Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall...4 5. Förvaltningsberättelse... 6 7. Resultaträkning... 10. Balansräkning... 11. Noter..."

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehåll VD:s kommentar...3 Nyckeltall Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport

3 VD:s kommentar Lycksele Flygplats spelar fortsatt en viktig roll för Lycksele och inlandets utveckling med en direkttrafik till Stockholm/Arlanda som är ändamålsenlig både för näringsliv och medborgare. En viktig strategisk faktor för en regions utvecklingsmöjligheter. Likt tidigare verksamhetsår har även 2014 varit fyllt av händelser som för flyget och flygplatsen framåt, det med en positivt resandeutvecklingen under året. Det finns en stark koppling mellan biljettpris och resandeutveckling. Under året har flygplatsen haft passagerare. Det är en ökning med 8,3% i förhållande till samma period Förklaringen är att flygbolaget Nextjet under året har introducerat en ny biljettyp för privatresande - Boka tidigt och res billigt. Flygplatsen har fortsatt utvecklat Enter Lapland, det gemensamma konceptet för marknadsföring och försäljning av flygbiljetter, hotell och paket för att utveckla turismen i regionen. Trafikverket har under året genomfört en flygupphandling för den upphandlade flygtrafiken i Norrlands inland för perioden oktober oktober Flyglinjen Lycksele-Stockholm/Arlanda var med i upphandlingen men avbröts då NextJet under hösten 2014 lämnade in en kommersiell anmälan. Det innebär att linjen Lycksele- Stockholm/Arlanda, som sedan tidigare trafikeras med ensamrätt och ersättning från Trafikverket, kommer från och med oktober månad 2015 att trafikeras enligt den allmänna trafikpliktens villkor, men utan ensamrätt och utan ersättning från Trafikverket. Internt strävar vi efter att varje dag skapa ett klimat där alla bidrar till vår flygsäkerhetsutveckling. Det är viktigt att alla medarbetare känner initiativkraft och motivation, då gör var och en skillnad. Som användare av flygplatsen kan du känna dig trygg. Varje medarbetare har ett personligt flygsäkerhetsansvar för sitt agerande och kvalité är ett nyckelord som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ytterligare utvecklat flygsäkerhetskulturen inom organisationen. Uppdaterat vår flygsäkerhetspolicy och angett tydliga mål för säkerhetsledningen. Mål som är mätbara och lätta att förstå för alla. Ekonomin är fortsatt ett fokusområde under Senaste åren har det inte varit möjligt att öka intäkterna i samma omfattning som bland annat personalkostnaderna ökat. För att bolagets ekonomi fortsatt ska var god ställs organisationen inför nya utmaningar att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på flygsäkerheten. Fler resenärer ska i framtiden se Lycksele flygplats som sitt första val när man ska ut och resa, det är vårt mål. Framtiden är något man skapar tillsammans med goda medarbetare med en tydlig ansvarsfördelning och långsiktiga ägare. Utvecklingen av verksamheten är inte ödesbunden utan avgörs huvudsakligen av vår egen förmåga, vilja och ambition. Vi tror på våra strategier och känner oss därför optimistiska. Lennart Näslund, VD 3

4 Uppföljning av nyckeltal 5.2 Nyckeltal för Flygsäkerhets- och kvalitetsmål INCURSIONS Vad är en Runway incursion? ICAO:s (International Civil Aviation Organization) definition av Runway incursion: Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft Händelsekategori efter allvarlighetsgrad Klassificering av händelser baseras på Manual on the Prevention of Runway Incursion (ICAO Doc 9870). ICAO:s grundformulering yta avsatt för start och landning har kompletterats med yta avsedd för taxning så att händelser på taxibana ska kunna klassas med motsvarande kategorier enligt nedan. Tabell 1. Allvarlighetsgrad på händelse som innebär RWY- TWY-incursion Kategori D Kategori C Kategori B Kategori A Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana utan någon omedelbar risk (intill obefintlig risk) för kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana men med tillräcklig separation (avstånd el. tid) för att undvika kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Nyckeltal Allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana med signifikant risk för kollision och som kan resultera i åtgärd för att undvika kollision pga för minskande/för liten separation. (Flygsäkerhetsstörning) Mycket allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana där extraordinära åtgärder vidtas för att undvika kollision eller händelse som resulterat i kollision. (Flygsäkerhetsstörning) RWY INCURSION, TWY INCURSION Flygplatsens system för kontroll av markrörelser ska säkerställa att händelser i form av RWY och TWY- incursions minimeras och inte utgör risk för personella och materiella skador i samband med taxning, start och landning. Tabell 2. RWY- och TWY-incursions Nyckeltal Utfall Mål/ Utfall Mål/ Utfall Mål/ Utfall Antal händelser kategori A och B Nytt mål 0/0 0/0 0/0 0 0 Antal händelser kategori C Nytt mål 0/0 0/0 0/0 0 0 Antal händelser kategori D Nytt mål 2/1 2/2 1/0 1 1 FOD (Forigen Object Debris/ främmande föremål/skräp) Regelbundna kontroller av manöverområdet ska säkerställa att FOD inte orsakar risk för skador på flygplan i samband med start, landning eller taxning. FOD som upptäcks och avlägsnas utöver planerade kontroller skall inte överskrida följande antal: Tabell 3. FOD som upptäcks utöver planerade kontroller Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Mål/ Utfall Mål/ Utfall Antal rapporterade FOD på RWY, TWY Nytt mål 3/2 3/1 3/0 3 3 Antal rapporterade FOD på platta Nytt mål 5/0 4/2 3/1 3 3 VILT OCH FÅGEL Flygplatsens system för hantering av vilt och fågel ska säkerställa att förekomst av dessa och risk för skador minimeras. Tabell 4. Händelser pga vilt inom flygplatsområdet Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Mål/ Utfall Mål/ Utfall Antal händelser pga vilt inom flygplatsområdet Nytt mål 2/2 2/1 2/0 2 2 Antal rapporterade fågelkollisioner Nytt mål 2/0 2/0 2/

5 Nyckeltal REVISIONER AV VERKSAMHETEN Flygplatsens system för revisioner ska säkerställa att intressenters krav har implementerats i verksamheten och att erforderliga aktiviteter och rutiner tillämpas med avsedda resultat. Tabell 5. Revisioner enligt fastställd revisionsplan Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Andel genomförda revisioner enligt fastställd revisionsplan Nytt mål 75%/83 75%/50% 75%/67% 75% 75% KOMPETENS Personalen skall ha den utbildning och kompetens och de behörigheter och licenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, och skall uppfylla tillämpliga medicinska krav. Tabell 6. Utbildning och kompetenser Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Mål/ Utfall Mål/ Utfall Samtlig personal med medicinska krav uppfyller dessa Nytt mål 100%/100% 100%/96% 100%/100% 100% 100% Säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som kräver återkommande repetitionsutbildningar är genomförda Nytt mål 100%/100% 100%/86% 100%/100% 100% 100% SKADOR PÅ FLYGPLAN Systematiskt arbete med förbättringar av arbetsrutiner och hög riskmedvetenhet hos personal ska säkerställa att antalet skador som uppstår på parkerade flygplan minimeras. Tabell 7. Skador på flygplan, orsakade av flygplatsen Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Mål/ Utfall Mål/ Utfall Antal skador på flygplan orsakade av flygplatsen Nytt mål 0/0 0/0 0/ Mål för luftfartsskyddet Att förhindra att den civila luftfarten utsätts för olagliga handlingar. 5.4 Nyckeltal för luftfartsskyddet Flygplatsens system för kontroll av effektiviteten i säkerhetskontrollen och åtgärder ska säkerställa att luftfartsskyddet lever upp till myndighetens krav avseende förbjudna föremål inom säkerhetskontrollerat område. Kontrollen sker genom stickprov i form av oanmälda tester med förbjudna föremål. OANMÄLDA STICKPROV Målet är att minst nedanstående antal stickprov och tester med förbjudna föremål genomförs på person, i bagage och inom CSRA. Tabell 8. Genomförda oanmälda kontroller av förbjudna föremål på person, i bagage eller inom CSRA Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Mål/ Utfall Mål/ Utfall Antal genomförda kontroller med Förbjudna föremål Nytt mål 6/5 6/6 7/ Uppföljning av nyckeltal Uppföljning av nyckeltal skall utföras minst en gång per år. Utförd uppföljning dokumenteras och förvaras hos flygsäkerhetskoordinatorn. Ansvarig för utförandet är flygsäkerhetskoordinatorn i samarbete med respektive funktionsansvarig. Uppföljningen fungerar även som underlag till uppdatering av de nyckeltal som är identifierade under punkt 5.2 5

6 Förvaltningsberättelse 6 Information om verksamheten Företagets verksamhet omfattar att förvalta samt driva flygplats i Lycksele Kommun. Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats för södra Lappland med flygförbindelser till och från Stockholm/Arlanda samt Arvidsjaur. Flygplatsen är stationeringsort för landstingets ambulanshelikopterverksamhet. Mål och Affärsidé Bolaget ska främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen samt erbjuda tjänster inom detta område. Verksamheten ska bedrivas med en långsiktig planering, och på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder. Flygsäkerheten ska prioriteras högst. Flygplatsens säkerhetsarbete ska sträva mot ständiga förbättringar och ett målinriktat förebyggande arbete. Flygplatsens kvalitets ledningssystem (QOMS) är styrande för verksamheten. Flygsäkerhets- och kvalitetsmål Flygplatsen ska inte bidra till något haveri eller allvarlig incident. Flygplatsen ska uppfylla flygsäkerhetsmyndigheternas krav Flygplatsens samtliga instruktioner ska hållas uppdaterade. Flygplatsens personal ska ha rätt kompetens för de uppgifter som de ska utföra. Flygsäkerhetsstandarden ska lägst vara i nivå med den som finns på övriga svenska instrumentflygplatser. Säkerhetsledningssystem - SMS Säkerhetsledningssystemet (Safety Ma nagement System - SMS) syfte är att genom ett systematiskt, metodiskt, synligt, och spårbart arbetssätt identifiera, värdera och reducera flygsäkerhetsrisker. Identifie rade områden för ständiga förbättringar inkluderar bättre metoder och arbetssätt för flygsäkerhetsarbete och flygsäkerhetsuppföljning. Vision Lycksele Flygplats ska vara det självklara valet i regionen. Måluppfyllelse Flygplatsens målsättning ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledningssystem har uppnåtts. Mindre händelser som inträffat har åtgärdats enligt system för säkerhetsledning. Ingen katastrof, mycket allvarlig händelse eller allvarlig händelse har inträffat. Mindre händelser har inträffat inom arbetsmiljö och flygsäkerhet. Dessa har omhändertagits enligt system för säkerhetsledning. Internrevision har genomförts av verksamheten som utför arbetsuppgifter på flygplatsen med flygsäkerhetspåverkan. Värderingar Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande gentemot såväl alla intressenter som individer och grupper. Omtanke - Vi bryr oss om våra kunder och medarbetare samt tar vårt sociala och miljömässiga ansvar. Värdeskapande - Professionell affärsmässighet och nytänkande ska skapa värde åt våra ägare. Öppenhet - Öppet och uppriktigt ledarskap med inriktning på tydlighet till alla medarbetare och kunder. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org nr , vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun. Ägardirektiv Lycksele Stadshus AB har överlämnat ägardirektiv för bolaget. Bolaget har under året arbetat utifrån dessa och uppfyllelsen av dessa direktiv har presenterats i skrivelse samt till ägaren. Sammanfattningsvis görs bedömningen att bolaget har arbetat utifrån samt uppfyllt ägardirektiven. Verksamheten under räkenskapsåret Flygäkerheten har prioriterats högst. Flygtrafiken har bestått av Trafikverket upphandlad flygtrafik till Stockholm/Arlanda. Flygbolaget Next Jet utför flygtrafiken med flygplanstypen BAE ATP som har plats för 68 passagerare.

7 Förvaltningsberättelse Flygtrafiken har även bestått av taxi- och charterflyg, ambulansflyg, skolflyg och privatflyg. Västerbottens läns landstings ambulanshelikopter har sin bas på flygplatsen. Flygplatsen har haft passagerare under perioden Det är en ökning med 8,3% i förhållande till samma period Flygplatsens bedömning är att ökningen till stor del beror på att flygbolaget Nextjet under året infört attraktivare biljettpriser för privatresande. Lycksele kommun har tillsammans med Flygplatsen ansökt om förrättning enligt fastighetsbildningslagen för att bilda servitut. Syftet är att ge flygplatsfastigheten rätt att begränsa höjden på uppstickande föremål som exempelvis träd, byggnader, stolpar och master inom fastigheter runt flygplatsen. Anledning till åtgärden är att långsiktigt lösa Transportstyrelsens krav på hinderfrihet. Ett sakägarsammanträde har hållits under året och under sommaren har företaget Svefa påbörjat en värdering av den skog som är berörd på privat mark. Kommunen och flygplatsen har under året inlett en förhandling med Kyrkan om ett frivilligt avtal med samma innebörd som det servitutsyrkande kommunen har i förrättningen. Lycksele kommun har avverkat cirka 16 hektar skog på kommunens mark som är berörd. Flygplatsen har upphandlat ny städtjänst. Från och med 1 februari 2014 är det ISS Facility Services AB som utför städtjänster och lokalvård vid flygplatsen. Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av de efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Landningsfrekvens Linjefart: Ambulans/taxiflyg: Skolflyg: Privatflyg: Militär luftfart: Summa: Miljöpåverkan Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar högst flygrörelser per år, varav högst rörelser med tunga flygplan. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 85 % (85 %) av företagets nettoomsättning. Flerårsjämförelse Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 208 kr per aktie, totalt i ny räkning överförs Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 57 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Utdelningen kommer att regleras mot bolagets fordran på moderbolaget. Passagerare 2014 (2013) Januari (1 682) Maj (1 617) September (1 613) Februari (1 310) Juni (1 393) Oktober (1 828) Mars (1 622) Juli (2 197) November (1 632) April (1 435) Augusti (1 572) December (1 606) Totalt under året: (19 507) passagerare. 7

8 8

9 9

10 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets förlust

11 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Maskiner och andra tekniska anläggningar...10 Inventarier, verktyg och installationer...5 Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Ej aktuellt för tillfället. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 12

13 Noter Not 2 Ersättning till revisorerna PwC Revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 7 7 Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 3 2 Män 2 3 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Män 1 1 Totalt

14 Noter Not 4 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Erhållet koncernbidrag Summa Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anl.tillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader Not 7 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Moderföretag i koncernen där Lycksele Flygplats AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Lycksele Stadshus AB, , Lycksele. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inga inköp eller försäljningar har skett mellan koncernföretag. 14

15 Noter Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga poster Not 9 Checkräkningskredit Koncernkonto hos koncernbolag utgör likvida medel, som genom moderbolaget placerats på bankkonto i ett för koncernen gemensamt centralkontosystem. Medlen är tillgängliga utan föregående uppsägning. Internkredit i kommunkoncernen finns i plusgirot med kr ( kr). Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Eget kapital Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

16 Noter Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Lycksele Lilly Bäcklund Ordförande Allan Arvidsson Anna-Karin Jonsson Inger Olofsson Sven Roosqvist Lennart Näslund VD Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 16

17 17

18 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lycksele Flygplats AB för år 2014 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lycksele Flygplats ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Lycksele Flygplats AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 12 mars 2015 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 18

19 Granskningsrapport Lycksele kommun Kommunrevisorerna Fullmäktige i Lycksele kommun Årsstämman i Lycksele Flygplats AB Org nr Granskningsrapport för år 2014 Vi, av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat Lycksele Flygplats AB:s verksamhet för år Styrelsen och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av bolagsstämman fastställt ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Lycksele den 25 mars Kent Eriksson Gun-Karin Karlsson Lekmannarevisor Lekmannarevisor 19

20

Års 13redovisning 20

Års 13redovisning 20 013 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning för. lnsplorion AB 556798-8760. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. lnsplorion AB 556798-8760. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten.

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten. Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB VD har ordet Året inleddes med en av de kallaste vintrar vi upplevt i södra Sverige medan avslutningen var mer ett klimatmässigt normalår. Dessvärre sammanföll

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer