Juli...*...*...*..O...**.O s 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli...*...*...*..O...**.O s 3"

Transkript

1

2 INLEDNING...O... s. 1 I. FORTECKNING!%ER ARTIKLAR OCH NOTISER... s Januari... s 2 Fetir~~ari...o.. S 2 Maj...m~.~..d.od.e..e...e...e S* 2 Juni... s 3 Juli...*...*...*..O...**.O s 3 Augusti s ID Septembe?... s 17.Oktober...'... s 20 November... s 21 December... s Januari...e... c. 25 Februari...O...0. s 27 Mars... s 27 April... c 29 Maj...U... s 30. 3uni... s 32 Juli...m... Q ' FORTECKNING BUER RELIGIOCA EVENENANG... s Januari s 34 Februari...e...O... s. 34 April S. 34 Maj... s 34 Juni... s 35 September...e.a... s 35 Oktober...e... s 36 November...e... s 37 December...Om... s. 38 III. FORTECHNING OVER PROFANA EVENEMANG... s Augusti... s. 39 September...m... s. 39 Oktober... s 41 November...m.. s 43 December...O...0 s. 47 Januari...m...m... s. 48 Februari...L... s. L6 Augusti...o... S 48.November...m... s. 49 SVENCKBY...O... s. 51 V. FORTECHNIPJG OVER I TIDNINGARNA OFINAP.~ND LITTERATUR OM

3 Vid jultiden 1928 kom paslor Kristaf'fer Hoas och kyrkovarden Johan Buskas från Svenskbyn i Ukraina till Sverige för att. försöka förmå rege~lng och rikcdog att Sevilja inresotiilst~nd för de nästan 900 svenskbyborna. De båda mannen fick snart starkt stöd av arkebiskop Nathan Söderb?om, och redan i msrs meddelade regeringen att lindet var beyett att ta mot dem. Den 1 augusti 'l929 landsteg de i Trelleborg och inkvarterades sedan i I 12:s tomma lokaler i JCnköping. En nationalirisamlirig startades för deras kommande bosättning. I - mitten av juli månad 1930 var svenskbyhorna utplacerade runt nm i landzt och kasornerna i Jönköptng tömda. Vid samma tid aus?i_iiades ockss nationalinsemlingen, som inbrögt närmare en million kronor, Frågan om svenskbybornas öde väckte blandade känslor av både poli- 'tisk, ris-tionell och humanitar art, Avsikten me6 föreliqgande arbete är ôtt försöka kartlägqa Daqens Nyheters, Morrskerisflamnians och Stockholms-Tidningens behandling av prcbierriet under tiden '1/ / Tyvärr finns inte Norrskensflamnan filmad för perio- Y. den 1/1 -?5/ Dmna del saknas saledes i rcdavicningen. i~dningarna förkortas DN, NF och ST. Bibliograf in bestar av 5 kronolagiska avdelningar: I. Förteckning över 536 ariiklar och notiser II. t 1 religiösa evenemang III,?' " profz~a r1 IV. II radioprogram V. tf. i tidningarna omnämnd litterot.tir om Cvenskby. Vid katalogiseringen har "Katalogregler för svenska biblioteku (4. uppl., 1976) iillämpats i sa stor utsirackning sum möjligt, TIlusträtiun anges även om det bara gällor en eller två hilder. För att kunna sammanföra annonser om ett visst eveneman- till en bibliugizfisk enhet har vissa smärre justeringar Ibland gjorts i texten. Det ar dock inte till förfkg för sökandet, 62 upnslagsnrde t inte Endrats. På anmärkningsraden änges tidningarnas slående rubriksr. Trots efterforskningar och kontakter med tidningarnas arkiv har tyvärr inte alla pseudonymer och signatu~er kunnat uttydas. Exempel på en bibliografisk enhet: rpseudon yrn -r Förf attare [Titel I iberqsson, [pseud. r Oscar ~~d~vist.1: ifterskörd från Svenskbyfärden stimdej upalthänvisning rubrik forts. sidknanartikeln har visning en eller fle- I I spalthanvisning ra illustra- sidhänvisning tioner utgivningsdag tidningens namn identifikationsnummer

4 JANUARI e 1. - F6 Sesök från Gammalsvenskby. - - ( SI 13, s. 1, sp Svenskbyborna flytta hem till Sverge (DN 77, s, 1, sp. 7, s. 24, sp l. Fol.kspillran vid Dnjeps 3r stolt svensk. - 1x1. - (ST 17, s. 1, cp. 5-6, s, 16, sp Svenskbys planer mötas av sympati, svåra realisera, (DN 18, s.. 15, sp. 1-4) 5 Flyttnig -. för svenskarn? i Ukraina? - (ST 24, s. 11, sp Det ar ett start ansvar vi ataga oss gencm att uppm~ntra vzrô fränder i Gammal-Svenskby att konma hit..,. - (DN 20, s. 2, cp. 7) Hos pressgrannar. 8 Hoas' plan kan Sovjet ej minnas (DN 25, s. 1, sp..e) 3 SovJe.t mot Gamrnalsvenskbyrr' - (ST 25, s, 16, cp. 5) 10 Svenskhyn och Sovjet. - (DR 26, s. 24, sp. 7) 'i1 LJkrainc! har fått besked av Svenskby. - (ST 25, s. 9, spe Pastor Haas och ärkebispen hos regeringen. - (DN 29, s. 1, sp. I) FEBRUARI 13 Språklig undsrsökning av de bada gammalsvenskbybarna, kyrkoherde Hoas och kyrkovärden Buskas, pågsr för narvarande vid landsmaisarkivet i Uppsala under ledning av dess chep, docenten H. Grfjer. - (DN 2, s. 10, sp. 2) 14 Flyttninqen fran Dnjepr sker i mars. - (ST 16, s, 13, sp. q) 15 Gammal-Svenskbv än en gång. - (ST 17, s. 5, sp. 2) MAJ --m --- _;..s 16 Halrnskadsaktibn föp invandring från ama al svens kb^. - (ST 24, s. 9, sp. 2).

5 97 Johusson, Pehr: ~ara ernioranter i Oster / -n (DN : söndagsbilaga 16, s. 3, sp. 1-7, s. 25, sp Gaqrnalsvenckbv Flyttar till Sverg~ i mitten av.juli , - (DN 27, s. 1, cp. 1-3, s. 5, sp. 2-5) gainmelsvenskbybor till Sverge, - (NF 27, s. 1, sp. 5) 20 Svenskarna i Ukraina is komma hem, - (ST 27, s. 1, spe 1, s. 16, cp. 2) 21 Gammalsvenskbvborna skola säkert trivas, anser deras pastor, - 111, - (DN 28, S. 5, SP Gammalsvenskbybornas öv~rflyttning. - (NF 28, s. B, cp. 2) 23, Svenskbyborna. - (DN 23, s. 3, sp. 7, s. 4, sp. 1) 24 - Det är latt att göra romantik av en handelse sådan son gammalsvenskbybornas återvändande ti71 Cverge... - (DN 29, s. 4, sp. 2) Hos pressgrannar. 25 Axel, [pseud. för Wilhelm ~erndt]: Från Gammalsvonskhy i &dra Ryssland ha vi att motse en sändning emigranter tiii ett antal av (NF 29, s. 7, sp. 1) Ditt och datt. Min syn på saken. 26 Juvenalis, [pseud. f Dr H. Hjalmar undg gren] : De stamförvanter, som under Röda Korsets häjn skola fl.ytta från Ukrajria till Cverige, ha bakom sig eq Igng lidzndets historia, och särskilt de senaste år~n ha vari-i; fyllda av veaernöda. - (ST 23, s. 6, sp I förbifarten. Med anledning av Svenskättlinqarna i Garnmalsvenskby hälsas från olika håll hjärtligt välkomna åter tili det gamla fosterlandet. - (DN 30, s. 3, sp. 1) Hos pressg- i annar JULI 28 - Då gamrnelsvenskbyborne klappa på vår port och bedja att f6 vända åter Vill fädernehemmet kunna vi helt enkelt inte saga nej.... -<DN l, s. 3, sp. 6) Hos pressgrannar. 25 Tvisten berjar kring gamalsvenskbyborna. - (NF 2, e. I, s?. 5) 30 Gammalsvenskbys Skånehem osäkert. - (ST 2, s. 4, sp. 6) 31 Gamalsvenskbyborna passa ej i Skåm? - (ST 2, s. 6, sp I f örbif orten.

6 - 32 Svenskbvbarnzs recedelegctei g~ sig av dm 5. - (DN 3, s. 6, cp, 5-61) 33 Gammals\~enskbvs Ifsvenska ättl-ii~gar" vantal: paradiszt (NF 3, s. 6, sp gbr dgligt med placeringen av de importerade. - (NF 3,.s. 8, sp. 2) - 35 Röda Hurset till Garnmal-Svenskby (CP 3, s, 6, cp. 6) 36 Garnmplsvenskb~-folket måsee vinna svensk rnedbor5ar?att genom albete ach anpassning till våra furhållanden..,, - (DN 4, s. 3, sp. 3) Hos pressg-?ann ar. 37 Nycket pengar för att f5 hem svenskbyborna. - (DN 4, s. 5, sp Är det en nyhet för borgarna? - (NF 4, s. 8, cp. 5) 39 Statslan till hem åt Svenskby. - (ST 4, s. A, sp. 5, s. 16, sp. 7) 40 JuvenaLis, [pselid. iör K. HJalmir ~undcjreii]: Da förslaget att överflytta invanarna i Gammalsvenskby till Sverige f örst framlades, mottogs det p2 $tskilliga håll med en viss tveksamhet. - ' (ST 4, r. 6, sp. 1)' I förblfzrten. Med anledning öv.,.. - förhzndlingar för SammaLsvenck~y , - (0% 5, s. 1, sp, 1-3, s. 22, sp #as, för W.A. ~~dri-str5;n] -l: Plins Carl Serattar m sisa 42 Svenskbybnrna f a uppskov. med avresan. - (ST 5, s. 4, sp. 2) Var nationella prestige står på spel vid detta företag (DN E, s. 3, cp. 4) Hos pressgrannar. 44 Svårt place~:a:.gmal-svenskby vid Kristianstad. - (DN 6, s. '11, qk-3) 45 p Axel, Lpseud. f8r Wilhelm ~orndt]: Ännu så länge kan vi dock kanna oss tillfredsställda över... att leva i ett fritt och synnerligen demokratiskt kulturland (NF 6, S, 7, cp Ditt och dzitt, Min syn på saken, 46 ~ammalsvenskb~kammittén har i ett i tz~rsdagens tidningar publi- - (ST 6, s. 4, sp. 4) På tapeten. cerat meddelande lamnat en del kommentarm till sitt arbete Värrnlandcn5s har föreslagits för Svonskbyfolket. - (ST 6, s. 1, sp. 1, s. 18, sp. 7) 48.- Skine kan ej ta emot Svenskby? - (ST 6, s. 18, SF. 7)

7 49 3.GOO ttinnland finnas i Värmland åt svenskbyborna. - (DN 7, s; 5, sp Att den delegation fr6n svenska RHda Korset, som skulle meta svenskbyborna i Ch~rzoil e j kancie avresa. ignr.,,.'.dberytidei 16å:át.t förhandlingarna cm battraiisporten från Uhermon till Constariza ännu e3 äro slutförda. - (ST 7, s. 7, sp, 1) Persnnalia. Vi och tir våra. Ute och hemma, 51 Gamrrialsvenckb\iDornac vzls$sand, före krigsit ailmant, ar nu borta, utblottade komma de tillbaka hem (ST 7, s. 9, spe llse$llcsifl fö~. be 900 8ver sjön. l (DN 8, S, 1, sp= 2) - 53 Vad d& ggaiee är h ~ l i (DN 8, s. 3, sp. 3) Hos pressgrannar. '. enkelt ett humanitärt hjälpföretag Garnmalsvenskby har fått båt. - (ST 8, s. 1, sp. 2) 55 Frågan om gammal-svenskby-bornas placering i vart land är allt annat an lätt löst (ST 8, s. 3, sp, 5) På tapeten. 56 Varmlandsnäs olämplig% för svenskbyborna? - (SI' 8, s, 5, sp, 3) Personalia. V i ock de vhe. Ute och hemma.. 57 Sve~qe ha7 under ett ho1v.t århundrade kastat det ena hundrztucendet av sina &ner och döttrar efter det andra i den stora smaltdegeln p& andra sidan Atlanten,,.. - (DN 9, s. 3, s~, 2) Hos pressgrannar. 58 ledare och Ekare i r~sede3.eg~tirinen s. 10, sp '9, begåvo sig ôv i $ Gammalsvenskbybornas båt avgår den (NF 9, s. 8, sp. 4) 60 Svenskbt far i tv8 extratag över Europa. - (ST 9, s. 1, sp, 3, s, 16, cp. 7) 61 Möjligheterna på Varmlandsnäs undersökas, - (DR ID, s. 9, sp. 5) 62 Allt jämt krångel med svenskättlingarnas placering. - (NF 10, s. 4, cp. 5) 63 Gammal-svenskby-Surnas Överflyttning till Sverige (ST 10, s.3,sp.7,s.4,sp.l) P8 tapeten. 64 Svenskbvbornas två svenska llmammorft (ST 10, s. 9, sp ~érsonalia. Vi ach de våra. Ute och hemma. 65 Inkvarterincen av de 900 Förberedes. - (DN 11, s. 9, cp, 7)

8 67 - Gott om plats för Cvenskby p8 Naset. - (ST 11, s. 4, sp. 4).6a Svensk.b\iborna få klara besked. - (DN 12, s. 6, sp. 7) kronor kommer endast transporten av gammalsverrskdyborna att kosta. - (PdF 12, s. 2, spe 5-61., 70 Hela landet vi71 ge jord åt Cvenskby, - (ST 12, s. 1, sp. 5-5, 3 8, sp. 5) 71 - Col, Lpseud, för Eva von ~wii~be~+~k]: Fein del~gater avreste på fredagen tiil \<herson , - (DN 13, s. 1, sp, 1-3, s. SO, sp. 'lm21 72 Gammal-Cvenskby - Ceskara. - CNF 13, s. 4, sp. 3) I dagens fragor Att möta Gammalsvenskby / -pe , - (ST 23, s, 1, sp. 4-7, s. 18, cp De utredninqsmän som skole söka en i0srting p3 SvenskDyproblenet h8 sannerligen fatt en bekymmersam uppgift (ST 13, s. 4, sp. 4) På tageten. 75 Insamlinpen till f~rmgn de hemvgndandi svenckbyborna b6r snarligen sattas i gsnq (ST 14, s. 3, sp. 7) På tapeten. 76 Nationell samling i Gainmelsvenskbyfrågan kan sagas vara uppnadd -ST 14, s. 4, sp. 1) P8 tapeten Uridervisninqsl<~irser för s~~eriskbybarna. - (ST 14, s, 5, sp. 1) 78 Abbe Coignard, [pseud, för K, H jalrnar ~und~ren] : Hemkanslons förpliktelser mot ancira och "ubi bene, ubi patriat1, bondeadel och den svenska parnassen. - (ST 14, s. 7, cp Kring dagens krönika. 79 En eqendomli.qhet med $enna invendringsfråga ar att en enskild sarnmanslutriing har tagit initiativet (DN 15, s. 3, sp Hos pressgrannar. 80 m finns dit jord blott det finns pengar. - (NF 15, s. 1, spe 6) 01 Axel, Cpseud. för Wilhelm Eierndt]: Det mäktiga lantiet i norr. - (NF 15, S. 7, SP. 2-4) Ditt och datt. Min syn p& saken.

9 82 Sveriskh'3_bt1~na ha Ined skora aristrängriirigar Isfr=Xatu Spvura sin Susriskhet. - (ST 15, s. 3, s?. 4) På tzpeter,. 83 m, Georg: VZrrnlandsn2s på efterkalken men jorden i start sett. god / Ertl - 11:. - (ST <5, s. 5, sp. 1-4) 84 Svenskbyborna kasta pr månad 50.UDD k~onor. - (DN 16, s. 1, cp. 6, s. 20, spex) 85 Upprop för kladinssrnllngjen till Garnmalsvenskby, - (DN 16, s. 4, sp B6 För Svenskhy utsändes i dag ett upprop om en insamling av kläder 0.d. --, ill- - (UT 16, s. 1, sp. 1-3) 87 Svenskbyhem p8 Näset avstyrkes. - (ST 16, s. 3, cp. 5) BB Deltagarna i den svenska Rödakorsexpeditionen tili Garnmalsvenskby ' anlände till Prag på mandagen och vilade över dar en dag. - (ST 16, s. 7, spe 1) Vi och de vara. Ute och herniria. B9 Svenskbyh jälp, kläder, skar och husgeråd. - (ST 16, s. 8, sp Många förslag om jordinköp för Svenskbyn. - (DN 17, s. 8, sp Inkvarterinqen går till kr. i månaden. - (NF 17, s. 5, s$. 6) 92 Ganmalsvenskbybornas jordbruksmetoder.,. [?ch ZSskifllgt annst borde ju helst ha gj~rts till föremål Far mdercökningar., innan inmigratinnen var ett avgjort fak+t!rn.,.. - (ST I?, r. 3, sp. 7) På tapeten. 93 KladhJälpen för Svenskhy startar i dag. - (ST 77, s. 5, sp. 'l) 94 Prins Carl pi besök i Jönköping. - (ST 17, s.?i, sp. 7) 95 Svårt placera svenskbyborna, ont om jord. - (DN 18, s. 3, cp. 4-13) 96 Rimbok från Gammalsvenskby (DN 18, s. 8, sp. 3) 97 Kläd~r till gammalsvenskbyborna. - (DN 18, s. 6, sp. 4) 98 Nyqren, Adolf: Ledarna för Svenskbyn nära målet / A. Nqn (ST 16, S. 1, cp. 2-7, S. 16, SP. 3-7).59 Inkvdrterinqen fer svenskbjrborna utmärkt srdnad. - (ST 18, s. 4, sp. 5-7) 10Cl Redan stora till Svenskby. - (ST 16, s. 16, cp. 6)

10 ID1. Privata apbud 9% egendoriar till Svenskby, - (DA1 19, s. 3, s?. 4) ID2 Rydqvist, Escar: ASUs Kars-defcgationcz till Kheison i dq. - (DIU 19, s, 22, sp. 5) 103 Statsorqan~n skall engageras för Svenskbysvind2ln, (NF 19, s. 8, sp l 104 Nygren, Adolf: 2 aug. ar Svenskby framme / Ngn. - (ST 19, s. 1, s?. 6) Rydqvist, -0scar: Fartyg pg vag far att hämta de niohundra. - (DR 20, 's. 18, cp. 4) 106 Axel, Lpseud. för Myggen kanske kan utrotas! - (PdF 20, s. 6, sp Min syn på saken., 107 Svenskby får hjälp ov ung och gammal (ST 20, s. 6, sp. 2-4 ) 108 Abercjccon, Cpseud. för Oscar ~~d~vist]: Röda Korset fick skåda akta Danilo. - (DN 21, s. 3, sp, vens sk bi homma hcs sig (DN 21, s. 6, sp. 3-45] Två gårdar i Värnamo hembjudas Svenskby. - (DN 22, s. 16, sp. 3) II1 Klart i Constanza. - i DX 23, s. 3, sp. 7) 112 Hörlö b-uk b judsr mark at Svenskby. - (ST 23, s. 4, sp. 7) Il3 Rysidgvist, Oscar: Du gaini3, ciz fi'ia då Svenskby mötte Fladakorshjglpen (DN 24, s. 1, sp. 1-3, s. 6, cp Adolf: Första mötet med Svenskby var gripande / A, Non. - ST,24, s. T, sp. 1-2, s. 16, sp. 6) 115 Svenskby far sin första klädsändning. - (ST 24, s. 3, sp. 3) 116 Nvgren, Adolf: När det brinner i turkkvarteren i Konstantinop~l / A. Ngn. - (ST 24, s. 8, sp Rydqvist, ascar: Svenskbyhorna ha nu avseglat från rysk hamn. - (DN 26, S. 4, SP. 2-3) 118 Nygren, Adolf: Ej svenska svenskbybor fingo vända / A. Ngn. - (ST 26, s. 1, sp.5, s. le, sp. I) 119 Rydqvist, Oscar: Svenskbyborna välbehållna i Honstanza (DN 27, s. I, cp. 1-7, S, la, cp. 1-31

11 12C Gammal-Svenskbv , - (DN Z?? s, 6, vp, Nvqren, Adolf: Constanza ger välkomstfest För Svenskby, (ST 27, s, 1, sp. 1-15) 122 Klart för Cvenskby i Jönktlpirig. - (ST 27, s. 18, spe 6) 123 Rydqvist, Oscar: Cvenskbybornas hem plundrade efter avfärden. - (DM28, S. 7, S?. 1, S. 5, sp Nvqren, Adolf: Sivenskbytåget går mot norr / A, Ngn. - (ST 28, s. l, sp. 4-6, s. 14, cp. l) 125 Stort a~bete av regering~n för Svenskby, - (ST 28, s. 5, cp. q-2) 126 Svenskb~bornas kunskapsf örrad skall undersökas. - (DN 29, s. 1, sp, 1, S. 18, S?. 1-2) 127 Rydqvist, Oscar: ~åqet försenat p5 reson genom R!~n:Znien, - (DM 29, S. 18, cp, 2-41 'i28 Nygren, Adolf: Svenskbytåget försenat av ett missöde / A, Ngn. - (ST 29, s. 1, sp. 3, s. 14, sp. 7) 129 Själva utplaceringen av gemnaisvenskb~bo~na blir en mycket svarlöst fråga (ST 29, s. 3, sp P3 tapeten. 130 Eberqss~n, Lpseud. för Oscar Fiydqvist] : Svenskbybo~na i Wien. - (DN 30, S, 1, cp. 1-3, s. 4, sp Gzmel-Svimskby / P:son. - (NF 33, c, 4, cp Nygren, Adolf: Svenskbyborna far? i triumf genom Ungern / A. Ngn. - (ST 30, S. 1, cp. 1-2) 133 Rydqvist, Oscar: Åter p8 väg ~fter vila f Wien. - I3.3., - (DN 31, s. 1, sp. 1-7, s. 10, ap herg, Lpseud. för Osca? Rydqvist]: Nar wf~r~zantl hämtade gamalsvenskbyborna, - 111, - (DN 31, c, 0, cp. '1-7, s, 9, cp Aberq, [ psei~d. för Dscar Rydqvistj : Asienvisi t med nioruzanll , - (DN 31, S. 9, cp. 1-7, s,?o, spe.i-4) i35 ihqren, Ad~lf: De rectretta svenskhynorna rasta i Wien A, Ngn (ST 31, S, 1, spe 1-7, S. 16, SF. 4) 137 Problemet gammal-svenckbyhorna. - <ST 31, s, 3, spe 7) P: tapeten. 138 Nvqren, Adolf: Svenskbyborna äro bereada p6 strängt arbete / A. Ngn. - Ill. - (ST 31, S. 6, cp, 3-7)

12 139 O!qrrir,, Adoi:?: Det yngsta Gsnrnal~venshhy~ - 111, - (ST 31, 3. 9, sp; 2-4) Percnnalis, il Och do L*$Z=Z~ Ut2 OS!? hemr:? AUGUSTI ---.'..--m 140 Rydqvist, Oscar: Vi qarnmalavezskbybor vilja alla bli nyttiga svensko medsurgure (DN 2, s, 1, sp. 1-7, s. 20, sp. 5) Svenskb~t.,orna i Sverge. - (DN l, s. 3, sp secd cd. f8r Oscar ~~d~vist]: 142 b, Rumänien och Ungern konkur- rerade skarpt om gästfrihetspriset (DN 1, s. 8, cp. 3-7, s. 5, Cp. l) 143 p Åberg, [psecd. för Oscar ~~d~visk]: Svenskbybnrn2 ticgde om passen ett helt år. - (DN 1, s. 9, sp. 2-5) 144 Svenskbyborna nå svensk mark. - (SI l, s. 1, sp. 2-3),145 Nygren, Adolf: Cv~nskhytack F X tåget ~ som nalkas / A. s!gn. - (ST 1, s. 1, sp. 2-3, s. 16, sp. 5) 146 Nyqren, Adolf: Orientalisks mödor mötte i Hanstantinopcl / A. Ngn (ST 1, s. 4, sp, 4-6) 147 y Gen,. frir Elsa fileen] : Cvenskbytornas krtiuv3xter - och musik, - (ST 1, s. 8, sp. 3) I förbifarten. 148 Åaer9, [p~e~d. för Oscar ~~d~vist]: 2, S. 1, sp. 1-7, S. 6, sp Stporsvensk storskandal. - (NF 2, s. 4, sp Nu Iro vi hem?! (DN, 150 Nyqr~n, Adolf: F5 sverssk jord !ST 2, s. l, sp. 1-7, s. 16, spe Rödakorsprinsens välkomsttal. - (ST 2, s. 1, cp. 2, s. 18, cp. 7) 152 Svenskbybornas hemkomst föranleder halsningar i olika tidningar. - (ST 2, s, 4, sp. 4-51, P5 tapeten. 153 Nationalhjälp åt ättlingarna från Svenskby, - (ST 2, s. 5, cp Nyqren, Adolf: Bara vi komma hem, skall det nog gå Ora / A. Ngn (S?" 2, S. 6, sp. 4-7) 156 Aktuellt försiag, - (SI 2, s. 8, cp. 2) I förbifarten. 157!berq, [pseud. för Oscar ~yd~vist]: Hr Lindman hyllar Svenskby (DM3, S. 1, ap. 1-7, S. 10, sp. 1-7)

13 l 158 Aprn*a Sanmalsvenskhy, (EN 3, s, 7, sp. 3). %ann nch nytt. '39 Slatten och byn scm dp l8mn;de (M. 3, s.?, Sp. 1-6, S. a, sp, 6) 160 ren( Adolf: Svenskbyborna nu installerade / A. Ngn (ST 3, S, 1, spe 2-0, S, 18, SP, 1-31 'i61 En insats i det tysta för Gamalsuenskby (ST 3, s. 4, cp. 4 1 tapeten. 162 Poetiska avdelningen. - (ST 3, s. 8, spe 5-61 I f 8~Difarten. 163, Drottninqen har beslutat att som gåva till gammalsvenskbyborna överlämna SDO par strumpor.,.. - (ST 3, s. 3, sp. l) Vi och de våra. Ute och hemma. 164 Rydqvist, Oscar: Nar det regnar skor , -.(DN 4, s. 1, sp, 1-7, S. 10, sp 'i65 h, [pseud. för Oscar ~ ~dqvist]: Ett i tänderna (DN 4, s. 10, sp. 5-7, s. 11, sp. 1) 166 Nstionalinsamlinq Tör Svenskny. - (DN 4, s. II, sp Svea Utas, Svenskbys nya dotter. - (ST 4, s. 1, spe 3, s. 16, c 5 ) 165 Gammalsvensitb s nernförariae.2ill det gamla moderlandit..,. -,b* 2) Få tapeten. 169 Gammalsvenskbvbornas skolunderbyggnad. - (ST 4, s. h, sp. 5) 170 Ett folk med sämre kärna i sig skulle resignerat och förslöats under de f örhållanden som garrrcalsv2nskbyborna levde uti (DN 5, s. 3, sp Hos pressgrannar. 171 Aberq, [ pseud. f ör Oscar ~~d~vist] : Svenskhy~orna giva konsert pa kaserngarden, - (DN 5, s. 4, sp. 3) 172 Hon_ vägde trenne tusen samt tvenne hundra gram mn!5, s. P, sp. 1) Namn ock nytt. i73 Rberqssnn, [ pseud. För Oscar ~~d~vict] : Efterskörd f rån Svenskbyfärden (DN 5, s, 8, sp 'i74 Sanninqen om Gammal-Svenskby: rövarbanden som utplundrade byn blev sedan karnan i Mrangels vita amé, CNF 5, s. l, sp. 1-3, s. 4, sp. 1-2)

14 q75 Orqanisationen fez Cvenskby tar fast form. - (DN 6, s, 4, cp. 6-7 j 176 Sanninqen om Gammal-Svcnskby: när de fattiga krävde och fick jord, ville de rika emigrera.' (NF 6, s. 1, sp. 1-6, s. 8, sp, 1-3) l 177. Stor apparet för Cvenskby i Jönköping. - (ST 6, s. 4, cp, 1-2) 178 En vardrfull gåva har lämnats till gammalsv~nskdydorna av Singers symaskinsaffär.,., - (ST 6, s. 7, cp. 2) Personalia. Vi och de våra. U ~ E och hemma. 179 Ett initiativ för att tiereda de unga kvini-iliga svetmkbyborna tiilfalle ii11 husmoderlig iindervisnin~ ach utbi1dr;ing har tagits av innehavarinnan av Södertalje husmoderskola, fru Hulda Lundquist. - (ST 6, s. 7, sp. 2) Person~lio, V i och de våra. Ute och hemma. 180 Kommunisternas tillbakadragenhet vid svenckh~bornac aterkcmst till Sverge skulle vara enbart vacker, cm den icke F6restavades av en tvingande nödvändighet (DN 7, s. 3, ap. 5) Hos pressgrannar. 107 Svenckbyborna få arbete, - (DN 7, s. 4, sp. 4) Smågnat snödigt kring Svenskhy, tycker iiiibeck (EN 7, s. 5, sp Canninqen om Gammal-Svenskby: prästen Hoas fick upp till kr. i månaden till mutor ach propaganda! (NF 7, s. 2, SF. 1-5) Gustaf Annas begravning (ST 7, s. 5, sg. 1-2) Svenskbybor böra ej bli taskspelare. - (ST 7, s. 11, sp Svenskbybornas undervisningsfråga diskuteras (DN 8, s. 3, up Hos pressgrannar. Mac rpseud, för Erik ~~blorn] : Museisvenskar? - (DN 8, s. 8, -9 L sp Namn och nytt, Åberqsson, [pseud. f ör Oscar ~ydqvist] : Efterskörd från Cvenskbyfarden , - (Dit 0, s. 8, sp, 7, s. 9, cp, 1-21 Namn ach nytt. Merz g%vor til.1 Gamalsvenskhy. - (DN 8, s. 14, sp. 2) San~inqen an Garnnal-Svenckhy: Sov jetmakten pånyttf udde frihetens anda. - (NF 8, s. 1, sp. 1-3, s, 8, sp. 5)

15 :Y3 Bsrrabac, [pr;eua,]: S~~criekb~j-el5iide t!?xt ti?lsai3merts m-ci fgtball:;finalen kankurrorat om att vara det förnzvsta diskussionsarnuet de S~C-LF dagaim. - (&i H, s, C, sp. 4-6) Kiruna-krö~ika. 232 En sv~nsk by. - (ST R? s, 3$ sp. 1-2) 393 Q vandringsbiblio~tel< till svenskbybnrna. - (ST 2, c. 7, cp. 2) V i och de våra. Ute och hemma, Vi vilja ~j tr33a andras rätt för när, - (DN 9, s. 1, cp. 4-6, s.;22, sp. 7) 195 våra nyse hemkomna stamfränder från Gammalsvenskby Irn... fiiremal for litet för mycket av valvilligt intressn, - (DN 9, s. 3, sp. 3), Hos pressgrannar. 196 Hlädinsamlinqen för svenskbyborna (DN 9, s. B, sp. 3) Namn och nytt,. 197 Åasson, [pseud. för Oscar ~~dqvist]: Efterskörd från Svenskbyfärden, - 111, - (DN 9, s, 8, cp, 7, c, 5, s;~. 1) Namn ach nytt. 198 Klädinsamiinqen för svenskbyborno.,., - (ST 9, s, 9, cp. S) V i och de vara. Ute och hemma Aberqsson, [ pseud. för Oscar ~~dqvist]: Ef terckörd från Svenskhy- färden (DN 10, u. 6, cp. 2-3) Nzmn och nytt. 2C0 Gåvo~na tlll Garnmalsvenskby. - (DN 30, s. 3, cp. 7) 201 Stor patriotisk c~alaför2st3llning! - T il. - (NF 10, s. 'i, sp. 2-4, S. 5, SP. 1-3) 202 Gammalsvenskbvborna kan inte levs på v-re sig bnrgarlögiler, psalmsång, nationalistiskt vrövl.,. eller på att borgarpressen reklamerat upp dem (NF 10, s. 4, sp i dagens frågor. 203 Hela landets faddergåva till Svea Utas. - (ST 10, s. 6, sp. 5-7) 204.Soni - gåva till gammalsvenskbyborna kommer enligt beslut ov Ystads gjuteri- och verkstadsaktiebolag att överlämnas en del lantbruksmaskiner (ST 10, s. S, cp.?) Vi och de våra. Ute och hemma. 205 Flera kurser i hantverk för Cvenskby. - (ST 11, s. G, sp. 6) 206 Svenskbyborna bli bofasta p8 Gotland'? - (DM 12, c. 6, sp Prasten Hoas nya bekymmer (NF 12, s, 1, cp. 3-41

16 208 Ijl studi~fard till arhetzsstatn~, - (NF 12, s, 3? s?, ns Ct~di~~latuer 1 j~rdbx~~!: for SVCZS!:S~UG~;~U, - (ST 12, J.?I, sp, 3) 210 Svenskbybcrna få lantarbete tills vidare. - (DN 13, s. 5, sp. 7). 211 Sanninqen om Gammal-Svenskby: Cvenskbys Fattiga har många "lån mot reversff att betala till de rika, - 111, - (NF i3, s. 1, cp Cvenskhyde~eaationerna samlas. - (ST 13, s. 4, spe 6) 213 Ett;-70-tal svenskhybor i arbete, - (DN 14, s, 1, cp Ett s+>nk av känslosamhet crh romantik har omsvärmat svenskbybornas mottagande har i landet (DN 14, s. -3, sp H3s pressgrannar. 215 Jordbruket i Ryssland utvecklas med fart (NF 14, s. 1, cp, Att de socialdemokratiska ledarna var med på den konferens dar statsmyndighet~rna utan egentligt beslut enguqrrad~ sig i Svenskby- - (NY 14, S, 3, sp. 4-5) I dagens frågor. skandalen framgår av en ledande artikel av Per Albin Hansson., Lämplig jord dispontse1 för hela Sifensk'Sy. - (ST 14, s. 5, sp Svenskh~borna fundo~a inte p8 engagemang, - (ST 14, c, 9, sp. 6) 219 svenckbvborna börjs i dag brckz förydder~ac jard, (Drd 15, s, I, sp. 3-4, S. 22, SP Henrik, [pseud. för Alf enr riks son]: Ungt Gammalsvenskhy. - I11. - (DN 15, s. 8, sp. 4) Namn och nytt, 221 Bästa resultat av kladhjälpen till Svenskby. - (ST 15, s. 9, cp, TTT 222 Svenskbyborna utplacerade om en manad. - (DN 16, s. 6, sp. 3) 223 Svenskbypojke dödad av bil. - (DN 16, s. 13, cp. 3) 224 &ördearb.te i ny jord (ST 16, s. 1, sp Nationalinsamlinqen för svenskhybarna har fått en god start (ST 16, S. 4, cp, 1) På tapeten, God examen med hernen fyan Svenskby, - (ST 16, s, 5, sp, 5) 227 Svenskbypojke dödad av lastbil. - (ST 16, s. 7, cp. 1)

17 222 Svcnskhy prins Carl, - (23 77, s, ti5 sp, q Q Z ~ - (NF l?, 5. 7, sp sg En%org 6% ~ci;i-ai-~vefi~kti~-b~~.~i~ / Oiciprf, 230 Anbud till svenckbyhorna från Sanada. - (ST 17, 5, 9, sp. 6) Tjuqo ton klader, 20 kg. pr man, till Svenskby. - (DN 16, s. 4, sp. 1) Hur Cvenskby så snart Fick resetillstånd. - [ST -18, a. 4, sp ,. 233 Svenskhyborna emigrera ej i första taget. - (ST 18, s. 5, sp * 234 Sanninqen om svenskbybornas nya land. - (NF 19, s. 'I, sp Juvenalis, [pseud. fnr H, Hjalmar undg gren]: &dan nar planen om svenskbybornas förflyttning till Sve~ige f Örck kom på tal, yppades farhågor att saken ej sltulle låta sig ordnas utan s16- righeter (ST 'l9, c. 6, cp I förbifarten. Med anledning av..,, 236 Insamlinqen till Gamalavenskby. - (DN 20, s, 7, cp, 2) kr. donerade till Svenskbyinsamlingen. - (ST 20, s. 7, n Vi och de våra, Ute och hemma. 238 Tolv famj.1 jer sveriskbybor till Canads. - (Dr4 21, s, 7, sp I cvenskbysornas gallringsbom / G. g-s (NF 21, 3, - 2, SP Blott enstaka svenskbybor till Kanada. - (ST 21, a. 4, sp Rimtursen, [pseud. för Agne ~amrin]: Naturdiktaren beklader tv8 gammalsvenskbysarn. - (ST 21, s. 8, sp I förbifarten. 242 Kronp~irisessan Martha av Norge anlände i går,.. till. Ctoukholm. - (ST 21, S. 9, sp Vi och-de vara. Ute och hemma. 243 Cvenskbvfamil ' på Huddingegard / T.D , - (ST 21, s.?o, 244 Svenskar, som trivs bra hos kamrat Stalin , - (NF 22, s. 1, sp, 1-3, s, 5, sp Svenskbytöser i Erstahuchåll~t , - (ST 22, s, 9, sp. 2-4) Personalia. Vi ocn de vara. Ute och hemma.

18 246 - Tre förseilade svcnskh;~srrr~ - (DM 23, s. 9, s?, 2-3) 247 Insanli2y till Gamzkuens!:Sy f8rsrdas vnrmt (Y? Z, s. 5, sp. 2) På tapeten. 246 De sista svenskbyborna i Sverige 4 sept. - (ST 23, s. 3, s?. 2) V i och de vara, Ute och hemma. 249 Svenskhyha~ne~ till vznlig skola. - (DN 24, s. 5, sp. 6) 250 Även de, som ingalunds hemsökts av den rnmantiska herusninq, I svenskbyhornas hitfärd alstrat... måste Känna tt styng i sina hjärtan vid'tanken ps att nu skwll denna grupp upplösas (NF 24, s. 3, sp. 3-4) I dagens frågor. 251 ' p Axel, [pseud. f ör Wilhelm ~ e ~ n : ~ Ahrenberg t ] har g joft if arenheter. - (MF 24, s. 8, sp Ditt ach datt, Min syn på saken. 252 En egen skola för Svenskby är olämpligt. - (ST 24, s. 5, sp Lantarbetarvrakninqarna i Kalmar lan (NF 26, s. l, sp. 4-6) 254 Cplittrinqspartiets personkrig och köttgrytcf e jder (N,F 26, s. 1, sp. 1-3, c. 6, cp Insamlingen till sv~nskbyborna. - (ST 27, s. 5, sp. 4) 255 Gumalsvenskbv i 01;s (DN 28, s. 8, cp. 2) Namn G C ~ nytt. 257 Nationalinsamlinq~n till Gammalsvenskbv, - (DN 213, s, 8, sp. 2) 258 En liten påminnelse. - (NF 28, s. 3, sp Hela Cvenskby så småningom till Gotland? - (ST 29, s. 5, sp. 2) 260 Helo Garnmalsvcnskby till Gotland? - (DN 3G, s, 5, sp. 6) 261 Svenskbyborna till Gotland. - (ST 30, s. 5, sp. 5;. På tapeten. 262 Gammalsvenskbvfzrnilj hos grwe Paul Tolstoy (ST 31, s. 7, spe 3-41

19 Iiisatiii~ ii svriis!<byi3ar.17a. - (Dii 'i, s. 4, sp. 4) 264 Stockhnlm zycker in för Svenskby. - (ST l, s. 5, ~p svenskbybar nu placerade. - (ST l, s. B, s?. 7) I OCO kronor ha mu inylutit till Svenskhy, - (DN 3, s. 4, sp. 4-5 ) 267 Dubbelbröllop i Svenskhykolonin. - (DN 3, s. 8, cp, 2) 268 Insamlinqen för Svenskby i f ull gång. -!ST 3, s, 9, s?. 1) 269 DubbolbrGllop i-nom kolanien f15n Svenskby, - (ST 3, s. 10, cp. 3-4 j Persc~aZia. 11.i nch de våra. Ute och heirima. 270 Svenskb~sextett.i skogen (ST 3, J. 10, sp. 41 Personalia, Vi och Ye vara. Ute och hemma Svenskb medlen: En.utanordning ps 10il,030 kr. - (Di11 4, s. 6, sp, 272 Tusentals askadare vid CvsnskbybröllcpeL, - (DN 4, s. 9, sp, Man skriver och ringer till Ramg och nytt cch uttrycker sitt Deklagande au Svenskbvbröllopet mot ~vgift nefg F 3EnkBping. - (DN 4, J. 10, sp. 2) Namn och nytt, Svenskbvarbetet i full gång. - (ST 4, c. 8, cp, 6) 276 Tramel - - vid Svenskbys bröllopsfest. -!ST 4, s. SO, cp svenskbybor placerade. - (DN 5, s. 7, sp. 3) 278 SvenskDybröllopen (DN 5, s, 8, cp. 2) Nainn och nytt ~ubbelbröllo~et i Svenskbykolonien. - ILI. - (ST 5, s. 6, cp. 1-7) 280 Endast 250 svenskbybor i Jönköping. - (ST 5, s. 8, sp. 5) 281 Svenskb~medlen användas blot-i; för bosättning. - (DN 6, s. B, sp. 6T Insainlinqen vill ej frzmja utvandring. - (ST El, s. 13, sp. 4)

20 283 Faiska listor för svenskhyh~rna, - (ST 7, s, 8, cp. 7) Z85 EQ&I hem åt svenskbyhar på Färingö. - (ST a, s. 1, sp. 5-6) 285 Solidaritet mnd de kämpande i Märii. - (NF 9, s. 2, sp Precis som zigenare. -' (NF 10, s, 1, sp ~venskb~sk&lan i Jönköping i full gång, - (DN 11, s, 12% sp, s;enskbybarn nu i skola. - (ST 11, c. 7, sp. 1) 29C Svenckbvbornas tialsotiilst~nd SZttre än vfntat,- - (CIi11 32, spi G, S. 4, spe 1) God haisa har kcnstaterats hos Svenskbv, - (ST 12, c. 7, sp Kylan och agent led3 åter till- Sovjet. - 1 (DN 13, s. 'l, sp., S. 30, cp. 2) 293 StormkTockans nummer i'9r v-tckan bjuder p$ ett vaxlande och värt innehall. - (NF 13, s, 2, cp, 3-4) 294 Den patriotiska bubblan i S!~enskbyaffären spricker. - (NF 8, S? Fyra farnil jer ur Cvenskby vilja tillbaka. -. (ET?3, s. 8, ipw 6) m en tid i sitt nya fosterland. - (NF 14, s, 9, sp. 1-2 i Ditt och datt. Min syn på saken. 1%- x 13, s. 296 Bke, [pseud. för Ake orsb ber^]: Stockholmspoiis i r"ssb1iio om de 7r-- angerköpta byborna och sarnr0ret me3 tjekan. - (DM 34, s, i, cp, 5-7, 5. 26, cp, 4-71 I 297 Prinsessan Ingrid besökte på fredagseftermiddagen Svenskby örlaggningen tillsammans meu Verner von Heidenstam. - (DN 14, s. 9, sp Axel, [pseud. f ör Wilhelm f3orndtl: Gamelsvenskbyborna ha sdan 299 Pastor Hoas... hos de bybor, som vistas å Nora p8 konsul 'alléns egendnm SPnga-Saby p2 Svartsjalandet. - Y (ST 14, s. 11, sp. 1) V i och de våra. Uie och hemma. ~ 300.Svenskbyman som Stockiniiolmapolis. - (ST 15, s. 10, sp. 7) 301 Svenskbyhorna snart utplacerade. - (ST 15, s. 17, sp. 2).302 Suenskbvborna. - (DN '16, a. 3, sp. 7, s. 4, cp ~ 303 Svenskbvbnrna ha satts i tillfälle att förvärva kännedarii o jordbrukets - arbetsvillkor.,.. - (si 17, S. 4, sp. 5) På tapeten. t

21 304 - Dom kom hit, men vander om och reser her igcn, !NF 18, s. 1, sp Omkrinq E00 bybor nu ute på lantarbete, - 1x1. - (ST 10, s, 5? spi Rysslandsfararna om sina intryck f~ån arbetarstaten, (NF 19, s. 1, cp, 2-4, C. 6, sp, Gam;iialsl~enckD~s extratzg. - (ST 19, s. 4, sp. 5) 308 Daqokulturen levde länge hos byborna. - (ST 19, s. 8, sp Kunqafamlljen h jalper Svenskby. - (DN 20, s. 13, sp. 6) 310, Kungen skänker kr. till Svenskby. - (ST?G, s, l, sp. 7) 31:' - Hur byborna utplacerats på oiika håll, - (ST 22, u.?l, up, Pastor Hoas till arkectiftet? - (DN 24, s. 10, s?, 2) Namn och nytt, ' 313 Inqa pengar tiii josdink5p fran CvenskbyToiiden, - (ST 24, s. 7, sp. 3) 314 PastorHoas får bli svcnsk komminister, - (CT24, s. 11, sp. 3),. V i och de våra. Ute och heniina, 315 Svenskb~kommittéernas tack.,- (DN 25, s, 8, sp, 2) Mamn och nytt. 316 Svenskbykomnitter3de tacka. - (ST 25, 5, 13, sy. 51 Al1nänhetens svd~l!?ing ton gavor till Ganmalsvenskby. - (ST 26, s. 5, cp. 4) - ingens medgivande att.. intrada såsom präst i svenska kyrkan (EN 27, s. 12, sp. 21 namn ockr nytt. 318 Svenskb~bornas ledare pastor Kristoffer Hoas har... fatt reger Hoas blir präst i svenska kyrkan. - (ST 27, s, 9, sy. 4) 320 SvenskbyDarnens undervisning. - (DN 28, s. 4, cp. 4) 321 mm Undervisninqen av skolbarn från Svenskhy. - (ST 29, s. 13, sp Arhotsf'örmedl-inqen för Svenskby. - (ST 28, s. 16, sp. 4) 323 Svei~skbyinsamlinqen i Stockhalm slrrtgrarzskad, - (ST 29, s, 15, sp. 4) Personalia. Vi och de vha. Ute och hem~a.

22 324 Stor arbetslöshet i Canada. - (DN i, s. 4, cp. 4) 325 Svenskbyborna avrådas fran Kanads. - (ST 1, s. 7, sp Svenskbyinsamlinqen. - (DN 2, s. 10, cp, 3). Namn ochnytt ~rän insamlingarna för Gamrna1svensk.y. - (ST 2, s. 11, sp. 3) 328 Svenskbvho mysteriöst förgiftad. - (ST 4, s. l, sp. 7, s. 17, sp. 1) 329 Svenskbybn dricker fotogen. - (DN 5, s. 4, sp. 4) 330 Den mystiska forgiftningen var attentat (ST 5, s. 7, sp. 4) 331 Garnrnalsvenskbx, - 111, - (DN 6, s. 13, sp. 1) Namn och nytt, 332 Svenskbvaffisch (ST 7, s. 8, sp. 7) I f örbif.arten. 333 Svenskhyinsamlinq i Msriehamn. - (DN E, s. 10, cp, 3? Bröllop firas åter på tisdagen i Svenskbyf6rlägqningen i 3Bnköping. - (ST 8, s. 11, sp. 1) Vi och de våra, Pi privat initiativ har i Mariehamn till förmån för gammalsvenckbyborna insamlats 355 finska mark, vilket belopp nu översants till n n Sverige. - (ST 9, s. ii, sp. 1) Vi och de våra. 336 Tred,ie tiröllopet i Svenskbykolonin. - (DN 9, s, 28, sp. 7) 337 Förqiftninqen i Hristinehed allt dunklare. - ( Si 9,'s. a, sp. 3) 338 Okat intresse för insamlingen till Svenskby. - (DN 20, s, 4, cp. G) 339 Fris extratag f Er Svenskby. - (ST 10, s. 5, cp. 3; 340 Cvenskbyirisam?ingen uppe i (ST 10, s. 6, sp. 3) 341 Svenskbvbon J. Buskas erhöll vid fredagens konselj svenskt medburgarskap. - (DN 205 s. 13, sp, 3) PJarnn och nytt. 342 Svenskhvhon J, Buskas erhöll i fredagens konsolj svenskt medborgarskap. - (ST 20, s. 12, sp. 2) V i och de vårz, l

23 343 Cv~nskb~bc~ som kunde ho CFttre, , - (ST 28, s. 1, cp, 7, s. 20, spe 31 3k4 3, [pseud. far Stellan ~osénl: Svenskbyborna voro belåtna vid inspektion , - (DN 29, s. 'i, cp. 'l, s. 30, sp Ett handtaq åt det unga Svenskby. - (ST 29, s. 1, sp ' 346 Svenskbvbarnas hemtransport, - (DN 30, s. 17, cp. 2) Garrimalsvenskb~~s hemtransport, - (ST 313, s, 17, sp. 1) 348 T.o.m. trustorganet Stockhalms Digblad måste om Svenskbyhumbuqen konstutera (NF 1, s. 3, sp, 3-41 I dagens fråg'or. 349 Svenskbybor i nödlä~e p3 ~pplandsgård? - (ST 1, s. B, sp. 7) 350 Sv&nskby-problemet, - (DN 2, s. 12, sp. 3) e 351 Svenskb borna för trångbodda på Seglinge. - (DN 3, s. 18, sp. 352 Cbefoqat tal om nödiage fzr svenskbybor. - (ST 3, s, 3, cp, h) 353 Sv~nskbvbornö bjudes på svaltavlönat blodslit och bor i ratthálsruck~l. - (NI 4, s. 2, sp Svenskbyhor som fått nog av "fosterlandeti'. - (;VI' 5, s. 6, cp, L!) Tre familjer fr& Svenskby som ej trivas. - (ST 5, s, 4, sp. 7), 356 Särskild stiftelse för svenskbyborna. - (DN B, s. 22, sp. 6) 357 Stiftelse till Svenskbys stöd har nu hildats, - (ST B, a, 10, sp. 4) 358 Gammalsvenskbybornas kyrkoskrivning. - (DN 9, s, 11, sp, 3) 359' Svensktvborna nu kyrkoskrivna. - (ST 9, s. 6, cp. 6) 360 Svenskbyborna i Sverge= (DN 10, s. 1, spe 4-7, s. 14, cp. 3-7, S. 15, SP. 1) 361 Svenskbyfamiljer ps egen grund. - (ST 10, s. 5, sp. 5) För gommalsvenskbyborna, (DN 11, s. 8, sp. 2). Namri nch nytt. 363 De första Svenskbygårdarna, (ST 11, s. $6, sp. 2-31

24 304 En ~qvpti~e tucu?-iiapp till Gammaicvenskby. - (DN 'l4, s. 11, sp. 4) Namn cch nytt. 365 De 6.00r3 som vil1 1Zmna "paradisetff. - (NF 16, s, 7, sp. 2) 366 -;.K. har yttrat sig över forslaget till stadqnr för Gammalsvenskbystiftelsen...- (DN 21, s. 10, cp. 4) Kam gch nytt Bland g8*~or scm de senaste dagurna influti$ till nztionelinsamlingen för oa~ma1s~;enskbvborne märkas 200 kr,, vilka överlämnats av.,, Gasrnes~.er?aSrik Nainz (DN 23, s. 8, spe 21 r<dnn och nytt Bland c;hor till garnrnelcvensk5ybornä iinder de senaste dagama tia till nationalinsamlingen influtit b1.a. Z00 kr., vilka överl3mnats av... Gasmesserfabrik Mainz ( Si 23, s. 13, sp, 2) Vi OCII de våra, 369 Svenskbt;bcr på återfärd till Ukraina. - (Db1 25, s, 25, sp. 6) 370 MissnEjda i Svenskby ta taget. - (ST 25, s. 1, sp Svenskbyborna som vanda åter förklara sig (DN 25, S, 13, sp. 4) 372 Ater till Sovjet. - Ci\JF 26, s. 1, sp. 5) 373 Svsnskbybor har fer aterresa. - (ST 26, s. 20, sp Inqen brevcensur i Svenskby..- (ST' 27, s. 5, sp. 4) Svenskbyborna längtar hem. - (NF 23, s, 3, sp Sovjetlesati~nen tror icke att de hemlängtande svonskbyborna kunna få något svar på sin begaran om inresetillstånd tili Ryssisnd förrän tidigast om 14 dagar. - (DN 30, s. 11, sp, 4) 377 Svenskbybon återvände till Jönköping. - (DN 30, s. 12, sp. 3) 378 våra kamrater gråter var dag för att de ej har respengar till Ukraina. - (NF 30, s. 1, sp. 1-3, s. 4, sp.,4-6) DECEMBER v svenskbyborna utan hemland. - (DR 4, s, 8, cp. 380 Svenskh~stiftelsens < stvreice utsedd, - (ST I, s, 10, cp. i) 381 Svenskhybrevet gick tl11 polisen, - (DN T, s, 9, spe 2)

25 4 r 382 Flykten fran Ryssland, - Iii. - (DM 6, s. id, cp Polisen snokar gonom svenskbyhcrnac post, -!PlF 5, s, B, sp. 6) 384 De dumma tre familjerna san resa ater, - (ST 7, s. 6, cp. 7) 385 Insamlinaen till ~ômmalsvenskbyhnrna. - (ST 7, q. 'il, cp, 5) V i och de vgra, 386 Poiisdiktaturen. - (NF 10, s. 3, sp I.dagens friger. 387 Minoriteterna ha engagerat svenskbybo. - (DM 13, s. 10, sp. 4) r 388 Vid december manads ingang hade till Gamrriaisvenskbykommitt&ns nationalinsamling reduvisats något över kr., vilket belopp alltå i närvar~nde stund kontznt izfluti+. - (DPi 13, s. 13, spe 6) Mamn cch nytt., 389 Svt?riskbyinsarnlinqen nalkas ni1lionei-i. - (ST 13, s. 9, sp. 4) 390 Underliq historia från Cvei-iskhy. - (ST 73, s, 19, sp. 5) 391 Minister Harald Siidt i Hairo har insänt en q6va av 1,000 kr. till Gammalsvenskbykommitténc nationalinsamling. - (ST 14, s. 15, cp. 1) V i och de våra. 392 Svenckhybrevet infar J.O. - (DM 15, s. 25, sp, 4) 393 Skzäckmsl-ninq av Sverig~ flån Utas och Kautis. - (ST 'i5, s. 9, sp. 3) 394 JOO.-inqripande om brevet till Utas, - (ST 15, s. 21, spe 6) 395 Cvenukbykommitterade hotar också. - (NF 16, s. 7, sp, 7-21 Ditt och datt. Kommentarer, 396 Det lojala Svenskby protesterar. - (ST 17, s. 4, sp Giv de hemresande svenskbyborna en traktar! - (NF 18, s. 1, sp Till gammalsvenskbyborna har i Malmöhus lan hittills insamlats kr, (ST 18, s. II, sp. 2) Vi och de vare. 399 Ctockholmsinsamlin en fur gammalsvenskbyborna har givit kr. 42 ö r A M 19, s. 13, sp. 2) Åter till Sovjet. - (NF 19, s. 1, so. 1) 401 ~v~nckb~~encjar: kr. - (ST 19, s.,13, sp. 4) V i och de vha,

26 402 P,nslea ti11 svenskbybornar trsktor. - (%F' 20, s, 3. sp. 4) -_1L Boden. Uverlulea. 403 Julen i Strenskbys förl5ggrii.ng. - (ST 20, s. 18: spe ' Gammalsvenskhycti~te1sens revisorer utsedda, - (SI 21, s, 10, sp Jo~dbruksskola för Svenskby pa Gotlandsgård, - (DN 22, s. 3, cp. 3-4) Ur tidriingslagget för S. 1'3, spe , s. 12, cp. 3-7, 407 Gotlandkqårdar lörocentraler för Svenskhy. - (ST 22, s. 5, sp. 2) 408 Stalins terror jagade bort kolonist~rna. -.(DN 23, s, 1, cp. 7, s. 20, sp dag måste insamiingen göras, därest de ~emvänaande svens!tbyborna skall hinna f: sin traktor före avrman. - (NF 23, s. I, cp* l) 410 Hemsk terror och rött förtryck pinade R.eiiskby. - (ST 23, s. 1, sp. 2-3, c. 18, up Svenskbvjulen i JönkCping, - (DN 24, s. 6, sp. L-5) Ramn ach nytt. 412 Ytterliqare ailslag till röda cvcnskb~boraa. - (hif 24, s. 3, sa. 3) Boden. Overluleå. 413 Jul~n hos Svenskby i Jönköping. - (ST 24, s. 8, cp. 6) 414 Cvenskby~orna jula i Cverge f8rsta gången (DN 27, s. 1, sp Do p i grytorna och tal av tomten vid Svenskbys jul ~db'7, s. 13, sp Prästen Hoas' livslögn. - (NF 27, s. 3, sp. 2) I dagens frågor. 417 Rter till Sovjet. - (NF 27, s. 6, sp. 2) 418 Svenskbv firar svensk jul. - Ille - (ST 27, S. 1, cp. 6-7, S. 18, sp.7) 419 Tre familjer på väg till Ryssland. - (ST 27, s. 5, sp. 3) 420 Vaqabnnde, [pseud, För Mollir aus st man]: Vem har en tusenlapp? (DN 28, S, 8, sp. 6-71

27 - 421 Det öppnade Svenskhyhrevet och J,8, - (DN 26, s. 9, cp. 3) Namn ach nytt.,422- Till Röda Svenskbys traktor har i Malmberget insamlats 35 kr....,- (NF 28, s. 5, cp. 1) Malmberget. Gällivare. 423 Renhjordarna härja svårt på Gällivare sockens landsbygd. - (NF. 28, se 5, sp. 3) 424 Intet tvang då Utas brev öppnades. - (ST 28, s. 4, sp. 7) Familjer från Svenskby 'till Kanada. - (ST 28, s. 5, cp. 3) SvenskS<ihor som vilja fortsätta till Canada. - (DN 20, s. 4, sp. 3) ' 427 Kanadafard gammal plan i 5venskb.y. - (ST 29, s. 13, sp Fosterlandet exporterar sina llskyddslingarll. - (NF 30, s. 1, sp. 5) 429 p Till Röda Svenskbys traktor insamlades,.. kr, 32:50, som översants till insamlingskommittén. - (NF 30, s. 3, sp. 5) Malmberget. Gällivare. 430 Sveraes arbetare och fattiga bönder måste lära av de ryskz kzmraternas exempel. - (NF 31, s. 1, sp. 1-3, s. '7, sp. 3) 431 Svenskbybild (ST 2, s. Il, sp. 3) Vi och de våra dollars åt Svenskby från Canada. - (DN 4, s. B, cp. 1-2) 433 Pastor Ankars nyårspredikan om den sjunkande nativiteten m s. 6, cp. 5) På tapeten. 434 Svenckbyresan tiil Kanada diskuteras. - \ST 4, s. 8, cp. 1) 435 På1 [pseud. för Stellan ~oskn]: 300 svenskbybor till Canada i -3 mars. - (DN 5, s. 1, cp. 2-6, s. 22, sp En stor del av svenskbyborna ämna resa vidare till Canada, meddelas det nu. - (DN 7, s. 4, sp. 2-3) Malm, Gösta: Svenskbyinsamlingen. - (DN B, s. 13, sp Från alimanheten En valmående Svenskbykoloni på tillsamma~s ett par hundra sjalar har sedan artionden tillbaka med rramgang odlat kanadensisk jord. - (ST 8, s. 5, cp. 1)

28 439 Kanadaplane~na, zur c S ~ actal samo7-s\~en~kbyfämilj21 hvcs, ha va2 icke naranvart p:~*;erkats av det til?fa:liqa jordbrukslaget - i C~jerije.,,. - ($T $0, 9, 5, -p, 2 1 F6 tapeten, 440 Rimtursen, [ pseud. f ör Agne ~arnrin] : Sagospel hos svenckbyborna. - (ST 11, s. 10, spe 6-71 I förbifarten. 441 Sankta skatter, h5jds tullar i nya budgeten, - (DM 12, s. I, sp, 1) Garnrnalcvenskbvkornmi~ raknar med att ni genom nationalinsomlingen hcipb'ragta medien skola racka till,.. bosättriing i Sverge. - (DN IL, s. 14, sp. 2) 443 Förskinqrande landsfiskaler och fjärdingsman kostade i fjol staten kr., vilka maste utbetalas ur anslaget för oförutsedda utgifter. - (DN 12, s. 14, sp. 2) 444 Lagen om arbetstid temporär. Sjukf8reakring och ny lösdrivarlag. Cvenskby. - (ST 12, s, 8, sp. 'i, s, 20, sp. 4) -k kr. insamlade f ö gammalsvenckb~~borna, ~ - (DN 14, s. 4, sp. r 446 Svenskbyfolket fick under Tjolåret. - (ST 14, s. 5, sp. 5) 447 Cvenskb~ctiftelsen konstitvirad. - (ST 14, s. 5, sv, 1) Vi och de vara.- e 448 Underli privat Svenskbyinsamling i Halmstad. - (D?J 15, s. 6, cp. 449 Eqendomliq insamling for Cvenskby. - (ST 15, s. 11, sp V i och de v8ra. 450 Dollar it svenskbyborna, - (DN 17, S. 8, cp- 2) ,000 till svenskbyborno från Små1andsl.an. - (ST 17, s, 8, sp, 7) 452 Svenckbykommittbnc insamling har fått mottaga en isva av 1,000 dollar (ST17, s. 11, cp. 1).. Vi och de våra. 453 Svenckbyborna få jordbruk så småningom. - (DN 19, s. 6, sp. 4) L454 Svenskbyhorna i jordbrukslära i Visbytrakten. - (ST 19, s. 5, cp. 6-7 ) 455 Svenskbyinsamlinqen gav kr, i Jönköping8 lan, - (DN 27, s, C 9, sp. J) 456 Insarnlinqen för svenskbyborns för Jönköpings län her avslutats. - ' (ST 27? s. 11, CP, I). V i och de vara.

29 457 SvenskbzlfSrr: till Kanada redar! i sprit, - (ST 30, s? 4, cp, 7) k kr, i cztczstne~~r -61 t;?? Y~.znckbyt - (ST SO, c, G, cp, 7) 459 Gammalsvenskbvho utvisas? - (DN 4, s. 33, sp, 1) 460 Svenskbvbon torde få stanna, - (DN 5, s, 4, sp, 4) 461 Svenbkbybornas Canadaresa ordn-s. - (DN 7, c, 6, up. 7) 462 En väz-dio fredsapostel. - (ST 7, s, 5, sp. 1) -d 463 Sve~skUybofrias medbargerskap. - (ST 8, c. 11, sp. 6) 464 Spökrädsla hos Svenckbys kommunister. - (ST 9, s. 7, sp, 2) 465 Statsunderstödd fredcpropaganda sku3.le ju kunna tyckas vara tam- Egen meningslös i ett iand som Sverige..., - (ST 'l'i, s, 4, sp. 5-6).466 Svenskbyledare, - (DN 13, c. Ö, sp, 6) 467 De fyra stora samrnans~utnirigarna inon Cvergec apotekarekår., e ordna en särskild insarnlj.ng. - (EN 19, s. 'ib, sp. 2) Marin octi nytt. 4C8 De Tyre stora aornrnans:utningarna inom Sveriges apstekarekar.., ordna en särskild insamling. - (ST 19, s. l?, sp. 2) V i och de våra, 469 Svenskbvbornas studiedelegation på vag. - (DN 21, s. 12, spe 4) 470 Svenskhy far flera gårdar på Gotland. - (DN 22, s, S, spe 1) 471 rj\- egendomsköp at Svenskby. - (ST 22, s. 6, sp. 3) 472 Svenskb~deleqatinnen reser I dag, - 111, - (ST 22, S, 71, cp V i och de vara. * MARS Svenckbl'tiornas Canzdeknlonisation v31 förberedd, - (DN 4, s. 13, 474 Sverqe samlar kroner till Svenskhy. - (DN 5, s, 6, sp. 5) ,UUG incmlade till Svenckby, - (ST 5,.s. 4, SP- 7) 476 ~öbler och husgerad till gammalsvenskhybcrna. - (DN 7, s. 10, sp. 3-41

30 479 Cvenskb~komrnittén knper nye tj%rdar. - (ST 9, s. 16, sp. '! P--" 480 Cavadaläkare har undersökt svenskbyhor. - (DK?D, s. 24, sp Svenskbyborna granskas zv Canadaläkare. - (DN 11, s. 6, cp. 4) 482 Kanadalakarna äro n8jda rried svenskbybarns (ST 'il, s. 6, spe Möhelincamlinqen till de gotl8naska svenskbyborna har gett synnerlip-n gott resultat ltl, - (ST 12, s,,!, sp. 5-7) 464 ~tterli~are Svenskbykantingenter till Gotland. - (ON 13, s. 10, cp. 3) 485 Svenskbyborna i Jönköping T& stanna till 'i juii. - (DN 14, s, 4, SP. 7) 486 Närmare 200 svenskbybor p8 Gotland (ST 14, c, 1, sp. 1-4, s, 24, sp svenskbybor ha rest fr& JönkCping till Uzthnd. - (ST 14, s. 5, sp. 4) 489 Gámma7svenckb~~kommittér?c budget, - Ci)N s, 31, cp. 5) 490 Svenskbykommittkn äskar 250,OUO kr, - (ST 15, s. 6, cp, 4) 491 Svenskb borna få oavkortat det insamlade. - (C'!\] 19, s. 5, cp. -Ta Kostnaderna för Svenskby sjunka något. - (ST 19, s. 5, cp Gômmalsvenskb~komrnitt~n... anhaller att regeringen mattz?yr- ordna iv2 revisorer (DN 21, s. 13, sp ~ammzlsvenskhyborna. - (DN 30, s. 7, sp. 4) 495 Motioner. - (ST 30, c. 6, =p. 5) APRIL Insamlinqen inspirerad av högre makter. - (ST l, s. 8, sp. 3)

31 4-18 Svenskb: biirria synas!;o svart att komna till Canada i år, U DN 3 s, 1,s~. 5-7, so 30, sp T Reqerar Gustaf ell~r Hallgren har 1 5w;~o+ige? - (DN 3, s. 13, sp, 51 slipper e j in i Kanada? - (ST 3, s. 1, sp. 4-5, s.. 22, 501 Hurmrvaara avslöjar, men hara sig själv. - (ST 3, s. 11, sp Svenskbyborna slå definitivt Canada ur hågen. - (DN 4, s. 1, s?. 4, s. 30, cp. 7) 503 Pastor Hoas, ger en förklaring. - (ST 4, s. -1, cp. 1-2, s. 15, sp Svsnsl:b~ho~nas bocättr;ingsfr&~a.f år e j forceras, - (DN 5, s. 15, sp m i samma spår som hittills. - (ST 5, s. 19, sp Hanadaresa utan garanti ar riskabel. - (ST 7, s. 17, cp. 3) 507 Svenskbybor resa afida till Canada. - (DN 10, s. 9, cp Bitter fejd kring Hoas Kanadsresa. - (ST 10, s. 9, cp "Ni skola stannau, säger Buskas. - (DN 11, s. 12, sp. 7) 510 Kanadakoloni p8 kommunistisk basis. - (ST 11, s. 26, sp. 7) 511 Svenskhybcrna böra gå fritt i folkhögskol8. - (DN 12, s, Y, sp, 5-6 j 512 Kooperativ, icke kommuriistisk, Hoas mening. - (DN 12, s. 13, spe 2: Sök jobb har, manar Malm svenskbyborna. - (DN 15, s. 15, sp. 2) 5-4T'"- 514 Svenskh borna flytta i juni från Jönköping. - (ST 15, s. 7, cp. 515 Pys, fpseud. för And~rs Pers d.ä.1: vår dialekt sedan 17 år på vax i Wien, - (DN 16, s. 5, sp Canadodeleqerôde lämna rapport. - (DN 16, s. 6, cp Nytt avradande telegram till Svenskby. - (ST 16, s. 7, sp Flera familjer från Svenskby skola återvända. - (DA! 24, s. 8, cp Åter. svenskbybor som resa tillbaka. - (ST 24, s. 5, cp. 2) s

32 520 Sv~nskh\ihns till Sc\.tjet;, r;lm ej Canada. - (C!:{ 25, s, 1, sp. 7, s. 32, sp. 13,521- Rtta Sirenskbyfamilj~r t111 Hanada? - (ST 25, s. 5, sp Ytterli~are atta av svenskbybor gjorda ansökntngar om svenskt medborgarskap bifölios vid fredagens kcnselj. - (DN 26, s..l0, sp. 2) svenskbybor bege sig nu ul p: lantarbete, - (ST 28, s. 5, sp. 4) MAJ ". --e Konkurrentkyrka övertalade Hoas motarbeta resan / -?g (DN 3, s, 'i, sp, 6-7, s. 13, sp Svenskbydeleqationen hemma om tisdag. -!ST 3, s. G, sp. 7).526 Canadadeleqation till Stockholm. - (DN b., s, '17, cp Hoas påverkad tlll' Svenskbys nackdel? - (ST 4, s. 13, sp Svenskh -män, Charus girls ocl~ en överste, - (DN 6, s. 14, sp. w Talv Svenskbyfamiljer tlll Ca~äda, - (DN D, s. 15, sp. 2) 530 Harnliqh~tsf~llt Canadian-folk till Gateborg* - (ST 5, s. 3, sp. 4) 531 Canadabolaqet bör ge besked, säger hr LLbeck (DN 7, s. 8, sp Svenskhy gar ej i Kanada (ST 7, s. 1, sp. 2-3, s. 24, sp. 1-2) 533 Canadasvenskar varna Svenskhy för akt flytta. - (DN 8, s. 7, sp. 1-2) 534 Förvirrinq utan gräns bland svenskbyborna, - (ST 8, c. 1, cp, 1-2, S, 19, sp. 6) 535 Trasslet rn~d svenskbyborna bör snarast och från grunden utredas.,.. - (ST 8, s, 4, sp. 4) På tapeten. 536 Tolv Tamiljer av svenskbybor tiii Amerika? - (DN 9, s. 7, cp. 5-7) 537 Jönköping - Kanada: start i (ST 9, s. 1, s?. 4, s. 24, Sp

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 HOLGER CARLSSON Nazismen i Sverige Ett varningsord Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord I. NAZISMENS HISTORIA I SVERIGE. o Nazismens förelöpare

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Cirket. v. 40, 2013. må 30/09 fr 04/10. Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat.

Cirket. v. 40, 2013. må 30/09 fr 04/10. Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat. Cirket v. 40, 2013 må 30/09 fr 04/10 Meddelande att publicera i Cirket skickas till: afkalendarium@stockholm.se Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat. Biblioteket stängt 27 september

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon Canadian Pacific Linjens Sällskapsresa till C fcxl kcl k i maj IQ3O»Success of Klcfimond» 20,000 lon Avsikten med denna sällskapsresa är att arrangera för våra passagerare den möjligast bästa ock bekväma

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Lemshaga13 Planering

Lemshaga13 Planering Lemshaga13 Planering Ver2, 2013-10-02 Allm. Inköp/Fix/ToDo Story Inbjudan. Ved. Frimärken, mm Hajkmärke göra själva; Läderarmbandet 4 Stationer; Eld, Bröd, Kasta&Lek, Läderarmband Ta med (bara förslag):

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Föreningens/Styrelsens verksamhetsberättelse 4. Evenemangsgruppens verksamhetsberättelse 5. Spelgruppens

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 21 Fredag 18 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 21 Fredag 18 juni 2010 NORRBOTTEN Vatten-pengar stoppas Många kommuner i Norrbotten får flera miljoner kronor som ersättning för förstörda marker och älvar. Men nu kan pengarna stoppas.

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Historiska rollspel Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Museets personal samlar gruppen av "skeptiska" tonåringar Alla byter om till tidsenliga kläder "Alla var vi väl skeptiska när vi på morgonkvisten

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Lördag 5 juli. Hoppfull som gryningen -Thomas Bailey Aldrich (1836-1907)

Lördag 5 juli. Hoppfull som gryningen -Thomas Bailey Aldrich (1836-1907) Lördag 5 juli 06.30 Avgång från Luleå Busstation 06.35 Vandrarhemmet i Luleå 06.45 Avresa till Bodens tågstation 07.15 Frukostpicknick med smörgås, yoghurt, kokt ägg och kaffe/te på Bodens tågstation 08.00

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer