INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015

2 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information finns i faktabladet ( Basfakta för investerare ), som kan laddas ner på FONDBOLAGET Alfred Berg Fonder AB Organisationsnummer: Aktiekapital: SEK Bolagets bildande: Moderbolag: Alfred Berg Asset Management AB Postadress: Box 70447, Stockholm Tel växel: Fax: Webbplats: Bolagets säte: Stockholm Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Tillstånd att bedriva fondverksamhet: Styrelse: Ledamöter Serge Riff (ordförande) Åke Fors, Johan H Larsson Frederik Lundborg Ledande befattningshavare: Jonas Eliasson, verkställande direktör Åsa Sjöberg, verkställande direktörens ställföreträdare Matilda Sixtensson, ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen Anders Gunnarsson, ansvarig för riskhanteringsfunktionen Revisorer: Öhrlings PricewatershouseCoopers AB, Torsgatan 21, Stockholm Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall Fondbolaget förvaltar följande fonder: Alfred Berg Obligationsfond Plus Alfred Berg Ränteallokering Plus Alfred Berg Penningmarknadsfond Alfred Berg Kort Kreditfond Alfred Berg Ryssland Alfred Berg Sverige Plus Alfred Berg Fastighetsfond Norden Alfred Berg Income Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fondbolagets samtliga fonder är J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial, organisationsnummer Huvudkontor: 25 Bank Street, Canary Wharf London E14 5JP, England. Filial: Hamngatan 15, Stockholm

3 Uppdragsavtal Alfred Berg Fonder AB har uppdragit åt Alfred Berg Kapitalförvaltning AB att för fondbolagets räkning förvalta tillgångarna i samtliga fonder, sköta delar av den administrativa hanteringen samt att distribuera fonderna. Fondbolaget har uppdragit åt Alfred Berg Asset Management AB att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad, funktionen för riskhantering samt att tillhandahålla IT-tjänster. Fondbolaget har uppdragit åt J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch att sköta vissa administrativa åtgärder, såsom beräkning av fondandelsvärdet (NAV) och fondredovisning. Fondbolaget har uppdragit åt KPMG AB att upprätthålla funktionen för internrevision. Fondandelsägarregister Fondbolaget för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Fondandelar Fonden har två andelsklasser, A och B. Skillnaderna andelsklasserna emellan framgår nedan under avsnittet Fonden samt av fondbestämmelserna. Köp och försäljning av fondandelar Fonden handlas dagligen. Köp och försäljning av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget. Fondens dagliga NAV-kurs kan erhållas från fondbolaget. Publicering sker även i dagstidningar. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag. Begäran om försäljning (andelsägarens köp) av fondandel ska ske skriftligen via fax eller via datamedia efter särskild överenskommelse. Begäran om inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandel ska ske skriftligen via fax eller via datamedia efter särskild överenskommelse. Begäran som lämnas skriftligen via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast kl verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än kl 11.00, eller när fondbolaget håller stängt, verkställs nästkommande bankdag. Vissa dagar före helgdagsaftnar kan fondbolaget stänga handeln tidigare, beroende på när Nasdaq OMX Nordiska Börsplats stänger. Fondbolaget kan ge besked om vilken stängningstid som gäller. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker. Inlösen av andelar sker normalt omgående, vilket innebär att pengarna i normalfallet finns tillgängliga inom två bankdagar på av andelsägaren anvisat bank- eller personkonto eller genom bankgiro. Om det vid andelsägares begäran om inlösen ej finns tillräckligt med likvida medel i fonden, utan medel måste anskaffas genom försäljning av värdepapper ska sådan försäljning äga rum så snart som möjligt, varvid inlösen därefter kan verkställas. Skulle en sådan försäljning enligt fondbolagets bedömning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får dock fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Utbetalning till fondandelsägaren kan i de ovan nämnda fallen normalt ej ske förrän efter det att fonden har erhållit likvid för försäljningen av värdepapper. Observera att fondbolaget inte kan utfärda några fondandelar innan andelsägaren har skrivit under en särskild öppningshandling, skickat in kopia på ID-handling och fondbolaget därefter har kontrollerat identiteten på personen. Detta på grund av svenska lagregler, som innebär att fondbolaget måste säkerställa investerarnas identitet och de investerade medlens ursprung i syfte att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt

4 Limitering av försäljnings- och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera en köp- eller säljorder av fondandelar. Upphörande och överlåtelse av fond eller fondbolag Förvaltningen av ett fondbolags fonder ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, fondbolaget träder i likvidation; försätts i konkurs eller vill upphöra med förvaltningen av en fond. Förvaringsinstitutet ska sedan snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Information om förändringar enligt ovan ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Extraordinära händelser och stängningspolicy Observera att fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat, som gör att det inte är möjligt att värdera fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Detsamma gäller om hela eller delar av fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som fonden investerar i håller stängt. Generellt om risk Risken i en placering mäts ofta genom att man beräknar hur kraftigt avkastningen varierar mellan olika tidsperioder. Om värdet svänger kraftigt upp och ned säger man att risken är hög, medan små svängningar tolkas som lägre risk. Alfred Berg har klassificerat fonderna enligt EU-standarden för riskklassificering. Fonderna är klassificerade enligt en sjugradig skala, s.k. risk/avkastningsindikator, där 1 innebär lägst risk och 7 högst risk. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden och baseras på fondens volatilitet (standardavvikelse) de senaste fem åren. Volatiliteten är baserad på veckovisa avkastningssiffror och omräknas till årstakt enligt en särskild formel. Följande kategoriindelningar används: Kategori Volatilitet lika eller större än Volatilitet mindre än 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 % Att investera i en fond är alltid förenat med både möjligheter och risker. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är därför inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. En mer utförlig beskrivning av fondernas placeringsinriktning finns i fondens fondbestämmelser. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Skatteregler - 4 -

5 Nedan följer en sammanfattning och allmän beskrivning av de skatteregler som gäller för fonden och dess andelsägare. Eftersom skattereglerna ofta är föremål för förändring bör varje investerare rådfråga skatterådgivare om vilka specifika skattemässiga konsekvenser en investering i fonden kan få. Skatteregler för fysiska andelsägare Från och med inkomståret 2012 utgår en årlig schablonskatt på innehav av fondandelar, fondskatt. Den skatten tas ut genom att 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Andelsägaren betalar 30 procent i skatt på schablonintäkten. Skatteuttaget uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde och ska tas upp första gången i deklarationen Vinst eller förlust vid avyttring (inlösen) av fondandelar beskattas för fysiska personer i inkomstslaget kapital. Vinsten beräknas till skillnaden mellan värdet av andelarna när andelarna avyttrades och summan av det faktiska anskaffningsvärdet. Om endast del av innehavet inlöses ska genomsnittsmetoden användas för beräkning av anskaffningsvärdet. Skatt utgår med 30 procent av reavinsten. En förlust vid avyttring är avdragsgill samma år som den uppstått men endast till 70 procent. Om underskott uppkommer i inkomstslaget kapital reduceras skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott upp till kronor och med 21 procent av överskjutande del. Skatteregler för fonden Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skatteskyldiga för inkomster av tillgångar som ingår i fonden. Skadestånd Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller fondbolaget tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska förvaringsinstitutet ersätta skadan. Ändring av fondbestämmelser Ändring i fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. När ändringarna godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat. Ändringar i fondbestämmelserna kan påverka fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil

6 Fonden Alfred Berg Sverige Plus Alfred Berg Sverige Plus, nedan kallad Fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Placeringsinriktning Målsättningen i Sverige Plus är att uppnå en god riskjusterad avkastning som övertid överstiger fondens jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark (SBX). Fondens medel ska huvudsakligen placeras på den svenska aktiemarknaden. Inriktningen är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Investeringsbeslut tas på basis av en egen aktieanalys utan att förorda någon speciell investeringsstil. Risklimiten för Fonden är definierad som en aktiv risk ( Tracking error ) på högst 12 procent ex-ante (prognos på framtida risk). Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk Fonden är en aktiefond, vilka generellt har en högre risk än exempelvis räntefonder, men också en möjlighet till högre avkastning på sikt. Fondens placeringsinriktning mot den svenska aktiemarknaden innebär också en högre risk, eftersom koncentration av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken och kan innebära stora kurssvängningar. Fondens riskkategori är 6 vilket betyder hög risk för både upp och nedgångar i andelsvärdet Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknaden som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier Fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i Fonden, men inte risken för att vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna inte kunna sätta in och ta ut ur Fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken). Fondens placeringsinriktning kan ge upphov till vissa risker. En risk är marknadsrisken, eftersom Fondens koncentrerade urval och koncentrationen av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken för större kurssvängningar. Då Alfred Berg Fonder agerar på marknaden finns alltid en generell risk för att en motpart skulle ställa in betalningarna, en kreditrisk. Alfred Berg Fonder bedömer dock inte att kreditrisken i denna fond skulle överstiga övriga fonders kreditrisk på marknaden. De ovan nämnda riskerna kontrolleras, övervakas och hanteras noggrant hos Alfred Berg Fonder. Att spara i en fond är alltid förenat med både möjligheter och risker. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde beroende på marknadens utveckling och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. För att mäta fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande dess underliggande tillgångar. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till nettning och eventuell hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder högst uppgå till 100 procent av fondens värde. Avgifter Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Fonden tillämpar inte insättnings- eller uttagsavgifter. Förvaltningsavgift beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Högsta avgift som fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: Årlig förvaltningsavgift (fast) 1,75 % - 6 -

7 Gällande avgift som fondbolaget tar ut för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: Årlig förvaltningsavgift (fast) 1,75 % Historisk avkastning Se Basfakta för investerare

8 FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Sverige Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 6 september Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 18 juni 2014, Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad krets av personer. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden förvaltas av det fondbolag som framgår nedan under 2. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, lagen om värdepappersfonder och övriga tillämpliga författningar. Dessa fondbestämmelser kompletteras av en särskild informationsbroschyr. Informationsbroschyren tillhandahålls av fondbolaget. Andelsklasser Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A Icke utdelande Andelsklass B Utdelande Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för båda andelsklasserna, om inte annat anges nedan. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Alfred Berg Fonder AB, med organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. Fondbolaget bedriver fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial, organisationsnummer , såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet handlar oberoende av Fondbolaget och skall verkställa beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, om dessa inte strider mot lagen om värdepappersfonder eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt att användningen av Fondens medel inte strider mot lagen om värdepappersfonder och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall även se till att tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Fonden tillhanda

9 4 Fondens karaktär Fonden är en aktiefond och dess medel placeras huvudsakligen på den svenska aktiemarknaden. Fondens medel skall placeras i syfte att över tiden erhålla en god kapitaltillväxt som överträffar Fondens jämförelseindex, se Alfred Bergs informationsbroschyr för mer information avseende jämförelseindex för Fonden. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel kan vara placerade i följande tillgångsslag: Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Fondandelar Derivatinstrument Konto i kreditinstitut Minst 90 procent av fondförmögenheten placeras i penningmarknadsinstrument, aktier, fondandelar och andra överlåtbara värdepapper som är upptagna till eller föremål för handel på en reglerad marknad i Sverige eller som är föremål för handel vid någon annan marknad i Sverige som är reglerad och öppen för allmänheten. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras på MTF i Sverige. Placeringar kan dessutom, till högst 10 procent av Fondens värde, ske på reglerade marknader inom EU, EFTA och USA. Fondens placeringar skall ske i branscher och företag som av Fondbolaget bedöms ha bäst förutsättningar för en god värdeutveckling. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras i andelar i andra fonder. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en handelsplattform/mtf eller annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får placera medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om värdepappersfonder. Handel med nämnda typer av finansiella instrument har speciella egenskaper som kan medföra väsentligt högre risker än vid exempelvis handel med aktier. Placeringar i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 lagen om värdepappersfonder får uppgå till högst 10 procent av Fondens värde. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltning i syfte att minska kostnader och risker i förvaltning. Fonden får även använda sig av OTC-derivat. Fonden får ge värdepapperslån

10 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden. Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Värderingen sker dagligen till senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs och om denna inte anges till senast säljkurs. Om enligt Fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, vilket främst är fallet beträffande överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 lagen om värdepappersfonder, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempelvis marknadspriser från; en icke reglerad marknad, en oberoende mäklare, andra externa oberoende källor, ett annat noterat finansiellt instrument, ett index eller en bolagshändelse med påverkan på marknadsvärdet. För sådana instrument som avses i 5 kap st. lagen om värdepappersfonder, så kallade OTC derivat fastställs ett marknadspris enligt följande; Marknadspris som är ställt av en aktiv marknad. I de fall ett marknadspris inte kan erhållas skall OTC-derivat värderas enligt värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet av en fondandel är lika med Fondens värde delat med antalet fondandelar med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Andelsklasserna A och B Priset vid Fondbolagets försäljning (andelsägares köp) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då försäljningen verkställs. Priset vid Fondbolagets inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då inlösen verkställs. Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom Fondbolaget. Försäljnings- och inlösenpris kan erhållas från Fondbolaget. Publicering sker även i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag. Begäran om försäljning (andelsägares köp) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia, efter särskild överenskommelse. Begäran om inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia, efter särskild Begäran som lämnas skriftligen via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren

11 Begäran verkställs samma dag som den lämnas, förutsatt att begäran kommit Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren. I annat fall verkställs begäran nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta. Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att det inte är möjligt att värdera Fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Detsamma gäller om hela eller delar av Fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som Fonden investerar i håller stängt. 11 Avgifter och ersättningar Ur Fondens medel får betalas ersättning dels till Fondbolaget för dess förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning avseende Fonden samt dels depåavgift till förvaringsinstitutet för dess förvaring av Fondens tillgångar samt revisionskostnader och ersättning avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur Fonden vid utgången av varje månad. För andelsklass A och B får ersättningen högst uppgå till 1.75 procent per år. Ur Fonden medel bestrids vidare courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av värdepapper. 12 Utdelning Andelsklass A Icke utdelande. Ingen utdelning kommer att ske i andelsklass A. Andelsklass B Utdelande. Utdelning kommer att ske i andelsklass B. Fondbolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i andelsklass B. Beräkningen skall utgå från avkastningen i den utdelande andelsklassen föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp om det ligger i andelsägarnas intresse. Målsättning avseende utdelningens storlek anges i informationsbroschyren. Utdelning tillfaller den andelsägare i andelsklass B som av fondbolaget på fastställd utdelningsdag är registrerad andelsägare. Utdelning ska i förekommande fall ske under maj månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelningen betalas ut kontant, efter avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas på utdelning, till konto som är föranmält av andelsägaren till Fondbolaget. Andelsägare kan emellertid, efter skriftlig anmälan till Fondbolaget senast 10 dagar innan fastställd utdelningsdag, få utdelningen efter avdrag för skatt, återinvesterad i Fonden. 13 Räkenskapsår Räkenskapsår för Fonden är kalenderår

12 14 Halvårsredogörelser och årsberättelser, ändring av fondbestämmelser Årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden skall hållas tillgängliga hos Fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Beslutar Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter det att Finansinspektionen godkänt ändringen skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat. Ändringarna skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i Finansinspektionens beslut. Ändringarna skall vara gällande gentemot samtliga andelsägare. 15 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till Fondbolaget. Av anmälan skall framgå andelsägare, panthavare, pantsättningens omfattning och eventuellabegränsningar.. Anmälan skall vara undertecknad av pantsättaren. Fondbolaget skall notera uppgifter om pantsättning i andelsägarregistret samt underrätta andelsägaren om noteringen. Uppgift om pantsättning skall borttas ur registret efter anmälan från panthavaren. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför, dock högst 500 kronor per pantsättningstillfälle. 16 Ansvarsbegränsning Varken Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller tele fel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om bolaget varit normalt aktsamt. Varken Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar i något fall för indirekt skada. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap 21 i lagen om värdepappersfonder

13 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Sverige Plus Andelsklass A ISIN kod: SE Alfred Berg Fonder AB, orgnr , ett dotterbolag till Alfred Berg Asset Management AB. Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen i Sverige Plus är att uppnå en god riskjusterad avkastning som övertid överstiger fondens jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark (SBX). Fondens medel ska huvudsakligen placeras på den svenska aktiemarknaden. Inriktningen är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Investeringsbeslut tas på basis av en egen aktieanalys utan att förorda någon speciell investeringsstil. Risklimiten för fonden är definierad som en aktiv risk (Tracking error) på högst 12 procent ex-ante (prognos på framtida risk). Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Dock visar den inte risken att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in eller ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken). 1 (2)

14 Alfred Berg Sverige Plus Andelsklass A Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift Ingen Ingen Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,76% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Avgifterna avser kalenderåret Tidigare resultat 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Alfred Berg Sverige Plus A Index Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor med utdelningar återinvesterade 36,3 30,2 28,1 23,7-2,8-2,6-42,0-39,1 48,5 52,5 12,0 25,2-8,0-13,1 26,0 25,6 18,1 16,5 15,4 15, i fonden. Startår Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Jämförelseindex har ändrats under presenterad 10 års period. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde. Praktisk information Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondbolagets informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter. Av fondens hel- och halvårsrapporter framgår fondens innehav vid hel- respektive halvårsskiften. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Alfred Berg Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida. Alfred Berg Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Hemsida: Telefonnummer: Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Revisor: Öhrlings PricewatershouseCoopers AB Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i dagstidningar och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 januari (2)

15 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Alfred Berg Sverige Plus Andelsklass B ISIN kod: SE Alfred Berg Fonder AB, orgnr , ett dotterbolag till Alfred Berg Asset Management AB. Mål och placeringsinriktning Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen i Sverige Plus är att uppnå en god riskjusterad avkastning som övertid överstiger fondens jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark (SBX). Fondens medel ska huvudsakligen placeras på den svenska aktiemarknaden. Inriktningen är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Investeringsbeslut tas på basis av en egen aktieanalys utan att förorda någon speciell investeringsstil. Risklimiten för fonden är definierad som en aktiv risk (Tracking error) på högst 12 procent ex-ante (prognos på framtida risk). Andelsklassen B lämnar normalt utdelning i maj månad varje år med det belopp som fondbolagets styrelse beslutar. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre avkastning Högre risk Högre avkastning Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Dock visar den inte risken att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in eller ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken). 1 (2)

16 Alfred Berg Sverige Plus Andelsklass B Basfakta för investerare Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift Ingen Ingen Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,76% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Avgifterna är uppskattade då andelsklassen är ny. Tidigare resultat 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0% -7,5% -10,0% Alfred Berg Sverige Plus B Index Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor med utdelningar återinvesterade i fonden. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Då andelsklassen är ny så presenteras ingen avkastning Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde. Praktisk information Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondbolagets informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter. Av fondens hel- och halvårsrapporter framgår fondens innehav vid hel- respektive halvårsskiften. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Alfred Berg Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida. Alfred Berg Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Hemsida: Telefonnummer: Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Revisor: Öhrlings PricewatershouseCoopers AB Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i dagstidningar och på text-tv. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 januari (2)

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer