1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare"

Transkript

1 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller den grundläggande informationen som behövs för att bedöma fonden och den risk som är förenad med investeringen. ALLMÄN INFORMATION Fonder Informationen i denna broschyr omfattar Danske Invest Global Teknologi. Fondbolaget Fonden förvaltas av: Danske Capital AB ( ) (Fondbolaget) Box STOCKHOLM Fondbolaget ägs av DDB Invest AB som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S, Danmark. Fondbolaget erhöll tillstånd enligt lagen om värdepappersfonder och omauktoriserades Fondbolaget enligt lagen om investeringsfonder. Uppdragsavtal Fondbolaget har träffat uppdragsavtal med Danske Bank A/S. Uppdragsavtalet gäller: Ekonomi och redovisning, internrevision, juridik, compliance, samt personaladministration. Fondbolaget har också uppdragsavtal med Danske Bank A/S när det gäller IT-drift. Externa rådgivare När det gäller förvaltningen av utländska överlåtbara värdepapper samt indexfonder har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. Fondbolagets revisorer Fondbolagets revisorer är Anders Bäckström, aukt. revisor KPMG. Revisorssuppleant är Henrik Rättzen, aukt. revisor KPMG. Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Box 7523, Stockholm Andelsägareregister Fondbolaget för register över andelsägare och deras innehav. Då försäljning av fondandelar sker via en distributör kan denne anges som innehavare för annans räkning förutsatt att distributören har Finansinspektionens tillstånd till sådan registrering. Möjligheten att limitera köp- eller inlösenorder Det är inte möjligt att limitera köp- eller inlösenorder avseende fondandelar. Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder ska omedelbart tas över av respektive fonds förvaringsinstitut om; * Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, * bolaget enligt lag har trätt i likvidation, * bolaget försatts i konkurs, eller * bolaget vill upphöra med förvaltningen av värdepappersfonderna.

2 2(2) Så snart förvaringsinstitutet övertagit förvaltningen av en fond ska fonden snarast överlåtas till annat fondbolag om Finansinspektionen medger det. I annat fall ska fonden upplösas genom att dess tillgångar säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Beslut om förändringar enligt ovan ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning samt hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Fondandelsägarna ska informeras senast inom tre månader. Placeringsinriktning och Riskinformation Danske Invest Global Teknologi Placeringsinrikting Fonden investerar inom IT- och telekommunikationsbranschen. Upp till 20 procent av portföljens värde kan vara investerad i företag utanför IT- och telekombranschen, om dessa företag direkt eller indirekt förväntas kunna utnyttja utvecklingen inom dessa branscher. Investeringarna görs utifrån förväntad avkastning och branscher, länder och valutor kan därför vara överviktade eller underviktade. Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument samt kunna lämna eller uppta värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Riskinformation Fonden placerar i aktier som utgivits av företag verksamma i en specialiserad bransch vilket ger en låg riskspridning och gör fonden till en placering med hög marknadsrisk. sitt kapital i minst 7 år. Fonden passar för den som vill ha en viss del av sitt sparande i en placering med hög risk/chans. Avgifter Uppgift om gällande avgifter framgår av faktabladet för respektive fond. Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut för Danske Invest Global Teknologi: Försäljningsavgift: 1 % Inträdes/Inlösenavgift: 1 % Årlig förvaltningsavgift: 2,0 % Courtage och transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument bestrids ur fonden. Köp och inlösen Handel med fondandelar kan ske genom Danske Bank A/S, Sverige Filial eller annan distributör. Besked om gällande distributörer kan lämnas av Fondbolaget. För fonden är den gällande bryttidpunkten kl 15, vilket innebär att detta är den senaste tidpunkt då fondbolaget skall ha fått en begäran om köp eller inlösen av fondandelar för att det skall ske till den dagens kurs. Om begäran lämnas efter bryttidpunkten verkställs köp och inlösen normalt påföljande bankdag. Olika distributörer kan ha andra tidpunkter för då en order måste ha lämnats för att den skall utföras hos Fondbolaget till dagens kurs. Sådan tidpunkt måste alltid ligga före den officiella bryttidpunkten. Uppgift om detta lämnas av respektive distributör. Andelsägaren måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fonden har en högre risk än fonder som enbart, eller till viss del, placerar i räntebärande instrument. Fonden lämpar sig främst för sparare som kan avstå

3 3(2) FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST GLOBAL TEKNOLOGI INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Global Teknologi Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDFÖRVALTARE 2 Fonden förvaltas av Danske Capital AB, nedan kallat Fondbolaget. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i frågor som rör värdepappersfonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden ägs gemensamt av andelsägarna dvs de som investerat pengar i fonden. Fonden som sådan är ingen juridisk person och har därför vare sig skyldigheter eller rättigheter. Egendom som ingår i en fond kan inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för fondens förpliktelser. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER 3 Fondens tillgångar förvaras av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken, som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av Fondbolaget som avser fonden om det inte strider mot bestämmelserna i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. INVESTERINGSFONDENS KARAKTÄR 4 Fonden är en IT-fond. Fondens medel ska placeras så att en god riskspridning erhålles. Investeringarna ska ske i fondpapper med god likviditet. Målet är på sikt att erhålla en god kapitaltillväxt. INVESTERINGSFONDENS PLACER- INGSINRIKTNING 5 Fonden ska placera i aktierelaterade fondpapper och derivatinstrument som är noterade på börs eller auktoriserad marknadsplats och som är emitterade inom EU, EES- land, börser som är medlemmar inom World Federation of Exchanges, börser som är medlemmar eller associerade till Federation of European Securities Exchanges (FESE) samt börser eller auktoriserad marknadsplats inom Ryssland, Indien och Kina. Fonden investerar inom IT- och telekommunikationsbranschen. Upp till 20 procent av portföljens värde kan vara investerad i företag utanför IT- och telekombranschen, om dessa företag direkt eller indirekt förväntas kunna utnyttja utvecklingen inom dessa branscher. Investeringarna görs utifrån förväntad avkastning och branscher, länder och valutor kan därför vara överviktade eller underviktade. 6 Fonden investerar på auktoriserad marknadsplats inom EU, EES- land, börser som är medlemmar inom World Federation of Exchanges, börser som är medlemmar eller associerade till Federation of European Securities Exchanges (FESE) samt börser eller auktoriserad marknadsplats inom Ryssland, Indien och Kina.

4 4(2) SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING 7 Fonden får inte placera i så kallade OTC-derivat, onoterade fondpapper samt onoterade penningmarknadsinstrument. Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument samt kunna lämna eller uppta värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Med effektivisering av förvaltning avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placeringsinriktning. VÄRDERING 8 Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar (fondpapper och penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, likvida medel inklusive insättningar på bankräkning samt andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) avdrages de skulder som avser fonden (ersättning till Fondbolaget, debiterade skatter och, om Fondbolaget så bestämmer, ej debiterade skatter). Fondpapper, penningmarknads - och derivatinstrument samt fondandelar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt Fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, äger Fondbolaget på objektiva grunder fastställa värdet. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade andelar. Fondandelens värde beräknas av Fondbolaget varje bankdag. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR 9 Begäran om försäljning/inlösen ska ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl 15 på bankdag. Vid förkortad bankdag ska begäran ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl 13. Begäran om inlösen ska vara skriftlig. Försäljning/inlösen av andelar sker till kursen som baseras på andelsvärdet den dag begäran har kommit Fondbolaget tillhanda. Inlösen av andelar sker normalt omedelbart. Likvid finns kunden tillhanda senast fyra bankdagar efter inlösendagen. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse får Fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det. Försäljning och inlösen av fondandelar sker alltid till okänd kurs. Uppgifter om försäljnings-/ inlösenpris lämnas av Fondbolaget efter kl varje bankdag. 10 Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av investeringsfondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING 11 Försäljnings-/inlösenpriset av en andel i fonden uppgår till fondandelens värde på försäljningsdagen respektive inlösendagen med avdrag för eventuell inlösenprovision som högst kan utgå med 1 procent beräknat på fondandelens värde. Begäran om försäljning (andelsägares köp) av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankkonto.

5 5(2) Ur fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration, för dess kostnader avseende förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna ersättning, som beräknas dagligen på fondens värde, tas ur fonden vid utgången av varje månad och får högst uppgå till 2 procent per år. På ersättningar enligt ovan tillkommer eventuell mervärdeskatt. Courtage och transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument bestrids ur fonden. UTDELNING 12 Utdelningen ska lägst uppgå till ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Beräkningen av det för fonden utdelningsbara beloppet sker enligt följande: - Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år. - Fondens resultat enligt resultaträkning. - Avdrag för ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster under räkenskapsåret. - Tillägg för ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster under räkenskapsåret. - Tillägg av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten. - Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt. Utdelning sker med ett belopp motsvarande högst det utdelningsbara beloppet, vilket får ökas med vid andelsförsäljning inbetald upplupen utdelning och minskas med vid andelsinlösen utbetald upplupen utdelning. Om fondens utdelningsbara belopp uppgår till mindre än 5 kronor per fondandel kan förvaltaren besluta om att utdelning ej skall ske. Utdelningsbart belopp balanseras då över till nästkommande år. Utbetalning av utdelning sker under maj månad året efter räkenskapsåret. För på fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för preliminär skatt/kupongskatt, Fondbolaget förvärva nya fondandelar för fondandelsägares räkning, som på av Fondbolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. På i förväg gjord särskild begäran kan utdelningen efter avdrag för preliminär skatt/kupongskatt även utbetalas till fondandelsägaren. För utdelning avseende försäkringspremier, som placeras av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt lagen om livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder respektive utdelning avseende sparande enligt lagen om individuellt pensionssparande, gäller särskilda regler. INVESTERINGSFONDENS RÄKEN- SKAPSÅR 13 Räkenskapsår för fonden är kalenderår. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRS- BERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBE- STÄMMELSE 14 Årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden ska hållas tillgänglig hos Fondbolaget och Banken inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna.

6 6(2) Beslutar Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser ska beslutade ändringar underställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar ska hållas tillgängliga hos Fondbolaget. PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE 15 Pantsättning av fondandel genom anmälan till fondbolaget är inte möjlig. ANNAN NÖDVÄNDIG OCH SKÄLIG INFORMATION 16 Fondbolaget eller Banken är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Banken är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget eller Banken är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om Fondbolaget respektive Banken varit normalt aktsamt. Fondbolaget eller Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har dock skadeståndsskyldighet enligt lagen om investeringsfonder 2 kapitlet 21. Föreligger hinder för Fondbolaget eller Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Fondbolaget eller Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive Banken inte vara skyldig att betala dröjsmålsränta.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Blandfond 2 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Blandfond 2. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr VÄRDEPAPPERSFONDER Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap April 2015 DIDNER & GERGE FONDER AB www.didnergerge.se Informationsbroschyren

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100

INFORMATIONSBROSCHYR. Cicero World 0-100 INFORMATIONSBROSCHYR Cicero World 0-100 December 2013 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Cicero Fonder AB. Ytterligare information finns

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Life High Yield Bonds. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer