Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS ANDREAS FORSLUND SID 1/4 KOMMUNCONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Revisionsrapporter 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. Ärendet i korthet Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits. Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram. Bakgrund Revisionen tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den granskade nämnden för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar därefter, så snart som möjligt, vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som framförs i granskningsrapporten. Rapporten sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rapporterar därefter till kommunfullmäktige två gånger per år hur revisionens granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. Nedan redovisas en sammanställning av besvarade revisionsrapporter under 2014 och exempel på åtgärder som framgår i nämndens svar. Därefter redovisas en förteckning över inkomna revisionsrapporter som ännu inte har besvarats av nämnd. Samtliga revisionsrapporter och nämndernas svar bifogas i sin helhet. Besvarade revisionsrapporter under 2014 Barn- och ungdomsnämnden Rapport : Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: Åtgärder genomförs inom barn- och ungdomsförvaltningen för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsgrupp har tillsats med specialister inom olika delar av kvalitetsområdet och ska tillsammans utgöra förvaltningens beredande organ för resultatsammanställningar samt fungera som stöd för analys. Förvaltningen arbetar med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med hjälp av en kvalitetsmodell. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/4 Ytterligare åtgärder är att förstärka kompetensen kring kvalitetsarbete, ta fram en resultatuppföljningsmodell och göra gemensamma analyser av resultat på kommunnivå. Kommunstyrelsen Rapport : Granskning av näringslivsverksamheten Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: Kommunens ledningsgrupp har under 2014 agerat i frågan och arbetet fortsätter under Ledningsgruppen har under början av 2014 tagit beslut om ett åtgärdspaket för att förbättra kontaktmöjligheter och tillgänglighet i kommunens service. Detta är överlämnat till förvaltningarna att genomföra. Samverkansformerna har förbättrats mellan kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Utbildningar kring bemötande har genomförts på samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2015 kommer näringslivsfunktionens inriktning och omfattning att ses över. Rapport : Revisionsrapport, granskning av IT-verksamhet Kommunstyrelsen har tillsatt en utredning och en politisk referensgrupp. Rapport : Granskning av internkontroll tillförlitlighet i system och rutiner för leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: En skriftlig rutin för avslut och uppföljning av behörighet ska upprättas och ska i fortsättningen uppdateras kontinuerligt. Brister har identifierats av kommunen och åtgärdats genom att inte tilldela behörigheter som inkluderar både möjlighet att registrera nya leverantörer och attesträtt. All behörighetshantering är spårbar och loggas sedan tidigare. En total genomgång av leverantörsregistret har genomförts. Rapport : Granskning av inköp och upphandling Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras genom att förtydliga roller och ansvarsområden i upphandlingsprocessen. Arbetet med en ny avtalskatalog pågår och kommunens anställda kommer kunna nå den från kommunens intranät vid årsskiftet Den systematiska uppföljningen av inköp från leverantörer behöver förbättras. Arbetet med att uppdatera de befintliga rutinerna har inletts. Revisionens synpunkter och rekommendationer har utformat grunden till det förbättringsarbete inom inköp- och upphandlingsområdena som nu har inletts. Socialnämnden Rapport : Granskning av dokumentation och rättsäker handläggning inom individ- och familjeomsorgen samt internkontroll vid utbetalningar. Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: Införande av ett system för kvalitetsledning pågår inom förvaltningens alla

8 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/4 verksamheter. Under hösten 2014 kommer både ekonomiskt bistånd och barn-och familjeenheten att omfattas av systemet. Förvaltningen kommer att se över rutiner för kontroll av utbetalningslistor i enlighet med granskningens rekommendation. Överförmyndarnämnden Rapport : Granskning av överförmyndarverksamheten Nämndens svar innehåller bland annat följande åtgärder: Överförmyndarnämnden har yttrat sig över ett nytt förslag till samarbetsavtal. Samarbetsavtalet förväntas ha en positiv inverkan på arbetet med verksamhetsplan inför den kommande perioden. Överförmyndarnämnden avser utveckla internkontrollarbetet, och därigenom förbättra nämndens arbete med uppföljning i enlighet med revisionens rekommendationer. Överförmyndarnämndens kontroll över verksamheten bedöms därigenom öka ytterligare. Ej besvarade revisionsrapporter som är inkomna under 2014 Barn- och ungdomsnämnden Rapport : Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering Kommunstyrelsen Rapport : Granskning av internkontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för kundfakturering Handlingar 1. Revisionsrapport, granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola 2. Revisionsrapport, granskning av överförmyndarverksamheten 3. Revisionsrapport, dokumentation och handläggning inom individ- och familjeomsorg samt intern kontroll vid utbetalningar 4. Revisionsrapport, granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för kundfakturering 5. Revisionsrapport, Granskning av arbete mot kränkande behandling och diskriminering 6. Svar på revisionens granskning av dokumentation och handläggning inom individ- och familjeomsorg samt intern kontroll vid utbetalningar 7. Tjänsteskrivelse, Svar på revisionsrapport om överförmyndarverksamheten 8. Revisionsrapporter Revisionsrapport, Intern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar 10. Tjänsteskrivelse, Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor 11. Tjänsteskrivelse, svar på revision av det systematiska kvalitetsarbete i förskola och grundskola 12. Revisionsrapport, granskning av nköp och upphandling

9 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/4 13. Tjänsteskrivelse, Svar på revisionens granskning av inköp och upphandling 14. Revisionsrapport, Granskning av IT-verksamheten 15. Revisionsrapport, Granskning av näringslivsverksamheten 16. Tjänsteskrivelse, Svar på revisionens granskning av näringslivsverksamhet Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN REVISION EN MISSIV BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer granskat det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola. Vårt val av granskningsinsats utgår från den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes inför revisionsåret Vi delar de bedömningar som h,rrc gör i granskningsrapporten att Barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både nämnds- och enhetsnivå. Detta eftersom det systematiska kvalitetsarbetet uppvisar brister avseende kontinuerlig uppföljning av enheterna samt beständiga former för rapportering till nämnden. Vi rekommenderar Barn- och ungdomsnämnden att upprätta en tydlig plan för arbetet med att stärka strukturen avseende planering, dokumentation, analys och uppföljning. Planen bör innefatta tydliga åtaganden på samtliga organisatoriska nivåer, såväl inom förskole- och skolenheter som mellan enheterna, samt mellan skolenheter och förvaltning och mellan förvaltning och nämnd. Idag finns det flera forum för dialog, och det finns på enhetsnivå till vissa delar ett fungerande arbete, men dessa aktiviteter måste sammanfogas och systematiseras till en fungerande helhet i en hållbar struktur. På så sätt kan det systematiska kvalitetsarbetets roll tydliggöras i verksamheterna, samt i och med en tydlig struktur för dialog och rapportering skapa förutsättningar för en uppföljning som kan bidra till långsilitig utveckling av kommunens förskole- och skolverksamhet. REVISION EN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOM SE SE Vallentuna kommun

11 VALLENTUNA KOI,IMUN REVIS ON EN MISSIV BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN Revisorerna utgår från att Barn- och ungdomsnämnden vidtar relevanta åtgärder som ffiljd av granskningen och sedan redovisar dessa till Kommunfullmäktige enligt rutin r För revisorerna Staffan Modig Ordförande Distribution av granskningsrappolt - Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola Kommuns elsen Kommunfullmäktiges presidium Kommundirektören Chefsekonomen REVISION EN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMM SE Vallentuna kommun

12 Revisionsrapport Møgnus Höijer Tildq LindeV ryfebruøri zot4 Systernø,tíslct kualítetsarbete i.frrskolq, och grundskols, Vallentuna kommtrn pwc

13 Innehel/qfrrteckníng 1. o 2.L Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer... 1 Inledning....2 Baþrund Revisionsfråga... Metod och avgränsning... Systematiskt kvalitetsarbete L r Verksamhetens planering och genomförande. 6 Dokumentation... UppföIjning... 7 Fristående aktörer förskola öwiga iakttagelser Revisionell bedömnin o Har Barn- och ungdomsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitets-arbete på både nämnds- och enhetsnivå? Revisionskriterier Rekommendation Bilaga r - översiktlig strulctur över dialogmöten och dokument Februa i 2014 Vallentuna kommun PwC

14 7 a S arntnomføtt ornde reu dsi onell bedömníng oeh rekotlr'rn,en,dø;tíoner PwC har av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun fätt i uppdrag att granska om Barn- och ungdomsnämnden säkerställt att ett ändamålsenligt systematislit kvalitetsarbete genomförs på nämnds- och enhetsnivå. Arbetet har genomförts genom dokumentstudier av för granskningen relevanta dokument, intervjuer med rektorer och rektorer tillika förskolechefer, utbildningschef och kvalitetshandläggare samt Barn- och ungdomsnämndens ordförande och vice ordförande. Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både nämnds- och enhetsnivå. Detta eftersom det systematiska kvalitetsarbetet uppvisar brister avseende kontinuerlig uppföljning av enheterna samt beständiga former för rapportering till nämnden. Vi har dock iakttagit i intervjuerna att medvetenheten är hög rörande vilka utvecklingsområden som finns och vilka förändringar man behöver göra. Vår rekommendation är att Barn- och ungdomsnämnden upprättar en tydlig plan för arbetet med att stärka strukturen avseende planering, dokumentation, analys och uppföljning. Planen bör innefatta tydliga åtaganden på samtliga organisatoriska nivåer, såväl inom förskole- och skolenheter som mellan enheterna, samt mellan skolenheter och förvaltning och mellan förvaltning och nämnd. Idag finns det exempelvis flera forum för dialog, och det finns på enhetsnivå sett till vissa delar ett fungerande arbete, men dessa aktiviteter måste sammanfogas och systematiseras till en fungerande helhet i en hållbar struktur. På så sätt kan det systematiska kvalitetsarbetets roll tydliggöras i verksamheterna, samt i och med en tydlig struktur för dialog och rapportering skapa förutsättningar för en uppföljning som kan bidra till långsiktig utveching av kommunens förskole- och skolverksamhet. Februari 2014 Vallentuna kommun PwC 1av12

15 q, t-a 2.7. Inlednín,g Bøkgrund Skollagen kräver numera inte skolplan, arbetsplan eller kvalitetsredovisning utifrån formellabeteckningar och formella dokument men däremot att det genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmanna- och enhetsnivå'. Det innebär att huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detsamma gäller även för förskole- och skolenhetsnivå. Rektor och förskolechef ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs i enlighet med lagstiftningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär kartläggning och anaþ av verksamheten. Ett sådant arbete utgör ett viktigt beslutsunderlag både på enhets- och huvudmannanivå. Skolinspektionens granskningar visar att systematiskt kvalitetsarbete inom skolor ofta uppvisar brister. Det är en risk om det saknas system och rutiner för ett kvalitetsarbete och därmed beslutsunderlag för ansvarig nämnd. Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning. z.z. Reuisionsfrû"ga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga : Har Barn- och ungdomsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både nämnds- och enhetsnivå? För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande revisionkriterier: ' ' ' ' Det finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete påbåde huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå motsvaras av Barn- och ungdomsnämnden. Kvalitetsarbetet inkluderar en kontinuerlig redovisning till Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden vidtar relevanta åtgärder för att utveckla verksamheten med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. Barn- och ungdomsnämnden tillser att det genomförs en regelbunden tillsyn av fristående förskolor, där det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en del i tillsynen. 1 Med huvudman avses i detta fall kommunen samt dess Barn- och ungdomsnämnd, och med enhetsnivå avses den enskilda skolenheten. Februari 2014 Vallentuna kommun PwC 2 av'12

16 z.s. Metod oeh ølugränsning Granskningen har genomförts genom dohtmentstudier (utvärderingar, verksamhetsplaner, beslutsunderlag till nämnd). Vidare har interujuer genomförbs r red Bam- och ungdotnsnämndens ordförande och vice ordförande, förvaltningschef, ansvarig för tillsyn av fristående verksamheter samt nio rektorer och rektorer tillika förskolechefer. I rapporten används begreppet "enhetschef' som samlingsbegrepp för reltor samt rektor tillika förskolechef, förutom i kapitlet "Bakgrund" där rektor och förskolechef kvarstår eftersom denna text refererar till aktuell lagstiftning. Rapporten har varit föremål för faktaavstämning. Februari 2014 Vallentuna kommun PwC 3av12

17 S. Ba,kgrttnd S.t. Systematísktkuo.lítetsarbete Grunden till att det finns ett krav på ett systematiskt kvalitetsarbete är att det är en vihig ftirutsättning för att alla barn och elever ska kunna erbjudas en likvärdig utbildning. Det ska också stödja arbetet för en ökad måluppfyllelse. Systematiskt kvalitetsarbete kräver systematik och kontinuitet på alla nivåer, såväl politisk nivå, som inom förvaltning, förskolor och skolor Skollagen Sedan år zou regleras skolornas kvalitetsarbete direkt i skollagen (zoro:boo) och inte genom förordningen om kvalitetsredovisning. Enligt 4 kap. 3 g ansvarar varje huvudman inom skolväsendet för att på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen, och enligt + kap. + $ tredje stycket ansvarar reltorn och förskolechefen för kvalitetsarbetet vid enheten. Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3-4 $S ska även dokumenteras enligt samma kapitel och 6 g SkoluerksomhetensmãI I samband med att den nya skollagen trädde i kraft anpassades Skolverkets läroplan för grundskola, förskolehass och fritidshemmet för att överensstämma med bestämmelserna i den nya lagen. Läroplan för grundskola, ftirskoleklass och fritidshemmet 2011 består av tre delar; skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt ämneskursplaner som innefattar kunskapskrav. Enligt avsnittet öuergrþande måi och riktlinjer i läroplanen ska skolan ombesörja att utbildningen uppfyller målen avseende målområdena normer och värderingar, kunskaper, elevernas ansvar och infl ande, skola och hem, övergång och samverkan, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg., Motsvarande läroplan för förskolan reviderades år eoto och anger att läroplanens mål utgör inriktningen för förskolans arbete och därmed även den förväntade kvalitetsuwecklingen i skolan. Förskolans läroplan har två avsnitt; frirskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Avsnittet om mål och riktlinjer innefattar läroplanens mål för förskoleverksamheten enligt områdena normer och värderingar, utveckling och lärande, barns infl ande, förskola och hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet samt uppföljning, utvärdering och utveckling.a Såväl läroplanen för förskolan som för grundskolan innefattar även ett avsnitt om frirskolechefen respektive rektorns ansvar för verksamheten. 2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (201 1) ISBN: Läroplan för förskolan (2010) ISBN: Februari 2014 Vallentuna kommun PwC 4av12

18 Skoluerkets allm innaräd Systematiskt kvalitetsarbete innebär enligt Skolverkets Allmänna råd för systematislit kvalitetsarbete4 som grundas på bestämmelserna i skollagens fiärde kapitel, aü huvudmän sôvlil som förskolc- och skolenheter ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt och kontinuerligt, vilket innebär att det ska bedrivas på ett strukturerat sätt med fokus på långsiktig utveckling. Arbetet ska dokumenteras skriftligen för att regelbundet kunna följa att kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot utbildningens måi, som finns specificerade i skollagen, läroplanerna, ämnes- och kursplanerna och andra författningar som styr verksamheten. Även verksamhetsspecifika mål (exempelvis mål som en kommun sätter för sin skolverksamet) kan inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet förutsatt att de inte strider mot de nationella målen Huvudmanna- och enhetsnivå Huvudmannen är ytterst ansvarig för att tillgodose att det finns förutsättningar för att bed iva ett systematislt kvalitetsarbete, och på huvudmannanivå ska lcvalitetsarbetet bygga på de uppgifter som framkommer i verksamheternas dokumentation av kvalitetsarbetet och uppfäljningen av det. Huvudmannen behöver göra detta på två sätt: - Fastställa vilka mål och andra krav som ska följas upp, hur och med vilka intervaller uppföljningen ska ske samt vem som är ansvarig för dokumentation och rapportering på såväl förvaltnings- som enhetsnivå. - Se till att dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund ftir analys och beslut på huvudmannanivå om prioriteringar avutvecklingsinsatser och sträva efter att dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet. Förskolechefen respektive rektorn är ansvarig för att bedriva kvalitetsarbetet på enhetsnivå, och behöver därför formulera rutiner och former för kvalitetsarbetet gällande planering, genomförande, dokumentation och uppföljning. Det är angeläget att rektor såväl som förskolecheftydliggör hur den dokumentation som personalen gör i olika delar av kvalitetsarbetet ska systematiseras, så att den kan sammanställas och analyseras. Såväl lärare, pedagoger, övrig personal och elever ska vara delaktiga i enhetens systematiska kvalitetsarbete, och i förskolan ska även barnen och vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i arbetet. o Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012) Skolverket ISBN Feb ua i2014 Vallentuna kommun PwC 5av12

19 4. Io.ktto,gelser 4.7. Nifunndens plorneríng shj ul Barn- och ungdomsnämnden arbetar för närvarande med att ta fram ett planeringshjul med en helhetsbild avvilka processer och hållpunkter som finns för det övergripande arbetet under året. I årshjulet kommer det att finnas delar som har direkt koppling till det systematiska kvalitetsarbetet Verksstnhetens pløtneríng och genotnftrsnde Enheternas (dvs. förskolors och skolors) systematiska kvalitetsarbete synliggörs i och med verksamhetsplanerna, avvilka det framgår vilka aktiviteter och projekt som ska genomföras inom enheten under året. Inför verksamhetsåretss slut i juni samlas enhetens personal, såsom pedagoger, lärare, pedagogiska ledare, arbetslagsledare och enhetschefför att reflektera över och analysera resultaten utifrån årets verksamhetsplan, och vad som bör förändras i enhe;tens verksamhet inför kommande år. Nästa verksamhetsår inleds sedan i augusti med en uppstart då analysen av föregående års verksamhetsplan ligger till grund för utformandet av en ny verksamhetsplan. Enligt såväl skollagen som Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete ska barn i förskolan samt elever i grundskolan, samt barns och elevers föräldrar och vårdnadshavare involveras i och ha möjlighet att delta i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Det genomförs också enkäter varje läsår riktat till vårdnadshavare i förskolan, samt elever i grundskolan. Dessa enkäter är i vissa fall ett underlag i enhetens utvärdering, där det ibland också förekommer att elewåden deltagit i hur enkätresultaten bedöms. Enhetscheferna deltar i dialogmöten med nämndens politiker två gånger per kalenderår då det finns möjlighet för enhetscheferna att lyfta frågor som rör verksamheten och som man anser borde påverka nämndens målsättningar. Syftet med dialogmötena är att skapa underlag till nämndens verksamhetsplan. Även förvaltningschefen deltar i mötena. Dock finns det enligt uppgift inga krav på att enheternas verksamhetsplaner ska vara utgångspunkten för dialogmötena eller att det ska finnas en sammanställning av enheternas verksamhetsplaner som ska tjäna som utgångspunlt für dialogmötena. De är heller inte som vi uppfattat det strukturerade på det sättet. En sammanfattande modell över de dokument och möten som förekommer på olika organisatoriska nivåer återfinns i Bilaga r. 5 Med verksamhetsår på enhetsnivå avses läsår, dvs augusti tilljuni. Februari 2014 Vallentuna kommun PwC 6av12

20 4.5. Dokutnento,tíon Enhctcrnas vcrksamhetsplaner är det styrande dokument i vilket enheternas mål för verksamhetsåret återfinns, samt vilka aktiviteter eller åtgärder som ska genomföras för att nå målen. Enhetscheferna har ingen gemensam mall för verksamhetsplanerna att förhålla sig till, utan är fria i utformningen av dokumentet. Vi har tagit del av fem verksamhetsplaner för verksamhetsåret zotglzot4 och tre verksamhetsplaner för zotz/zor3. Av de fem verksamhetsplaner för innevarande verksamhetsår som granskats innefattar tre av dem såväl Barn- och ungdomsnämndens mål för skolverksamhetens som enhetens egna måi. Av de fem verksamhetsplanerna finns en där systematiskt kvalitetsarbete uttryckligen nämns. Från och medverksamhetsåret zot4lzot5kommer enheterna att dokumentera i Stratsys, ett dokumentationssystem gemensamt i hela kommunen som samlar de politiska målen och verksamhetsmålen samt enheternas resultat, aktiviteter och uppföljning på en och samma plats. Enhetscheferna förväntar sig att deras planerings- och uppföljningsarbete ska underlättas och effektiviseras genom Stratsys, och att det ska stödja dem i att strukturera kvalitetsarbetet. Docklyfter de farhågor kring om det är möjligt att på ett enkelt sätt skapa "publika" rapporter, som kan motsvara att man idag publicerar skolornas utvärderingar eller verksamhetsplaner på skolornas hemsidor Uppföljníng Enhetsniuä Samtliga enheter följer upp arbetet enligtverksamhetsplanen under året, men med varierande tidsintervall. En enhet följer upp och utvärderar verksamhetsplanen månatligen medan en annan enhet följer upp och utvärderar en till två gånger om året. I samband med upprättandet av en nyverksamhetsplan ska enheterna även sammanställa ett dokument som benämns "Utvärdering av mål och resultat", i vilket enhetscheferna ska redogöra för föregående års verksamhetsmåi, vilka aktiviteter eller åtgärder som har vidtagits och vad utfallet har blivit. För detta finns en gemensam dokumentmall. Vi har tagit del av fem utvärderingar för verksamhetsåret zotzf zotg. Samtliga utvärderingar behandlar verksamhetsmålen och wå tar upp förslag till förbättringsåtgärder inför nästkommande verksamhetsår. Det finns dock skillnader mellan strulitur och innehåll i utvärderingarna, vad olika delar kallas och framförallt hur analysen genomförs. Det senare är också något enhetscheferna beþser som ett viktigt utvecklingsområde både för dem själva och för medarbetarna. Frågan om kompetensutveckling avseende analys för enhetscheferna har lyfts gemensamt av enhetscheferna i ledningsgruppen för förvaltningen. I intervjuerna har framkommit att förvaltningen efterfrågat de årliga utvärderingarna, men i öwigt efterfrågas ingen dokumentation. Enhetscheferna upplever att de överlämnar sina utvärderingar till förvaltningen som sedan sammanställer dem och lämnar sammanställningen till nämnden, men att enhetscheferna sedan inte får någon återkoppling kring hur nämnden bedömer Feb ua i2014 Vallentuna kommun PwC 7av12

21 utvärderingarna. Det råder enligt uppgift avsaknad av systematisk dialog kring framtida förbättringsområden och målsättningar, och det uppges även vara svårt att se kopplingen mellan nämndens analys avverksamhetens måluppfyllelse och nämndens beslut Förualtningsniuö I samband med att Skolverket avskaffade kravet på kvalitetsredovisningar inrättades en annan struktur för uppföljning i kommunen. Förvaltningschefen samt en kvalitetsutvecklare besökte skolorna årligen för att följa upp enheternas arbete enligt verksamhetsplan. Då ett stort skifte av personal har skett inom föwaltningen sker dessa besök inte längre, utan uppföljningen från förvaltningens sida sker i och med utvärderingsdokumenten samt så kallade lwalitetsdialoger. En kvalitetsdialog innebär att förvaltningschef och enhetschefträffas och diskuterar enhetens resultat och förbättringsområden. Dialogernas resultat sammanställs inte i ett dokument till att bli en del i den samlade bilden av förskole- och skolverksamheten i kommunen, utan tjänar mer som ett verktyg för enhetschefer och förvaltningschef att kunna utveckla verksamheten gemensamt. Under hösten zor3 valde förvaltningschefen att genomföra enheternas kvalitetsuppföljningar i grupper om cirka tre enhetschefer, och att sedan muntligt återrapportera sina iakttagelser från dessa dialoger till nämnden Nämndsniuã. Förvaltningen lämnar en resultatrapport till nämnden där resultaten i grundskolan presenteras och i viss mån kommenteras, men det finns inget inslag av anaþ av varför resultaten ser ut som de gör annat än kortare förklaringar till resultat i några enstaka fall. Det lämnas ingen samlad rapport utifrån enheternas utvärderingar till nämnden som tjänar som utgångspunkt för nämndens verksamhetsplan, dvs. en samlad rapport med en sammanhållen bild av resultaten och en sammanfattande analys som kan stödja nämnden i exempelvis hur resurser och insatser ska prioriteras på övergripande nivå. Nämnden gör också en kontinuerlig rapportering utifrån sina mål i tertialrapporter, och avslutar verksamhetsåret med att göra en verksamhetsberättelse utifrån nämndsmålen. Förvaltningschefen awapportade under hösten zor3 muntligen till nämnden den bild som framkommit i kvalitetsdialogerna, men ser inte att det är denna form som kommer att användas framöver. I intervjuerna har framkommit att nämnden önskar en tätare dialog med enhetscheferna och att det ska organiseras möten oftare än två gånger per år. Det poängteras även att det måste finnas en systematik i hur underlag levereras till nämnden för att kunna hålla uppsikt över och bedriva uppföljning av verksamheterna. Det har det senaste året successivt blivit lättare för nämnden att erhålla specifik redovisning av enheternas utveckling och resultat från förvaltningen. Febtuati 2014 Vallentuna kommun PwC 8av12

22 4.5. Fríst&ende aktörerfórskola Den kommunala huvudmannen har äventillsynsansvaret för de fristående förskolorna i kommunen. För tillsynens genomförande ansvarar en kvalitetshandläggare vid förvaltningen. Vid tills 'nen sker avstämning av målen i enheternas verksamhetsplaner i förhållande till nämndens måi, samt tillämpliga villkor, lagkrav och enhetens resultat i föräldraenkäten '\ägavisa". De kvalitetsredovisningar som de fristående förskolorna skickar in utgör enligt uppgift ett viktig redskap i tillsynen, eftersom det gör det möjligt att diskutera verksamhetens mål och resultat utifrån rapporten. Kvalitetsrapporterna från de fristående enheter som inte har tillsyn under verksamhetsåret granskas av kvalitetshandläggaren. Återkoppling till nämnden avseende tillsynen av de fristående ali törerna sker årligen genom en övergripande rapport. Det systematiska kvalitetsarbetet inom de fristående verksamheterna lyfts i rapporten. Den pedagogiska dialogen med de fristående förskolorna uppges från förvaltningen vara god och där har man också en dialog och i viss mån en stödjande funktion gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån vad som framkommit i intervjuer upplever nämnden att förvaltningen tillhandahåller rapporter och information om tillsynen även tätare om nämnden så efterfrågar Öurigaíø.knøgelser Politikerna i nämnden är även kontaktpolitiker för skolorna, vilket innebär att varje enhet har en kontaktpolitiker som besöker enheten två gånger per år i samband med ett skolråd för att ta del av och diskutera verksamheten med rektorer, lärare, pedagoger, elever och föräldrar. Dessa samråd återrapporteras muntligen på nämndssammanträde av respektive konta}tpolitiker, och återrapportering protokollsförs. Innehållet i återrapporteringen innehåller inte några punkter rörande resultat eller diskussioner utifrån resultat vad vi kunnat se efter att ha granskat ett flertal protokoll från zor3. Feb ua i2014 Vallentuna kommun PwC 9av12

23 5. Reuisíonell bedömníng S.r. IIsr Børrn- ochungdotnsnifunnden säkerstäilt ett ändornd,ls enlíg t sg st etna tislc t ku q.lít et s - qrbete p& b&de nätnnds- och enhetsníu&? Vår bedömning är att Barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på vare sig nämnds- eller enhetsnivå. Vår bedömning grundar sig på nedanstående revisionskriterier Reuisionskríteríer Finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmannaoch enhetsnivå? Vår bedömning är att det inte finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete på vare sig huvudmannanivå eller enhetsnivå. De analyser som genomförs på enhetsnivå behöver utvecklas, och såväl analyser som resultat behöver sammanställas och dokumenteras på ett likartat sätt som också tydliggör vilka insatser enheterna behöver vidta och vilken analys som ligger bakom. Den dokumentation som tas fram behöver sedan sammanställas och utvecklas till att utgöra en samlad bild till nämnden, som sedan kan tjäna som grund för prioriteringar av utvecklingsinsatser. Deltagandet av elever och vårdnadshavare i arbetet är heller inte tydligt och omfattningen verkar variera mellan enheterna. Inkluderar kvalitetsarbetet en kontinuerlig redovisning till Barn- och ungdomsnämnden? Vår bedömning är att det inte sker en tillräcklig redovisning av utvecklingen av förskole- och skolverksamheterna. De tertialrapporter och resultatrapporter som lämnas till nämnd utgör inte en samlad bild utifrån den utvärdering och analys som respektive enhet har gjort. Vidtar Barn- och ungdomsnämnden relevanta åtgärder fiìir att utveckla verksamheten med stöd av det systematiska lcvalitetsarbetet? Vår bedömning är att de åtgärder som vidtas inte fullt ut har grundats i en samlad bild avverksamhetens resultat och utvecklingsbehov. Detta eftersom rapporteringen och uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet inte är struhurerad så att nämnden kan vidta åtgärder med bakgrund av relevant information. Det har även uttryckts av enhetscheferna att det råder diskrepans mellan vilken information om verksamheten som de delger nämnden och vilka beslut som nämnden sedan fattar. Det finns inslag och vissa förutsättningar till att kunna utveckla detta, främst genom de dialogmöten som nämnden har medverksamheterna. Dessa dialogmöten behöver utvecklas och stödjas av dokumentation som underlag till det arbete som Feb uari 2014 Vallentuna kommun PwC 1O av 12

24 görs, för att upprätta systematik i kvalitetsarbetet. Först då kan dialogmötena nyttja verksamheternas analys i utformandet av nämndens verksamhetsplan. Tillser Barrr- och ungdomsnämnden att det genomftirs en regelbunden tillsyn av fristående fürskolor, där det systematiska lcvalitetsarbetet ingår som en del i tillsynen? Vår bedömning är att det genomförs en regelbunden tillsyn, och att det systematiska kvalitetsarbetet är en del i detta. Det finns en systematik i tillsynens genomförande och dokumentation, och tillsynen återrapporteras i en rapport till nämnden årligen. Rapporten inhuderar de fristående förskolornas systematiska kvalitetsarbete R:ekonvnendø,tíon Vår rekommendation är att Barn- och ungdomsnämnden upprättar en tydlig plan för arbetet med att stärka strukturen avseende planering, dokumentation, anaþs och uppföljning. Planen bör tidssättas för att säkerställa att arbetet leder till ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete i kommunen. Planen bör innefatta tydliga åtaganden på samtliga organisatoriska nivåer, såväl inom förskole- och skolenheter som mellan enheterna, samt mellan skolenheter och förvaltning och mellan förvaltning och nämnd. Idag finns det exempelvis flera forum för dialog, och det finns på enhetsnivå sett till vissa delar ett fungerande arbete, men dessa aktiviteter måste sammanfogas och systematiseras till en fungerande helhet i en hållbar struktur. Det kan också behövas kompetensutveckling, exempelvis avseende analysförmåga. På så sätt kan det systematiska kvalitetsarbetets skapa förutsättningar som kan bidra till långsiltig utveckling av kommunens förskole- och skolverksamhet. 2OL4-O2-r7 Magnus llöíjer Projektledore Crrrínllultgren Uppdragsledare Feb uari 2014 Vallentuna kommun PwC 11 av 12

25 BíIø.gø t - öuersíktlíg stn lcfur öuer díølogmöten och dokutnent Dialog Dokumentation - BARN- ocg lrncdous uiln wp Dialogvår och htist fürvalhingsledning Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Tertialrapporter ResultatraDDort till nåimnd Uppftiljning mål och resultat Verksamhetsplan Utvärdering Februari 2014 Vallentuna kommun PwC 12 av 12

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige. Ärendet i korthet Revisorerna har granskat leverantörsfakturor. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten. Bakgrund Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram. Beskrivning av revisionsrapporten Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av leverantörsfakturor som har genomförts av ett externt revisionsbolag. Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga. Revisionens granskning av intern kontroll leverantörsfakturor PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

44 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/3 Följande rekommendationer lämnades i granskningsrapporten: 1) Det finns en årlig uppföljning av attest och behörighet. Vi bedömer att det finns en förteckning över beslutsattestanter och andra attestanter, vi bedömer dock att förteckningen inte är aktuell. Verifiering av attest visar på att tio fall inte stämmer överens med kommunens förteckning. Det saknas en skriftlig rutin för när uppföljning eller avslut av behörigheter ska ske. 2) Kommunens ekonomisystem saknar spärrar som omöjliggör att en handläggare som arbetar med den löpande faktureringen även kan registrera nya leverantörer. Vi bedömer detta som en brist. 3) Vi kan konstatera att kommunen har en väsentlig andel leverantörer i leverantörsregistret som förekommer fler än en gång. 4) I syfte att stärka den interna kontrollen bedömer vi att den centrala ekonomiavdelningen bör förbättra kontrollen av underlag för de manuella utbetalningarna. Vid verifiering visade det sig att tillräckligt med underlag saknades på ekonomiavdelningen. Femton av underlagen inkom först efter förfrågan under granskningens gång från förvaltningarna. Dessutom bedöms två av de manuella utbetalningarna inte innehålla den information som behövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna. Förvaltningarnas synpunkter och åtgärder: 1) Uppföljning och avslut av attest och behörighet sker löpande. En skriftlig rutin för avslut och uppföljning av behörighet ska upprättas och ska i fortsättningen uppdateras kontinuerligt. 2) Brister har identifierats av kommunen och åtgärdats genom att inte tilldela behörigheter som inkluderar både möjlighet att registrera nya leverantörer och attesträtt. All behörighetshantering är spårbar och loggas.

45 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/3 3) En total genomgång av leverantörsregistret har genomförts. Arbetet utfördes av en projektanställd och var klart i juli. Huvudsyftet var att se till att organisationsnummer fanns registrerat för samtliga leverantörer. Kontroll gjordes även av felupplägg, gamla uppgifter och factoringbolag. 4) Ekonomiavdelningen har inte underlagen för de manuella utbetalningarna men de finns på respektive förvaltning. Den som attesterar har ansvaret för att få se underlagen och vid behov se till att de är bifogade. Behöver en attestansvarig utbildning sker det riktade insatser. Handlingar 1. Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor 2. Revisionens granskning av leverantörsfakturor Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten

46 VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Granskning av ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer granskat tillftirlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar. Vårt val av granskningsinsats utgår från den väsentlighets- och riskanalys som genomftjrdes inför revisionsåret Vi delar de bedömningar som PwC gör i granskningsrapporten. Vår samlade bedömning är att den interna kontrollen avseende tillförlitlighet i system och rutiner für hantering av leverantörsfakturor är i huvudsak tillräcklig men kan förbättras. Följande iakttagelser ligger till gnrnd för bedömningen: a a a Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leverantörsfakturor och det finns en fungerande intern kontroll. Två verifieringar har gjorts av kommunens genomförda kontroller Det finns en årlig uppftiljning av attest och behörighet och det finns en forteckning över be slutsattestanter och andra atte stanter. F örteckningen är dock inte aktuell. Verifiering av attest visar på att tio fall inte stämmer överens med kommunens ftirteckning. Det saknas en skriftlig rutin för när uppföljning eller avslut av behörigheter ska ske. Kommunens ekonomisystem saknar spärrar som omöjliggör att en handläggare som arbetar med den löpande faktureringen även kan registrerar nya leverantörer. Detta är en brist. Enligt uppgift har denna brist identifierats av kommunen och åtgärdats genom att inte tilldela behörigheter som inkluderar både möjlighet att registreranya leverantörer och attesträtt. REVISION EN TUNA TORG 1 ' VALLENTUNA TFN FAX 0B S E SE Vallentuna kommun

47 VALLENTUNA KOMMUN REVISION EN MISSIV 2013-t2-t8 KOMMUNSTYRELSEN a Kommunen har en väsentlig andel leverantörer i leverantörsregistret som förekommer fler än en gång. Vidare bedömer vi att den intema kontrollen inte är tillräcklig avseende hanteringen av manuella utbetalningar. Följande iakttagelser ligger till grund flor bedömningen: a Vid verif,rering visade det sig att tillräckligt med underlag saknades på ekonomiavdelningen. 15 av underlagen inkom fürst efter förfrågan under granskningens gång från ft)rvaltningarna. Dessutom bedöms tvã av de manuella utbetalningarîa inte innehålla den information som behövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna. I syfte att stärka den interna kontrollen bedömer vi att den centrala ekonomiavdelningen bör förbättra kontrollen av underlag för de manuella utbetalningarna. Revisorerna utgår frän att Kommunstyrelsen vidtar relevanta åtgärder som följd av granskningen och scdan redovisar dessa iill Kommunfullmäktige enligt rúin För revisorerna Distribution av granskningsrapport - Granskning av inköp och upphandling (ramavtal) Kommunstyrelsen Kommunfullmäkti ges presidium Kommundirektören Chefsekonomen REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX NA. SE SE Vallentuna kommun

48 Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal reuisor SofiaNylund SandraFeiff HannaHolmberg Intern kontroll - tílffirlítlíghet i sastern och rutíner för Ieu er snt ö r sfø,ktur or ínkl. rnc,nuella utb et q.inírz.g sr Vallentuna kommun t8 december zotg pwe

49 Granskning av intern kontroll i system och rutiner för leverantörsutbetalningar inkl. manuella utbetalningar 2O SofiøNglund Projektledare Ccrrínllultgren Uppdragsledare December 2013 Vallentuna kommun PwC

50 Granskning av intern kontroll i system och rutiner för leverantörsutbetalningar inkl. manuella utbetalningar Innehãllsforteckníng 2.1. DD DA L t. Bakgrund Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Revisionsmetod och avgränsning... Styrande och stödj ande dokument... Intervjuer med berörda tj änstemän... Intern kontroll... Hantering av leverantörer i kommunens leverantörsregister.. Styrande och stödjande dokument... Rutin för upplägg och borttag av attest och behörigheter Styrande och stödjande dokument. Intervjuer med berörda tj änstemän... Avstämning mot kontrollmål t December 2013 Vallentuna kommun PwC

51 r. Sanntnørnfuttníng PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en granskning avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar. Den interna kontrollen bedöms enligt följande ordning; tillräcklig, i hur,'udsak tillräcldig, inte tillräcklig. Efter genomförd granskníng bedömer ui att deninterno"kontrollen auseende ti%forlitlighet i system och rutiner för hantering au leuerantörsfakturor ör i huuudsaktillräcklig. Följande iakttagelser ligger till grund för bedömningen avseende hanteringen av leverantörsfakturor: a a a a a Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leverantörsfakturor. Vår bedömning är att det finns en fungerande intern kontroll. Två verifìeringar har gjorts av kommunens genomförda kontroller Det finns en årlig uppföljning av attest och behörighet. Vi bedömer att det finns en förteckning över besiutsattestanter och andra attestanter, vi bedömer dock att förteckningen inte är aktuell. Verifìering av attest visar på att tio fall inte stämmer överens med kommunens förteckning. Det saknas en skriftlig rutin för när uppföljning eller avslut avbehörigheter ska ske' Kommunen köper tjänsten för scanning av fakturor av ett externt företag. Kommunens ekonomisystem saknar spärrar som omöjliggör att en handläggare som arbetar med den löpande faktureringen även kan registrerar nya leverantörer. Vi bedömer detta som en brist. Enligt uppgift har denna brist identifìerats av kommunen och åtgärdats genom att inte tilldela behörigheter som inkluderar både möjlighet att registrera nya leverantörer och attesträtt. Vi kan konstatera att kommunen har en väsentlig andel leverantörer i leverantörsregistret som förekommer fler än en gång. Vidare bedömer ui att deninternakontrollenínte är tillräcklig ouseende hantering en ou manuella utb etalning or. Följande iakttagelser ligger till grund för bedömningen avseende hanteringen av manuella utbetalningar; a Vid verifìering av manuella utbetalningar framkom att samtliga granskade underlag har kontrollerats av sakgranskare och attestant. December Vallentuna kommun PwC 1 av 18

52 a I syfte att stärka den interna kontrollen bedömer vi att den centrala ekonomiavdelningen bör förbättra kontrollen av underlag för de manuella utbetalningarna. Vid verifiering visade det sig att tillräckligt med underlag saknades på ekonomiavdelningen. 15 av underlagen inkom först efter förfrågan under granskningens gång från förvaltningarna. Dessutom bedöms två av de manuella utbetalningarna inte innehålla den information som behövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna. I öwigt hänvisar vi till avsnitt 6 där avstämning mot kontrollmål sker. December 2013 Vallentuna kommun PwC 2av 18

53 qd t-a InIednílr.g 2.7. Bøkgrund Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder och styrelser ska ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Rutiner och system för hantering av leverantörsfakturor och utbetalningar avseende sådana utgör ett väsentligt riskområde. Att ha väl fungerande rutiner och system är således viktigt för att upprätthålla en säker hantering av leverantörsfakturor och utbetalningar relaterade till dessa. Revisonsinsatser genomförs utifrån en riskanalys. Dessa rutiner och system hanterar många leverantörer, stora transaktionsvol rmer och sammantaget stora belopp (väsentlighet). Det finns risker för såväl oegentligheter som förtroendeskada (risk). Dessa faktorer utgör skäl för granskning av området Sgfte, reuísíonsfrãga och kontrolhnùi Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen tillräcklig ouseende system och rutíner för hantering au leu er ant ör sfaktur or inklusiu e manuello" utb et alning ar? Följande kontrollmål ska besvaras inom ramen för denna granskning: a a a O a a a Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leverantörsfakturor. Det finns en aktuell förteckning över beslutsattestanter och eventuellt andra attestanter. Det finns en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i scanningssystemet och vilken behörighet de har. Upplägg avbehörigheter i scanningssystemet sker utifrån tillräckliga underlag och av behörig person. Upplägg av nya behörigheter samt av förändringar avbehörigheter följs upp regelbundet. Upplägg av nya leverantörer i leverantörsregistret sker av oberoende person, det vill säga av någon annan än den som löpande arbetar med fakturahanteringen. Fakturor och utanordningar innehåller den information som behövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna Reuisíonsrnetod och o:agrärl.snírl.g Granskningen sker genom dokumentstudier av tillämpliga styrdokument och rutinbeskrivningar. Bearbetning och granskning sker även avvissa register och underliggande räkenskapsmaterial. Intervjuer sker med berörda befattningshavare. Verifiering av att identifierade nyckelkontroller fungerar konsekvent över tiden. December 2013 Vallentuna kommun PwC 3 av 18

54 Verifiering sker genom test av samtliga identifìerade nyckelkontroller för att säkerställa att de utförs konsekvent över tid. Rapporten har varit föremål för faktaavstämning. December Vallentuna kommun PwC 4av18

55 3. Rufinerfrrhsntering au leuerc:ntörsfø,knlror 5.7. Stgrande och stöqiønde dokutnent Valientuna kommun har ett antal styrande och stödjande dokument kring hanteringen av leverantörsfakturor. Nedan ges en kort beskrivning av de dokument som kommunen bedömt relevant för denna granskning gällande leverantörsfakturor. Ekonomiavdelningen Dokument skapades av kommunledningskontoret zorz och innefattar instruktioner för administrationen av leverantörsreskontran. Instruktionen beskriver bland annat hur administratörerna stegvis genomför olika moment i huvudboken Control, såsom att: makulera eller radera leverantörsreskontraposter, stämma av Control och Plusgirot, stämma av leverantörsskulden och ankomstregistrerade leverantörsfakturor. Dokumentet finns tillgängligt för medarbetare inom kommunen på intranätet och ska alltid innehålla aktuella uppgifter. Leverantör Dokumentet är utformat av kommunledningskontoret 2ot2, (senast reviderad zotg-o8-27) och innefattar instruktioner för administrationen av leverantörsreskontran. Instruktionen beskriver bland annat hur administratörerna ska gå tiil väga vid registrering av nya leverantörer och manuelia Ieverantörsfakturor samt makulera leverantörsfakturor. Endast ekonomipersonalen på kommunledningskontoret makulerar betalningsuppdrag hos PÌusgirot och i Control via uppdrag som erhålls via e-post. Dokumentet finns tillgängligt på intranätet. Anvisningar inköp Dokumentet är utformat av kommunledningskontoret zorz och innehåller anvisningar för tillåtna inköpssätt samt avseende de leverantörer kommunen får handla från. Samtliga inköp i kommunen, oavsett inköpssätt, ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och måste göras från upphandlade leverantörer där avtal finns. De inköpssätt som får tillämpas anges vara inköp mot faktura, kommunens inköpskort, handkassa, utlägg via lönesystemet samt kontanter som anställda erhållit i förskott. Anvisningarna nämner att det är respektive chefs ansvar att informera anställda som gör utlägg i tjänsten om gällande inköpsrutiner. DCE-Admin (Document Center Enterprise) Detta dokument utgör en instruktion för kommunens DCE-administratörer (Document Center Enterprise) och är utformat zorz. Varje förvaltning har sin egen DCE-administratör vars uppgift innefattar att hantera de olika gruppköerna, lägga upp användare och behörigheter som attestant och sakgranskare, lägga upp nya konton till kontering samt ge support till användarna. Det finns cirka 65o användare i DCE, varje användare kan själv lägga in en vikarie i systemet. December 2013 Vallentuna kommun PwC 5av18

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc.

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc. www.pwc.se Revisionsrapport Micaela Hedin, Hanna Franck Larsson Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete Söderhamns kommun Granskning av arbetet med

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221

MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221 MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221 Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen Kap 4 Kvalitet och Inflytande Huvudmanna nivå. Planering, uppföljning, utveckla Enhetsnivå.

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av rektorernas uppdrag

Granskning av rektorernas uppdrag SOLLENTUNA KOMMUN 2013-09-03 Revisorerna Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen, för kännedom Granskning av rektorernas uppdrag På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun har PwC

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer