SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad i ett skifte ed 99 ha skog, 9 ha ipedient, 1 ha åker, virkesförråd sk, bra jakt - disponeras av köparen. Utgångspris 7,8 Mkr, anbud senast 20/10. Arealer Arealuppgifter enligt skogsbruksplan:totalt 109,0 hektar (ha), fördelat på skog 98,6 ha, ipedient 8,7 ha, åker 0,8 ha sat övrig ark (vägar) 0,9 ha. Fastigheten består av ett välarronderat skifte. Taxeringsvärde Totalt kr fördelat på skogsarksvärde kr, ipedientvärde kr. Typkod 110. Skogsark Fastighetens produktiva skogsark uppgår enligt skogsbruksplanen till 98,6 hektar och det totala virkesförrådet är uppskattat till ca sk. Medelbonitet 4,7 3sk per ha/år sat edelförråd o 133 3sk per ha. Trädslagsblandning tall 77 %, gran 17 % och löv 6 %. Skogen doineras av yngre gallringsskogar. Slutavverkningsogen skog i klassen S2 ofattar drygt sk. Skogsbruksplanens avverkningsförslag för den koade 10-årsperioden är på drygt sk. Seutdrag ur skogsbruksplanen i bilaga 2. Ipedientarken uppgår till 8,7 hektar, estadels bergarker, en även en del insprängda, trevliga så yrarken och en större yroråde i den norra delen. Åkerark Åkerarken o totalt ca 0,8 hektar ligger i fastighetens västra del, på bägge sidor allänna vägen. Marken är utarrenderad, se även Upplåtelser. En indre del av åkerarken nyttjar arrendatorn för parkeringsplats sat so hävdad totark till grannfastigheten so arrendatorn äger, se nedan Mark grannfastighet vill köpa Sida 1 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

2 FORTS OBJEKTBESKRIVNING Övrig ark Övrig ark uppgår till 0,9 ha och utgörs av vägar. Jakt Fastigheten hyser bra viltbiotoper ed sina ungskogar, höjdsträckningar och och invävda fuktiga partier. Marken erbjuder fräst öjlighet till jakt på rådjur, älg, vildsvin och såvilt. Kronvilt finns också till och från på fastigheten, sporadisk förekost av Dovvilt. Fastigheten ingår i älgskötselorådet Södertälje SV för älg och kronhjort. Jakten är för närvarande utarrenderad, en är uppsagd så att köparen kan disponerar jakten från och ed tillträdet. Älgjakten bedrivs i dagsläget tillsaans ed grannfastigheter och an har en geensa tilldelning över 3 år to 2016/17 på 3 vuxna älgar och 2 älgkalvar. Kvarvarande tilldelning är 2 vuxna och 1kalv för jaktsässongerna 2015/16 sat 2016/17. Vägar Fastigheten har tillgång till väg geno den allänna vägen, so löper geno fastigheten i den södra delen, sat en egen skogsbilväg i östra delen. Möjlighet finns att nå fastighetens norra respektive södra delar geno att nyttja vägar so går över grannfastigheten. Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upparkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upparkering av dessa. Forninnen och nyckelbiotoper Det finns tre registerat fornläningar beläget invid åkerarken. Två på åkernarken sat ett strax norr oåkern vid avd 240, se bilaga 4. Källa: Fornsök, Det finns inga registerade nyckebiotoper eller oråden ed förhöjda naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen/Skogen pärlor, Upplåtelser Åkerarken är arrenderad till en granne till en årig avgift o 400 kr + os. En indre del av åkerarken nyttjar arrendator för parkeringsplats sat so hävdad totark till grannfastigheten so arrendatorn äger, se även nedan Mark grannfastighet vill köpa. Det finns en jaktupplåtelse so är uppsagd och upphör så att en Köpare kan disponera jakten från och ed att an tillträder fastigheten. Mark grannfastighet vill köpa Arrendatorn till åkerarken äger grannfastigheten Svarttorp 1:2 och önskar köpa ett orådet ed en ungefärlig utsträckning enligt bilaga 5. En sådan överlåtelse får den nya ägaren tar ställning till och reglera avtalsässigt efter tillträdet. Inteckningar och lån Det finns inga penninginteckningar på fastigheten och fastigheten överlåtels obelånad. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd. Försäljningssätt, anbud.. Fastigheten säljs geno skriftligt anbudsförfarande ed utgångspriset kr. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud skall vara angivet i svenska kronor ed fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/ budgivning ed de spekulanter an anser givit de est förånliga anbuden. Anbudsdatu: Skriftligt anbud skall ha inkoit senast tisdagen 20:e oktober 2015, under adress: Skogssällskapets Förvaltning AB, Att Ulrik Abelson, Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Märk anbudet "Brandalsund". Använd bifogad anbudsblankett. Betalningsvillkor.. Köparen skall erlägga handpenning ed 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej koer överens o annat. Budgivaren skall ino 5 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet och kontroll av finansieringsöjligheter.. bör vara klart innan anbud länas Sida 2 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

3 FORTS OBJEKTBESKRIVNING Tillträde, lagfart.. Säljaren önskar att tillträde ska ske innan årskiftet. Köparen står för lagfartskostnad o 1,5 % av köpeskillingen sat exp.avg 825 kr. Eventuella kostnader för pantbrev sat bankens avgifter kan tillkoa för Köparen. Besiktning av fastigheten.. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig o dess skick, gränser, arealer.. före köpet. Köparen ges därför öjlighet till att på egen hand eller geno konsult före köpet undersöka fastigheten och därigeno skaffa sig kännedo o det skick vari den befinner sig. Intressenter får på egen hand besikta objektets arker. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, skog, jordbruk, arrendatorn och ev. pågående jakt. Skogsbruksplanen är upprättad ed för skogsbruksplanläggning gängse etoder och kan därför vara behäftad ed osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och den skall endast betraktas so ett underlag för köparens egen besiktning. Övrigt Med denna version av objektsbeskrivningen följer dessa bilagor: Bilaga 1 Kartor Bilaga 2 Skogsbruksplan Bilaga 3 Fastighetsutdrag Bilaga 4 Registerade fornläningar Bilaga 5 Mark grannfastighet vill köpa Anbudsblankett Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren, offentliga källor sat övriga enskilda uppgifslänare och kontrolleras av fastighetsäklaren endast o oständigheterna ger anledning till detta. Ansvarig fastighetsäklare Ulrik Abelson, tel , obil E-post: Kontakta ig vid frågor och behov av ytterligare inforation. Den so slutligen köper fastigheten är edveten o att det i köpekontraktet koer att tas in en klausul där det betonas att de i objektsbeskrivningen över fastigheten länade uppgifterna är ungefärliga och noralt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför noralt inte heller grunda skadeanspråk ot äklaren o uppgifter i objektsbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden. Servitut, planbestäelser, geensahetsanläggningar Servitut: Rättigheter-last: Officialservitut Väg (till förån Svarttorp 1:15 & 1:16) Vägbeskrivning Från landsvägen ellan Järna och Nykvarn, ca 7 k söder o Nykvarn, sväng väster ut vid blå skylt "Gnesta17", sedan drygt 1 k till fastigheten. Skyltar "TillSalu" ärkta Skogssällskapet är uppsatta. Se ävenbifogade kartor. Koordinater för avfart till skogsbilväg i östra delen av fastigehten i RT90G: X= Y= Sida 3 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

4 Meter 1:

5 Meter 1:10 000

6 Skogsbruksplan Fastighet Försaling Koun Län Brandalsunds Allännslott Överjärna Södertälje Stockhols län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsan SFAB geno konvertering

7 Saanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsark Ipedient yr Ipedient berg Inägoark 98,6 1,3 7,4 0, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,9 1 Övrig areal 0,0 0 Sua landareal 109 Sua vatten 0,0 Virkesförråd Totalt ³sk Medeltal ³sk per hektar 133 ³sk % Tall Gran Löv Björk 21 <1 Tall Löv Gran Bonitet Fastighetens edelbonitet är beräknad till Tillväxt ³sk per ha Tillväxt för perioden ³sk / år 4,7 beräknad ed hänsyn till 433 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag ³sk Föryngringsavverkning ³sk Förväntad tillväxt första växtsäsongen 521 Totalt under perioden 4343 pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

8 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt ³sk ha % ³sk /ha Tall % Gran % Löv % Björk % Kalark - 9 år 1, , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [7,6] Sua/Medel 98, Arealfördelning, aktuell Areal % Kalark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, o 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) Areal % Kalark E Skog Åldersklasser Andelen kalark och skog yngre än 20 år är 11 %. Andelen föryngringsavverkningsskog är 7 %. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

9 Skogens fördelning på huggningsklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass Totalt ³sk ha % ³sk /ha Tall % Gran % Löv % Björk % Kalark K1 K2 Röjningsskog R1 R2 27, sskog G1 56, G2 8, Föryngrings- S1 avverknings- S2 5, skog S3 0, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt [7,6] Sua/Medel 98, Huggningsklasser Kalark K1 Obehandlad kalark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Föryngringsavverkningsskog S1 Skog so kan föryngringsavverkas Noralt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalark Mark so fullständigt behandlats ed återväxtåtgärder en där föryngringen inte säkerställts. S2 Skog so är ogen att föryngringsavverkas Noralt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 edelhöjd. S3 Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. R2 G1 G2 Ungskog Skog so är över 1,3 och so i utvecklingshänseende otsvarar röjningsskog. sskog Noral gallringsskog Skog so är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog so uppnått skyddsåldern och där nästa läpliga åtgärd noralt är gallring. Lågproducerande skog E1 Restskog Skog so länats efter avverkning eller so uppkoit på grund av skada. E2 E3 Gles skog Gles skog eller skog av ett för arken oläpligt trädslag. Skog av hagarkskaraktär Gles skog av hagarkskaraktär. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

10 Skogens fördelning på ålklasser Areal Virkesförråd Tillväxt Målklass ha % ³sk % ³sk % PG 97,1 98, , ,6 PF - produktion PF - naturvård NS 0,6 0, ,0 6 0,1 NO 0,9 0, ,2 58 1,3 Sua 98,6 100, , ,0 Ipedient ha % Myr 1,3 1,0 Berg 7,4 7,0 PG Målklasser Målklasserna ger inforation o skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG PF NS NO Produktion ed generell naturhänsyn Oråden där intresset för virkesproduktion är doinerande. Generell naturhänsyn tas i for av detaljhänsyn och hänsynsytor. Kobinerade ål Kobinerade ål ed ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse so vida överstiger generell hänsyn. K enligt skogsägarföreningarna. Naturvård skötselkrävande Naturvård utan produktionsintresse där orådet gynnas av en naturvårdande skötsel. Naturvård orört Naturvård utan produktionsintresse där orådet länas orört. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

11 Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvoly ingår 5 års tillväxt för avverkningar ed angelägenhetsgrad 2 och 3. Föryngringsavverkning Åldersklass Barr Löv Totalt Barr Löv Totalt ha ³sk ³sk ³sk ha ³sk ³sk ³sk Kalark - 9 år , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Sua 81, , Total avverkning Tillväxt 4346 Högre alt: 4343 ³sk varav gallring 3217 ³sk och föryngringsavverkning 1126 ³sk Lägre alt: 4346 ³sk varav gallring 3219 ³sk och föryngringsavverkning 1127 ³sk I saanställningen redovisas tillväxt under perioden sat areal och virkesförråd efter 10 år. Observera att såväl tillväxt so areal och virkesförråd o 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs Tillväxt Areal och virkesförråd efter 10 år Åldersklass Barr Löv Totalt ³sk ³sk ³sk ha ³sk ³sk/ha Kalark 7,0-9 år , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Sua , pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

12 Skogsvårdsåtgärder Blanketten innehåller ett saandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder. Saanställningen förutsätter att satliga åtgärder enligt grundförslaget utförs. Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Angelägenhetsgrad Snarast Ino 5 år 5-10 år år Sua ha ha ha ha ha Röjning 12,2 12,2 Röjning, Följd 1,2 1,2 Plantröjning 1,6 1,6 Underv röj f gallring 24,3 3,4 27,7 Sua ha 39,3 3,4 42,7 pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 10 1,4 43 G1 T PG Tall ,1 X Gran ,3 33 R2 T PG Tall Underv röj f gallring ,0 X (F) ,6 17 R2 T PG Tall Röjning ,5 Löv 16 6, 40 3,5 37 G1 T PG Tall ,8 X (-0,1)L 50 4,0 77 G2 G PG Tall ,5 X Gran ,3 62 G1 G PG Tall ,2 X Gran ,7 37 G1 T PG Tall ,2 X 80 1,1 32 G1 B PG Löv ,9 X 90 1,3 37 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,8 X (F) ,5 58 G1 T PG Tall ,5 X Gran pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha ,4 33 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,9 X Löv (F) ,6 7 R2 T PG Tall 34 1 Plantröjning ,1 X Gran 33 1 Björk [1,6] 154 ÖF T PG Tall , ,4 43 G1 T PG Tall ,2 X 140 4,1 83 G2 G PG Tall ,1 X Gran ,4 28 R2 T PG Tall Underv röj f gallring ,9 X Gran 10 7,2 (F) ,5 73 G1 G PG Tall ,8 X Gran ,2 18 R2 G PG Tall Avverkning ÖF ,4 X Gran 35 7, Röjning (F) 2015 Löv 16 9, 170 [1,2] 68 ÖF G PG Löv , ,3 98 S2 G PG Tall Föryng avv, fröträd ,2 X Gran pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 190 1,7 98 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,4 X Gran ,9 37 S3 B NO Gran ,8 X Löv 78 8, [0,9] 122 ÖF B NO Tall , ,4 52 G1 T PG Tall ,5 X ,4 42 G1 T PG Tall ,3 X (-0,4)L Löv ,6 162 S2 T NS Tall Föryng avv, skär ,0 X 240 0,8 92 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,0 X (-0,1)L Gran Löv ,7 57 G1 B PG Gran ,4 X Löv ,8 15 R2 G PG Tall 34 3, Röjning ,6 X Gran 33 3, Löv 33 4, pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 270 0,6 27 R2 G PG Tall Underv röj f gallring ,8 X Gran 20 9,5 (F) Löv ,6 37 G1 T PG Tall ,1 X 290 4,0 15 R2 T PG Tall Röjning ,6 X (-0,1)L Gran 33 6, Löv 3 6, 290 [4,0] 154 ANNAT T PG Tall ,7 (-0,1)L Björk ,5 112 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,9 X Gran ,1 37 G1 T PG Tall ,0 X 320 1,0 27 R2 T PG Tall Röjning ,3 X Löv 5 8, (F) ,9 22 R2 T PG Tall Röjning ,9 X Gran 34 7, (F) Löv 21 8, 340 2,7 32 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,1 X Gran (F) Löv pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd nr 9920 Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 1,3 Myr X ,4 Berg 1,0 Inägoark X (-0,2)L pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

18 N s i z z z z z s z z z z z z z z z z z 290 z z z z z = 1 ha Skala 1:

19 FASTIGHET Beteckning SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Nyckel: Försaling YTTERJÄRNA Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatu i allänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen LÄGE, KARTA Oråde N(SWEREF 99) E(SWEREF 99) N(Lokalt) E(Lokalt) Registerkarta SÖDERTÄLJE AREAL Oråde Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kv kv 0 kv LAGFART Ägare Andel Inskrivningsdag Akt xx 1/ /8565 Bouppteckning: Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling. ANTECKNINGAR, INSKRIVNINGAR och INTECKNINGAR Fastigheten är gravationsfri. PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR Fornläningar Datu Akt Fornläning: Registrerad: :0200: RÄTTIGHETER Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändaål Rättsförhållande Rättighetstyp berörkrets Rättighetsbeteckning VÄG Last Officialservitut 01-ÖVJ TAXERINGSINFORMATION Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår OBEBYGGD LANTBRUKSENHET (110) Utgör taxeringsenhet och ofattar hel registerfastighet. Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde ark SEK Ingående värden Värde Areal Skogsark SEK 73 ha Skogsipedient SEK 31 ha Åkerark 0 ha Betesark 0 ha Ekonoibyggnad Övrig ark 3 ha Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk for xx 1/1 Lagfaren/Toträttsinneh. Fysisk person Värderingsenhet skog Taxvärde Areal Riktvärdeoråde SEK 73 ha 111 Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Virkesförråd Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv 0 kb/ha 142 kb/ha 16 kb/ha Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng (D) Säre godhet än noralt 5 29 Värderingsenhet skogsipedientsark Taxvärde Areal Riktvärdeoråde SEK 31 ha 111 Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 1 av :52

20 ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER Fastighetens andelar i safälligheter är inte utredda. ÅTGÄRDER Fastighetsrättsliga åtgärder Datu Akt Avsöndring KB YTJ-AVS1 Saanföring ÖVJ-465 Fastighetsreglering ÖVJ-722 Anläggningsåtgärd K-10/2010 URSPRUNG SÖDERTÄLJE BRANDALSUND 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUND 4:1 SÖDERTÄLJE YTTERJÄRNA-BERGA 3:1 TIDIGARE BETECKNING Beteckning Oregistreringsdatu Akt A-YTTERJÄRNA BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1: /1 Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 2 av :52

21 RÄTTIGHETER Rättigheter till förån eller last för Fastighet SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 RÄTTIGHETER Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändaål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning VÄG Last Officialservitut 01-ÖVJ Övrig berörkrets, ed rättsförhållande: Förån SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:5 SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:6 Last SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:2 Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 1 av :54

22

23 Meter 1:1 000

24 Anbudsblankett: Ver Anbud på Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Utgångspriset är kr för fastigheten. Undertecknad länar häred ett bud o... kr. Budet textat:. Undertecknad är edveten o de villkor för försäljningen so angivits i objektbeskrivningen. Bankreferent och övrigt:... Ort och datu... Nan... Nanförtydligande... Adress... Mailadress... Org-/Personnuer... Telefon dagtid/kvällstid... Postadress... Mobiltelefon Annat fastighetsinnehav ino Södertälje koun: Skriftligt anbud skall ha inkoit senast tisdagen 20/ : Skogssällskapets Förvaltning AB, Att: Ulrik Abelson, Norra Oskarsgatan 27A, Linköping. Anbud skall länas i slutet kuvert ärkt Brandalsunds Budgivaren edger att länade anbud och en efterföljande budgivning kan koa att visas för den so blir köpare. Budgivaren är edveten o att id-kontroll koer att ske ed hänvisning till Lag o åtgärder vid penningtvätt innan ett köpeavtal undertecknas. Budgivaren edger att länade anbud och en efterföljande budgivning kan koa att visas för den so blir köpare. Kreditkontroll kan koa ske av budgivaren.

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna En egen ö i natursköna Runn, Dalarna FALUN KIVNÄBBEN 3:1 Falun Kivnäbben, en ö i sjön Runn, med gott om naturliga ankringsplatser. 180 000 kvm, äldre tallskog ca 4000 m3sk. Kräftfiske. Prisidé 850 000

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer