Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande 28.4.2010"

Transkript

1 Q1 Delårsrapport Atria Abp Börs- och pressmeddelande

2 ATRIA ABP:S DELÅRSRAPPORT ATRIAKONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRADES - koncernens omsättning minskade med 1,5 % och rörelseresultatet förbättrades med 1,4 miljoner euro jämfört med Q1/ att omsättningen minskade berodde främst på nedläggning av vissa verksamheter i Atria Scandinavia - i koncernens rörelsevinst ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro (2,7 miljoner euro) i samband med avvecklingen av en produktionsanläggning i Sverige (Årsta) - Atria Rysslands rörelseresultat förbättrades betydligt jämfört med Q1/2009 Atriakoncernen: Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 305,9 310, ,0 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 Rörelsevinst, % 0,3-0,1 2,1 Resultat före skatter -1,8-5,5 16,5 Resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 Rapport Q1/2010 Atriakoncernens omsättning Q1/2010 var något lägre än under motsvarande period i fjol. Faktorer som drog ned omsättningen var främst avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten (Lätta Måltider) i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött i Sverige. I Finland låg omsättningen nästan på fjolårsnivå trots effekterna av den ekonomiska recessionen. För Rysslands del ökade omsättningen från i fjol till följd av en starkare rubelkurs. I lokal valuta låg Atria Rysslands omsättning kvar på fjolårsnivå. Koncernens rörelsevinst uppgick till 1,0 miljoner euro (-0,4 miljoner euro). Atria Finlands rörelsevinst på 4,9 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) och Atria Scandinavias rörelsevinst, exkl. poster av engångskaraktär, på 2,6 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) är på en tillfredsställande nivå med tanke på att lönsamheten försvagades av den för Q1-perioden typiskt lägre försäljningsvolymen. Även högre energikostnader och fallande försäljningspriser pressade Q1/2010-resultatet i Finland. I Atria Scandinavias resultat ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett effektiviseringsprogram samt fattade beslut om att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör och att Årstaanläggningen i Stockholm läggs ned. Atria Rysslands resultatutveckling var planenlig, och rörelseresultatet -2,3 miljoner euro för Q1/2010 blev klart bättre än fjolårets justerade rörelseresultat, exkl. kostnader av engångskaraktär, på -4,3 miljoner euro. Atria Baltikum gjorde ett svagt resultat under första kvartalet. Koncernens nettoskuld ökade med 22,9 miljoner euro under Q1-perioden, vilket delvis berodde på att svenska kronan och ryska rubeln stärktes mot euron.

3 Atria Finland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 179,1 181,9 781,9 Rörelsevinst 4,9 7,1 42,9 Rörelsevinst, % 2,7 3,9 5,5 Atria Finlands omsättning under Q1-perioden låg nästan på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Som en effekt av den ekonomiska recessionen sjönk köttkonsumtionen och produktionen ytterligare i början av året (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto, januari-februari 2010). Atria har haft en tillfredsställande omsättningsutveckling med tanke på det stagnerande marknadsläget. Första kvartalet var rörelsevinsten lägre än under motsvarande period i fjol. Rörelsevinsten minskade till följd av högre energikostnader och de löneförhöjningar som genomfördes under förra året. Dessutom påverkades resultatutvecklingen av fallande försäljningspriser. Jämfört med Q1/2009-perioden har konsumentpriserna på kött och köttprodukter i snitt sjunkit med 10 procent. (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto 2/2010). Minskad efterfrågan och fallande producentpriser har lett till en minskning av den totala köttproduktionen. I svinslakten var volymen ca 10 procent mindre än under motsvarande period i fjol. Anpassningen av Atrias fjäderfäproduktion till EU:s direktiv om färskt kött har lyckats väl. Lagernivåerna är i balans med försäljningen. Arbetskonfliktåtgärder inleddes inom den finska livsmedelsbranschen i april och kommer att påverka betydligt Atria Finlands försäljning och resultat under andra kvartalet om arbetskonflikten drar ut på tiden.

4 Atria Scandinavia Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 95,0 98,8 405,2 Rörelsevinst 0,6 1,2 10,0 Rörelsevinst, % 0,6 1,2 2,5 Atria Scandinavias omsättning sjönk med 3,8 %, vilket beror på avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött. I rörelsevinsten för Q1/2010 ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Rörelsevinsten exkl. kostnader av engångskaraktär uppgick till 2,6 miljoner euro (1,2 miljoner euro). Den goda resultatutvecklingen kan förklaras med högre marginaler, som främst är en följd av den starkare svenska kronan och den effekt detta har på priserna för importerade råvaror. Dessutom har de effektiviseringsprogram som startades i fjol och en bättre struktur inom försäljningen bidragit till resultatförbättringen. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett nytt effektiviseringsprogram och företaget fokuserar på tillverkning av produkter med högre förädlingsvärde. Atria Scandinavia kommer att upphöra med tillverkningen av konsumentförpackat kött och lägga ned produktionsanläggningen i Årsta i Stockholm. Den förlustbringande verksamheten avvecklas och fabriken stängs före utgången av oktober. Omstruktureringen berör totalt 49 anställda vid Årstafabriken. Genom att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör minskar Atria Scandinavias årsomsättning med ca 45 miljoner euro, medan rörelseresultatet förbättras med ca 0,5 miljoner euro per år. Avvecklingen av Årstafabriken medför kostnader av engångskaraktär på högst 5 miljoner euro för år 2010, varav 2 miljoner kostnadsförs i perioden Q1/2010. Av dessa kostnader har ca 1,5 miljoner euro en kassaflödeseffekt. Atria Scandinavia fokuserar framöver på sin kärnverksamhet, dvs. tillverkning av matkorv, smörgåspålägg, färdigmat och delikatessprodukter. Mätt i volym var marknadsandelarna för pålägg och matkorv inom detaljhandeln stabila under översiktsperioden. Marknaden för Food Service-produkter har minskat. I Sverige var tillväxten på totalmarknaden fortfarande långsam.

5 Atria Ryssland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 28,9 26,5 113,0 Rörelsevinst -2,3-7,0-9,8 Rörelsevinst, % -8,0-26,4-8,7 Under översiktsperioden ökade Atria Rysslands omsättning med 9,1 % jämfört med i fjol, vilket berodde på att rubelns kurs stärktes mot euron. I lokal valuta låg omsättningen på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Totalmarknaden började gå ned i fjol i och med fallet i köttproduktgrupperna inom den ryska detaljhandeln. I dessa produktgrupper föll volymerna under 2009 med ca tio procent i både S:t Petersburg och Moskva. I början av 2010 har nedgången fortsatt med ytterligare ca 10 procent (Källa: Business Analytica ). Atrias marknadsandel inom detaljhandeln i S:t Petersburgsregionen låg kvar på en god nivå i januari-februari 2010, ca 20 procent. I Moskva var marknadsandelen ca 2 % (Källa: Business Analytica ). Satsningarna på marknadsföring och försäljning av Campomos-produkterna har fortsatt planenligt sedan de sattes igång i fjol. Atria kommer att lansera återförslutningsbara Campomos-påläggsförpackningar i Moskva under Q2/2010. Rörelseresultatet för översiktsperioden hamnade på -2,3 miljoner euro (-4,3 miljoner euro exkl. kostnader av engångskaraktär) till följd av små försäljningsvolymer för Campomos-produkterna och marknadsföringssatsningarna på varumärket Campomos samt kostnader i anslutning till driftstarten av fabriken i Gorelovo. Det finns inget större tryck på höjningar av råvarupriserna om rubeln håller sig stabil. Dessutom satsar Atria Ryssland kraftigt på att utveckla primärproduktionen. Atria har tillsammans med danska samarbetspartner startat ett betydande projekt i Ryssland för att trygga tillgången på lokalt svinkött. Atria Abp har undertecknat ett delägaravtal om produktion av svinkött i Ryssland med danska Dan Invest A/S. Atria har en andel på 26 procent av det ryska bolaget OOO Dan Invest, som äger två svingårdar: en i Krasnodar och en i Tambov. Produktionen vid gårdarna kommer igång under åren och den årliga produktionsvolymen beräknas uppgå till slaktsvin senast år Projektets värde är ca 40 miljoner euro. Atria investerar ca tre miljoner euro i projektet och ytterligare två miljoner euro när en viss produktionsvolym har uppnåtts. För att säkra tillgången på lokalt producerat svinkött har Atria även undertecknat ett leveransavtal med OOO Dan Invest. Alla avtal som gäller projektet har undertecknats i mars Atrias nya produktionsanläggning i Gorelovo invigdes den 20 april Den kommersiella försäljningen av produkter börjar i maj Anläggningen är Rysslands modernaste köttproduktfabrik och bidrar till att stärka Atria Rysslands konkurrenskraft. Efter öppnandet av den nya fabriken kan synergierna mellan Atria Rysslands fabriker i S:t Petersburg och Moskva utnyttjas effektivare. De fasta kostnaderna för den nya fabriken uppgår till ca 4 miljoner euro per år. Dessutom medför driftsättningen av den nya anläggningen en del extra kostnader. Atria Rysslands rörelseresultat för helåret förutspås inte hamna på plus ännu 2010.

6 Atria Baltikum Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 7,6 8,8 37,5 Rörelsevinst -1,2-1,0-12,6 Rörelsevinst, % -15,8-11,4-33,6 Atrias omsättning i Estland blev något lägre än omsättningen under motsvarande period i fjol. Omsättningsutvecklingen pressades av den fallande totala efterfrågan i Estland som föll ytterligare i början av året. Enligt bedömningarna kommer nedgången på totalmarknaden i Estland att vika under början av året och köpkraften inom dagligvaruhandeln att återhämta sig under slutet av året. Resultatet för verksamheterna i Estland är otillfredsställande. Minusresultatet beror på svag försäljningsutveckling och kostnader i samband med effektiviseringsprogram. När det gäller konsumentförpackat kött har marknadsandelen stärkts kraftigt, medan marknadsdelar tappats inom köttprodukter (Källa: AC Nielsen). I januari 2010 meddelade Atria att bolaget startar ett effektiviseringsprogram i Estland som ska ge kostnadsbesparingar på cirka en miljon euro per år. För att uppnå besparingarna stänger Atria sin fabrik i Ahja och produktionen koncentreras till fabrikerna i Valga och Vastse-Kuuste. Vid Ahjafabriken sägs ca 40 arbetstagare upp. Åtgärderna för att koncentrera produktionen slutförs under maj månad. En nedskrivning av anläggningstillgångar med 0,8 miljoner euro i samband med nedläggningen av Ahjafabriken kostnadsfördes i Q4/2009-perioden. Ett nytt effektiviseringsprogram som gäller hela affärsprocessen har startats i Estland. Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten i alla funktioner. Rauno Väisänen utnämndes till ny verkställande direktör för Atria Estland fr.o.m Händelser efter översiktsperioden Atria Rysslands nya fabrik i Gorelovo invigdes den 20 april Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 15,9 miljoner euro (8,6 milj. euro). Merparten av dessa gällde färdigställandet av den nya produktionsanläggningen i Gorelovo. Personal Under översiktsperioden hade koncernen i genomsnitt anställda (6 532). Personal per affärsområde: Atria Finland (2 181) Atria Scandinavia (1 635) Atria Ryssland (2 088) Atria Baltikum 475 (628)

7 Atria Abp:s förvaltning Atria Abp:s styrelse: styrelseordförande Martti Selin, vice styrelseordförande Timo Komulainen, styrelseledamöter Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula och Matti Tikkakoski. Finansiering Koncernens finansiella ställning är alltjämt stark. De outnyttjade bindande kreditlimiterna uppgick till 147 miljoner euro per Risker i affärsverksamheten på kort sikt I de kortsiktiga riskerna i Atriakoncernens affärsverksamhet har det inte skett några väsentliga förändringar jämfört med redogörelsen i bokslutet för år Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kan störa leveranserna av försommarens säsongsprodukter och försäljningsutvecklingen för deras del om arbetskonflikten drar ut på tiden. Framtidsutsikter Marknadsläget bedöms vara utmanande också under Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kommer att påverka Atrias försäljning och resultat under andra kvartalet. Dessutom innebär bolagets beslut att upphöra med tillverkning av konsumentförpackat kött i Sverige en minskning av omsättningen under andra halvåret. På grund av dessa faktorer väntas koncernens omsättning 2010 stanna på samma nivå som Rörelsevinsten förutspås öka Styrelsens gällande emissionsfullmakter Bolagsstämman beslutade den 29 april 2009 att ge styrelsen fullmakt att besluta om emission och/eller utgivning av optionsrätter eller andra i aktiebolagslagens 10 kap. 1 avsedda särskilda rättigheter till aktier gällande maximalt nya eller av bolaget eventuellt innehavda A-aktier i en eller flera poster. Fullmakten upphäver samtliga gällande fullmakter för aktieemissioner inklusive fullmakter för fondförhöjningar och gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till Anskaffning och överlåtelse av egna aktier samt gällande fullmakter Bolagsstämman den 29 april 2009 gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv av A-aktier i bolaget med medel som ingår i bolagets eget fria kapital. Maximiantalet A-aktier som får förvärvas uppgår till 10 procent av bolagets alla aktier. Fullmakten gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till År 2008 beslutade Atria Abp:s styrelse att förvärva högst egna A-aktier med stöd av en fullmakt som bolagsstämman gav den 29 april Aktierna ska i enlighet med fullmakten användas som vederlag vid företagsköp eller andra arrangemang som ingår i affärsverksamheten, för att finansiera investeringar, som en del av incitamentsystemet, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller för att hållas inom bolaget eller på annat sätt överlåtas eller makuleras. Aktieköpen inleddes den 29 augusti 2008 och avslutades den 3 februari Per innehade Atria Abp egna aktier.

8 Nyckeltal Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Eget kapital/ aktie, EUR 15,60 14,86 15,39 Räntebärande skulder 430,2 453,8 425,8 Soliditet, % 40,2 39,1 39,7 Skuldsättningsgrad, % 97,1 107,6 97,5 Nettoskuldsättningsgrad, % 93,3 103,2 89,4 Bruttoinvesteringar till anläggningstillgångar 15,9 8,6 33,0 % av oms 5,2 2,8 2,5 Antal anställda i genomsnitt Principer för upprättandet av delårsrapporten Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapportering. Vid upprättandet av delårsrapporten har Atria tillämpat samma principer som vid upprättandet av bokslutet för år 2009, men emellertid så att koncernen fr.o.m har börjat tillämpa de nya och reviderade IASB-standarder som nämndes i principerna för upprättandet av bokslutet år Dessa har inte någon väsentlig inverkan på siffrorna som redovisas för översiktsperioden. Principerna för kalkylering av nyckeltalen är oförändrade liksom formlerna, vilka framgår av bokslutet för år Uppgifterna i delårsrapporten är oreviderade.

9 ATRIA ABP KONCERNENS BALANSRÄKNING Tillgångar Milj. euro Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 482,2 479,5 469,1 Goodwill 165,0 150,4 157,8 Övriga immateriella tillgångar 72,6 69,0 70,0 Andelar i joint venture- och intresseföretag 10,1 6,3 7,4 Övriga finansiella tillgångar 2,3 2,3 2,3 Lån och övriga fordringar 20,7 15,1 14,5 Uppskjutna skatteskulder 7,5 4,8 6,7 Totalt 760,4 727,4 727,8 Omsättningstillgångar Varor i lager 108,9 114,9 115,6 Kundfordringar och övriga fordringar 207,2 207,8 212,6 Kassa och bank 16,8 18,9 35,3 Totalt 332,9 341,6 363,5 Långfristiga tillgångar under försäljning 10,2 11,1 10,0 Tillgångar sammanlagt 1 103, , ,3 Eget kapital och skulder Milj. euro Eget kapital 443,0 421,6 436,9 Långfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 316,6 338,1 318,9 Uppskjutna skatteskulder 42,3 41,6 41,2 Övriga räntefria skulder 1,8 0,5 1,3 Totalt 360,7 380,2 361,4 Kortfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 113,6 115,6 106,9 Leverantörsskulder och övriga skulder 186,2 162,7 196,1 Totalt 299,8 278,3 303,0 Skulder sammanlagt 660,5 658,5 664,4 Eget kapital och skulder sammanlagt 1 103, , ,3

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning 305,9 310, ,0 Kostnader för sålda varor -271,8-279, ,0 Bruttoresultat 34,1 31,7 165,0 * av omsättningen % 11,1 10,2 12,5 Kostnader för försäljning och marknadsföring -18,6-17,1-77,7 Administrationskostnader -12,3-13,9-47,7 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,0 4,6 Övriga rörelsekostnader -3,0-2,1-16,7 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 * av omsättningen % 0,3-0,1 2,1 Finansiella intäkter och kostnader -3,4-5,3-12,4 Andel av intresseföretagens resultat 0,6 0,2 1,4 Vinst före skatt -1,8-5,5 16,5 * av omsättningen % -0,6-1,8 1,3 Inkomstskatt 1,5-9,1 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 * av omsättningen % -0,6-1,3 0,6 Fördelning av räkenskapsperiodens resultat: Moderbolagets aktieägare -2,0-4,1 7,0 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt -1,8-4,0 7,4 Resultat per aktie fore utspädning, euro -0,07-0,14 0,25 Resultat efter utspädning resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 KONCERNENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 Periodens övriga totalresultat efter skatter: Kassaflödessäkring -0,6-1,4 Net investmentssäkring -0,3 Omräkningsdifferenser 8,5-8,8 2,5 Redovisade nettointäkter sammanlagt 6,1-12,8 8,2 Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare 5,9-12,9 7,8 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt 6,1-12,8 8,2

11 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Milj. euro Kapital som tillhör moderbolagets ägare Mino Eget ri katets pital Aktie- Över- Öv Fond Egna Omräk- Balan- To- int total ka kurs- riga för aktier nings- serade talt res pital fond reser fritt diff. vinst- sen ver eget medel kapital Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,3-0,5-33,4 170,5 433,5 1,4 434,9 Periodens totalresultat -8,8-4,1-12,9 0,1-12,8 Aktiebaserade betalning 0,2 0,2 0,2 Förvär av egna aktier -0,7-0,7-0,7 Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,5-1,2-42,3 166,4 420,1 1,5 421,6 Eget kapital ,1 138,5-1,7 110,6-1,3-31,0 171,9 435,1 1,8 436,9 Periodens totalresultat -0,6 8,5-2,0 5,9 0,2 6,1 Eget kapital ,1 138,5-2,3 110,6-1,3-22,5 169,9 441,0 2,0 443,0 KONCERNENS KASSAFLÖDE Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Affärsverksamhetens kassaflöde Kassaflöde i affärsrörelsen 2,7-8,7 92,7 Finansiella poster och skatter -6,8-7,0-31,0 Affärsverksamhetens kassaflöde -4,1-15,7 61,7 Investeringarnas kassaflöde Materiella och immateriella tillgångar -12,4-8,5-32,3 Placeringar -1,2-1,7-1,8 Investeringarnas kassaflöde -13,6-10,2-34,1 Finansierings kassaflöde Upptagna lån 2,7 27,3 41,8 Betalningar på lån -3,5-19,0-64,8 Betald utdelning -5,7 Förvärv av egna aktier -0,7-0,7 Finansierings kassaflöde -0,8 7,6-29,4 Förändring i likvida medel -18,5-18,3-1,8

12 OPERATIVA SEGMENT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning Finland 179,1 181,9 781,9 Scandinavia 95,0 98,8 405,2 Ryssland 28,9 26,5 113,0 Baltikum 7,6 8,8 37,5 Elimineringar -4,7-5,3-21,6 Totalt 305,9 310, ,0 Rörelsevinst Finland 4,9 7,1 42,9 Scandinavia 0,6 1,2 10,0 Ryssland -2,3-7,0-9,8 Baltikum -1,2-1,0-12,6 Oallokerade -1,0-0,7-3,0 Totalt 1,0-0,4 27,5 ROCE * Finland 9,9 % 8,9 % 10,2 % Scandinavia 3,7 % 3,7 % 4,0 % Ryssland -3,5 % -9,1 % -6,9 % Baltikum -28,5 % -8,2 % -26,5 % Group 3,3 % 3,6 % 3,1 % * Avkastning pä sysselsatt kapital (ROCE) % = Rörelsevinst (12 mån rullande) / sysselsatt kapital (12 mån rullande, genomsnitt)*100 Investeringar Finland 2,2 2,9 14,2 Scandinavia 1,8 1,2 5,3 Ryssland 11,8 3,9 11,9 Baltikum 0,1 0,6 1,6 Totalt 15,9 8,6 33,0 Avskrivningar Finland 7,3 7,5 29,7 Scandinavia 2,9 2,6 12,0 Ryssland 1,7 1,6 6,4 Baltikum 0,8 0,8 10,5 Totalt 12,7 12,5 58,6

13 ANSVAR Milj. euro Skulder för vilka inteckningar eller andra säkerheter har ställts som pant Krediter från finansieringsinstitut 5,5 8,0 6,0 Pensionslån 4,5 3,9 4,2 Totalt 10,0 11,9 10,2 Inteckningar och andra säkerheter som ställts som generell säkerhet Fastighetsinteckningar 6,7 6,7 6,7 Företagsinteckningar 1,2 4,6 3,1 Totalt 7,9 11,3 9,8 Ansvarsförbindelser som inte ingår i balansräkningen Borgen 0,8 12,9 0,8 ATRIA ABP Styrelsen Mer information lämnas av verkställande direktör Matti Tikkakoski, tfn DISTRIBUTION Nasdaq OMX Helsinki Oy De viktigaste massmedierna Delårsrapporten postas på begäran och finns också på vår webbplats

14

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer