanstyp LOV-Lovärende PBL 2011 B FÖRSLÖV 4:155 Sökande D LÅNGAGÄRDSVÄGEN 62 Roger Magnusson Avskrivs Ingegerd Persson Uppförande av mur Långag<:lrdsvClgen 62 26g??_ FÖRSLÖV B PERSTORP 3:39 Sökande D 'rcrekovs Golfbana AB Ombyggnad av befintligt golfhål nr 4 Råle<:lsvdgen 31 Beviljas Anne Eriksson _. Y R,EKOV. B VARAN 2:75 Sökande D UI.LA STENUD 18 Håkan Högstadlus Beviljas Ingegerd Persson Ändrad anv<:lndnlng av befintligt Ulla stenuc 18 garage _ _TOREKQV. B AXELSTORP 3:25 Sökande D Beviljas 2011 w09w07 AXELSTQRPSVÄGEN 201 Jkf 1 Bgstad AB Tillbyggnad av växthus och jordkällare Axelstorp BÄSTAD _ 2011 woo Ingegerd Persson B BORGEN 27 D Beviljas STIFTSBYVÄGEN 1 Tillbyggnad avenbostadshus 2011 woo07s Nalm eerrsoe Adress Båstad Besöksadress VångavC\gen 2 Telefon/Fax 0431 w Webbadress/E-post

43 Sidan 3 av 7 Samhällsbyggnadsenheten utskrirtscawm ionslista from: tom: Ärende B $ Uppförande 3V plank och friggebod Objekt AKVARELLEN 29 STRANDPROMENADEN 60 Intressent Sökande Jan Johansson Storgatan 26 B 1 Tr D Typ/Slag Datum Utfall Avskrivs Instanstyp Ingegerd Persson Sökande VÄRNAMQ.rohanna Johansson Storgatan 26 B 19h 1101 _ VÄRNAMo. _ B $VEN5TORP 27:23 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av fritidshus Kaj Andersson Äkaregatan ~ Anne ErIksson U.Mt:lAl':'IN_ B HEMMESr..ÖV 44:177 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av fritidshus M,8,RDVÄGEN 3 Ingemar Andersson sarkarö bygata 133 _ västerås 2011~ ~10-06 Nalm sertsha B H,Il.LARP4:179 Sökande D Beviljas Uppförande av skylt GRUSAsvÄGEN 1 BjGlreLantman Ek För Mäslnge ~ Ingegerd Persson Grevle. B Tillbyggnad avenbostadshus VISTORP 7:43 AI,.VÄGEN 4 Sökande Mario NledbalskI AlvGlgen 4 D evskrtvs Nalm eensna _... FÖRSlÖV. B Tillbyggnad av enbostadshus samt ändrad anvclndnlng av förråd till Mlttstuga. SVENSTORP 27:17 KOMPASSGRÄND 11 Sökande Eva Gendt xcmcassarano TOREKOV D Beviljas Nalm aerrsna Adress Båst<ld Besöksadress vångav<lgen 2 Telefon/Fax webeeeeess/e-ecse

44 Sidan 4 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskrlftsdatum 2011 wlo-25 ionslista from: tom: Ärende B Objekt KVINNABÖSKE 1:28 Intressent Sökande D Typ/Slag Datum Utfall Avskrivs Instanstyp Uppförande av ny takkupa SKEADALSVÄGEN 103 ANNA KNUTSSON skeeceisvaceo MOOO Ingegerd Persson Båstad. B HEMMESLÖV 44;10 Sökande D Beviljas Tillbyggnad av enbcstadshus PERSTORP$VÄGEN 21 Ulrika ertenessen serstcrpsvaaen MOO Ingegerd Persson B Uppförande av skylt MÄSINGE 4:6 MÄSINGEVÄGEN 140 _ _. BÄST~D. _ Sökande sjare tantman Ek För M<:lslnge 4773 D Avskrivs Ingegerd Persson BÅSTAD. B 2Dll~0007S4 GLJMMINGE 39:49 Sökande D Beviljas Nybyggnad av carport KNAGGARPSVÄGEN 18 Mats ljunggren Knaggarpsv<':lgen MOO M14 Ingegerd Persson B Tillbyggnad av enbcstecsnus samt Installation av eldstad B Nybyggnad av förråd HEMMESLÖV 44:146 STENSÄVÄGEN 37 STORAHUI..T 7:119 F,ll.RSTIGEN 3 Sökande Slssa Jonovskl Stensåvl:lgen Sökande Åke Hallberg Fårstlgen 3 D D Beviljas Beviljas Nalm eensha Ingegerd Persson VEJB'(STRAN.D _ B Tillbyggnad samt fasadclndrlng av enbostedshus ESKILSTORP 9:71 NORRA VÄGEN 14 Sökande Hans Pettersson Norra vacen _ Båstad. D Ml0M Beviljas Nalm Berisha Adress Båstad Besöksadress väncevacen 2 Telefon/Fax 0431~ webbedressye-pest

45 ,..._._... Sidan 5 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum 2011~1O~25 ionslista from: tom: Ärende Objekt Intressent Typ/Slag Utfall Instanstyp B TIllbyggnad avenbostadshus HEMMESLÖV45:41 Sökande LARS PETER ANDERSSON MorkuUevClgen5 B D Beviljas Nalm eensre BAST~D B Uppförande av plank AKVARELLEN29 STRANDPROMENADEN SO Sökande Jan Johansson Storgatan 25 B Lgh 1101 D Beviljas Ingegerd Persson ?0.. VÄRNAM.O. B ~1O-04 Uppförande av mur IDEALET 1 HALLANDSVÄGEN 8 Sökande Carl-gobert Sundkvist Hallandsv<lgen 8 D O~17 Avslås Ingegerd Persson BAsTAD Uppförande av plank AKVARELLEN 25 STRANDPROMENADEN 54 Sökande ANDREA LAHGER Strandpromenaden 54 D Avvisas Ingegerd Persson Båstad. B Inbyggnad av carport till garage HÄSTHOVEN 4 FÖRVALTAREVÄGEN 20 Sökande Lars Skoog FörvaltarevClgen 20 D Beviljas Ingegerd Persson B ~06~20 RANARP33:2 SKÄRAGUBBENS VÄG 5 Sökande Gösta Sandgren D O~18 Beviljas Ingegerd Persson Tillbyggnad av en bostadshus Spaljegatan 5 Lgh VÄ~Ö. B FasadClndrlng av rrmosnus. uppförande av utvclndlg trappa ÄNGEl.$BÄCK 52:2 $VANSTIGEN 2 Sökande Margareta Torkelsclotter Selander Persgatan _ HOLMSUND D Beviljas Ingegerd Persson Adress Båstad Besöksadress VångavClgen 2 Telefon/Fax Webbadress/E-post:

46 Sidan 6 av 7 Samhällsbyggnadsenheten Utskriftsdatum 2011~1O~25 ionslista from: tom: Ärende a Tillbyggnad av garage Objekt VARAN 7:135 TEJSlVÄGEN 6 Intressent Sökande ctaes-cöran Undgren "rejstväqen 6 D Typ/Slag Datum Utfall Beviljas Instanstyp John Börjesson _ TORE~OV. B 2Dll-000n4 :Wll-D9-06 TiUbyggnad av enbostadshus MASKROSEN 5 TISTLADALSVÄGEN 11 Sökande Hilkan Jonsson crasttcrpsvacen 23 D Beviljas Ingegerd Persson Sökande MARKARYD Monica Jonsson srasttcrcsvacen 23 B Uppförande av mur SEGELTORP7:18 VRÄEN 134 D Avskrivs Ingegerd Persson B Tillbyggnad av fritidshus PILEN 17 HAGALUNDSGATAN 9 Sökande Ylva Westln Umav~gen 17 D D Beviljas John Börjesson HöllvIken B Ändrad anv<!ndnlng samt umndlg <lndrlng av en bostadshus SLAMMAR? 1:107 DAMMVÄGEN 2 Sökande _ oees Dahlgren Arkitektkontor AB Renstiernas Gata 12 _STOCKHOLM_ D Beviljas Nalm Berlsha B Nybyggnad av en bostadshus VARAN 7:147 TEJSTVÄGEN3 Sökande Lena Rahoult 5:ta 'rcras V<.'Ig TORE~(Q'J_ D Beviljas John Börjesson Adress såsteo Besöksadress väncevacen 2 Telefon/Fax Webbadress/E-post

Kommunstyrelsen 14 september 2011

Kommunstyrelsen 14 september 2011 ~ BAsTADS KOMMUN l (l) 2011-09-07 Kommunstyrelsen 14 september 2011 Delgivningar och delegationsbeslut 110907',doJ,:ument2\lw BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-14

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomisk översikt... 21 Resultaträkning... 22 Balansräkning... 23 Kassaflödesanalys... 25 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september 2011 08.30 (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Årsredovisning 2009 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Familjenämnden kallas till punkt 2 och 3 Tid: Onsdagen den 29 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn årsredovisning 2013 innehåll Innehåll Simrishamns Bostäder AB VD har ordet Sid 3 Våra bostads-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet ÅRSREDOVISNING 2014 År 2014 i korthet Ökande efterfrågan på bostäder i kommunen. Fortsatt mycket få lediga lägenheter. Stora delar av ROT-programmet är nu genomförda en etapp återstår. Stora förvärv i

Läs mer

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 Årsredovisning 2013 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2013

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 Årsredovisning 2013 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB 2013 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 Årsredovisning aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 1 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Årsredovisning INNEHÅLL VD har ordet...3 Affärsidé mm...4 Förvaltningsberättelse..

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

Årsredovisning. ABK 49 Årsredovisning 2008

Årsredovisning. ABK 49 Årsredovisning 2008 AB Kristianstadsbyggen Årsredovisning 2008 ABK 49 Årsredovisning 2008 AB Kristianstadsbyggen (ABK) ägs av Kristianstads Kommunföretag AB. Vi är kommunens största fastighetsägare med en stor andel av kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005 Örebroporten Fastigheter AB. 2005 1

Årsredovisning 2005 Örebroporten Fastigheter AB. 2005 1 Årsredovisning 2005 1 Örebroporten i korthet...3 Affärsidé...4 VD har ordet...4 Örebroporten Fastigheter AB...6 Miljöredovisning...7 Insotek...8 EDB...9 IL Recycling...10 Teater Martin Mutter...12 Proline...13

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22

Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22 Årsredovisning 2007 TrelleborgsHem bildades den 14 september 1950. Målet var klart från början att bygga och erbjuda bra bostäder åt stadens invånare. Det första egna bygget var kvarteret Katten, i hörnet

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51 Stämman 2015 Kallelse till föreningsstämma 2015 Tid: onsdag 6 maj 2015, klockan 18.30 Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20 Efter stämman serveras buffé, cirka 20.00 Dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg AB Väsbyhem postadress Box 125, 194 22 UPPLANDS VÄSBY besöksadress Centralvägen 1 telefon 08 590 980 00 fax 08 590 981 65 e post post@vasbyhem.se hemsida www.vasbyhem.se ledning VD Ulf Dohnhammar e post

Läs mer