INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Ryssland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Ryssland"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Ryssland Januari 2015

2 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information finns i faktabladet ( Basfakta för investerare ) som kan laddas ner på FONDBOLAGET Alfred Berg Fonder AB Organisationsnummer: Aktiekapital: SEK Bolagets bildande: Moderbolag: Alfred Berg Asset Management AB Postadress: Box 70447, Stockholm Tel växel: Fax: Webbplats: Bolagets säte: Stockholm Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Tillstånd att bedriva fondverksamhet: Styrelse: Ledamöter Serge Riff (ordförande) Åke Fors, Johan H Larsson Frederik Lundborg Ledande befattningshavare: Jonas Eliasson, verkställande direktör Åsa Sjöberg, verkställande direktörens ställföreträdare Matilda Sixtensson, ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen Anders Gunnarsson, ansvarig för riskhanteringsfunktionen Revisorer: Öhrlings PricewatershouseCoopers AB, Torsgatan 21, Stockholm Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall Fondbolaget förvaltar följande fonder: Alfred Berg Obligationsfond Plus Alfred Berg Ränteallokering Plus Alfred Berg Penningmarknadsfond Alfred Berg Kort Kreditfond Alfred Berg Ryssland Alfred Berg Sverige Plus Alfred Berg Fastighetsfond Norden Alfred Berg Income Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fondbolagets samtliga fonder är J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial, organisationsnummer Huvudkontor: 25 Bank Street, Canary Wharf London E14 5JP, England. Filial: Hamngatan 15, Stockholm

3 Uppdragsavtal Alfred Berg Fonder AB har uppdragit åt Alfred Berg Kapitalförvaltning AB att för fondbolagets räkning förvalta tillgångarna i samtliga fonder, sköta delar av den administrativa hanteringen samt att distribuera fonderna. Fondbolaget har uppdragit åt Alfred Berg Asset Management AB att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad, funktionen för riskhantering samt att tillhandahålla IT-tjänster. Fondbolaget har uppdragit åt J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch att sköta vissa administrativa åtgärder, såsom beräkning av fondandelsvärdet (NAV) och fondredovisning. Fondbolaget har uppdragit åt KPMG AB att upprätthålla funktionen för internrevision. Fondandelsägarregister Fondbolaget för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Köp och försäljning av fondandelar Fonden handlas dagligen. Köp och försäljning av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget. Fondens dagliga NAV-kurs kan erhållas från fondbolaget. Publicering sker även i dagstidningar. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag. Begäran om försäljning (andelsägarens köp) av fondandel ska ske skriftligen via fax eller via datamedia efter särskild överenskommelse. Begäran om inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel ska ske skriftligen via fax eller via datamedia efter särskild överenskommelse. Begäran som lämnas skriftligen via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast kl verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än kl 11.00, eller när fondbolaget håller stängt, verkställs nästkommande bankdag. Vissa dagar före helgdagsaftnar kan fondbolaget stänga handeln tidigare, beroende på när Nasdaq OMX Nordiska Börsplats stänger. Fondbolaget kan ge besked om vilken stängningstid som gäller. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker. Inlösen av andelar sker normalt omgående, vilket innebär att pengarna i normalfallet finns tillgängliga inom två bankdagar på av andelsägaren anvisat bank- eller personkonto eller genom bankgiro. Om det vid andelsägares begäran om inlösen ej finns tillräckligt med likvida medel i fonden, utan medel måste anskaffas genom försäljning av värdepapper ska sådan försäljning äga rum så snart som möjligt, varvid inlösen därefter kan verkställas. Skulle en sådan försäljning enligt fondbolagets bedömning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får dock fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Utbetalning till fondandelsägaren kan i de ovan nämnda fallen normalt ej ske förrän efter det att fonden har erhållit likvid för försäljningen av värdepapper. Observera att fondbolaget inte kan utfärda några fondandelar innan andelsägaren har skrivit under en särskild öppningshandling, skickat in kopia på ID-handling och fondbolaget därefter har kontrollerat identiteten på personen. Detta på grund av svenska lagregler, som innebär att fondbolaget måste säkerställa investerarnas identitet och de investerade medlens ursprung i syfte att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt. Limitering av försäljnings- och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera köp- eller säljorder av fondandelar

4 Upphörande och överlåtelse av fond eller fondbolag Förvaltningen av ett fondbolags fonder ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, fondbolaget träder i likvidation; försätts i konkurs eller vill upphöra med förvaltningen av en fond. Förvaringsinstitutet ska sedan snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Information om förändringar enligt ovan ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Extraordinära händelser och stängningspolicy Observera att fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat, som gör att det inte är möjligt att värdera fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Detsamma gäller om hela eller delar av fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som fonden investerar i håller stängt. Generellt om risk Risken i en placering mäts ofta genom att man beräknar hur kraftigt avkastningen varierar mellan olika tidsperioder. Om värdet svänger kraftigt upp och ned säger man att risken är hög, medan små svängningar tolkas som lägre risk. Alfred Berg har klassificerat fonderna enligt EU-standarden för riskklassificering. Fonderna är klassificerade enligt en sjugradig skala, s.k. risk/avkastningsindikator, där 1 innebär lägst risk och 7 högst risk. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden och baseras på fondens volatilitet (standardavvikelse) de senaste fem åren. Volatiliteten är baserad på veckovisa avkastningssiffror och omräknas till årstakt enligt en särskild formel. Följande kategoriindelningar används Kategori Volatilitet lika eller större än Volatilitet mindre än 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 % Att investera i en fond är alltid förenat med både möjligheter och risker. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är därför inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. En mer utförlig beskrivning av fondernas placeringsinriktning finns under avsnittet Fondbestämmelser. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Skatteregler Nedan följer en sammanfattning och allmän beskrivning av de skatteregler som gäller för fonden och dess andelsägare. Eftersom skattereglerna ofta är föremål för förändring bör varje investerare rådfråga skatterådgivare om vilka specifika skattemässiga konsekvenser en investering i fonden kan få. Skatteregler för fysiska andelsägare Från och med inkomståret 2012 utgår en årlig schablonskatt på innehav av fondandelar, fondskatt. Den - 4 -

5 skatten tas ut genom att 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Andelsägaren betalar 30 procent i skatt på schablonintäkten. Skatteuttaget uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde och ska tas upp första gången i deklarationen Vinst eller förlust vid avyttring (inlösen) av fondandelar beskattas för fysiska personer i inkomstslaget kapital. Vinsten beräknas till skillnaden mellan värdet av andelarna när andelarna avyttrades och summan av det faktiska anskaffningsvärdet. Om endast del av innehavet inlöses ska genomsnittsmetoden användas för beräkning av anskaffningsvärdet. Skatt utgår med 30 procent av reavinsten. En förlust vid avyttring är avdragsgill samma år som den uppstått men endast till 70 procent. Om underskott uppkommer i inkomstslaget kapital reduceras skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott upp till kronor och med 21 procent av överskjutande del. Skatteregler för fonden Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skatteskyldiga för inkomster av tillgångar som ingår i fonden. Skadestånd Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller fondbolaget tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska förvaringsinstitutet ersätta skadan. Ändring av fondbestämmelser Ändring i fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. När ändringarna godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat. Ändringar i fondbestämmelserna kan påverka fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil

6 FONDEN Alfred Berg Ryssland Alfred Berg Ryssland, nedan kallad Fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att med god riskspridning uppnå en god värdeutveckling på 7-9 års sikt. Fondens medel ska huvudsakligen placeras på den ryska aktiemarknaden. Inriktningen är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Den ryska marknaden är en så kallad tillväxtmarknad och kännetecknas av en stor andel olje- och gasföretag. Fondens placeringsinriktning mot den ryska marknaden medför att Fonden kan komma att uppvisa större värdeförändringar än en värdepappersfond med en bred placeringspolicy som investerar på mogna, väletablerade och genomlysta marknader. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år. Risk Alfred Berg Ryssland är en aktiefond, vilka generellt har en högre risk än exempelvis räntefonder, men också en möjlighet till högre avkastning på sikt. Genom sin placeringsinriktning mot den ryska aktiemarknaden innebär Fonden också en högre risk, eftersom koncentration av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken och kan innebära stora kurssvängningar. På tillväxtmarknader är dock en uppskattning av den framtida risken osäker. Avkastningen kan påverkas av valutarisk, legal och politisk risk. Fondens riskkategori är 6 vilket betyder hög risk för både upp och nedgångar i andelsvärdet. Fonden placerar i företag på den ryska marknaden som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Fonden kan komma att uppvisa större värdeförändringar än en värdepappersfond med en bred placeringspolicy som investerar på mogna, väletablerade och genomlysta marknader. Riskindikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i de aktier Fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i Fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur Fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken). För att mäta fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande dess underliggande tillgångar. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till nettning och eventuell hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder högst uppgå till 100 procent av fondens värde. Avgifter Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Fonden tillämpar inte insättnings- eller uttagsavgifter. Förvaltningsavgift beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Högsta avgift som fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: - 6 -

7 Årlig förvaltningsavgift (fast) 2,5 % Gällande avgift som fondbolaget tar ut för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: Årlig förvaltningsavgift (fast) 2,5 % Historisk avkastning Se Basfakta för investerare

8 FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 6 september Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 18 juni 2014, FI dnr Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden förvaltas av det fondbolag som framgår nedan under 2. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, lagen om värdepappersfonder och övriga tillämpliga författningar. Fondbestämmelserna kompletteras av en särskild informationsbroschyr. Informationsbroschyren tillhandahålls av fondbolaget. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Alfred Berg Fonder AB, organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget bedriver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial, organisationsnummer , såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet handlar oberoende av fondbolaget och skall verkställa beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, om dessa inte strider mot lagen om värdepappersfonder eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt att användningen av fondens medel inte strider mot lagen om värdepappersfonder och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall även se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer fonden tillhanda. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i ryska aktier. Fondens medel skall placeras i syfte att erhålla en god kapitaltillväxt på 7 till 9 års sikt. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel kan vara placerade i följande tillgångsslag: - 8 -

9 Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Fondandelar Fondens medel skall, i syfte att erhålla långsiktigt god kapitaltillväxt, placeras i: I. Överlåtbara värdepapper; penningmarknadsinstrument och fondandelar utgivna av bolag eller statlig, kommunal eller annan myndighet eller institution hemmahörande i a) Ryssland; b) land inom EU och EFTA samt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA om emittenten alternativt det/de bolag instrumentet avser eller investerar i huvudsakligen bedriver sin verksamhet i Ryssland; c) land inom EU och EFTA samt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA om emittenten alternativt det/de bolag instrumentet avser eller investerar i huvudsakligen bedriver sin verksamhet i Armenien, Azerbaijan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kyrgistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. II Utöver vad som framgår under I ovan får placering till högst 10 procent av fondens värde ske i bolag eller fond hemmahörande i annat land än de som anges under I, under förutsättning att bolaget eller fonden huvudsakligen bedriver verksamhet i Ryssland, Armenien, Azerbaijan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kyrgistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland alternativt placerar i andra bolag eller fonder som bedriver verksamhet i dessa länder. De under I och II ovan angivna finansiella instrumenten kallas i det följande gemensamt Ryska Finansiella Instrument. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras i andelar i andra fonder. Under normala marknadsförhållanden skall andelen likvida medel i fonden vara låg. Fondens placeringsinriktning medför att fondens värde, och därmed även andelsvärdet, kan komma att uppvisa större värdeförändringar - såväl negativa som positiva - än i en värdepappersfond som har en bred placeringspolicy och som investerar på mer mogna, väletablerade och genomlysta marknader. Fondens placeringar är således förknippade med en hög risk, vilket närmare beskrivs i informationsbroschyren. Fondbolaget äger rätt att för fondens räkning handla med optioner och terminskontrakt samt ge värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Handel med nämnda typer av finansiella instrument har speciella egenskaper som kan medföra väsentligt högre risker än vid exempelvis handel med aktier. 6 Marknadsplatser - 9 -

10 Placeringarna skall ske med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten i de länder och områden som anges ovan under 5 I och II. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får placera medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5.lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden får även använda sig av sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 andra stycket lagen om värdepappersfonder (s.k. OTC-derivat). Fonden får ge värdepapperslån. 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Värderingen sker dagligen till senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs och om denna inte anges till senaste säljkurs. För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 i lagen (2004:46) om värdepappersfonder används i normalfallet betal- eller köpkurs. Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fondbolagets bedömning är missvisande fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från: en icke reglerad marknad, en oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, ett annat noterat finansiellt instrument, ett index eller en bolagshändelse med påverkan på marknadsvärdet. För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 andra stycket lagen om värdepappersfonder, s.k. OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt följande: Marknadspris som är ställt av en aktiv marknad. I de fall ett marknadspris inte kan erhållas skall OTC-derivat värderas enligt värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade andelar

11 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Priset vid fondbolagets försäljning (andelsägares köp) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då försäljningen verkställs. Priset vid fondbolagets inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag inlösen verkställs. Försäljning respektive inlösen av fondandel kan ske varje bankdag genom fondbolaget. Försäljnings- och inlösenpris kan erhållas från fondbolaget. Publicering sker även i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag. Begäran om försäljning (andelsägares köp) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse. Begäran om inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse. Begäran som lämnas skriftligen via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs samma dag, förutsatt att fondandelsvärde beräknas denna dag. I annat fall verkställs begäran nästkommande bankdag då fondandelsvärde beräknas. Om det vid andelsägares begäran om inlösen ej finns tillräckligt med likvida medel i fonden, utan medel måste anskaffas genom försäljning av värdepapper skall sådan försäljning äga rum så snart som möjligt, varvid inlösen därefter kan verkställas. Skulle en sådan försäljning enligt fondbolagets bedömning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får dock fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Utbetalning till fondandelsägaren kan i de ovan nämnda fallen normalt ej ske förrän efter det att fonden har erhållit likvid för försäljningen av värdepapperna. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att det inte är möjligt att värdera fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Detsamma gäller om hela eller delar fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som fonden investerar i håller stängt. 11 Avgifter och ersättningar Ur fondens medel ska fondbolagets förvaltningsavgift betalas

12 Förvaltningsavgiften utgår med en fast avgift om högst 2,5 procent av fondens värde per år. Förvaltningsavgiften beräknas dagligen och erläggs till fondbolaget månadsvis i efterskott. Förvaltningsavgiften inkluderar ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av de i fonden ingående finansiella instrumenten, ersättning till fondbolagets revisorer samt ersättning till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet. Ur fonden medel bestrids vidare courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av värdepapper samt avgifter för registrering av Ryska Finansiella Instrument. Dessa avgifter och kostnader är höga i jämförelse med motsvarande avgifter och kostnader avseende t ex västeuropeiska instrument. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelser och årsberättelser, ändring av fondbestämmelserna Årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden skall hållas tillgängliga hos fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Beslutar fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat. Ändringarna skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändringarna skall vara gällande gentemot samtliga andelsägare. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till fondbolaget. Av anmälan skall framgå andelsägare, panthavare, pantsättningens omfattning och eventuella begränsningar. Anmälan skall vara undertecknad av pantsättaren. Fondbolaget skall notera uppgifter om pantsättning i andelsägarregistret samt underrätta andelsägaren om noteringen. Uppgift om pantsättning skall borttas ur registret efter anmälan från panthavaren. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför, dock högst 500 kronor per pantsättningstillfälle. 16 Ansvarsbegränsning Såsom anges i 2 ovan samt i den kompletterande informationsbroschyren, är investeringar i Ryska Finansiella Instrument förenade med stora risker

13 Dessa stora risker består bl. a. - men inte uteslutande - i politiska risker, risker p.g.a. ekonomisk osäkerhet, legala risker (bl. a. avseende skyddande av ägarregistreringar i Ryska Finansiella Instrument samt av äganderätten i övrigt till sådana instrument), risker avseende redovisning och beskattning, marknadsrisker, risker p.g.a. bristande likviditet samt valutarisker. De stora riskerna medför att varje andelsägare måste vara beredd på att dennes andelar i värsta fall kan bli värdelösa. Varje andelsägare bör därför noggrant ha studerat informationsbroschyren i detta avseende före köp av andelar i fonden. Fondbolaget och förvaringsinstitutet avsäger sig allt ansvar för omständigheter i Ryssland och utlandet i övrigt som fondbolaget eller förvaringsinstitutet ej äger råda över, vad det än må vara, och som kan påverka kursen på de av fonden innehavda Ryska Finansiella Instrumenten eller i övrigt påverka dessa instruments giltighet eller bestånd eller äganderätten till dessa. Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om fondbolaget eller förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar i något fall för indirekt skada. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 lagen (2004:46) om värdepappersfonder

14 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Ryssland ISIN kod: SE Alfred Berg Fonder AB, orgnr , ett dotterbolag till Alfred Berg Asset Management AB. Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Ryssland är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att med god riskspridning uppnå en god värdeutveckling på 7 till 9 års sikt. Fondens medel ska huvudsakligen placeras på den ryska aktiemarknaden. Inriktningen är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Den ryska marknaden är en så kallad tillväxtmarknad och kännetecknas av en stor andel olje- och gasföretag. Fondens Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. placeringsinriktning mot den ryska marknaden medför att fonden kan komma att uppvisa större värdeförändringar än en värdepappers fond med en bred placeringspolicy som investerar på mogna, väletablerade och genomlysta marknader. Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år. Fonden placerar i företag på den ryska marknaden som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Fonden kan komma att uppvisa större värdeförändringar än en värdepappersfond med en bred placeringspolicy som investerar på mogna, väletablerade och genomlysta marknader. Riskindikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Dock visar den inte risken att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in eller ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken). En investerare bör ta i beaktande att fonden genom investeringar i Ryssland är exponerad mot politisk och legal risk. Fonden är även exponerad mot valutarisk. Riskerna kan påverka värdet på fonden. 1 (2)

15 Alfred Berg Ryssland Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift Ingen Ingen Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2,57% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Avgifterna avser kalenderåret Den årliga avgiftsprocenten kan variera något från år till år. Tidigare resultat 120% 90% 60% 30% 0% -30% -60% -90% -120% Alfred Berg Ryssland 103,9 113,8 36,5 24,8 13,0 6,8 5,1-24,3-34,9-68, Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor med utdelningar återinvesterade i fonden. Startår Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde. Praktisk information Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondbolagets informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter. Av fondens hel- och halvårsrapporter framgår fondens innehav vid hel- respektive halvårsskiften. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Alfred Berg Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida. Alfred Berg Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Hemsida: Telefonnummer: Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Revisor: Öhrlings PricewatershouseCoopers AB Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i dagstidningar och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 januari (2)

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100 INFORMATIONSBROSCHYR Cicero World 0-100 December 2013 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Cicero Fonder AB. Ytterligare information finns

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr East Capital fonder

Informationsbroschyr East Capital fonder Informationsbroschyr East Capital fonder East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Innehåll East Capital

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr VÄRDEPAPPERSFONDER Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap April 2015 DIDNER & GERGE FONDER AB www.didnergerge.se Informationsbroschyren

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj 2012. Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Öhman Index Sverige. Fonden startade den 9 maj 2012. Informationsbroschyren publicerades den 9 maj 2012. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Index Sverige som är en Sverigeregistrerad aktieindexfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

Cliens Räntefond Informationsbroschyr

Cliens Räntefond Informationsbroschyr Cliens Räntefond Informationsbroschyr Publicerad 2015-03-11 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB Kungsgatan 35 Box 7355 103 90 Stockholm Telefon: 08 506 503 90 Fax: 08 506 503 99 E-post: info@cliens.se Webb: www.cliens.se

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Prisma Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och

Läs mer