Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)"

Transkript

1

2 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 1 Verksamhet och affärsidé... 1 Väsentliga händelser... 2 Delårsrapportering... 2 Försäljning och marknad... 3 Produkten och utveckling... 4 Möjligheter och framtidsutsikter... 4 Osäkerhet och riskfaktorer... 5 Rörelsekapital och tillväxtförutsättningar... 5 Förslag till disposition beträffande vinst/förlust... 5 Ekonomisk översikt Aktieutveckling... 6 Insynspersoner... 6 Ägarstruktur... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Balansräkning forts... 9 Kassaflödesanalys Nyckeltal Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Årsredovisningens noter Not 1 Aktiverat arbete för egen räkning Not 2 Arvode och kostnadsersättning Not 3 Personal Not 4 Balanserade utgifter utvecklingsarbete Not 5 Inventarier Not 6 Pågående arbeten för annans räkning Not 7 Eget kapital Not 8 Långfristiga skulder Not 9 Checkräkningskredit Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN

4 Förvaltningsberättelse Verksamhet och affärsidé Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) utvecklar och levererar mjukvara för smartare och effektivare verksamhetssupport. Mjukvaran paketerar produkter, tjänster och resurser i strukturerade sälj- och inköpsprocesser, mellan anställda och den egna organisationen samt kunder och leverantörer. Vår mjukvara hjälper våra kunder att systematisera och automatisera verksamhetssupporten via konfigurerbara lösningar. Vi använder oss av en optimerad leveransmodell som säkerställer att vår kunds förväntade besparingar och tidsvinster blir såväl omedelbara som påtagliga. Bestins marknadsfokus Verksamhetssupportens största utmaning är svårigheten att systematisera något som är ett ständigt rörligt mål, omfattar många olika typer av produkter, tjänster och resurser som dessutom kan utföras av såväl interna som externa parter. En definition av verksamhetssupport är samtliga medvetna beslut och aktiviteter som ska stödja en organisations löpande behov av stödtjänster för att kunna genomföra sin kärnverksamhet. Verksamhetssupport är oftast någonting som man inte lägger tillräckligt med kraft på, men som har en fantastiskt bra effekt på såväl intäkts- som kostnadssidan. Bra verksamhetssupport kräver ett systemstöd som tillåter central styrning i decentraliserade och automatiserade affärsprocesser. Man måste kunna harmonisera information och processer mellan de olika inblandade parterna som ska utföra eller leverera stödtjänsterna. Det är viktigt att på ett flexibelt och enkelt sätt fortlöpande kunna förändra rutinerna som definierar processerna utan att behöva belasta kärnverksamheten. Bestins mjukvara stödjer dessa principer, med en processbaserad arkitektur byggd på senaste teknologi med fullt stöd för elektronisk affärskommunikation och processtyrning via en fristående flödesmotor. Den ger kontroll över hela kedjan av information och processer som behövs utbytas mellan parterna för att verksamhetssupporten ska fungera så effektivt som möjligt. Mjukvaran gör det mycket enkelt att sprida och återanvända data och tjänster mellan användare, affärspartners, applikationer och plattformar. Våra lösningar är uppbyggda av olika moduler som adresserar ett isolerat och funktionellt behov, modulerna kan användas helt fristående eller integrerat med till exempel ett eller flera affärssystem. Man kan börja med en eller några av våra moduler i en lösning för att efterhand mycket enkelt aktivera mer funktionalitet där installationens konfiguration, registerdata och användarklienter återanvänds. Vår leveransmodell baseras på korta och kostnadseffektiva projekt där våra lösningar levereras som en nyckelfärdig tjänst mot ett periodiserat abonnemang. Leveransen kan omfatta allt från mjukvara, driftmiljö, användarsupport och löpande underhåll till endast mjukvaran. Bestins produkterbjudande Våra lösningar fokuserar behovsområden inom verksamhetssupporten som med stora fördelar enkelt kan samordnas oavsett organisationens storlek, bransch och geografiska spridning. Kundservice avser kundadministrationen från avtalshantering, ordermottagning och leveransplanering till logistik, kundservice och affärsintegration. Inköpsservice avser löpande inköp från avtalsadministration, inköpsanmodan och beställningar till godsmottagning, attester och bokföring. Arbetsplatsservice avser den löpande supporten till personalen med stöd för personalinköp, internservice, vaktmästeri samt konferensservice och resursstyrning. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 1

5 Väsentliga händelser Bestin växer. Vi har ökat antalet abonnenter tre gånger jämfört med 2007, vilket kraftigt ökat våra intäkter för abonnemang. Dock har Bestin under året upplevt en klassisk tillväxtkramp, det vill säga för få personella resurser i förhållande till tagna affärer och efterfrågan på marknaden. Vi har inte haft nödvändiga finansiella förutsättningarna att ha personal i beredskap med rätt kompetens, för att understödja våra projektleveranser och exekvera på marknadsmöjligheterna i önskad takt. Då personalkostnader är och alltid kommer att vara den enskilt största driftkostnad och investering för Bestin, så är det en medveten strategi att nya personalkostnader ska vara väl motiverade och så långt som möjligt mötas upp av nya försäljningsintäkter. Det gör att Bestins tillväxt blir långsammare än potentialen, men det är ett mer sunt företagsbyggande och ger en långsiktig trygghet för våra kunder. För övrigt har Bestins produkt och möjligheter på marknaden utvecklats väl. Produkten anser vi ha nödvändig omfattning funktionellt och är byggd på en teknologisk plattform som gör att den kommer stå sig väl många år framåt. Produktutvecklingen är mer inriktad på förbättringar av befintlig funktionalitet än behovet av ren nyutveckling då vi lämnar Vi har därför inte aktiverat mer för produktutvecklingen och har dessutom påbörjat den femåriga avskrivningen enligt plan. Noteringen på AktieTorget med nyemission gick inte enligt förväntningarna. Nyemissionen blev inte fulltecknad och trots god kontroll så blev kostnaderna högre än förväntat. Nettoeffekten på anskaffat kapital blev drygt 1,9 mkr jämfört med förväntade 3,2 mkr av totalt planerade 4 mkr vid full teckning. Övriga väsentliga händelser under 2008 samt efter årets utgång Bestin har under året levererat till nya nyckelkunder som framöver kommer att bli såväl viktiga kundreferenser för nya affärer som långsiktiga intäkter. Bestin fortsätter arbetet med att förbättra kommunikationen till marknaden och aktieägarna, bland annat med att lansera en ny hemsida som ska öka förståelsen för vårt erbjudande. Under året slutfördes leveransen av arbetsplatstjänsten till det av Länsförsäkringsbolagen gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med över användare. Under året har Bestin släppt flera förbättringar av vår mjukvara inom ärendehanteringen, arbetsflödesstyrning samt utökat funktionaliteten för komplexa attestförfaranden i inköpstjänsten. Bestin har börjat få utfall avseende nya distributionskanaler där vår portaltjänst är bärare av multipla tjänster och vår kund gör försäljningsarbetet. Huvudägarna har tagit upp privatlån för att tillföra Bestin tillväxtkapital som ett lån till Bestin på totalt kronor tillfört per december-08. Bestin har fått ett genombrott i den expansiva privata vård- och omsorgsmarknaden, där vi bland annat per december slutförde en förstudie och pilot till en av de större aktörerna i denna bransch. Bestin levererade i februari 2009 vår senaste version av vårt ärendehanteringssystem till ett expansivt fastighetsförvaltningsbolag i Stockholm. Delårsrapportering Vid delårsrapport januari-september uppgavs felaktig uppgift om redovisningsprinciperna. Samtliga rapporter är upprättade enligt bokföringsnämndens allmänna råd och inget annat. Vissa nyckeltal för rapporterna Jan-Jun respektive Jan-Sep har rapporterats felaktigt. Soliditeten per var 51 % och inte 74 %, eget kapital per aktie var vid samma tidpunkt 1,10 kr mot tidigare rapporterat 1,38 kr. Soliditeten per var 32 % och inte 72 %, eget kapital per aktie var vid samma tidpunkt 0,58 kr mot tidigare rapporterat 1,28 kr. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 2

6 Försäljning och marknad Försäljningen med en prognos att gå från cirka användare/abonnenter till och ett för året genomsnitt på cirka för 2008 lyckades vi inte att uppfylla. Detta beror på främst försenade projekt och att omfattningen användare har en längre aktiveringscykel än beräknat, inte förlorade kunder eller kontrakt. Vi hamnade på drygt med ett för året genomsnitt på abonnenter, som medförde att våra intäkter för abonnemang ökade väsentligen för 2008 jämfört med föregående år. Försäljningsomsättningen ökade inte i samma takt då Bestin inte längre i motsvarande utsträckning fakturerar förmedlade produkter och tjänster till kunderna som tidigare. Detta har möjliggjorts med färdigställandet att fullt ut hantera elektroniska affärer, från beställning till betalning, som förenklar och underlättar ett direkt affärsutbyte mellan kunden och deras leverantörer. Orderstocken för 2009 i pågående projekt eller pilotprojekt motsvarar ytterligare nya abonnenter, som ska levereras under året. Viktigt är att Bestin har nödvändig infrastruktur för att hantera dessa projekt och att de direkta driftkostnader per abonnent blir lägre, då de fördelas över fler abonnenter. De direkta driftkostnaderna omfattar den centrala plattformen, drift, övervakning, löpande underhåll, supportpersonal samt övriga rörelsekostnader som inte är marknadskostnader. Flerårsjämförelse Rörelsens intäkter tkr Bruttovinst i kr tkr Resultat efter finansiella poster tkr Resultat per aktie -0,9 0, kr Bruttovinst i % ,7 100 % Soliditet ,9 11,5 % Abonnenter st Marknaden blev väsentlig försiktigare, men trots rådande situation så fick vi under andra hälften av året offertförfrågningar från flera större organisationer, som vi hoppas på att kunna avsluta under Dessa har betydande startavgifter med långa abonnemangsavtal. Vårt erbjudande till marknaden ligger helt rätt i tiden och vi känner inte av lågkonjunkturen nämnvärt mer än att kundbesluten har något längre cykel samt att projekten får en mer utdragen tidsplan. Efterfrågan på Bestins produkter fungerar i alla konjunkturlägen, det är mer en fråga på hur budskapet ska vara. Av våra paketeringar har vår tjänst Inköpsservice störst potential för närvarande och kommer att vara så tills konjunkturen vänder. Alla våra paketeringar fokuserar besparingar men också en förhöjd produktivitet. En förhöjd produktivitet på en befintlig kostnadsbild kan vara en investering som är i vissa fall ger mer för vår kund än vad en direkt besparing gör. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 3

7 Produkten och utveckling Bestins mjukvara kombinerar det bästa av två världar; Internet som bärare av data och tjänster samt användarens persondator och mobiltelefon. Detta för att tillgängliggöra ett effektivt affärsstöd var helst användaren befinner sig. Produkten består av en central plattform som håller affärsdata, affärslogik och hur affärsprocesserna ska utföras, samt olika varianter av klienter till slutanvändaren. Klienter för slutanvändarna finns i form av tilläggsapplikationer (plug-ins) för Microsoft Outlook, Lotus Notes, vår webbportal med multipla tjänster samt till alla mobiltelefoner och handdatormobiler som har Internetstöd. För de mer tyngre användarna som ansvarar eller administrerar en aktiverad lösning hos kunden, har vi fristående administratörs- och konfigurationsklienter för Windows samt en utökad version av vår webb portal. Även under 2008 har produktutvecklingen varit intensiv men mer av karaktären tillkommande funktionalitet och grafisk/pedagogiska förbättringar inom befintliga lösningar. Samtidigt har vi arbetat mycket med att kommunicera och förtydliga vår mjukvara i paketerade lösningar. Det vill säga att vår kund abonnerar på ett paket av en funktionell lösning som systematiserar, konsoliderar och automatiserar ett specifikt behov till exempel inom kundservice eller arbetsplatsservice. Under perioden förstärkte vi vår produktutveckling i temporära insatser, med hjälp av utveckling och tester off-shore samt olika projektanställningar. Detta har hjälpt oss att hinna ifatt kritiska delar inom vår produktutveckling som varit viktiga för att kunna slutföra vissa kundleveranser. Denna utveckling har till stora delar handlat om grafiska förändringar i ett pedagogiskt syfte för att ytterligare stödja våra kunder att lättare komma igång med våra lösningar med mindre utbildning och därmed till lägre kostnader. Våra intäkter ska baseras på abonnemang, inte på kortlivade konsultintäkter. Under november lanserades flera nya funktioner i vår mjukvara som stärker vårt erbjudande till marknaden, där de mest omfattande förbättringarna har varit inom funktionalitet för tjänsten Inköpsservice samt att vårt ärendesystem har integrerats med vårt övriga utbud som en kompletterande funktion. Möjligheter och framtidsutsikter Bestin anser, utan att det är en prognos, att det bör vara relativt enkelt för Bestin att nå ett abonnemangsunderlag på abonnenter på rimligt kort sikt. Detta skapar ett fundament att med egna medel utveckla Bestin aggressivt med god avkastning till ägarna såväl inom som utanför Sverige. Detta bygger givetvis på att Bestin har nödvändiga finansiella och personella resurser för att dels leverera på tagna kontrakt för goda referenser samt systematiskt kunna bearbeta marknaden. Bestins marknad är både djup och bred, då våra lösningar passar både den lilla och den stora organisationen, offentlig som privat sektor, där vi försöker bearbeta marknaden i fokuserade segment utifrån ett behovsområde steg för steg. Efterhand som intäkterna ökar tillförs desto fler segment och kunder kan bearbetas parallellt. Bestins produkterbjudande är klart och marknadspotentialen är betydande. Ett kritiskt delmål för Bestin är att nå till abonnenter (beroende på kundernas karaktär och storlek) som skulle innebära ett konstant positivt kassaflöde. Vi har haft en fokus på större medelstora och stora företag med hög andel tjänstemän för att snabbt nå vårt kritiska delmål, men har underskattat säljcykel och tiden från avtal till projektstart. Det har medfört att det tar längre tid att realisera vårt viktiga delmål än beräknat.. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 4

8 Osäkerhet och riskfaktorer Den rådande lågkonjunkturen är givetvis en stor osäkerhet även för Bestin, såväl som för andra utvecklings- och tillväxtbolag. Bestins svårigheter är inte potentialen i en väldigt svår marknad, utan det är beslutsprocessen för ett projekt och kundernas möjligheter att tillföra nödvändiga personella resurser. Vårt produkterbjudande ligger väldigt rätt i tiden då den fokuserar besparingar både på fasta kostnader och löpande omkostnader, utan försämra service och leveransförmågan till vår kunds marknad. Trots det krävs det en insats som hela tiden balanseras mot rådande lågkonjunktur. Den stora riskfaktorn är att Bestin inte uppnår den nödvändiga finansiella uthålligheten. Höstens och den rådande finansiella situationen har gjort det problematiskt både med lånefinansiering och möjligheterna på riskkapitalmarknaden, trots påvisande av både befintliga kunder, nya kontrakt och en långsiktig potential. Riskkapitalmarknaden både i form av kapital från riskkapitalbolag och finansiering via nyemissioner har under hösten och efter årsskiftet varit mycket svårläst och osäker. Bestins största riskfaktor är möjligheten till uthållighet under rådande situation med bibehållen och nödvändig leveranskapacitet för att utveckla befintliga kunder, slutföra pågående pilotprojekt och fortsätta den systematiska bearbetningen sin marknadspotential. Rörelsekapital och tillväxtförutsättningar Bestin arbetar först och främst med att finansiera verksamheten och tillväxten genom försäljningsintäkter då förutsättningarna för detta är i närtid med ett fåtal ytterligare kundkontrakt, i andra hand lånefinansiering och i tredje hand från riskkapitalmarknaden. Bestin och dess styrelse arbetar kontinuerligt för att säkerställa bolagets utveckling och ser löpande över olika finansieringsformer för att skapa nödvändiga tillväxtförutsättningar, men även möjligheten att genomföra en nyemission. Styrelsen kommer därför att äska bemyndigande på årsstämman för en nyemission, men kommer noga att överväga möjligheten att få den fulltecknad till en rimlig kostnad och till en värdering som ställt mot bolagets potential. Förslag till disposition beträffande vinst/förlust Styrelsen och verkställande direktör föreslår att den ansamlade förlusten överföres i ny räkning. Förslag till disposition av Bestins vinst/förlust: Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres Beträffande Bestins resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande ekonomiska översikt med resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 5

9 Ekonomisk översikt 2008 Aktieutveckling Kvot Ökning aktier Ökning kapital Antal aktier A-aktier B-aktier Aktiekapital 2004 Lagerbolag 100, Köp lagerbolag samt konvertering 100, Aktieuppdelning 0, Kvittningsemission 0, Fondemission 0, Sammanläggning 2:1 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Insynspersoner ¹ A-Aktier B-Aktier A-Aktier B-Aktier Dag Westberg med närstående (Ordf.) Anders Ottosson med närstående (VD) Mats Svensson med närstående (Ledamot) Stefan Blom med närstående (Ledamot) Jan-Ove Johansson med närstående Göran Hanshammar med närstående Per Ottosson med närstående ¹Datum för notering på AktieTorget Ägarstruktur A-Aktier B-Aktier Röster Kapital Partners med närstående samt ordförande % 83 % Övriga aktieägare % 17 % Antal aktier: % 100 % Antal röster: Optioner utställda vid garantiåtaganden i samband med nyemission och notering AktieTorget N/A N/A Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 6

10 Resultaträkning Not Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 (SEK) Nettoomsättning Förändring av pågående arbete Förmedling produkter och tjänster Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader 1, Avskrivningar på materiella anl. tillgångar Avskrivningar på immateriella anl. tillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Förmedling produkter och tjänster Avser produkter och tjänster som Bestin förmedlar till kund samt underkonsulter för produktutveckling Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 7

11 Balansräkning Not (SEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbeten Kundfordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade Vinstmedel Erhållna aktieägartillskott Överkursfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 8

12 Balansräkning forts. Not Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkkredit Leverantörsskulder Skatteskulder Konvertibla lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 9

13 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten (SEK) Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Aktiverat arbete för egen räkning Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjade krediter Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 10

14 Nyckeltal Not Jan - Dec 2008 Jan - Dec 2007 Marginaler Bruttomarginal % 75,99% 41,00% Nettomarginal % -38,25% 9,20% Vinstmarginal % -70,87% 1,02% Kapitalstruktur Soliditet 22,86% 7,00% Kassalikviditet 21,77% 18,67% Data per aktie Resultat per aktie (SEK) -0,90 0,03 Eget kapital per aktie (SEK) 0,43 0,33 Antal aktier per balansdagen (B-Aktier) Aktiekurs per sista dag i perioden 4,40 N/A Övriga nyckeltal Genomsnittligt anställda i perioden 6 5 Omsättning per anställd (SEK) Abonnenter vid periodens utgång Bruttomarginal Bruttovinst i relation till omsättning. Nettomarginal Resultat före avskrivningar i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i relation till summa tillgångar. Kassalikviditet Omsättningstillgångarna minus pågående arbete i relation till kortfristiga skulder Resultat per aktie Årets resultat före skatt i relation till antal aktier vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 11

15 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Bolaget har gjort avsteg från ovanstående allmänna råd avseende aktiverat arbete för egen räkning i likhet med tidigare år. Bruttoredovisning för detta har redogjorts för i Not 1. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avseende immateriella anläggningstillgångar så har RR 17 nedskrivning tillämpats. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Bestin vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Bestin vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fastpris när arbetet avslutas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 12

16 Årsredovisningens noter Not 1 Aktiverat arbete för egen räkning Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2007 har nettoredovisat under övriga externa kostnader och personalkostnader. Nedan anges bruttokostnader för Övriga externa kostnader Personalkostnader Not 2 Arvode och kostnadsersättning Grant Thornton Sweden AB Revisionsuppgdrag Andra uppdrag Not 3 Personal Medelantal anställda Medelantal anställda har varit 7 5 varav kvinnor 1 1 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar, VD Anders Ottosson Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Till styrelsen utgick inget arvode. För verkställande direktören gäller ömsesidig uppsägningstid om två månader. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 13

17 Not 4 Balanserade utgifter utvecklingsarbete Ingående anskaffningsvärde Aktiverade kostnader under räkenskapsåret Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år och påbörjades Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 6 Pågående arbeten för annans räkning Direkta nedlagda kostnader Not 7 Eget kapital Belopp vid årets ingång Fondemission Nyemission, aktiekapital Nyemisson, överkursfond Emissionskostnader Årets förlust Aktiekapital Fritt eget kapital Belopp vid årets utgång Fördelning av aktier är A-Aktier och B-Aktier. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 14

18 Not 8 Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 9 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Aktietorget: BEIN Sida 15

19

20

21 Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

22

Bestin bokslutskommuniké 2008

Bestin bokslutskommuniké 2008 Bestin utvecklar och marknadsför mjukvara för effektiv och automatiserad verksamhetssupport. Affärsprocesser som handlar om löpande inköp och styrning av indirekta produkter, tjänster och resurser som

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer