Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Atria Abp. Börs- och pressmeddelande 28.4.2010"

Transkript

1 Q1 Delårsrapport Atria Abp Börs- och pressmeddelande

2 ATRIA ABP:S DELÅRSRAPPORT ATRIAKONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRADES - koncernens omsättning minskade med 1,5 % och rörelseresultatet förbättrades med 1,4 miljoner euro jämfört med Q1/ att omsättningen minskade berodde främst på nedläggning av vissa verksamheter i Atria Scandinavia - i koncernens rörelsevinst ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro (2,7 miljoner euro) i samband med avvecklingen av en produktionsanläggning i Sverige (Årsta) - Atria Rysslands rörelseresultat förbättrades betydligt jämfört med Q1/2009 Atriakoncernen: Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 305,9 310, ,0 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 Rörelsevinst, % 0,3-0,1 2,1 Resultat före skatter -1,8-5,5 16,5 Resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 Rapport Q1/2010 Atriakoncernens omsättning Q1/2010 var något lägre än under motsvarande period i fjol. Faktorer som drog ned omsättningen var främst avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten (Lätta Måltider) i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött i Sverige. I Finland låg omsättningen nästan på fjolårsnivå trots effekterna av den ekonomiska recessionen. För Rysslands del ökade omsättningen från i fjol till följd av en starkare rubelkurs. I lokal valuta låg Atria Rysslands omsättning kvar på fjolårsnivå. Koncernens rörelsevinst uppgick till 1,0 miljoner euro (-0,4 miljoner euro). Atria Finlands rörelsevinst på 4,9 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) och Atria Scandinavias rörelsevinst, exkl. poster av engångskaraktär, på 2,6 miljoner euro (rörelsevinstprocent 2,7) är på en tillfredsställande nivå med tanke på att lönsamheten försvagades av den för Q1-perioden typiskt lägre försäljningsvolymen. Även högre energikostnader och fallande försäljningspriser pressade Q1/2010-resultatet i Finland. I Atria Scandinavias resultat ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett effektiviseringsprogram samt fattade beslut om att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör och att Årstaanläggningen i Stockholm läggs ned. Atria Rysslands resultatutveckling var planenlig, och rörelseresultatet -2,3 miljoner euro för Q1/2010 blev klart bättre än fjolårets justerade rörelseresultat, exkl. kostnader av engångskaraktär, på -4,3 miljoner euro. Atria Baltikum gjorde ett svagt resultat under första kvartalet. Koncernens nettoskuld ökade med 22,9 miljoner euro under Q1-perioden, vilket delvis berodde på att svenska kronan och ryska rubeln stärktes mot euron.

3 Atria Finland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 179,1 181,9 781,9 Rörelsevinst 4,9 7,1 42,9 Rörelsevinst, % 2,7 3,9 5,5 Atria Finlands omsättning under Q1-perioden låg nästan på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Som en effekt av den ekonomiska recessionen sjönk köttkonsumtionen och produktionen ytterligare i början av året (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto, januari-februari 2010). Atria har haft en tillfredsställande omsättningsutveckling med tanke på det stagnerande marknadsläget. Första kvartalet var rörelsevinsten lägre än under motsvarande period i fjol. Rörelsevinsten minskade till följd av högre energikostnader och de löneförhöjningar som genomfördes under förra året. Dessutom påverkades resultatutvecklingen av fallande försäljningspriser. Jämfört med Q1/2009-perioden har konsumentpriserna på kött och köttprodukter i snitt sjunkit med 10 procent. (Källa: Suomen Gallup Elintarviketieto 2/2010). Minskad efterfrågan och fallande producentpriser har lett till en minskning av den totala köttproduktionen. I svinslakten var volymen ca 10 procent mindre än under motsvarande period i fjol. Anpassningen av Atrias fjäderfäproduktion till EU:s direktiv om färskt kött har lyckats väl. Lagernivåerna är i balans med försäljningen. Arbetskonfliktåtgärder inleddes inom den finska livsmedelsbranschen i april och kommer att påverka betydligt Atria Finlands försäljning och resultat under andra kvartalet om arbetskonflikten drar ut på tiden.

4 Atria Scandinavia Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 95,0 98,8 405,2 Rörelsevinst 0,6 1,2 10,0 Rörelsevinst, % 0,6 1,2 2,5 Atria Scandinavias omsättning sjönk med 3,8 %, vilket beror på avyttringen av sallads- och smörgåsverksamheten i juni 2009 och minskad försäljning av konsumentförpackat kött. I rörelsevinsten för Q1/2010 ingår kostnader av engångskaraktär på 2,0 miljoner euro i samband med avvecklingen av produktionsanläggningen i Årsta. Rörelsevinsten exkl. kostnader av engångskaraktär uppgick till 2,6 miljoner euro (1,2 miljoner euro). Den goda resultatutvecklingen kan förklaras med högre marginaler, som främst är en följd av den starkare svenska kronan och den effekt detta har på priserna för importerade råvaror. Dessutom har de effektiviseringsprogram som startades i fjol och en bättre struktur inom försäljningen bidragit till resultatförbättringen. Under översiktsperioden startade Atria Scandinavia ett nytt effektiviseringsprogram och företaget fokuserar på tillverkning av produkter med högre förädlingsvärde. Atria Scandinavia kommer att upphöra med tillverkningen av konsumentförpackat kött och lägga ned produktionsanläggningen i Årsta i Stockholm. Den förlustbringande verksamheten avvecklas och fabriken stängs före utgången av oktober. Omstruktureringen berör totalt 49 anställda vid Årstafabriken. Genom att tillverkningen av konsumentförpackat kött upphör minskar Atria Scandinavias årsomsättning med ca 45 miljoner euro, medan rörelseresultatet förbättras med ca 0,5 miljoner euro per år. Avvecklingen av Årstafabriken medför kostnader av engångskaraktär på högst 5 miljoner euro för år 2010, varav 2 miljoner kostnadsförs i perioden Q1/2010. Av dessa kostnader har ca 1,5 miljoner euro en kassaflödeseffekt. Atria Scandinavia fokuserar framöver på sin kärnverksamhet, dvs. tillverkning av matkorv, smörgåspålägg, färdigmat och delikatessprodukter. Mätt i volym var marknadsandelarna för pålägg och matkorv inom detaljhandeln stabila under översiktsperioden. Marknaden för Food Service-produkter har minskat. I Sverige var tillväxten på totalmarknaden fortfarande långsam.

5 Atria Ryssland Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 28,9 26,5 113,0 Rörelsevinst -2,3-7,0-9,8 Rörelsevinst, % -8,0-26,4-8,7 Under översiktsperioden ökade Atria Rysslands omsättning med 9,1 % jämfört med i fjol, vilket berodde på att rubelns kurs stärktes mot euron. I lokal valuta låg omsättningen på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Totalmarknaden började gå ned i fjol i och med fallet i köttproduktgrupperna inom den ryska detaljhandeln. I dessa produktgrupper föll volymerna under 2009 med ca tio procent i både S:t Petersburg och Moskva. I början av 2010 har nedgången fortsatt med ytterligare ca 10 procent (Källa: Business Analytica ). Atrias marknadsandel inom detaljhandeln i S:t Petersburgsregionen låg kvar på en god nivå i januari-februari 2010, ca 20 procent. I Moskva var marknadsandelen ca 2 % (Källa: Business Analytica ). Satsningarna på marknadsföring och försäljning av Campomos-produkterna har fortsatt planenligt sedan de sattes igång i fjol. Atria kommer att lansera återförslutningsbara Campomos-påläggsförpackningar i Moskva under Q2/2010. Rörelseresultatet för översiktsperioden hamnade på -2,3 miljoner euro (-4,3 miljoner euro exkl. kostnader av engångskaraktär) till följd av små försäljningsvolymer för Campomos-produkterna och marknadsföringssatsningarna på varumärket Campomos samt kostnader i anslutning till driftstarten av fabriken i Gorelovo. Det finns inget större tryck på höjningar av råvarupriserna om rubeln håller sig stabil. Dessutom satsar Atria Ryssland kraftigt på att utveckla primärproduktionen. Atria har tillsammans med danska samarbetspartner startat ett betydande projekt i Ryssland för att trygga tillgången på lokalt svinkött. Atria Abp har undertecknat ett delägaravtal om produktion av svinkött i Ryssland med danska Dan Invest A/S. Atria har en andel på 26 procent av det ryska bolaget OOO Dan Invest, som äger två svingårdar: en i Krasnodar och en i Tambov. Produktionen vid gårdarna kommer igång under åren och den årliga produktionsvolymen beräknas uppgå till slaktsvin senast år Projektets värde är ca 40 miljoner euro. Atria investerar ca tre miljoner euro i projektet och ytterligare två miljoner euro när en viss produktionsvolym har uppnåtts. För att säkra tillgången på lokalt producerat svinkött har Atria även undertecknat ett leveransavtal med OOO Dan Invest. Alla avtal som gäller projektet har undertecknats i mars Atrias nya produktionsanläggning i Gorelovo invigdes den 20 april Den kommersiella försäljningen av produkter börjar i maj Anläggningen är Rysslands modernaste köttproduktfabrik och bidrar till att stärka Atria Rysslands konkurrenskraft. Efter öppnandet av den nya fabriken kan synergierna mellan Atria Rysslands fabriker i S:t Petersburg och Moskva utnyttjas effektivare. De fasta kostnaderna för den nya fabriken uppgår till ca 4 miljoner euro per år. Dessutom medför driftsättningen av den nya anläggningen en del extra kostnader. Atria Rysslands rörelseresultat för helåret förutspås inte hamna på plus ännu 2010.

6 Atria Baltikum Q1/ Q1/ Miljoner euro Omsättning 7,6 8,8 37,5 Rörelsevinst -1,2-1,0-12,6 Rörelsevinst, % -15,8-11,4-33,6 Atrias omsättning i Estland blev något lägre än omsättningen under motsvarande period i fjol. Omsättningsutvecklingen pressades av den fallande totala efterfrågan i Estland som föll ytterligare i början av året. Enligt bedömningarna kommer nedgången på totalmarknaden i Estland att vika under början av året och köpkraften inom dagligvaruhandeln att återhämta sig under slutet av året. Resultatet för verksamheterna i Estland är otillfredsställande. Minusresultatet beror på svag försäljningsutveckling och kostnader i samband med effektiviseringsprogram. När det gäller konsumentförpackat kött har marknadsandelen stärkts kraftigt, medan marknadsdelar tappats inom köttprodukter (Källa: AC Nielsen). I januari 2010 meddelade Atria att bolaget startar ett effektiviseringsprogram i Estland som ska ge kostnadsbesparingar på cirka en miljon euro per år. För att uppnå besparingarna stänger Atria sin fabrik i Ahja och produktionen koncentreras till fabrikerna i Valga och Vastse-Kuuste. Vid Ahjafabriken sägs ca 40 arbetstagare upp. Åtgärderna för att koncentrera produktionen slutförs under maj månad. En nedskrivning av anläggningstillgångar med 0,8 miljoner euro i samband med nedläggningen av Ahjafabriken kostnadsfördes i Q4/2009-perioden. Ett nytt effektiviseringsprogram som gäller hela affärsprocessen har startats i Estland. Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten i alla funktioner. Rauno Väisänen utnämndes till ny verkställande direktör för Atria Estland fr.o.m Händelser efter översiktsperioden Atria Rysslands nya fabrik i Gorelovo invigdes den 20 april Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar under översiktsperioden uppgick till sammanlagt 15,9 miljoner euro (8,6 milj. euro). Merparten av dessa gällde färdigställandet av den nya produktionsanläggningen i Gorelovo. Personal Under översiktsperioden hade koncernen i genomsnitt anställda (6 532). Personal per affärsområde: Atria Finland (2 181) Atria Scandinavia (1 635) Atria Ryssland (2 088) Atria Baltikum 475 (628)

7 Atria Abp:s förvaltning Atria Abp:s styrelse: styrelseordförande Martti Selin, vice styrelseordförande Timo Komulainen, styrelseledamöter Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula och Matti Tikkakoski. Finansiering Koncernens finansiella ställning är alltjämt stark. De outnyttjade bindande kreditlimiterna uppgick till 147 miljoner euro per Risker i affärsverksamheten på kort sikt I de kortsiktiga riskerna i Atriakoncernens affärsverksamhet har det inte skett några väsentliga förändringar jämfört med redogörelsen i bokslutet för år Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kan störa leveranserna av försommarens säsongsprodukter och försäljningsutvecklingen för deras del om arbetskonflikten drar ut på tiden. Framtidsutsikter Marknadsläget bedöms vara utmanande också under Konfliktåtgärderna i den finska livsmedelsbranschen kommer att påverka Atrias försäljning och resultat under andra kvartalet. Dessutom innebär bolagets beslut att upphöra med tillverkning av konsumentförpackat kött i Sverige en minskning av omsättningen under andra halvåret. På grund av dessa faktorer väntas koncernens omsättning 2010 stanna på samma nivå som Rörelsevinsten förutspås öka Styrelsens gällande emissionsfullmakter Bolagsstämman beslutade den 29 april 2009 att ge styrelsen fullmakt att besluta om emission och/eller utgivning av optionsrätter eller andra i aktiebolagslagens 10 kap. 1 avsedda särskilda rättigheter till aktier gällande maximalt nya eller av bolaget eventuellt innehavda A-aktier i en eller flera poster. Fullmakten upphäver samtliga gällande fullmakter för aktieemissioner inklusive fullmakter för fondförhöjningar och gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till Anskaffning och överlåtelse av egna aktier samt gällande fullmakter Bolagsstämman den 29 april 2009 gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv av A-aktier i bolaget med medel som ingår i bolagets eget fria kapital. Maximiantalet A-aktier som får förvärvas uppgår till 10 procent av bolagets alla aktier. Fullmakten gäller till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till År 2008 beslutade Atria Abp:s styrelse att förvärva högst egna A-aktier med stöd av en fullmakt som bolagsstämman gav den 29 april Aktierna ska i enlighet med fullmakten användas som vederlag vid företagsköp eller andra arrangemang som ingår i affärsverksamheten, för att finansiera investeringar, som en del av incitamentsystemet, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller för att hållas inom bolaget eller på annat sätt överlåtas eller makuleras. Aktieköpen inleddes den 29 augusti 2008 och avslutades den 3 februari Per innehade Atria Abp egna aktier.

8 Nyckeltal Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Eget kapital/ aktie, EUR 15,60 14,86 15,39 Räntebärande skulder 430,2 453,8 425,8 Soliditet, % 40,2 39,1 39,7 Skuldsättningsgrad, % 97,1 107,6 97,5 Nettoskuldsättningsgrad, % 93,3 103,2 89,4 Bruttoinvesteringar till anläggningstillgångar 15,9 8,6 33,0 % av oms 5,2 2,8 2,5 Antal anställda i genomsnitt Principer för upprättandet av delårsrapporten Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapportering. Vid upprättandet av delårsrapporten har Atria tillämpat samma principer som vid upprättandet av bokslutet för år 2009, men emellertid så att koncernen fr.o.m har börjat tillämpa de nya och reviderade IASB-standarder som nämndes i principerna för upprättandet av bokslutet år Dessa har inte någon väsentlig inverkan på siffrorna som redovisas för översiktsperioden. Principerna för kalkylering av nyckeltalen är oförändrade liksom formlerna, vilka framgår av bokslutet för år Uppgifterna i delårsrapporten är oreviderade.

9 ATRIA ABP KONCERNENS BALANSRÄKNING Tillgångar Milj. euro Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 482,2 479,5 469,1 Goodwill 165,0 150,4 157,8 Övriga immateriella tillgångar 72,6 69,0 70,0 Andelar i joint venture- och intresseföretag 10,1 6,3 7,4 Övriga finansiella tillgångar 2,3 2,3 2,3 Lån och övriga fordringar 20,7 15,1 14,5 Uppskjutna skatteskulder 7,5 4,8 6,7 Totalt 760,4 727,4 727,8 Omsättningstillgångar Varor i lager 108,9 114,9 115,6 Kundfordringar och övriga fordringar 207,2 207,8 212,6 Kassa och bank 16,8 18,9 35,3 Totalt 332,9 341,6 363,5 Långfristiga tillgångar under försäljning 10,2 11,1 10,0 Tillgångar sammanlagt 1 103, , ,3 Eget kapital och skulder Milj. euro Eget kapital 443,0 421,6 436,9 Långfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 316,6 338,1 318,9 Uppskjutna skatteskulder 42,3 41,6 41,2 Övriga räntefria skulder 1,8 0,5 1,3 Totalt 360,7 380,2 361,4 Kortfristiga skulder Räntebärande finansieringsskulder 113,6 115,6 106,9 Leverantörsskulder och övriga skulder 186,2 162,7 196,1 Totalt 299,8 278,3 303,0 Skulder sammanlagt 660,5 658,5 664,4 Eget kapital och skulder sammanlagt 1 103, , ,3

10 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning 305,9 310, ,0 Kostnader för sålda varor -271,8-279, ,0 Bruttoresultat 34,1 31,7 165,0 * av omsättningen % 11,1 10,2 12,5 Kostnader för försäljning och marknadsföring -18,6-17,1-77,7 Administrationskostnader -12,3-13,9-47,7 Övriga rörelseintäkter 0,8 1,0 4,6 Övriga rörelsekostnader -3,0-2,1-16,7 Rörelsevinst 1,0-0,4 27,5 * av omsättningen % 0,3-0,1 2,1 Finansiella intäkter och kostnader -3,4-5,3-12,4 Andel av intresseföretagens resultat 0,6 0,2 1,4 Vinst före skatt -1,8-5,5 16,5 * av omsättningen % -0,6-1,8 1,3 Inkomstskatt 1,5-9,1 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 * av omsättningen % -0,6-1,3 0,6 Fördelning av räkenskapsperiodens resultat: Moderbolagets aktieägare -2,0-4,1 7,0 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt -1,8-4,0 7,4 Resultat per aktie fore utspädning, euro -0,07-0,14 0,25 Resultat efter utspädning resultat per aktie, euro -0,07-0,14 0,25 KONCERNENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Räkenskapsperiodens resultat -1,8-4,0 7,4 Periodens övriga totalresultat efter skatter: Kassaflödessäkring -0,6-1,4 Net investmentssäkring -0,3 Omräkningsdifferenser 8,5-8,8 2,5 Redovisade nettointäkter sammanlagt 6,1-12,8 8,2 Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare 5,9-12,9 7,8 Minoritetsintressen 0,2 0,1 0,4 Sammanlagt 6,1-12,8 8,2

11 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Milj. euro Kapital som tillhör moderbolagets ägare Mino Eget ri katets pital Aktie- Över- Öv Fond Egna Omräk- Balan- To- int total ka kurs- riga för aktier nings- serade talt res pital fond reser fritt diff. vinst- sen ver eget medel kapital Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,3-0,5-33,4 170,5 433,5 1,4 434,9 Periodens totalresultat -8,8-4,1-12,9 0,1-12,8 Aktiebaserade betalning 0,2 0,2 0,2 Förvär av egna aktier -0,7-0,7-0,7 Eget kapital ,1 138,5 0,1 110,5-1,2-42,3 166,4 420,1 1,5 421,6 Eget kapital ,1 138,5-1,7 110,6-1,3-31,0 171,9 435,1 1,8 436,9 Periodens totalresultat -0,6 8,5-2,0 5,9 0,2 6,1 Eget kapital ,1 138,5-2,3 110,6-1,3-22,5 169,9 441,0 2,0 443,0 KONCERNENS KASSAFLÖDE Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Affärsverksamhetens kassaflöde Kassaflöde i affärsrörelsen 2,7-8,7 92,7 Finansiella poster och skatter -6,8-7,0-31,0 Affärsverksamhetens kassaflöde -4,1-15,7 61,7 Investeringarnas kassaflöde Materiella och immateriella tillgångar -12,4-8,5-32,3 Placeringar -1,2-1,7-1,8 Investeringarnas kassaflöde -13,6-10,2-34,1 Finansierings kassaflöde Upptagna lån 2,7 27,3 41,8 Betalningar på lån -3,5-19,0-64,8 Betald utdelning -5,7 Förvärv av egna aktier -0,7-0,7 Finansierings kassaflöde -0,8 7,6-29,4 Förändring i likvida medel -18,5-18,3-1,8

12 OPERATIVA SEGMENT Milj. euro 1-3/10 1-3/ /09 Omsättning Finland 179,1 181,9 781,9 Scandinavia 95,0 98,8 405,2 Ryssland 28,9 26,5 113,0 Baltikum 7,6 8,8 37,5 Elimineringar -4,7-5,3-21,6 Totalt 305,9 310, ,0 Rörelsevinst Finland 4,9 7,1 42,9 Scandinavia 0,6 1,2 10,0 Ryssland -2,3-7,0-9,8 Baltikum -1,2-1,0-12,6 Oallokerade -1,0-0,7-3,0 Totalt 1,0-0,4 27,5 ROCE * Finland 9,9 % 8,9 % 10,2 % Scandinavia 3,7 % 3,7 % 4,0 % Ryssland -3,5 % -9,1 % -6,9 % Baltikum -28,5 % -8,2 % -26,5 % Group 3,3 % 3,6 % 3,1 % * Avkastning pä sysselsatt kapital (ROCE) % = Rörelsevinst (12 mån rullande) / sysselsatt kapital (12 mån rullande, genomsnitt)*100 Investeringar Finland 2,2 2,9 14,2 Scandinavia 1,8 1,2 5,3 Ryssland 11,8 3,9 11,9 Baltikum 0,1 0,6 1,6 Totalt 15,9 8,6 33,0 Avskrivningar Finland 7,3 7,5 29,7 Scandinavia 2,9 2,6 12,0 Ryssland 1,7 1,6 6,4 Baltikum 0,8 0,8 10,5 Totalt 12,7 12,5 58,6

13 ANSVAR Milj. euro Skulder för vilka inteckningar eller andra säkerheter har ställts som pant Krediter från finansieringsinstitut 5,5 8,0 6,0 Pensionslån 4,5 3,9 4,2 Totalt 10,0 11,9 10,2 Inteckningar och andra säkerheter som ställts som generell säkerhet Fastighetsinteckningar 6,7 6,7 6,7 Företagsinteckningar 1,2 4,6 3,1 Totalt 7,9 11,3 9,8 Ansvarsförbindelser som inte ingår i balansräkningen Borgen 0,8 12,9 0,8 ATRIA ABP Styrelsen Mer information lämnas av verkställande direktör Matti Tikkakoski, tfn DISTRIBUTION Nasdaq OMX Helsinki Oy De viktigaste massmedierna Delårsrapporten postas på begäran och finns också på vår webbplats

14

Delårsrapport. Atria Plc. Börs- och pressmeddelande 27.10.2010

Delårsrapport. Atria Plc. Börs- och pressmeddelande 27.10.2010 Q3 Delårsrapport Atria Plc 1.1. 30.9.2010 Börs- och pressmeddelande 27.10.2010 1 (13) ATRIA ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.9.2010 Atria bokförde nedskrivningsförlust i Ryssland och sänker koncernens prognos

Läs mer

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atria Abp Bokslutskommuniké 2008 Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atriakoncern, struktur 2008 Atria Abp Omsättning 1.357 miljoner euro ( ) Anställda 6.135 (i genomsnitt) Finland

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 Atria Abp x1.1. 31.12.2009 Börs- och pressmeddelande 18.2.2010 ATRIA ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1 31.12.2009 ATRIAKONCERNENS OMSÄTTNING SJÖNK NÅGOT, DET OPERATIVA RESULTATET FÖRBÄTTRADES

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

innehåller bokslutsposter, såsom koncernbidrag och årsavräkningar samt på grund av förändringar i koncernstrukturen.

innehåller bokslutsposter, såsom koncernbidrag och årsavräkningar samt på grund av förändringar i koncernstrukturen. Tredje Kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 464 T (21 978 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 488 T (328 T )* Periodens resultat uppgick till 336 T (269 T )* Resultat per aktie 0,023

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer