DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen ökade med 52% till 1,3 miljarder kronor * Eget kapital ökade med 110 mkr genom nyemission * Vinst före skatt för helåret bedöms till mkr IBS AB (publ)

2 Faktureringen ökade med 52% Marknad Efterfrågan för IBS affärssystem och tjänster har varit fortsatt stark med en total faktureringsökning på 52% jämfört med föregående år, vilket är snabbare än marknads- tillväxten i övrigt i vårt segment. Speciellt har omsättningen ökat kraftigt i USA (+122%), Belgien (+96%), Norge (+78%) och Frankrike (+63%). I Holland har förvärvet av CONSIST med ca 170 anställda och med en beräknad årsomsättning på ca 190 mkr konsoliderats per augusti. Beslut har fattats att per januari 1999 köpa rörelsen i det portugisiska programvaruhuset SWAP med ca 40 anställda i Lissabon. Andelen av omsättningen utanför Sverige fortsatte att öka och uppgick per september till 66% (f.å. 53%). Vår strategi att primärt växa snabbast internationellt, speciellt i USA, har således varit framgångsrik. Omsättning och kapacitet Under årets första nio månader ökade omsättningen till (864) mkr. Av ökningen kommer 95% från egen tillväxt, 4% från enheter som förvärvats under 1998 och 1% från försvagningen av den svenska kronan. Vår fokusering på Supply Chain- och distributionslösningar liksom den nyligen lanserade versionen av IBS affärssystem ASW, med stöd för Internet och euro, har tagits emot väl av marknaden. Programvarulicenserna ökade med 50% jämfört med föregående år, trots att den fleråriga tendensen med fallande priser per användare har fortsatt. Faktureringen av konsulttjänster ökade med 33%, motsvarande en ökning med 7,4% per konsult. Marginalen på tjänsteverksam- heten har under året fortsatt att förbättras - från 14,7 till 20,1%. Denna goda utveckling förväntas fortsätta även under Den genomsnittliga ökningen av lönekostnaden per anställd begränsades till 2,5%. Detta är huvudsakligen en effekt av att ca 150 anställda i Portugal och Polen konsoliderats under 1998 och av att antalet nyanställda ökat. Dessa kategorier har en väsentligt lägre lönenivå än genomsnittligt. Som tidigare redovisats har IBS avtal med IBM vad avser försäljning av hårdvara förändrats från att vara agentbaserat med provision till att vara återförsäljarbaserat. Huvudsakligen härigenom har övrig omsättning ökat med 143%. Av den totala omsättningsökningen på 52% kommer en fjärdedel från ökad försäljning av hårdvara. Antalet medarbetare jämfört med föregående år ökade med 471 eller 36% till Produktutveckling Det s.k. SanFrancisco-projektet i samarbete med IBM har nu slutförts och den färdiga produkten slutlevererades i förra veckan. Cirka 600 programvaruhus liksom många stora kundföretag är intresserade av att liksom IBS påbörja eget utvecklingsarbete baserat på produkten. IBS eget projekt har nu organiserats för att i samverkan med det USA-baserade programvaruhuset MAPICS Inc. utveckla en färdig kommersiell standardprodukt baserad på SanFrancisco-projektet. Utvecklingskostnader på 28,9 (8,4) mkr har belastat kvartalets resultat, ackumulerat 75 (53) mkr. Produkten kommer att lanseras under år Resultat och prognos Detta års tredje kvartal är resultatmässigt det starkaste någonsin med en ökning relativt föregående år på ca 40 mkr. Niomånadersperiodens resultat efter finansposter ökade till 60 mkr att jämföras med ett nollresultat under Resultatet har härvid belastats med avskrivningar på goodwill om 5 (2) mkr. Mot bakgrund av en god orderstock har prognosen för resultatet efter finansnetto höjts till mkr. Prognosen motsvarar en vinst per aktie, exklusive teckningsoptioner, på ca 4:50-5:20. Finansiell ställning Koncernens investeringar i inventarier uppgick under perioden till 32 (27) mkr. Trots ett turbulent internationellt börsklimat tecknades netto ca 110 mkr eller 41% av den beslutade nyemissionen A- aktier och B-aktier till kursen 120 kr gavs ut, vilket medför att totala antalet aktier efter emissionen uppgår till , varav A-aktier. Genomsnittet under 1998 kommer att bli aktier. Det beslutade förlagslånet med 1 miljon rätter för personalen att teckna nya aktier till kursen 203

3 kronor har emitterats. Likvid för förvärvet av 95% av aktierna i CONSIST har erlagts. Efter dessa transaktioner uppgår likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter till 339 (127) mkr. Kortfristiga tillgångar uppgår till 124% (150%) av kortfristiga skulder. Koncernens egna kapital ökade till 427 (254) mkr. Soliditeten uppgick till 38% (44%). Informationsplan Bokslutskommunikén för 1998 beräknas bli publicerad den 27/ Solna den 20 oktober 1998 Staffan Ahlberg Verkställande direktör Frågor med anledning av denna rapport besvaras av verkställande direktören, tel Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

4 Resultaträkning för koncernen (belopp i mkr) / /97 Senaste 1997 julisepsepsept juli- Förändr jan-sept jan- Föränd 12 mån Helår r Intäkter Programvarulicenser 82,3 48,0 71% 264,8 176,1 50% 382,4 293,7 Konsulttjänster 258,3 171,0 51% 757,1 568,9 33% 992,7 804,5 Övriga intäkter 115,1 35,2 227% 289,8 119,2 143% 384,5 213,9 Nettoomsättning 455,7 254,2 79% 1 311,7 864,2 52% 1 759, ,1 Kostnad för sålda varor o tjänster Programvarulicenser -8,9-5,7 56% -29,1-22,4 30% -44,6-37,9 Konsulttjänster -207,1-161,4 28% -604,8-485,2 25% -812,8-693,2 Övriga kostnader -92,1-19,7 368% -216,5-57,1 279% -288,6-129,2 Total kostnad för sålda varor o tjänster -308,1-186,8 65% -850,4-564,7 51% ,0-860,3 Bruttoresultat 147,6 67,4 119% 461,3 299,5 54% 613,6 451,8 Rörelsekostnader Produktutvecklingskostnader -28,9-8,4 244% -74,6-53,4 40% -113,1-91,9 Försäljnings-och -53,2-40,0 33% -174,2-126,9 37% -203,4-156,1 marknadsföringskostnader Administrativa kostnader -45,1-38,1 18% -148,8-114,8 30% -210,0-176,0 Totala rörelsekostnader -127,2-86,5 47% -397,6-295,1 35% -526,5-424,0 Rörelseresultat 20,4-19,1 63,7 4,4 87,1 27,8 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 0,9 0,5 2,5 1,6 3,0 2,1 Räntekostnader -2,4-1,3-6,6-5,7-10,8-9,9 Övriga intäkter (kostnader) 0,0-0,3 0,0-0,1-0,1-0,2 Resultat efter finansiella poster 18,9-20,2 59,6 0,2 79,2 19,8 Skatter -7,6 2,9-18,8-3,6-23,6-8,4 Resultat efter skatt 11,3-17,3 40,8-3,4 55,6 11,4 Minoritetens andel -2,0-0,1-3,0-1,2-4,2-2,4 Periodens resultat 9,3-17,4 37,8-4,6 51,4 9,0 Vinst per aktie 0,67-1,25 2,73-0,37 3,71 0,71 Vinst per aktie efter utspädning 0,63-1,21 2,61-0,37 3,56 0,70 Genomsnittl. antal aktier (tusen) % Genomsnittl. antal aktier efter utspädning (tusen) %

5 Balansräkning för koncernen (belopp i mkr) sept 30 sept 31 dec 30 sept 30 sept 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Bundet eget kapital Balanserade utgifter för forsknings- och Aktiekapital 14,8 13,9 13,9 utvecklingsarbeten och 19,8 18,5 23,6 Bundna reserver 323,7 203,7 211,2 liknande arbeten Goodwill 167,7 24,5 39,0 338,5 217,6 225,1 187,5 43,0 62,6 Fritt eget kapital Materiella anläggningstillgångar Fria reserver 51,1 41,0 39,8 Inventarier 88,8 64,1 66,8 Årets resultat 37,8-4,6 9,0 Finansiella leasingavtal 56,7 44,6 52,8 88,9 36,4 48,8 145,5 108,7 119,6 Summa eget kapital 427,4 254,0 273,9 Finansiella anläggningstillgångar Minoritetsintresse 9,9 7,1 8,5 Andelar i intresseföretag 0,1 1,1 0,2 Andra långfristiga 9,9 7,6 8,5 Avsättningar fordringar 10,0 8,7 8,7 Avsättningar för latent skatt 0,5 6,9 0,1 Summa 343,0 160,4 190,9 anläggningstillgångar Skulder Omsättningstillgångar Långfristiga skulder Varulager Räntebärande skulder 45,8 37,8 38,5 Färdiga varor och 8,0 2,5 1,0 Övriga långfristiga skulder 13,4 2,4 9,8 handelsvaror 59,2 40,2 48,3 Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kundfordringar 392,7 236,2 362,5 Räntebärande skulder 219,9 54,3 61,4 Skattefordringar 21,4 12,1 9,3 Leverantörsskulder 88,6 50,9 78,1 Övriga fordringar 34,6 31,3 20,1 Skatteskulder 7,6 5,5 8,7 Förutbet kostnader, 92,1 85,6 62,0 Övriga skulder 75,4 41,6 54,9 upplupna intäkter 540,8 365,2 453,9 Upplupna kostnader, förutbet 259,7 137,2 187,0 intäkter Kassa, bank och 651,2 289,5 390,1 kortfristiga placeringar 256,4 69,6 75,1 Summa skulder 710,4 329,7 438,4 Summa 805,2 437,3 530,0 omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EGET KAPITAL 1148,2 597,7 720,9 OCH SKULDER 1148,2 597,7 720,9

6 Finansieringsanalys sept 30 sept Helår Resultat efter skatt 37,8-4,6 9,0 Avskrivningar 51,8 31,4 56,7 Förändring rörelsekapital 8,7-46,0-35,9 Kassaflöde före 98,3-19,2 29,8 investeringar Investeringar netto -203,9-37,5-93,3 Kassaflöde efter -105,6-56,7-63,5 investeringar Räntebärande lån 165,8-38,8-40,2 Nyemission 110,0 104,8 107,3 Övriga långa skulder 11,1-0,3 10,9 Förändring likvida medel 181,3 9,0 14,5 Nyckeltal - Sammanfattning jan-sept jan-sept jan-sept Helår Omsättning (mkr) Genomsnittligt antal anställda Resultat efter finansposter 59,6 0,2-4,6 19,8 (mkr) Avkastning på totalt kapital % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital % Likviditet % Riskbärande kapital % Soliditet % Vinst/aktie efter full skatt 2,73-0,37-0,69 0,71 Justerat eget kapital (mkr) Justerat eget kapital/aktie 28,83 18,32 11,73 19,75 (tusental) Genomsnittligt antal aktier (tusental) Totalt antal aktier (tusental) Teckningsoptioner (tusental)

7 Omsättning (mkr) Antal anställda / /97 Land jan-sept jan-sept % dec 30 sept 30 sept % Sverige Frankrike Belgien USA England Finland Danmark Holland (2 månader) Norge Tyskland Portugal Polen Malaysia Moderbolaget/ elimineringar Totalt

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001

MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 MODERN TIMES GROUP MTG AB DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Stockholm den 24 oktober 2001 Modern Times Group MTG AB ( MTG ) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), tillkännagav idag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer