Års 13redovisning 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års 13redovisning 20"

Transkript

1 013

2 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal Förvaltsberättelse Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter Reionsberättelse Gransksrapport

3 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete Lycksele Flygplats spelar en viktig roll för Lyckseles och inlandets utveckling. Ett väl fungerande flyg bidrar till samhällsutvecklingen och ökar omvärldens intresse för vårt område. Men, även flyget i sig befinner sig i ständig utveckling för att tillmötesgå behovet och kraven på bl a säkerhet, tillgänglighet och långsiktighet. Utvecklingsarbete är en del av vardagen för oss som arbetar inom denna spännande transportsektor och likt tidigare verksamhetsår har även 2013 varit fyllt av händelser som för flyget och flygplatsen framåt. Säkerhet och trygghet Flygsäkerheten har fortsatt hög prioritet i bolagets arbete och styrs av vår flygsäkerhetspolicy. Vi arbetar aktivt och systematiskt för att identifiera och utesluta alla tänkbara risker för olyckor. Ett av våra mål är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras så att incidenter och olyckor undviks. Vi vill att våra resenärer ska känna sig trygga när de flyger till och från vår flygplats - en ambition som bildar grund för hela verksamheten. Human Factors - den mänskliga faktorn - spelar en central roll i säkerhetssystemet och bidrar globalt sett till mer än 80 procent av de oönskade händelserna inom flyget. Här finns det med andra ord mycket att göra för att öka kompetensen även hos våra anställda och för personal som är anställda vid företag som levererar tjänster till oss. Vi har under 2013 fortsatt följa upp betydelsefulla nyckeltal inom det här området. Det innebär att vi regelbundet följer flygsäkerhetstrender inom flygplatsen. De avvikelserapporter - som i första hand inrapporterats av vår egen personal och anställda vid företag som levererar tjänster till flygplatsen - ligger till grund för att se dessa trender och avvikelser. Glädjande nog kan vi konstatera att Lycksele Flygplats inte bara lever upp till de säkerhetsmål som vi själva fastställt, utan även till nationella flygsäkerhetsmål. Flygsäkerhet är en fråga som ständigt måste hållas levande - i varje arbetsmoment vi utför och i de beslut vi fattar. IATA-rättigheter Lycksele Flygplats har under 2013 erhållit IATArättigheter via vårt handelsnamn Enter Lapland. IATA (International Air Transport Association) är en internationell organisation vars syfte är att sätta standarden för flygbolag och resebyråer och genom det säkerställa tryggheten och kvaliteten för resenärer över hela världen. IATA-rättigheter ges endast till företag som uppfyller specifika krav gällande bl.a. personalkompetens, ekonomisk stabilitet och miljöhänsyn. IATA-rättigheterna gör att resenären kan boka sin flygresa med vetskapen om att företaget levererar hög kvalité och långsiktighet. IATA-rättigheterna är ett erkännande av vår strävan på det här området och en viktig pusselbit i det utvecklingsarbete som ligger framför oss. En spännande framtid Lycksele Flygplats styrelse har under 2013 beslutat att vi ska jobba mera aktivt för att utveckla förutsättarna med charter. Det betyder att vi behöver skapa förutsättar för aktörer som är intresserade att utveckla charter till och från Lycksele flygplats samt ta de ekonomiska riskerna det innebär. Charterflyg till och från Lycksele är en mycket spännande tanke. Ett annat spännande framtidsprojekt är att tillsammans med andra flygplatser i Norrlands inland fortsätta att utreda möjligheterna att regionen själv och på sikt kan upphandla flygtrafik till och från Stockholm/Arlanda. Nuvarande flygupphandling som sträcker sig fram till 24 oktober 2015 är ett avtal mellan flygbolag och Trafikverket. Även om vi som flygplats inte är avtalspart, är det viktigt att vi på olika nivåer fortsätter att påverka såväl Trafikverket som flygoperatörer så att flygpriserna marknadsanpassas. Marknadsanpassade priser är en förutsätt om vårt flyg ska kunna utvecklas och bli ett flyg för gemene man. Årets passagerarstatistik tycker jag kan tolkas på det sättet. Flygplatsen hade passagerare under Det är 10 procent färre passagerare än året innan. Bolagets bedöm är att minsken till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tillräckligt attraktiva under året annat än under juli månad då öken av antalet passagerare var hela 36 procent högre jämfört med juli Lennart Näslund, VD 2013 VD:s kommentar 3

4 2013 nyckeltal Uppfölj av nyckeltal 5.2 Nyckeltal för Flygsäkerhets- och kvalitetsmål INCURSIONS Vad är en Runway incursion? ICAO:s (International Civil Aviation Organization) definition av Runway incursion: Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft Händelsekategori efter allvarlighetsgrad Klassificering av händelser baseras på Manual on the Prevention of Runway Incursion (ICAO Doc 9870). ICAO:s grundformulering yta avsatt för start och land har kompletterats med yta avsedd för tax så att händelser på taxibana ska kunna klassas med motsvarande kategorier enligt nedan. Tabell 1. Allvarlighetsgrad på händelse som innebär RWY- TWY-incursion Kategori D Kategori C Kategori B Kategori A Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana utan någon omedelbar risk (intill obefintlig risk) för kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana men med tillräcklig separation (avstånd el. tid) för att undvika kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana med signifikant risk för kollision och som kan resultera i åtgärd för att undvika kollision pga för minskande/för liten separation. (Flygsäkerhetsstör) Mycket allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana där extraordinära åtgärder vidtas för att undvika kollision eller händelse som resulterat i kollision. (Flygsäkerhetsstör) RWY INCURSION, TWY INCURSION Flygplatsens system för kontroll av markrörelser ska säkerställa att händelser i form av RWY och TWY- incursions minimeras och inte utgör risk för personella och materiella skador i samband med tax, start och land. Tabell 2. RWY- och TWY-incursions Nyckeltal Utfall Mål/ Utfall Antal händelser kategori A och B Nytt mål 0/ Antal händelser kategori C Nytt mål 0/ Antal händelser kategori D Nytt mål 2/ FOD (Forigen Object Debris/ främmande föremål/skräp) Regelbundna kontroller av manöverområdet ska säkerställa att FOD inte orsakar risk för skador på flygplan i samband med start, land eller tax. FOD som upptäcks och avlägsnas utöver planerade kontroller skall inte överskrida följande antal: Tabell 3. FOD som upptäcks utöver planerade kontroller Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal rapporterade FOD på RWY, TWY Nytt mål 3/2 3/ Antal rapporterade FOD på platta Nytt mål 5/0 5/ VILT OCH FÅGEL Flygplatsens system för hantering av vilt och fågel ska säkerställa att förekomst av dessa och risk för skador minimeras. Tabell 4. Händelser pga vilt inom flygplatsområdet 4 Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal händelser pga vilt inom Nytt mål 2/0 2/ flygplatsområdet Antal rapporterade fågelkollisioner Nytt mål 2/0 2/

5 REVISIONER AV VERKSAMHETEN Flygplatsens system för reioner ska säkerställa att intressenters krav har implementerats i verksamheten och att erforderliga aktiviteter och rutiner tillämpas med avsedda resultat. Tabell 5. Reioner enligt fastställd reionsplan Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Andel genomförda reioner enligt fastställd reionsplan Nytt mål 75%/83 75%/67% 75% 75% 75% KOMPETENS Personalen skall ha den utbild och kompetens och de behörigheter och licenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, och skall uppfylla tillämpliga medicinska krav. Tabell 6. Utbild och kompetenser Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Samtlig personal med medicinska krav uppfyller dessa Nytt mål 100%/100% 100%/96% 100% 100% 100% Säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som kräver återkommande repetitionsutbildar är genomförda Nytt mål 100%/100% 100%/86% 100% 100% 100% 2013 nyckeltal SKADOR PÅ FLYGPLAN Systematiskt arbete med förbättringar av arbetsrutiner och hög riskmedvetenhet hos personal ska säkerställa att antalet skador som uppstår på parkerade flygplan minimeras. Tabell 7. Skador på flygplan, orsakade av flygplatsen Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal skador på flygplan orsakade av flygplatsen Nytt mål 0/ Mål för luftfartsskyddet Att förhindra att den civila luftfarten utsätts för olagliga handlingar. 5.4 Nyckeltal för luftfartsskyddet Flygplatsens system för kontroll av effektiviteten i säkerhetskontrollen och åtgärder ska säkerställa att luftfartsskyddet lever upp till myndighetens krav avseende förbjudna föremål inom säkerhetskontrollerat område. Kontrollen sker genom stickprov i form av oanmälda tester med förbjudna föremål. OANMÄLDA STICKPROV Målet är att minst nedanstående antal stickprov och tester med förbjudna föremål genomförs på person, i bagage och inom CSRA. Tabell 8. Genomförda oanmälda kontroller av förbjudna föremål på person, i bagage eller inom CSRA Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal genomförda kontroller med Förbjudna föremål Nytt mål 6/5 6/ Uppfölj av nyckeltal Uppfölj av nyckeltal skall utföras minst en gång per år. Utförd uppfölj dokumenteras och förvaras hos flygsäkerhetskoordinatorn. Ansvarig för utförandet är flygsäkerhetskoordinatorn i samarbete med respektive funktionsansvarig. Uppföljen fungerar även som underlag till uppdatering av de nyckeltal som är identifierade under punkt 5.2 5

6 2013 förvaltaberättelse 6 Information om verksamheten Företagets verksamhet omfattar att förvalta samt driva flygplats i Lycksele Kommun. Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats för södra Lappland med flygförbindelser till och från Stockholm/Arlanda samt Arvidsjaur. Flygplatsen är stationeringsort för landstingets ambulanshelikopterverksamhet. Mål och Affärsidé Bolaget ska främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen samt erbjuda tjänster inom detta område. Verksamheten ska bedrivas med en långsiktig planering, och på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder. Flygsäkerheten ska prioriteras högst. Flygplatsens säkerhetsarbete ska sträva mot ständiga förbättringar och ett målinriktat förebyggande arbete. Flygplatsens kvalitets ledssystem (QOMS) är styrande för verksamheten. Flygsäkerhets- och kvalitetsmål Flygplatsen ska inte bidra till något haveri eller allvarlig incident. Flygplatsen ska uppfylla flygsäkerhetsmyndigheternas krav Flygplatsens samtliga instruktioner ska hållas uppdaterade. Flygplatsens personal ska ha rätt kompetens för de uppgifter som de ska utföra. Säkerhetsledssystem - SMS Säkerhetsledssystemet (Safety Management System - SMS) syfte är att genom ett systematiskt, metodiskt, synligt, och spårbart arbetssätt identifiera, värdera och reducera flygsäkerhetsrisker. Identifierade områden för ständiga förbättringar inkluderar bättre metoder och arbetssätt för flygsäkerhetsarbete och flygsäkerhetsuppfölj. Vision Lycksele Flygplats ska vara det självklara valet i regionen. Måluppfyllelse Flygplatsens målsätt ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledssystem har uppnåtts. Mindre händelser som inträffat har åtgärdats enligt system för säkerhetsled. Ingen katastrof, mycket allvarlig händelse eller allvarlig händelse har inträffat. Mindre händelser har inträffat inom arbetsmiljö och flygsäkerhet. Dessa har omhändertagits enligt system för säkerhetsled. Internreion har genomförts av verksamheten samt sa externa leverantörer som utför arbetsuppgifter på flygplatsen med flygsäkerhetspåverkan. Värderingar Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande gentemot såväl alla intressenter som individer och grupper. Omtanke - Vi bryr oss om våra kunder och medarbetare samt tar vårt sociala och miljömässiga ansvar. Värdeskapande - Professionell affärsmässighet och nytänkande ska skapa värde åt våra ägare. Öppenhet - Öppet och uppriktigt ledarskap med inrikt på tydlighet till alla medarbetare och kunder. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org nr , vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun. Ägardirektiv Lycksele Stadshus AB har överlämnat ägardirektiv för bolaget. Bolaget har under året arbetat utifrån dessa och uppfyllelsen av dessa direktiv har presenterats i skrivelse samt till ägaren. Sammanfatts görs bedömen att bolaget har arbetat utifrån samt uppfyllt ägardirektiven. Verksamheten under räkenskapsåret Flygäkerheten har prioriterats högst. Flygtrafiken har bestått av Trafikverket upphandlad flygtrafik till Stockholm/Arlanda. Flygbolaget Next Jet utför flygtrafiken med flygplanstypen BAE ATP som har plats för 68 passagerare. Flygtrafiken har även bestått av taxi- och charterflyg, ambulansflyg, skolflyg och privatflyg. Västerbottens läns landstings ambulanshelikopter har sin bas på flygplatsen. Flygplatsen har haft passagerare under Det är 10% färre passagerare i förhållande till år Bolagets bedöm är att minsken till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tilläckligt attraktiva annat än under juli månad. Under den perioden var öken 36% i förhållande till år Bolaget har fortsatt utvecklat Enter Lapland, det gemensamma konceptet för samverkan och marknads-

7 föring, integration av intressenternas erbjudanden kopplade till ett gemensamt affärsdrivande nav - Enter Lapland Bolaget har sedan år 2009 bedrivit call-center verksamhet på uppdrag av flygbolaget Next Jet. Avtalet med Next Jet upphörde under våren Organisationen vid inchecken har under året anpassats till de nya förutsättarna. Bolaget har under året erhållit IATA-rättigheter. IATA är en internationell organisation vars syfte är att sätta standarden för flygbolag och resebyråer, för att säkerställa trygghet och kvalité för resenärer över hela jorden. IATA-rättigheter ges endast till företag som uppfyller specifika krav gällande bl.a. personalkompetens, ekonomisk stabilitet och miljöhänsyn. IATA-rättigheterna säkerställer att resenären bokar sin flygresa med ett företag som strävar efter hög kvalité och långsiktighet. Lycksele kommun har tillsammans med Flygplatsen under året ansökt om förrätt enligt fastighetsbildslagen för att bilda servitut. Syftet är att ge flygplatsfastigheten rätt att begränsa höjden på uppstickande föremål som exempel träd, byggnader, stolpar och master inom fastigheter runt flygplatsen. Anled till åtgärden är att långsiktigt lösa Transportstyrelsens krav på hinderfrihet. Trafikverket har under året genomfört en utred för den upphandlade flygtrafiken i Norrland inland för tidsperioden Flygplatsen har yttrat sig till Trafikverket och engagerat sig i en arbetsgrupp, tillsammans med Trafikverket, utifrån inkomna remissvar, förändra sa delar av förslagen som utreden föreslår. LHG Lear Center, en privat aktör som under året har etablerat verksamhet vid flygplatsen. LHG byggerupp ett test- och utbildscenter för vinterfälthåll. Verksamhetens utbildsdel planeras att komma ingång på allvar under Verksamheten har sitt kontor förnärvarande i en av Kallaxflyg hyrd hangar. Företaget planerar att på sikt bygga egna lokaler vid flygplatsen. Med anled av att bostadsbyggnaden för ambulans helikopterns personal i framtiden är i behov av stora underhållsåtgärder har TM konsult, på bolagets uppdrag, under hösten genomfört en förprojektering till ny bostadsbyggnad för den verksamheten. Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av de efterföljande resultaträkar och balansräkar med noter. Landsfrekvens Linjefart: Ambulans/taxiflyg: Skolflyg: Privatflyg: Militär luftfart: Summa: Passagerare 2013 (2012) Jan (1 821) Juli (1 611) Feb (1 921) Aug (1 775) Mars (2 366) Sept (1 694) April (1934) Okt (2 051) Maj (1 659) Nov (1 827) Juni (1463) Dec (1 573) Totalt under året: (21 695) passagerare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret LHG (Learing center) har etablerat test- och utbildscenter för interfälthåll vid flygplatsen. Bolaget har fortsatt utvecklat Enter Lapland. Bolaget har erhållit IATA-rättigheter. Miljöpåverkan Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar högst flygrörelser per år, varav högst rörelser med tunga flygplan. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 85 % (80 %) av företagets nettoomsätt. Flerårsjämförelse Nettoomsätt tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslut tkr Antal anställda st Soliditet % Avkast på totalt kapital % Avkast på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst - kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räk överförs kronor förvaltsberättelse 7

8 2013 resultaträk Not Nettoomsätt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivar av materiella anläggstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat 0 0 8

9 Tillgångar Anläggstillgångar Not Materiella anläggstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggar och förskott avseende materiella anläggstillgångar Summa anläggstillgångar Omsättstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter balansräk Kassa och bank Summa omsättstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 2013 noter Not 1 Redos- och värderingsprinciper Företagets års har upprättats enligt slagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och BFNAR 2012:1 och koncern (K3-reglerna). Detta är första året som bolaget tillämpar BFNAR 2012:1 och koncern (K3-reglerna). Redosprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försälj av varor as vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljsvillkoren. Försäljen as efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redoade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedöm skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Materiella anläggstillgångar Materiella anläggstillgångar as till anskaffsvärde minskat med avskrivar. Avskrivar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivstider tillämpas: Antal år Maskiner och andra tekniska anläggar...10 Inventarier, verktyg och installationer...5 Har en materiell anläggstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Ej aktuellt för tillfället. Statliga stöd Statliga stöd as till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader as som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaff av materiella anläggstillgångar reducerar tillgångens ade värde. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen as som anläggstillgångar, övriga som omsättstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomsluten. Avkast på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomsluten. Avkast på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 10

11 Not 2 Ersätt till reorerna PwC Reionsuppdraget Skatterådgiv Övriga tjänster Summa Not 3 Löner, andra ersättar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 7 8 Män Totalt noter Löner, ersättar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Styrelseledamöter och ledande befattshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 2 2 Män 3 3 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattshavare Män 1 1 Totalt Not 4 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivar och avskrivar enligt plan Erhållet koncernbidrag Summa

12 2013 noter Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffsvärden Ingående avskrivar Avskrivar Utgående ackumulerade avskrivar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Pågående nyanläggar och förskott avseende materiella anläggstillgångar Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader Not 7 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Moderföretag i koncernen där Lycksele Flygplats AB är dotterföretag och koncern upprättas är Lycksele Stadshus AB, , Lycksele. Inköp och försälj mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försälj avseende koncernföretag. Inköp, (%) - - Försälj, (%) Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga poster Not 9 Checkräkskredit Koncernkonto hos koncernbolag utgör likvida medel, som genom moderbolaget placerats på bankkonto i ett för koncernen gemensamt centralkontosystem. Medlen är tillgängliga utan föregående uppsäg. Internkredit i kommunkoncernen finns i plusgirot med kr ( kr). 12

13 Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital noter Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivar och avskrivar enligt plan Summa Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Lycksele Lilly Bäcklund Ordförande Allan Arvidsson Inger Olofsson Sven Roosqt Magnus Wallebro Lennart Näslund VD Vår reionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad reor 13

14 2013 reionsberättelse Reionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB, org.nr Rapport om årsen Vi har utfört en reion av årsen för Lycksele Flygplats AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en års som ger en rättande bild enligt årsslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en års som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Reorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsen på grundval av vår reion. Vi har utfört reionen enligt International Standards on Auditing och god reionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför reionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En reion innefattar att genom olika åtgärder inhämta reionsbe om belopp och annan information i årsen. Reorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm beaktar reorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsen för att ge en räthrisande bild i syfte att utform a gransksåtgärder som är ändamål senliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En reion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de sprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattar i en, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsen. Vi anser att de reionsbe har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfatt har årsen upprättats i enlighet med årsslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättande bild av Lycksele Flygplats ABs finansiella ställ per den 31december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsslagen. Förvaltsberättelsen är förenlig med årsens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträken och balansräken. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författar Utöver vår reion av årsen har vi även utfört en reion av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt för Lycksele Flygplats AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalten enligt aktiebolagslagen. Reorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalten på grundval av vår reion. Vi har utfört reionen enligt god reionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår reion av årsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättsskyldig mot bolaget. Vi har även gran skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsslagen eller bolagsorden. Vi anser att de reionsbe vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri het för räkenskapsåret. Lycksele den 12 mars 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad reor 14

15 Gransksrapport Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB Organisationsnummer Underteckn ade har granskat bolagets verksamhet under år Gransken har utfört enligt aktiebolagslagen och god reions sed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört gransken för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräckl ig. Vår gransk har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bol agsorden anger. Under året har följande särskilda granskar, som berört bolaget, genomförts: Granskn ing av resor, representation och företagskort. Gransken as i separata reionsrapporter som sänds till bolagets styrelse. Undertecknade anser att vår granskn i ng ger oss rimlig grund för våra uttalanden ned an. Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett änd amå l senligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. U ndertecknade fi nner därför inte an led att rikta anmärk mot styrelsens ledamöter eller verkstä llande direktören gransksrapport Lycksele den 28/ Gun-Karin Karlsson Kent Eriksson Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarev isorer. 15

16 Omslagsfoto: Lennart Näslund Form:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall...4 5. Förvaltningsberättelse... 6 7. Resultaträkning... 10. Balansräkning... 11. Noter...

Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall...4 5. Förvaltningsberättelse... 6 7. Resultaträkning... 10. Balansräkning... 11. Noter... Årsredovisning 2014 Innehåll VD:s kommentar...3 Nyckeltall...4 5 Förvaltningsberättelse... 6 7 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Noter...12-16 Revisionsberättelse... 18 Granskningsrapport... 19

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD 1 2 3 Innehåll VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 4 VD har ordet... År 2008 har för

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning

Årsredovisning Innehåll VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter...10-13 Revisionsberättelse... 14 Granskningsrapport... 15 2 2010 3 4 Årsredovisning2010 VD har ordet...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org nr: 556754-1338 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Rya Nabbe Depå AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Företaget äger i dag hamnanläggningen Rödjan 727:11. RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer