Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)"

Transkript

1

2 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 1 Verksamhet och affärsidé... 1 Väsentliga händelser... 2 Delårsrapportering... 2 Försäljning och marknad... 3 Produkten och utveckling... 4 Möjligheter och framtidsutsikter... 4 Osäkerhet och riskfaktorer... 5 Rörelsekapital och tillväxtförutsättningar... 5 Förslag till disposition beträffande vinst/förlust... 5 Ekonomisk översikt Aktieutveckling... 6 Insynspersoner... 6 Ägarstruktur... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Balansräkning forts... 9 Kassaflödesanalys Nyckeltal Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Årsredovisningens noter Not 1 Aktiverat arbete för egen räkning Not 2 Arvode och kostnadsersättning Not 3 Personal Not 4 Balanserade utgifter utvecklingsarbete Not 5 Inventarier Not 6 Pågående arbeten för annans räkning Not 7 Eget kapital Not 8 Långfristiga skulder Not 9 Checkräkningskredit Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN

4 Förvaltningsberättelse Verksamhet och affärsidé Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) utvecklar och levererar mjukvara för smartare och effektivare verksamhetssupport. Mjukvaran paketerar produkter, tjänster och resurser i strukturerade sälj- och inköpsprocesser, mellan anställda och den egna organisationen samt kunder och leverantörer. Vår mjukvara hjälper våra kunder att systematisera och automatisera verksamhetssupporten via konfigurerbara lösningar. Vi använder oss av en optimerad leveransmodell som säkerställer att vår kunds förväntade besparingar och tidsvinster blir såväl omedelbara som påtagliga. Bestins marknadsfokus Verksamhetssupportens största utmaning är svårigheten att systematisera något som är ett ständigt rörligt mål, omfattar många olika typer av produkter, tjänster och resurser som dessutom kan utföras av såväl interna som externa parter. En definition av verksamhetssupport är samtliga medvetna beslut och aktiviteter som ska stödja en organisations löpande behov av stödtjänster för att kunna genomföra sin kärnverksamhet. Verksamhetssupport är oftast någonting som man inte lägger tillräckligt med kraft på, men som har en fantastiskt bra effekt på såväl intäkts- som kostnadssidan. Bra verksamhetssupport kräver ett systemstöd som tillåter central styrning i decentraliserade och automatiserade affärsprocesser. Man måste kunna harmonisera information och processer mellan de olika inblandade parterna som ska utföra eller leverera stödtjänsterna. Det är viktigt att på ett flexibelt och enkelt sätt fortlöpande kunna förändra rutinerna som definierar processerna utan att behöva belasta kärnverksamheten. Bestins mjukvara stödjer dessa principer, med en processbaserad arkitektur byggd på senaste teknologi med fullt stöd för elektronisk affärskommunikation och processtyrning via en fristående flödesmotor. Den ger kontroll över hela kedjan av information och processer som behövs utbytas mellan parterna för att verksamhetssupporten ska fungera så effektivt som möjligt. Mjukvaran gör det mycket enkelt att sprida och återanvända data och tjänster mellan användare, affärspartners, applikationer och plattformar. Våra lösningar är uppbyggda av olika moduler som adresserar ett isolerat och funktionellt behov, modulerna kan användas helt fristående eller integrerat med till exempel ett eller flera affärssystem. Man kan börja med en eller några av våra moduler i en lösning för att efterhand mycket enkelt aktivera mer funktionalitet där installationens konfiguration, registerdata och användarklienter återanvänds. Vår leveransmodell baseras på korta och kostnadseffektiva projekt där våra lösningar levereras som en nyckelfärdig tjänst mot ett periodiserat abonnemang. Leveransen kan omfatta allt från mjukvara, driftmiljö, användarsupport och löpande underhåll till endast mjukvaran. Bestins produkterbjudande Våra lösningar fokuserar behovsområden inom verksamhetssupporten som med stora fördelar enkelt kan samordnas oavsett organisationens storlek, bransch och geografiska spridning. Kundservice avser kundadministrationen från avtalshantering, ordermottagning och leveransplanering till logistik, kundservice och affärsintegration. Inköpsservice avser löpande inköp från avtalsadministration, inköpsanmodan och beställningar till godsmottagning, attester och bokföring. Arbetsplatsservice avser den löpande supporten till personalen med stöd för personalinköp, internservice, vaktmästeri samt konferensservice och resursstyrning. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 1

5 Väsentliga händelser Bestin växer. Vi har ökat antalet abonnenter tre gånger jämfört med 2007, vilket kraftigt ökat våra intäkter för abonnemang. Dock har Bestin under året upplevt en klassisk tillväxtkramp, det vill säga för få personella resurser i förhållande till tagna affärer och efterfrågan på marknaden. Vi har inte haft nödvändiga finansiella förutsättningarna att ha personal i beredskap med rätt kompetens, för att understödja våra projektleveranser och exekvera på marknadsmöjligheterna i önskad takt. Då personalkostnader är och alltid kommer att vara den enskilt största driftkostnad och investering för Bestin, så är det en medveten strategi att nya personalkostnader ska vara väl motiverade och så långt som möjligt mötas upp av nya försäljningsintäkter. Det gör att Bestins tillväxt blir långsammare än potentialen, men det är ett mer sunt företagsbyggande och ger en långsiktig trygghet för våra kunder. För övrigt har Bestins produkt och möjligheter på marknaden utvecklats väl. Produkten anser vi ha nödvändig omfattning funktionellt och är byggd på en teknologisk plattform som gör att den kommer stå sig väl många år framåt. Produktutvecklingen är mer inriktad på förbättringar av befintlig funktionalitet än behovet av ren nyutveckling då vi lämnar Vi har därför inte aktiverat mer för produktutvecklingen och har dessutom påbörjat den femåriga avskrivningen enligt plan. Noteringen på AktieTorget med nyemission gick inte enligt förväntningarna. Nyemissionen blev inte fulltecknad och trots god kontroll så blev kostnaderna högre än förväntat. Nettoeffekten på anskaffat kapital blev drygt 1,9 mkr jämfört med förväntade 3,2 mkr av totalt planerade 4 mkr vid full teckning. Övriga väsentliga händelser under 2008 samt efter årets utgång Bestin har under året levererat till nya nyckelkunder som framöver kommer att bli såväl viktiga kundreferenser för nya affärer som långsiktiga intäkter. Bestin fortsätter arbetet med att förbättra kommunikationen till marknaden och aktieägarna, bland annat med att lansera en ny hemsida som ska öka förståelsen för vårt erbjudande. Under året slutfördes leveransen av arbetsplatstjänsten till det av Länsförsäkringsbolagen gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med över användare. Under året har Bestin släppt flera förbättringar av vår mjukvara inom ärendehanteringen, arbetsflödesstyrning samt utökat funktionaliteten för komplexa attestförfaranden i inköpstjänsten. Bestin har börjat få utfall avseende nya distributionskanaler där vår portaltjänst är bärare av multipla tjänster och vår kund gör försäljningsarbetet. Huvudägarna har tagit upp privatlån för att tillföra Bestin tillväxtkapital som ett lån till Bestin på totalt kronor tillfört per december-08. Bestin har fått ett genombrott i den expansiva privata vård- och omsorgsmarknaden, där vi bland annat per december slutförde en förstudie och pilot till en av de större aktörerna i denna bransch. Bestin levererade i februari 2009 vår senaste version av vårt ärendehanteringssystem till ett expansivt fastighetsförvaltningsbolag i Stockholm. Delårsrapportering Vid delårsrapport januari-september uppgavs felaktig uppgift om redovisningsprinciperna. Samtliga rapporter är upprättade enligt bokföringsnämndens allmänna råd och inget annat. Vissa nyckeltal för rapporterna Jan-Jun respektive Jan-Sep har rapporterats felaktigt. Soliditeten per var 51 % och inte 74 %, eget kapital per aktie var vid samma tidpunkt 1,10 kr mot tidigare rapporterat 1,38 kr. Soliditeten per var 32 % och inte 72 %, eget kapital per aktie var vid samma tidpunkt 0,58 kr mot tidigare rapporterat 1,28 kr. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 2

6 Försäljning och marknad Försäljningen med en prognos att gå från cirka användare/abonnenter till och ett för året genomsnitt på cirka för 2008 lyckades vi inte att uppfylla. Detta beror på främst försenade projekt och att omfattningen användare har en längre aktiveringscykel än beräknat, inte förlorade kunder eller kontrakt. Vi hamnade på drygt med ett för året genomsnitt på abonnenter, som medförde att våra intäkter för abonnemang ökade väsentligen för 2008 jämfört med föregående år. Försäljningsomsättningen ökade inte i samma takt då Bestin inte längre i motsvarande utsträckning fakturerar förmedlade produkter och tjänster till kunderna som tidigare. Detta har möjliggjorts med färdigställandet att fullt ut hantera elektroniska affärer, från beställning till betalning, som förenklar och underlättar ett direkt affärsutbyte mellan kunden och deras leverantörer. Orderstocken för 2009 i pågående projekt eller pilotprojekt motsvarar ytterligare nya abonnenter, som ska levereras under året. Viktigt är att Bestin har nödvändig infrastruktur för att hantera dessa projekt och att de direkta driftkostnader per abonnent blir lägre, då de fördelas över fler abonnenter. De direkta driftkostnaderna omfattar den centrala plattformen, drift, övervakning, löpande underhåll, supportpersonal samt övriga rörelsekostnader som inte är marknadskostnader. Flerårsjämförelse Rörelsens intäkter tkr Bruttovinst i kr tkr Resultat efter finansiella poster tkr Resultat per aktie -0,9 0, kr Bruttovinst i % ,7 100 % Soliditet ,9 11,5 % Abonnenter st Marknaden blev väsentlig försiktigare, men trots rådande situation så fick vi under andra hälften av året offertförfrågningar från flera större organisationer, som vi hoppas på att kunna avsluta under Dessa har betydande startavgifter med långa abonnemangsavtal. Vårt erbjudande till marknaden ligger helt rätt i tiden och vi känner inte av lågkonjunkturen nämnvärt mer än att kundbesluten har något längre cykel samt att projekten får en mer utdragen tidsplan. Efterfrågan på Bestins produkter fungerar i alla konjunkturlägen, det är mer en fråga på hur budskapet ska vara. Av våra paketeringar har vår tjänst Inköpsservice störst potential för närvarande och kommer att vara så tills konjunkturen vänder. Alla våra paketeringar fokuserar besparingar men också en förhöjd produktivitet. En förhöjd produktivitet på en befintlig kostnadsbild kan vara en investering som är i vissa fall ger mer för vår kund än vad en direkt besparing gör. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 3

7 Produkten och utveckling Bestins mjukvara kombinerar det bästa av två världar; Internet som bärare av data och tjänster samt användarens persondator och mobiltelefon. Detta för att tillgängliggöra ett effektivt affärsstöd var helst användaren befinner sig. Produkten består av en central plattform som håller affärsdata, affärslogik och hur affärsprocesserna ska utföras, samt olika varianter av klienter till slutanvändaren. Klienter för slutanvändarna finns i form av tilläggsapplikationer (plug-ins) för Microsoft Outlook, Lotus Notes, vår webbportal med multipla tjänster samt till alla mobiltelefoner och handdatormobiler som har Internetstöd. För de mer tyngre användarna som ansvarar eller administrerar en aktiverad lösning hos kunden, har vi fristående administratörs- och konfigurationsklienter för Windows samt en utökad version av vår webb portal. Även under 2008 har produktutvecklingen varit intensiv men mer av karaktären tillkommande funktionalitet och grafisk/pedagogiska förbättringar inom befintliga lösningar. Samtidigt har vi arbetat mycket med att kommunicera och förtydliga vår mjukvara i paketerade lösningar. Det vill säga att vår kund abonnerar på ett paket av en funktionell lösning som systematiserar, konsoliderar och automatiserar ett specifikt behov till exempel inom kundservice eller arbetsplatsservice. Under perioden förstärkte vi vår produktutveckling i temporära insatser, med hjälp av utveckling och tester off-shore samt olika projektanställningar. Detta har hjälpt oss att hinna ifatt kritiska delar inom vår produktutveckling som varit viktiga för att kunna slutföra vissa kundleveranser. Denna utveckling har till stora delar handlat om grafiska förändringar i ett pedagogiskt syfte för att ytterligare stödja våra kunder att lättare komma igång med våra lösningar med mindre utbildning och därmed till lägre kostnader. Våra intäkter ska baseras på abonnemang, inte på kortlivade konsultintäkter. Under november lanserades flera nya funktioner i vår mjukvara som stärker vårt erbjudande till marknaden, där de mest omfattande förbättringarna har varit inom funktionalitet för tjänsten Inköpsservice samt att vårt ärendesystem har integrerats med vårt övriga utbud som en kompletterande funktion. Möjligheter och framtidsutsikter Bestin anser, utan att det är en prognos, att det bör vara relativt enkelt för Bestin att nå ett abonnemangsunderlag på abonnenter på rimligt kort sikt. Detta skapar ett fundament att med egna medel utveckla Bestin aggressivt med god avkastning till ägarna såväl inom som utanför Sverige. Detta bygger givetvis på att Bestin har nödvändiga finansiella och personella resurser för att dels leverera på tagna kontrakt för goda referenser samt systematiskt kunna bearbeta marknaden. Bestins marknad är både djup och bred, då våra lösningar passar både den lilla och den stora organisationen, offentlig som privat sektor, där vi försöker bearbeta marknaden i fokuserade segment utifrån ett behovsområde steg för steg. Efterhand som intäkterna ökar tillförs desto fler segment och kunder kan bearbetas parallellt. Bestins produkterbjudande är klart och marknadspotentialen är betydande. Ett kritiskt delmål för Bestin är att nå till abonnenter (beroende på kundernas karaktär och storlek) som skulle innebära ett konstant positivt kassaflöde. Vi har haft en fokus på större medelstora och stora företag med hög andel tjänstemän för att snabbt nå vårt kritiska delmål, men har underskattat säljcykel och tiden från avtal till projektstart. Det har medfört att det tar längre tid att realisera vårt viktiga delmål än beräknat.. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 4

8 Osäkerhet och riskfaktorer Den rådande lågkonjunkturen är givetvis en stor osäkerhet även för Bestin, såväl som för andra utvecklings- och tillväxtbolag. Bestins svårigheter är inte potentialen i en väldigt svår marknad, utan det är beslutsprocessen för ett projekt och kundernas möjligheter att tillföra nödvändiga personella resurser. Vårt produkterbjudande ligger väldigt rätt i tiden då den fokuserar besparingar både på fasta kostnader och löpande omkostnader, utan försämra service och leveransförmågan till vår kunds marknad. Trots det krävs det en insats som hela tiden balanseras mot rådande lågkonjunktur. Den stora riskfaktorn är att Bestin inte uppnår den nödvändiga finansiella uthålligheten. Höstens och den rådande finansiella situationen har gjort det problematiskt både med lånefinansiering och möjligheterna på riskkapitalmarknaden, trots påvisande av både befintliga kunder, nya kontrakt och en långsiktig potential. Riskkapitalmarknaden både i form av kapital från riskkapitalbolag och finansiering via nyemissioner har under hösten och efter årsskiftet varit mycket svårläst och osäker. Bestins största riskfaktor är möjligheten till uthållighet under rådande situation med bibehållen och nödvändig leveranskapacitet för att utveckla befintliga kunder, slutföra pågående pilotprojekt och fortsätta den systematiska bearbetningen sin marknadspotential. Rörelsekapital och tillväxtförutsättningar Bestin arbetar först och främst med att finansiera verksamheten och tillväxten genom försäljningsintäkter då förutsättningarna för detta är i närtid med ett fåtal ytterligare kundkontrakt, i andra hand lånefinansiering och i tredje hand från riskkapitalmarknaden. Bestin och dess styrelse arbetar kontinuerligt för att säkerställa bolagets utveckling och ser löpande över olika finansieringsformer för att skapa nödvändiga tillväxtförutsättningar, men även möjligheten att genomföra en nyemission. Styrelsen kommer därför att äska bemyndigande på årsstämman för en nyemission, men kommer noga att överväga möjligheten att få den fulltecknad till en rimlig kostnad och till en värdering som ställt mot bolagets potential. Förslag till disposition beträffande vinst/förlust Styrelsen och verkställande direktör föreslår att den ansamlade förlusten överföres i ny räkning. Förslag till disposition av Bestins vinst/förlust: Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres Beträffande Bestins resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande ekonomiska översikt med resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 5

9 Ekonomisk översikt 2008 Aktieutveckling Kvot Ökning aktier Ökning kapital Antal aktier A-aktier B-aktier Aktiekapital 2004 Lagerbolag 100, Köp lagerbolag samt konvertering 100, Aktieuppdelning 0, Kvittningsemission 0, Fondemission 0, Sammanläggning 2:1 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Insynspersoner ¹ A-Aktier B-Aktier A-Aktier B-Aktier Dag Westberg med närstående (Ordf.) Anders Ottosson med närstående (VD) Mats Svensson med närstående (Ledamot) Stefan Blom med närstående (Ledamot) Jan-Ove Johansson med närstående Göran Hanshammar med närstående Per Ottosson med närstående ¹Datum för notering på AktieTorget Ägarstruktur A-Aktier B-Aktier Röster Kapital Partners med närstående samt ordförande % 83 % Övriga aktieägare % 17 % Antal aktier: % 100 % Antal röster: Optioner utställda vid garantiåtaganden i samband med nyemission och notering AktieTorget N/A N/A Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 6

10 Resultaträkning Not Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 (SEK) Nettoomsättning Förändring av pågående arbete Förmedling produkter och tjänster Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader 1, Avskrivningar på materiella anl. tillgångar Avskrivningar på immateriella anl. tillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Förmedling produkter och tjänster Avser produkter och tjänster som Bestin förmedlar till kund samt underkonsulter för produktutveckling Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 7

11 Balansräkning Not (SEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Kundfordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade Vinstmedel Erhållna aktieägartillskott Överkursfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 8

12 Balansräkning forts. Not Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkkredit Leverantörsskulder Skatteskulder Konvertibla lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 9

13 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten (SEK) Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Aktiverat arbete för egen räkning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjade krediter Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 10

14 Nyckeltal Not Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 Marginaler Bruttomarginal % 75,99% 41,00% Nettomarginal % -38,25% 9,20% Vinstmarginal % -70,87% 1,02% Kapitalstruktur Soliditet 22,86% 7,00% Kassalikviditet 21,77% 18,67% Data per aktie Resultat per aktie (SEK) -0,90 0,03 Eget kapital per aktie (SEK) 0,43 0,33 Antal aktier per balansdagen (B-Aktier) Aktiekurs per sista dag i perioden 4,40 N/A Övriga nyckeltal Genomsnittligt anställda i perioden 6 5 Omsättning per anställd (SEK) Abonnenter vid periodens utgång Bruttomarginal Bruttovinst i relation till omsättning. Nettomarginal Resultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i relation till summa tillgångar. Kassalikviditet Omsättningstillgångarna minus pågående arbete i relation till kortfristiga skulder Resultat per aktie Årets resultat före skatt i relation till antal aktier vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 11

15 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Bolaget har gjort avsteg från ovanstående allmänna råd avseende aktiverat arbete för egen räkning i likhet med tidigare år. Bruttoredovisning för detta har redogjorts för i Not 1. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avseende immateriella anläggningstillgångar så har RR 17 nedskrivning tillämpats. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Bestin vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Bestin vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fastpris när arbetet avslutas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 12

16 Årsredovisningens noter Not 1 Aktiverat arbete för egen räkning Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2007 har nettoredovisat under övriga externa kostnader och personalkostnader. Nedan anges bruttokostnader för Övriga externa kostnader Personalkostnader Not 2 Arvode och kostnadsersättning Grant Thornton Sweden AB Revisionsuppgdrag Andra uppdrag Not 3 Personal Medelantal anställda Medelantal anställda har varit 7 5 varav kvinnor 1 1 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar, VD Anders Ottosson Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Till styrelsen utgick inget arvode. För verkställande direktören gäller ömsesidig uppsägningstid om två månader. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 13

17 Not 4 Balanserade utgifter utvecklingsarbete Ingående anskaffningsvärde Aktiverade kostnader under räkenskapsåret Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år och påbörjades Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 6 Pågående arbeten för annans räkning Direkta nedlagda kostnader Not 7 Eget kapital Belopp vid årets ingång Fondemission Nyemission, aktiekapital Nyemisson, överkursfond Emissionskostnader Årets förlust Aktiekapital Fritt eget kapital Belopp vid årets utgång Fördelning av aktier är A-Aktier och B-Aktier. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 14

18 Not 8 Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 9 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 15

19

20

21 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

22

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer