Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande 28.4.2010"

Transkript

1 Q1 Delårsrapport Atria Abp Börs- och pressmeddelande

2 ATRIA ABP:S DELÅRSRAPPORT ATRIAKONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRADES - koncernens omsättning minskade med 1,5 % och rörelseresultatet förbättrades med 1,4 miljoner euro jämfört med Q1/ att omsättningen minskade berodde främst på nedläggning av vissa verksamheter i Atria Scandinavia - i koncernens rörelsevinst ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro (2,7 miljoner euro) i samband med avvecklingen av en produktionsanläggning i Sverige (Årsta) - Atria Rysslands rörelseresultat förbättrades betydligt jämfört med Q1/2009 Atriakoncernen: Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 305,9 310, ,0 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 Rörelsevinst, % 0,3-0,1 2,1 Resultat före skatter -1,8-5,5 16,5 Resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 Rapport Q1/2010 Atriakoncernens omsättning Q1/2010 var något lägre än under motsvarande period i fjol. Faktorer som drog ned omsättningen var främst avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten (Lätta Måltider) i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött i Sverige. I Finland låg omsättningen nästan på fjolårsnivå trots effekterna av den ekonomiska recessionen. För Rysslands del ökade omsättningen från i fjol till följd av en starkare rubelkurs. I lokal valuta låg Atria Rysslands omsättning kvar på fjolårsnivå. Koncernens rörelsevinst uppgick till 1,0 miljoner euro (-0,4 miljoner euro). Atria Finlands rörelsevinst på 4,9 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) och Atria Scandinavias rörelsevinst, exkl. poster av engångskaraktär, på 2,6 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) är på en tillfredsställande nivå med tanke på att lönsamheten försvagades av den för Q1-perioden typiskt lägre försäljningsvolymen. Även högre energikostnader och fallande försäljningspriser pressade Q1/2010-resultatet i Finland. I Atria Scandinavias resultat ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett effektiviseringsprogram samt fattade beslut om att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör och att Årstaanläggningen i Stockholm läggs ned. Atria Rysslands resultatutveckling var planenlig, och rörelseresultatet -2,3 miljoner euro för Q1/2010 blev klart bättre än fjolårets justerade rörelseresultat, exkl. kostnader av engångskaraktär, på -4,3 miljoner euro. Atria Baltikum gjorde ett svagt resultat under första kvartalet. Koncernens nettoskuld ökade med 22,9 miljoner euro under Q1-perioden, vilket delvis berodde på att svenska kronan och ryska rubeln stärktes mot euron.

3 Atria Finland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 179,1 181,9 781,9 Rörelsevinst 4,9 7,1 42,9 Rörelsevinst, % 2,7 3,9 5,5 Atria Finlands omsättning under Q1-perioden låg nästan på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Som en effekt av den ekonomiska recessionen sjönk köttkonsumtionen och produktionen ytterligare i början av året (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto, januari-februari 2010). Atria har haft en tillfredsställande omsättningsutveckling med tanke på det stagnerande marknadsläget. Första kvartalet var rörelsevinsten lägre än under motsvarande period i fjol. Rörelsevinsten minskade till följd av högre energikostnader och de löneförhöjningar som genomfördes under förra året. Dessutom påverkades resultatutvecklingen av fallande försäljningspriser. Jämfört med Q1/2009-perioden har konsumentpriserna på kött och köttprodukter i snitt sjunkit med 10 procent. (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto 2/2010). Minskad efterfrågan och fallande producentpriser har lett till en minskning av den totala köttproduktionen. I svinslakten var volymen ca 10 procent mindre än under motsvarande period i fjol. Anpassningen av Atrias fjäderfäproduktion till EU:s direktiv om färskt kött har lyckats väl. Lagernivåerna är i balans med försäljningen. Arbetskonfliktåtgärder inleddes inom den finska livsmedelsbranschen i april och kommer att påverka betydligt Atria Finlands försäljning och resultat under andra kvartalet om arbetskonflikten drar ut på tiden.

4 Atria Scandinavia Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 95,0 98,8 405,2 Rörelsevinst 0,6 1,2 10,0 Rörelsevinst, % 0,6 1,2 2,5 Atria Scandinavias omsättning sjönk med 3,8 %, vilket beror på avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött. I rörelsevinsten för Q1/2010 ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Rörelsevinsten exkl. kostnader av engångskaraktär uppgick till 2,6 miljoner euro (1,2 miljoner euro). Den goda resultatutvecklingen kan förklaras med högre marginaler, som främst är en följd av den starkare svenska kronan och den effekt detta har på priserna för importerade råvaror. Dessutom har de effektiviseringsprogram som startades i fjol och en bättre struktur inom försäljningen bidragit till resultatförbättringen. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett nytt effektiviseringsprogram och företaget fokuserar på tillverkning av produkter med högre förädlingsvärde. Atria Scandinavia kommer att upphöra med tillverkningen av konsumentförpackat kött och lägga ned produktionsanläggningen i Årsta i Stockholm. Den förlustbringande verksamheten avvecklas och fabriken stängs före utgången av oktober. Omstruktureringen berör totalt 49 anställda vid Årstafabriken. Genom att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör minskar Atria Scandinavias årsomsättning med ca 45 miljoner euro, medan rörelseresultatet förbättras med ca 0,5 miljoner euro per år. Avvecklingen av Årstafabriken medför kostnader av engångskaraktär på högst 5 miljoner euro för år 2010, varav 2 miljoner kostnadsförs i perioden Q1/2010. Av dessa kostnader har ca 1,5 miljoner euro en kassaflödeseffekt. Atria Scandinavia fokuserar framöver på sin kärnverksamhet, dvs. tillverkning av matkorv, smörgåspålägg, färdigmat och delikatessprodukter. Mätt i volym var marknadsandelarna för pålägg och matkorv inom detaljhandeln stabila under översiktsperioden. Marknaden för Food Service-produkter har minskat. I Sverige var tillväxten på totalmarknaden fortfarande långsam.

5 Atria Ryssland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 28,9 26,5 113,0 Rörelsevinst -2,3-7,0-9,8 Rörelsevinst, % -8,0-26,4-8,7 Under översiktsperioden ökade Atria Rysslands omsättning med 9,1 % jämfört med i fjol, vilket berodde på att rubelns kurs stärktes mot euron. I lokal valuta låg omsättningen på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Totalmarknaden började gå ned i fjol i och med fallet i köttproduktgrupperna inom den ryska detaljhandeln. I dessa produktgrupper föll volymerna under 2009 med ca tio procent i både S:t Petersburg och Moskva. I början av 2010 har nedgången fortsatt med ytterligare ca 10 procent (Källa: Business Analytica ). Atrias marknadsandel inom detaljhandeln i S:t Petersburgsregionen låg kvar på en god nivå i januari-februari 2010, ca 20 procent. I Moskva var marknadsandelen ca 2 % (Källa: Business Analytica ). Satsningarna på marknadsföring och försäljning av Campomos-produkterna har fortsatt planenligt sedan de sattes igång i fjol. Atria kommer att lansera återförslutningsbara Campomos-påläggsförpackningar i Moskva under Q2/2010. Rörelseresultatet för översiktsperioden hamnade på -2,3 miljoner euro (-4,3 miljoner euro exkl. kostnader av engångskaraktär) till följd av små försäljningsvolymer för Campomos-produkterna och marknadsföringssatsningarna på varumärket Campomos samt kostnader i anslutning till driftstarten av fabriken i Gorelovo. Det finns inget större tryck på höjningar av råvarupriserna om rubeln håller sig stabil. Dessutom satsar Atria Ryssland kraftigt på att utveckla primärproduktionen. Atria har tillsammans med danska samarbetspartner startat ett betydande projekt i Ryssland för att trygga tillgången på lokalt svinkött. Atria Abp har undertecknat ett delägaravtal om produktion av svinkött i Ryssland med danska Dan Invest A/S. Atria har en andel på 26 procent av det ryska bolaget OOO Dan Invest, som äger två svingårdar: en i Krasnodar och en i Tambov. Produktionen vid gårdarna kommer igång under åren och den årliga produktionsvolymen beräknas uppgå till slaktsvin senast år Projektets värde är ca 40 miljoner euro. Atria investerar ca tre miljoner euro i projektet och ytterligare två miljoner euro när en viss produktionsvolym har uppnåtts. För att säkra tillgången på lokalt producerat svinkött har Atria även undertecknat ett leveransavtal med OOO Dan Invest. Alla avtal som gäller projektet har undertecknats i mars Atrias nya produktionsanläggning i Gorelovo invigdes den 20 april Den kommersiella försäljningen av produkter börjar i maj Anläggningen är Rysslands modernaste köttproduktfabrik och bidrar till att stärka Atria Rysslands konkurrenskraft. Efter öppnandet av den nya fabriken kan synergierna mellan Atria Rysslands fabriker i S:t Petersburg och Moskva utnyttjas effektivare. De fasta kostnaderna för den nya fabriken uppgår till ca 4 miljoner euro per år. Dessutom medför driftsättningen av den nya anläggningen en del extra kostnader. Atria Rysslands rörelseresultat för helåret förutspås inte hamna på plus ännu 2010.

6 Atria Baltikum Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 7,6 8,8 37,5 Rörelsevinst -1,2-1,0-12,6 Rörelsevinst, % -15,8-11,4-33,6 Atrias omsättning i Estland blev något lägre än omsättningen under motsvarande period i fjol. Omsättningsutvecklingen pressades av den fallande totala efterfrågan i Estland som föll ytterligare i början av året. Enligt bedömningarna kommer nedgången på totalmarknaden i Estland att vika under början av året och köpkraften inom dagligvaruhandeln att återhämta sig under slutet av året. Resultatet för verksamheterna i Estland är otillfredsställande. Minusresultatet beror på svag försäljningsutveckling och kostnader i samband med effektiviseringsprogram. När det gäller konsumentförpackat kött har marknadsandelen stärkts kraftigt, medan marknadsdelar tappats inom köttprodukter (Källa: AC Nielsen). I januari 2010 meddelade Atria att bolaget startar ett effektiviseringsprogram i Estland som ska ge kostnadsbesparingar på cirka en miljon euro per år. För att uppnå besparingarna stänger Atria sin fabrik i Ahja och produktionen koncentreras till fabrikerna i Valga och Vastse-Kuuste. Vid Ahjafabriken sägs ca 40 arbetstagare upp. Åtgärderna för att koncentrera produktionen slutförs under maj månad. En nedskrivning av anläggningstillgångar med 0,8 miljoner euro i samband med nedläggningen av Ahjafabriken kostnadsfördes i Q4/2009-perioden. Ett nytt effektiviseringsprogram som gäller hela affärsprocessen har startats i Estland. Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten i alla funktioner. Rauno Väisänen utnämndes till ny verkställande direktör för Atria Estland fr.o.m Händelser efter översiktsperioden Atria Rysslands nya fabrik i Gorelovo invigdes den 20 april Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 15,9 miljoner euro (8,6 milj. euro). Merparten av dessa gällde färdigställandet av den nya produktionsanläggningen i Gorelovo. Personal Under översiktsperioden hade koncernen i genomsnitt anställda (6 532). Personal per affärsområde: Atria Finland (2 181) Atria Scandinavia (1 635) Atria Ryssland (2 088) Atria Baltikum 475 (628)

7 Atria Abp:s förvaltning Atria Abp:s styrelse: styrelseordförande Martti Selin, vice styrelseordförande Timo Komulainen, styrelseledamöter Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula och Matti Tikkakoski. Finansiering Koncernens finansiella ställning är alltjämt stark. De outnyttjade bindande kreditlimiterna uppgick till 147 miljoner euro per Risker i affärsverksamheten på kort sikt I de kortsiktiga riskerna i Atriakoncernens affärsverksamhet har det inte skett några väsentliga förändringar jämfört med redogörelsen i bokslutet för år Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kan störa leveranserna av försommarens säsongsprodukter och försäljningsutvecklingen för deras del om arbetskonflikten drar ut på tiden. Framtidsutsikter Marknadsläget bedöms vara utmanande också under Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kommer att påverka Atrias försäljning och resultat under andra kvartalet. Dessutom innebär bolagets beslut att upphöra med tillverkning av konsumentförpackat kött i Sverige en minskning av omsättningen under andra halvåret. På grund av dessa faktorer väntas koncernens omsättning 2010 stanna på samma nivå som Rörelsevinsten förutspås öka Styrelsens gällande emissionsfullmakter Bolagsstämman beslutade den 29 april 2009 att ge styrelsen fullmakt att besluta om emission och/eller utgivning av optionsrätter eller andra i aktiebolagslagens 10 kap. 1 avsedda särskilda rättigheter till aktier gällande maximalt nya eller av bolaget eventuellt innehavda A-aktier i en eller flera poster. Fullmakten upphäver samtliga gällande fullmakter för aktieemissioner inklusive fullmakter för fondförhöjningar och gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till Anskaffning och överlåtelse av egna aktier samt gällande fullmakter Bolagsstämman den 29 april 2009 gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv av A-aktier i bolaget med medel som ingår i bolagets eget fria kapital. Maximiantalet A-aktier som får förvärvas uppgår till 10 procent av bolagets alla aktier. Fullmakten gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till År 2008 beslutade Atria Abp:s styrelse att förvärva högst egna A-aktier med stöd av en fullmakt som bolagsstämman gav den 29 april Aktierna ska i enlighet med fullmakten användas som vederlag vid företagsköp eller andra arrangemang som ingår i affärsverksamheten, för att finansiera investeringar, som en del av incitamentsystemet, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller för att hållas inom bolaget eller på annat sätt överlåtas eller makuleras. Aktieköpen inleddes den 29 augusti 2008 och avslutades den 3 februari Per innehade Atria Abp egna aktier.

8 Nyckeltal Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Eget kapital/ aktie, EUR 15,60 14,86 15,39 Räntebärande skulder 430,2 453,8 425,8 Soliditet, % 40,2 39,1 39,7 Skuldsättningsgrad, % 97,1 107,6 97,5 Nettoskuldsättningsgrad, % 93,3 103,2 89,4 Bruttoinvesteringar till anläggningstillgångar 15,9 8,6 33,0 % av oms 5,2 2,8 2,5 Antal anställda i genomsnitt Principer för upprättandet av delårsrapporten Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapportering. Vid upprättandet av delårsrapporten har Atria tillämpat samma principer som vid upprättandet av bokslutet för år 2009, men emellertid så att koncernen fr.o.m har börjat tillämpa de nya och reviderade IASB-standarder som nämndes i principerna för upprättandet av bokslutet år Dessa har inte någon väsentlig inverkan på siffrorna som redovisas för översiktsperioden. Principerna för kalkylering av nyckeltalen är oförändrade liksom formlerna, vilka framgår av bokslutet för år Uppgifterna i delårsrapporten är oreviderade.

9 ATRIA ABP KONCERNENS BALANSRÄKNING Tillgångar Milj. euro Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 482,2 479,5 469,1 Goodwill 165,0 150,4 157,8 Övriga immateriella tillgångar 72,6 69,0 70,0 Andelar i joint venture- och intresseföretag 10,1 6,3 7,4 Övriga finansiella tillgångar 2,3 2,3 2,3 Lån och övriga fordringar 20,7 15,1 14,5 Uppskjutna skatteskulder 7,5 4,8 6,7 Totalt 760,4 727,4 727,8 Omsättningstillgångar Varor i lager 108,9 114,9 115,6 Kundfordringar och övriga fordringar 207,2 207,8 212,6 Kassa och bank 16,8 18,9 35,3 Totalt 332,9 341,6 363,5 Långfristiga tillgångar under försäljning 10,2 11,1 10,0 Tillgångar sammanlagt 1 103, , ,3 Eget kapital och skulder Milj. euro Eget kapital 443,0 421,6 436,9 Långfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 316,6 338,1 318,9 Uppskjutna skatteskulder 42,3 41,6 41,2 Övriga räntefria skulder 1,8 0,5 1,3 Totalt 360,7 380,2 361,4 Kortfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 113,6 115,6 106,9 Leverantörsskulder och övriga skulder 186,2 162,7 196,1 Totalt 299,8 278,3 303,0 Skulder sammanlagt 660,5 658,5 664,4 Eget kapital och skulder sammanlagt 1 103, , ,3

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning 305,9 310, ,0 Kostnader för sålda varor -271,8-279, ,0 Bruttoresultat 34,1 31,7 165,0 * av omsättningen % 11,1 10,2 12,5 Kostnader för försäljning och marknadsföring -18,6-17,1-77,7 Administrationskostnader -12,3-13,9-47,7 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,0 4,6 Övriga rörelsekostnader -3,0-2,1-16,7 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 * av omsättningen % 0,3-0,1 2,1 Finansiella intäkter och kostnader -3,4-5,3-12,4 Andel av intresseföretagens resultat 0,6 0,2 1,4 Vinst före skatt -1,8-5,5 16,5 * av omsättningen % -0,6-1,8 1,3 Inkomstskatt 1,5-9,1 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 * av omsättningen % -0,6-1,3 0,6 Fördelning av räkenskapsperiodens resultat: Moderbolagets aktieägare -2,0-4,1 7,0 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt -1,8-4,0 7,4 Resultat per aktie fore utspädning, euro -0,07-0,14 0,25 Resultat efter utspädning resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 KONCERNENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 Periodens övriga totalresultat efter skatter: Kassaflödessäkring -0,6-1,4 Net investmentssäkring -0,3 Omräkningsdifferenser 8,5-8,8 2,5 Redovisade nettointäkter sammanlagt 6,1-12,8 8,2 Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare 5,9-12,9 7,8 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt 6,1-12,8 8,2

11 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Milj. euro Kapital som tillhör moderbolagets ägare Mino Eget ri katets pital Aktie- Över- Öv Fond Egna Omräk- Balan- To- int total ka kurs- riga för aktier nings- serade talt res pital fond reser fritt diff. vinst- sen ver eget medel kapital Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,3-0,5-33,4 170,5 433,5 1,4 434,9 Periodens totalresultat -8,8-4,1-12,9 0,1-12,8 Aktiebaserade betalning 0,2 0,2 0,2 Förvär av egna aktier -0,7-0,7-0,7 Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,5-1,2-42,3 166,4 420,1 1,5 421,6 Eget kapital ,1 138,5-1,7 110,6-1,3-31,0 171,9 435,1 1,8 436,9 Periodens totalresultat -0,6 8,5-2,0 5,9 0,2 6,1 Eget kapital ,1 138,5-2,3 110,6-1,3-22,5 169,9 441,0 2,0 443,0 KONCERNENS KASSAFLÖDE Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Affärsverksamhetens kassaflöde Kassaflöde i affärsrörelsen 2,7-8,7 92,7 Finansiella poster och skatter -6,8-7,0-31,0 Affärsverksamhetens kassaflöde -4,1-15,7 61,7 Investeringarnas kassaflöde Materiella och immateriella tillgångar -12,4-8,5-32,3 Placeringar -1,2-1,7-1,8 Investeringarnas kassaflöde -13,6-10,2-34,1 Finansierings kassaflöde Upptagna lån 2,7 27,3 41,8 Betalningar på lån -3,5-19,0-64,8 Betald utdelning -5,7 Förvärv av egna aktier -0,7-0,7 Finansierings kassaflöde -0,8 7,6-29,4 Förändring i likvida medel -18,5-18,3-1,8

12 OPERATIVA SEGMENT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning Finland 179,1 181,9 781,9 Scandinavia 95,0 98,8 405,2 Ryssland 28,9 26,5 113,0 Baltikum 7,6 8,8 37,5 Elimineringar -4,7-5,3-21,6 Totalt 305,9 310, ,0 Rörelsevinst Finland 4,9 7,1 42,9 Scandinavia 0,6 1,2 10,0 Ryssland -2,3-7,0-9,8 Baltikum -1,2-1,0-12,6 Oallokerade -1,0-0,7-3,0 Totalt 1,0-0,4 27,5 ROCE * Finland 9,9 % 8,9 % 10,2 % Scandinavia 3,7 % 3,7 % 4,0 % Ryssland -3,5 % -9,1 % -6,9 % Baltikum -28,5 % -8,2 % -26,5 % Group 3,3 % 3,6 % 3,1 % * Avkastning pä sysselsatt kapital (ROCE) % = Rörelsevinst (12 mån rullande) / sysselsatt kapital (12 mån rullande, genomsnitt)*100 Investeringar Finland 2,2 2,9 14,2 Scandinavia 1,8 1,2 5,3 Ryssland 11,8 3,9 11,9 Baltikum 0,1 0,6 1,6 Totalt 15,9 8,6 33,0 Avskrivningar Finland 7,3 7,5 29,7 Scandinavia 2,9 2,6 12,0 Ryssland 1,7 1,6 6,4 Baltikum 0,8 0,8 10,5 Totalt 12,7 12,5 58,6

13 ANSVAR Milj. euro Skulder för vilka inteckningar eller andra säkerheter har ställts som pant Krediter från finansieringsinstitut 5,5 8,0 6,0 Pensionslån 4,5 3,9 4,2 Totalt 10,0 11,9 10,2 Inteckningar och andra säkerheter som ställts som generell säkerhet Fastighetsinteckningar 6,7 6,7 6,7 Företagsinteckningar 1,2 4,6 3,1 Totalt 7,9 11,3 9,8 Ansvarsförbindelser som inte ingår i balansräkningen Borgen 0,8 12,9 0,8 ATRIA ABP Styrelsen Mer information lämnas av verkställande direktör Matti Tikkakoski, tfn DISTRIBUTION Nasdaq OMX Helsinki Oy De viktigaste massmedierna Delårsrapporten postas på begäran och finns också på vår webbplats

14

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 380 (556) mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010. Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer