Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)"

Transkript

1

2 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 1 Verksamhet och affärsidé... 1 Väsentliga händelser... 2 Delårsrapportering... 2 Försäljning och marknad... 3 Produkten och utveckling... 4 Möjligheter och framtidsutsikter... 4 Osäkerhet och riskfaktorer... 5 Rörelsekapital och tillväxtförutsättningar... 5 Förslag till disposition beträffande vinst/förlust... 5 Ekonomisk översikt Aktieutveckling... 6 Insynspersoner... 6 Ägarstruktur... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Balansräkning forts... 9 Kassaflödesanalys Nyckeltal Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Årsredovisningens noter Not 1 Aktiverat arbete för egen räkning Not 2 Arvode och kostnadsersättning Not 3 Personal Not 4 Balanserade utgifter utvecklingsarbete Not 5 Inventarier Not 6 Pågående arbeten för annans räkning Not 7 Eget kapital Not 8 Långfristiga skulder Not 9 Checkräkningskredit Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN

4 Förvaltningsberättelse Verksamhet och affärsidé Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) utvecklar och levererar mjukvara för smartare och effektivare verksamhetssupport. Mjukvaran paketerar produkter, tjänster och resurser i strukturerade sälj- och inköpsprocesser, mellan anställda och den egna organisationen samt kunder och leverantörer. Vår mjukvara hjälper våra kunder att systematisera och automatisera verksamhetssupporten via konfigurerbara lösningar. Vi använder oss av en optimerad leveransmodell som säkerställer att vår kunds förväntade besparingar och tidsvinster blir såväl omedelbara som påtagliga. Bestins marknadsfokus Verksamhetssupportens största utmaning är svårigheten att systematisera något som är ett ständigt rörligt mål, omfattar många olika typer av produkter, tjänster och resurser som dessutom kan utföras av såväl interna som externa parter. En definition av verksamhetssupport är samtliga medvetna beslut och aktiviteter som ska stödja en organisations löpande behov av stödtjänster för att kunna genomföra sin kärnverksamhet. Verksamhetssupport är oftast någonting som man inte lägger tillräckligt med kraft på, men som har en fantastiskt bra effekt på såväl intäkts- som kostnadssidan. Bra verksamhetssupport kräver ett systemstöd som tillåter central styrning i decentraliserade och automatiserade affärsprocesser. Man måste kunna harmonisera information och processer mellan de olika inblandade parterna som ska utföra eller leverera stödtjänsterna. Det är viktigt att på ett flexibelt och enkelt sätt fortlöpande kunna förändra rutinerna som definierar processerna utan att behöva belasta kärnverksamheten. Bestins mjukvara stödjer dessa principer, med en processbaserad arkitektur byggd på senaste teknologi med fullt stöd för elektronisk affärskommunikation och processtyrning via en fristående flödesmotor. Den ger kontroll över hela kedjan av information och processer som behövs utbytas mellan parterna för att verksamhetssupporten ska fungera så effektivt som möjligt. Mjukvaran gör det mycket enkelt att sprida och återanvända data och tjänster mellan användare, affärspartners, applikationer och plattformar. Våra lösningar är uppbyggda av olika moduler som adresserar ett isolerat och funktionellt behov, modulerna kan användas helt fristående eller integrerat med till exempel ett eller flera affärssystem. Man kan börja med en eller några av våra moduler i en lösning för att efterhand mycket enkelt aktivera mer funktionalitet där installationens konfiguration, registerdata och användarklienter återanvänds. Vår leveransmodell baseras på korta och kostnadseffektiva projekt där våra lösningar levereras som en nyckelfärdig tjänst mot ett periodiserat abonnemang. Leveransen kan omfatta allt från mjukvara, driftmiljö, användarsupport och löpande underhåll till endast mjukvaran. Bestins produkterbjudande Våra lösningar fokuserar behovsområden inom verksamhetssupporten som med stora fördelar enkelt kan samordnas oavsett organisationens storlek, bransch och geografiska spridning. Kundservice avser kundadministrationen från avtalshantering, ordermottagning och leveransplanering till logistik, kundservice och affärsintegration. Inköpsservice avser löpande inköp från avtalsadministration, inköpsanmodan och beställningar till godsmottagning, attester och bokföring. Arbetsplatsservice avser den löpande supporten till personalen med stöd för personalinköp, internservice, vaktmästeri samt konferensservice och resursstyrning. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 1

5 Väsentliga händelser Bestin växer. Vi har ökat antalet abonnenter tre gånger jämfört med 2007, vilket kraftigt ökat våra intäkter för abonnemang. Dock har Bestin under året upplevt en klassisk tillväxtkramp, det vill säga för få personella resurser i förhållande till tagna affärer och efterfrågan på marknaden. Vi har inte haft nödvändiga finansiella förutsättningarna att ha personal i beredskap med rätt kompetens, för att understödja våra projektleveranser och exekvera på marknadsmöjligheterna i önskad takt. Då personalkostnader är och alltid kommer att vara den enskilt största driftkostnad och investering för Bestin, så är det en medveten strategi att nya personalkostnader ska vara väl motiverade och så långt som möjligt mötas upp av nya försäljningsintäkter. Det gör att Bestins tillväxt blir långsammare än potentialen, men det är ett mer sunt företagsbyggande och ger en långsiktig trygghet för våra kunder. För övrigt har Bestins produkt och möjligheter på marknaden utvecklats väl. Produkten anser vi ha nödvändig omfattning funktionellt och är byggd på en teknologisk plattform som gör att den kommer stå sig väl många år framåt. Produktutvecklingen är mer inriktad på förbättringar av befintlig funktionalitet än behovet av ren nyutveckling då vi lämnar Vi har därför inte aktiverat mer för produktutvecklingen och har dessutom påbörjat den femåriga avskrivningen enligt plan. Noteringen på AktieTorget med nyemission gick inte enligt förväntningarna. Nyemissionen blev inte fulltecknad och trots god kontroll så blev kostnaderna högre än förväntat. Nettoeffekten på anskaffat kapital blev drygt 1,9 mkr jämfört med förväntade 3,2 mkr av totalt planerade 4 mkr vid full teckning. Övriga väsentliga händelser under 2008 samt efter årets utgång Bestin har under året levererat till nya nyckelkunder som framöver kommer att bli såväl viktiga kundreferenser för nya affärer som långsiktiga intäkter. Bestin fortsätter arbetet med att förbättra kommunikationen till marknaden och aktieägarna, bland annat med att lansera en ny hemsida som ska öka förståelsen för vårt erbjudande. Under året slutfördes leveransen av arbetsplatstjänsten till det av Länsförsäkringsbolagen gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med över användare. Under året har Bestin släppt flera förbättringar av vår mjukvara inom ärendehanteringen, arbetsflödesstyrning samt utökat funktionaliteten för komplexa attestförfaranden i inköpstjänsten. Bestin har börjat få utfall avseende nya distributionskanaler där vår portaltjänst är bärare av multipla tjänster och vår kund gör försäljningsarbetet. Huvudägarna har tagit upp privatlån för att tillföra Bestin tillväxtkapital som ett lån till Bestin på totalt kronor tillfört per december-08. Bestin har fått ett genombrott i den expansiva privata vård- och omsorgsmarknaden, där vi bland annat per december slutförde en förstudie och pilot till en av de större aktörerna i denna bransch. Bestin levererade i februari 2009 vår senaste version av vårt ärendehanteringssystem till ett expansivt fastighetsförvaltningsbolag i Stockholm. Delårsrapportering Vid delårsrapport januari-september uppgavs felaktig uppgift om redovisningsprinciperna. Samtliga rapporter är upprättade enligt bokföringsnämndens allmänna råd och inget annat. Vissa nyckeltal för rapporterna Jan-Jun respektive Jan-Sep har rapporterats felaktigt. Soliditeten per var 51 % och inte 74 %, eget kapital per aktie var vid samma tidpunkt 1,10 kr mot tidigare rapporterat 1,38 kr. Soliditeten per var 32 % och inte 72 %, eget kapital per aktie var vid samma tidpunkt 0,58 kr mot tidigare rapporterat 1,28 kr. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 2

6 Försäljning och marknad Försäljningen med en prognos att gå från cirka användare/abonnenter till och ett för året genomsnitt på cirka för 2008 lyckades vi inte att uppfylla. Detta beror på främst försenade projekt och att omfattningen användare har en längre aktiveringscykel än beräknat, inte förlorade kunder eller kontrakt. Vi hamnade på drygt med ett för året genomsnitt på abonnenter, som medförde att våra intäkter för abonnemang ökade väsentligen för 2008 jämfört med föregående år. Försäljningsomsättningen ökade inte i samma takt då Bestin inte längre i motsvarande utsträckning fakturerar förmedlade produkter och tjänster till kunderna som tidigare. Detta har möjliggjorts med färdigställandet att fullt ut hantera elektroniska affärer, från beställning till betalning, som förenklar och underlättar ett direkt affärsutbyte mellan kunden och deras leverantörer. Orderstocken för 2009 i pågående projekt eller pilotprojekt motsvarar ytterligare nya abonnenter, som ska levereras under året. Viktigt är att Bestin har nödvändig infrastruktur för att hantera dessa projekt och att de direkta driftkostnader per abonnent blir lägre, då de fördelas över fler abonnenter. De direkta driftkostnaderna omfattar den centrala plattformen, drift, övervakning, löpande underhåll, supportpersonal samt övriga rörelsekostnader som inte är marknadskostnader. Flerårsjämförelse Rörelsens intäkter tkr Bruttovinst i kr tkr Resultat efter finansiella poster tkr Resultat per aktie -0,9 0, kr Bruttovinst i % ,7 100 % Soliditet ,9 11,5 % Abonnenter st Marknaden blev väsentlig försiktigare, men trots rådande situation så fick vi under andra hälften av året offertförfrågningar från flera större organisationer, som vi hoppas på att kunna avsluta under Dessa har betydande startavgifter med långa abonnemangsavtal. Vårt erbjudande till marknaden ligger helt rätt i tiden och vi känner inte av lågkonjunkturen nämnvärt mer än att kundbesluten har något längre cykel samt att projekten får en mer utdragen tidsplan. Efterfrågan på Bestins produkter fungerar i alla konjunkturlägen, det är mer en fråga på hur budskapet ska vara. Av våra paketeringar har vår tjänst Inköpsservice störst potential för närvarande och kommer att vara så tills konjunkturen vänder. Alla våra paketeringar fokuserar besparingar men också en förhöjd produktivitet. En förhöjd produktivitet på en befintlig kostnadsbild kan vara en investering som är i vissa fall ger mer för vår kund än vad en direkt besparing gör. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 3

7 Produkten och utveckling Bestins mjukvara kombinerar det bästa av två världar; Internet som bärare av data och tjänster samt användarens persondator och mobiltelefon. Detta för att tillgängliggöra ett effektivt affärsstöd var helst användaren befinner sig. Produkten består av en central plattform som håller affärsdata, affärslogik och hur affärsprocesserna ska utföras, samt olika varianter av klienter till slutanvändaren. Klienter för slutanvändarna finns i form av tilläggsapplikationer (plug-ins) för Microsoft Outlook, Lotus Notes, vår webbportal med multipla tjänster samt till alla mobiltelefoner och handdatormobiler som har Internetstöd. För de mer tyngre användarna som ansvarar eller administrerar en aktiverad lösning hos kunden, har vi fristående administratörs- och konfigurationsklienter för Windows samt en utökad version av vår webb portal. Även under 2008 har produktutvecklingen varit intensiv men mer av karaktären tillkommande funktionalitet och grafisk/pedagogiska förbättringar inom befintliga lösningar. Samtidigt har vi arbetat mycket med att kommunicera och förtydliga vår mjukvara i paketerade lösningar. Det vill säga att vår kund abonnerar på ett paket av en funktionell lösning som systematiserar, konsoliderar och automatiserar ett specifikt behov till exempel inom kundservice eller arbetsplatsservice. Under perioden förstärkte vi vår produktutveckling i temporära insatser, med hjälp av utveckling och tester off-shore samt olika projektanställningar. Detta har hjälpt oss att hinna ifatt kritiska delar inom vår produktutveckling som varit viktiga för att kunna slutföra vissa kundleveranser. Denna utveckling har till stora delar handlat om grafiska förändringar i ett pedagogiskt syfte för att ytterligare stödja våra kunder att lättare komma igång med våra lösningar med mindre utbildning och därmed till lägre kostnader. Våra intäkter ska baseras på abonnemang, inte på kortlivade konsultintäkter. Under november lanserades flera nya funktioner i vår mjukvara som stärker vårt erbjudande till marknaden, där de mest omfattande förbättringarna har varit inom funktionalitet för tjänsten Inköpsservice samt att vårt ärendesystem har integrerats med vårt övriga utbud som en kompletterande funktion. Möjligheter och framtidsutsikter Bestin anser, utan att det är en prognos, att det bör vara relativt enkelt för Bestin att nå ett abonnemangsunderlag på abonnenter på rimligt kort sikt. Detta skapar ett fundament att med egna medel utveckla Bestin aggressivt med god avkastning till ägarna såväl inom som utanför Sverige. Detta bygger givetvis på att Bestin har nödvändiga finansiella och personella resurser för att dels leverera på tagna kontrakt för goda referenser samt systematiskt kunna bearbeta marknaden. Bestins marknad är både djup och bred, då våra lösningar passar både den lilla och den stora organisationen, offentlig som privat sektor, där vi försöker bearbeta marknaden i fokuserade segment utifrån ett behovsområde steg för steg. Efterhand som intäkterna ökar tillförs desto fler segment och kunder kan bearbetas parallellt. Bestins produkterbjudande är klart och marknadspotentialen är betydande. Ett kritiskt delmål för Bestin är att nå till abonnenter (beroende på kundernas karaktär och storlek) som skulle innebära ett konstant positivt kassaflöde. Vi har haft en fokus på större medelstora och stora företag med hög andel tjänstemän för att snabbt nå vårt kritiska delmål, men har underskattat säljcykel och tiden från avtal till projektstart. Det har medfört att det tar längre tid att realisera vårt viktiga delmål än beräknat.. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 4

8 Osäkerhet och riskfaktorer Den rådande lågkonjunkturen är givetvis en stor osäkerhet även för Bestin, såväl som för andra utvecklings- och tillväxtbolag. Bestins svårigheter är inte potentialen i en väldigt svår marknad, utan det är beslutsprocessen för ett projekt och kundernas möjligheter att tillföra nödvändiga personella resurser. Vårt produkterbjudande ligger väldigt rätt i tiden då den fokuserar besparingar både på fasta kostnader och löpande omkostnader, utan försämra service och leveransförmågan till vår kunds marknad. Trots det krävs det en insats som hela tiden balanseras mot rådande lågkonjunktur. Den stora riskfaktorn är att Bestin inte uppnår den nödvändiga finansiella uthålligheten. Höstens och den rådande finansiella situationen har gjort det problematiskt både med lånefinansiering och möjligheterna på riskkapitalmarknaden, trots påvisande av både befintliga kunder, nya kontrakt och en långsiktig potential. Riskkapitalmarknaden både i form av kapital från riskkapitalbolag och finansiering via nyemissioner har under hösten och efter årsskiftet varit mycket svårläst och osäker. Bestins största riskfaktor är möjligheten till uthållighet under rådande situation med bibehållen och nödvändig leveranskapacitet för att utveckla befintliga kunder, slutföra pågående pilotprojekt och fortsätta den systematiska bearbetningen sin marknadspotential. Rörelsekapital och tillväxtförutsättningar Bestin arbetar först och främst med att finansiera verksamheten och tillväxten genom försäljningsintäkter då förutsättningarna för detta är i närtid med ett fåtal ytterligare kundkontrakt, i andra hand lånefinansiering och i tredje hand från riskkapitalmarknaden. Bestin och dess styrelse arbetar kontinuerligt för att säkerställa bolagets utveckling och ser löpande över olika finansieringsformer för att skapa nödvändiga tillväxtförutsättningar, men även möjligheten att genomföra en nyemission. Styrelsen kommer därför att äska bemyndigande på årsstämman för en nyemission, men kommer noga att överväga möjligheten att få den fulltecknad till en rimlig kostnad och till en värdering som ställt mot bolagets potential. Förslag till disposition beträffande vinst/förlust Styrelsen och verkställande direktör föreslår att den ansamlade förlusten överföres i ny räkning. Förslag till disposition av Bestins vinst/förlust: Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres Beträffande Bestins resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande ekonomiska översikt med resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 5

9 Ekonomisk översikt 2008 Aktieutveckling Kvot Ökning aktier Ökning kapital Antal aktier A-aktier B-aktier Aktiekapital 2004 Lagerbolag 100, Köp lagerbolag samt konvertering 100, Aktieuppdelning 0, Kvittningsemission 0, Fondemission 0, Sammanläggning 2:1 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Insynspersoner ¹ A-Aktier B-Aktier A-Aktier B-Aktier Dag Westberg med närstående (Ordf.) Anders Ottosson med närstående (VD) Mats Svensson med närstående (Ledamot) Stefan Blom med närstående (Ledamot) Jan-Ove Johansson med närstående Göran Hanshammar med närstående Per Ottosson med närstående ¹Datum för notering på AktieTorget Ägarstruktur A-Aktier B-Aktier Röster Kapital Partners med närstående samt ordförande % 83 % Övriga aktieägare % 17 % Antal aktier: % 100 % Antal röster: Optioner utställda vid garantiåtaganden i samband med nyemission och notering AktieTorget N/A N/A Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 6

10 Resultaträkning Not Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 (SEK) Nettoomsättning Förändring av pågående arbete Förmedling produkter och tjänster Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader 1, Avskrivningar på materiella anl. tillgångar Avskrivningar på immateriella anl. tillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Förmedling produkter och tjänster Avser produkter och tjänster som Bestin förmedlar till kund samt underkonsulter för produktutveckling Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 7

11 Balansräkning Not (SEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Kundfordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade Vinstmedel Erhållna aktieägartillskott Överkursfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 8

12 Balansräkning forts. Not Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkkredit Leverantörsskulder Skatteskulder Konvertibla lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 9

13 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten (SEK) Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Aktiverat arbete för egen räkning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjade krediter Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 10

14 Nyckeltal Not Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 Marginaler Bruttomarginal % 75,99% 41,00% Nettomarginal % -38,25% 9,20% Vinstmarginal % -70,87% 1,02% Kapitalstruktur Soliditet 22,86% 7,00% Kassalikviditet 21,77% 18,67% Data per aktie Resultat per aktie (SEK) -0,90 0,03 Eget kapital per aktie (SEK) 0,43 0,33 Antal aktier per balansdagen (B-Aktier) Aktiekurs per sista dag i perioden 4,40 N/A Övriga nyckeltal Genomsnittligt anställda i perioden 6 5 Omsättning per anställd (SEK) Abonnenter vid periodens utgång Bruttomarginal Bruttovinst i relation till omsättning. Nettomarginal Resultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i relation till summa tillgångar. Kassalikviditet Omsättningstillgångarna minus pågående arbete i relation till kortfristiga skulder Resultat per aktie Årets resultat före skatt i relation till antal aktier vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 11

15 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Bolaget har gjort avsteg från ovanstående allmänna råd avseende aktiverat arbete för egen räkning i likhet med tidigare år. Bruttoredovisning för detta har redogjorts för i Not 1. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avseende immateriella anläggningstillgångar så har RR 17 nedskrivning tillämpats. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Bestin vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Bestin vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fastpris när arbetet avslutas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 12

16 Årsredovisningens noter Not 1 Aktiverat arbete för egen räkning Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2007 har nettoredovisat under övriga externa kostnader och personalkostnader. Nedan anges bruttokostnader för Övriga externa kostnader Personalkostnader Not 2 Arvode och kostnadsersättning Grant Thornton Sweden AB Revisionsuppgdrag Andra uppdrag Not 3 Personal Medelantal anställda Medelantal anställda har varit 7 5 varav kvinnor 1 1 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar, VD Anders Ottosson Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Till styrelsen utgick inget arvode. För verkställande direktören gäller ömsesidig uppsägningstid om två månader. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 13

17 Not 4 Balanserade utgifter utvecklingsarbete Ingående anskaffningsvärde Aktiverade kostnader under räkenskapsåret Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år och påbörjades Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 6 Pågående arbeten för annans räkning Direkta nedlagda kostnader Not 7 Eget kapital Belopp vid årets ingång Fondemission Nyemission, aktiekapital Nyemisson, överkursfond Emissionskostnader Årets förlust Aktiekapital Fritt eget kapital Belopp vid årets utgång Fördelning av aktier är A-Aktier och B-Aktier. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 14

18 Not 8 Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 9 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 15

19

20

21 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

22

Bestin bokslutskommuniké 2008

Bestin bokslutskommuniké 2008 Bestin utvecklar och marknadsför mjukvara för effektiv och automatiserad verksamhetssupport. Affärsprocesser som handlar om löpande inköp och styrning av indirekta produkter, tjänster och resurser som

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hammarby Bandy AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-05-01 -- 2009-04-30. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer