Juli...*...*...*..O...**.O s 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli...*...*...*..O...**.O s 3"

Transkript

1

2 INLEDNING...O... s. 1 I. FORTECKNING!%ER ARTIKLAR OCH NOTISER... s Januari... s 2 Fetir~~ari...o.. S 2 Maj...m~.~..d.od.e..e...e...e S* 2 Juni... s 3 Juli...*...*...*..O...**.O s 3 Augusti s ID Septembe?... s 17.Oktober...'... s 20 November... s 21 December... s Januari...e... c. 25 Februari...O...0. s 27 Mars... s 27 April... c 29 Maj...U... s 30. 3uni... s 32 Juli...m... Q ' FORTECKNING BUER RELIGIOCA EVENENANG... s Januari s 34 Februari...e...O... s. 34 April S. 34 Maj... s 34 Juni... s 35 September...e.a... s 35 Oktober...e... s 36 November...e... s 37 December...Om... s. 38 III. FORTECHNING OVER PROFANA EVENEMANG... s Augusti... s. 39 September...m... s. 39 Oktober... s 41 November...m.. s 43 December...O...0 s. 47 Januari...m...m... s. 48 Februari...L... s. L6 Augusti...o... S 48.November...m... s. 49 SVENCKBY...O... s. 51 V. FORTECHNIPJG OVER I TIDNINGARNA OFINAP.~ND LITTERATUR OM

3 Vid jultiden 1928 kom paslor Kristaf'fer Hoas och kyrkovarden Johan Buskas från Svenskbyn i Ukraina till Sverige för att. försöka förmå rege~lng och rikcdog att Sevilja inresotiilst~nd för de nästan 900 svenskbyborna. De båda mannen fick snart starkt stöd av arkebiskop Nathan Söderb?om, och redan i msrs meddelade regeringen att lindet var beyett att ta mot dem. Den 1 augusti 'l929 landsteg de i Trelleborg och inkvarterades sedan i I 12:s tomma lokaler i JCnköping. En nationalirisamlirig startades för deras kommande bosättning. I - mitten av juli månad 1930 var svenskbyhorna utplacerade runt nm i landzt och kasornerna i Jönköptng tömda. Vid samma tid aus?i_iiades ockss nationalinsemlingen, som inbrögt närmare en million kronor, Frågan om svenskbybornas öde väckte blandade känslor av både poli- 'tisk, ris-tionell och humanitar art, Avsikten me6 föreliqgande arbete är ôtt försöka kartlägqa Daqens Nyheters, Morrskerisflamnians och Stockholms-Tidningens behandling av prcbierriet under tiden '1/ / Tyvärr finns inte Norrskensflamnan filmad för perio- Y. den 1/1 -?5/ Dmna del saknas saledes i rcdavicningen. i~dningarna förkortas DN, NF och ST. Bibliograf in bestar av 5 kronolagiska avdelningar: I. Förteckning över 536 ariiklar och notiser II. t 1 religiösa evenemang III,?' " profz~a r1 IV. II radioprogram V. tf. i tidningarna omnämnd litterot.tir om Cvenskby. Vid katalogiseringen har "Katalogregler för svenska biblioteku (4. uppl., 1976) iillämpats i sa stor utsirackning sum möjligt, TIlusträtiun anges även om det bara gällor en eller två hilder. För att kunna sammanföra annonser om ett visst eveneman- till en bibliugizfisk enhet har vissa smärre justeringar Ibland gjorts i texten. Det ar dock inte till förfkg för sökandet, 62 upnslagsnrde t inte Endrats. På anmärkningsraden änges tidningarnas slående rubriksr. Trots efterforskningar och kontakter med tidningarnas arkiv har tyvärr inte alla pseudonymer och signatu~er kunnat uttydas. Exempel på en bibliografisk enhet: rpseudon yrn -r Förf attare [Titel I iberqsson, [pseud. r Oscar ~~d~vist.1: ifterskörd från Svenskbyfärden stimdej upalthänvisning rubrik forts. sidknanartikeln har visning en eller fle- I I spalthanvisning ra illustra- sidhänvisning tioner utgivningsdag tidningens namn identifikationsnummer

4 JANUARI e 1. - F6 Sesök från Gammalsvenskby. - - ( SI 13, s. 1, sp Svenskbyborna flytta hem till Sverge (DN 77, s, 1, sp. 7, s. 24, sp l. Fol.kspillran vid Dnjeps 3r stolt svensk. - 1x1. - (ST 17, s. 1, cp. 5-6, s, 16, sp Svenskbys planer mötas av sympati, svåra realisera, (DN 18, s.. 15, sp. 1-4) 5 Flyttnig -. för svenskarn? i Ukraina? - (ST 24, s. 11, sp Det ar ett start ansvar vi ataga oss gencm att uppm~ntra vzrô fränder i Gammal-Svenskby att konma hit..,. - (DN 20, s. 2, cp. 7) Hos pressgrannar. 8 Hoas' plan kan Sovjet ej minnas (DN 25, s. 1, sp..e) 3 SovJe.t mot Gamrnalsvenskbyrr' - (ST 25, s, 16, cp. 5) 10 Svenskhyn och Sovjet. - (DR 26, s. 24, sp. 7) 'i1 LJkrainc! har fått besked av Svenskby. - (ST 25, s. 9, spe Pastor Haas och ärkebispen hos regeringen. - (DN 29, s. 1, sp. I) FEBRUARI 13 Språklig undsrsökning av de bada gammalsvenskbybarna, kyrkoherde Hoas och kyrkovärden Buskas, pågsr för narvarande vid landsmaisarkivet i Uppsala under ledning av dess chep, docenten H. Grfjer. - (DN 2, s. 10, sp. 2) 14 Flyttninqen fran Dnjepr sker i mars. - (ST 16, s, 13, sp. q) 15 Gammal-Svenskbv än en gång. - (ST 17, s. 5, sp. 2) MAJ --m --- _;..s 16 Halrnskadsaktibn föp invandring från ama al svens kb^. - (ST 24, s. 9, sp. 2).

5 97 Johusson, Pehr: ~ara ernioranter i Oster / -n (DN : söndagsbilaga 16, s. 3, sp. 1-7, s. 25, sp Gaqrnalsvenckbv Flyttar till Sverg~ i mitten av.juli , - (DN 27, s. 1, cp. 1-3, s. 5, sp. 2-5) gainmelsvenskbybor till Sverge, - (NF 27, s. 1, sp. 5) 20 Svenskarna i Ukraina is komma hem, - (ST 27, s. 1, spe 1, s. 16, cp. 2) 21 Gammalsvenskbvborna skola säkert trivas, anser deras pastor, - 111, - (DN 28, S. 5, SP Gammalsvenskbybornas öv~rflyttning. - (NF 28, s. B, cp. 2) 23, Svenskbyborna. - (DN 23, s. 3, sp. 7, s. 4, sp. 1) 24 - Det är latt att göra romantik av en handelse sådan son gammalsvenskbybornas återvändande ti71 Cverge... - (DN 29, s. 4, sp. 2) Hos pressgrannar. 25 Axel, [pseud. för Wilhelm ~erndt]: Från Gammalsvonskhy i &dra Ryssland ha vi att motse en sändning emigranter tiii ett antal av (NF 29, s. 7, sp. 1) Ditt och datt. Min syn på saken. 26 Juvenalis, [pseud. f Dr H. Hjalmar undg gren] : De stamförvanter, som under Röda Korsets häjn skola fl.ytta från Ukrajria till Cverige, ha bakom sig eq Igng lidzndets historia, och särskilt de senaste år~n ha vari-i; fyllda av veaernöda. - (ST 23, s. 6, sp I förbifarten. Med anledning av Svenskättlinqarna i Garnmalsvenskby hälsas från olika håll hjärtligt välkomna åter tili det gamla fosterlandet. - (DN 30, s. 3, sp. 1) Hos pressg- i annar JULI 28 - Då gamrnelsvenskbyborne klappa på vår port och bedja att f6 vända åter Vill fädernehemmet kunna vi helt enkelt inte saga nej.... -<DN l, s. 3, sp. 6) Hos pressgrannar. 25 Tvisten berjar kring gamalsvenskbyborna. - (NF 2, e. I, s?. 5) 30 Gammalsvenskbys Skånehem osäkert. - (ST 2, s. 4, sp. 6) 31 Gamalsvenskbyborna passa ej i Skåm? - (ST 2, s. 6, sp I f örbif orten.

6 - 32 Svenskbvbarnzs recedelegctei g~ sig av dm 5. - (DN 3, s. 6, cp, 5-61) 33 Gammals\~enskbvs Ifsvenska ättl-ii~gar" vantal: paradiszt (NF 3, s. 6, sp gbr dgligt med placeringen av de importerade. - (NF 3,.s. 8, sp. 2) - 35 Röda Hurset till Garnmal-Svenskby (CP 3, s, 6, cp. 6) 36 Garnmplsvenskb~-folket måsee vinna svensk rnedbor5ar?att genom albete ach anpassning till våra furhållanden..,, - (DN 4, s. 3, sp. 3) Hos pressg-?ann ar. 37 Nycket pengar för att f5 hem svenskbyborna. - (DN 4, s. 5, sp Är det en nyhet för borgarna? - (NF 4, s. 8, cp. 5) 39 Statslan till hem åt Svenskby. - (ST 4, s. A, sp. 5, s. 16, sp. 7) 40 JuvenaLis, [pselid. iör K. HJalmir ~undcjreii]: Da förslaget att överflytta invanarna i Gammalsvenskby till Sverige f örst framlades, mottogs det p2 $tskilliga håll med en viss tveksamhet. - ' (ST 4, r. 6, sp. 1)' I förblfzrten. Med anledning öv.,.. - förhzndlingar för SammaLsvenck~y , - (0% 5, s. 1, sp, 1-3, s. 22, sp #as, för W.A. ~~dri-str5;n] -l: Plins Carl Serattar m sisa 42 Svenskbybnrna f a uppskov. med avresan. - (ST 5, s. 4, sp. 2) Var nationella prestige står på spel vid detta företag (DN E, s. 3, cp. 4) Hos pressgrannar. 44 Svårt place~:a:.gmal-svenskby vid Kristianstad. - (DN 6, s. '11, qk-3) 45 p Axel, Lpseud. f8r Wilhelm ~orndt]: Ännu så länge kan vi dock kanna oss tillfredsställda över... att leva i ett fritt och synnerligen demokratiskt kulturland (NF 6, S, 7, cp Ditt och dzitt, Min syn på saken, 46 ~ammalsvenskb~kammittén har i ett i tz~rsdagens tidningar publi- - (ST 6, s. 4, sp. 4) På tapeten. cerat meddelande lamnat en del kommentarm till sitt arbete Värrnlandcn5s har föreslagits för Svonskbyfolket. - (ST 6, s. 1, sp. 1, s. 18, sp. 7) 48.- Skine kan ej ta emot Svenskby? - (ST 6, s. 18, SF. 7)

7 49 3.GOO ttinnland finnas i Värmland åt svenskbyborna. - (DN 7, s; 5, sp Att den delegation fr6n svenska RHda Korset, som skulle meta svenskbyborna i Ch~rzoil e j kancie avresa. ignr.,,.'.dberytidei 16å:át.t förhandlingarna cm battraiisporten från Uhermon till Constariza ännu e3 äro slutförda. - (ST 7, s. 7, sp, 1) Persnnalia. Vi och tir våra. Ute och hemma, 51 Gamrrialsvenckb\iDornac vzls$sand, före krigsit ailmant, ar nu borta, utblottade komma de tillbaka hem (ST 7, s. 9, spe llse$llcsifl fö~. be 900 8ver sjön. l (DN 8, S, 1, sp= 2) - 53 Vad d& ggaiee är h ~ l i (DN 8, s. 3, sp. 3) Hos pressgrannar. '. enkelt ett humanitärt hjälpföretag Garnmalsvenskby har fått båt. - (ST 8, s. 1, sp. 2) 55 Frågan om gammal-svenskby-bornas placering i vart land är allt annat an lätt löst (ST 8, s. 3, sp, 5) På tapeten. 56 Varmlandsnäs olämplig% för svenskbyborna? - (SI' 8, s, 5, sp, 3) Personalia. V i ock de vhe. Ute och hemma.. 57 Sve~qe ha7 under ett ho1v.t århundrade kastat det ena hundrztucendet av sina &ner och döttrar efter det andra i den stora smaltdegeln p& andra sidan Atlanten,,.. - (DN 9, s. 3, s~, 2) Hos pressgrannar. 58 ledare och Ekare i r~sede3.eg~tirinen s. 10, sp '9, begåvo sig ôv i $ Gammalsvenskbybornas båt avgår den (NF 9, s. 8, sp. 4) 60 Svenskbt far i tv8 extratag över Europa. - (ST 9, s. 1, sp, 3, s, 16, cp. 7) 61 Möjligheterna på Varmlandsnäs undersökas, - (DR ID, s. 9, sp. 5) 62 Allt jämt krångel med svenskättlingarnas placering. - (NF 10, s. 4, cp. 5) 63 Gammal-svenskby-Surnas Överflyttning till Sverige (ST 10, s.3,sp.7,s.4,sp.l) P8 tapeten. 64 Svenskbvbornas två svenska llmammorft (ST 10, s. 9, sp ~érsonalia. Vi ach de våra. Ute och hemma. 65 Inkvarterincen av de 900 Förberedes. - (DN 11, s. 9, cp, 7)

8 67 - Gott om plats för Cvenskby p8 Naset. - (ST 11, s. 4, sp. 4).6a Svensk.b\iborna få klara besked. - (DN 12, s. 6, sp. 7) kronor kommer endast transporten av gammalsverrskdyborna att kosta. - (PdF 12, s. 2, spe 5-61., 70 Hela landet vi71 ge jord åt Cvenskby, - (ST 12, s. 1, sp. 5-5, 3 8, sp. 5) 71 - Col, Lpseud, för Eva von ~wii~be~+~k]: Fein del~gater avreste på fredagen tiil \<herson , - (DN 13, s. 1, sp, 1-3, s. SO, sp. 'lm21 72 Gammal-Cvenskby - Ceskara. - CNF 13, s. 4, sp. 3) I dagens fragor Att möta Gammalsvenskby / -pe , - (ST 23, s, 1, sp. 4-7, s. 18, cp De utredninqsmän som skole söka en i0srting p3 SvenskDyproblenet h8 sannerligen fatt en bekymmersam uppgift (ST 13, s. 4, sp. 4) På tageten. 75 Insamlinpen till f~rmgn de hemvgndandi svenckbyborna b6r snarligen sattas i gsnq (ST 14, s. 3, sp. 7) På tapeten. 76 Nationell samling i Gainmelsvenskbyfrågan kan sagas vara uppnadd -ST 14, s. 4, sp. 1) P8 tapeten Uridervisninqsl<~irser för s~~eriskbybarna. - (ST 14, s, 5, sp. 1) 78 Abbe Coignard, [pseud, för K, H jalrnar ~und~ren] : Hemkanslons förpliktelser mot ancira och "ubi bene, ubi patriat1, bondeadel och den svenska parnassen. - (ST 14, s. 7, cp Kring dagens krönika. 79 En eqendomli.qhet med $enna invendringsfråga ar att en enskild sarnmanslutriing har tagit initiativet (DN 15, s. 3, sp Hos pressgrannar. 80 m finns dit jord blott det finns pengar. - (NF 15, s. 1, spe 6) 01 Axel, Cpseud. för Wilhelm Eierndt]: Det mäktiga lantiet i norr. - (NF 15, S. 7, SP. 2-4) Ditt och datt. Min syn p& saken.

9 82 Sveriskh'3_bt1~na ha Ined skora aristrängriirigar Isfr=Xatu Spvura sin Susriskhet. - (ST 15, s. 3, s?. 4) På tzpeter,. 83 m, Georg: VZrrnlandsn2s på efterkalken men jorden i start sett. god / Ertl - 11:. - (ST <5, s. 5, sp. 1-4) 84 Svenskbyborna kasta pr månad 50.UDD k~onor. - (DN 16, s. 1, cp. 6, s. 20, spex) 85 Upprop för kladinssrnllngjen till Garnmalsvenskby, - (DN 16, s. 4, sp B6 För Svenskhy utsändes i dag ett upprop om en insamling av kläder 0.d. --, ill- - (UT 16, s. 1, sp. 1-3) 87 Svenskbyhem p8 Näset avstyrkes. - (ST 16, s. 3, cp. 5) BB Deltagarna i den svenska Rödakorsexpeditionen tili Garnmalsvenskby ' anlände till Prag på mandagen och vilade över dar en dag. - (ST 16, s. 7, spe 1) Vi och de vara. Ute och herniria. B9 Svenskbyh jälp, kläder, skar och husgeråd. - (ST 16, s. 8, sp Många förslag om jordinköp för Svenskbyn. - (DN 17, s. 8, sp Inkvarterinqen går till kr. i månaden. - (NF 17, s. 5, s$. 6) 92 Ganmalsvenskbybornas jordbruksmetoder.,. [?ch ZSskifllgt annst borde ju helst ha gj~rts till föremål Far mdercökningar., innan inmigratinnen var ett avgjort fak+t!rn.,.. - (ST I?, r. 3, sp. 7) På tapeten. 93 KladhJälpen för Svenskhy startar i dag. - (ST 77, s. 5, sp. 'l) 94 Prins Carl pi besök i Jönköping. - (ST 17, s.?i, sp. 7) 95 Svårt placera svenskbyborna, ont om jord. - (DN 18, s. 3, cp. 4-13) 96 Rimbok från Gammalsvenskby (DN 18, s. 8, sp. 3) 97 Kläd~r till gammalsvenskbyborna. - (DN 18, s. 6, sp. 4) 98 Nyqren, Adolf: Ledarna för Svenskbyn nära målet / A. Nqn (ST 16, S. 1, cp. 2-7, S. 16, SP. 3-7).59 Inkvdrterinqen fer svenskbjrborna utmärkt srdnad. - (ST 18, s. 4, sp. 5-7) 10Cl Redan stora till Svenskby. - (ST 16, s. 16, cp. 6)

10 ID1. Privata apbud 9% egendoriar till Svenskby, - (DA1 19, s. 3, s?. 4) ID2 Rydqvist, Escar: ASUs Kars-defcgationcz till Kheison i dq. - (DIU 19, s, 22, sp. 5) 103 Statsorqan~n skall engageras för Svenskbysvind2ln, (NF 19, s. 8, sp l 104 Nygren, Adolf: 2 aug. ar Svenskby framme / Ngn. - (ST 19, s. 1, s?. 6) Rydqvist, -0scar: Fartyg pg vag far att hämta de niohundra. - (DR 20, 's. 18, cp. 4) 106 Axel, Lpseud. för Myggen kanske kan utrotas! - (PdF 20, s. 6, sp Min syn på saken., 107 Svenskby får hjälp ov ung och gammal (ST 20, s. 6, sp. 2-4 ) 108 Abercjccon, Cpseud. för Oscar ~~d~vist]: Röda Korset fick skåda akta Danilo. - (DN 21, s. 3, sp, vens sk bi homma hcs sig (DN 21, s. 6, sp. 3-45] Två gårdar i Värnamo hembjudas Svenskby. - (DN 22, s. 16, sp. 3) II1 Klart i Constanza. - i DX 23, s. 3, sp. 7) 112 Hörlö b-uk b judsr mark at Svenskby. - (ST 23, s. 4, sp. 7) Il3 Rysidgvist, Oscar: Du gaini3, ciz fi'ia då Svenskby mötte Fladakorshjglpen (DN 24, s. 1, sp. 1-3, s. 6, cp Adolf: Första mötet med Svenskby var gripande / A, Non. - ST,24, s. T, sp. 1-2, s. 16, sp. 6) 115 Svenskby far sin första klädsändning. - (ST 24, s. 3, sp. 3) 116 Nvgren, Adolf: När det brinner i turkkvarteren i Konstantinop~l / A. Ngn. - (ST 24, s. 8, sp Rydqvist, ascar: Svenskbyhorna ha nu avseglat från rysk hamn. - (DN 26, S. 4, SP. 2-3) 118 Nygren, Adolf: Ej svenska svenskbybor fingo vända / A. Ngn. - (ST 26, s. 1, sp.5, s. le, sp. I) 119 Rydqvist, Oscar: Svenskbyborna välbehållna i Honstanza (DN 27, s. I, cp. 1-7, S, la, cp. 1-31

11 12C Gammal-Svenskbv , - (DN Z?? s, 6, vp, Nvqren, Adolf: Constanza ger välkomstfest För Svenskby, (ST 27, s, 1, sp. 1-15) 122 Klart för Cvenskby i Jönktlpirig. - (ST 27, s. 18, spe 6) 123 Rydqvist, Oscar: Cvenskbybornas hem plundrade efter avfärden. - (DM28, S. 7, S?. 1, S. 5, sp Nvqren, Adolf: Sivenskbytåget går mot norr / A, Ngn. - (ST 28, s. l, sp. 4-6, s. 14, cp. l) 125 Stort a~bete av regering~n för Svenskby, - (ST 28, s. 5, cp. q-2) 126 Svenskb~bornas kunskapsf örrad skall undersökas. - (DN 29, s. 1, sp, 1, S. 18, S?. 1-2) 127 Rydqvist, Oscar: ~åqet försenat p5 reson genom R!~n:Znien, - (DM 29, S. 18, cp, 2-41 'i28 Nygren, Adolf: Svenskbytåget försenat av ett missöde / A, Ngn. - (ST 29, s. 1, sp. 3, s. 14, sp. 7) 129 Själva utplaceringen av gemnaisvenskb~bo~na blir en mycket svarlöst fråga (ST 29, s. 3, sp P3 tapeten. 130 Eberqss~n, Lpseud. för Oscar Fiydqvist] : Svenskbybo~na i Wien. - (DN 30, S, 1, cp. 1-3, s. 4, sp Gzmel-Svimskby / P:son. - (NF 33, c, 4, cp Nygren, Adolf: Svenskbyborna far? i triumf genom Ungern / A. Ngn. - (ST 30, S. 1, cp. 1-2) 133 Rydqvist, Oscar: Åter p8 väg ~fter vila f Wien. - I3.3., - (DN 31, s. 1, sp. 1-7, s. 10, ap herg, Lpseud. för Osca? Rydqvist]: Nar wf~r~zantl hämtade gamalsvenskbyborna, - 111, - (DN 31, c, 0, cp. '1-7, s, 9, cp Aberq, [ psei~d. för Dscar Rydqvistj : Asienvisi t med nioruzanll , - (DN 31, S. 9, cp. 1-7, s,?o, spe.i-4) i35 ihqren, Ad~lf: De rectretta svenskhynorna rasta i Wien A, Ngn (ST 31, S, 1, spe 1-7, S. 16, SF. 4) 137 Problemet gammal-svenckbyhorna. - <ST 31, s, 3, spe 7) P: tapeten. 138 Nvqren, Adolf: Svenskbyborna äro bereada p6 strängt arbete / A. Ngn. - Ill. - (ST 31, S. 6, cp, 3-7)

12 139 O!qrrir,, Adoi:?: Det yngsta Gsnrnal~venshhy~ - 111, - (ST 31, 3. 9, sp; 2-4) Percnnalis, il Och do L*$Z=Z~ Ut2 OS!? hemr:? AUGUSTI ---.'..--m 140 Rydqvist, Oscar: Vi qarnmalavezskbybor vilja alla bli nyttiga svensko medsurgure (DN 2, s, 1, sp. 1-7, s. 20, sp. 5) Svenskb~t.,orna i Sverge. - (DN l, s. 3, sp secd cd. f8r Oscar ~~d~vist]: 142 b, Rumänien och Ungern konkur- rerade skarpt om gästfrihetspriset (DN 1, s. 8, cp. 3-7, s. 5, Cp. l) 143 p Åberg, [psecd. för Oscar ~~d~visk]: Svenskbybnrn2 ticgde om passen ett helt år. - (DN 1, s. 9, sp. 2-5) 144 Svenskbyborna nå svensk mark. - (SI l, s. 1, sp. 2-3),145 Nygren, Adolf: Cv~nskhytack F X tåget ~ som nalkas / A. s!gn. - (ST 1, s. 1, sp. 2-3, s. 16, sp. 5) 146 Nyqren, Adolf: Orientalisks mödor mötte i Hanstantinopcl / A. Ngn (ST 1, s. 4, sp, 4-6) 147 y Gen,. frir Elsa fileen] : Cvenskbytornas krtiuv3xter - och musik, - (ST 1, s. 8, sp. 3) I förbifarten. 148 Åaer9, [p~e~d. för Oscar ~~d~vist]: 2, S. 1, sp. 1-7, S. 6, sp Stporsvensk storskandal. - (NF 2, s. 4, sp Nu Iro vi hem?! (DN, 150 Nyqr~n, Adolf: F5 sverssk jord !ST 2, s. l, sp. 1-7, s. 16, spe Rödakorsprinsens välkomsttal. - (ST 2, s. 1, cp. 2, s. 18, cp. 7) 152 Svenskbybornas hemkomst föranleder halsningar i olika tidningar. - (ST 2, s, 4, sp. 4-51, P5 tapeten. 153 Nationalhjälp åt ättlingarna från Svenskby, - (ST 2, s. 5, cp Nyqren, Adolf: Bara vi komma hem, skall det nog gå Ora / A. Ngn (S?" 2, S. 6, sp. 4-7) 156 Aktuellt försiag, - (SI 2, s. 8, cp. 2) I förbifarten. 157!berq, [pseud. för Oscar ~yd~vist]: Hr Lindman hyllar Svenskby (DM3, S. 1, ap. 1-7, S. 10, sp. 1-7)

13 l 158 Aprn*a Sanmalsvenskhy, (EN 3, s, 7, sp. 3). %ann nch nytt. '39 Slatten och byn scm dp l8mn;de (M. 3, s.?, Sp. 1-6, S. a, sp, 6) 160 ren( Adolf: Svenskbyborna nu installerade / A. Ngn (ST 3, S, 1, spe 2-0, S, 18, SP, 1-31 'i61 En insats i det tysta för Gamalsuenskby (ST 3, s. 4, cp. 4 1 tapeten. 162 Poetiska avdelningen. - (ST 3, s. 8, spe 5-61 I f 8~Difarten. 163, Drottninqen har beslutat att som gåva till gammalsvenskbyborna överlämna SDO par strumpor.,.. - (ST 3, s. 3, sp. l) Vi och de våra. Ute och hemma. 164 Rydqvist, Oscar: Nar det regnar skor , -.(DN 4, s. 1, sp, 1-7, S. 10, sp 'i65 h, [pseud. för Oscar ~ ~dqvist]: Ett i tänderna (DN 4, s. 10, sp. 5-7, s. 11, sp. 1) 166 Nstionalinsamlinq Tör Svenskny. - (DN 4, s. II, sp Svea Utas, Svenskbys nya dotter. - (ST 4, s. 1, spe 3, s. 16, c 5 ) 165 Gammalsvensitb s nernförariae.2ill det gamla moderlandit..,. -,b* 2) Få tapeten. 169 Gammalsvenskbvbornas skolunderbyggnad. - (ST 4, s. h, sp. 5) 170 Ett folk med sämre kärna i sig skulle resignerat och förslöats under de f örhållanden som garrrcalsv2nskbyborna levde uti (DN 5, s. 3, sp Hos pressgrannar. 171 Aberq, [ pseud. f ör Oscar ~~d~vist] : Svenskhy~orna giva konsert pa kaserngarden, - (DN 5, s. 4, sp. 3) 172 Hon_ vägde trenne tusen samt tvenne hundra gram mn!5, s. P, sp. 1) Namn ock nytt. i73 Rberqssnn, [ pseud. För Oscar ~~d~vict] : Efterskörd f rån Svenskbyfärden (DN 5, s, 8, sp 'i74 Sanninqen om Gammal-Svenskby: rövarbanden som utplundrade byn blev sedan karnan i Mrangels vita amé, CNF 5, s. l, sp. 1-3, s. 4, sp. 1-2)

14 q75 Orqanisationen fez Cvenskby tar fast form. - (DN 6, s, 4, cp. 6-7 j 176 Sanninqen om Gammal-Svcnskby: när de fattiga krävde och fick jord, ville de rika emigrera.' (NF 6, s. 1, sp. 1-6, s. 8, sp, 1-3) l 177. Stor apparet för Cvenskby i Jönköping. - (ST 6, s. 4, cp, 1-2) 178 En vardrfull gåva har lämnats till gammalsv~nskdydorna av Singers symaskinsaffär.,., - (ST 6, s. 7, cp. 2) Personalia. Vi och de våra. U ~ E och hemma. 179 Ett initiativ för att tiereda de unga kvini-iliga svetmkbyborna tiilfalle ii11 husmoderlig iindervisnin~ ach utbi1dr;ing har tagits av innehavarinnan av Södertalje husmoderskola, fru Hulda Lundquist. - (ST 6, s. 7, sp. 2) Person~lio, V i och de våra. Ute och hemma. 180 Kommunisternas tillbakadragenhet vid svenckh~bornac aterkcmst till Sverge skulle vara enbart vacker, cm den icke F6restavades av en tvingande nödvändighet (DN 7, s. 3, ap. 5) Hos pressgrannar. 107 Svenckbyborna få arbete, - (DN 7, s. 4, sp. 4) Smågnat snödigt kring Svenskhy, tycker iiiibeck (EN 7, s. 5, sp Canninqen om Gammal-Svenskby: prästen Hoas fick upp till kr. i månaden till mutor ach propaganda! (NF 7, s. 2, SF. 1-5) Gustaf Annas begravning (ST 7, s. 5, sg. 1-2) Svenskbybor böra ej bli taskspelare. - (ST 7, s. 11, sp Svenskbybornas undervisningsfråga diskuteras (DN 8, s. 3, up Hos pressgrannar. Mac rpseud, för Erik ~~blorn] : Museisvenskar? - (DN 8, s. 8, -9 L sp Namn och nytt, Åberqsson, [pseud. f ör Oscar ~ydqvist] : Efterskörd från Cvenskbyfarden , - (Dit 0, s. 8, sp, 7, s. 9, cp, 1-21 Namn ach nytt. Merz g%vor til.1 Gamalsvenskhy. - (DN 8, s. 14, sp. 2) San~inqen an Garnnal-Svenckhy: Sov jetmakten pånyttf udde frihetens anda. - (NF 8, s. 1, sp. 1-3, s, 8, sp. 5)

15 :Y3 Bsrrabac, [pr;eua,]: S~~criekb~j-el5iide t!?xt ti?lsai3merts m-ci fgtball:;finalen kankurrorat om att vara det förnzvsta diskussionsarnuet de S~C-LF dagaim. - (&i H, s, C, sp. 4-6) Kiruna-krö~ika. 232 En sv~nsk by. - (ST R? s, 3$ sp. 1-2) 393 Q vandringsbiblio~tel< till svenskbybnrna. - (ST 2, c. 7, cp. 2) V i och de våra. Ute och hemma, Vi vilja ~j tr33a andras rätt för när, - (DN 9, s. 1, cp. 4-6, s.;22, sp. 7) 195 våra nyse hemkomna stamfränder från Gammalsvenskby Irn... fiiremal for litet för mycket av valvilligt intressn, - (DN 9, s. 3, sp. 3), Hos pressgrannar. 196 Hlädinsamlinqen för svenskbyborna (DN 9, s. B, sp. 3) Namn och nytt,. 197 Åasson, [pseud. för Oscar ~~dqvist]: Efterskörd från Svenskbyfärden, - 111, - (DN 9, s, 8, cp, 7, c, 5, s;~. 1) Namn ach nytt. 198 Klädinsamiinqen för svenskbyborno.,., - (ST 9, s, 9, cp. S) V i och de vara. Ute och hemma Aberqsson, [ pseud. för Oscar ~~dqvist]: Ef terckörd från Svenskhy- färden (DN 10, u. 6, cp. 2-3) Nzmn och nytt. 2C0 Gåvo~na tlll Garnmalsvenskby. - (DN 30, s. 3, cp. 7) 201 Stor patriotisk c~alaför2st3llning! - T il. - (NF 10, s. 'i, sp. 2-4, S. 5, SP. 1-3) 202 Gammalsvenskbvborna kan inte levs på v-re sig bnrgarlögiler, psalmsång, nationalistiskt vrövl.,. eller på att borgarpressen reklamerat upp dem (NF 10, s. 4, sp i dagens frågor. 203 Hela landets faddergåva till Svea Utas. - (ST 10, s. 6, sp. 5-7) 204.Soni - gåva till gammalsvenskbyborna kommer enligt beslut ov Ystads gjuteri- och verkstadsaktiebolag att överlämnas en del lantbruksmaskiner (ST 10, s. S, cp.?) Vi och de våra. Ute och hemma. 205 Flera kurser i hantverk för Cvenskby. - (ST 11, s. G, sp. 6) 206 Svenskbyborna bli bofasta p8 Gotland'? - (DM 12, c. 6, sp Prasten Hoas nya bekymmer (NF 12, s, 1, cp. 3-41

16 208 Ijl studi~fard till arhetzsstatn~, - (NF 12, s, 3? s?, ns Ct~di~~latuer 1 j~rdbx~~!: for SVCZS!:S~UG~;~U, - (ST 12, J.?I, sp, 3) 210 Svenskbybcrna få lantarbete tills vidare. - (DN 13, s. 5, sp. 7). 211 Sanninqen om Gammal-Svenskby: Cvenskbys Fattiga har många "lån mot reversff att betala till de rika, - 111, - (NF i3, s. 1, cp Cvenskhyde~eaationerna samlas. - (ST 13, s. 4, spe 6) 213 Ett;-70-tal svenskhybor i arbete, - (DN 14, s, 1, cp Ett s+>nk av känslosamhet crh romantik har omsvärmat svenskbybornas mottagande har i landet (DN 14, s. -3, sp H3s pressgrannar. 215 Jordbruket i Ryssland utvecklas med fart (NF 14, s. 1, cp, Att de socialdemokratiska ledarna var med på den konferens dar statsmyndighet~rna utan egentligt beslut enguqrrad~ sig i Svenskby- - (NY 14, S, 3, sp. 4-5) I dagens frågor. skandalen framgår av en ledande artikel av Per Albin Hansson., Lämplig jord dispontse1 för hela Sifensk'Sy. - (ST 14, s. 5, sp Svenskh~borna fundo~a inte p8 engagemang, - (ST 14, c, 9, sp. 6) 219 svenckbvborna börjs i dag brckz förydder~ac jard, (Drd 15, s, I, sp. 3-4, S. 22, SP Henrik, [pseud. för Alf enr riks son]: Ungt Gammalsvenskhy. - I11. - (DN 15, s. 8, sp. 4) Namn och nytt, 221 Bästa resultat av kladhjälpen till Svenskby. - (ST 15, s. 9, cp, TTT 222 Svenskbyborna utplacerade om en manad. - (DN 16, s. 6, sp. 3) 223 Svenskbypojke dödad av bil. - (DN 16, s. 13, cp. 3) 224 &ördearb.te i ny jord (ST 16, s. 1, sp Nationalinsamlinqen för svenskhybarna har fått en god start (ST 16, S. 4, cp, 1) På tapeten, God examen med hernen fyan Svenskby, - (ST 16, s, 5, sp, 5) 227 Svenskbypojke dödad av lastbil. - (ST 16, s. 7, cp. 1)

17 222 Svcnskhy prins Carl, - (23 77, s, ti5 sp, q Q Z ~ - (NF l?, 5. 7, sp sg En%org 6% ~ci;i-ai-~vefi~kti~-b~~.~i~ / Oiciprf, 230 Anbud till svenckbyhorna från Sanada. - (ST 17, 5, 9, sp. 6) Tjuqo ton klader, 20 kg. pr man, till Svenskby. - (DN 16, s. 4, sp. 1) Hur Cvenskby så snart Fick resetillstånd. - [ST -18, a. 4, sp ,. 233 Svenskhyborna emigrera ej i första taget. - (ST 18, s. 5, sp * 234 Sanninqen om svenskbybornas nya land. - (NF 19, s. 'I, sp Juvenalis, [pseud. fnr H, Hjalmar undg gren]: &dan nar planen om svenskbybornas förflyttning till Sve~ige f Örck kom på tal, yppades farhågor att saken ej sltulle låta sig ordnas utan s16- righeter (ST 'l9, c. 6, cp I förbifarten. Med anledning av..,, 236 Insamlinqen till Gamalavenskby. - (DN 20, s, 7, cp, 2) kr. donerade till Svenskbyinsamlingen. - (ST 20, s. 7, n Vi och de våra, Ute och hemma. 238 Tolv famj.1 jer sveriskbybor till Canads. - (Dr4 21, s, 7, sp I cvenskbysornas gallringsbom / G. g-s (NF 21, 3, - 2, SP Blott enstaka svenskbybor till Kanada. - (ST 21, a. 4, sp Rimtursen, [pseud. för Agne ~amrin]: Naturdiktaren beklader tv8 gammalsvenskbysarn. - (ST 21, s. 8, sp I förbifarten. 242 Kronp~irisessan Martha av Norge anlände i går,.. till. Ctoukholm. - (ST 21, S. 9, sp Vi och-de vara. Ute och hemma. 243 Cvenskbvfamil ' på Huddingegard / T.D , - (ST 21, s.?o, 244 Svenskar, som trivs bra hos kamrat Stalin , - (NF 22, s. 1, sp, 1-3, s, 5, sp Svenskbytöser i Erstahuchåll~t , - (ST 22, s, 9, sp. 2-4) Personalia. Vi ocn de vara. Ute och hemma.

18 246 - Tre förseilade svcnskh;~srrr~ - (DM 23, s. 9, s?, 2-3) 247 Insanli2y till Gamzkuens!:Sy f8rsrdas vnrmt (Y? Z, s. 5, sp. 2) På tapeten. 246 De sista svenskbyborna i Sverige 4 sept. - (ST 23, s. 3, s?. 2) V i och de vara, Ute och hemma. 249 Svenskhyha~ne~ till vznlig skola. - (DN 24, s. 5, sp. 6) 250 Även de, som ingalunds hemsökts av den rnmantiska herusninq, I svenskbyhornas hitfärd alstrat... måste Känna tt styng i sina hjärtan vid'tanken ps att nu skwll denna grupp upplösas (NF 24, s. 3, sp. 3-4) I dagens frågor. 251 ' p Axel, [pseud. f ör Wilhelm ~ e ~ n : ~ Ahrenberg t ] har g joft if arenheter. - (MF 24, s. 8, sp Ditt ach datt, Min syn på saken. 252 En egen skola för Svenskby är olämpligt. - (ST 24, s. 5, sp Lantarbetarvrakninqarna i Kalmar lan (NF 26, s. l, sp. 4-6) 254 Cplittrinqspartiets personkrig och köttgrytcf e jder (N,F 26, s. 1, sp. 1-3, c. 6, cp Insamlingen till sv~nskbyborna. - (ST 27, s. 5, sp. 4) 255 Gumalsvenskbv i 01;s (DN 28, s. 8, cp. 2) Namn G C ~ nytt. 257 Nationalinsamlinq~n till Gammalsvenskbv, - (DN 213, s, 8, sp. 2) 258 En liten påminnelse. - (NF 28, s. 3, sp Hela Cvenskby så småningom till Gotland? - (ST 29, s. 5, sp. 2) 260 Helo Garnmalsvcnskby till Gotland? - (DN 3G, s, 5, sp. 6) 261 Svenskbyborna till Gotland. - (ST 30, s. 5, sp. 5;. På tapeten. 262 Gammalsvenskbvfzrnilj hos grwe Paul Tolstoy (ST 31, s. 7, spe 3-41

19 Iiisatiii~ ii svriis!<byi3ar.17a. - (Dii 'i, s. 4, sp. 4) 264 Stockhnlm zycker in för Svenskby. - (ST l, s. 5, ~p svenskbybar nu placerade. - (ST l, s. B, s?. 7) I OCO kronor ha mu inylutit till Svenskhy, - (DN 3, s. 4, sp. 4-5 ) 267 Dubbelbröllop i Svenskhykolonin. - (DN 3, s. 8, cp, 2) 268 Insamlinqen för Svenskby i f ull gång. -!ST 3, s, 9, s?. 1) 269 DubbolbrGllop i-nom kolanien f15n Svenskby, - (ST 3, s. 10, cp. 3-4 j Persc~aZia. 11.i nch de våra. Ute och heirima. 270 Svenskb~sextett.i skogen (ST 3, J. 10, sp. 41 Personalia, Vi och Ye vara. Ute och hemma Svenskb medlen: En.utanordning ps 10il,030 kr. - (Di11 4, s. 6, sp, 272 Tusentals askadare vid CvsnskbybröllcpeL, - (DN 4, s. 9, sp, Man skriver och ringer till Ramg och nytt cch uttrycker sitt Deklagande au Svenskbvbröllopet mot ~vgift nefg F 3EnkBping. - (DN 4, J. 10, sp. 2) Namn och nytt, Svenskbvarbetet i full gång. - (ST 4, c. 8, cp, 6) 276 Tramel - - vid Svenskbys bröllopsfest. -!ST 4, s. SO, cp svenskbybor placerade. - (DN 5, s. 7, sp. 3) 278 SvenskDybröllopen (DN 5, s, 8, cp. 2) Nainn och nytt ~ubbelbröllo~et i Svenskbykolonien. - ILI. - (ST 5, s. 6, cp. 1-7) 280 Endast 250 svenskbybor i Jönköping. - (ST 5, s. 8, sp. 5) 281 Svenskb~medlen användas blot-i; för bosättning. - (DN 6, s. B, sp. 6T Insainlinqen vill ej frzmja utvandring. - (ST El, s. 13, sp. 4)

20 283 Faiska listor för svenskhyh~rna, - (ST 7, s, 8, cp. 7) Z85 EQ&I hem åt svenskbyhar på Färingö. - (ST a, s. 1, sp. 5-6) 285 Solidaritet mnd de kämpande i Märii. - (NF 9, s. 2, sp Precis som zigenare. -' (NF 10, s, 1, sp ~venskb~sk&lan i Jönköping i full gång, - (DN 11, s, 12% sp, s;enskbybarn nu i skola. - (ST 11, c. 7, sp. 1) 29C Svenckbvbornas tialsotiilst~nd SZttre än vfntat,- - (CIi11 32, spi G, S. 4, spe 1) God haisa har kcnstaterats hos Svenskbv, - (ST 12, c. 7, sp Kylan och agent led3 åter till- Sovjet. - 1 (DN 13, s. 'l, sp., S. 30, cp. 2) 293 StormkTockans nummer i'9r v-tckan bjuder p$ ett vaxlande och värt innehall. - (NF 13, s, 2, cp, 3-4) 294 Den patriotiska bubblan i S!~enskbyaffären spricker. - (NF 8, S? Fyra farnil jer ur Cvenskby vilja tillbaka. -. (ET?3, s. 8, ipw 6) m en tid i sitt nya fosterland. - (NF 14, s, 9, sp. 1-2 i Ditt och datt. Min syn på saken. 1%- x 13, s. 296 Bke, [pseud. för Ake orsb ber^]: Stockholmspoiis i r"ssb1iio om de 7r-- angerköpta byborna och sarnr0ret me3 tjekan. - (DM 34, s, i, cp, 5-7, 5. 26, cp, 4-71 I 297 Prinsessan Ingrid besökte på fredagseftermiddagen Svenskby örlaggningen tillsammans meu Verner von Heidenstam. - (DN 14, s. 9, sp Axel, [pseud. f ör Wilhelm f3orndtl: Gamelsvenskbyborna ha sdan 299 Pastor Hoas... hos de bybor, som vistas å Nora p8 konsul 'alléns egendnm SPnga-Saby p2 Svartsjalandet. - Y (ST 14, s. 11, sp. 1) V i och de våra. Uie och hemma. ~ 300.Svenskbyman som Stockiniiolmapolis. - (ST 15, s. 10, sp. 7) 301 Svenskbyhorna snart utplacerade. - (ST 15, s. 17, sp. 2).302 Suenskbvborna. - (DN '16, a. 3, sp. 7, s. 4, cp ~ 303 Svenskbvbnrna ha satts i tillfälle att förvärva kännedarii o jordbrukets - arbetsvillkor.,.. - (si 17, S. 4, sp. 5) På tapeten. t

21 304 - Dom kom hit, men vander om och reser her igcn, !NF 18, s. 1, sp Omkrinq E00 bybor nu ute på lantarbete, - 1x1. - (ST 10, s, 5? spi Rysslandsfararna om sina intryck f~ån arbetarstaten, (NF 19, s. 1, cp, 2-4, C. 6, sp, Gam;iialsl~enckD~s extratzg. - (ST 19, s. 4, sp. 5) 308 Daqokulturen levde länge hos byborna. - (ST 19, s. 8, sp Kunqafamlljen h jalper Svenskby. - (DN 20, s. 13, sp. 6) 310, Kungen skänker kr. till Svenskby. - (ST?G, s, l, sp. 7) 31:' - Hur byborna utplacerats på oiika håll, - (ST 22, u.?l, up, Pastor Hoas till arkectiftet? - (DN 24, s. 10, s?, 2) Namn och nytt, ' 313 Inqa pengar tiii josdink5p fran CvenskbyToiiden, - (ST 24, s. 7, sp. 3) 314 PastorHoas får bli svcnsk komminister, - (CT24, s. 11, sp. 3),. V i och de våra. Ute och heniina, 315 Svenskb~kommittéernas tack.,- (DN 25, s, 8, sp, 2) Mamn och nytt. 316 Svenskbykomnitter3de tacka. - (ST 25, 5, 13, sy. 51 Al1nänhetens svd~l!?ing ton gavor till Ganmalsvenskby. - (ST 26, s. 5, cp. 4) - ingens medgivande att.. intrada såsom präst i svenska kyrkan (EN 27, s. 12, sp. 21 namn ockr nytt. 318 Svenskb~bornas ledare pastor Kristoffer Hoas har... fatt reger Hoas blir präst i svenska kyrkan. - (ST 27, s, 9, sy. 4) 320 SvenskbyDarnens undervisning. - (DN 28, s. 4, cp. 4) 321 mm Undervisninqen av skolbarn från Svenskhy. - (ST 29, s. 13, sp Arhotsf'örmedl-inqen för Svenskby. - (ST 28, s. 16, sp. 4) 323 Svei~skbyinsamlinqen i Stockhalm slrrtgrarzskad, - (ST 29, s, 15, sp. 4) Personalia. Vi och de vha. Ute och hem~a.

22 324 Stor arbetslöshet i Canada. - (DN i, s. 4, cp. 4) 325 Svenskbyborna avrådas fran Kanads. - (ST 1, s. 7, sp Svenskbyinsamlinqen. - (DN 2, s. 10, cp, 3). Namn ochnytt ~rän insamlingarna för Gamrna1svensk.y. - (ST 2, s. 11, sp. 3) 328 Svenskbvho mysteriöst förgiftad. - (ST 4, s. l, sp. 7, s. 17, sp. 1) 329 Svenskbybn dricker fotogen. - (DN 5, s. 4, sp. 4) 330 Den mystiska forgiftningen var attentat (ST 5, s. 7, sp. 4) 331 Garnrnalsvenskbx, - 111, - (DN 6, s. 13, sp. 1) Namn och nytt, 332 Svenskbvaffisch (ST 7, s. 8, sp. 7) I f örbif.arten. 333 Svenskhyinsamlinq i Msriehamn. - (DN E, s. 10, cp, 3? Bröllop firas åter på tisdagen i Svenskbyf6rlägqningen i 3Bnköping. - (ST 8, s. 11, sp. 1) Vi och de våra, Pi privat initiativ har i Mariehamn till förmån för gammalsvenckbyborna insamlats 355 finska mark, vilket belopp nu översants till n n Sverige. - (ST 9, s. ii, sp. 1) Vi och de våra. 336 Tred,ie tiröllopet i Svenskbykolonin. - (DN 9, s, 28, sp. 7) 337 Förqiftninqen i Hristinehed allt dunklare. - ( Si 9,'s. a, sp. 3) 338 Okat intresse för insamlingen till Svenskby. - (DN 20, s, 4, cp. G) 339 Fris extratag f Er Svenskby. - (ST 10, s. 5, cp. 3; 340 Cvenskbyirisam?ingen uppe i (ST 10, s. 6, sp. 3) 341 Svenskbvbon J. Buskas erhöll vid fredagens konselj svenskt medburgarskap. - (DN 205 s. 13, sp, 3) PJarnn och nytt. 342 Svenskhvhon J, Buskas erhöll i fredagens konsolj svenskt medborgarskap. - (ST 20, s. 12, sp. 2) V i och de vårz, l

23 343 Cv~nskb~bc~ som kunde ho CFttre, , - (ST 28, s. 1, cp, 7, s. 20, spe 31 3k4 3, [pseud. far Stellan ~osénl: Svenskbyborna voro belåtna vid inspektion , - (DN 29, s. 'i, cp. 'l, s. 30, sp Ett handtaq åt det unga Svenskby. - (ST 29, s. 1, sp ' 346 Svenskbvbarnas hemtransport, - (DN 30, s. 17, cp. 2) Garrimalsvenskb~~s hemtransport, - (ST 313, s, 17, sp. 1) 348 T.o.m. trustorganet Stockhalms Digblad måste om Svenskbyhumbuqen konstutera (NF 1, s. 3, sp, 3-41 I dagens fråg'or. 349 Svenskbybor i nödlä~e p3 ~pplandsgård? - (ST 1, s. B, sp. 7) 350 Sv&nskby-problemet, - (DN 2, s. 12, sp. 3) e 351 Svenskb borna för trångbodda på Seglinge. - (DN 3, s. 18, sp. 352 Cbefoqat tal om nödiage fzr svenskbybor. - (ST 3, s, 3, cp, h) 353 Sv~nskbvbornö bjudes på svaltavlönat blodslit och bor i ratthálsruck~l. - (NI 4, s. 2, sp Svenskbyhor som fått nog av "fosterlandeti'. - (;VI' 5, s. 6, cp, L!) Tre familjer fr& Svenskby som ej trivas. - (ST 5, s, 4, sp. 7), 356 Särskild stiftelse för svenskbyborna. - (DN B, s. 22, sp. 6) 357 Stiftelse till Svenskbys stöd har nu hildats, - (ST B, a, 10, sp. 4) 358 Gammalsvenskbybornas kyrkoskrivning. - (DN 9, s, 11, sp, 3) 359' Svensktvborna nu kyrkoskrivna. - (ST 9, s. 6, cp. 6) 360 Svenskbyborna i Sverge= (DN 10, s. 1, spe 4-7, s. 14, cp. 3-7, S. 15, SP. 1) 361 Svenskbyfamiljer ps egen grund. - (ST 10, s. 5, sp. 5) För gommalsvenskbyborna, (DN 11, s. 8, sp. 2). Namri nch nytt. 363 De första Svenskbygårdarna, (ST 11, s. $6, sp. 2-31

24 304 En ~qvpti~e tucu?-iiapp till Gammaicvenskby. - (DN 'l4, s. 11, sp. 4) Namn cch nytt. 365 De 6.00r3 som vil1 1Zmna "paradisetff. - (NF 16, s, 7, sp. 2) 366 -;.K. har yttrat sig över forslaget till stadqnr för Gammalsvenskbystiftelsen...- (DN 21, s. 10, cp. 4) Kam gch nytt Bland g8*~or scm de senaste dagurna influti$ till nztionelinsamlingen för oa~ma1s~;enskbvborne märkas 200 kr,, vilka överlämnats av.,, Gasrnes~.er?aSrik Nainz (DN 23, s. 8, spe 21 r<dnn och nytt Bland c;hor till garnrnelcvensk5ybornä iinder de senaste dagama tia till nationalinsamlingen influtit b1.a. Z00 kr., vilka överl3mnats av... Gasmesserfabrik Mainz ( Si 23, s. 13, sp, 2) Vi OCII de våra, 369 Svenskbt;bcr på återfärd till Ukraina. - (Db1 25, s, 25, sp. 6) 370 MissnEjda i Svenskby ta taget. - (ST 25, s. 1, sp Svenskbyborna som vanda åter förklara sig (DN 25, S, 13, sp. 4) 372 Ater till Sovjet. - Ci\JF 26, s. 1, sp. 5) 373 Svsnskbybor har fer aterresa. - (ST 26, s. 20, sp Inqen brevcensur i Svenskby..- (ST' 27, s. 5, sp. 4) Svenskbyborna längtar hem. - (NF 23, s, 3, sp Sovjetlesati~nen tror icke att de hemlängtande svonskbyborna kunna få något svar på sin begaran om inresetillstånd tili Ryssisnd förrän tidigast om 14 dagar. - (DN 30, s. 11, sp, 4) 377 Svenskbybon återvände till Jönköping. - (DN 30, s. 12, sp. 3) 378 våra kamrater gråter var dag för att de ej har respengar till Ukraina. - (NF 30, s. 1, sp. 1-3, s. 4, sp.,4-6) DECEMBER v svenskbyborna utan hemland. - (DR 4, s, 8, cp. 380 Svenskh~stiftelsens < stvreice utsedd, - (ST I, s, 10, cp. i) 381 Svenskhybrevet gick tl11 polisen, - (DN T, s, 9, spe 2)

25 4 r 382 Flykten fran Ryssland, - Iii. - (DM 6, s. id, cp Polisen snokar gonom svenskbyhcrnac post, -!PlF 5, s, B, sp. 6) 384 De dumma tre familjerna san resa ater, - (ST 7, s. 6, cp. 7) 385 Insamlinaen till ~ômmalsvenskbyhnrna. - (ST 7, q. 'il, cp, 5) V i och de vgra, 386 Poiisdiktaturen. - (NF 10, s. 3, sp I.dagens friger. 387 Minoriteterna ha engagerat svenskbybo. - (DM 13, s. 10, sp. 4) r 388 Vid december manads ingang hade till Gamrriaisvenskbykommitt&ns nationalinsamling reduvisats något över kr., vilket belopp alltå i närvar~nde stund kontznt izfluti+. - (DPi 13, s. 13, spe 6) Mamn cch nytt., 389 Svt?riskbyinsarnlinqen nalkas ni1lionei-i. - (ST 13, s. 9, sp. 4) 390 Underliq historia från Cvei-iskhy. - (ST 73, s, 19, sp. 5) 391 Minister Harald Siidt i Hairo har insänt en q6va av 1,000 kr. till Gammalsvenskbykommitténc nationalinsamling. - (ST 14, s. 15, cp. 1) V i och de våra. 392 Svenckhybrevet infar J.O. - (DM 15, s. 25, sp, 4) 393 Skzäckmsl-ninq av Sverig~ flån Utas och Kautis. - (ST 'i5, s. 9, sp. 3) 394 JOO.-inqripande om brevet till Utas, - (ST 15, s. 21, spe 6) 395 Cvenukbykommitterade hotar också. - (NF 16, s. 7, sp, 7-21 Ditt och datt. Kommentarer, 396 Det lojala Svenskby protesterar. - (ST 17, s. 4, sp Giv de hemresande svenskbyborna en traktar! - (NF 18, s. 1, sp Till gammalsvenskbyborna har i Malmöhus lan hittills insamlats kr, (ST 18, s. II, sp. 2) Vi och de vare. 399 Ctockholmsinsamlin en fur gammalsvenskbyborna har givit kr. 42 ö r A M 19, s. 13, sp. 2) Åter till Sovjet. - (NF 19, s. 1, so. 1) 401 ~v~nckb~~encjar: kr. - (ST 19, s.,13, sp. 4) V i och de vha,

26 402 P,nslea ti11 svenskbybornar trsktor. - (%F' 20, s, 3. sp. 4) -_1L Boden. Uverlulea. 403 Julen i Strenskbys förl5ggrii.ng. - (ST 20, s. 18: spe ' Gammalsvenskhycti~te1sens revisorer utsedda, - (SI 21, s, 10, sp Jo~dbruksskola för Svenskby pa Gotlandsgård, - (DN 22, s. 3, cp. 3-4) Ur tidriingslagget för S. 1'3, spe , s. 12, cp. 3-7, 407 Gotlandkqårdar lörocentraler för Svenskhy. - (ST 22, s. 5, sp. 2) 408 Stalins terror jagade bort kolonist~rna. -.(DN 23, s, 1, cp. 7, s. 20, sp dag måste insamiingen göras, därest de ~emvänaande svens!tbyborna skall hinna f: sin traktor före avrman. - (NF 23, s. I, cp* l) 410 Hemsk terror och rött förtryck pinade R.eiiskby. - (ST 23, s. 1, sp. 2-3, c. 18, up Svenskbvjulen i JönkCping, - (DN 24, s. 6, sp. L-5) Ramn ach nytt. 412 Ytterliqare ailslag till röda cvcnskb~boraa. - (hif 24, s. 3, sa. 3) Boden. Overluleå. 413 Jul~n hos Svenskby i Jönköping. - (ST 24, s. 8, cp. 6) 414 Cvenskby~orna jula i Cverge f8rsta gången (DN 27, s. 1, sp Do p i grytorna och tal av tomten vid Svenskbys jul ~db'7, s. 13, sp Prästen Hoas' livslögn. - (NF 27, s. 3, sp. 2) I dagens frågor. 417 Rter till Sovjet. - (NF 27, s. 6, sp. 2) 418 Svenskbv firar svensk jul. - Ille - (ST 27, S. 1, cp. 6-7, S. 18, sp.7) 419 Tre familjer på väg till Ryssland. - (ST 27, s. 5, sp. 3) 420 Vaqabnnde, [pseud, För Mollir aus st man]: Vem har en tusenlapp? (DN 28, S, 8, sp. 6-71

27 - 421 Det öppnade Svenskhyhrevet och J,8, - (DN 26, s. 9, cp. 3) Namn ach nytt.,422- Till Röda Svenskbys traktor har i Malmberget insamlats 35 kr....,- (NF 28, s. 5, cp. 1) Malmberget. Gällivare. 423 Renhjordarna härja svårt på Gällivare sockens landsbygd. - (NF. 28, se 5, sp. 3) 424 Intet tvang då Utas brev öppnades. - (ST 28, s. 4, sp. 7) Familjer från Svenskby 'till Kanada. - (ST 28, s. 5, cp. 3) SvenskS<ihor som vilja fortsätta till Canada. - (DN 20, s. 4, sp. 3) ' 427 Kanadafard gammal plan i 5venskb.y. - (ST 29, s. 13, sp Fosterlandet exporterar sina llskyddslingarll. - (NF 30, s. 1, sp. 5) 429 p Till Röda Svenskbys traktor insamlades,.. kr, 32:50, som översants till insamlingskommittén. - (NF 30, s. 3, sp. 5) Malmberget. Gällivare. 430 Sveraes arbetare och fattiga bönder måste lära av de ryskz kzmraternas exempel. - (NF 31, s. 1, sp. 1-3, s. '7, sp. 3) 431 Svenskbybild (ST 2, s. Il, sp. 3) Vi och de våra dollars åt Svenskby från Canada. - (DN 4, s. B, cp. 1-2) 433 Pastor Ankars nyårspredikan om den sjunkande nativiteten m s. 6, cp. 5) På tapeten. 434 Svenckbyresan tiil Kanada diskuteras. - \ST 4, s. 8, cp. 1) 435 På1 [pseud. för Stellan ~oskn]: 300 svenskbybor till Canada i -3 mars. - (DN 5, s. 1, cp. 2-6, s. 22, sp En stor del av svenskbyborna ämna resa vidare till Canada, meddelas det nu. - (DN 7, s. 4, sp. 2-3) Malm, Gösta: Svenskbyinsamlingen. - (DN B, s. 13, sp Från alimanheten En valmående Svenskbykoloni på tillsamma~s ett par hundra sjalar har sedan artionden tillbaka med rramgang odlat kanadensisk jord. - (ST 8, s. 5, cp. 1)

28 439 Kanadaplane~na, zur c S ~ actal samo7-s\~en~kbyfämilj21 hvcs, ha va2 icke naranvart p:~*;erkats av det til?fa:liqa jordbrukslaget - i C~jerije.,,. - ($T $0, 9, 5, -p, 2 1 F6 tapeten, 440 Rimtursen, [ pseud. f ör Agne ~arnrin] : Sagospel hos svenckbyborna. - (ST 11, s. 10, spe 6-71 I förbifarten. 441 Sankta skatter, h5jds tullar i nya budgeten, - (DM 12, s. I, sp, 1) Garnrnalcvenskbvkornmi~ raknar med att ni genom nationalinsomlingen hcipb'ragta medien skola racka till,.. bosättriing i Sverge. - (DN IL, s. 14, sp. 2) 443 Förskinqrande landsfiskaler och fjärdingsman kostade i fjol staten kr., vilka maste utbetalas ur anslaget för oförutsedda utgifter. - (DN 12, s. 14, sp. 2) 444 Lagen om arbetstid temporär. Sjukf8reakring och ny lösdrivarlag. Cvenskby. - (ST 12, s, 8, sp. 'i, s, 20, sp. 4) -k kr. insamlade f ö gammalsvenckb~~borna, ~ - (DN 14, s. 4, sp. r 446 Svenskbyfolket fick under Tjolåret. - (ST 14, s. 5, sp. 5) 447 Cvenskb~ctiftelsen konstitvirad. - (ST 14, s. 5, sv, 1) Vi och de vara.- e 448 Underli privat Svenskbyinsamling i Halmstad. - (D?J 15, s. 6, cp. 449 Eqendomliq insamling for Cvenskby. - (ST 15, s. 11, sp V i och de v8ra. 450 Dollar it svenskbyborna, - (DN 17, S. 8, cp- 2) ,000 till svenskbyborno från Små1andsl.an. - (ST 17, s, 8, sp, 7) 452 Svenckbykommittbnc insamling har fått mottaga en isva av 1,000 dollar (ST17, s. 11, cp. 1).. Vi och de våra. 453 Svenckbyborna få jordbruk så småningom. - (DN 19, s. 6, sp. 4) L454 Svenskbyhorna i jordbrukslära i Visbytrakten. - (ST 19, s. 5, cp. 6-7 ) 455 Svenskbyinsamlinqen gav kr, i Jönköping8 lan, - (DN 27, s, C 9, sp. J) 456 Insarnlinqen för svenskbyborns för Jönköpings län her avslutats. - ' (ST 27? s. 11, CP, I). V i och de vara.

29 457 SvenskbzlfSrr: till Kanada redar! i sprit, - (ST 30, s? 4, cp, 7) k kr, i cztczstne~~r -61 t;?? Y~.znckbyt - (ST SO, c, G, cp, 7) 459 Gammalsvenskbvho utvisas? - (DN 4, s. 33, sp, 1) 460 Svenskbvbon torde få stanna, - (DN 5, s, 4, sp, 4) 461 Svenbkbybornas Canadaresa ordn-s. - (DN 7, c, 6, up. 7) 462 En väz-dio fredsapostel. - (ST 7, s, 5, sp. 1) -d 463 Sve~skUybofrias medbargerskap. - (ST 8, c. 11, sp. 6) 464 Spökrädsla hos Svenckbys kommunister. - (ST 9, s. 7, sp, 2) 465 Statsunderstödd fredcpropaganda sku3.le ju kunna tyckas vara tam- Egen meningslös i ett iand som Sverige..., - (ST 'l'i, s, 4, sp. 5-6).466 Svenskbyledare, - (DN 13, c. Ö, sp, 6) 467 De fyra stora samrnans~utnirigarna inon Cvergec apotekarekår., e ordna en särskild insarnlj.ng. - (EN 19, s. 'ib, sp. 2) Marin octi nytt. 4C8 De Tyre stora aornrnans:utningarna inom Sveriges apstekarekar.., ordna en särskild insamling. - (ST 19, s. l?, sp. 2) V i och de våra, 469 Svenskbvbornas studiedelegation på vag. - (DN 21, s. 12, spe 4) 470 Svenskhy far flera gårdar på Gotland. - (DN 22, s, S, spe 1) 471 rj\- egendomsköp at Svenskby. - (ST 22, s. 6, sp. 3) 472 Svenskb~deleqatinnen reser I dag, - 111, - (ST 22, S, 71, cp V i och de vara. * MARS Svenckbl'tiornas Canzdeknlonisation v31 förberedd, - (DN 4, s. 13, 474 Sverqe samlar kroner till Svenskhy. - (DN 5, s, 6, sp. 5) ,UUG incmlade till Svenckby, - (ST 5,.s. 4, SP- 7) 476 ~öbler och husgerad till gammalsvenskhybcrna. - (DN 7, s. 10, sp. 3-41

30 479 Cvenskb~komrnittén knper nye tj%rdar. - (ST 9, s. 16, sp. '! P--" 480 Cavadaläkare har undersökt svenskbyhor. - (DK?D, s. 24, sp Svenskbyborna granskas zv Canadaläkare. - (DN 11, s. 6, cp. 4) 482 Kanadalakarna äro n8jda rried svenskbybarns (ST 'il, s. 6, spe Möhelincamlinqen till de gotl8naska svenskbyborna har gett synnerlip-n gott resultat ltl, - (ST 12, s,,!, sp. 5-7) 464 ~tterli~are Svenskbykantingenter till Gotland. - (ON 13, s. 10, cp. 3) 485 Svenskbyborna i Jönköping T& stanna till 'i juii. - (DN 14, s, 4, SP. 7) 486 Närmare 200 svenskbybor p8 Gotland (ST 14, c, 1, sp. 1-4, s, 24, sp svenskbybor ha rest fr& JönkCping till Uzthnd. - (ST 14, s. 5, sp. 4) 489 Gámma7svenckb~~kommittér?c budget, - Ci)N s, 31, cp. 5) 490 Svenskbykommittkn äskar 250,OUO kr, - (ST 15, s. 6, cp, 4) 491 Svenskb borna få oavkortat det insamlade. - (C'!\] 19, s. 5, cp. -Ta Kostnaderna för Svenskby sjunka något. - (ST 19, s. 5, cp Gômmalsvenskb~komrnitt~n... anhaller att regeringen mattz?yr- ordna iv2 revisorer (DN 21, s. 13, sp ~ammzlsvenskhyborna. - (DN 30, s. 7, sp. 4) 495 Motioner. - (ST 30, c. 6, =p. 5) APRIL Insamlinqen inspirerad av högre makter. - (ST l, s. 8, sp. 3)

31 4-18 Svenskb: biirria synas!;o svart att komna till Canada i år, U DN 3 s, 1,s~. 5-7, so 30, sp T Reqerar Gustaf ell~r Hallgren har 1 5w;~o+ige? - (DN 3, s. 13, sp, 51 slipper e j in i Kanada? - (ST 3, s. 1, sp. 4-5, s.. 22, 501 Hurmrvaara avslöjar, men hara sig själv. - (ST 3, s. 11, sp Svenskbyborna slå definitivt Canada ur hågen. - (DN 4, s. 1, s?. 4, s. 30, cp. 7) 503 Pastor Hoas, ger en förklaring. - (ST 4, s. -1, cp. 1-2, s. 15, sp Svsnsl:b~ho~nas bocättr;ingsfr&~a.f år e j forceras, - (DN 5, s. 15, sp m i samma spår som hittills. - (ST 5, s. 19, sp Hanadaresa utan garanti ar riskabel. - (ST 7, s. 17, cp. 3) 507 Svenskbybor resa afida till Canada. - (DN 10, s. 9, cp Bitter fejd kring Hoas Kanadsresa. - (ST 10, s. 9, cp "Ni skola stannau, säger Buskas. - (DN 11, s. 12, sp. 7) 510 Kanadakoloni p8 kommunistisk basis. - (ST 11, s. 26, sp. 7) 511 Svenskhybcrna böra gå fritt i folkhögskol8. - (DN 12, s, Y, sp, 5-6 j 512 Kooperativ, icke kommuriistisk, Hoas mening. - (DN 12, s. 13, spe 2: Sök jobb har, manar Malm svenskbyborna. - (DN 15, s. 15, sp. 2) 5-4T'"- 514 Svenskh borna flytta i juni från Jönköping. - (ST 15, s. 7, cp. 515 Pys, fpseud. för And~rs Pers d.ä.1: vår dialekt sedan 17 år på vax i Wien, - (DN 16, s. 5, sp Canadodeleqerôde lämna rapport. - (DN 16, s. 6, cp Nytt avradande telegram till Svenskby. - (ST 16, s. 7, sp Flera familjer från Svenskby skola återvända. - (DA! 24, s. 8, cp Åter. svenskbybor som resa tillbaka. - (ST 24, s. 5, cp. 2) s

32 520 Sv~nskh\ihns till Sc\.tjet;, r;lm ej Canada. - (C!:{ 25, s, 1, sp. 7, s. 32, sp. 13,521- Rtta Sirenskbyfamilj~r t111 Hanada? - (ST 25, s. 5, sp Ytterli~are atta av svenskbybor gjorda ansökntngar om svenskt medborgarskap bifölios vid fredagens kcnselj. - (DN 26, s..l0, sp. 2) svenskbybor bege sig nu ul p: lantarbete, - (ST 28, s. 5, sp. 4) MAJ ". --e Konkurrentkyrka övertalade Hoas motarbeta resan / -?g (DN 3, s, 'i, sp, 6-7, s. 13, sp Svenskbydeleqationen hemma om tisdag. -!ST 3, s. G, sp. 7).526 Canadadeleqation till Stockholm. - (DN b., s, '17, cp Hoas påverkad tlll' Svenskbys nackdel? - (ST 4, s. 13, sp Svenskh -män, Charus girls ocl~ en överste, - (DN 6, s. 14, sp. w Talv Svenskbyfamiljer tlll Ca~äda, - (DN D, s. 15, sp. 2) 530 Harnliqh~tsf~llt Canadian-folk till Gateborg* - (ST 5, s. 3, sp. 4) 531 Canadabolaqet bör ge besked, säger hr LLbeck (DN 7, s. 8, sp Svenskhy gar ej i Kanada (ST 7, s. 1, sp. 2-3, s. 24, sp. 1-2) 533 Canadasvenskar varna Svenskhy för akt flytta. - (DN 8, s. 7, sp. 1-2) 534 Förvirrinq utan gräns bland svenskbyborna, - (ST 8, c. 1, cp, 1-2, S, 19, sp. 6) 535 Trasslet rn~d svenskbyborna bör snarast och från grunden utredas.,.. - (ST 8, s, 4, sp. 4) På tapeten. 536 Tolv Tamiljer av svenskbybor tiii Amerika? - (DN 9, s. 7, cp. 5-7) 537 Jönköping - Kanada: start i (ST 9, s. 1, s?. 4, s. 24, Sp

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

När "Kriget" kom till byn

När Kriget kom till byn När "Kriget" kom till byn Den 15 september 1939 utlystes allmän mobilisering i Sverige. Regementet I12 hemmahörande i Eksjö, Småland blev satta i en andra försvarslinje österut, efter nedre delen av Råne

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 3 September 2002 Årgång 10 Pensionärer från Nuckö på Stockholmsbesök. Bilden är tagen på Stadshusets trappa. Foto: Manfred Hamberg Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii.

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii. a!= ~ '% ~.f ;;,~ ~ "" ~ l~ ~, { (I~ ~ 'I\--' If> -lf=" )) "'l.t: I3Q11.,.-:z.ER ~.,,~ F =( II ----.-fl JI -'91 :\f ~ ~ MISSION STIDN INGEN 1f~ rw ~ 41"2-4 ~ SINIMS LAND *12. p~ O RG AN FOR SVENS KA MISSIO

Läs mer

SINIMS LAND *12. -4 " :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' "Det är fullkomnat"~:; p;z. 1;-1"2

SINIMS LAND *12. -4  :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' Det är fullkomnat~:; p;z. 1;-12 F n. IL ----4(. JI -41.lL :11 == :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ ~ SINIMS LAND *12. rf ~ :;" '~ 1;-1"2 p;z. ORGAN FOR SVENSKA MI SS IONEN I KINA =;; /. '~.. -4 " l~ 'V' '=1!B~ ~ II r,-,- /1> - D ANSVt\RIG

Läs mer

Livet i Gammalsvenskby

Livet i Gammalsvenskby Livet i Gammalsvenskby Av Andreas Pettersson Annas Förord Jag hans son Nils Taknelid (f.d. Pettersson Annas) vill i detta dokument ge mig till tolk för vad min far, i en handskriven bok, berättar om sitt

Läs mer

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007 : Vad är meningen med livet? Sid 2 Evangelisten Roger Larsson: Vatten som ger liv Sid 3 Välsigna Israel genom att resa dit Sid 7 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net

Läs mer

Min levnadsbeskrivning

Min levnadsbeskrivning Gunborg Carlsson Min levnadsbeskrivning (2010) 1 Förord Det är nu två år sedan jag avslutade min levnadsbeskrivning. Det är mycket som har hänt de senaste åren. År 2010 ramlade jag framåt och slog i pannan

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en

Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en Handledning för lärare Losern & Skönheten Man måste bli nån. Tänk vad hemskt att dö och aldrig varit på TV. Ingen som googlat en www.uppsalastadsteater.se, 018-14 62 00 Sagan om Losern & Skönheten Iett

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vitryssland: Drömmar och slavhandel

Vitryssland: Drömmar och slavhandel Tanja, 22 år, som flydde från Moskva och anmälde den som rekryterat henne till sexhandeln. De namn som nämns i texten är alla ändrade utom just Tanjas. Hon vill öppet berätta sin historia, både i Vitryssland

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall Nyheter * Nummer 1-2008 * Årgång 4 Ett nytt år. Ja, Gott Nytt År ska man väl önska. Vi hoppas ju att framtiden ska bli god för oss alla. Men TV-apparaten här hemma berättar någonting helt annat. Det är

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt.

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt. Lakamte-Krönika 1932- Den 5 febr. anlände vi lyckligen hit till Lakamte. Resan hade tagit 12 dagar. Sedan hölls här konferens. I slutet på månaden voro pastor Nilssons o. fr. Sigrid Berggren, som följt

Läs mer

Västerbotten. Emigrationen. c u n a r d. Till Am erika SV E N S K A A M E R IK A LINIEN. AMtlMA "adianradtic.lldi.

Västerbotten. Emigrationen. c u n a r d. Till Am erika SV E N S K A A M E R IK A LINIEN. AMtlMA adianradtic.lldi. Västerbotten Till Am erika reser m an billizast med A nchor-l in jen s nya Jättepostångare Columbia, Caledonia och California m ti. bland de snabbaste, bekväm aste och m est om tyckta passagerareångarne

Läs mer

Anno Domini. Pris 25 kr. Nora släktforskarklubb Nr 55 December 2009. Ur innehållet:

Anno Domini. Pris 25 kr. Nora släktforskarklubb Nr 55 December 2009. Ur innehållet: Pris 25 kr 1 www.noraforskare.se Anno Domini Nora släktforskarklubb Nr 55 December 2009 Nora järnvägsstation, bild från Åke Mossbergs samling Ur innehållet: Löftets land, några perspektiv på emigrationen

Läs mer

KORPÖGAT. Sällskap med ädla syften. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Årstid med lövsprickning och vägsprickning. Post men ändå ingen post

KORPÖGAT. Sällskap med ädla syften. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Årstid med lövsprickning och vägsprickning. Post men ändå ingen post KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 3 April 2005 Pris 10:- Post men ändå ingen post Posten i Torsåker är ingen riktig post, åtminstone inte för de Torsåkersbor som ska hämta ut

Läs mer

NR 1 MARS 2013 ÅRG 50

NR 1 MARS 2013 ÅRG 50 NR 1 MARS 2013 ÅRG 50 Några av kvinnorna i den nystartade församlingen i byn Bogomazu. Foto: Sanni Nurmi. Betraktelse: Ljusets barn skall vandra i ljuset Text: Efesierbrevet 5:1-9 Var Guds efterföljare

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap

Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap Barbro Alving föddes den 12 januari 1909 i det så kallade Skandalhuset i Uppsala, i en litterär och kulturell miljö. Hennes far var den kände

Läs mer

BARNMAKT en metodbok om rätten till inflytande

BARNMAKT en metodbok om rätten till inflytande BARNMAKT en metodbok om rätten till inflytande Emma Fagerstrand, Lisa Ericson, Tove Kjellander Nätverket för Barnkonventionen copyright 2014 Nätverket för Barnkonventionen isbn: 978-91-637-7188-0 projektledare:

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

OIWAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA T HATTIE BERGQVIST, (ödd Andersson.

OIWAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA T HATTIE BERGQVIST, (ödd Andersson. N:R 6. ÄRG. 26. JUNI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. lbj:nner OIWAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDA.KTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. T HATTIE BERGQVIST, (ödd Andersson. Med djup smärta och under inner värk sasom

Läs mer