Väsentliga händelser 1 januari - 30 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väsentliga händelser 1 januari - 30 juni 2013"

Transkript

1 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

2 Omsättningen under perioden uppgick till 223,2 MSEK (219,2) Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 26,6 MSEK (16,1) Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,7 MSEK (- 4,4) Resultat efter skatt uppgick till 8,2 MSEK (- 3,7) Kassaflödet under perioden uppgick till - 3,0 MSEK (- 1,1) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,7 MSEK (5,1), exklusive outnyttjade checkräkningskrediter om 16,9 MSEK (10,4) Väsentliga händelser 1 januari - 30 juni 2013 Det egna kapitalet har i början av perioden tillförts 3,2 MSEK genom att aktieägare utnyttjat sina teckningsoptioner. Årsstämman beslutade att villkoren i konvertibelt skuldebrev 2011/14-1 om 36 MSEK tecknad av Swedbank AB (publ) i september 2011 ska ändras så att ny förfallodag är (tidigare ) samt bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B- aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, om sammanlagt högst 1 MSEK. Nyemission får inte innebära en utspädning för befintliga aktieägare med mer än 1 procent. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid emissionstillfället och syftet skall vara att kunna erbjuda framtida nyckelrekryteringar möjlighet till delägarskap i bolaget. Årsstämman valde in Fredrik von Baumgarten som ny ledamot i styrelsen, tillika styrelsens ordförande, efter att tidigare ordföranden Bengt Hörberg vid stämman lämnade styrelsen. Väsentliga händelser efter periodens utgång Med tillträde har Daniel Kronheffer rekryterats som vice verkställande direktör i koncernen och chef för Affärsområde Pellets. Även Svante Holmqvist, chef för Affärsområde Fjärrvärme, utnämns samtidigt till vice verkställande direktör i koncernen. Koncernledningen består av Bo Hägg (VD och koncernchef), Svante Holmqvist, Daniel Kronheffer och Bengt Fahlström (CFO). Vidare tillträder Mattias Windahl en ny tjänst som Produktionschef för pelletsanläggningen i Älvdalen. 1 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

3 VD- kommentar Koncernens resultat efter finansiella poster första halvåret 2013 är 8,7 MSEK (- 4,4) vilket är 13,1 MSEK bättre än motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen härrör från såväl fjärrvärme- som pelletsrörelse. Rindi har en stabilt lönsam fjärrvärmerörelse, som under perioden ytterligare förbättrats, och en pelletsrörelse som uppvisar stora förluster. Förlusten minskade väsentligt 2012 jämfört med 2011 och den har fortsatt att minska under 2013 som resultat av genomförda åtgärdsprogram. Verksamheten i Polen uppvisar under perioden ett positivt resultat. Koncernens likviditet och soliditet har förbättrats per halvårsskiftet jämfört med samma tidpunkt föregående år. Likviditetsbefrämjande har varit att vi gått ut ur vintersäsongen 2013 i stort sett utan pelletslager, vilket är gynnsamt för lageruppbyggnadsperioden under andra och tredje kvartalet. Vi befinner oss just nu vid den tidpunkt på året där likviditeten av säsongsskäl är som svagast för att senare förbättras markant under vintersäsongen. Produktionen av pellets i Älvdalen och säckning av pellets i Vansbro har under perioden fungerat bra och följt budgeterade volymer och kostnader. Vi noterar en stabilisering av produktionen på en högre nivå än tidigare. Prisförhållandet mellan råvara och färdig pellets är dock fortfarande ogynnsamt och medför att verksamheten går med betydande förlust, om än väsentligt mindre än tidigare. Marknadspriset på pellets, som är hårt konkurrensutsatt, ligger tämligen oförändrat i en jämförelse mellan andra kvartalet 2013 och motsvarande kvartal En begynnande internationell efterfrågeökning kan dock noteras, driven av den europeiska energiomställningen mot ökad andel förnybara energikällor. Den något ljusare situationen för pelletsrörelsen medför att Rindi beslutat om personalförstärkning på två nyckelposter. I september månad tillträder Daniel Kronheffer som vvd i koncernen och chef för affärsområde Pellets samt Mattias Windahl som produktionschef vid anläggningen i Älvdalen. Vi bedömer att andra halvåret 2013 blir resultatmässigt svagare än första halvåret, vilket följer Rindis traditionella säsongsmönster. För helåret förväntar vi oss ett negativt resultat, men betydligt bättre än föregående år, innebärande att koncernen följer uppgjorda planer för Pelletsproduktionen i Vansbro är fortsatt i malpåse och analys pågår av marknadsmässiga och andra förutsättningar för eventuell återstart under Visby i augusti 2013 Bo Hägg VD och koncernchef 2 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

4 Verksamhet och koncernstruktur Rindi producerar och distribuerar biobränslebaserad fjärrvärme till konsumenter, kommuner och industrier på tolv orter i södra och mellersta Sverige samt på två orter i Polen. Under 2007 utvidgades verksamheten till att omfatta produktion av bränslepellets för extern försäljning i ett så kallat bioenergikombinat i Vansbro. Ytterligare en pelletsanläggning färdigställdes i slutet av 2009, denna gång i Älvdalen. Rindikoncernen består av moderbolaget Rindi Energi AB med säte i Visby, tio dotterbolag, ett dotterdotterbolag och två intressebolag i Sverige samt två utländska dotterbolag i Polen och ett utländskt intressebolag i Vitryssland. Framtiden Rindis verksamhet vilar starkt på den av EU- länderna beslutade energiomställningen, , innebärande bland annat en kraftigt ökad användning av förnybara energikällor. Området för Rindis kärnkompetens, bioenergi, är central för en framgångsrik energiomställning. Den underliggande trenden för bioenergiutvecklingen bedöms vara mycket stark. Marknadsutsikter FJÄRRVÄRME Rindi bedömer att den svenska fjärrvärmemarknaden är i huvudsak fullt utbyggd, varför möjligheter till större nyetableringar i Sverige är begränsade. Utbyggnad kommer dock fortsatt att ske inom Rindis befintliga anläggningar. Bolaget avser också att medverka i strukturaffärer om intressanta tillfällen ges. Prisutvecklingen på fjärrvärme bedöms främst påverkas av tillgång och efterfrågan på biobränsle. PELLETS Rindis bedömning är att marknadens efterfrågan på pellets kommer att öka i takt med allmänhetens tilltagande energimedvetenhet och den energipolitiska styrningen mot förnybara energikällor. Vi ser för närvarande en stark internationell efterfrågeökning. Framtida priser kommer dock att fluktuera med temperaturväxlingar och temporära obalanser i utbud och efterfrågan. Den ökade efterfrågan på biobränsle på flera områden kräver också en löpande bevakning av tillgången till råvara för pelletsproduktion. Omsättning och resultat Under perioden 1 januari 30 juni 2013 uppgick nettoomsättningen till KSEK ( ). De totala rörelseintäkterna uppgick till KSEK ( ). Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till KSEK (16 139). Resultat efter finansiella poster uppgick till KSEK ( ) och resultat efter skatt uppgick till KSEK ( ), motsvarande ett resultat per aktie om 0,22 SEK (- 0,16). Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning uppgick per den 30 juni 2013 till KSEK ( ). Den enskilt största tillgångsposten utgörs av materiella anläggningstillgångar, i form av pellets- och fjärrvärmeanläggningar inklusive kulvertsystem, vilka uppgår till KSEK ( ) efter avskrivningar enligt plan. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till KSEK ( ) inklusive minoritetsintressen om KSEK (22 125). Soliditeten uppgick till 19,97 procent (18,07). Soliditeten inklusive konvertibla skuldebrev uppgick till 24,49 procent (22,28). Likvida medel uppgick per den 30 juni 2013 till KSEK (5 050), exklusive outnyttjade checkräkningskrediter om KSEK (10 349). Kassaflödet under första halvåret 2013 uppgick till KSEK ( ). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till KSEK (33 666). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till KSEK ( ) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till KSEK ( ). Investeringar Investeringar inom koncernen uppgick under första halvåret till KSEK (9 483). 3 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

5 Risker och osäkerhetsfaktorer Rindis verksamhet är utsatt för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka bolagets omsättning, lönsamhet och finansiella ställning. Rindi kan påverka eller motverka vissa risker och osäkerhetsfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra kan ligga helt eller delvis utanför bolagets kontroll. Verksamhetsrelaterade risker inkluderar klimatförändringar, otillräcklig bränsleförsörjning samt risker relaterade till driftstörningar i Rindis produktionsanläggningar. Marknadsrelaterade risker är framförallt kopplade till energiprisutvecklingen och politiska beslut relaterade till energisektorn. Bolagets finansiella risker består främst av ränterisk och valutarisk. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden Personal Antal anställda uppgick per den 30 juni 2013 till 94 (104) personer. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med BFN AR 2007:1. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor, dock avser räkenskaper för perioden 1 januari - 31 december 2012 reviderat bokslut. Kommande rapport Bokslutskommuniké för helåret 2013 avlämnas den 28 februari Visby i augusti 2013 På uppdrag av styrelsen Bo Hägg VD och koncernchef FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Bo Hägg, VD och koncernchef Telefon: E- post: Bengt Fahlström, CFO Telefon: E- post: 4 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK 6 mån mån mån Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Andelar i intressebolags resultat Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Minoritetsandel Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) 0,22-0,16-1,13 Genomsnittligt antal aktier under perioden Antal utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier för 2012 är angivet exklusive 2012 års nyemission då emissionen inte registrerades förrän efter bokslutsdagen. Antal aktier före emissionen var st och efter emissionen uppgår antalet till st. 5 Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KSEK ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella och finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel exkl. ej utnyttjad checkräkningskredit Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Inbetalt ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Fria reserver inklusive årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Övriga avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 6 mån mån mån Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Noter NOT 1 SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT Skatt på periodens resultat beräknas med faktisk skatt i respektive land. För de svenska bolagen nettoberäknas årets skattekostnad med hänsyn tagen till möjliga koncernbidrag. Ingen uppskjuten skattefordran har för de svenska bolagen beräknats på under året uppkomna men ännu ej fastställda underskott. NOT 2 LÅNGFRISTIGA SKULDER I koncernens långfristiga skulder ingår ett konvertibelt skuldebrev om 36 MSEK tecknat av Swedbank AB (publ) i Rindi Energi AB (publ). Lånet löper med ränta från och med 1 september 2011 till och med 31 augusti NOT 3 KORTFRISTIGA SKULDER I koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut per den 30 juni 2013 ingår utnyttjad checkräkningskredit om KSEK ( ). Outnyttjad checkräkningskredit per den 30 juni 2013 uppgår till KSEK (10 349). NOT 4 MINORITETSANDEL Bolaget tillämpar redovisning av minoritetsintressets andel i årets resultat som innebär att även periodens förluster, där täckning finns i aktuella bolags eget kapital, hänförs till minoritetens andel av årets resultat. Rindi Energi AB Org nr Box 1192, Visby Besöksadress: Jungmansgatan 1 A, Visby Telefon: Fax: Rindi Energi AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3 Delårsrapport 1 januari 30 september Belopp i Mkr Nettoomsättning 105,6 109,5 415,3 435,6 Rörelseresultat (EBIT) 11,5 5,3 6,2 1,4 Nettoresultat (EBT) 11,8 5,7 7,2 0,0 Resultat per aktie, kr 0,11 0,05 0,06

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %.

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Bokslutskommuniké 2011 01 01 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 6 276 tkr (6 235 tkr). Resultatet före skatt uppgick

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer