Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande 28.4.2010"

Transkript

1 Q1 Delårsrapport Atria Abp Börs- och pressmeddelande

2 ATRIA ABP:S DELÅRSRAPPORT ATRIAKONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRADES - koncernens omsättning minskade med 1,5 % och rörelseresultatet förbättrades med 1,4 miljoner euro jämfört med Q1/ att omsättningen minskade berodde främst på nedläggning av vissa verksamheter i Atria Scandinavia - i koncernens rörelsevinst ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro (2,7 miljoner euro) i samband med avvecklingen av en produktionsanläggning i Sverige (Årsta) - Atria Rysslands rörelseresultat förbättrades betydligt jämfört med Q1/2009 Atriakoncernen: Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 305,9 310, ,0 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 Rörelsevinst, % 0,3-0,1 2,1 Resultat före skatter -1,8-5,5 16,5 Resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 Rapport Q1/2010 Atriakoncernens omsättning Q1/2010 var något lägre än under motsvarande period i fjol. Faktorer som drog ned omsättningen var främst avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten (Lätta Måltider) i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött i Sverige. I Finland låg omsättningen nästan på fjolårsnivå trots effekterna av den ekonomiska recessionen. För Rysslands del ökade omsättningen från i fjol till följd av en starkare rubelkurs. I lokal valuta låg Atria Rysslands omsättning kvar på fjolårsnivå. Koncernens rörelsevinst uppgick till 1,0 miljoner euro (-0,4 miljoner euro). Atria Finlands rörelsevinst på 4,9 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) och Atria Scandinavias rörelsevinst, exkl. poster av engångskaraktär, på 2,6 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) är på en tillfredsställande nivå med tanke på att lönsamheten försvagades av den för Q1-perioden typiskt lägre försäljningsvolymen. Även högre energikostnader och fallande försäljningspriser pressade Q1/2010-resultatet i Finland. I Atria Scandinavias resultat ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett effektiviseringsprogram samt fattade beslut om att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör och att Årstaanläggningen i Stockholm läggs ned. Atria Rysslands resultatutveckling var planenlig, och rörelseresultatet -2,3 miljoner euro för Q1/2010 blev klart bättre än fjolårets justerade rörelseresultat, exkl. kostnader av engångskaraktär, på -4,3 miljoner euro. Atria Baltikum gjorde ett svagt resultat under första kvartalet. Koncernens nettoskuld ökade med 22,9 miljoner euro under Q1-perioden, vilket delvis berodde på att svenska kronan och ryska rubeln stärktes mot euron.

3 Atria Finland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 179,1 181,9 781,9 Rörelsevinst 4,9 7,1 42,9 Rörelsevinst, % 2,7 3,9 5,5 Atria Finlands omsättning under Q1-perioden låg nästan på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Som en effekt av den ekonomiska recessionen sjönk köttkonsumtionen och produktionen ytterligare i början av året (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto, januari-februari 2010). Atria har haft en tillfredsställande omsättningsutveckling med tanke på det stagnerande marknadsläget. Första kvartalet var rörelsevinsten lägre än under motsvarande period i fjol. Rörelsevinsten minskade till följd av högre energikostnader och de löneförhöjningar som genomfördes under förra året. Dessutom påverkades resultatutvecklingen av fallande försäljningspriser. Jämfört med Q1/2009-perioden har konsumentpriserna på kött och köttprodukter i snitt sjunkit med 10 procent. (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto 2/2010). Minskad efterfrågan och fallande producentpriser har lett till en minskning av den totala köttproduktionen. I svinslakten var volymen ca 10 procent mindre än under motsvarande period i fjol. Anpassningen av Atrias fjäderfäproduktion till EU:s direktiv om färskt kött har lyckats väl. Lagernivåerna är i balans med försäljningen. Arbetskonfliktåtgärder inleddes inom den finska livsmedelsbranschen i april och kommer att påverka betydligt Atria Finlands försäljning och resultat under andra kvartalet om arbetskonflikten drar ut på tiden.

4 Atria Scandinavia Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 95,0 98,8 405,2 Rörelsevinst 0,6 1,2 10,0 Rörelsevinst, % 0,6 1,2 2,5 Atria Scandinavias omsättning sjönk med 3,8 %, vilket beror på avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött. I rörelsevinsten för Q1/2010 ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Rörelsevinsten exkl. kostnader av engångskaraktär uppgick till 2,6 miljoner euro (1,2 miljoner euro). Den goda resultatutvecklingen kan förklaras med högre marginaler, som främst är en följd av den starkare svenska kronan och den effekt detta har på priserna för importerade råvaror. Dessutom har de effektiviseringsprogram som startades i fjol och en bättre struktur inom försäljningen bidragit till resultatförbättringen. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett nytt effektiviseringsprogram och företaget fokuserar på tillverkning av produkter med högre förädlingsvärde. Atria Scandinavia kommer att upphöra med tillverkningen av konsumentförpackat kött och lägga ned produktionsanläggningen i Årsta i Stockholm. Den förlustbringande verksamheten avvecklas och fabriken stängs före utgången av oktober. Omstruktureringen berör totalt 49 anställda vid Årstafabriken. Genom att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör minskar Atria Scandinavias årsomsättning med ca 45 miljoner euro, medan rörelseresultatet förbättras med ca 0,5 miljoner euro per år. Avvecklingen av Årstafabriken medför kostnader av engångskaraktär på högst 5 miljoner euro för år 2010, varav 2 miljoner kostnadsförs i perioden Q1/2010. Av dessa kostnader har ca 1,5 miljoner euro en kassaflödeseffekt. Atria Scandinavia fokuserar framöver på sin kärnverksamhet, dvs. tillverkning av matkorv, smörgåspålägg, färdigmat och delikatessprodukter. Mätt i volym var marknadsandelarna för pålägg och matkorv inom detaljhandeln stabila under översiktsperioden. Marknaden för Food Service-produkter har minskat. I Sverige var tillväxten på totalmarknaden fortfarande långsam.

5 Atria Ryssland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 28,9 26,5 113,0 Rörelsevinst -2,3-7,0-9,8 Rörelsevinst, % -8,0-26,4-8,7 Under översiktsperioden ökade Atria Rysslands omsättning med 9,1 % jämfört med i fjol, vilket berodde på att rubelns kurs stärktes mot euron. I lokal valuta låg omsättningen på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Totalmarknaden började gå ned i fjol i och med fallet i köttproduktgrupperna inom den ryska detaljhandeln. I dessa produktgrupper föll volymerna under 2009 med ca tio procent i både S:t Petersburg och Moskva. I början av 2010 har nedgången fortsatt med ytterligare ca 10 procent (Källa: Business Analytica ). Atrias marknadsandel inom detaljhandeln i S:t Petersburgsregionen låg kvar på en god nivå i januari-februari 2010, ca 20 procent. I Moskva var marknadsandelen ca 2 % (Källa: Business Analytica ). Satsningarna på marknadsföring och försäljning av Campomos-produkterna har fortsatt planenligt sedan de sattes igång i fjol. Atria kommer att lansera återförslutningsbara Campomos-påläggsförpackningar i Moskva under Q2/2010. Rörelseresultatet för översiktsperioden hamnade på -2,3 miljoner euro (-4,3 miljoner euro exkl. kostnader av engångskaraktär) till följd av små försäljningsvolymer för Campomos-produkterna och marknadsföringssatsningarna på varumärket Campomos samt kostnader i anslutning till driftstarten av fabriken i Gorelovo. Det finns inget större tryck på höjningar av råvarupriserna om rubeln håller sig stabil. Dessutom satsar Atria Ryssland kraftigt på att utveckla primärproduktionen. Atria har tillsammans med danska samarbetspartner startat ett betydande projekt i Ryssland för att trygga tillgången på lokalt svinkött. Atria Abp har undertecknat ett delägaravtal om produktion av svinkött i Ryssland med danska Dan Invest A/S. Atria har en andel på 26 procent av det ryska bolaget OOO Dan Invest, som äger två svingårdar: en i Krasnodar och en i Tambov. Produktionen vid gårdarna kommer igång under åren och den årliga produktionsvolymen beräknas uppgå till slaktsvin senast år Projektets värde är ca 40 miljoner euro. Atria investerar ca tre miljoner euro i projektet och ytterligare två miljoner euro när en viss produktionsvolym har uppnåtts. För att säkra tillgången på lokalt producerat svinkött har Atria även undertecknat ett leveransavtal med OOO Dan Invest. Alla avtal som gäller projektet har undertecknats i mars Atrias nya produktionsanläggning i Gorelovo invigdes den 20 april Den kommersiella försäljningen av produkter börjar i maj Anläggningen är Rysslands modernaste köttproduktfabrik och bidrar till att stärka Atria Rysslands konkurrenskraft. Efter öppnandet av den nya fabriken kan synergierna mellan Atria Rysslands fabriker i S:t Petersburg och Moskva utnyttjas effektivare. De fasta kostnaderna för den nya fabriken uppgår till ca 4 miljoner euro per år. Dessutom medför driftsättningen av den nya anläggningen en del extra kostnader. Atria Rysslands rörelseresultat för helåret förutspås inte hamna på plus ännu 2010.

6 Atria Baltikum Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 7,6 8,8 37,5 Rörelsevinst -1,2-1,0-12,6 Rörelsevinst, % -15,8-11,4-33,6 Atrias omsättning i Estland blev något lägre än omsättningen under motsvarande period i fjol. Omsättningsutvecklingen pressades av den fallande totala efterfrågan i Estland som föll ytterligare i början av året. Enligt bedömningarna kommer nedgången på totalmarknaden i Estland att vika under början av året och köpkraften inom dagligvaruhandeln att återhämta sig under slutet av året. Resultatet för verksamheterna i Estland är otillfredsställande. Minusresultatet beror på svag försäljningsutveckling och kostnader i samband med effektiviseringsprogram. När det gäller konsumentförpackat kött har marknadsandelen stärkts kraftigt, medan marknadsdelar tappats inom köttprodukter (Källa: AC Nielsen). I januari 2010 meddelade Atria att bolaget startar ett effektiviseringsprogram i Estland som ska ge kostnadsbesparingar på cirka en miljon euro per år. För att uppnå besparingarna stänger Atria sin fabrik i Ahja och produktionen koncentreras till fabrikerna i Valga och Vastse-Kuuste. Vid Ahjafabriken sägs ca 40 arbetstagare upp. Åtgärderna för att koncentrera produktionen slutförs under maj månad. En nedskrivning av anläggningstillgångar med 0,8 miljoner euro i samband med nedläggningen av Ahjafabriken kostnadsfördes i Q4/2009-perioden. Ett nytt effektiviseringsprogram som gäller hela affärsprocessen har startats i Estland. Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten i alla funktioner. Rauno Väisänen utnämndes till ny verkställande direktör för Atria Estland fr.o.m Händelser efter översiktsperioden Atria Rysslands nya fabrik i Gorelovo invigdes den 20 april Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 15,9 miljoner euro (8,6 milj. euro). Merparten av dessa gällde färdigställandet av den nya produktionsanläggningen i Gorelovo. Personal Under översiktsperioden hade koncernen i genomsnitt anställda (6 532). Personal per affärsområde: Atria Finland (2 181) Atria Scandinavia (1 635) Atria Ryssland (2 088) Atria Baltikum 475 (628)

7 Atria Abp:s förvaltning Atria Abp:s styrelse: styrelseordförande Martti Selin, vice styrelseordförande Timo Komulainen, styrelseledamöter Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula och Matti Tikkakoski. Finansiering Koncernens finansiella ställning är alltjämt stark. De outnyttjade bindande kreditlimiterna uppgick till 147 miljoner euro per Risker i affärsverksamheten på kort sikt I de kortsiktiga riskerna i Atriakoncernens affärsverksamhet har det inte skett några väsentliga förändringar jämfört med redogörelsen i bokslutet för år Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kan störa leveranserna av försommarens säsongsprodukter och försäljningsutvecklingen för deras del om arbetskonflikten drar ut på tiden. Framtidsutsikter Marknadsläget bedöms vara utmanande också under Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kommer att påverka Atrias försäljning och resultat under andra kvartalet. Dessutom innebär bolagets beslut att upphöra med tillverkning av konsumentförpackat kött i Sverige en minskning av omsättningen under andra halvåret. På grund av dessa faktorer väntas koncernens omsättning 2010 stanna på samma nivå som Rörelsevinsten förutspås öka Styrelsens gällande emissionsfullmakter Bolagsstämman beslutade den 29 april 2009 att ge styrelsen fullmakt att besluta om emission och/eller utgivning av optionsrätter eller andra i aktiebolagslagens 10 kap. 1 avsedda särskilda rättigheter till aktier gällande maximalt nya eller av bolaget eventuellt innehavda A-aktier i en eller flera poster. Fullmakten upphäver samtliga gällande fullmakter för aktieemissioner inklusive fullmakter för fondförhöjningar och gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till Anskaffning och överlåtelse av egna aktier samt gällande fullmakter Bolagsstämman den 29 april 2009 gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv av A-aktier i bolaget med medel som ingår i bolagets eget fria kapital. Maximiantalet A-aktier som får förvärvas uppgår till 10 procent av bolagets alla aktier. Fullmakten gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till År 2008 beslutade Atria Abp:s styrelse att förvärva högst egna A-aktier med stöd av en fullmakt som bolagsstämman gav den 29 april Aktierna ska i enlighet med fullmakten användas som vederlag vid företagsköp eller andra arrangemang som ingår i affärsverksamheten, för att finansiera investeringar, som en del av incitamentsystemet, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller för att hållas inom bolaget eller på annat sätt överlåtas eller makuleras. Aktieköpen inleddes den 29 augusti 2008 och avslutades den 3 februari Per innehade Atria Abp egna aktier.

8 Nyckeltal Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Eget kapital/ aktie, EUR 15,60 14,86 15,39 Räntebärande skulder 430,2 453,8 425,8 Soliditet, % 40,2 39,1 39,7 Skuldsättningsgrad, % 97,1 107,6 97,5 Nettoskuldsättningsgrad, % 93,3 103,2 89,4 Bruttoinvesteringar till anläggningstillgångar 15,9 8,6 33,0 % av oms 5,2 2,8 2,5 Antal anställda i genomsnitt Principer för upprättandet av delårsrapporten Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapportering. Vid upprättandet av delårsrapporten har Atria tillämpat samma principer som vid upprättandet av bokslutet för år 2009, men emellertid så att koncernen fr.o.m har börjat tillämpa de nya och reviderade IASB-standarder som nämndes i principerna för upprättandet av bokslutet år Dessa har inte någon väsentlig inverkan på siffrorna som redovisas för översiktsperioden. Principerna för kalkylering av nyckeltalen är oförändrade liksom formlerna, vilka framgår av bokslutet för år Uppgifterna i delårsrapporten är oreviderade.

9 ATRIA ABP KONCERNENS BALANSRÄKNING Tillgångar Milj. euro Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 482,2 479,5 469,1 Goodwill 165,0 150,4 157,8 Övriga immateriella tillgångar 72,6 69,0 70,0 Andelar i joint venture- och intresseföretag 10,1 6,3 7,4 Övriga finansiella tillgångar 2,3 2,3 2,3 Lån och övriga fordringar 20,7 15,1 14,5 Uppskjutna skatteskulder 7,5 4,8 6,7 Totalt 760,4 727,4 727,8 Omsättningstillgångar Varor i lager 108,9 114,9 115,6 Kundfordringar och övriga fordringar 207,2 207,8 212,6 Kassa och bank 16,8 18,9 35,3 Totalt 332,9 341,6 363,5 Långfristiga tillgångar under försäljning 10,2 11,1 10,0 Tillgångar sammanlagt 1 103, , ,3 Eget kapital och skulder Milj. euro Eget kapital 443,0 421,6 436,9 Långfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 316,6 338,1 318,9 Uppskjutna skatteskulder 42,3 41,6 41,2 Övriga räntefria skulder 1,8 0,5 1,3 Totalt 360,7 380,2 361,4 Kortfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 113,6 115,6 106,9 Leverantörsskulder och övriga skulder 186,2 162,7 196,1 Totalt 299,8 278,3 303,0 Skulder sammanlagt 660,5 658,5 664,4 Eget kapital och skulder sammanlagt 1 103, , ,3

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning 305,9 310, ,0 Kostnader för sålda varor -271,8-279, ,0 Bruttoresultat 34,1 31,7 165,0 * av omsättningen % 11,1 10,2 12,5 Kostnader för försäljning och marknadsföring -18,6-17,1-77,7 Administrationskostnader -12,3-13,9-47,7 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,0 4,6 Övriga rörelsekostnader -3,0-2,1-16,7 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 * av omsättningen % 0,3-0,1 2,1 Finansiella intäkter och kostnader -3,4-5,3-12,4 Andel av intresseföretagens resultat 0,6 0,2 1,4 Vinst före skatt -1,8-5,5 16,5 * av omsättningen % -0,6-1,8 1,3 Inkomstskatt 1,5-9,1 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 * av omsättningen % -0,6-1,3 0,6 Fördelning av räkenskapsperiodens resultat: Moderbolagets aktieägare -2,0-4,1 7,0 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt -1,8-4,0 7,4 Resultat per aktie fore utspädning, euro -0,07-0,14 0,25 Resultat efter utspädning resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 KONCERNENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 Periodens övriga totalresultat efter skatter: Kassaflödessäkring -0,6-1,4 Net investmentssäkring -0,3 Omräkningsdifferenser 8,5-8,8 2,5 Redovisade nettointäkter sammanlagt 6,1-12,8 8,2 Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare 5,9-12,9 7,8 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt 6,1-12,8 8,2

11 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Milj. euro Kapital som tillhör moderbolagets ägare Mino Eget ri katets pital Aktie- Över- Öv Fond Egna Omräk- Balan- To- int total ka kurs- riga för aktier nings- serade talt res pital fond reser fritt diff. vinst- sen ver eget medel kapital Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,3-0,5-33,4 170,5 433,5 1,4 434,9 Periodens totalresultat -8,8-4,1-12,9 0,1-12,8 Aktiebaserade betalning 0,2 0,2 0,2 Förvär av egna aktier -0,7-0,7-0,7 Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,5-1,2-42,3 166,4 420,1 1,5 421,6 Eget kapital ,1 138,5-1,7 110,6-1,3-31,0 171,9 435,1 1,8 436,9 Periodens totalresultat -0,6 8,5-2,0 5,9 0,2 6,1 Eget kapital ,1 138,5-2,3 110,6-1,3-22,5 169,9 441,0 2,0 443,0 KONCERNENS KASSAFLÖDE Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Affärsverksamhetens kassaflöde Kassaflöde i affärsrörelsen 2,7-8,7 92,7 Finansiella poster och skatter -6,8-7,0-31,0 Affärsverksamhetens kassaflöde -4,1-15,7 61,7 Investeringarnas kassaflöde Materiella och immateriella tillgångar -12,4-8,5-32,3 Placeringar -1,2-1,7-1,8 Investeringarnas kassaflöde -13,6-10,2-34,1 Finansierings kassaflöde Upptagna lån 2,7 27,3 41,8 Betalningar på lån -3,5-19,0-64,8 Betald utdelning -5,7 Förvärv av egna aktier -0,7-0,7 Finansierings kassaflöde -0,8 7,6-29,4 Förändring i likvida medel -18,5-18,3-1,8

12 OPERATIVA SEGMENT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning Finland 179,1 181,9 781,9 Scandinavia 95,0 98,8 405,2 Ryssland 28,9 26,5 113,0 Baltikum 7,6 8,8 37,5 Elimineringar -4,7-5,3-21,6 Totalt 305,9 310, ,0 Rörelsevinst Finland 4,9 7,1 42,9 Scandinavia 0,6 1,2 10,0 Ryssland -2,3-7,0-9,8 Baltikum -1,2-1,0-12,6 Oallokerade -1,0-0,7-3,0 Totalt 1,0-0,4 27,5 ROCE * Finland 9,9 % 8,9 % 10,2 % Scandinavia 3,7 % 3,7 % 4,0 % Ryssland -3,5 % -9,1 % -6,9 % Baltikum -28,5 % -8,2 % -26,5 % Group 3,3 % 3,6 % 3,1 % * Avkastning pä sysselsatt kapital (ROCE) % = Rörelsevinst (12 mån rullande) / sysselsatt kapital (12 mån rullande, genomsnitt)*100 Investeringar Finland 2,2 2,9 14,2 Scandinavia 1,8 1,2 5,3 Ryssland 11,8 3,9 11,9 Baltikum 0,1 0,6 1,6 Totalt 15,9 8,6 33,0 Avskrivningar Finland 7,3 7,5 29,7 Scandinavia 2,9 2,6 12,0 Ryssland 1,7 1,6 6,4 Baltikum 0,8 0,8 10,5 Totalt 12,7 12,5 58,6

13 ANSVAR Milj. euro Skulder för vilka inteckningar eller andra säkerheter har ställts som pant Krediter från finansieringsinstitut 5,5 8,0 6,0 Pensionslån 4,5 3,9 4,2 Totalt 10,0 11,9 10,2 Inteckningar och andra säkerheter som ställts som generell säkerhet Fastighetsinteckningar 6,7 6,7 6,7 Företagsinteckningar 1,2 4,6 3,1 Totalt 7,9 11,3 9,8 Ansvarsförbindelser som inte ingår i balansräkningen Borgen 0,8 12,9 0,8 ATRIA ABP Styrelsen Mer information lämnas av verkställande direktör Matti Tikkakoski, tfn DISTRIBUTION Nasdaq OMX Helsinki Oy De viktigaste massmedierna Delårsrapporten postas på begäran och finns också på vår webbplats

14

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Delårsrapport Q1 2014 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q1 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2014 kl. 8.00 EET Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Januari

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 HKScan-koncernens bokslutskommuniké 2012-1- 15.02.2013, KL. 8.00 HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Fortfarande låg lönsamhet men kassaflödet förbättras * Omsättningen ökade

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet Delårsrapport Q2 2015 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 12.8.2015 kl. 8.00 EET Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet April juni 2015:

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006

Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006 Fortum Abp Delårsrapport Januari mars 2006 Fortum Abp Delårsrapport januari mars 2006 En bra inledning på året Sammanfattning av perioden januari mars (ordinarie verksamheter) Resultat före skatt 492 miljoner

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2010 Samhällsekonomin i Finland vände i en snabb uppgång år 2010. Efter bruttonationalproduktens

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2005 Fortsatt god utveckling i Fortum - Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet Sammanfattning

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 % Första kvartalet

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 "Rätt positionerade" Med badrumsporslinskollektionen "Traffic" introduceras Sanitecs prisbelönta Rimfree toalett i region Östeuropa. Sanitec Oyj Delårsrapport

Läs mer