Års 13redovisning 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års 13redovisning 20"

Transkript

1 013

2 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal Förvaltsberättelse Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter Reionsberättelse Gransksrapport

3 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete Lycksele Flygplats spelar en viktig roll för Lyckseles och inlandets utveckling. Ett väl fungerande flyg bidrar till samhällsutvecklingen och ökar omvärldens intresse för vårt område. Men, även flyget i sig befinner sig i ständig utveckling för att tillmötesgå behovet och kraven på bl a säkerhet, tillgänglighet och långsiktighet. Utvecklingsarbete är en del av vardagen för oss som arbetar inom denna spännande transportsektor och likt tidigare verksamhetsår har även 2013 varit fyllt av händelser som för flyget och flygplatsen framåt. Säkerhet och trygghet Flygsäkerheten har fortsatt hög prioritet i bolagets arbete och styrs av vår flygsäkerhetspolicy. Vi arbetar aktivt och systematiskt för att identifiera och utesluta alla tänkbara risker för olyckor. Ett av våra mål är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras så att incidenter och olyckor undviks. Vi vill att våra resenärer ska känna sig trygga när de flyger till och från vår flygplats - en ambition som bildar grund för hela verksamheten. Human Factors - den mänskliga faktorn - spelar en central roll i säkerhetssystemet och bidrar globalt sett till mer än 80 procent av de oönskade händelserna inom flyget. Här finns det med andra ord mycket att göra för att öka kompetensen även hos våra anställda och för personal som är anställda vid företag som levererar tjänster till oss. Vi har under 2013 fortsatt följa upp betydelsefulla nyckeltal inom det här området. Det innebär att vi regelbundet följer flygsäkerhetstrender inom flygplatsen. De avvikelserapporter - som i första hand inrapporterats av vår egen personal och anställda vid företag som levererar tjänster till flygplatsen - ligger till grund för att se dessa trender och avvikelser. Glädjande nog kan vi konstatera att Lycksele Flygplats inte bara lever upp till de säkerhetsmål som vi själva fastställt, utan även till nationella flygsäkerhetsmål. Flygsäkerhet är en fråga som ständigt måste hållas levande - i varje arbetsmoment vi utför och i de beslut vi fattar. IATA-rättigheter Lycksele Flygplats har under 2013 erhållit IATArättigheter via vårt handelsnamn Enter Lapland. IATA (International Air Transport Association) är en internationell organisation vars syfte är att sätta standarden för flygbolag och resebyråer och genom det säkerställa tryggheten och kvaliteten för resenärer över hela världen. IATA-rättigheter ges endast till företag som uppfyller specifika krav gällande bl.a. personalkompetens, ekonomisk stabilitet och miljöhänsyn. IATA-rättigheterna gör att resenären kan boka sin flygresa med vetskapen om att företaget levererar hög kvalité och långsiktighet. IATA-rättigheterna är ett erkännande av vår strävan på det här området och en viktig pusselbit i det utvecklingsarbete som ligger framför oss. En spännande framtid Lycksele Flygplats styrelse har under 2013 beslutat att vi ska jobba mera aktivt för att utveckla förutsättarna med charter. Det betyder att vi behöver skapa förutsättar för aktörer som är intresserade att utveckla charter till och från Lycksele flygplats samt ta de ekonomiska riskerna det innebär. Charterflyg till och från Lycksele är en mycket spännande tanke. Ett annat spännande framtidsprojekt är att tillsammans med andra flygplatser i Norrlands inland fortsätta att utreda möjligheterna att regionen själv och på sikt kan upphandla flygtrafik till och från Stockholm/Arlanda. Nuvarande flygupphandling som sträcker sig fram till 24 oktober 2015 är ett avtal mellan flygbolag och Trafikverket. Även om vi som flygplats inte är avtalspart, är det viktigt att vi på olika nivåer fortsätter att påverka såväl Trafikverket som flygoperatörer så att flygpriserna marknadsanpassas. Marknadsanpassade priser är en förutsätt om vårt flyg ska kunna utvecklas och bli ett flyg för gemene man. Årets passagerarstatistik tycker jag kan tolkas på det sättet. Flygplatsen hade passagerare under Det är 10 procent färre passagerare än året innan. Bolagets bedöm är att minsken till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tillräckligt attraktiva under året annat än under juli månad då öken av antalet passagerare var hela 36 procent högre jämfört med juli Lennart Näslund, VD 2013 VD:s kommentar 3

4 2013 nyckeltal Uppfölj av nyckeltal 5.2 Nyckeltal för Flygsäkerhets- och kvalitetsmål INCURSIONS Vad är en Runway incursion? ICAO:s (International Civil Aviation Organization) definition av Runway incursion: Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft Händelsekategori efter allvarlighetsgrad Klassificering av händelser baseras på Manual on the Prevention of Runway Incursion (ICAO Doc 9870). ICAO:s grundformulering yta avsatt för start och land har kompletterats med yta avsedd för tax så att händelser på taxibana ska kunna klassas med motsvarande kategorier enligt nedan. Tabell 1. Allvarlighetsgrad på händelse som innebär RWY- TWY-incursion Kategori D Kategori C Kategori B Kategori A Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana utan någon omedelbar risk (intill obefintlig risk) för kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana men med tillräcklig separation (avstånd el. tid) för att undvika kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana med signifikant risk för kollision och som kan resultera i åtgärd för att undvika kollision pga för minskande/för liten separation. (Flygsäkerhetsstör) Mycket allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana där extraordinära åtgärder vidtas för att undvika kollision eller händelse som resulterat i kollision. (Flygsäkerhetsstör) RWY INCURSION, TWY INCURSION Flygplatsens system för kontroll av markrörelser ska säkerställa att händelser i form av RWY och TWY- incursions minimeras och inte utgör risk för personella och materiella skador i samband med tax, start och land. Tabell 2. RWY- och TWY-incursions Nyckeltal Utfall Mål/ Utfall Antal händelser kategori A och B Nytt mål 0/ Antal händelser kategori C Nytt mål 0/ Antal händelser kategori D Nytt mål 2/ FOD (Forigen Object Debris/ främmande föremål/skräp) Regelbundna kontroller av manöverområdet ska säkerställa att FOD inte orsakar risk för skador på flygplan i samband med start, land eller tax. FOD som upptäcks och avlägsnas utöver planerade kontroller skall inte överskrida följande antal: Tabell 3. FOD som upptäcks utöver planerade kontroller Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal rapporterade FOD på RWY, TWY Nytt mål 3/2 3/ Antal rapporterade FOD på platta Nytt mål 5/0 5/ VILT OCH FÅGEL Flygplatsens system för hantering av vilt och fågel ska säkerställa att förekomst av dessa och risk för skador minimeras. Tabell 4. Händelser pga vilt inom flygplatsområdet 4 Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal händelser pga vilt inom Nytt mål 2/0 2/ flygplatsområdet Antal rapporterade fågelkollisioner Nytt mål 2/0 2/

5 REVISIONER AV VERKSAMHETEN Flygplatsens system för reioner ska säkerställa att intressenters krav har implementerats i verksamheten och att erforderliga aktiviteter och rutiner tillämpas med avsedda resultat. Tabell 5. Reioner enligt fastställd reionsplan Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Andel genomförda reioner enligt fastställd reionsplan Nytt mål 75%/83 75%/67% 75% 75% 75% KOMPETENS Personalen skall ha den utbild och kompetens och de behörigheter och licenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, och skall uppfylla tillämpliga medicinska krav. Tabell 6. Utbild och kompetenser Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Samtlig personal med medicinska krav uppfyller dessa Nytt mål 100%/100% 100%/96% 100% 100% 100% Säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som kräver återkommande repetitionsutbildar är genomförda Nytt mål 100%/100% 100%/86% 100% 100% 100% 2013 nyckeltal SKADOR PÅ FLYGPLAN Systematiskt arbete med förbättringar av arbetsrutiner och hög riskmedvetenhet hos personal ska säkerställa att antalet skador som uppstår på parkerade flygplan minimeras. Tabell 7. Skador på flygplan, orsakade av flygplatsen Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal skador på flygplan orsakade av flygplatsen Nytt mål 0/ Mål för luftfartsskyddet Att förhindra att den civila luftfarten utsätts för olagliga handlingar. 5.4 Nyckeltal för luftfartsskyddet Flygplatsens system för kontroll av effektiviteten i säkerhetskontrollen och åtgärder ska säkerställa att luftfartsskyddet lever upp till myndighetens krav avseende förbjudna föremål inom säkerhetskontrollerat område. Kontrollen sker genom stickprov i form av oanmälda tester med förbjudna föremål. OANMÄLDA STICKPROV Målet är att minst nedanstående antal stickprov och tester med förbjudna föremål genomförs på person, i bagage och inom CSRA. Tabell 8. Genomförda oanmälda kontroller av förbjudna föremål på person, i bagage eller inom CSRA Nyckeltal Utfall Mål/Utfall Antal genomförda kontroller med Förbjudna föremål Nytt mål 6/5 6/ Uppfölj av nyckeltal Uppfölj av nyckeltal skall utföras minst en gång per år. Utförd uppfölj dokumenteras och förvaras hos flygsäkerhetskoordinatorn. Ansvarig för utförandet är flygsäkerhetskoordinatorn i samarbete med respektive funktionsansvarig. Uppföljen fungerar även som underlag till uppdatering av de nyckeltal som är identifierade under punkt 5.2 5

6 2013 förvaltaberättelse 6 Information om verksamheten Företagets verksamhet omfattar att förvalta samt driva flygplats i Lycksele Kommun. Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats för södra Lappland med flygförbindelser till och från Stockholm/Arlanda samt Arvidsjaur. Flygplatsen är stationeringsort för landstingets ambulanshelikopterverksamhet. Mål och Affärsidé Bolaget ska främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen samt erbjuda tjänster inom detta område. Verksamheten ska bedrivas med en långsiktig planering, och på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder. Flygsäkerheten ska prioriteras högst. Flygplatsens säkerhetsarbete ska sträva mot ständiga förbättringar och ett målinriktat förebyggande arbete. Flygplatsens kvalitets ledssystem (QOMS) är styrande för verksamheten. Flygsäkerhets- och kvalitetsmål Flygplatsen ska inte bidra till något haveri eller allvarlig incident. Flygplatsen ska uppfylla flygsäkerhetsmyndigheternas krav Flygplatsens samtliga instruktioner ska hållas uppdaterade. Flygplatsens personal ska ha rätt kompetens för de uppgifter som de ska utföra. Säkerhetsledssystem - SMS Säkerhetsledssystemet (Safety Management System - SMS) syfte är att genom ett systematiskt, metodiskt, synligt, och spårbart arbetssätt identifiera, värdera och reducera flygsäkerhetsrisker. Identifierade områden för ständiga förbättringar inkluderar bättre metoder och arbetssätt för flygsäkerhetsarbete och flygsäkerhetsuppfölj. Vision Lycksele Flygplats ska vara det självklara valet i regionen. Måluppfyllelse Flygplatsens målsätt ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledssystem har uppnåtts. Mindre händelser som inträffat har åtgärdats enligt system för säkerhetsled. Ingen katastrof, mycket allvarlig händelse eller allvarlig händelse har inträffat. Mindre händelser har inträffat inom arbetsmiljö och flygsäkerhet. Dessa har omhändertagits enligt system för säkerhetsled. Internreion har genomförts av verksamheten samt sa externa leverantörer som utför arbetsuppgifter på flygplatsen med flygsäkerhetspåverkan. Värderingar Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande gentemot såväl alla intressenter som individer och grupper. Omtanke - Vi bryr oss om våra kunder och medarbetare samt tar vårt sociala och miljömässiga ansvar. Värdeskapande - Professionell affärsmässighet och nytänkande ska skapa värde åt våra ägare. Öppenhet - Öppet och uppriktigt ledarskap med inrikt på tydlighet till alla medarbetare och kunder. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org nr , vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun. Ägardirektiv Lycksele Stadshus AB har överlämnat ägardirektiv för bolaget. Bolaget har under året arbetat utifrån dessa och uppfyllelsen av dessa direktiv har presenterats i skrivelse samt till ägaren. Sammanfatts görs bedömen att bolaget har arbetat utifrån samt uppfyllt ägardirektiven. Verksamheten under räkenskapsåret Flygäkerheten har prioriterats högst. Flygtrafiken har bestått av Trafikverket upphandlad flygtrafik till Stockholm/Arlanda. Flygbolaget Next Jet utför flygtrafiken med flygplanstypen BAE ATP som har plats för 68 passagerare. Flygtrafiken har även bestått av taxi- och charterflyg, ambulansflyg, skolflyg och privatflyg. Västerbottens läns landstings ambulanshelikopter har sin bas på flygplatsen. Flygplatsen har haft passagerare under Det är 10% färre passagerare i förhållande till år Bolagets bedöm är att minsken till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tilläckligt attraktiva annat än under juli månad. Under den perioden var öken 36% i förhållande till år Bolaget har fortsatt utvecklat Enter Lapland, det gemensamma konceptet för samverkan och marknads-

7 föring, integration av intressenternas erbjudanden kopplade till ett gemensamt affärsdrivande nav - Enter Lapland Bolaget har sedan år 2009 bedrivit call-center verksamhet på uppdrag av flygbolaget Next Jet. Avtalet med Next Jet upphörde under våren Organisationen vid inchecken har under året anpassats till de nya förutsättarna. Bolaget har under året erhållit IATA-rättigheter. IATA är en internationell organisation vars syfte är att sätta standarden för flygbolag och resebyråer, för att säkerställa trygghet och kvalité för resenärer över hela jorden. IATA-rättigheter ges endast till företag som uppfyller specifika krav gällande bl.a. personalkompetens, ekonomisk stabilitet och miljöhänsyn. IATA-rättigheterna säkerställer att resenären bokar sin flygresa med ett företag som strävar efter hög kvalité och långsiktighet. Lycksele kommun har tillsammans med Flygplatsen under året ansökt om förrätt enligt fastighetsbildslagen för att bilda servitut. Syftet är att ge flygplatsfastigheten rätt att begränsa höjden på uppstickande föremål som exempel träd, byggnader, stolpar och master inom fastigheter runt flygplatsen. Anled till åtgärden är att långsiktigt lösa Transportstyrelsens krav på hinderfrihet. Trafikverket har under året genomfört en utred för den upphandlade flygtrafiken i Norrland inland för tidsperioden Flygplatsen har yttrat sig till Trafikverket och engagerat sig i en arbetsgrupp, tillsammans med Trafikverket, utifrån inkomna remissvar, förändra sa delar av förslagen som utreden föreslår. LHG Lear Center, en privat aktör som under året har etablerat verksamhet vid flygplatsen. LHG byggerupp ett test- och utbildscenter för vinterfälthåll. Verksamhetens utbildsdel planeras att komma ingång på allvar under Verksamheten har sitt kontor förnärvarande i en av Kallaxflyg hyrd hangar. Företaget planerar att på sikt bygga egna lokaler vid flygplatsen. Med anled av att bostadsbyggnaden för ambulans helikopterns personal i framtiden är i behov av stora underhållsåtgärder har TM konsult, på bolagets uppdrag, under hösten genomfört en förprojektering till ny bostadsbyggnad för den verksamheten. Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av de efterföljande resultaträkar och balansräkar med noter. Landsfrekvens Linjefart: Ambulans/taxiflyg: Skolflyg: Privatflyg: Militär luftfart: Summa: Passagerare 2013 (2012) Jan (1 821) Juli (1 611) Feb (1 921) Aug (1 775) Mars (2 366) Sept (1 694) April (1934) Okt (2 051) Maj (1 659) Nov (1 827) Juni (1463) Dec (1 573) Totalt under året: (21 695) passagerare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret LHG (Learing center) har etablerat test- och utbildscenter för interfälthåll vid flygplatsen. Bolaget har fortsatt utvecklat Enter Lapland. Bolaget har erhållit IATA-rättigheter. Miljöpåverkan Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar högst flygrörelser per år, varav högst rörelser med tunga flygplan. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 85 % (80 %) av företagets nettoomsätt. Flerårsjämförelse Nettoomsätt tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslut tkr Antal anställda st Soliditet % Avkast på totalt kapital % Avkast på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst - kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räk överförs kronor förvaltsberättelse 7

8 2013 resultaträk Not Nettoomsätt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivar av materiella anläggstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat 0 0 8

9 Tillgångar Anläggstillgångar Not Materiella anläggstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggar och förskott avseende materiella anläggstillgångar Summa anläggstillgångar Omsättstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter balansräk Kassa och bank Summa omsättstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 2013 noter Not 1 Redos- och värderingsprinciper Företagets års har upprättats enligt slagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och BFNAR 2012:1 och koncern (K3-reglerna). Detta är första året som bolaget tillämpar BFNAR 2012:1 och koncern (K3-reglerna). Redosprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försälj av varor as vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljsvillkoren. Försäljen as efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redoade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedöm skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Materiella anläggstillgångar Materiella anläggstillgångar as till anskaffsvärde minskat med avskrivar. Avskrivar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivstider tillämpas: Antal år Maskiner och andra tekniska anläggar...10 Inventarier, verktyg och installationer...5 Har en materiell anläggstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Ej aktuellt för tillfället. Statliga stöd Statliga stöd as till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader as som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaff av materiella anläggstillgångar reducerar tillgångens ade värde. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen as som anläggstillgångar, övriga som omsättstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomsluten. Avkast på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomsluten. Avkast på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 10

11 Not 2 Ersätt till reorerna PwC Reionsuppdraget Skatterådgiv Övriga tjänster Summa Not 3 Löner, andra ersättar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 7 8 Män Totalt noter Löner, ersättar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Styrelseledamöter och ledande befattshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 2 2 Män 3 3 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattshavare Män 1 1 Totalt Not 4 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivar och avskrivar enligt plan Erhållet koncernbidrag Summa

12 2013 noter Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffsvärden Ingående avskrivar Avskrivar Utgående ackumulerade avskrivar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Pågående nyanläggar och förskott avseende materiella anläggstillgångar Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader Not 7 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Moderföretag i koncernen där Lycksele Flygplats AB är dotterföretag och koncern upprättas är Lycksele Stadshus AB, , Lycksele. Inköp och försälj mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försälj avseende koncernföretag. Inköp, (%) - - Försälj, (%) Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga poster Not 9 Checkräkskredit Koncernkonto hos koncernbolag utgör likvida medel, som genom moderbolaget placerats på bankkonto i ett för koncernen gemensamt centralkontosystem. Medlen är tillgängliga utan föregående uppsäg. Internkredit i kommunkoncernen finns i plusgirot med kr ( kr). 12

13 Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital noter Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivar och avskrivar enligt plan Summa Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Lycksele Lilly Bäcklund Ordförande Allan Arvidsson Inger Olofsson Sven Roosqt Magnus Wallebro Lennart Näslund VD Vår reionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad reor 13

14 2013 reionsberättelse Reionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB, org.nr Rapport om årsen Vi har utfört en reion av årsen för Lycksele Flygplats AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en års som ger en rättande bild enligt årsslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en års som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Reorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsen på grundval av vår reion. Vi har utfört reionen enligt International Standards on Auditing och god reionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför reionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En reion innefattar att genom olika åtgärder inhämta reionsbe om belopp och annan information i årsen. Reorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm beaktar reorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsen för att ge en räthrisande bild i syfte att utform a gransksåtgärder som är ändamål senliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En reion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de sprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattar i en, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsen. Vi anser att de reionsbe har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfatt har årsen upprättats i enlighet med årsslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättande bild av Lycksele Flygplats ABs finansiella ställ per den 31december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsslagen. Förvaltsberättelsen är förenlig med årsens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträken och balansräken. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författar Utöver vår reion av årsen har vi även utfört en reion av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt för Lycksele Flygplats AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalten enligt aktiebolagslagen. Reorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalten på grundval av vår reion. Vi har utfört reionen enligt god reionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår reion av årsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättsskyldig mot bolaget. Vi har även gran skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsslagen eller bolagsorden. Vi anser att de reionsbe vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri het för räkenskapsåret. Lycksele den 12 mars 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad reor 14

15 Gransksrapport Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB Organisationsnummer Underteckn ade har granskat bolagets verksamhet under år Gransken har utfört enligt aktiebolagslagen och god reions sed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört gransken för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräckl ig. Vår gransk har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bol agsorden anger. Under året har följande särskilda granskar, som berört bolaget, genomförts: Granskn ing av resor, representation och företagskort. Gransken as i separata reionsrapporter som sänds till bolagets styrelse. Undertecknade anser att vår granskn i ng ger oss rimlig grund för våra uttalanden ned an. Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett änd amå l senligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. U ndertecknade fi nner därför inte an led att rikta anmärk mot styrelsens ledamöter eller verkstä llande direktören gransksrapport Lycksele den 28/ Gun-Karin Karlsson Kent Eriksson Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarev isorer. 15

16 Omslagsfoto: Lennart Näslund Form:

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer