Utvärdering av lokaliseringsmöjligheter av kombiterminal i Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av lokaliseringsmöjligheter av kombiterminal i Skaraborg"

Transkript

1 Utvärdering av lokaliseringsmöjligheter av kombiterminal i Skaraborg Arbetsrapport Rickard Bergqvist Logistik och transportekonomi Handelshögskolan i Göteborg Företagsekonomi Vasagatan 1 Box 610, Göteborg Tel: / Fax:

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Urval Total population Stratifierat urval Metod Resultat från kartläggningen Bortfallsanalys Inputationer och svarsfrekvens Analysförfarande Målvariabler Scenarion Modelluppbyggnad Geo-kodning Möjliga lokaliseringspunkter Analyser/utvärderingar Scenario - transportörerna Resultat Scenario arbetsställen Resultat Scenario - arbetsställen med hänsyn till flöden för kombinerad terminal Resultat Känslighetsanalyser

3 1. Inledning Denna rapport redogör för den metod och analys som använts vid utvärderingen av lokaliseringsmöjligheter för en kombinerad transportterminal i Skaraborg samt de erhållna resultaten. Enbart kvantitativa förutsättningar har beaktas vid utvärderingen av lokaliseringsmöjligheter. Varje antagande kommer noggrann redovisas och kommenteras. Lokaliseringsalternativen kommer att i största möjliga utsträckning belysas utifrån kostnader, miljö och kvalitet. 2. Urval Innan tänkbara lokaliseringar börjar utvärderas krävs ett underlag. Underlaget är arbetsställen i regionen och deras godsflöden. Den totala populationen i regionen ser ut som följande: 2.1. Total population Den total populationen av arbetsställen i regionen definieras enligt följande: Skaraborg; Essunga, Falsköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda,Vara Objekt: Arbetsställen Objektstorlek: 1 anställda Branscher enligt SNI-kod 92 ; Samtliga Antal: ca 6000st Då det finns ca 6000 arbetsställen i regionen och att skicka en enkät till var och en av dessa vore kostsamt. Istället har ett urval gjorts. Urvalet är baserat på de arbetsställen som kan anses ha en möjlighet att använda sig av kombinerade transporter på ett någorlunda effektivt sätt. I detta fall baseras sådan möjlighet av sannolikheten för att företag använder enhetslastbärare Stratifierat urval Det urval av arbetsställen undersökningen omfattar är följande: Objekt: Arbetsställen Objektstorlek: 5 anställda 3

4 Branscher enligt SNI-kod 92 ; 15-37, 51 Geografiskt område (kommuner): Essunga, Falsköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara Population: Arbetsställen i regionen (Essunga, Falsköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara) med 5 eller fler anställda inom branscherna (Tillverkning) och 51 (Parti- och agenturhandel utom motorfordon). Population: 686 arbetsställen 3. Metod Då den statistik och data som finns över flöden är begränsad och i viss mån ofullständig så valde vi att skicka ut en enkät till samtliga arbetsställen i vårt urval. Enkäten ihop med följebrev och svarskuvert skickades till respektive arbetsställe och var adresserade till Logistik och transportansvarig. Enkäten är uppdelad i utgående och inkommande gods och är relativt detaljerad och därav ganska omfattande. Enkätens omfattning var en avvägning mellan kvantitet och kvalitet, alltså detaljnivå och svarsfrekvens. Då kombinerade transporter och underlaget för sådana är ganska komplext att bedöma och beror på många faktorer valdes en design som bäst kan beskrivas som detaljerad. För att säkerställa en hög svarsfrekvens och en god kännedom om enkäten i regionen genomfördes ett antal stödjande aktiviteter: En broschyr trycktes och delades ut En pressrelease gick ut och påföljande presskonferens genomfördes Arbetsgruppen i Skaraborg kommunicerade och informerade mun-mot-mun Efter dessa aktiviteter kontaktades alla större företag som ännu inte svarat efter 2 påminnelser 3.1. Resultat från kartläggningen Svarsfrekvensen för urvalet blev 22% i inkommande enkäter räknat. Dock var benägenheten att svara betydligt högre för större arbetsställen än mindre. 4

5 Valid Nej Ja (tomt) annat arbets ställe sv arat Enkätsvar erhållits a Cumulativ e Frequency Percent Valid Perc ent Percent 1,1,7,7 Ja men bristf älligt 14 2,0 9,3 17,2 Nej med anledning 48 7,0 31,8 49,0 Ja 77 11, 2 51, 0 100,0 Total , 0 100,0 Missing System , 0 Tabell Total1, Frekvens fördelat på typ av enkätsvar, 686Skaraborg 100,0 a. Vilk en region tillhör arbets stället, 1: Skaraborg, 2: Sjuhärad = Skaraborg I godsmängd räknat stod inkomna enkäter för 3,7 miljoner ton. Summa (ton) 11 1,6 7,3 7,9 Ut IN Totala flöden Tabell 2, Det totala flödena uttryckt i ton för inkommande och utgående gods i Skaraborg för de arbetsställen som deltagit i kartläggningen För att undersöka hur stor andel av den totala godsmängden för urvalet som svarat på enkäten genomförs en bortfallsanalys. Bortfallsanalysen syftar till att finna variabler eller kombinationer av variabler som kan förklara godsmängder för arbetsställen med rimliga felmarginaler Bortfallsanalys För att undersöka bortfallen genomfördes en bortfallsanalys. Huvudmålet med denna var att undersöka svarsfrekvensen utifrån flödesperspektiv då effektiviteten i kombinerade transportlösningar till stor del beror på flödenas storlek. Två regressionsmodeller skapades där antal anställda var den oberoende variabeln (den förklarande variabeln). Dessa två modeller visade kunna förklara godsmängder hos tillverkande företag väldigt bra och med relativt god precision. För branscherna 221,222 och partihandel gjordes dock andra antagandes. Partihandel. För denna bransch var antalet observationer mindre och en modell konstruerades utifrån medelvärden efter det att partihandel uppdelats i två kategorier (tung och lätt). 5

6 Branscherna 221 och 222 som är bokbinderi och tryckeri uppskattades individuellt utifrån observationer i dessa branscher och i vissa fall genom kontakt med företagen. Flödena för dessa arbetsställen är begränsade. Sammanfattningsvis baseras bortfallsanalysen av följande modeller och indelningar: Regressionsmodeller (508 arbetsställen) Tillverkande industri utan 221,222 och partihandel Inkommande & Utgående Partihandel utifrån två kategorimodell och medelvärden (178 arbetsställen) Branscherna 221, 222 uppskattades för enskilda arbetsställen och deras förutsättningar (ca 20 arbetsställen) Nedan åskådliggörs den modell som gjordes över tillverkande industris utgående flöden. Den beroende variabeln är antal anställda och visade sig kunna ge en förklaringsgrad på 95%, vilket betyder att den kan förklara 95% av spridningen i den oberoende variabeln. För att undvika överestimerade förklaringsvärden rensades materialet från observationer utanför 2 standardavvikelser från medelvärdet. SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0, R Square 0,91078 Adjusted R Square 0,90985 Standard Error 4666,679 Observations 98 tillverkande utan 221,222 och partihandel ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 2,13E+10 2,13E ,9867 3,56E-52 Residual 96 2,09E Total 97 2,34E+10 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Intercept -246, ,1154-0, , ,03 X Variable 1 41, , , ,56E-52 38,79265 Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 738, ,03 738, , , ,04528 antal anställda Tabell 3, Regressionsmodell över tillverkande industris utgående flöden 6

7 Efter att modellerna konstrueras och verifierats var det möjligt att analysera svarsfrekvensen i termer av godsflöden samt genomföra inputationer i datamaterialet Inputationer och svarsfrekvens De modeller som redovisades i det tidigare kapitlet ligger till grund för en uppskattning av de totala flödena och fungerar även som generatorer för de arbetsställen som inte svarade på enkäten (inputationer). Efter inputationer blev de totala flödena för urvalet 5,3 miljoner ton vilket betyder att svartfrekvensen mätt i ton är ca 70% av flödena. En svarsfrekvens som får betraktas som relativt tillfredsställande då målet är att utvärdera kombitransport möjligheter och deras effektivitet där flödenas storlek är av betydande vikt. Summa efter inputation Ut In Totala flöden Svarsfrekvens av flödet Svarsfrekvens Ut In flödena 66,9% 72,5% 70,0% av Tabell 4, Det totala flödena uttryckt i ton för inkommande och utgående gods i Skaraborg inklusive inputationer 4. Analysförfarande 4.1. Målvariabler De målvariabler som varje lokalisering blir utvärderad i är av typerna; kostnader, miljö och kvalité. För miljö och kostnader är att minimera antalet tonkm mer eller mindre synonymt med att minimera miljöbelastningen och kostnaderna (förutsatt att det är samma transportslag). Kvalité utvärderas istället i termer av tid och då speciellt genomsnittstid och genomsnittshastighet. Dessa variabler har visat sig förändras relativt lite mellan olika lokaliseringsalternativ. 7

8 Kostnadsrelaterade variabler Tonkm. Då transporterna till och från terminalen (baserat på gatuadresser) inom regionen enbart kommer att utföras av lastbilstransporter är avståndet direkt korrelerande med kostnaderna för lastbilssystemet. Att minimera antalet körda kilometer torde även minimera totalkostnader för lastbilssystemet till och från terminalen till inomregionala punkter. Miljörelaterade variabler Utsläpp till luft, utifrån antal körda kilometer kan uppskattningar göras om utsläpp till luft. Att minimera antalet körda kilometer minimerar därav miljöbelastningen för systemet. Buller (antal körda km i olika grader av tätbebyggda områden) Kvalitetsrelaterade variabler Genomsnittstid från och till terminal Genomsnittshastigheten för systemet 4.2. Scenarion Varje lokaliseringsmöjlighet har utvärderats utifrån ett antal scenarion (alternativ). De huvudsakliga alternativa körningarna är (mesta/minsta/mest troliga) flöden som kan tänkas ligga till grund för kombinerade transportlösningar. Dessa kombinerat med alternativet att flöden går genom etablerade transportörers omlastningspunkter skapar ett totalt antal scenarion på 3*2=6 stycken Volymer: mesta/minsta/mest trolig/ (3) Godset går igenom etablerade transportterminaler som finns idag, Ja/Nej (2) För de variabler som möjliggör en känslighetsanalys krävs därav (3x2)= 6 utvärderingar för varje potentiell lokaliseringspunkt (cell) av en omlastningsterminal Denna bild åskådliggör logiken bakom beräkningarna för att ta fram minsta/mesta/mest trolig. Max: Totala flödet angivet av respondent Min: MIN (normalt gods, andel samlastas, andel pallat) Mest trolig: MAX( normalt gods, andel samlastas) För inputationer används genomsnittet för de som svarat (min, mest trolig) 8

9 5. Modelluppbyggnad Det verktyg vari modellen för utvärdering är skapad kallas ArcGis och är en mjukvara inom geografiska informationssystem (GIS). Modelleringen har gjort i samarbete med Chalmers och avdelningen för arkitektur och framförallt med forskningsingenjör Jonas Tornberg. GIS är ett verktyg som passar väl för modeller där stora datamängder innefattas och är geografiskt baserade (infrastruktur, lokalisering, befolkning, etc). De olika databaser som vi använt är Atlaser, infrastruktur, befolkningar, impedanser och givetvis flödesdatabaser skapade utifrån kartläggningen (enkäterna) 5.1. Geo-kodning Det första steget är att lokalisera (geo-koda) alla arbetsställen på en karta. Geokodning börjar på en noggrann detaljnivå för att sedan successivt försämra lokaliseringen så att alla arbetsställen blir geo-kodade. Att inte alla blir lokaliserade vid första nivån kan bero på många saker; fel i data, nytt adressnamn, felskrivningar. Geo-kodningens olika faser och medföljande lokaliseringar av arbetsställen var följande: Kodning med adress och postnummer,190 stycken Kodning med adress och ortsnamn, 105 stycken Kodning med endast postnummer, 290 stycken Kodning med endast ortsnamn, 101 stycken 5.2. Möjliga lokaliseringspunkter Möjliga lokaliseringspunkter för terminal är valda utifrån och anpassade så att de är i anslutning till väg och järnväg och framförallt längsmed stambanan i regionen. Varje lokaliseringsmöjlighet består av en cell på 500*500 meter. Denna yta anses som väl tilltagen geografisk med avvägning både för terminal och framtida expansion. 9

10 Figur 1, Möjliga lokaliseringspunkter baserat på tillgång till huvudjärnväg och huvudväg Det totala antalet lokaliseringsmöjligheter är ca 250 stycken. Genom att applicera datamängder på de geo-kodade arbetsställena var utvädringar och analyser möjliga. 6. Analyser/utvärderingar 6.1. Scenario - transportörerna Den första analysen baseras på scenariot att godset i regionen går från etablerade transportterminaler till möjlig lokaliseringspunkt. Analysen bygger på de 7 största transportörerna och deras terminaler. DHL Schenker Origo LBC Vara Speed Cargo Posten Falköping Posten Skövde TIBRO SKARA SKARA VARA GÖTEBORG FALKÖPING SKÖVDE Tabell 5, De 7 största transportörerna samt deras terminals lokaliseringsort Att Speed Cargo inte har terminal i regionen kan tänkas vara att det är en transportör som tar hand om hellast, kanske inom livsmedel (Falköpings mejerier, Dafgård, etc.) 10

11 För att hänföra godsmängder till respektive transportör användes information om markandsandelar för transportörer i regionen. Marknadsandel är framtagen utifrån de som svarat på enkäten och då enbart för utgående gods. Dessa marknadsandelar antas också gälla för inkommande gods. Då utvärderingen enbart gäller från möjlig terminal till transportörerna är felkällan från detta antagande överkomlig. Alltså antaganden för marknadsandelen för hela regionen torde vara rimlig även om det i enskilda fall inte vore lämpligt. Namn Andel av totala flömaxviktut Maxviktin MinviktUt MinviktIN Trolig Trolig DHL 25,36% Schenker 13,40% Origo 8,03% LBC Vara 2,84% Speed Cargo 2,76% Posten Falköpin 1,32% Posten Skövde 1,08% ,78% Tabell 6, Flöden fördelade på de 7 största transportörerna i regionen Resultat Resultatet av scenariot för transportörernas och deras terminaler åskådliggörs i Tabell 7. För att resultatredovisningen skall vara överskådlig kommer tre olika punkter redovisas. Dessa punkter har visat sig framgångsrika i olika scenarion (15421, 24519) och en punkt (3937) redovisas för att fungera en referenspunkt till de övriga punkterna. 11

12 Figur 2, Grafik visualisering över punkterna 24519, 15421, 3937 lokalisering Viktat efter ton Id Ort Plac totalt tonkm trolig Skillnad tonkm % Skillnad i kr Skövde ,0% Falköping ,8% Töreboda ,8% Längd ej viktat efter ton Id Ort Plac totalt km Skillnad km % Skövde ,2% Falköping ,0% 3937 Töreboda ,4% Id Tid ej viktat efter ton Skillnad i minuter Ort Plac totalt Tid_minuter Skillnad min. Timmar Dygn procent Skövde ,883 19, ,2% Falköping ,0% 3937 Töreboda ,1 181, ,4% medelfyllna sträckkostn tidskostnad medelhasti tidskostnad totalt kost 9,8 ton 5,68 kr/km 250 kr/h 70 km/h 3, km 9, km Tabell 7, Resultat utifrån analys baserad på transportörerna 12

13 6.2. Scenario arbetsställen Detta scenario utgår från att allt gods går direkt från arbetsställen till möjlig lokaliseringspunkt Resultat Punkt visar sig fördelaktig utifrån avstånd till och från arbetsställen men då är dock inte hänsyn tagen till flödesstorlekar. Längd ID Antal arbetsställen Summa Skillnad % Km 65,1% Km 0,0% Km 23,9% TID timmar 65,1% timmar 0,0% timmar 23,9% Tabell 8, Resultaten baserat på längd utan hänsyn tagen till flödesstorheter Vid hänsynstagande av flödesstorlekar fortsätter punkt att vara den mest effektiva lokaliseringspunkten. Data som ligger till grund för kostnadsuppskattningen åskådliggörs i Tabell 7. ID Antal arb Max tonkm Min tonkm Trolig tonkm Skillnad i %Skillnad tonkmskillnad kr ,1% ,0% ,3% Tabell 9, Resultaten baserat på flödesstorhet och längd (tonkm) 6.3. Scenario - arbetsställen med hänsyn till flöden för kombinerad terminal Detta scenarios bygger på den analys av godsflöden till och från arbetsställen och möjlig lokaliseringspunkt samt flödena ut och in till terminalen och destinationer utanför regionen. Denna analys betraktas som intressant då det kans skilja sig i andelen flöden som går västerut och österut. Då järnvägens sträckning och riktning i regionen ligger i sydväst/nordost sträckning är denna analys intressant. 13

14 Resultat Resultaten utifrån detta scenario åskådliggörs i nedanstående tabell och figur: ID Antal arbetsstmax tonkm Min tonkm Trolig tonkm Skillnad i %Skillnad tonkmskillnad kr ,1% ,0% ,3% Andel Väst 80% Totala mest trol Väst Öst Skillnad Andel Öst 20% , Avstånd till 15tonkm (öst/väst)total skillnad tonskillnad % Skillnad i kr %? %? %? Tabell 10, Resultaten för arbetsställen baserat på järnvägsbaserad transport till och från terminal utifrån flödesstorhet och längd (tonkm) Falköping Skövde Enbart Lastbil Tonkm = (ref. punkt) Kr = Enbart Järnväg Tonkm = Kr =? Totalt Figur 3, Visualisering av resultaten av arbetsställen med hänsyn till järnvägstransport För att kunna beakta såväl de inomregionala flödena som de flödena som finns ut och in till kombiterminal måste tonkm räknas om till kostnader innan jämförelse och sammanslagning görs. 14

15 Antagen kostnad per/tonkm för järnväg sätts till 0,750. Flödena som kan tänkas ligga till grund för anslutning västerut är ca 4 miljoner ton. Det är då inte orimligt att ett antal tons pendlar kan skapas. Detta betyder en ungefärlig kostnad per tonkm på 0,7500 (se längst ner i tabellen på bilden). Då är järnväg mer kostnadseffektivt än lastbil vilket är ett måste om järnvägslösning västerut skall vara rimligt. I detta fall betyder det att Falköping (24519) på årsbasis är ca 40 miljoner kronor mer effektivt. Detta motsvarar ungefär 8,5% mer kostnadseffektiv lokalisering i Falköping and Skövde för de givna förutsättningarna. I nedanstående tabell åskådliggörs resultaten: ,3% Andel Väst 80% Tot. troligflödeväst Öst Skillnad Andel Öst 20% Avstånd till tonkm (öst/vätotal skillnad toskillnad % Skillnad i kr (jätotalt (kr) % ,53% % % ,53% järnväg väg Breakeven 0,2857 järnväg kr/tonkm Antaget värde 0,7500 0,925 Ton Enheter (2Antal cykler Antal vagnar Cykellängd (kr/tonkm , , , , , , , , , , ,7504 Tabell 11, Sammanställning av resultaten av arbetsställen med hänsyn till järnvägstransport Slutligen genomfördes ett antal känslighetsanalyser för att analysera hur resultaten påverkas av ett antal olika händelser eller skeenden. Dessa inkluderades inte i scenarios då de inte påverkar samtliga arbetsställen. 7. Känslighetsanalyser Volvo i Skövde är ca / =6,8 % av totala flödena, att göra en känslighetsanalys över Volvo föreföll värdefullt. 15

16 Vid 10km till terminal är Volvo enbart 2,4% (365400*10/ )=0,0239, I fallet för ID är avståndet ca 2-5km beroende på val av väg. Utan Volvo i Skövde ( ton/år) minskas antalet tonkm med ungefär 3,6-7 miljoner tonkm. I fallet ovan innebär det en minskning från 26 miljoner till ungefär ca miljoner tonkm. Då avståndet till är längre stärker denna känslighetsanalys Falköpings position som den mest effektiva lokaliseringen. En reflektion är dock att Volvos benägenhet att använda en kombinerad transporterminal ökar då den är lokaliserad i anslutning till Volvo. Det skall dock tilläggas att det kan finnas kortsiktigt kommersiella hinder till Volvos användning av transportlösningar tillhandahållna genom andra aktörer än det interna bolaget Volvo Logistics. En annan reflektion är Lantmännen och deras flöden. Lantmännen ingår dock inte i det ordinarie urvalet men jag har varit i kontakt med dem just för att undersöka deras flöden och vilka möjligheter som kan tänkas finnas utifrån ett kombinerad transport perspektiv. Flödena för lantmännen är ungefär utgående och inkommande ( ton/år). Betydande flöden, dock skall tilläggas att dessa flöden inte nödvändigtvis är överförbara till kombinerade transporter utan avsevärda ansträngningar. Problem och hinder som kan nämnas är mycket inomregionala flöden (bönder), bulk, använder sällan enhetslastbärare, godsets beskaffenhet (kemikalier, etc.). Dessutom är Lantmännen i Lidköping ca 10km nordväst om Skövde. Detta ger ett mesta möjliga påverkan på ca 14 miljoner tonkm och skulle kunna innebära en större påverkan på mesta effektiva lokalisering. En annan intressant observation, på teoretisk basis, är dess lokalisering vid Vänern som möjliggör transporter till sjöss. Det som dock talar emot lantmännen och dess flöden är att Lantmännen och dess närhet inte är lokaliserat vid stambanan och att en begränsad del av deras volymer kan tänkas använda och fungera effektivt i ett kombisystem. 16

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön Uppgift 1 Deskripitiv statistik Lön Variabeln Lön är en kvotvariabel, även om vi knappast kommer att uppleva några negativa värden. Det är sannolikt vår intressantaste variabel i undersökningen, och mot

Läs mer

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN

SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN SKARABORG MELLAN VÄNERN & VÄTTERN Vad drömmer du om? Många ångrar att de inte förverkligat sina drömmar och önskningar utan levt som andra förväntat sig av dem. Det blir lätt så. Stanna upp och tänk efter

Läs mer

Resultat Mål och mått hösten 2015 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 2015

Resultat Mål och mått hösten 2015 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 2015 Resultat Mål och mått hösten 205 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 205 Mått Andel behandlingsansvarig läkare 20,0% 00,0% Västra Skaraborg 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% våren 203 hösten 203 våren 204

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar

Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 3. Varselstatistik, bortfallsanalys och statistiska beräkningar Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 VGR Skaraborg Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Utbildning Skaraborg februari 2016

Utbildning Skaraborg februari 2016 www.pwc.se Agenda Uppdraget Rekommendationer Möjliga vägar till förändring 2 Uppdraget Målet med utbildning Skaraborg är: att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 7. Multipel regression. (LLL Kap 15) Multipel Regressionsmodellen

Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 2008) Föreläsning 7. Multipel regression. (LLL Kap 15) Multipel Regressionsmodellen Finansiell Statistik (GN, 7,5 hp,, HT 8) Föreläsning 7 Multipel regression (LLL Kap 5) Department of Statistics (Gebrenegus Ghilagaber, PhD, Associate Professor) Financial Statistics (Basic-level course,

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 11, 2016 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 11, 2016 1 / 34 Kap. 5.1, korrelationsmatris En korrelationsmatris

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F4

Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Modellbygge och residualanalys. Kap 5.1-5.4 (t.o.m. halva s 257), ej C-statistic s 23. Linda Wänström Linköpings universitet Wänström (Linköpings universitet) F4 1

Läs mer

Transporter, miljö och klimathot

Transporter, miljö och klimathot Transporter, miljö och klimathot Logistik och samhällsutveckling Jönköping, 18-1919 mars 29 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (presenterat

Läs mer

Exempel 1 på multipelregression

Exempel 1 på multipelregression Exempel på multipelregression Hastighet = högsta hastighet som uppnåtts fram till givna år (årtal) Årtal Hastighet 83 3 (tåg) 9 3 (tåg) 93 (flyg) 97 7 (flyg) 9 (flyg) 99 (raket) Fitted Line Plot Hastighet

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Avveckling Ekeby skola. Förslag till beslut Ekeby skola avvecklas 31 december 2015.

Avveckling Ekeby skola. Förslag till beslut Ekeby skola avvecklas 31 december 2015. Lars-Göran Almgren E-post: lars-goran.almgren@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-12-02 Dnr: Grundskolenämnden Avveckling Ekeby skola Förslag till beslut Ekeby skola avvecklas 31 december

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL. Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 2011

LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL. Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 2011 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STAB2 Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 211 1. Vi vill undersöka hur variationen i försäljningspriset för ett hus (i en liten stad i USA

Läs mer

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik UMEÅ UNIVERSITET Statistiska institutionen 2006--28 Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik Test av skillnad i medelvärden mellan två grupper Uppgift Testa om det är någon skillnad i medelvikt

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

TransportForsK. Intermodala transporter av snabbrörligt gods. Peter Bark. Transportforum 9 januari 2015

TransportForsK. Intermodala transporter av snabbrörligt gods. Peter Bark. Transportforum 9 januari 2015 TransportForsK Transportforum 9 januari 2015 Peter Bark Inledning I projekt Intermodala transportsystem för snabbrörligt gods har flöden av snabbrörligt gods samt förutsättningar för att etablera intermodala

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2017-01-01--2018-12-31 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2015-01-01 Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg Undertecknande kommuner

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid 1 (7) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-12.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling SCB-FS 2016:17 Utkom från trycket den 28 september 2016 Statistiska centralbyråns föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken; beslutade den 14 juni 2016. Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper

Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Envägs variansanalys (ANOVA) för test av olika väntevärde i flera grupper Tobias Abenius February 21, 2012 Envägs variansanalys (ANOVA) I envägs variansanalys utnyttjas att

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet henrik.palsson@plog.lth.se Involverade organisationer Arbetsgrupp: Lunds universitet (koordinator)

Läs mer

Idag. EDAA35, föreläsning 4. Analys. Kursmeddelanden. Vanliga steg i analysfasen av ett experiment. Exempel: exekveringstid

Idag. EDAA35, föreläsning 4. Analys. Kursmeddelanden. Vanliga steg i analysfasen av ett experiment. Exempel: exekveringstid EDAA35, föreläsning 4 KVANTITATIV ANALYS Idag Kvantitativ analys Slump och slumptal Analys Boxplot Konfidensintervall Experiment och test Kamratgranskning Kursmeddelanden Analys Om laborationer: alla labbar

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data

Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data Svårigheten att få "folk" att förstå att urvalsstorlekarna ibland är för små för att man ska kunna dra generella slutsatser. Dvs diskutera

Läs mer

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark

Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark 2006-09-05 1 Till Handläggare av ärenden om spridning av avloppsslam. Från Dan Ullgren, Falköping Jan-Olof Sannö, Mariestad Jan Ålander, Skara Handläggning av ärenden om avloppsslam på övrig mark ----

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer