Juli...*...*...*..O...**.O s 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli...*...*...*..O...**.O s 3"

Transkript

1

2 INLEDNING...O... s. 1 I. FORTECKNING!%ER ARTIKLAR OCH NOTISER... s Januari... s 2 Fetir~~ari...o.. S 2 Maj...m~.~..d.od.e..e...e...e S* 2 Juni... s 3 Juli...*...*...*..O...**.O s 3 Augusti s ID Septembe?... s 17.Oktober...'... s 20 November... s 21 December... s Januari...e... c. 25 Februari...O...0. s 27 Mars... s 27 April... c 29 Maj...U... s 30. 3uni... s 32 Juli...m... Q ' FORTECKNING BUER RELIGIOCA EVENENANG... s Januari s 34 Februari...e...O... s. 34 April S. 34 Maj... s 34 Juni... s 35 September...e.a... s 35 Oktober...e... s 36 November...e... s 37 December...Om... s. 38 III. FORTECHNING OVER PROFANA EVENEMANG... s Augusti... s. 39 September...m... s. 39 Oktober... s 41 November...m.. s 43 December...O...0 s. 47 Januari...m...m... s. 48 Februari...L... s. L6 Augusti...o... S 48.November...m... s. 49 SVENCKBY...O... s. 51 V. FORTECHNIPJG OVER I TIDNINGARNA OFINAP.~ND LITTERATUR OM

3 Vid jultiden 1928 kom paslor Kristaf'fer Hoas och kyrkovarden Johan Buskas från Svenskbyn i Ukraina till Sverige för att. försöka förmå rege~lng och rikcdog att Sevilja inresotiilst~nd för de nästan 900 svenskbyborna. De båda mannen fick snart starkt stöd av arkebiskop Nathan Söderb?om, och redan i msrs meddelade regeringen att lindet var beyett att ta mot dem. Den 1 augusti 'l929 landsteg de i Trelleborg och inkvarterades sedan i I 12:s tomma lokaler i JCnköping. En nationalirisamlirig startades för deras kommande bosättning. I - mitten av juli månad 1930 var svenskbyhorna utplacerade runt nm i landzt och kasornerna i Jönköptng tömda. Vid samma tid aus?i_iiades ockss nationalinsemlingen, som inbrögt närmare en million kronor, Frågan om svenskbybornas öde väckte blandade känslor av både poli- 'tisk, ris-tionell och humanitar art, Avsikten me6 föreliqgande arbete är ôtt försöka kartlägqa Daqens Nyheters, Morrskerisflamnians och Stockholms-Tidningens behandling av prcbierriet under tiden '1/ / Tyvärr finns inte Norrskensflamnan filmad för perio- Y. den 1/1 -?5/ Dmna del saknas saledes i rcdavicningen. i~dningarna förkortas DN, NF och ST. Bibliograf in bestar av 5 kronolagiska avdelningar: I. Förteckning över 536 ariiklar och notiser II. t 1 religiösa evenemang III,?' " profz~a r1 IV. II radioprogram V. tf. i tidningarna omnämnd litterot.tir om Cvenskby. Vid katalogiseringen har "Katalogregler för svenska biblioteku (4. uppl., 1976) iillämpats i sa stor utsirackning sum möjligt, TIlusträtiun anges även om det bara gällor en eller två hilder. För att kunna sammanföra annonser om ett visst eveneman- till en bibliugizfisk enhet har vissa smärre justeringar Ibland gjorts i texten. Det ar dock inte till förfkg för sökandet, 62 upnslagsnrde t inte Endrats. På anmärkningsraden änges tidningarnas slående rubriksr. Trots efterforskningar och kontakter med tidningarnas arkiv har tyvärr inte alla pseudonymer och signatu~er kunnat uttydas. Exempel på en bibliografisk enhet: rpseudon yrn -r Förf attare [Titel I iberqsson, [pseud. r Oscar ~~d~vist.1: ifterskörd från Svenskbyfärden stimdej upalthänvisning rubrik forts. sidknanartikeln har visning en eller fle- I I spalthanvisning ra illustra- sidhänvisning tioner utgivningsdag tidningens namn identifikationsnummer

4 JANUARI e 1. - F6 Sesök från Gammalsvenskby. - - ( SI 13, s. 1, sp Svenskbyborna flytta hem till Sverge (DN 77, s, 1, sp. 7, s. 24, sp l. Fol.kspillran vid Dnjeps 3r stolt svensk. - 1x1. - (ST 17, s. 1, cp. 5-6, s, 16, sp Svenskbys planer mötas av sympati, svåra realisera, (DN 18, s.. 15, sp. 1-4) 5 Flyttnig -. för svenskarn? i Ukraina? - (ST 24, s. 11, sp Det ar ett start ansvar vi ataga oss gencm att uppm~ntra vzrô fränder i Gammal-Svenskby att konma hit..,. - (DN 20, s. 2, cp. 7) Hos pressgrannar. 8 Hoas' plan kan Sovjet ej minnas (DN 25, s. 1, sp..e) 3 SovJe.t mot Gamrnalsvenskbyrr' - (ST 25, s, 16, cp. 5) 10 Svenskhyn och Sovjet. - (DR 26, s. 24, sp. 7) 'i1 LJkrainc! har fått besked av Svenskby. - (ST 25, s. 9, spe Pastor Haas och ärkebispen hos regeringen. - (DN 29, s. 1, sp. I) FEBRUARI 13 Språklig undsrsökning av de bada gammalsvenskbybarna, kyrkoherde Hoas och kyrkovärden Buskas, pågsr för narvarande vid landsmaisarkivet i Uppsala under ledning av dess chep, docenten H. Grfjer. - (DN 2, s. 10, sp. 2) 14 Flyttninqen fran Dnjepr sker i mars. - (ST 16, s, 13, sp. q) 15 Gammal-Svenskbv än en gång. - (ST 17, s. 5, sp. 2) MAJ --m --- _;..s 16 Halrnskadsaktibn föp invandring från ama al svens kb^. - (ST 24, s. 9, sp. 2).

5 97 Johusson, Pehr: ~ara ernioranter i Oster / -n (DN : söndagsbilaga 16, s. 3, sp. 1-7, s. 25, sp Gaqrnalsvenckbv Flyttar till Sverg~ i mitten av.juli , - (DN 27, s. 1, cp. 1-3, s. 5, sp. 2-5) gainmelsvenskbybor till Sverge, - (NF 27, s. 1, sp. 5) 20 Svenskarna i Ukraina is komma hem, - (ST 27, s. 1, spe 1, s. 16, cp. 2) 21 Gammalsvenskbvborna skola säkert trivas, anser deras pastor, - 111, - (DN 28, S. 5, SP Gammalsvenskbybornas öv~rflyttning. - (NF 28, s. B, cp. 2) 23, Svenskbyborna. - (DN 23, s. 3, sp. 7, s. 4, sp. 1) 24 - Det är latt att göra romantik av en handelse sådan son gammalsvenskbybornas återvändande ti71 Cverge... - (DN 29, s. 4, sp. 2) Hos pressgrannar. 25 Axel, [pseud. för Wilhelm ~erndt]: Från Gammalsvonskhy i &dra Ryssland ha vi att motse en sändning emigranter tiii ett antal av (NF 29, s. 7, sp. 1) Ditt och datt. Min syn på saken. 26 Juvenalis, [pseud. f Dr H. Hjalmar undg gren] : De stamförvanter, som under Röda Korsets häjn skola fl.ytta från Ukrajria till Cverige, ha bakom sig eq Igng lidzndets historia, och särskilt de senaste år~n ha vari-i; fyllda av veaernöda. - (ST 23, s. 6, sp I förbifarten. Med anledning av Svenskättlinqarna i Garnmalsvenskby hälsas från olika håll hjärtligt välkomna åter tili det gamla fosterlandet. - (DN 30, s. 3, sp. 1) Hos pressg- i annar JULI 28 - Då gamrnelsvenskbyborne klappa på vår port och bedja att f6 vända åter Vill fädernehemmet kunna vi helt enkelt inte saga nej.... -<DN l, s. 3, sp. 6) Hos pressgrannar. 25 Tvisten berjar kring gamalsvenskbyborna. - (NF 2, e. I, s?. 5) 30 Gammalsvenskbys Skånehem osäkert. - (ST 2, s. 4, sp. 6) 31 Gamalsvenskbyborna passa ej i Skåm? - (ST 2, s. 6, sp I f örbif orten.

6 - 32 Svenskbvbarnzs recedelegctei g~ sig av dm 5. - (DN 3, s. 6, cp, 5-61) 33 Gammals\~enskbvs Ifsvenska ättl-ii~gar" vantal: paradiszt (NF 3, s. 6, sp gbr dgligt med placeringen av de importerade. - (NF 3,.s. 8, sp. 2) - 35 Röda Hurset till Garnmal-Svenskby (CP 3, s, 6, cp. 6) 36 Garnmplsvenskb~-folket måsee vinna svensk rnedbor5ar?att genom albete ach anpassning till våra furhållanden..,, - (DN 4, s. 3, sp. 3) Hos pressg-?ann ar. 37 Nycket pengar för att f5 hem svenskbyborna. - (DN 4, s. 5, sp Är det en nyhet för borgarna? - (NF 4, s. 8, cp. 5) 39 Statslan till hem åt Svenskby. - (ST 4, s. A, sp. 5, s. 16, sp. 7) 40 JuvenaLis, [pselid. iör K. HJalmir ~undcjreii]: Da förslaget att överflytta invanarna i Gammalsvenskby till Sverige f örst framlades, mottogs det p2 $tskilliga håll med en viss tveksamhet. - ' (ST 4, r. 6, sp. 1)' I förblfzrten. Med anledning öv.,.. - förhzndlingar för SammaLsvenck~y , - (0% 5, s. 1, sp, 1-3, s. 22, sp #as, för W.A. ~~dri-str5;n] -l: Plins Carl Serattar m sisa 42 Svenskbybnrna f a uppskov. med avresan. - (ST 5, s. 4, sp. 2) Var nationella prestige står på spel vid detta företag (DN E, s. 3, cp. 4) Hos pressgrannar. 44 Svårt place~:a:.gmal-svenskby vid Kristianstad. - (DN 6, s. '11, qk-3) 45 p Axel, Lpseud. f8r Wilhelm ~orndt]: Ännu så länge kan vi dock kanna oss tillfredsställda över... att leva i ett fritt och synnerligen demokratiskt kulturland (NF 6, S, 7, cp Ditt och dzitt, Min syn på saken, 46 ~ammalsvenskb~kammittén har i ett i tz~rsdagens tidningar publi- - (ST 6, s. 4, sp. 4) På tapeten. cerat meddelande lamnat en del kommentarm till sitt arbete Värrnlandcn5s har föreslagits för Svonskbyfolket. - (ST 6, s. 1, sp. 1, s. 18, sp. 7) 48.- Skine kan ej ta emot Svenskby? - (ST 6, s. 18, SF. 7)

7 49 3.GOO ttinnland finnas i Värmland åt svenskbyborna. - (DN 7, s; 5, sp Att den delegation fr6n svenska RHda Korset, som skulle meta svenskbyborna i Ch~rzoil e j kancie avresa. ignr.,,.'.dberytidei 16å:át.t förhandlingarna cm battraiisporten från Uhermon till Constariza ännu e3 äro slutförda. - (ST 7, s. 7, sp, 1) Persnnalia. Vi och tir våra. Ute och hemma, 51 Gamrrialsvenckb\iDornac vzls$sand, före krigsit ailmant, ar nu borta, utblottade komma de tillbaka hem (ST 7, s. 9, spe llse$llcsifl fö~. be 900 8ver sjön. l (DN 8, S, 1, sp= 2) - 53 Vad d& ggaiee är h ~ l i (DN 8, s. 3, sp. 3) Hos pressgrannar. '. enkelt ett humanitärt hjälpföretag Garnmalsvenskby har fått båt. - (ST 8, s. 1, sp. 2) 55 Frågan om gammal-svenskby-bornas placering i vart land är allt annat an lätt löst (ST 8, s. 3, sp, 5) På tapeten. 56 Varmlandsnäs olämplig% för svenskbyborna? - (SI' 8, s, 5, sp, 3) Personalia. V i ock de vhe. Ute och hemma.. 57 Sve~qe ha7 under ett ho1v.t århundrade kastat det ena hundrztucendet av sina &ner och döttrar efter det andra i den stora smaltdegeln p& andra sidan Atlanten,,.. - (DN 9, s. 3, s~, 2) Hos pressgrannar. 58 ledare och Ekare i r~sede3.eg~tirinen s. 10, sp '9, begåvo sig ôv i $ Gammalsvenskbybornas båt avgår den (NF 9, s. 8, sp. 4) 60 Svenskbt far i tv8 extratag över Europa. - (ST 9, s. 1, sp, 3, s, 16, cp. 7) 61 Möjligheterna på Varmlandsnäs undersökas, - (DR ID, s. 9, sp. 5) 62 Allt jämt krångel med svenskättlingarnas placering. - (NF 10, s. 4, cp. 5) 63 Gammal-svenskby-Surnas Överflyttning till Sverige (ST 10, s.3,sp.7,s.4,sp.l) P8 tapeten. 64 Svenskbvbornas två svenska llmammorft (ST 10, s. 9, sp ~érsonalia. Vi ach de våra. Ute och hemma. 65 Inkvarterincen av de 900 Förberedes. - (DN 11, s. 9, cp, 7)

8 67 - Gott om plats för Cvenskby p8 Naset. - (ST 11, s. 4, sp. 4).6a Svensk.b\iborna få klara besked. - (DN 12, s. 6, sp. 7) kronor kommer endast transporten av gammalsverrskdyborna att kosta. - (PdF 12, s. 2, spe 5-61., 70 Hela landet vi71 ge jord åt Cvenskby, - (ST 12, s. 1, sp. 5-5, 3 8, sp. 5) 71 - Col, Lpseud, för Eva von ~wii~be~+~k]: Fein del~gater avreste på fredagen tiil \<herson , - (DN 13, s. 1, sp, 1-3, s. SO, sp. 'lm21 72 Gammal-Cvenskby - Ceskara. - CNF 13, s. 4, sp. 3) I dagens fragor Att möta Gammalsvenskby / -pe , - (ST 23, s, 1, sp. 4-7, s. 18, cp De utredninqsmän som skole söka en i0srting p3 SvenskDyproblenet h8 sannerligen fatt en bekymmersam uppgift (ST 13, s. 4, sp. 4) På tageten. 75 Insamlinpen till f~rmgn de hemvgndandi svenckbyborna b6r snarligen sattas i gsnq (ST 14, s. 3, sp. 7) På tapeten. 76 Nationell samling i Gainmelsvenskbyfrågan kan sagas vara uppnadd -ST 14, s. 4, sp. 1) P8 tapeten Uridervisninqsl<~irser för s~~eriskbybarna. - (ST 14, s, 5, sp. 1) 78 Abbe Coignard, [pseud, för K, H jalrnar ~und~ren] : Hemkanslons förpliktelser mot ancira och "ubi bene, ubi patriat1, bondeadel och den svenska parnassen. - (ST 14, s. 7, cp Kring dagens krönika. 79 En eqendomli.qhet med $enna invendringsfråga ar att en enskild sarnmanslutriing har tagit initiativet (DN 15, s. 3, sp Hos pressgrannar. 80 m finns dit jord blott det finns pengar. - (NF 15, s. 1, spe 6) 01 Axel, Cpseud. för Wilhelm Eierndt]: Det mäktiga lantiet i norr. - (NF 15, S. 7, SP. 2-4) Ditt och datt. Min syn p& saken.

9 82 Sveriskh'3_bt1~na ha Ined skora aristrängriirigar Isfr=Xatu Spvura sin Susriskhet. - (ST 15, s. 3, s?. 4) På tzpeter,. 83 m, Georg: VZrrnlandsn2s på efterkalken men jorden i start sett. god / Ertl - 11:. - (ST <5, s. 5, sp. 1-4) 84 Svenskbyborna kasta pr månad 50.UDD k~onor. - (DN 16, s. 1, cp. 6, s. 20, spex) 85 Upprop för kladinssrnllngjen till Garnmalsvenskby, - (DN 16, s. 4, sp B6 För Svenskhy utsändes i dag ett upprop om en insamling av kläder 0.d. --, ill- - (UT 16, s. 1, sp. 1-3) 87 Svenskbyhem p8 Näset avstyrkes. - (ST 16, s. 3, cp. 5) BB Deltagarna i den svenska Rödakorsexpeditionen tili Garnmalsvenskby ' anlände till Prag på mandagen och vilade över dar en dag. - (ST 16, s. 7, spe 1) Vi och de vara. Ute och herniria. B9 Svenskbyh jälp, kläder, skar och husgeråd. - (ST 16, s. 8, sp Många förslag om jordinköp för Svenskbyn. - (DN 17, s. 8, sp Inkvarterinqen går till kr. i månaden. - (NF 17, s. 5, s$. 6) 92 Ganmalsvenskbybornas jordbruksmetoder.,. [?ch ZSskifllgt annst borde ju helst ha gj~rts till föremål Far mdercökningar., innan inmigratinnen var ett avgjort fak+t!rn.,.. - (ST I?, r. 3, sp. 7) På tapeten. 93 KladhJälpen för Svenskhy startar i dag. - (ST 77, s. 5, sp. 'l) 94 Prins Carl pi besök i Jönköping. - (ST 17, s.?i, sp. 7) 95 Svårt placera svenskbyborna, ont om jord. - (DN 18, s. 3, cp. 4-13) 96 Rimbok från Gammalsvenskby (DN 18, s. 8, sp. 3) 97 Kläd~r till gammalsvenskbyborna. - (DN 18, s. 6, sp. 4) 98 Nyqren, Adolf: Ledarna för Svenskbyn nära målet / A. Nqn (ST 16, S. 1, cp. 2-7, S. 16, SP. 3-7).59 Inkvdrterinqen fer svenskbjrborna utmärkt srdnad. - (ST 18, s. 4, sp. 5-7) 10Cl Redan stora till Svenskby. - (ST 16, s. 16, cp. 6)

10 ID1. Privata apbud 9% egendoriar till Svenskby, - (DA1 19, s. 3, s?. 4) ID2 Rydqvist, Escar: ASUs Kars-defcgationcz till Kheison i dq. - (DIU 19, s, 22, sp. 5) 103 Statsorqan~n skall engageras för Svenskbysvind2ln, (NF 19, s. 8, sp l 104 Nygren, Adolf: 2 aug. ar Svenskby framme / Ngn. - (ST 19, s. 1, s?. 6) Rydqvist, -0scar: Fartyg pg vag far att hämta de niohundra. - (DR 20, 's. 18, cp. 4) 106 Axel, Lpseud. för Myggen kanske kan utrotas! - (PdF 20, s. 6, sp Min syn på saken., 107 Svenskby får hjälp ov ung och gammal (ST 20, s. 6, sp. 2-4 ) 108 Abercjccon, Cpseud. för Oscar ~~d~vist]: Röda Korset fick skåda akta Danilo. - (DN 21, s. 3, sp, vens sk bi homma hcs sig (DN 21, s. 6, sp. 3-45] Två gårdar i Värnamo hembjudas Svenskby. - (DN 22, s. 16, sp. 3) II1 Klart i Constanza. - i DX 23, s. 3, sp. 7) 112 Hörlö b-uk b judsr mark at Svenskby. - (ST 23, s. 4, sp. 7) Il3 Rysidgvist, Oscar: Du gaini3, ciz fi'ia då Svenskby mötte Fladakorshjglpen (DN 24, s. 1, sp. 1-3, s. 6, cp Adolf: Första mötet med Svenskby var gripande / A, Non. - ST,24, s. T, sp. 1-2, s. 16, sp. 6) 115 Svenskby far sin första klädsändning. - (ST 24, s. 3, sp. 3) 116 Nvgren, Adolf: När det brinner i turkkvarteren i Konstantinop~l / A. Ngn. - (ST 24, s. 8, sp Rydqvist, ascar: Svenskbyhorna ha nu avseglat från rysk hamn. - (DN 26, S. 4, SP. 2-3) 118 Nygren, Adolf: Ej svenska svenskbybor fingo vända / A. Ngn. - (ST 26, s. 1, sp.5, s. le, sp. I) 119 Rydqvist, Oscar: Svenskbyborna välbehållna i Honstanza (DN 27, s. I, cp. 1-7, S, la, cp. 1-31

11 12C Gammal-Svenskbv , - (DN Z?? s, 6, vp, Nvqren, Adolf: Constanza ger välkomstfest För Svenskby, (ST 27, s, 1, sp. 1-15) 122 Klart för Cvenskby i Jönktlpirig. - (ST 27, s. 18, spe 6) 123 Rydqvist, Oscar: Cvenskbybornas hem plundrade efter avfärden. - (DM28, S. 7, S?. 1, S. 5, sp Nvqren, Adolf: Sivenskbytåget går mot norr / A, Ngn. - (ST 28, s. l, sp. 4-6, s. 14, cp. l) 125 Stort a~bete av regering~n för Svenskby, - (ST 28, s. 5, cp. q-2) 126 Svenskb~bornas kunskapsf örrad skall undersökas. - (DN 29, s. 1, sp, 1, S. 18, S?. 1-2) 127 Rydqvist, Oscar: ~åqet försenat p5 reson genom R!~n:Znien, - (DM 29, S. 18, cp, 2-41 'i28 Nygren, Adolf: Svenskbytåget försenat av ett missöde / A, Ngn. - (ST 29, s. 1, sp. 3, s. 14, sp. 7) 129 Själva utplaceringen av gemnaisvenskb~bo~na blir en mycket svarlöst fråga (ST 29, s. 3, sp P3 tapeten. 130 Eberqss~n, Lpseud. för Oscar Fiydqvist] : Svenskbybo~na i Wien. - (DN 30, S, 1, cp. 1-3, s. 4, sp Gzmel-Svimskby / P:son. - (NF 33, c, 4, cp Nygren, Adolf: Svenskbyborna far? i triumf genom Ungern / A. Ngn. - (ST 30, S. 1, cp. 1-2) 133 Rydqvist, Oscar: Åter p8 väg ~fter vila f Wien. - I3.3., - (DN 31, s. 1, sp. 1-7, s. 10, ap herg, Lpseud. för Osca? Rydqvist]: Nar wf~r~zantl hämtade gamalsvenskbyborna, - 111, - (DN 31, c, 0, cp. '1-7, s, 9, cp Aberq, [ psei~d. för Dscar Rydqvistj : Asienvisi t med nioruzanll , - (DN 31, S. 9, cp. 1-7, s,?o, spe.i-4) i35 ihqren, Ad~lf: De rectretta svenskhynorna rasta i Wien A, Ngn (ST 31, S, 1, spe 1-7, S. 16, SF. 4) 137 Problemet gammal-svenckbyhorna. - <ST 31, s, 3, spe 7) P: tapeten. 138 Nvqren, Adolf: Svenskbyborna äro bereada p6 strängt arbete / A. Ngn. - Ill. - (ST 31, S. 6, cp, 3-7)

12 139 O!qrrir,, Adoi:?: Det yngsta Gsnrnal~venshhy~ - 111, - (ST 31, 3. 9, sp; 2-4) Percnnalis, il Och do L*$Z=Z~ Ut2 OS!? hemr:? AUGUSTI ---.'..--m 140 Rydqvist, Oscar: Vi qarnmalavezskbybor vilja alla bli nyttiga svensko medsurgure (DN 2, s, 1, sp. 1-7, s. 20, sp. 5) Svenskb~t.,orna i Sverge. - (DN l, s. 3, sp secd cd. f8r Oscar ~~d~vist]: 142 b, Rumänien och Ungern konkur- rerade skarpt om gästfrihetspriset (DN 1, s. 8, cp. 3-7, s. 5, Cp. l) 143 p Åberg, [psecd. för Oscar ~~d~visk]: Svenskbybnrn2 ticgde om passen ett helt år. - (DN 1, s. 9, sp. 2-5) 144 Svenskbyborna nå svensk mark. - (SI l, s. 1, sp. 2-3),145 Nygren, Adolf: Cv~nskhytack F X tåget ~ som nalkas / A. s!gn. - (ST 1, s. 1, sp. 2-3, s. 16, sp. 5) 146 Nyqren, Adolf: Orientalisks mödor mötte i Hanstantinopcl / A. Ngn (ST 1, s. 4, sp, 4-6) 147 y Gen,. frir Elsa fileen] : Cvenskbytornas krtiuv3xter - och musik, - (ST 1, s. 8, sp. 3) I förbifarten. 148 Åaer9, [p~e~d. för Oscar ~~d~vist]: 2, S. 1, sp. 1-7, S. 6, sp Stporsvensk storskandal. - (NF 2, s. 4, sp Nu Iro vi hem?! (DN, 150 Nyqr~n, Adolf: F5 sverssk jord !ST 2, s. l, sp. 1-7, s. 16, spe Rödakorsprinsens välkomsttal. - (ST 2, s. 1, cp. 2, s. 18, cp. 7) 152 Svenskbybornas hemkomst föranleder halsningar i olika tidningar. - (ST 2, s, 4, sp. 4-51, P5 tapeten. 153 Nationalhjälp åt ättlingarna från Svenskby, - (ST 2, s. 5, cp Nyqren, Adolf: Bara vi komma hem, skall det nog gå Ora / A. Ngn (S?" 2, S. 6, sp. 4-7) 156 Aktuellt försiag, - (SI 2, s. 8, cp. 2) I förbifarten. 157!berq, [pseud. för Oscar ~yd~vist]: Hr Lindman hyllar Svenskby (DM3, S. 1, ap. 1-7, S. 10, sp. 1-7)

13 l 158 Aprn*a Sanmalsvenskhy, (EN 3, s, 7, sp. 3). %ann nch nytt. '39 Slatten och byn scm dp l8mn;de (M. 3, s.?, Sp. 1-6, S. a, sp, 6) 160 ren( Adolf: Svenskbyborna nu installerade / A. Ngn (ST 3, S, 1, spe 2-0, S, 18, SP, 1-31 'i61 En insats i det tysta för Gamalsuenskby (ST 3, s. 4, cp. 4 1 tapeten. 162 Poetiska avdelningen. - (ST 3, s. 8, spe 5-61 I f 8~Difarten. 163, Drottninqen har beslutat att som gåva till gammalsvenskbyborna överlämna SDO par strumpor.,.. - (ST 3, s. 3, sp. l) Vi och de våra. Ute och hemma. 164 Rydqvist, Oscar: Nar det regnar skor , -.(DN 4, s. 1, sp, 1-7, S. 10, sp 'i65 h, [pseud. för Oscar ~ ~dqvist]: Ett i tänderna (DN 4, s. 10, sp. 5-7, s. 11, sp. 1) 166 Nstionalinsamlinq Tör Svenskny. - (DN 4, s. II, sp Svea Utas, Svenskbys nya dotter. - (ST 4, s. 1, spe 3, s. 16, c 5 ) 165 Gammalsvensitb s nernförariae.2ill det gamla moderlandit..,. -,b* 2) Få tapeten. 169 Gammalsvenskbvbornas skolunderbyggnad. - (ST 4, s. h, sp. 5) 170 Ett folk med sämre kärna i sig skulle resignerat och förslöats under de f örhållanden som garrrcalsv2nskbyborna levde uti (DN 5, s. 3, sp Hos pressgrannar. 171 Aberq, [ pseud. f ör Oscar ~~d~vist] : Svenskhy~orna giva konsert pa kaserngarden, - (DN 5, s. 4, sp. 3) 172 Hon_ vägde trenne tusen samt tvenne hundra gram mn!5, s. P, sp. 1) Namn ock nytt. i73 Rberqssnn, [ pseud. För Oscar ~~d~vict] : Efterskörd f rån Svenskbyfärden (DN 5, s, 8, sp 'i74 Sanninqen om Gammal-Svenskby: rövarbanden som utplundrade byn blev sedan karnan i Mrangels vita amé, CNF 5, s. l, sp. 1-3, s. 4, sp. 1-2)

14 q75 Orqanisationen fez Cvenskby tar fast form. - (DN 6, s, 4, cp. 6-7 j 176 Sanninqen om Gammal-Svcnskby: när de fattiga krävde och fick jord, ville de rika emigrera.' (NF 6, s. 1, sp. 1-6, s. 8, sp, 1-3) l 177. Stor apparet för Cvenskby i Jönköping. - (ST 6, s. 4, cp, 1-2) 178 En vardrfull gåva har lämnats till gammalsv~nskdydorna av Singers symaskinsaffär.,., - (ST 6, s. 7, cp. 2) Personalia. Vi och de våra. U ~ E och hemma. 179 Ett initiativ för att tiereda de unga kvini-iliga svetmkbyborna tiilfalle ii11 husmoderlig iindervisnin~ ach utbi1dr;ing har tagits av innehavarinnan av Södertalje husmoderskola, fru Hulda Lundquist. - (ST 6, s. 7, sp. 2) Person~lio, V i och de våra. Ute och hemma. 180 Kommunisternas tillbakadragenhet vid svenckh~bornac aterkcmst till Sverge skulle vara enbart vacker, cm den icke F6restavades av en tvingande nödvändighet (DN 7, s. 3, ap. 5) Hos pressgrannar. 107 Svenckbyborna få arbete, - (DN 7, s. 4, sp. 4) Smågnat snödigt kring Svenskhy, tycker iiiibeck (EN 7, s. 5, sp Canninqen om Gammal-Svenskby: prästen Hoas fick upp till kr. i månaden till mutor ach propaganda! (NF 7, s. 2, SF. 1-5) Gustaf Annas begravning (ST 7, s. 5, sg. 1-2) Svenskbybor böra ej bli taskspelare. - (ST 7, s. 11, sp Svenskbybornas undervisningsfråga diskuteras (DN 8, s. 3, up Hos pressgrannar. Mac rpseud, för Erik ~~blorn] : Museisvenskar? - (DN 8, s. 8, -9 L sp Namn och nytt, Åberqsson, [pseud. f ör Oscar ~ydqvist] : Efterskörd från Cvenskbyfarden , - (Dit 0, s. 8, sp, 7, s. 9, cp, 1-21 Namn ach nytt. Merz g%vor til.1 Gamalsvenskhy. - (DN 8, s. 14, sp. 2) San~inqen an Garnnal-Svenckhy: Sov jetmakten pånyttf udde frihetens anda. - (NF 8, s. 1, sp. 1-3, s, 8, sp. 5)

15 :Y3 Bsrrabac, [pr;eua,]: S~~criekb~j-el5iide t!?xt ti?lsai3merts m-ci fgtball:;finalen kankurrorat om att vara det förnzvsta diskussionsarnuet de S~C-LF dagaim. - (&i H, s, C, sp. 4-6) Kiruna-krö~ika. 232 En sv~nsk by. - (ST R? s, 3$ sp. 1-2) 393 Q vandringsbiblio~tel< till svenskbybnrna. - (ST 2, c. 7, cp. 2) V i och de våra. Ute och hemma, Vi vilja ~j tr33a andras rätt för när, - (DN 9, s. 1, cp. 4-6, s.;22, sp. 7) 195 våra nyse hemkomna stamfränder från Gammalsvenskby Irn... fiiremal for litet för mycket av valvilligt intressn, - (DN 9, s. 3, sp. 3), Hos pressgrannar. 196 Hlädinsamlinqen för svenskbyborna (DN 9, s. B, sp. 3) Namn och nytt,. 197 Åasson, [pseud. för Oscar ~~dqvist]: Efterskörd från Svenskbyfärden, - 111, - (DN 9, s, 8, cp, 7, c, 5, s;~. 1) Namn ach nytt. 198 Klädinsamiinqen för svenskbyborno.,., - (ST 9, s, 9, cp. S) V i och de vara. Ute och hemma Aberqsson, [ pseud. för Oscar ~~dqvist]: Ef terckörd från Svenskhy- färden (DN 10, u. 6, cp. 2-3) Nzmn och nytt. 2C0 Gåvo~na tlll Garnmalsvenskby. - (DN 30, s. 3, cp. 7) 201 Stor patriotisk c~alaför2st3llning! - T il. - (NF 10, s. 'i, sp. 2-4, S. 5, SP. 1-3) 202 Gammalsvenskbvborna kan inte levs på v-re sig bnrgarlögiler, psalmsång, nationalistiskt vrövl.,. eller på att borgarpressen reklamerat upp dem (NF 10, s. 4, sp i dagens frågor. 203 Hela landets faddergåva till Svea Utas. - (ST 10, s. 6, sp. 5-7) 204.Soni - gåva till gammalsvenskbyborna kommer enligt beslut ov Ystads gjuteri- och verkstadsaktiebolag att överlämnas en del lantbruksmaskiner (ST 10, s. S, cp.?) Vi och de våra. Ute och hemma. 205 Flera kurser i hantverk för Cvenskby. - (ST 11, s. G, sp. 6) 206 Svenskbyborna bli bofasta p8 Gotland'? - (DM 12, c. 6, sp Prasten Hoas nya bekymmer (NF 12, s, 1, cp. 3-41

16 208 Ijl studi~fard till arhetzsstatn~, - (NF 12, s, 3? s?, ns Ct~di~~latuer 1 j~rdbx~~!: for SVCZS!:S~UG~;~U, - (ST 12, J.?I, sp, 3) 210 Svenskbybcrna få lantarbete tills vidare. - (DN 13, s. 5, sp. 7). 211 Sanninqen om Gammal-Svenskby: Cvenskbys Fattiga har många "lån mot reversff att betala till de rika, - 111, - (NF i3, s. 1, cp Cvenskhyde~eaationerna samlas. - (ST 13, s. 4, spe 6) 213 Ett;-70-tal svenskhybor i arbete, - (DN 14, s, 1, cp Ett s+>nk av känslosamhet crh romantik har omsvärmat svenskbybornas mottagande har i landet (DN 14, s. -3, sp H3s pressgrannar. 215 Jordbruket i Ryssland utvecklas med fart (NF 14, s. 1, cp, Att de socialdemokratiska ledarna var med på den konferens dar statsmyndighet~rna utan egentligt beslut enguqrrad~ sig i Svenskby- - (NY 14, S, 3, sp. 4-5) I dagens frågor. skandalen framgår av en ledande artikel av Per Albin Hansson., Lämplig jord dispontse1 för hela Sifensk'Sy. - (ST 14, s. 5, sp Svenskh~borna fundo~a inte p8 engagemang, - (ST 14, c, 9, sp. 6) 219 svenckbvborna börjs i dag brckz förydder~ac jard, (Drd 15, s, I, sp. 3-4, S. 22, SP Henrik, [pseud. för Alf enr riks son]: Ungt Gammalsvenskhy. - I11. - (DN 15, s. 8, sp. 4) Namn och nytt, 221 Bästa resultat av kladhjälpen till Svenskby. - (ST 15, s. 9, cp, TTT 222 Svenskbyborna utplacerade om en manad. - (DN 16, s. 6, sp. 3) 223 Svenskbypojke dödad av bil. - (DN 16, s. 13, cp. 3) 224 &ördearb.te i ny jord (ST 16, s. 1, sp Nationalinsamlinqen för svenskhybarna har fått en god start (ST 16, S. 4, cp, 1) På tapeten, God examen med hernen fyan Svenskby, - (ST 16, s, 5, sp, 5) 227 Svenskbypojke dödad av lastbil. - (ST 16, s. 7, cp. 1)

17 222 Svcnskhy prins Carl, - (23 77, s, ti5 sp, q Q Z ~ - (NF l?, 5. 7, sp sg En%org 6% ~ci;i-ai-~vefi~kti~-b~~.~i~ / Oiciprf, 230 Anbud till svenckbyhorna från Sanada. - (ST 17, 5, 9, sp. 6) Tjuqo ton klader, 20 kg. pr man, till Svenskby. - (DN 16, s. 4, sp. 1) Hur Cvenskby så snart Fick resetillstånd. - [ST -18, a. 4, sp ,. 233 Svenskhyborna emigrera ej i första taget. - (ST 18, s. 5, sp * 234 Sanninqen om svenskbybornas nya land. - (NF 19, s. 'I, sp Juvenalis, [pseud. fnr H, Hjalmar undg gren]: &dan nar planen om svenskbybornas förflyttning till Sve~ige f Örck kom på tal, yppades farhågor att saken ej sltulle låta sig ordnas utan s16- righeter (ST 'l9, c. 6, cp I förbifarten. Med anledning av..,, 236 Insamlinqen till Gamalavenskby. - (DN 20, s, 7, cp, 2) kr. donerade till Svenskbyinsamlingen. - (ST 20, s. 7, n Vi och de våra, Ute och hemma. 238 Tolv famj.1 jer sveriskbybor till Canads. - (Dr4 21, s, 7, sp I cvenskbysornas gallringsbom / G. g-s (NF 21, 3, - 2, SP Blott enstaka svenskbybor till Kanada. - (ST 21, a. 4, sp Rimtursen, [pseud. för Agne ~amrin]: Naturdiktaren beklader tv8 gammalsvenskbysarn. - (ST 21, s. 8, sp I förbifarten. 242 Kronp~irisessan Martha av Norge anlände i går,.. till. Ctoukholm. - (ST 21, S. 9, sp Vi och-de vara. Ute och hemma. 243 Cvenskbvfamil ' på Huddingegard / T.D , - (ST 21, s.?o, 244 Svenskar, som trivs bra hos kamrat Stalin , - (NF 22, s. 1, sp, 1-3, s, 5, sp Svenskbytöser i Erstahuchåll~t , - (ST 22, s, 9, sp. 2-4) Personalia. Vi ocn de vara. Ute och hemma.

18 246 - Tre förseilade svcnskh;~srrr~ - (DM 23, s. 9, s?, 2-3) 247 Insanli2y till Gamzkuens!:Sy f8rsrdas vnrmt (Y? Z, s. 5, sp. 2) På tapeten. 246 De sista svenskbyborna i Sverige 4 sept. - (ST 23, s. 3, s?. 2) V i och de vara, Ute och hemma. 249 Svenskhyha~ne~ till vznlig skola. - (DN 24, s. 5, sp. 6) 250 Även de, som ingalunds hemsökts av den rnmantiska herusninq, I svenskbyhornas hitfärd alstrat... måste Känna tt styng i sina hjärtan vid'tanken ps att nu skwll denna grupp upplösas (NF 24, s. 3, sp. 3-4) I dagens frågor. 251 ' p Axel, [pseud. f ör Wilhelm ~ e ~ n : ~ Ahrenberg t ] har g joft if arenheter. - (MF 24, s. 8, sp Ditt ach datt, Min syn på saken. 252 En egen skola för Svenskby är olämpligt. - (ST 24, s. 5, sp Lantarbetarvrakninqarna i Kalmar lan (NF 26, s. l, sp. 4-6) 254 Cplittrinqspartiets personkrig och köttgrytcf e jder (N,F 26, s. 1, sp. 1-3, c. 6, cp Insamlingen till sv~nskbyborna. - (ST 27, s. 5, sp. 4) 255 Gumalsvenskbv i 01;s (DN 28, s. 8, cp. 2) Namn G C ~ nytt. 257 Nationalinsamlinq~n till Gammalsvenskbv, - (DN 213, s, 8, sp. 2) 258 En liten påminnelse. - (NF 28, s. 3, sp Hela Cvenskby så småningom till Gotland? - (ST 29, s. 5, sp. 2) 260 Helo Garnmalsvcnskby till Gotland? - (DN 3G, s, 5, sp. 6) 261 Svenskbyborna till Gotland. - (ST 30, s. 5, sp. 5;. På tapeten. 262 Gammalsvenskbvfzrnilj hos grwe Paul Tolstoy (ST 31, s. 7, spe 3-41

19 Iiisatiii~ ii svriis!<byi3ar.17a. - (Dii 'i, s. 4, sp. 4) 264 Stockhnlm zycker in för Svenskby. - (ST l, s. 5, ~p svenskbybar nu placerade. - (ST l, s. B, s?. 7) I OCO kronor ha mu inylutit till Svenskhy, - (DN 3, s. 4, sp. 4-5 ) 267 Dubbelbröllop i Svenskhykolonin. - (DN 3, s. 8, cp, 2) 268 Insamlinqen för Svenskby i f ull gång. -!ST 3, s, 9, s?. 1) 269 DubbolbrGllop i-nom kolanien f15n Svenskby, - (ST 3, s. 10, cp. 3-4 j Persc~aZia. 11.i nch de våra. Ute och heirima. 270 Svenskb~sextett.i skogen (ST 3, J. 10, sp. 41 Personalia, Vi och Ye vara. Ute och hemma Svenskb medlen: En.utanordning ps 10il,030 kr. - (Di11 4, s. 6, sp, 272 Tusentals askadare vid CvsnskbybröllcpeL, - (DN 4, s. 9, sp, Man skriver och ringer till Ramg och nytt cch uttrycker sitt Deklagande au Svenskbvbröllopet mot ~vgift nefg F 3EnkBping. - (DN 4, J. 10, sp. 2) Namn och nytt, Svenskbvarbetet i full gång. - (ST 4, c. 8, cp, 6) 276 Tramel - - vid Svenskbys bröllopsfest. -!ST 4, s. SO, cp svenskbybor placerade. - (DN 5, s. 7, sp. 3) 278 SvenskDybröllopen (DN 5, s, 8, cp. 2) Nainn och nytt ~ubbelbröllo~et i Svenskbykolonien. - ILI. - (ST 5, s. 6, cp. 1-7) 280 Endast 250 svenskbybor i Jönköping. - (ST 5, s. 8, sp. 5) 281 Svenskb~medlen användas blot-i; för bosättning. - (DN 6, s. B, sp. 6T Insainlinqen vill ej frzmja utvandring. - (ST El, s. 13, sp. 4)

20 283 Faiska listor för svenskhyh~rna, - (ST 7, s, 8, cp. 7) Z85 EQ&I hem åt svenskbyhar på Färingö. - (ST a, s. 1, sp. 5-6) 285 Solidaritet mnd de kämpande i Märii. - (NF 9, s. 2, sp Precis som zigenare. -' (NF 10, s, 1, sp ~venskb~sk&lan i Jönköping i full gång, - (DN 11, s, 12% sp, s;enskbybarn nu i skola. - (ST 11, c. 7, sp. 1) 29C Svenckbvbornas tialsotiilst~nd SZttre än vfntat,- - (CIi11 32, spi G, S. 4, spe 1) God haisa har kcnstaterats hos Svenskbv, - (ST 12, c. 7, sp Kylan och agent led3 åter till- Sovjet. - 1 (DN 13, s. 'l, sp., S. 30, cp. 2) 293 StormkTockans nummer i'9r v-tckan bjuder p$ ett vaxlande och värt innehall. - (NF 13, s, 2, cp, 3-4) 294 Den patriotiska bubblan i S!~enskbyaffären spricker. - (NF 8, S? Fyra farnil jer ur Cvenskby vilja tillbaka. -. (ET?3, s. 8, ipw 6) m en tid i sitt nya fosterland. - (NF 14, s, 9, sp. 1-2 i Ditt och datt. Min syn på saken. 1%- x 13, s. 296 Bke, [pseud. för Ake orsb ber^]: Stockholmspoiis i r"ssb1iio om de 7r-- angerköpta byborna och sarnr0ret me3 tjekan. - (DM 34, s, i, cp, 5-7, 5. 26, cp, 4-71 I 297 Prinsessan Ingrid besökte på fredagseftermiddagen Svenskby örlaggningen tillsammans meu Verner von Heidenstam. - (DN 14, s. 9, sp Axel, [pseud. f ör Wilhelm f3orndtl: Gamelsvenskbyborna ha sdan 299 Pastor Hoas... hos de bybor, som vistas å Nora p8 konsul 'alléns egendnm SPnga-Saby p2 Svartsjalandet. - Y (ST 14, s. 11, sp. 1) V i och de våra. Uie och hemma. ~ 300.Svenskbyman som Stockiniiolmapolis. - (ST 15, s. 10, sp. 7) 301 Svenskbyhorna snart utplacerade. - (ST 15, s. 17, sp. 2).302 Suenskbvborna. - (DN '16, a. 3, sp. 7, s. 4, cp ~ 303 Svenskbvbnrna ha satts i tillfälle att förvärva kännedarii o jordbrukets - arbetsvillkor.,.. - (si 17, S. 4, sp. 5) På tapeten. t

21 304 - Dom kom hit, men vander om och reser her igcn, !NF 18, s. 1, sp Omkrinq E00 bybor nu ute på lantarbete, - 1x1. - (ST 10, s, 5? spi Rysslandsfararna om sina intryck f~ån arbetarstaten, (NF 19, s. 1, cp, 2-4, C. 6, sp, Gam;iialsl~enckD~s extratzg. - (ST 19, s. 4, sp. 5) 308 Daqokulturen levde länge hos byborna. - (ST 19, s. 8, sp Kunqafamlljen h jalper Svenskby. - (DN 20, s. 13, sp. 6) 310, Kungen skänker kr. till Svenskby. - (ST?G, s, l, sp. 7) 31:' - Hur byborna utplacerats på oiika håll, - (ST 22, u.?l, up, Pastor Hoas till arkectiftet? - (DN 24, s. 10, s?, 2) Namn och nytt, ' 313 Inqa pengar tiii josdink5p fran CvenskbyToiiden, - (ST 24, s. 7, sp. 3) 314 PastorHoas får bli svcnsk komminister, - (CT24, s. 11, sp. 3),. V i och de våra. Ute och heniina, 315 Svenskb~kommittéernas tack.,- (DN 25, s, 8, sp, 2) Mamn och nytt. 316 Svenskbykomnitter3de tacka. - (ST 25, 5, 13, sy. 51 Al1nänhetens svd~l!?ing ton gavor till Ganmalsvenskby. - (ST 26, s. 5, cp. 4) - ingens medgivande att.. intrada såsom präst i svenska kyrkan (EN 27, s. 12, sp. 21 namn ockr nytt. 318 Svenskb~bornas ledare pastor Kristoffer Hoas har... fatt reger Hoas blir präst i svenska kyrkan. - (ST 27, s, 9, sy. 4) 320 SvenskbyDarnens undervisning. - (DN 28, s. 4, cp. 4) 321 mm Undervisninqen av skolbarn från Svenskhy. - (ST 29, s. 13, sp Arhotsf'örmedl-inqen för Svenskby. - (ST 28, s. 16, sp. 4) 323 Svei~skbyinsamlinqen i Stockhalm slrrtgrarzskad, - (ST 29, s, 15, sp. 4) Personalia. Vi och de vha. Ute och hem~a.

22 324 Stor arbetslöshet i Canada. - (DN i, s. 4, cp. 4) 325 Svenskbyborna avrådas fran Kanads. - (ST 1, s. 7, sp Svenskbyinsamlinqen. - (DN 2, s. 10, cp, 3). Namn ochnytt ~rän insamlingarna för Gamrna1svensk.y. - (ST 2, s. 11, sp. 3) 328 Svenskbvho mysteriöst förgiftad. - (ST 4, s. l, sp. 7, s. 17, sp. 1) 329 Svenskbybn dricker fotogen. - (DN 5, s. 4, sp. 4) 330 Den mystiska forgiftningen var attentat (ST 5, s. 7, sp. 4) 331 Garnrnalsvenskbx, - 111, - (DN 6, s. 13, sp. 1) Namn och nytt, 332 Svenskbvaffisch (ST 7, s. 8, sp. 7) I f örbif.arten. 333 Svenskhyinsamlinq i Msriehamn. - (DN E, s. 10, cp, 3? Bröllop firas åter på tisdagen i Svenskbyf6rlägqningen i 3Bnköping. - (ST 8, s. 11, sp. 1) Vi och de våra, Pi privat initiativ har i Mariehamn till förmån för gammalsvenckbyborna insamlats 355 finska mark, vilket belopp nu översants till n n Sverige. - (ST 9, s. ii, sp. 1) Vi och de våra. 336 Tred,ie tiröllopet i Svenskbykolonin. - (DN 9, s, 28, sp. 7) 337 Förqiftninqen i Hristinehed allt dunklare. - ( Si 9,'s. a, sp. 3) 338 Okat intresse för insamlingen till Svenskby. - (DN 20, s, 4, cp. G) 339 Fris extratag f Er Svenskby. - (ST 10, s. 5, cp. 3; 340 Cvenskbyirisam?ingen uppe i (ST 10, s. 6, sp. 3) 341 Svenskbvbon J. Buskas erhöll vid fredagens konselj svenskt medburgarskap. - (DN 205 s. 13, sp, 3) PJarnn och nytt. 342 Svenskhvhon J, Buskas erhöll i fredagens konsolj svenskt medborgarskap. - (ST 20, s. 12, sp. 2) V i och de vårz, l

23 343 Cv~nskb~bc~ som kunde ho CFttre, , - (ST 28, s. 1, cp, 7, s. 20, spe 31 3k4 3, [pseud. far Stellan ~osénl: Svenskbyborna voro belåtna vid inspektion , - (DN 29, s. 'i, cp. 'l, s. 30, sp Ett handtaq åt det unga Svenskby. - (ST 29, s. 1, sp ' 346 Svenskbvbarnas hemtransport, - (DN 30, s. 17, cp. 2) Garrimalsvenskb~~s hemtransport, - (ST 313, s, 17, sp. 1) 348 T.o.m. trustorganet Stockhalms Digblad måste om Svenskbyhumbuqen konstutera (NF 1, s. 3, sp, 3-41 I dagens fråg'or. 349 Svenskbybor i nödlä~e p3 ~pplandsgård? - (ST 1, s. B, sp. 7) 350 Sv&nskby-problemet, - (DN 2, s. 12, sp. 3) e 351 Svenskb borna för trångbodda på Seglinge. - (DN 3, s. 18, sp. 352 Cbefoqat tal om nödiage fzr svenskbybor. - (ST 3, s, 3, cp, h) 353 Sv~nskbvbornö bjudes på svaltavlönat blodslit och bor i ratthálsruck~l. - (NI 4, s. 2, sp Svenskbyhor som fått nog av "fosterlandeti'. - (;VI' 5, s. 6, cp, L!) Tre familjer fr& Svenskby som ej trivas. - (ST 5, s, 4, sp. 7), 356 Särskild stiftelse för svenskbyborna. - (DN B, s. 22, sp. 6) 357 Stiftelse till Svenskbys stöd har nu hildats, - (ST B, a, 10, sp. 4) 358 Gammalsvenskbybornas kyrkoskrivning. - (DN 9, s, 11, sp, 3) 359' Svensktvborna nu kyrkoskrivna. - (ST 9, s. 6, cp. 6) 360 Svenskbyborna i Sverge= (DN 10, s. 1, spe 4-7, s. 14, cp. 3-7, S. 15, SP. 1) 361 Svenskbyfamiljer ps egen grund. - (ST 10, s. 5, sp. 5) För gommalsvenskbyborna, (DN 11, s. 8, sp. 2). Namri nch nytt. 363 De första Svenskbygårdarna, (ST 11, s. $6, sp. 2-31

24 304 En ~qvpti~e tucu?-iiapp till Gammaicvenskby. - (DN 'l4, s. 11, sp. 4) Namn cch nytt. 365 De 6.00r3 som vil1 1Zmna "paradisetff. - (NF 16, s, 7, sp. 2) 366 -;.K. har yttrat sig över forslaget till stadqnr för Gammalsvenskbystiftelsen...- (DN 21, s. 10, cp. 4) Kam gch nytt Bland g8*~or scm de senaste dagurna influti$ till nztionelinsamlingen för oa~ma1s~;enskbvborne märkas 200 kr,, vilka överlämnats av.,, Gasrnes~.er?aSrik Nainz (DN 23, s. 8, spe 21 r<dnn och nytt Bland c;hor till garnrnelcvensk5ybornä iinder de senaste dagama tia till nationalinsamlingen influtit b1.a. Z00 kr., vilka överl3mnats av... Gasmesserfabrik Mainz ( Si 23, s. 13, sp, 2) Vi OCII de våra, 369 Svenskbt;bcr på återfärd till Ukraina. - (Db1 25, s, 25, sp. 6) 370 MissnEjda i Svenskby ta taget. - (ST 25, s. 1, sp Svenskbyborna som vanda åter förklara sig (DN 25, S, 13, sp. 4) 372 Ater till Sovjet. - Ci\JF 26, s. 1, sp. 5) 373 Svsnskbybor har fer aterresa. - (ST 26, s. 20, sp Inqen brevcensur i Svenskby..- (ST' 27, s. 5, sp. 4) Svenskbyborna längtar hem. - (NF 23, s, 3, sp Sovjetlesati~nen tror icke att de hemlängtande svonskbyborna kunna få något svar på sin begaran om inresetillstånd tili Ryssisnd förrän tidigast om 14 dagar. - (DN 30, s. 11, sp, 4) 377 Svenskbybon återvände till Jönköping. - (DN 30, s. 12, sp. 3) 378 våra kamrater gråter var dag för att de ej har respengar till Ukraina. - (NF 30, s. 1, sp. 1-3, s. 4, sp.,4-6) DECEMBER v svenskbyborna utan hemland. - (DR 4, s, 8, cp. 380 Svenskh~stiftelsens < stvreice utsedd, - (ST I, s, 10, cp. i) 381 Svenskhybrevet gick tl11 polisen, - (DN T, s, 9, spe 2)

25 4 r 382 Flykten fran Ryssland, - Iii. - (DM 6, s. id, cp Polisen snokar gonom svenskbyhcrnac post, -!PlF 5, s, B, sp. 6) 384 De dumma tre familjerna san resa ater, - (ST 7, s. 6, cp. 7) 385 Insamlinaen till ~ômmalsvenskbyhnrna. - (ST 7, q. 'il, cp, 5) V i och de vgra, 386 Poiisdiktaturen. - (NF 10, s. 3, sp I.dagens friger. 387 Minoriteterna ha engagerat svenskbybo. - (DM 13, s. 10, sp. 4) r 388 Vid december manads ingang hade till Gamrriaisvenskbykommitt&ns nationalinsamling reduvisats något över kr., vilket belopp alltå i närvar~nde stund kontznt izfluti+. - (DPi 13, s. 13, spe 6) Mamn cch nytt., 389 Svt?riskbyinsarnlinqen nalkas ni1lionei-i. - (ST 13, s. 9, sp. 4) 390 Underliq historia från Cvei-iskhy. - (ST 73, s, 19, sp. 5) 391 Minister Harald Siidt i Hairo har insänt en q6va av 1,000 kr. till Gammalsvenskbykommitténc nationalinsamling. - (ST 14, s. 15, cp. 1) V i och de våra. 392 Svenckhybrevet infar J.O. - (DM 15, s. 25, sp, 4) 393 Skzäckmsl-ninq av Sverig~ flån Utas och Kautis. - (ST 'i5, s. 9, sp. 3) 394 JOO.-inqripande om brevet till Utas, - (ST 15, s. 21, spe 6) 395 Cvenukbykommitterade hotar också. - (NF 16, s. 7, sp, 7-21 Ditt och datt. Kommentarer, 396 Det lojala Svenskby protesterar. - (ST 17, s. 4, sp Giv de hemresande svenskbyborna en traktar! - (NF 18, s. 1, sp Till gammalsvenskbyborna har i Malmöhus lan hittills insamlats kr, (ST 18, s. II, sp. 2) Vi och de vare. 399 Ctockholmsinsamlin en fur gammalsvenskbyborna har givit kr. 42 ö r A M 19, s. 13, sp. 2) Åter till Sovjet. - (NF 19, s. 1, so. 1) 401 ~v~nckb~~encjar: kr. - (ST 19, s.,13, sp. 4) V i och de vha,

26 402 P,nslea ti11 svenskbybornar trsktor. - (%F' 20, s, 3. sp. 4) -_1L Boden. Uverlulea. 403 Julen i Strenskbys förl5ggrii.ng. - (ST 20, s. 18: spe ' Gammalsvenskhycti~te1sens revisorer utsedda, - (SI 21, s, 10, sp Jo~dbruksskola för Svenskby pa Gotlandsgård, - (DN 22, s. 3, cp. 3-4) Ur tidriingslagget för S. 1'3, spe , s. 12, cp. 3-7, 407 Gotlandkqårdar lörocentraler för Svenskhy. - (ST 22, s. 5, sp. 2) 408 Stalins terror jagade bort kolonist~rna. -.(DN 23, s, 1, cp. 7, s. 20, sp dag måste insamiingen göras, därest de ~emvänaande svens!tbyborna skall hinna f: sin traktor före avrman. - (NF 23, s. I, cp* l) 410 Hemsk terror och rött förtryck pinade R.eiiskby. - (ST 23, s. 1, sp. 2-3, c. 18, up Svenskbvjulen i JönkCping, - (DN 24, s. 6, sp. L-5) Ramn ach nytt. 412 Ytterliqare ailslag till röda cvcnskb~boraa. - (hif 24, s. 3, sa. 3) Boden. Overluleå. 413 Jul~n hos Svenskby i Jönköping. - (ST 24, s. 8, cp. 6) 414 Cvenskby~orna jula i Cverge f8rsta gången (DN 27, s. 1, sp Do p i grytorna och tal av tomten vid Svenskbys jul ~db'7, s. 13, sp Prästen Hoas' livslögn. - (NF 27, s. 3, sp. 2) I dagens frågor. 417 Rter till Sovjet. - (NF 27, s. 6, sp. 2) 418 Svenskbv firar svensk jul. - Ille - (ST 27, S. 1, cp. 6-7, S. 18, sp.7) 419 Tre familjer på väg till Ryssland. - (ST 27, s. 5, sp. 3) 420 Vaqabnnde, [pseud, För Mollir aus st man]: Vem har en tusenlapp? (DN 28, S, 8, sp. 6-71

27 - 421 Det öppnade Svenskhyhrevet och J,8, - (DN 26, s. 9, cp. 3) Namn ach nytt.,422- Till Röda Svenskbys traktor har i Malmberget insamlats 35 kr....,- (NF 28, s. 5, cp. 1) Malmberget. Gällivare. 423 Renhjordarna härja svårt på Gällivare sockens landsbygd. - (NF. 28, se 5, sp. 3) 424 Intet tvang då Utas brev öppnades. - (ST 28, s. 4, sp. 7) Familjer från Svenskby 'till Kanada. - (ST 28, s. 5, cp. 3) SvenskS<ihor som vilja fortsätta till Canada. - (DN 20, s. 4, sp. 3) ' 427 Kanadafard gammal plan i 5venskb.y. - (ST 29, s. 13, sp Fosterlandet exporterar sina llskyddslingarll. - (NF 30, s. 1, sp. 5) 429 p Till Röda Svenskbys traktor insamlades,.. kr, 32:50, som översants till insamlingskommittén. - (NF 30, s. 3, sp. 5) Malmberget. Gällivare. 430 Sveraes arbetare och fattiga bönder måste lära av de ryskz kzmraternas exempel. - (NF 31, s. 1, sp. 1-3, s. '7, sp. 3) 431 Svenskbybild (ST 2, s. Il, sp. 3) Vi och de våra dollars åt Svenskby från Canada. - (DN 4, s. B, cp. 1-2) 433 Pastor Ankars nyårspredikan om den sjunkande nativiteten m s. 6, cp. 5) På tapeten. 434 Svenckbyresan tiil Kanada diskuteras. - \ST 4, s. 8, cp. 1) 435 På1 [pseud. för Stellan ~oskn]: 300 svenskbybor till Canada i -3 mars. - (DN 5, s. 1, cp. 2-6, s. 22, sp En stor del av svenskbyborna ämna resa vidare till Canada, meddelas det nu. - (DN 7, s. 4, sp. 2-3) Malm, Gösta: Svenskbyinsamlingen. - (DN B, s. 13, sp Från alimanheten En valmående Svenskbykoloni på tillsamma~s ett par hundra sjalar har sedan artionden tillbaka med rramgang odlat kanadensisk jord. - (ST 8, s. 5, cp. 1)

28 439 Kanadaplane~na, zur c S ~ actal samo7-s\~en~kbyfämilj21 hvcs, ha va2 icke naranvart p:~*;erkats av det til?fa:liqa jordbrukslaget - i C~jerije.,,. - ($T $0, 9, 5, -p, 2 1 F6 tapeten, 440 Rimtursen, [ pseud. f ör Agne ~arnrin] : Sagospel hos svenckbyborna. - (ST 11, s. 10, spe 6-71 I förbifarten. 441 Sankta skatter, h5jds tullar i nya budgeten, - (DM 12, s. I, sp, 1) Garnrnalcvenskbvkornmi~ raknar med att ni genom nationalinsomlingen hcipb'ragta medien skola racka till,.. bosättriing i Sverge. - (DN IL, s. 14, sp. 2) 443 Förskinqrande landsfiskaler och fjärdingsman kostade i fjol staten kr., vilka maste utbetalas ur anslaget för oförutsedda utgifter. - (DN 12, s. 14, sp. 2) 444 Lagen om arbetstid temporär. Sjukf8reakring och ny lösdrivarlag. Cvenskby. - (ST 12, s, 8, sp. 'i, s, 20, sp. 4) -k kr. insamlade f ö gammalsvenckb~~borna, ~ - (DN 14, s. 4, sp. r 446 Svenskbyfolket fick under Tjolåret. - (ST 14, s. 5, sp. 5) 447 Cvenskb~ctiftelsen konstitvirad. - (ST 14, s. 5, sv, 1) Vi och de vara.- e 448 Underli privat Svenskbyinsamling i Halmstad. - (D?J 15, s. 6, cp. 449 Eqendomliq insamling for Cvenskby. - (ST 15, s. 11, sp V i och de v8ra. 450 Dollar it svenskbyborna, - (DN 17, S. 8, cp- 2) ,000 till svenskbyborno från Små1andsl.an. - (ST 17, s, 8, sp, 7) 452 Svenckbykommittbnc insamling har fått mottaga en isva av 1,000 dollar (ST17, s. 11, cp. 1).. Vi och de våra. 453 Svenckbyborna få jordbruk så småningom. - (DN 19, s. 6, sp. 4) L454 Svenskbyhorna i jordbrukslära i Visbytrakten. - (ST 19, s. 5, cp. 6-7 ) 455 Svenskbyinsamlinqen gav kr, i Jönköping8 lan, - (DN 27, s, C 9, sp. J) 456 Insarnlinqen för svenskbyborns för Jönköpings län her avslutats. - ' (ST 27? s. 11, CP, I). V i och de vara.

29 457 SvenskbzlfSrr: till Kanada redar! i sprit, - (ST 30, s? 4, cp, 7) k kr, i cztczstne~~r -61 t;?? Y~.znckbyt - (ST SO, c, G, cp, 7) 459 Gammalsvenskbvho utvisas? - (DN 4, s. 33, sp, 1) 460 Svenskbvbon torde få stanna, - (DN 5, s, 4, sp, 4) 461 Svenbkbybornas Canadaresa ordn-s. - (DN 7, c, 6, up. 7) 462 En väz-dio fredsapostel. - (ST 7, s, 5, sp. 1) -d 463 Sve~skUybofrias medbargerskap. - (ST 8, c. 11, sp. 6) 464 Spökrädsla hos Svenckbys kommunister. - (ST 9, s. 7, sp, 2) 465 Statsunderstödd fredcpropaganda sku3.le ju kunna tyckas vara tam- Egen meningslös i ett iand som Sverige..., - (ST 'l'i, s, 4, sp. 5-6).466 Svenskbyledare, - (DN 13, c. Ö, sp, 6) 467 De fyra stora samrnans~utnirigarna inon Cvergec apotekarekår., e ordna en särskild insarnlj.ng. - (EN 19, s. 'ib, sp. 2) Marin octi nytt. 4C8 De Tyre stora aornrnans:utningarna inom Sveriges apstekarekar.., ordna en särskild insamling. - (ST 19, s. l?, sp. 2) V i och de våra, 469 Svenskbvbornas studiedelegation på vag. - (DN 21, s. 12, spe 4) 470 Svenskhy far flera gårdar på Gotland. - (DN 22, s, S, spe 1) 471 rj\- egendomsköp at Svenskby. - (ST 22, s. 6, sp. 3) 472 Svenskb~deleqatinnen reser I dag, - 111, - (ST 22, S, 71, cp V i och de vara. * MARS Svenckbl'tiornas Canzdeknlonisation v31 förberedd, - (DN 4, s. 13, 474 Sverqe samlar kroner till Svenskhy. - (DN 5, s, 6, sp. 5) ,UUG incmlade till Svenckby, - (ST 5,.s. 4, SP- 7) 476 ~öbler och husgerad till gammalsvenskhybcrna. - (DN 7, s. 10, sp. 3-41

30 479 Cvenskb~komrnittén knper nye tj%rdar. - (ST 9, s. 16, sp. '! P--" 480 Cavadaläkare har undersökt svenskbyhor. - (DK?D, s. 24, sp Svenskbyborna granskas zv Canadaläkare. - (DN 11, s. 6, cp. 4) 482 Kanadalakarna äro n8jda rried svenskbybarns (ST 'il, s. 6, spe Möhelincamlinqen till de gotl8naska svenskbyborna har gett synnerlip-n gott resultat ltl, - (ST 12, s,,!, sp. 5-7) 464 ~tterli~are Svenskbykantingenter till Gotland. - (ON 13, s. 10, cp. 3) 485 Svenskbyborna i Jönköping T& stanna till 'i juii. - (DN 14, s, 4, SP. 7) 486 Närmare 200 svenskbybor p8 Gotland (ST 14, c, 1, sp. 1-4, s, 24, sp svenskbybor ha rest fr& JönkCping till Uzthnd. - (ST 14, s. 5, sp. 4) 489 Gámma7svenckb~~kommittér?c budget, - Ci)N s, 31, cp. 5) 490 Svenskbykommittkn äskar 250,OUO kr, - (ST 15, s. 6, cp, 4) 491 Svenskb borna få oavkortat det insamlade. - (C'!\] 19, s. 5, cp. -Ta Kostnaderna för Svenskby sjunka något. - (ST 19, s. 5, cp Gômmalsvenskb~komrnitt~n... anhaller att regeringen mattz?yr- ordna iv2 revisorer (DN 21, s. 13, sp ~ammzlsvenskhyborna. - (DN 30, s. 7, sp. 4) 495 Motioner. - (ST 30, c. 6, =p. 5) APRIL Insamlinqen inspirerad av högre makter. - (ST l, s. 8, sp. 3)

31 4-18 Svenskb: biirria synas!;o svart att komna till Canada i år, U DN 3 s, 1,s~. 5-7, so 30, sp T Reqerar Gustaf ell~r Hallgren har 1 5w;~o+ige? - (DN 3, s. 13, sp, 51 slipper e j in i Kanada? - (ST 3, s. 1, sp. 4-5, s.. 22, 501 Hurmrvaara avslöjar, men hara sig själv. - (ST 3, s. 11, sp Svenskbyborna slå definitivt Canada ur hågen. - (DN 4, s. 1, s?. 4, s. 30, cp. 7) 503 Pastor Hoas, ger en förklaring. - (ST 4, s. -1, cp. 1-2, s. 15, sp Svsnsl:b~ho~nas bocättr;ingsfr&~a.f år e j forceras, - (DN 5, s. 15, sp m i samma spår som hittills. - (ST 5, s. 19, sp Hanadaresa utan garanti ar riskabel. - (ST 7, s. 17, cp. 3) 507 Svenskbybor resa afida till Canada. - (DN 10, s. 9, cp Bitter fejd kring Hoas Kanadsresa. - (ST 10, s. 9, cp "Ni skola stannau, säger Buskas. - (DN 11, s. 12, sp. 7) 510 Kanadakoloni p8 kommunistisk basis. - (ST 11, s. 26, sp. 7) 511 Svenskhybcrna böra gå fritt i folkhögskol8. - (DN 12, s, Y, sp, 5-6 j 512 Kooperativ, icke kommuriistisk, Hoas mening. - (DN 12, s. 13, spe 2: Sök jobb har, manar Malm svenskbyborna. - (DN 15, s. 15, sp. 2) 5-4T'"- 514 Svenskh borna flytta i juni från Jönköping. - (ST 15, s. 7, cp. 515 Pys, fpseud. för And~rs Pers d.ä.1: vår dialekt sedan 17 år på vax i Wien, - (DN 16, s. 5, sp Canadodeleqerôde lämna rapport. - (DN 16, s. 6, cp Nytt avradande telegram till Svenskby. - (ST 16, s. 7, sp Flera familjer från Svenskby skola återvända. - (DA! 24, s. 8, cp Åter. svenskbybor som resa tillbaka. - (ST 24, s. 5, cp. 2) s

32 520 Sv~nskh\ihns till Sc\.tjet;, r;lm ej Canada. - (C!:{ 25, s, 1, sp. 7, s. 32, sp. 13,521- Rtta Sirenskbyfamilj~r t111 Hanada? - (ST 25, s. 5, sp Ytterli~are atta av svenskbybor gjorda ansökntngar om svenskt medborgarskap bifölios vid fredagens kcnselj. - (DN 26, s..l0, sp. 2) svenskbybor bege sig nu ul p: lantarbete, - (ST 28, s. 5, sp. 4) MAJ ". --e Konkurrentkyrka övertalade Hoas motarbeta resan / -?g (DN 3, s, 'i, sp, 6-7, s. 13, sp Svenskbydeleqationen hemma om tisdag. -!ST 3, s. G, sp. 7).526 Canadadeleqation till Stockholm. - (DN b., s, '17, cp Hoas påverkad tlll' Svenskbys nackdel? - (ST 4, s. 13, sp Svenskh -män, Charus girls ocl~ en överste, - (DN 6, s. 14, sp. w Talv Svenskbyfamiljer tlll Ca~äda, - (DN D, s. 15, sp. 2) 530 Harnliqh~tsf~llt Canadian-folk till Gateborg* - (ST 5, s. 3, sp. 4) 531 Canadabolaqet bör ge besked, säger hr LLbeck (DN 7, s. 8, sp Svenskhy gar ej i Kanada (ST 7, s. 1, sp. 2-3, s. 24, sp. 1-2) 533 Canadasvenskar varna Svenskhy för akt flytta. - (DN 8, s. 7, sp. 1-2) 534 Förvirrinq utan gräns bland svenskbyborna, - (ST 8, c. 1, cp, 1-2, S, 19, sp. 6) 535 Trasslet rn~d svenskbyborna bör snarast och från grunden utredas.,.. - (ST 8, s, 4, sp. 4) På tapeten. 536 Tolv Tamiljer av svenskbybor tiii Amerika? - (DN 9, s. 7, cp. 5-7) 537 Jönköping - Kanada: start i (ST 9, s. 1, s?. 4, s. 24, Sp

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER Snart kommer jag att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något jag verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill jag att

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE KORTA SVAR

Ali & Eva KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE KORTA SVAR KAPITEL 7 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har sovit dåligt därför att han har ont i kroppen. 2. Den här måndagsmorgonen är det vackert väder. 3. Eva gav ett blå- och vitrandigt

Läs mer

Åsen Nytt J U L - S P E C I A L. J u l e t i d

Åsen Nytt J U L - S P E C I A L. J u l e t i d Åsen Nytt December 2015, årgång 18, nummer 12 Utgivare: Auvin ekonomiska förening Åsen Nytt J U L - S P E C I A L Varm julcider Varm cider med julkryddor är lite lättare i smaken än glögg men ger samma

Läs mer

Humanitär hjälp till Gammalsvenskbyn

Humanitär hjälp till Gammalsvenskbyn Humanitär hjälp till Gammalsvenskbyn Under de år som gått efter Sovjetunionens upplösning och Ukraina blev ett självständigt land har det varje år skett en mycket omfattande hjälp från Sverige till Gammalsvenskbyn.

Läs mer

SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON & PRILLAN SÅNGTEXTER Snart kommer vi att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något vi verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill

Läs mer

Dopresan 2007. Av Karl-Erik Tysk

Dopresan 2007. Av Karl-Erik Tysk Dopresan 2007 Av Karl-Erik Tysk Jag åker på kvällen den 9 augusti från Kungsgården och övernattar på Arlanda. Jag skulle egentligen ha haft sällskap med Lolo och Christina Sturén till deras barnbarns dop

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn

Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Skånska turister på besök i Gammalsvenskbyn Under förstamajhelgen 2016 besöktes Gammalsvenskbyn av en grupp om 17 personer från Skåne. Man tillbringade en vecka i södra Ukraina och bodde på ett hotell

Läs mer

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2011-2012 Säsongen 2011-2012 var fantastisk. Genom nomineringen till Svenska Hjältar blev det ett erkännande av vår verksamhet. Media såg oss och vi nådde ännu fler

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke DRAKEN Av Simon Kraffke 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Erik och jag är 7 år och jag bor på en gård och den gården heter Hemlighetensgård bara för att vad som helst kan hända här. Och den gården ligger

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest C

SVENSKA Inplaceringstest C SVENSKA Inplaceringstest C Vilket av de fyra alternativen är rätt? Svar: Har du en karta Stockholm? A på B över C för D till B 1. Stockholm har mycket sedan jag var barn. A växlats B bytt C ändrat D förändrats

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

SJUNG MED PETTSON & FINDUS SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON & FINDUS SÅNGTEXTER SJUNG MED PETTSON & FINDUS SÅNGTEXTER Snart kommer vi att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det ser verkligen ser fram emot med spänning. För att konserten ska bli som möjligt vill

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

LUCIA. Stigtomta 2013

LUCIA. Stigtomta 2013 LUCIA Stigtomta 2013 Tomte läser: Ni sitta så tysta, vad är det ni väntar? Vem är det som sjunger, vem är det som gläntar i gryningen/skymningen på Eder dörr? Den sången och synen ni minns från förr. Det

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Välkommen till Nyhetsbrev nr 30 från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget.

Välkommen till Nyhetsbrev nr 30 från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget. Välkommen till Nyhetsbrev nr 30 från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget. Jag har varit ute på äventyr.. Sedan jag skrev mitt förra Nyhetsbrev har jag varit ute på ett enastående och fantastiskt äventyr.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. FREDAGS KHOTBA 28 FEBRUARI, 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

EKuagsbacka. Detaljplan för Fors 1=337 Detaljplan för förskola. Följande moment ingår i ett så kallat enkelt planförfarande.

EKuagsbacka. Detaljplan för Fors 1=337 Detaljplan för förskola. Följande moment ingår i ett så kallat enkelt planförfarande. Detaljplan för Fors 1=337 Detaljplan för förskola Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Forc 1:332 Basunens förskola. Syftet med den nya detaljplanen är att möiliggöra en tillbyggnad

Läs mer

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Kära Nationaldagsfirare. Dagen till ära strålande vackert väder. Jag känner en stor Ära samt både glädje och inspiration

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman OLYCKAN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

Samlarklubben Skilling

Samlarklubben Skilling Priser Auktion April 2012 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris 1 = 90 36 = 5 71 = 200 106 = 150 141 = 5 2 = 20 37 = - - - 72 = 130 107 = 100 142 = - - - 3 = 15 38 = - - - 73 = 90 108 = 260 143 = 25

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer