Bestin bokslutskommuniké 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestin bokslutskommuniké 2008"

Transkript

1 Bestin utvecklar och marknadsför mjukvara för effektiv och automatiserad verksamhetssupport. Affärsprocesser som handlar om löpande inköp och styrning av indirekta produkter, tjänster och resurser som alla organisationer behöver för att kärnverksamheten ska fungera. Mjukvaran paketeras i olika lösningar som konfigureras efter vår kunds behov och levereras som en tjänst. Lösningen kan omfatta allt från mjukvara, driftmiljö, användarsupport och underhåll till endast mjukvaran mot ett abonnemang per användare. Sammanfattning räkenskapsåret 2008 (föregående år) Rörelsens intäkter (3 224) tkr Bruttovinst i kr (1 332) tkr Resultat före avskrivningar (-1 221) tkr Resultat före skatter (32) tkr Resultat per aktie -0,90 (0,03) kr Bruttovinst i % 76 (41) % Soliditet 23 (7) % Abonnenter (995) st Bestins affärer växer, inte fort nog men väldigt säkert, där vi mer än fördubblar bruttovinsten jämfört med Omsättningen ökar inte i samma takt då vi inte längre i samma utsträckning förmedlar produkter och tjänster, som vi tidigare informerat om. Bolaget har tillväxtkramp, det vill säga mycket att göra med för få levererande resurser och stort intresse från marknaden men inte tillräckligt med kapital för att öka leverans- och försäljningskapacitet. Vårt marknadserbjudande ligger helt rätt i tiden och vi känner inte av lågkonjunkturen nämnvärt mer än att kundbesluten har något längre cykel. Mer märkbar är lågkonjunkturen avseende möjligheterna på den finansiella marknaden. Bolaget har ett ypperligt läge att öka takten på marknaden men vi saknar nödvändiga resurser och finansiell kapacitet. Vi ser därför över flera alternativ för hur vi framöver ska skapa förutsättningarna för en snabbare tillväxt, via samarbetsformer med likasinnade eller finansiellt via lån eller nyemission. Även under hela 2008 har produktutvecklingen varit intensiv men mer av karaktären tillkommande funktionalitet och förbättringar inom befintlig funktionalitet. Vi arbetar mycket med att kommunicera våra erbjudanden i lösningar som systematiserar, konsoliderar och automatiserar kritiska supportprocesser som paketerade tjänster: Inköpstjänsten avser löpande inköp från avtalsadministration, inköpsanmodan och beställningar till godsmottagning, attester och bokföring. Marknadstjänsten avser kundadministrationen från avtalshantering, ordermottagning och leveransplanering till logistik, kundservice och affärsintegration. Arbetsplatstjänsten avser den löpande supporten till personalen med stöd för indirekta inköp, internservice, vaktmästeri samt konferensservice och resursstyrning. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 1 av 7

2 Viktigaste händelserna under 2008 Bolaget har under året levererat till nya nyckelkunder som framöver kommer att bli viktiga kundreferenser för nya affärer såväl som långsiktiga intäkter. Bolaget är sedan 30 juni 2008 noterat på AktieTorget och har från aktiemarknaden kapitaliserat bolaget med drygt 3 mkr av planerade 4 mkr. Vi fortsätter arbetet med att förbättra kommunikationen till våra potentiella kunder och aktiemarknad, där vi bland annat under februari-mars 09 lanserar en ny hemsida som vi tror ska förbättra förståelsen för vad vi erbjuder och levererar. Under året slutfördes leveransen av arbetsplatstjänsten till det av Länsförsäkringsbolagen gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med över användare. Under året har vi lanserat flera förbättringar av vår mjukvara inom ärendehanteringen, arbetsflödesstyrning och stödet för komplexa attestförfaranden. Vi har börjat få utfall avseende nya distributionskanaler där vår portaltjänst är bärare av multipla tjänster och vår kund gör försäljningsarbetet. Huvudägarna har tagit upp privatlån för att tillföra bolaget tillväxtkapital som lån till bolaget på totalt kronor tillfört per december-08. Vi har fått ett genombrott inom den expansiva privata vård- och omsorgsmarknaden där vi för dialog med flera och bland annat per december slutförde en förstudie och pilot på ett av de större företagen i denna bransch. Vi levererar sedan december med slutleverans februari-mars 09 vår senaste version av vårt ärendehanteringssystem till ett expansivt fastighetsförvaltningsbolag i Stockholm. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 2 av 7

3 Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd, det vill säga samma redovisningsprinciper som används i bolagets årsredovisningar och delårsrapporter. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst/förlust Styrelsen och verkställande direktör föreslår att den ansamlade förlusten överföres i ny räkning. Granskning av revisor Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. Kommande rapporter Delårsrapport för perioden jan-mar Delårsrapport för perioden apr-jun Delårsrapport för perioden jul-sep Bokslutskommuniké Årsstämma och utdelning Årsstämman planeras till den 6 maj 2009 i Staffanstorp. Information om lokal lämnas i samband med kallelsen till årsstämman. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman och kan även rekvireras från bolaget vid begäran. Styrelsen föreslår ingen utdelning för år Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför är belysta till bästa förmåga. Styrelsen och VD, Staffanstorp den 11 februari 2009 Dag Westberg (ordf) Mats Svensson (led) Stefan Blom (led) Anders Ottosson (vd och led) För frågor kontakta: Anders Ottosson, VD Tel; Rapporten finns tillgänglig på under finansiell information Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Traversvägen Staffanstorp Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 3 av 7

4 RESULTATRÄKNING (SEK) Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 Nettoomsättning Förändring av pågående arbete Förmedling produkter och tjänster Rörelsens bruttovinst Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar på materiella anl. tillgångar Aktivering av utvecklingskostnader (FOU) Avskrivningar utvecklingskostnader (FOU) Rörelseresultat efter avskrivningar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Förmedling produkter och tjänster Avser produkter och tjänster som bolaget förmedlar till kund samt underkonsulter för projekt eller FOU Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 4 av 7

5 BALANSRÄKNING (SEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital Aktiekapital Balanserade Vinstmedel Erhållna aktieägartillskott Överkursfond Resultat enligt balansräkning Summa eget kapital Långfristiga skulder Lån till kreditinstitut Konvertibla lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkkredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 5 av 7

6 KASSAFLÖDESANALYS Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 kassaflöde från löpande verksamhet kassaflöde från investeringsverksamhet kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens förändring av kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Outnyttjade krediter NYCKELTAL Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 Marginaler Bruttomarginal % 75,99% 41,31% Nettomarginal % -32,00% -37,88% Vinstmarginal % -59,29% 0,99% Kapitalstruktur Soliditet 22,86% 7,00% Kassalikviditet 21,77% 20,89% Data per aktie Resultat per aktie (SEK) -0,90 0,03 Eget kapital per aktie (SEK) 0,43 0,33 Antal aktier per balansdagen (B-Aktier) Aktiekurs per sista dag i perioden 4,40 N/A Övriga nyckeltal Genomsnittligt anställda i perioden 6 5 Omsättning per anställd (SEK) Abonnenter vid periodens utgång Bruttomarginal Bruttovinst i relation till omsättning. Nettomarginal Resultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i relation till summa tillgångar. Kassalikviditet Omsättningstillgångarna minus pågående arbete i relation till kortfristiga skulder Resultat per aktie Årets resultat före skatt i relation till antal aktier vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 6 av 7

7 AKTIE INNEHAV INSYNSPERSONER ¹ A-Aktier B-Aktier A-Aktier B-Aktier Anders Ottosson Mats Svensson Dag Westberg Jan-Ove Johansson Göran Hanshammar Per Ottosson Stefan Blom ¹Datum för notering på AktieTorget Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 7 av 7

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 1 Verksamhet och affärsidé... 1 Väsentliga händelser... 2 Delårsrapportering... 2 Försäljning och marknad...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 2014-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 212 439 (2 324 169)SEK.

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 1 (9) DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2014 Kvartalet juli september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10 116 Tkr (10 048 Tkr) Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM AMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEA c Fylla på Överföra Betala LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Bokslutskommuniké 2008 Ladda Betala Nedladdning SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer