MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2000"

Transkript

1 MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2000 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, måndagen den 6 november 2000 rapport för verksamheten under de tre första kvartalen OMSÄTTNINGSÖKNINGEN UPPGICK TILL 23%, INKLUSIVE FÖRVÄRVET AV TV1000. RÖRELSERESULTATET EFTER AVSKRIVNINGAR ÖKADE MED 358% TILL 238 Mkr, INKLUSIVE REALISATIONSVINSTER. RESULTATET EFTER FINANSIELLA POSTER ÖKADE MED 505% TILL 236 Mkr. ÖVERGÅNGEN TILL DIGITAL-TV PÅBÖRJADES ENLIGT PLAN. UTDELNINGEN AV METRO INTERNATIONAL TILL AKTIEÄGARNA GENOMFÖRDES UNDER PERIODEN. FORMATET FÖR INTERAKTIVA WEB/TV-PROGRAMMET BAREN SÅLT TILL RTL OCH PEARSON; FÖRVÄRV AV FILMBIBLIOTEK. 1

2 FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) Jan - Sept Jan - Sept Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från dekonsoliderade verksamheter 33 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader FÖRVALTNING Organisation Det tidigare affärsområdet Metro International, inklusive den svenska och finska Metroverksamheten i affärsområdet Publishing, delades ut till aktieägarna den 15 augusti Siffrorna i delårsrapporten för de tre första kvartalen redovisas exklusive Metro International, såväl för 2000 som i jämförelsetalen för Från och med årsskiftet 1999/2000 har det tidigare affärsområdet Media Services delats upp i två: SDI Media och Modern Studios. Inom SDI Media samlas koncernens verksamhet inom textning och dubbning av film och TV-program, DVD, Internet samt olika applikationer för hörselskadade. Inom Modern Studios samlas de bolag som producerar innehåll i olika former; nämligen Strix Television, Sonet Film, Freeport, Nordic Artist, Modern Television samt Modern Entertainment. Inom affärsområdet Modern Interactive (tidigare Electronic Retailing) redovisas verksamheterna inom traditionell homeshopping, TV-Shop, logistik och fulfilment, ecommerce Logistics, övrig interaktiv verksamhet inom text-tv och Internet, MTG Internet Retailing samt webbproduktionsföretaget NoName4Us. Sålunda har verksamheterna inom MTG Internet, Interactive Television och Webad överförts från förutvarande affärsområdet Media Services till Modern Interactive. Slutligen ingår i affärsområdet MTGs andel av resultatet i Everyday. Jämförelsetalen i denna rapport har justerats för ovanstående förändringar. För att tydliggöra abonnemangsintäkternas betydelse redovisas från innevarande år kabel-tvintäkter i nettoomsättningen istället för som tidigare i övriga rörelseintäkter. Jämförelsetalen har justerats enligt denna princip. 2

3 Nya verksamheter Efter rapportperiodens slut har TV3-konceptet lanserats i Ungern under namnet Viasat3. FINANSIELLT RESULTAT Koncernens resultat under de första nio månaderna 2000 Tredje kvartalet är säsongsmässigt en svag period för flera av verksamheterna i MTG, framför allt till följd av låg reklamförsäljning under sommaren. Nettoomsättningen ökade med 23% till Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 507 Mkr (196). Rörelseresultatet efter avskrivningar ökade till 238 Mkr (52). Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 26 Mkr (7). Räntenettot och övriga finansiella poster uppgick till 35 Mkr ( 13), inklusive kursvinster och förluster vid omräkning av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta, netto 19 Mkr ( 2). Resultat från dekonsoliderade verksamheter uppgick till 33 Mkr ( ). Resultatet efter finansiella poster ökade till 236 Mkr (39). Resultatet efter skatt ökade till 131 Mkr ( 30). Vinsten per aktie uppgick till 2,00 kr ( 0,19 kr). MTGs balansomslutning per den 30 september 2000 uppgick till Mkr (3.663). SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Viasat Broadcasting Nettoomsättning, Mkr (2.145) Rörelseresultat efter avskrivningar, 343 Mkr (119) I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst från avyttring av aktier i TV4 om 106 Mkr. MTG innehar för närvarande 20,1% i TV4, vilket överstiger konsortieavtalets rösträttsbegränsning om 20%. I affärsområdets omsättning och resultat för de första nio månaderna 2000 ingår TV1000, som förvärvats under året. 3

4 Under perioden startades lanseringen av digital-tv. Fram till och med första kvartalet 2001 kommer samtliga abonnenter på Viasat Guld-paketet att erhålla en digital dekoder. Denna investering möjliggör betydande besparingar av kostnader för satellitdistribution. Tillväxten på marknaden för TV-reklam var under perioden stark i Skandinavien och återhämtningen på de baltiska marknaderna fortsatte med ökad försäljning för MTGs kanaler som följd. Marknaden i Sverige var särskilt stark. Försäljningen i Norge dämpades till följd av införandet av ett nytt system för mätning av tittarna på den norska marknaden. Sammantaget uppgick reklamförsäljningen för MTGs kanaler TV3, ZTV, 3+, Viasat Plus samt TV8 till Mkr (1.263), en ökning med 11%. Abonnemangsintäkterna uppgick totalt till Mkr (922). Förberedelserna för lansering av digital-tv fortsatte under perioden, med framgångsrika tester. Den förväntade avmattningen i nyförsäljning i avvaktan på lansering av digital-tv innebar att det totala antalet kortinnehavare ökade svagt, däremot ökade antalet Viasat Guld-abonnenter. Antalet abonnenter för TV1000 uppgick vid periodens slut till ( ). Antalet abonnenter på DTH-marknaden har utvecklats enligt följande: Viasat Guld Kortinnehavare Sept 1999 Sept 2000 Sept 1999 Sept 2000 Viasat Totalt Rörelseresultatet för hela affärsområdet uppgick till 343 Mkr. MTGs andel av TV4s rörelseresultat ingår som intressebolagsandel i affärsområdet tillsammans med andel av rörelseresultat i kanalerna i Estland och Lettland. Radio Nettoomsättning, 97 Mkr (79) Rörelseresultat efter avskrivningar, 2 Mkr (11) Tillväxten på marknaden för radioreklam var fortsatt stark under perioden, även om prisnivåerna fortsatt är otillfredsställande. Resultatet i P4 Radio Hele Norge var tillfredsställande. Publishing Nettoomsättning, 144 Mkr (72) Rörelseresultat efter avskrivningar, 4 Mkr ( 11) Finanstidningen ökade sin omsättning till 113 Mkr de första nio månaderna, tack vare förbättringar av produkten i kombination med en framgångsrik räckvidds- och prenumerationstillväxt. Övriga produkter inom affärsområdet visade fortsatt svag resultatutveckling. 4

5 Modern Interactive Nettoomsättning, 457 Mkr (456) Rörelseresultat efter avskrivningar, 22 Mkr ( 18) Omsättningen i TV-Shop minskade under perioden och uppgår till 344 Mkr för de första nio månaderna som en följd av en uppsägning av olönsamma distributionsavtal. Under det fjärde kvartalet beräknas bortskrivning av vissa balansposter ske som har samband med omstrukturering av affärsområdet. Kostnaden beräknas uppgå till ca 20 Mkr. Logistikbolaget e-commercelogistics, ecl, kunde under perioden uppvisa god omsättningstillväxt, bland annat tack vare externa kunduppdrag. De totala intäkterna från den interaktiva verksamheten över text-tv och Internet, uppgick till 56 Mkr. SDI Media Nettoomsättning, 235 Mkr (163) Rörelseresultat efter avskrivningar, 10 Mkr (9) SDI Media har bildats för att ytterligare fokusera och tydliggöra verksamheten inom textning och dubbning för bio, TV och DVD samt översättning för Internet och applikationer för TVtittare med nedsatt hörsel. Affärsområdet, som idag är världsledande inom sitt område, har avslutat sin etableringsfas och fokuserar nu på tillväxt och lönsamhet. Omsättningstillväxten under de nio första månaderna härrör såväl från organisk tillväxt som från förvärv. Modern Studios Nettoomsättning, 340 Mkr (258) Rörelseresultat efter avskrivningar, 2 Mkr (4) Under perioden redovisade Strix ökad tillväxt och en rad programformat såsom Baren såldes på nya marknader. Verksamheten i Nordic Artist kommer att reduceras som en följd av den ogynnsamma utveckling bolaget redovisat. Under perioden avslutades övertagandet av Modern Entertainment. Resultat från avyttrade verksamheter Rörelseresultat efter avskrivningar, 33 Mkr ( ) Metros svenska säljbolag var tillika holdingbolag bland annat för koncernens aktier i Finanstidningen och kunde av bland annat skatteskäl inte ingå i utdelningen till aktieägarna. I stället har säljverksamheten i detta bolag överlåtits till ett nytt bolag i Metro-koncernen med verkan från den 1 juni Resultat för denna verksamhet under årets fem första månader 5

6 konsolideras i MTG-koncernen, men ingår inte i de pro forma jämförelsetalen för 1999, och redovisas därför på separat rad. MTGs kvarstående engagemang i Metro omfattar dels ett konvertibelt förlagslån om MUSD 23,5, dels ett kommersiellt lån om MUSD 23,5. FINANSIELL STÄLLNING Soliditet Under året har eget kapital i koncernen ökat dels genom att innehavarna av det konvertibla förlagslånet konverterat hela lånet till aktier, dels genom en riktad nyemission till ett bolag i Kinnevik-koncernen i samband med förvärvet av TV1000. Koncernens soliditet (definierad som koncernens eget kapital inklusive minoritetsintressen och konvertibelt förlagslån, i procent av tillgångarna) var 43% (36%) vid utgången av rapportperioden. Till detta kommer innehaven av aktier och konvertibelt lån i TV4, P4 och Metro vilka redovisas som anläggningstillgångar. Deras sammanlagda marknadsvärde per rapportdagen uppgick till Mkr. Det sammanlagda bokförda värdet uppgick till 441 Mkr. Optionen att förvärva aktier i Millicom, har överlåtits till Metro i samband med utdelningen. Med hänsyn tagen till övervärden i marknadsnoterade aktier och latent skatt i dessa, uppgår soliditeten till 60% (44%). Likviditet Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 167 Mkr (367) vid rapportperiodens slut. Nettoupplåning Koncernens nettoupplåning (definierad som räntebärande skulder exklusive konvertibelt förlagslån, minus räntebärande tillgångar) uppgick till 240 Mkr (169) vid periodens slut. Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 377 Mkr (142). Avskrivningar Koncernens avskrivningar uppgick till 272 Mkr (144). 6

7 Resultat per aktie Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 2,00 kr ( 0,19). ÖVRIGT Bokslutskommuniké för helår 2000 MTGs bokslutskommuniké för år 2000 kommer att offentliggöras i februari Ytterligare finansiell information redovisas på vår hemsida Stockholm den 6 november 2000 Hans Holger Albrecht Verkställande Direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Hans Holger Albrecht Tel Verkställande Direktör, Modern Times Group MTG AB Johan Lindgren Tel Ekonomidirektör, Modern Times Group MTG AB 7

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Helår 1 jan-30 sept 1 jan-30 sept pro forma pro forma Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader Resultat av företagsutveckling Resultat vid försäljning av värdepapper Kostnadsförd optionspremie för TV Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader exklusive konvertibelränta Ränta på konvertibelt förlagslån Resultat före skatt Skatt Minoritetens andel i resultatet Periodens resultat

9 KONCERNÖVERSIKT (MSEK) Helår 1 jan-30 sept 1 jan-30 sept pro forma pro forma Nettoomsättning per område Viasat Broadcasting Radio Publishing Modern Interactive Modern Studios SDI Media Moderbolag och övriga bolag Elimineringar Rörelseresultat per område Viasat Broadcasting Radio Publishing Modern Interactive Modern Studios SDI Media Moderbolag och övriga bolag Metro Sveriges säljbolag jan-maj Elimineringar

10 KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) pro forma pro forma Anläggningstillgångar Aktiverade utvecklingskostnader Nyttjanderätter Goodwill Maskiner och inventarier Aktier och andelar Långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Konvertibelt förlagslån 1997/ Andra räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Kortfristiga skulder Konvertibelt förlagslån 1997/ Andra räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

11 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Helår 1 jan-30 sept 1 jan-30 sept pro forma pro forma Periodens nettoresultat Justeringar för poster i periodens resultat som inte genererar kassaflöde från rörelsen Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från rörelsen Förvärv av rörelsen i TV Nyemission för förvärv av rörelsen i TV Övriga investeringar i aktier Investeringar i andra anläggningstillgångar Övrigt kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde till investeringsaktiviteter Finansiering av Metro International SA Övrigt kassaflöde från/till finansiella aktiviteter Kassaflöde till finansiella aktiviteter Periodens förändring av kassa och bank

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (OM Stockholmsbörsen; MTGA, MTGB; Nasdaq:MTGNY), avger idag, måndagen den 19 februari 2001 rapport för verksamheten under

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Stockholm den 24 oktober 2001 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), tillkännagav idag

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2001

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2001 MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2001 Stockholm den 6 augusti 2001 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; NASDAQ: MTGNY) tillkännagav i

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2003

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2003 MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2003 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB), presenterar idag, den 10 februari 2004, preliminärt

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen,

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, BOLAGSSTÄMMA BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

SALES, SHOWMAN. Innehåll

SALES, SHOWMAN. Innehåll Årsredovisning 2001 Innehåll VDs kommentar................. 2 Koncernöversikt................. 6 År 2001....................... 8 Historik........................ 8 Mål och affärsidé................ 9

Läs mer

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 2001 1 januari - 31 mars

Industriförvaltnings A B Kinnevik. Delårsrapport 2001 1 januari - 31 mars Industriförvaltnings A B Kinnevik Delårsrapport 2001 1 januari - 31 mars FÖRVALTNING Kinneviks styrelse har till bolagsstämman den 18 maj föreslagit att Transcom WorldWide S.A. (Transcom) skall delas ut

Läs mer

Starkare produkter. Högre tillväxt

Starkare produkter. Högre tillväxt Starkare produkter. Högre tillväxt Höjdpunkter fjärde kvartalet 14% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 6% Försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter och lönsamhet för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

Finansiellt. Resultatet per aktie om 7,06 (3,68) kr. n har ordet s.2) engångsposter. jan-dec. Nettoomsättning 6% 4% 8% 2% 11%

Finansiellt. Resultatet per aktie om 7,06 (3,68) kr. n har ordet s.2) engångsposter. jan-dec. Nettoomsättning 6% 4% 8% 2% 11% Bokslutskommuniké januari december Rekordhög försäljning och högre vinst Höjdpunkter fjärde kvartalet 6% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekterv r med en organisk tillväxt på 2% Rörelseresultatet upp

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010. Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION

EKONOMISK INFORMATION BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2002 klockan 16.00 på Gamla Stans Bryggeri, Skeppsbrokajen, Tullhus 2, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till bolaget under adress: Invik

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. Rörelsekostnaderna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer