KOLLEKTIVAVTAL. för järnvägsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOLLEKTIVAVTAL. för järnvägsbranschen"

Transkript

1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktigheter i översättningen. Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole sopineet ruotsinkielisestä työehtosopimustekstistä. Mikäli ruotsinkielisen käännöksen tulkinta johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin alkuperäinen suomenkielinen työehtosopimus, tulee noudattaa suomenkielistä työehtosopimusta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta ei vastaa käännöksen mahdollisista virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista.

2 KOLLEKTIVAVTAL för järnvägsbranschen

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET... 3 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Kollektivavtalets tillämpningsområde Allmänna avtal Anställningens början Uppförande på arbetet Permittering och anställningsförhållandets upphörande Lokala avtal... 8 II ARBETSTID Ordinarie arbetstid Arbetstidsarrangemang för arbetstagare i intermittent treskiftsarbete Söckenhelgers och vissa andra dagars inverkan på arbetstiden Arbetstidsarrangemang och ordinarie arbetstid under vecka eller arbetsperiod i vilken ingår Kristi himmelfärdsdag eller där nyårsdagen, första maj eller självständighetsdagen infaller på annan dag än lördag eller söndag Arbetstidsarrangemang under vecka eller arbetsperiod i vilken ingår långfredag, annandag påsk, midsommarafton eller där julafton, juldagen, annandag jul eller trettondagen infaller på annan dag än lördag eller söndag Arbetstidsarrangemang i de fall där det i veckan eller arbetsperioden ingår flera dagar som inverkar på arbetstidsarrangemangen under söckenhelgsveckor Tid som räknas som arbetstid Arbetstidschema Arbetsskift Veckovila och veckans andra lediga dag Dygnsvila Daglig vilotid Övertidsarbete Övertidsersättning under en vecka eller arbetsperiod i vilken nyårsdagen, första maj eller självständighetsdagen infaller på annan dag än lördag eller söndag Mertidsersättning Söndagsersättning Helgaftonstillägg Lördagsersättning Nödarbete Arbete av utryckningsnatur Skiftarbete samt kvälls- och nattarbete Beredskap och utryckningspenning Övriga bestämmelser om arbetstid Bestämmelser för deltidsarbete

4 III LÖNER Lönegrunder Lönebetalning IV SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR Ersättning för resekostnader Ersättning för flyttkostnader Övriga ersättningar Familjeledighet och frånvaro av tvingande familjeskäl Arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning och lön V SOCIALA BESTÄMMELSER Arbetarskydd Semester och semesterpenning Hälso- och sjukvård samt lön under sjuk- och moderskapsledighet VI SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Arbetsundersökningar Yrkesutbildning och annan utbildning VII ARBETSFRED OCH TRYGGANDE AV DENNA Förtroendemän Ombudsmän Avgörande av meningsskiljaktigheter Förhindrande av arbetsinställelse VIII AVTALETS GILTIGHET OCH UPPSÄGNING Giltighet och uppsägning Protokollsanteckningar LÖNEBILAGA LÖNEBILAGA LÖNEBILAGA Bilaga Bilaga Bilaga

5 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET KOLLEKTIVAVTAL FÖR JÄRNVÄGSBRANSCHEN 1. Protokollets syfte 2. Avtalsperiod 3. Löneförhöjningar De undertecknade parterna till Kollektivavtalet för järnvägsbranschen har idag undertecknat ändringarna i kollektivavtalet enligt förhandlingsresultatet av Avtalsperioden består av två perioder. Den första avtalsperioden inleds och löper ut Den andra avtalsperioden inleds och löper ut Den första avtalsperioden ( ) Löneförhöjningar Tabellönerna höjs eller från början av den lönebetalningsperiod som följer närmast därefter med 20 euro. En ändring av procentuella tillägg som eventuellt höjs automatiskt på grund av den allmänna förhöjningen beaktas dock först från och med då perioden efter den allmänna förhöjningen börjar Löneförhöjningar Tabellönerna i kollektivavtalet och arbetstagarnas individuella löner höjs eller från början av därpå följande arbetsperiod enligt lönebilagorna på följande sätt: lönebilaga 1 lönebilaga 2 lönebilaga 3 0,4 procent 0,4 procent 0,4 procent Tilläggen i euro som höjs genom den allmänna förhöjningen höjs eller från början av den därpå följande arbetsperioden med en allmän förhöjning på 0,4 procent. En ändring av procentuella tillägg som eventuellt höjs automatiskt på grund av den allmänna förhöjningen beaktas dock först från och med då perioden efter den allmänna förhöjningen börjar. De här avsedda tilläggen är: lönebilaga 1 lönebilaga 2 gemensamma tillägg för bundenhet i arbetet kompletterande del till tillägg för bundenhet i arbetet språktillägg tillägg för språkkunskaper miljötillägg/tillägg för slutet rum tillägg för besvärligt arbete nattillägg nattillägg i enskiftsarbete 3

6 pelar-masttillägg 3.2. Den andra avtalsperioden ( ) I juni 2015 sammanträder arbetsmarknadens centralorganisationer för att se över det allmänna ekonomiska läget, hur de strukturella reformerna har genomförts och hur sysselsättningen, exporten och konkurrenskraften har utvecklats samt vilka faktorer som påverkat dessa. I utredningsarbetet vänder man sig vid behov till kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling och utomstående experter för hjälp. På basis av granskningen avtalar arbetsmarknadens centralorganisationer om kostnadseffekterna och tidpunkten för genomförandet av löneuppgörelsen för den andra perioden. Löneuppgörelsen dimensioneras enligt en 12 månaders period. Inom de branscher där den andra avtalsperioden är längre eller kortare än 12 månader anpassas löneuppgörelsen efter periodens längd. 4. Ändring av semesterlagen 5. Arbetsgrupper Till och med slutet av övergångsperioden den 30 april 2014 iakttas bestämmelserna i den gamla semesterlagen och nuvarande praxis inom VR-koncernen vad gäller karenser för sjukledigheter och rätten att flytta en semester. Förbunden avtalar före utifrån förslaget från arbetsgruppen för förtydligande av kollektivavtalet om hur ändringen av 25 i semesterlagen påverkar s.k. kollektivavtalsbaserade semestrar från och med Arbetsgrupper enligt det tidigare kollektivavtalet Arbetsgrupp 2) som avtalats i underteckningsprotokollet till kollektivavtalet av fortsätter sitt arbete till och med eller så länge som det är motiverat med tanke på arbetet i arbetsgrupperna enligt punkt Arbetsgrupper enligt principen om kontinuerliga förhandlingar Följande nya arbetsgrupper har till uppgift att enligt principen om kontinuerliga förhandlingar bereda reformer av kollektivavtalet under avtalsperioden enligt ämnesområde så att kollektivavtalets sakinnehåll kan ändras med kollektivavtalsparternas gemensamma godkännande: VR Track Oy:s arbetsgrupp för konkurrenskraft/pl 3 Förbunden tillsätter en arbetsgrupp som har i uppgift att utreda och hitta modeller för att trygga konkurrenskraften. Arbetsgruppen gör ett förslag till kollektivavtalsparterna senast Arbetsgruppen för underhåll av arbetstiden/pl 2 Förbunden tillsätter en arbetsgrupp för att utreda hur arbetstidsbestämmelserna och -arrangemangen fungerar. Förutom att utreda funktionen har arbetsgruppen i uppgift att utveckla arbetstidsbestämmelserna samt förläggningen av semestrarna. Arbetsgruppen gör ett förslag till kollektivavtalsparterna senast

7 Arbetstids- och planeringssystem/arbetstidslagen 7 Förbunden tillsätter en arbetsgrupp som har till uppgift att granska arbetstidsplaneringen vid periodarbete samt utveckla en potentiell ny modell för hur arbetstiden ordnas vid periodarbete. Arbetsgruppen gör ett förslag till kollektivavtalsparterna senast Arbetsgruppen för utveckling av ett allmänt kollektivavtal och för förbättrande av produktiviteten Under avtalsperioden tillsätter förbunden en eller flera arbetsgrupper som har till uppgift att granska kollektivavtalet som helhet för att förbättra möjligheterna till ekonomisk framgång och för att förbättra konkurrenskraften. Arbetsgruppen eller arbetsgrupperna gör ändringsförslag för kollektivavtalsparterna enligt principen om kontinuerliga förhandlingar. 6. Arbetshälsa och förlängning av arbetskarriärerna Parterna konstaterar att främjandet av arbetshälsan och åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna planeras och utvecklas aktivt tillsammans med arbetsgivarens experter och representanter för personalen. 7. Avtalets bindande verkan Om centralorganisationerna inte når enighet i förhandlingarna om de avtalsenliga höjningarna för den andra perioden, kan avtalsparterna säga upp det gällande avtalet så att det löper ut i slutet av den första avtalsperioden ( ). Uppsägningen ska göras senast fyra månader innan ( ) avtalsperioden löper ut varvid avtalsparterna inleder förhandlingar om ett nytt avtal enligt egen tidtabell. Om centralorganisationerna inte når enighet i förhandlingarna om de avtalsenliga höjningarna för den andra perioden, kan det gällande avtalet också förlängas till och med slutet av avtalsperioden, om avtalsparterna fattar ett separat beslut sinsemellan om detta. Då avtalar avtalsparterna själva om löneuppgörelsen för den andra avtalsperioden. 8. Exceptionella ekonomiska svårigheter Om företagen som omfattas av avtalet under avtalsperioden hamnar i exceptionella ekonomiska svårigheter, kan avtalsparterna göra en ny bedömning av kollektivavtalslösningens lämplighet för den rådande ekonomiska situationen och avtala om ändringar som ska göras i avtalet som är nödvändiga för företagens verksamhetsförutsättningar och för att trygga arbetsplatser under avtalsperioden. 9. Datum och underskrifter Helsingfors den 25 oktober 2013 ARBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA RF FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF 5

8 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde 1. Bestämmelserna i detta kollektivavtal tillämpas på arbeten med anknytning till järnvägsbranschen enligt följande: Arbeten med anknytning till järnvägstrafiken Lönebilaga 1 Arbeten med anknytning till järnvägsmateriel Lönebilaga 2 Arbeten med anknytning till banhållning och banutrustning Lönebilaga 3 2. Särskilda bestämmelser gällande löner och arbetsvillkor finns i avtalets lönebilagor. 2 Allmänna avtal 1. Följande avtal tillämpas som en del av detta kollektivavtal: Allmänt avtal (LTY - RAUTL) Bilaga 1 Avtal om uppsägningsskydd (LTY - RAUTL) Bilaga 2 Avtal gällande resekostnader (LTY - RAUTL) Bilaga 3 2. Beträffande grupplivförsäkring för arbetstagare tillämpas centralorganisationernas avtal. De giltiga grupplivförsäkringsvillkoren och ersättningsbeloppen finns tillgängliga på Arbetstagarnas grupplivförsäkrings webbplats 3 Anställningens början 1. Arbetsgivaren har i enlighet med arbetsavtalslagen rätt att leda och övervaka arbetet. 2. Anställning av en arbetstagare är en fråga som avgörs av enhetens chef eller av en person som utses av chefen. En anställning ska genast meddelas vederbörande förtroendeman som har rätt att få en kopia av det skriftliga arbetsavtalet. 3. Vid upprättande av arbetsavtalet ska arbetstagaren på ett bevisligt sätt underrättas om arbetets art, arbetsplatsen, arbetsorten samt eventuellt arbetsområde. Arbetstagaren ska även informeras om arbetsavtalet är avsett att gälla för en bestämd tid eller annars bör anses vara tidsbestämt eller om arbetsavtalet ska anses gälla tills vidare. Om arbetsavtalet är avsett att gälla för en bestämd tid eller annars bör anses vara tidsbestämt, ska arbetstagaren även informeras om dess längd antingen i kalendertid eller på annat för omständigheterna tillämpligt sätt. Ett skriftligt arbetsavtal ska alltid upprättas med arbetstagaren. Ett arbetsavtal där man avtalat om en prövotid på högst fyra månader kan under prövotiden hävas av vardera parten utan uppsägningstid. 4. Vid beslut om anställning och avslutande av anställningsförhållande tillämpas absolut opartiskhet, och varken medlemskap eller icke medlemskap i lagliga organisationer får påverka beslutet eller fastställandet av lön eller arbetsvillkor. 5. Vid anställning ska i mån av möjlighet även sociala aspekter uppmärksammas, så att man bland till arbetsförmågan likvärdiga arbetstagare i första hand anställer dem vilkas utkomst i högsta grad kan anses vara beroende av inkomsten från arbetet. 6. En arbetstagares anställningsförhållande anses börja den dag då arbetsgivaren i samband med anställning av arbetstagaren meddelar att arbetet ska börja och då arbetstagaren i enlighet med avtalet börjar sitt arbete. 6

9 7. I den introduktionsutbildning som ges arbetstagaren inkluderas även handledning i samarbetssystemet, vilken ges av förtroendemannen och arbetarskyddsombudet. 4 Uppförande på arbetet 1. En arbetstagare ska utföra sitt arbete flitigt och noggrant, följa arbetstiden noga samt i sitt arbete undvika allt som kan äventyra säkerheten för honom eller henne eller en arbetskamrat samt undvika allt som kan skada arbetsgivarens egendom. 2. Det är ovillkorligen förbjudet att vistas på arbetsplatsen under påverkan av alkohol eller andra rusmedel. 3. Frånvaro från arbetet ska överenskommas på förhand med arbetsledningen. Om arbetstagaren har varit frånvarande minst en vecka och under denna tid inte har meddelat giltigt hinder, har arbetsgivaren rätt att betrakta arbetsavtalet som hävt. Före hävandet av arbetsavtalet ska arbetsgivaren höra vederbörande förtroendeman i ärendet. 4. Om arbetstagaren ändå kan bevisa att han eller hon på grund av oöverstigliga hinder inte har haft möjlighet att inom ovan nämnda tid förete giltig utredning över orsaken till frånvaron, men företer denna utredning omedelbart när hindret upphört återgår hävningen av anställningsförhållandet. 5 Permittering och anställningsförhållandets upphörande 1. I fråga om permittering och, sedan anställningsförhållandet pågått i tre månaders tid utan avbrott, uppsägning av tills vidare gällande arbetsavtal tillämpas de särskilda bestämmelserna gällande uppsägningsskydd och grunder för permittering. (Bilaga 2) 2. Uppsägningstid tillämpas inte om anställningsförhållandet upprättats på bestämd tid eller om arbetstagaren anställts för att utföra ett specifikt arbete och fått tydlig information om detta vid anställningen. Anställningsförhållandet upphör därvid när den avtalade tiden löper ut eller arbetet blir färdigt. Arbetstagaren har rätt att få ett tillfälligt arbetsintyg under tiden anställningsförhållandet pågår. 3. Anställningsförhållandet kan hävas utan uppsägningstid av de skäl som nämns i 8 kap. i arbetsavtalslagen. 4. Utöver vad som avtalats i bestämmelserna i punkt 1 kan anställningsförhållandet även upphöra till följd av arbetsbrist. En arbetstagare ska emellertid innan uppsägning av denna orsak om möjligt omplaceras till ett arbete på arbetsplatsen som motsvarar arbetstagarens yrke eller annars är lämpligt för honom eller henne. Om möjligheter saknas till en sådan omplacering, kan arbetstagaren med sitt eget medgivande omplaceras till en arbetsplats hos något annat företag som har behov av arbetskraft. Efter omplaceringen fastställs arbetstagarens lön enligt det nya arbetet. Om det råder allmän arbetsbrist inom något arbetsområde som nämns i 1, ska avtalsparterna förhandla om förkortning av arbetstiden. Om uppsägningar måste genomföras trots de ovannämnda åtgärderna, ska i regel den arbetstagare som har varit anställd kortast tid och som har minst försörjningsplikt sägas upp först, såvida inte arbetstagaren på grund av sitt yrke anses nödvändig att ha kvar i arbetet. Innan sådana uppsägnings- och förflyttningsåtgärder vidtas ska arbetsledningen höra förtroendemannen. När arbetsmängden växer och antalet arbetstagare 7

10 av denna orsak måste ökas, ska man eftersträva att i första hand anställa arbetstagare som tidigare arbetat inom företaget och sagts upp på grund av arbetsbrist. 5. Tvister gällande upphörande av anställningsförhållande på grund av sjukdom eller missbruk av rätten till sjukledighet avgörs på det sätt som i detta kollektivavtal avtalats om avgörande av tvister. Vid behov deltar en sakkunnigläkare i behandlingen av ärendet. 6. Uppsägning eller hävande av anställningsförhållande som görs av arbetsgivaren ska utföras av den i 3 2 punkten nämnda personen på ett verifierbart sätt. Arbetstagaren ska samtidigt informeras om skälet till anställningsförhållandets upphörande. Ett arbetsavtal ska sägas upp eller hävas skriftligt. 7. Gällande minskning av drogrelaterade skador och hänvisning till vård tillämpas särskilda anvisningar vid varje företag. 6 Lokala avtal 1. Enligt de nedan avsedda bestämmelserna i kollektivavtalet kan lokala avtal om frågor i anslutning till fullmäktige ingås i enlighet med kollektivavtalets förhandlingsordning samt mellan företaget och arbetstagarföreningen eller mellan arbetsgivarens representant och region-/huvudförtroendemannen eller mellan personer som befullmäktigats av dessa. Avtal som träffats med ovannämnda förtroendemän binder de arbetstagare som förtroendemännen anses representera. 2. Avtal kan ingås för viss tid eller tills vidare. Avtal som gäller tills vidare kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid, om man inte kommer överens om annan uppsägningstid. 3. Avtalet ska upprättas skriftligen och ett sådant lokalt avtal som avses här är en del av gällande kollektivavtal. II ARBETSTID 7 Ordinarie arbetstid Allmänt Utjämningen till jämna timmar sker per arbetsperiod eller löneutbetalningsperiod på så sätt att en tid som är kortare än en halv timme inte beaktas samt att en tid som är en halv timme eller längre avrundas uppåt till närmaste timme (29 min nedåt och 30 min uppåt). I arbete enligt 6 i arbetstidslagen kan timmarna som ligger till grund för beräkningen av övertidsersättningar och mertidsersättningar utjämnas veckovis. a) Arbeten som omfattas av 6 i arbetstidslagen 1. Ordinarie arbetstid per dygn är åtta timmar för fyra dagar i veckan och sex timmar och 20 minuter för en dag. 8

11 2. Den ordinarie arbetstiden infaller, ifall man inte lokalt kommer överens om annat: - vid dagarbete kl , - vid tvåskiftsarbete ett dagskift kl eller kl och ett kvällsskift kl eller kl ; och - vid treskiftsarbete ett nattskift kl , ett dagskift kl och ett kvällsskift kl Den ordinarie arbetstiden per dygn kan genom avtal på förhand tillfälligt förlängas till 10 timmar, förutsatt att den ordinarie arbetstiden per vecka under en period på högst 12 veckor utjämnas till ett genomsnitt på 38 timmar och 20 minuter i veckan. Ett sådant arrangemang ska avtalas senast arbetsdagen före den dag så den förlängda arbetstiden tillämpas första gången. 4. Den ordinarie arbetstiden per vecka är 38 h och 20 min. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan ordnas så att den i medeltal är 38 timmar och 20 minuter per vecka - i dagarbete och tvåskiftsarbete under en tidsperiod på högst 2 veckor (för eloch datamontörer högst 4 veckor) - vid intermittent treskiftsarbete under en period på högst sex veckor - vid oavbrutet tvåskiftarbete under en period på högst ett år, förutsatt att ett timschema upprättats för arbetet för minst den tid inom vilken den ordinarie arbetstiden per vecka utjämnas till det angivna genomsnittet. Innan den genomsnittliga arbetstiden tas i bruk ska arbetstagarna informeras om den och timschemat göras tillgängligt för dem senast sju dagar i förväg. Reglering av utjämningsledighet 5. Ordinarie arbetstid per vecka kan om så särskilt avtalas vid behov ordnas så att den är i genomsnitt 38 h 20 min per vecka vid dagarbete och tvåskiftarbete samt intermittent treskiftarbete under en period om högst 26 veckor. Om införande av timschema måste särskilt avtalas lokalt. Av timschemat måste framgå start- och sluttider för ordinarie arbetstid samt dagarna för på förhand avtalad utjämningsledighet. Genomsnittlig arbetstid kan tas i bruk på de platser där detta är möjligt genom ett förnuftig genomförande av arbetet. Ordinarie arbetstid i ovannämnda schema är åtta timmar per dag, dvs. förkortade arbetsdagar förekommer inte. Arbetstiden per vecka är om inte annat avtalas 40 timmar i veckan. Schemat i fråga innehåller fem dagars utjämningsledighet för vartdera halvåret, dvs. totalt tio dagars utjämningsledighet under ett kalenderår. Utförd arbetstid på dag som markerats som utjämningsledighet i skiftschemat ska i första hand ges som senare ledighet av motsvarande längd. Om arbetstagaren inte kan få sådan ledighet, ska den outnyttjade ledigheten ersättas enligt enkel timlön. Arbetstagaren har på begäran rätt att flytta de på förhand avtalade utjämningsdagarna i timschemat, om arbetstagaren är arbetsoförmögen när utjämningsledigheten börjar. Utjämningsdagarna får inte placeras under semestern. Utjämningsdagarna kan om så särskilt avtalas även ges i anslutning till semesterns början eller slut. 9

12 I det aktuella systemet insamlas 1 timme 40 minuter utjämningsledighet per vecka arbetad tid (även semestertid). För sjukledighet insamlas utjämningsledighet endast vid kortare sjukledighet än fem dagar. Utjämningsledighet kan tas ut, även om den ännu inte är intjänad. Arbetstidsbank 6. Om så särskilt avtalas lokalt kan den ordinarie arbetstiden per dygn tillfälligt förlängas till 10 timmar och den ordinarie arbetstiden per vecka till 50 timmar, förutsatt att den ordinarie arbetstiden per vecka under en period av högst ett år i genomsnitt utjämnas till 38 timmar 20 minuter i veckan. Ett sådant arrangemang ska avtalas lokalt senast sju dagar före den arbetsdag som den genomsnittliga arbetstiden tillämpas första gången. Om man måste avvika från de på förhand uppgjorda arbetsskiften, ska arbetstagaren för det första ändrade arbetsskiftet betalas ersättning motsvarande tidlön för en timme utan förhöjningar eller tillägg. Insamlings- och utjämningsperioden i arbetstidsbanken får högst omfatta 52 veckor ( ). Arbetstidsledighet som samlats in i banken ska även tas under den här tiden. För arbetstagare i arbetstidsform med förlängd arbetstid per vecka tillämpas 19 8 punkten för den del som överstiger 50 veckoarbetstimmar. Veckovila enligt 16 i arbetsavtalslagen ska ordnas som verklig ledighet. De under insamlingsperioden insamlade arbetstimmar per vecka som överstiger 40 timmar i arbetstidsform med förlängd arbetstid per vecka överförs till arbetstidsbanken förhöjda med 50 procent för de åtta första timmarna och förhöjda med 100 procent för resterande timmar. I arbetstidsform med förlängd arbetstid per vecka betalas söndagsersättning och andra tilläggsarvoden som penningersättning enligt detta kollektivavtal. I arbetstidsform med förlängd arbetstid per dag kan den dagliga ordinarie arbetstiden under insamlingsperioden förlängas med högst 10 timmar utan att ändra på arbetsveckans start- och sluttider, så att den ordinarie arbetstiden per kalendervecka får vara högst 50 arbetstimmar. Arbetstimmar som överskrider 8 timmar under insamlingsperioden i en arbetstidsform med förlängd arbetstid per dag förs in i arbetstidsbanken förhöjda med 50 %. Vid arbetstidsform med förlängd arbetstid per dag betalas övertidsersättning enligt 19 4 och 8 punkten för arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden i timschemat per dag eller vecka. Arbetstidsuppföljningen ska ordnas så att det maximala antalet timmar i arbetstidsbanken aldrig under utjämningsperioden överstiger 120 timmar. Arbetstiden i arbetstidsbanken ska ges som avlönad tid likställd med arbetstid vid lokalt avtalad tidpunkt under den 52 veckor långa utjämningsperioden. Om anställningsförhållandet upphör innan den insamlade arbetstiden tagits ut, utgår penningersättning för den outnyttjade arbetstiden. Om en person insjuknar före eller under planerad arbetsledighet, överförs den outnyttjade delen till en senare tidpunkt. Om en person på grund av sjukdom inte hinner ta ut 10

13 arbetsledighet under den 52 veckor långa utjämningsperioden, utgår penningersättning för den outnyttjade delen. De som arbetar i den här avsedda arbetstidsformen betalas för arbetsskift som överstiger arbetstiden per dygn eller vecka ett uppgiftsspecifikt specialtillägg på fyra procent per inlett skift, oavsett om personen har en så kallad garantidel eller inte. Arbetstidsbankens saldouppgifter som berör de arbetstagare som omfattas av en förtroendemans intressebevakningssfär lämnas på begäran kvartalsvis och ändamålsenligt grupperade till förtroendemannen. Påverkan av ändrat arbetsskift 7. Om ordinarie arbetstid har ordnats per vecka eller ordinarie arbetstid per vecka och dygn avtalats i enlighet med punkterna 2 6 ovan eller punkt 9 nedan, ska den ordinarie arbetstidens start- och sluttider framgå av timschemat eller av det upprättade avtalet. Om man tvingas avvika från det på förhand upprättade timschemat med undantag för dagarbetstid kl och meddelandet om ändringen kommer mindre än sju dygn innan ändringen, betalas för det första ändrade arbetsskiftet en ersättning motsvarande tidlön för en timme utan förhöjningar och tillägg. När arbetsdygnet och arbetsveckan börjar 8. Arbetsveckan inleds på måndag kl. 7.00, om man inte lokalt avtalar om att den ska inledas tidigast på söndag kl Arbetsdygnet inleds kl. 7.00, om inte lokalt avtalas annorlunda. Arbetsskift på veckoslut 9. I en arbetstidsform enligt 6 kan man om så avtalas lokalt använda sig av arbetsskift på veckoslut under de förutsättningar som nämns nedan. Den ordinarie arbetstiden per dygn kan i sådan arbetstidsform dock vara högst 12 timmar. I veckoslutskiften görs två 12 timmars arbetsskift varefter arbetstagaren under de två därpå följande veckorna har rätt att få fem arbetsskift som oavbruten betald ledighet. Ifall en arbetstagare under den betalda ledigheten kallas till arbete och man inte kommer överens om tidpunkten för den förskjutna ledigheten betalas arbetstagaren för det utförda arbetet för de första 8 timmarna enkel timlön, för de följande 8 timmarna lön förhöjd med 50 % och därefter timlön förhöjd med 100 %. Ledigheten betraktas då som tagen. Tillämpningsdirektiv: Övriga ledigheter eller ovan nämnda tid i arbetet som är förlagd mellan van nämnda ledigheterna innebär inte avbrott i den oavbrutna ledigheten. Arbetsskift på veckoslut ska förläggas under tiden mellan fredag kl och söndag kl , om det inte lokalt avtalas om att veckoslutets arbetsskift slutar senast kl på måndag. Samma arbetstagare kan ha arbetsskift på veckoslut under tre på varandra följande veckoslut, om inte annat avtalas lokalt. I timschemat ska framgå när arbetstiden börjar och slutar. Innan arbetsskiften på veckoslut börjar ska arbetstagaren få en oavbruten vilotid på minst åtta timmar. 11

14 Flextid Vid veckoslutsarbete som avses i detta avtal ändras arbetade timmar mellan kl och till enkla arbetstimmar gånger en och en halv, och lördagsersättning betalas för tiden mellan kl och med 25 procent av den enkla timlönen. Arbetstimmar under en söndag ändras till fördubblade enkla arbetstimmar, även för arbete som utförts efter kl på en lördag. Kvälls- och nattillägg samt andra s.k. miljötillägg betalas enligt detta kollektivavtal. Då det inte är frågan om egentligt skiftarbete betalas ovannämnda kvälls- och nattillägg enligt 27 2 punkten. Förhöjda arbetstimmar som betalas för lördagar är inte övertidstimmar enligt lag. Lön för sjuktid betalas enligt detta kollektivavtal. Om man insjuknar under en ledig vecka, betalas inte arbetslön och lön för sjuktid parallellt. En arbetstagare som insjuknar under arbetsskift på veckoslut har rätt till ledighet på samma sätt som de som arbetat. Om en arbetstagare på grund av sjukledighet inte kan vara i här avsett arbete på a) lördag eller b) söndag, betalas sjukledighetstillägg i fallet a) för två dagar och i fallet b) för tre dagar. I beräkningen av antalet dagar för utjämningsledighet jämställs arbetsskiften på veckoslut med en 40 timmars arbetsvecka. Vid beräkning av arbetsdagar per kvalifikationsmånad motsvarar veckoslutets arbetsskift fem arbetsdagar. Under veckoslutets arbetsskift ska möjlighet att äta ges två gånger under arbetstid samt möjlighet till kaffe eller förfriskningar tre gånger vid sidan av sitt arbete. 10. Vid de arbetsplatser som tillämpar flextid som avses i 13 i arbetsavtalslagen kan den ordinarie arbetstiden per dygn förkortas eller förlängas med högst två timmar. Det maximala antalet timmar får härvid vara högst 20 timmar och den arbetade ordinarie arbetstiden ska utjämnas till ordinarie arbetstid enligt kollektivavtalet under högst en kalendermånad. a) Arbeten som omfattas av 7 i arbetstidslagen 1. Den ordinarie arbetstiden är 115 timmar per arbetsperiod på tre veckor. 2. Om det på grund av arbetsarrangemang eller för att undvika oändamålsenliga arbetsskift är nödvändigt, kan den ordinarie arbetstiden även ordnas så att den är 230 timmar under två arbetsperioder på tre veckor. Den ordinarie arbetstiden får aldrig i någon enskild punkt i skiftschemat överstiga 118 timmar för en arbetsperiod. 3. Med arbetsvecka avses en tidsperiod som börjar på måndag klockan och slutar på söndag klockan Med arbetsperiod avses en tidsperiod som börjar på måndag klockan 0.00 och slutar på den tredje därpå följande söndagen klockan

15 5. Ett arbetsskift enligt timschemat får vara högst 10 timmar. Ett arbetsskift får inte omotiverat delas upp i flera delar. Om det inte går att undvika uppdelning av ett arbetsskift, får det uppdelas högst i två delar, varav ingendera får vara kortare än två timmar. Undantag, t.ex. uppdelning i tre delar, ska avtalas lokalt. 6. I arbeten med anknytning till järnvägstrafiken får ett arbetsskift avvikande från 5 punkten vara högst 12 timmar då arbetet utförs under resa. Ovannämnda arbetsskift på 10 och 12 timmar får överskridas endast om andra arrangemang för arbetsskiftena förorsakar oskäliga kostnader eller medför avsevärda svårigheter eller om arbetet av oförutsett skäl måste förlängas utöver maximitiden eller om en överskridning har avtalats på förhand med arbetstagarna eller deras förtroendeman. 7. Nattskift får inte delas in i flera delar om det inte finns möjlighet att använda ett vilorum. Arrangemangen för nattskift ska skötas så att samma person inte har fler än tre nattskift efter varandra och inte fler än 42 nattskiftstimmar (exkl. tidskompensation för nattarbete) under en arbetsperiod. Det maximala antalet nattskiftstimmar kan avtalas lokalt upp till 50 skifttimmar. Som nattarbetstimmar räknas tiden mellan kl och samt fortsättningstimmar som jämställs med nattarbete. Arbetstid som infaller mellan klockan och och pågår minst 3 timmar anses utgöra ett nattskift. Nattarbetet bör fördelas jämnt över hela arbetsperioden. 8. Den ordinarie arbetstiden kan utjämnas till 115 timmar under 27 veckor så att den ordinarie arbetstiden är i genomsnitt 120 timmar för en arbetsperiod på tre veckor, förutsatt att ett timschema upprättats för arbetet och att man särskilt avtalat om införandet lokalt. Timschemat innehåller fem dagars utjämningsledighet för vartdera halvåret, dvs. totalt tio dagars utjämningsledighet under ett kalenderår. För övrigt iakttas till tillämpliga delar de ovan nämnda arrangemangen för utjämningsledighet [a) punkt 5]. 8 Arbetstidsarrangemang för arbetstagare i intermittent treskiftsarbete Intermittent treskiftsarbete är sådant arbete enligt arbetstidslagen 6 som utförs kontinuerligt i morgon-, kvälls- och nattskift så att skiften följer direkt på varandra utan att bemanningen ändras under olika tider på dygnet. 1. Den ordinarie arbetstiden är i genomsnitt 36 timmar per vecka. 2. Utjämningen av arbetstiden till det ovannämnda timantalet ska ske inom en period på högst ett år. 3. Utjämningen av arbetstiden ska genomföras så att utjämningsledigheten förs in direkt i timschemat. Utjämningsledigheten ska förläggas i anslutning till andra lediga dagar. 4. Utjämningsledighet ska tydligt hållas isär från andra lediga dagar om vilka bestäms i kollektivavtalet. För utjämningsledighet betalas ersättning motsvarande semestertillägg enligt Även söckenhelger förkortar arbetstiden (utjämnar årsarbetstiden) förutsatt att arbete inte utförs de dagarna och de inträffar på andra dagar än lördagar och söndagar. Tid som utjämnar arbetstiden är sålunda tidsutjämningsledigheter och söckenhelger. 6. Om en arbetstagare enligt timschemat hålls i arbete under söckenhelgveckor som avses i 11 och 12 betalas för dessa veckor extra tillägg enligt 21. Vid arbete på söckenhelg 13

16 betalas även söndagsersättning enligt 22 (här avsedda söckenhelger är långfredag, annandag påsk, midsommarafton, julafton som infaller på annan dag än lördag eller söndag, juldag, annandag jul och trettondagen). 7. Om en arbetstagare enligt timschemat hålls i arbete under söckenhelgveckor som avses i 10 betalas för dessa veckor övertidsersättning enligt 20. (Här avsedda dagar är Kristi himmelfärdsdag samt nyårsdagen, första maj eller självständighetsdag som infaller på annan dag än lördag eller söndag). 8. En person som övergår i intermittent treskiftsarbete är till följd därav berättigad till utjämningsledighet när arbetet pågått i tre veckor. Om arbetet varar under en kortare tid och ingen hel dag av utjämningsledighet insamlas, betalas enkel timlön för de insamlade utjämningstimmarna. Som beräkningsgrund används 28 minuter per arbetsskift (à 8 h). 9. En arbetstagare som hålls i arbete under sin utjämningsledighet ska få motsvarande ledighet senare. Om ledighet inte kan ges ska enkel timlön betalas för de arbetade timmarna. 10. De här avsedda dagarna av utjämningsledighet är enligt 19 tid likställda med arbetstid vid beräkning av övertidsersättningar. 11. Utjämningsdagar som förts in i timschemat inom ramen för sjukledighet förbrukas under sjukledigheten. 9 Söckenhelgers och vissa andra dagars inverkan på arbetstiden 1. Följande söckenhelger förkortar inte arbetstiden under veckan eller arbetsperioden i fråga: midsommardagen och allhelgonadagen; nyårsdagen, trettondagen, första maj, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul som infaller på en lördag eller söndag. 2. Om inverkan av nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, julafton, juldagen och annandag jul på arbetstiden under ifrågavarande vecka eller arbetsperiod i vissa fall gäller vad som har avtalats i 10, 11 och Arbetstidsarrangemang och ordinarie arbetstid under vecka eller arbetsperiod i vilken ingår Kristi himmelfärdsdag eller där nyårsdagen, första maj eller självständighetsdagen infaller på annan dag än lördag eller söndag 1. Den ordinarie arbetstiden under en vecka eller arbetsperiod i vilken ingår Kristi himmelfärdsdag eller där nyårsdagen, första maj eller självständighetsdagen infaller på annan dag än lördag eller söndag är i arbete enligt 6 i arbetstidslagen 30 timmar 20 minuter i veckan samt i arbete enligt 7 i arbetstidslagen 107 timmar under en treveckors arbetsperiod. Arbetstiden under dessa veckor och arbetsperioder bör om möjligt förkortas till ovan nämnda timantal. 2. Om arbetstiden under veckorna eller perioderna i fråga inte har kunnat förkortas till det timantal som anges i 1 mom., erläggs övertidsersättning för den överskridande arbetstiden enligt vad som har avtalats i

17 11 Arbetstidsarrangemang under vecka eller arbetsperiod i vilken ingår långfredag, annandag påsk, midsommarafton eller där julafton, juldagen, annandag jul eller trettondagen infaller på annan dag än lördag eller söndag 1. Arbetstiden under en vecka eller arbetsperiod i vilken ingår långfredag, annandag påsk, midsommarafton eller där julafton, juldagen, annandag jul eller trettondagen infaller på annan dag än lördag eller söndag är i arbete enligt 6 i arbetstidslagen 30 timmar 20 minuter i veckan samt i arbete enligt 7 i arbetstidslagen 107 timmar under en treveckors arbetsperiod. Arbetstiden under dessa veckor och arbetsperioder bör om möjligt förkortas till ovan nämnda timantal. 2. Om arbetstiden under veckorna eller perioderna i fråga inte har kunnat förkortas till det timantal som anges i 1 mom., erläggs övertidsersättning för den överskridande arbetstiden enligt vad som har avtalats i Arbetstidsarrangemang i de fall där det i veckan eller arbetsperioden ingår flera dagar som inverkar på arbetstidsarrangemangen under söckenhelgsveckor 1. Om en i 10 avsedd arbetsperiod innehåller en, två eller flera i 11 nämnda dagar, förkortas den ordinarie arbetstid på 107 timmar som avses i 10 med åtta timmar för var och en av dessa dagar. 2. Om en i 11 avsedd vecka eller arbetsperiod i andra än i punkt 1 avsedda fall innehåller två eller flera i 11 nämnda dagar, förkortar var och en av dem veckans eller arbetsperiodens arbetstid med åtta timmar jämfört med den i 6 i arbetstidslagen avsedda ordinarie arbetstiden på 38 timmar 20 minuter eller den i 7 i arbetstidslagen avsedda ordinarie arbetstiden på 115 timmar. 3. Arbetstiden under i denna paragraf avsedda veckor och arbetsperioder bör om möjligt förkortas till ovannämnda timantal. 4. Om arbetstiden under veckorna eller perioderna i fråga inte har kunnat förkortas till de timantal som avses i punkterna 1-2, erläggs övertidsersättning för den överskridande arbetstiden enligt vad som har avtalats i Tid som räknas som arbetstid 1. Som arbetstid räknas utöver tid som åtgår till arbete även tid som åtgår till färd eller transport från en av arbetsgivaren anvisad startplats till den plats där det egentliga arbetet utförs och därifrån tillbaka till startplatsen. 2. När en daglig resa bestäms från en samlingsplats till den plats där det egentliga arbetet utförs och därifrån tillbaka till samlingsplatsen och transporten sker med kollektivtrafik eller arbetsgivarens transport utanför ordinarie arbetstid och inget traktamente utgår för resan, räknas resan som arbetstid. 3. I arbeten med anknytning till järnvägsbranschen räknas en resa som gjorts som paket i sin helhet in i arbetstiden. Med resa som genomförts som ett paket avses en enkel- eller tur- och returresa som företagits för en bestämd tågservice till en plats utanför arbetsplatsen och utan deltagande i arbete. 15

18 4. Om en arbetstagare i arbeten i anknytning till järnvägstrafiken på grund av de lokala förhållandena har beordrats att under sin ledighet kontrollera om han eller hon fått arbetsorder, anses varje utförd kontroll utgöra 20 minuter arbetstid. Om arbetsskiftet helt måste ställas in, påbörjas senare eller flyttas fram av vägande skäl och arbetstagaren redan anlänt till arbetsplatsen när saken meddelas, tillgodoräknas han eller hon två timmars arbetstid för att ha åkt till arbetet i onödan. 5. För tågpersonal räknas på hemorten högst en timme och på annan ort högst två timmar av tiden mellan avställning och klargöring som arbetstid. Om tågpersonalen inte har tillgång till ett vilorum på annan ort, räknas utöver de två timmarna mellan tur- och returtågen hälften av tiden över två timmar som infaller mellan kl och som arbetstid. 6. Då det är frågan om ett brottmål som följer av arbeten med anknytning till järnvägstrafiken eller ett brottmål som riktas mot arbetsgivaren och arbetstagaren av åklagaren instämts antingen som vittne eller som närvaropliktig målsägande för uppklarande av målet, betraktas den tid som personen uppträder som vittne eller målsägande i rätten som arbetstid. Samma förfarande gäller av polismyndigheterna genomfört förhör (ej telefonförhör) i förundersökning som föregår rättegång. För resor till annan ort utom arbetstid betalas enkel timlön för högst åtta timmar. 7. Den tid som åtgår för deltagande i hälsovårdsrelaterade undersökningar och kontroller som ordnas av arbetsgivaren (TEV/TEVs), även då undersökningarna och kontrollerna sker på arbetstagarens ledighet. För resor till annan ort utom arbetstid betalas enkel timlön för högst åtta timmar. 8. Den tid som åtgår för möten i kommittéer, delegationer och nämnder samt arbetsgrupper som tillsatts av staten, dock inte om mötet hålls på arbetstagarens ledighet och särskild ersättning erläggs för deltagandet; 14 Arbetstidschema 1. Arbetsgivaren bör för varje arbetsplats utarbeta ett timschema (skiftschema), varav framgår när arbetet börjar och slutar samt måltids- och vilotider. 2. Förtroendemannen bör innan timschemats planerade ikraftträdande beredas tillfälle att studera schemaförslaget under minst fem dagar och omedelbart därefter lämna sitt utlåtande om det. Arbetstagaren ska meddelas om det fastställda timschemats ikraftträdande minst sju dagar innan det tas i bruk. 3. De arbetstagare i arbeten med anknytning till järnvägstrafiken för vilka det inte är möjligt att göra ett skiftschema (s.k. inhoppare), bör meddelas om sina arbetsskiften, inklusive beredskapstider, senast kl den dag som föregår arbetsskiftet, såvida annat inte har avtalats på lokal nivå. En förhandsplan över arbetsperiodens lediga dagar bör upprättas och denna plan ska ha samma status som andra skiftscheman. Som inhoppare anses en person som inte är permanent placerad i ett skiftschema för en tid av minst tre veckor. 4. Sedan ett timschema tagits i bruk kan det tillfälligt ändras endast med arbetstagarens samtycke eller av vägande skäl som anknyter till arbetsarrangemangen. Om antalet arbetstimmar till följd av sjukdom, semester eller annat godtagbart skäl är lägre än normen för relativa arbetstimmar får timmarna arbetas in endast om arbetsgivaren har grundat 16

19 skäl till det. Vad gäller semester bör meddelande om att timmar ska arbetas in meddelas före arbetstagaren går på semester. Om antalet arbetstimmar till följd av sjukdom, semester eller annat godtagbart skäl är högre än de relativa arbetstimnormerna utjämnas arbetstimmarna om det med hänsyn till personalsituationen är motiverat. En tillfällig ändring till följd av semester eller annat godtagbart skäl bör meddelas minst en vecka innan ändringen träder i kraft. Med vägande skäl som berättigar till ändring av ett på förhand upprättat timschema avses sådana överraskande och vid tiden för upprättandet av timschemat okända omständigheter som förutsätter ändringar för att service- och produktionsverksamheten ska kunna fortsätta. Vägande skäl att ändra ett arbetsskift eller rentav ställa in hela arbetsskiftet eller ett ordinarie tåg kan uppstå vid skada på tåg eller bana, fel på lok eller säkerhetsanordning, banarbete eller arbete i anslutning till säkerhetsanordning eller en oförutsägbar eller plötslig trafiksituation eller trafikstörning som är avhängig av en kund. 5. Tillfälliga förändringar av den ordinarie arbetstiden och vilopauserna under den ska meddelas arbetstagaren, om möjligt under föregående dag. 15 Arbetsskift 1. I skiftarbete enligt arbetstidslagens 6 bör skiften regelbundet avlösa varandra och växla med högst tre veckors intervaller. 2. Arbetstagaren kan dock om så avtalas hållas i arbete under längre tid även under samma skift, dock ej under ett nattskift. 3. Ett arbetsskift får inte omotiverat delas upp i flera delar, utan bör, med beaktande av de krav arbetet ställer samt övriga lokala förhållanden, vara så sammanhängande som möjligt. 4. Arbetsskift som är kortare än fyra timmar bör inte tillämpas, såvida inte arbetstagarens behov eller någon annan grundad orsak förutsätter detta. 5. Vid avbrytande av eller inställande av arbetsskift på grund av överkörningsfall eller fysiskt våld mot arbetstagare som lett till arbetsoförmåga ersätts inkomstbortfallet enligt skiftschemat. 16 Veckovila och veckans andra lediga dag 1. Arbetstagaren ska ges en minst 35 timmar lång oavbruten ledighet på söndag eller, om detta inte är möjligt, under någon annan tid av veckan. Ledigheten kan också arrangeras till i genomsnitt 35 timmar under en period av 14 dygn. Ledigheten bör dock vara minst 24 timmar per vecka. 2. En arbetstagare bör varje kalendervecka ges minst 30 timmars sammanhängande veckovila över söndagen eller, om detta inte är möjligt, över någon annan dag i veckan. Om veckovilan inte omfattar ett helt kalenderdygn är dess minimilängd 36 timmar. 3. I oavbrutet skiftarbete kan ledigheten ordnas så att den uppgår till 35 timmar i genomsnitt under en tid av högst 3 veckor. Ledigheten ska emellertid omfatta 24 timmar per vecka. 17

20 Överföring av veckovila från söndag till annan veckodag 4. Veckovilan kan ges på andra dagar än söndag. Detta möjliggör bl.a. tillämpning av oavbrutet treskiftsarbete. Härvid kan man avvika från den normala veckorytmen för enskiftsarbete (arbete mån-fre åtta timmar per dag), där veckovilan i regel ges på söndag. Detta arrangemang får endast användas av grundad och tillfällig (cirka en månad, om inte annat avtalas lokalt) orsak. Även i detta fall bör ytterligare en ledig dag per vecka förläggas i anslutning till veckovilodagen. För de ovannämnda arbetsskiften ska kontrolleras att dygns- och veckovilorna äger rum under de planerade skiften samt att två arbetsskift inte infaller under samma arbetsdygn. 5. Bestämmelserna som rör givande av ledighet kan frångås i följande fall: 1. då den ordinarie arbetstiden per dygn är högst tre timmar; 2. vid nödarbete som avses i 21 i arbetstidslagen, 3. då arbetets tekniska art inte medger vissa arbetstagares fullständiga befriande från arbetet; 4. om en arbetstagare under sin ledighet tillfälligt behövs i arbete för upprätthållande av det regelbundna arbetet 6. Veckovila som uteblivit av orsak som avses punkt 5 underpunkt 4 ovan ersätts med arbetstagarens samtycke i form av penningersättning som motsvarar den individuella timlönen eller med motsvarande ledighet senast under nästa kalendermånad. Ersättningsförfarandet ska avtalas mellan arbetsgivarens representant och arbetstagaren innan arbetet utförs. Penningersättningen ska om möjligt betalas i samband med nästa löneutbetalning. 7. Huvudregeln är att arbetstagaren under en vecka har två på varandra följande lediga dagar och att de lediga dagarna infaller så jämnt som möjligt varje vecka. Om det bestäms att den andra lediga dagen ska hållas på en fast veckodag ska den om möjligt hållas på lördagen. 8. För arbeten med anknytning till järnvägstrafiken gäller att om den sammanhängande ledighet som ordnas i samband med veckovilan inte omfattar två hela kalenderdygn, ska ledighetens längd vara minst 54 timmar. 9. För arbeten utan anknytning till järnvägstrafiken gäller att lördagen i de veckor där nyårsdagen, första maj, Kristi himmelfärdsdag, självständighetsdagen, juldagen eller annandag jul infaller på en annan veckodag än lördag samt påskafton, lördagen efter annandag påsk, midsommar- och julafton utgör ledig dag i de fall där det med beaktande av uppgifternas art är möjligt. 10. I arbeten med anknytning till järnvägstrafiken genomförs arbetstidsarrangemangen så att ovan i 9 punkten nämnda dagar blir lediga dagar i de fall där det med beaktande av uppgifternas art är möjligt. Om det på grund av uppgifternas art inte är möjligt att bevilja ledigt under ovannämnda dagar, bör arbetstiden under arbetsperioden i fråga om möjligt förkortas genom beviljande av ledighet på någon annan dag under samma arbetsperiod. Ovannämnda lediga dagar och anknytande arbetstidsarrangemang bör planeras och meddelas i tillräckligt god tid, och förhandsmeddelande bör ges minst sju dagar före en ändring av arrangemangen. Ovannämnda förhandsmeddelande lämnas även till förtroendemannen. 18

21 17 Dygnsvila 1. Arbetstagaren ska under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början i fråga om arbeten som avses i 6 i arbetstidslagen ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar och i fråga om arbeten som avses i 7 en oavbruten vilotid på minst nio timmar, om det inte är fråga om ett arbete som avses i 14 eller som utförs under beredskapstid. Vid arbeten med anknytning till järnvägstrafiken gäller att om den sammanhängande arbetstiden för en arbetstagare som utför researbete överskrider nio timmar under utresan, ska en vilotid på sex timmar ordnas före återresan. Avvikelser från detta kan göras endast av ytterst tvingande skäl. Arbetstagaren ska då ges en vilotid på nio timmar på hemorten omedelbart efter återresan. 2. I avvikelse från det ovannämnda får dygnsvilan i skiftarbete vara minst åtta timmar om arbetstagarens arbetsskift ändras i det aktuella arbetet. 3. Om det behövs för att arbetet ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt, kan arbetsgivarens företrädare och huvudförtroendemannen med arbetstagarens samtycke komma överens om en tillfällig förkortning av dygnsvilan. Dygnsvilan ska dock vara minst sju timmar. 4. Vid arbeten med anknytning till järnvägstrafiken gäller att efter ett nattskift eller då arbetsskiftets sammanhängande arbetstid överskridit 12 timmar ska arbetstagaren ges minst 10 timmars ledighet på hemorten. Om ledigheten på hemorten mellan två på varandra följande arbetsskift med en sammanhängande arbetstid på över 10 timmar inte varit minst 12 timmar ska arbetstagaren efter det senare arbetsskiftet med en sammanhängande arbetstid på över 10 timmar ges minst 24 timmars fullständig ledighet. 18 Daglig vilotid 1. Arbetstagaren ska ges en daglig vilotid om minst en timme, om arbetsskiftet är längre än sex timmar. 2. Vilotiden om en timme kan vid behov avtalas lokalt så att den förkortas till en halv timme, och att arbetstagaren fritt får avlägsna sig från arbetsplatsen under denna tid. 3. Tågpersonal i researbete ska utanför hemorten ges minst en timmes vilotid eller faktisk möjlighet att äta vid sidan av arbetet, dock så att om arbetsskiftet fortsätter och är längre än 12 timmar ska arbetstagaren vid en tidpunkt som är lämplig med hänsyn till arbetsgången ges minst samma vilotid eller möjlighet att äta vid sidan av arbetet. 4. Nattetid, i två- eller treskift samt i periodarbete kan möjlighet ordnas att äta vid sidan av arbetet. 5. Om arbetstagaren har rätt eller faktisk möjlighet att obehindrat lämna arbetsplatsen räknas vilotiden inte som arbetstid. 6. Under dag- samt skift- och periodarbete ges möjlighet att inta kaffe eller förfriskningar vid sidan av arbetet. 7. En arbetstagare som åläggs övertidsarbete ska omedelbart efter den ordinarie arbetstidens slut ges en 15 minuter lång paus, som medräknas i arbetstiden, samt möjlighet till vila vid lämpliga tillfällen med fyra timmars mellanrum. Om arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen räknas denna tid som arbetstid. 19

Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN

Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN 1.4.2012 30.4.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde... 3 2 Allmänna avtal... 3 3 Anställningens början... 3

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRÖN- OCH MILJÖANLÄGGNINGSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRÖN- OCH MILJÖANLÄGGNINGSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande:

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande: Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio " Detta avtal gäller

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio  Detta avtal gäller Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE KUND- TJÄNST, TRAFIKSKÖTSEL OCH - LEDNING SAMT ADMINISTRATION OCH ANDRA KONORSUPPGIFTER

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE KUND- TJÄNST, TRAFIKSKÖTSEL OCH - LEDNING SAMT ADMINISTRATION OCH ANDRA KONORSUPPGIFTER 1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE KUNDTJÄNST, TRAFIKSKÖTSEL OCH - LEDNING SAMT ADMINISTRATION OCH ANDRA KONTORSUPPGIFTER

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE KUNDTJÄNST, TRAFIKSKÖTSEL OCH - LEDNING SAMT ADMINISTRATION OCH ANDRA KONTORSUPPGIFTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal. för förmän inom detaljhandeln 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf LUFTFARTSUNIONEN rf. Kollektivavtal. gällande flygtrafiktjänster 15.11.2013 15.11.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf LUFTFARTSUNIONEN rf. Kollektivavtal. gällande flygtrafiktjänster 15.11.2013 15.11. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän inom livsmedelsindustrin 1.5.2014 31.1.2017. Livsmedelsindustriförbundet rf Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTAL. för tjänstemän inom livsmedelsindustrin 1.5.2014 31.1.2017. Livsmedelsindustriförbundet rf Fackförbundet Pro rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Post- och logistikbranschens union PAU rf Denna text är en översättning

Läs mer

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6 Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte

Läs mer

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011 Cirkulär 11/2011, bilaga 1 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL OM ÄNDRING AV BILAGA 12 I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2010 2011 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN GLASKERAMISKA INDUSTRIN 1.3.2014 30.11.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN GLASKERAMISKA INDUSTRIN 1.3.2014 30.11.2016 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA. De ändrade bestämmelserna i AKTA finns i cirkulärbilaga 3.

Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA. De ändrade bestämmelserna i AKTA finns i cirkulärbilaga 3. KT Cirkulär 4/2016 bilaga 6 1 (7) Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.3.2014-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f.

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. Bilaga K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012 mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. för tiden 1.3.2012 28.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN

- 2 - Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR BUSSPERSONALEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i byggämnes- och betongindustrin 1.5.2012 31.5.2014 Byggproduktindustrin RTT rf Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i byggämnes- och betongindustrin 1.5.2012 31.5.2014 Byggproduktindustrin RTT rf Fackförbundet Pro rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

KAD Cirkulär 15/2017 Bilaga 1. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID.

KAD Cirkulär 15/2017 Bilaga 1. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid mom. 1 I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där arbetstiden ordnas som periodarbete

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF 1 INNEHÅLL I ALLMÄNT... 3 1

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEXTILSERVICEBRANSCHEN 17.2.2010 31.1.2013 MELLAN ALLMÄNNA INDUSTRIFÖRBUNDET KONSUMTIONSVARUGRUPPEN OCH TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND INNEHÅLL Underteckningsprotokoll 9.3.2010...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och MEDIAUNIONI MDU

KOLLEKTIVAVTAL mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och MEDIAUNIONI MDU Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA

KOLLEKTIVAVTAL. gällande idrottsorganisationer 1.4.2014 31.1.2017 RBETSGIVARNA FÖR SERVICEBRANSCHERNA PALTA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.3.2014 30.11.2016 Avtalsparterna har förnyat ordningsföljden på

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR... 3 VAD ÄR

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE SNICKERIINDUSTRIN 2010-2013

KOLLEKTIVAVTAL GÄLLANDE SNICKERIINDUSTRIN 2010-2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2014-30.11.2016 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2014-30.11.2016 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH KOLLEKTIVAVTAL FÖR PLASTPRODUKTINDUSTRIN OCH KEMIPRODUKTINDUSTRIN 1.3.2014-30.11.2016 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF PLASTINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF Kemiindustrin rf Södra kajen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter...

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DANSLÄRARE 4 KAPITEL I: ALLMÄNNA DELEN... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetsgivarens allmänna rättigheter... Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÄRJETRAFIK 1.3.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÄRJETRAFIK 1.3.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014

KOLLEKTIVAVTAL för högre tjänstemän i kommunikationsförmedlingsoch logistikbranschen 1.11.2013 31.10.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ARBETSTIDER, TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Tillämpningsområde och arbetstidsformer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ARBETSTIDER, TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Tillämpningsområde och arbetstidsformer STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ARBETSTIDER, 7.11.2013 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Tillämpningsområde och arbetstidsformer Detta avtal tillämpas, om inte något annat föreskrivs, bestäms eller

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL för tjänstemän i fastighetsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 och Lönebilaga 1.5.2014 29.2.2016 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 1 Denna text är en översättning

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SKÅDESPELARE Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ARBETSTIDER, TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Tillämpningsområde och arbetstidsformer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ARBETSTIDER, TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Tillämpningsområde och arbetstidsformer 1(28) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM ARBETSTIDER, 11.8.2016 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Tillämpningsområde och arbetstidsformer Detta avtal tillämpas, om inte något annat föreskrivs, bestäms

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014

TAKFÖRBUNDET BYGGNADSFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL FÖR VATTENISOLERINGS-BRANSCHEN 1.3.2012 28.2.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening SIAFKA Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening 2012 2013 SIAFKA Underteckningsprotokoll KAPITEL 1 Allmän del KAPITEL 2 Avlöning KAPITEL 3 Arbetstid KAPITEL 4 Semester KAPITEL 5 Arbetsledighet

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L

K O L L E K T I V A V T A L Bilaga 1 Underteckningsprotokoll 14.3.2016 K O L L E K T I V A V T A L gällande Åland Post och dess arbetstagare för perioden: 1.1.2016 31.12.2016 Åland Post Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. * = Uppdaterad

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BILTRAFIKSBRANSCHERNA

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I BILTRAFIKSBRANSCHERNA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEATERMUSIKER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TEATERMUSIKER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek.

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek. MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE BOKARBETARNAS KOLLEKTIVAVTAL Tid 4.6.2010 Plats Mediernas Centralförbunds konferenslokaler,

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer