SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad i ett skifte ed 99 ha skog, 9 ha ipedient, 1 ha åker, virkesförråd sk, bra jakt - disponeras av köparen. Utgångspris 7,8 Mkr, anbud senast 20/10. Arealer Arealuppgifter enligt skogsbruksplan:totalt 109,0 hektar (ha), fördelat på skog 98,6 ha, ipedient 8,7 ha, åker 0,8 ha sat övrig ark (vägar) 0,9 ha. Fastigheten består av ett välarronderat skifte. Taxeringsvärde Totalt kr fördelat på skogsarksvärde kr, ipedientvärde kr. Typkod 110. Skogsark Fastighetens produktiva skogsark uppgår enligt skogsbruksplanen till 98,6 hektar och det totala virkesförrådet är uppskattat till ca sk. Medelbonitet 4,7 3sk per ha/år sat edelförråd o 133 3sk per ha. Trädslagsblandning tall 77 %, gran 17 % och löv 6 %. Skogen doineras av yngre gallringsskogar. Slutavverkningsogen skog i klassen S2 ofattar drygt sk. Skogsbruksplanens avverkningsförslag för den koade 10-årsperioden är på drygt sk. Seutdrag ur skogsbruksplanen i bilaga 2. Ipedientarken uppgår till 8,7 hektar, estadels bergarker, en även en del insprängda, trevliga så yrarken och en större yroråde i den norra delen. Åkerark Åkerarken o totalt ca 0,8 hektar ligger i fastighetens västra del, på bägge sidor allänna vägen. Marken är utarrenderad, se även Upplåtelser. En indre del av åkerarken nyttjar arrendatorn för parkeringsplats sat so hävdad totark till grannfastigheten so arrendatorn äger, se nedan Mark grannfastighet vill köpa Sida 1 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

2 FORTS OBJEKTBESKRIVNING Övrig ark Övrig ark uppgår till 0,9 ha och utgörs av vägar. Jakt Fastigheten hyser bra viltbiotoper ed sina ungskogar, höjdsträckningar och och invävda fuktiga partier. Marken erbjuder fräst öjlighet till jakt på rådjur, älg, vildsvin och såvilt. Kronvilt finns också till och från på fastigheten, sporadisk förekost av Dovvilt. Fastigheten ingår i älgskötselorådet Södertälje SV för älg och kronhjort. Jakten är för närvarande utarrenderad, en är uppsagd så att köparen kan disponerar jakten från och ed tillträdet. Älgjakten bedrivs i dagsläget tillsaans ed grannfastigheter och an har en geensa tilldelning över 3 år to 2016/17 på 3 vuxna älgar och 2 älgkalvar. Kvarvarande tilldelning är 2 vuxna och 1kalv för jaktsässongerna 2015/16 sat 2016/17. Vägar Fastigheten har tillgång till väg geno den allänna vägen, so löper geno fastigheten i den södra delen, sat en egen skogsbilväg i östra delen. Möjlighet finns att nå fastighetens norra respektive södra delar geno att nyttja vägar so går över grannfastigheten. Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upparkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upparkering av dessa. Forninnen och nyckelbiotoper Det finns tre registerat fornläningar beläget invid åkerarken. Två på åkernarken sat ett strax norr oåkern vid avd 240, se bilaga 4. Källa: Fornsök, Det finns inga registerade nyckebiotoper eller oråden ed förhöjda naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen/Skogen pärlor, Upplåtelser Åkerarken är arrenderad till en granne till en årig avgift o 400 kr + os. En indre del av åkerarken nyttjar arrendator för parkeringsplats sat so hävdad totark till grannfastigheten so arrendatorn äger, se även nedan Mark grannfastighet vill köpa. Det finns en jaktupplåtelse so är uppsagd och upphör så att en Köpare kan disponera jakten från och ed att an tillträder fastigheten. Mark grannfastighet vill köpa Arrendatorn till åkerarken äger grannfastigheten Svarttorp 1:2 och önskar köpa ett orådet ed en ungefärlig utsträckning enligt bilaga 5. En sådan överlåtelse får den nya ägaren tar ställning till och reglera avtalsässigt efter tillträdet. Inteckningar och lån Det finns inga penninginteckningar på fastigheten och fastigheten överlåtels obelånad. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd. Försäljningssätt, anbud.. Fastigheten säljs geno skriftligt anbudsförfarande ed utgångspriset kr. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud skall vara angivet i svenska kronor ed fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/ budgivning ed de spekulanter an anser givit de est förånliga anbuden. Anbudsdatu: Skriftligt anbud skall ha inkoit senast tisdagen 20:e oktober 2015, under adress: Skogssällskapets Förvaltning AB, Att Ulrik Abelson, Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Märk anbudet "Brandalsund". Använd bifogad anbudsblankett. Betalningsvillkor.. Köparen skall erlägga handpenning ed 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej koer överens o annat. Budgivaren skall ino 5 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet och kontroll av finansieringsöjligheter.. bör vara klart innan anbud länas Sida 2 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

3 FORTS OBJEKTBESKRIVNING Tillträde, lagfart.. Säljaren önskar att tillträde ska ske innan årskiftet. Köparen står för lagfartskostnad o 1,5 % av köpeskillingen sat exp.avg 825 kr. Eventuella kostnader för pantbrev sat bankens avgifter kan tillkoa för Köparen. Besiktning av fastigheten.. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig o dess skick, gränser, arealer.. före köpet. Köparen ges därför öjlighet till att på egen hand eller geno konsult före köpet undersöka fastigheten och därigeno skaffa sig kännedo o det skick vari den befinner sig. Intressenter får på egen hand besikta objektets arker. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, skog, jordbruk, arrendatorn och ev. pågående jakt. Skogsbruksplanen är upprättad ed för skogsbruksplanläggning gängse etoder och kan därför vara behäftad ed osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och den skall endast betraktas so ett underlag för köparens egen besiktning. Övrigt Med denna version av objektsbeskrivningen följer dessa bilagor: Bilaga 1 Kartor Bilaga 2 Skogsbruksplan Bilaga 3 Fastighetsutdrag Bilaga 4 Registerade fornläningar Bilaga 5 Mark grannfastighet vill köpa Anbudsblankett Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren, offentliga källor sat övriga enskilda uppgifslänare och kontrolleras av fastighetsäklaren endast o oständigheterna ger anledning till detta. Ansvarig fastighetsäklare Ulrik Abelson, tel , obil E-post: Kontakta ig vid frågor och behov av ytterligare inforation. Den so slutligen köper fastigheten är edveten o att det i köpekontraktet koer att tas in en klausul där det betonas att de i objektsbeskrivningen över fastigheten länade uppgifterna är ungefärliga och noralt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför noralt inte heller grunda skadeanspråk ot äklaren o uppgifter i objektsbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden. Servitut, planbestäelser, geensahetsanläggningar Servitut: Rättigheter-last: Officialservitut Väg (till förån Svarttorp 1:15 & 1:16) Vägbeskrivning Från landsvägen ellan Järna och Nykvarn, ca 7 k söder o Nykvarn, sväng väster ut vid blå skylt "Gnesta17", sedan drygt 1 k till fastigheten. Skyltar "TillSalu" ärkta Skogssällskapet är uppsatta. Se ävenbifogade kartor. Koordinater för avfart till skogsbilväg i östra delen av fastigehten i RT90G: X= Y= Sida 3 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

4 Meter 1:

5 Meter 1:10 000

6 Skogsbruksplan Fastighet Försaling Koun Län Brandalsunds Allännslott Överjärna Södertälje Stockhols län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsan SFAB geno konvertering

7 Saanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsark Ipedient yr Ipedient berg Inägoark 98,6 1,3 7,4 0, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,9 1 Övrig areal 0,0 0 Sua landareal 109 Sua vatten 0,0 Virkesförråd Totalt ³sk Medeltal ³sk per hektar 133 ³sk % Tall Gran Löv Björk 21 <1 Tall Löv Gran Bonitet Fastighetens edelbonitet är beräknad till Tillväxt ³sk per ha Tillväxt för perioden ³sk / år 4,7 beräknad ed hänsyn till 433 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag ³sk Föryngringsavverkning ³sk Förväntad tillväxt första växtsäsongen 521 Totalt under perioden 4343 pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

8 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt ³sk ha % ³sk /ha Tall % Gran % Löv % Björk % Kalark - 9 år 1, , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [7,6] Sua/Medel 98, Arealfördelning, aktuell Areal % Kalark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, o 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) Areal % Kalark E Skog Åldersklasser Andelen kalark och skog yngre än 20 år är 11 %. Andelen föryngringsavverkningsskog är 7 %. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

9 Skogens fördelning på huggningsklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass Totalt ³sk ha % ³sk /ha Tall % Gran % Löv % Björk % Kalark K1 K2 Röjningsskog R1 R2 27, sskog G1 56, G2 8, Föryngrings- S1 avverknings- S2 5, skog S3 0, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt [7,6] Sua/Medel 98, Huggningsklasser Kalark K1 Obehandlad kalark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Föryngringsavverkningsskog S1 Skog so kan föryngringsavverkas Noralt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalark Mark so fullständigt behandlats ed återväxtåtgärder en där föryngringen inte säkerställts. S2 Skog so är ogen att föryngringsavverkas Noralt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 edelhöjd. S3 Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. R2 G1 G2 Ungskog Skog so är över 1,3 och so i utvecklingshänseende otsvarar röjningsskog. sskog Noral gallringsskog Skog so är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog so uppnått skyddsåldern och där nästa läpliga åtgärd noralt är gallring. Lågproducerande skog E1 Restskog Skog so länats efter avverkning eller so uppkoit på grund av skada. E2 E3 Gles skog Gles skog eller skog av ett för arken oläpligt trädslag. Skog av hagarkskaraktär Gles skog av hagarkskaraktär. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

10 Skogens fördelning på ålklasser Areal Virkesförråd Tillväxt Målklass ha % ³sk % ³sk % PG 97,1 98, , ,6 PF - produktion PF - naturvård NS 0,6 0, ,0 6 0,1 NO 0,9 0, ,2 58 1,3 Sua 98,6 100, , ,0 Ipedient ha % Myr 1,3 1,0 Berg 7,4 7,0 PG Målklasser Målklasserna ger inforation o skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG PF NS NO Produktion ed generell naturhänsyn Oråden där intresset för virkesproduktion är doinerande. Generell naturhänsyn tas i for av detaljhänsyn och hänsynsytor. Kobinerade ål Kobinerade ål ed ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse so vida överstiger generell hänsyn. K enligt skogsägarföreningarna. Naturvård skötselkrävande Naturvård utan produktionsintresse där orådet gynnas av en naturvårdande skötsel. Naturvård orört Naturvård utan produktionsintresse där orådet länas orört. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

11 Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvoly ingår 5 års tillväxt för avverkningar ed angelägenhetsgrad 2 och 3. Föryngringsavverkning Åldersklass Barr Löv Totalt Barr Löv Totalt ha ³sk ³sk ³sk ha ³sk ³sk ³sk Kalark - 9 år , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Sua 81, , Total avverkning Tillväxt 4346 Högre alt: 4343 ³sk varav gallring 3217 ³sk och föryngringsavverkning 1126 ³sk Lägre alt: 4346 ³sk varav gallring 3219 ³sk och föryngringsavverkning 1127 ³sk I saanställningen redovisas tillväxt under perioden sat areal och virkesförråd efter 10 år. Observera att såväl tillväxt so areal och virkesförråd o 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs Tillväxt Areal och virkesförråd efter 10 år Åldersklass Barr Löv Totalt ³sk ³sk ³sk ha ³sk ³sk/ha Kalark 7,0-9 år , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Sua , pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

12 Skogsvårdsåtgärder Blanketten innehåller ett saandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder. Saanställningen förutsätter att satliga åtgärder enligt grundförslaget utförs. Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Angelägenhetsgrad Snarast Ino 5 år 5-10 år år Sua ha ha ha ha ha Röjning 12,2 12,2 Röjning, Följd 1,2 1,2 Plantröjning 1,6 1,6 Underv röj f gallring 24,3 3,4 27,7 Sua ha 39,3 3,4 42,7 pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 10 1,4 43 G1 T PG Tall ,1 X Gran ,3 33 R2 T PG Tall Underv röj f gallring ,0 X (F) ,6 17 R2 T PG Tall Röjning ,5 Löv 16 6, 40 3,5 37 G1 T PG Tall ,8 X (-0,1)L 50 4,0 77 G2 G PG Tall ,5 X Gran ,3 62 G1 G PG Tall ,2 X Gran ,7 37 G1 T PG Tall ,2 X 80 1,1 32 G1 B PG Löv ,9 X 90 1,3 37 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,8 X (F) ,5 58 G1 T PG Tall ,5 X Gran pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha ,4 33 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,9 X Löv (F) ,6 7 R2 T PG Tall 34 1 Plantröjning ,1 X Gran 33 1 Björk [1,6] 154 ÖF T PG Tall , ,4 43 G1 T PG Tall ,2 X 140 4,1 83 G2 G PG Tall ,1 X Gran ,4 28 R2 T PG Tall Underv röj f gallring ,9 X Gran 10 7,2 (F) ,5 73 G1 G PG Tall ,8 X Gran ,2 18 R2 G PG Tall Avverkning ÖF ,4 X Gran 35 7, Röjning (F) 2015 Löv 16 9, 170 [1,2] 68 ÖF G PG Löv , ,3 98 S2 G PG Tall Föryng avv, fröträd ,2 X Gran pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 190 1,7 98 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,4 X Gran ,9 37 S3 B NO Gran ,8 X Löv 78 8, [0,9] 122 ÖF B NO Tall , ,4 52 G1 T PG Tall ,5 X ,4 42 G1 T PG Tall ,3 X (-0,4)L Löv ,6 162 S2 T NS Tall Föryng avv, skär ,0 X 240 0,8 92 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,0 X (-0,1)L Gran Löv ,7 57 G1 B PG Gran ,4 X Löv ,8 15 R2 G PG Tall 34 3, Röjning ,6 X Gran 33 3, Löv 33 4, pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 270 0,6 27 R2 G PG Tall Underv röj f gallring ,8 X Gran 20 9,5 (F) Löv ,6 37 G1 T PG Tall ,1 X 290 4,0 15 R2 T PG Tall Röjning ,6 X (-0,1)L Gran 33 6, Löv 3 6, 290 [4,0] 154 ANNAT T PG Tall ,7 (-0,1)L Björk ,5 112 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,9 X Gran ,1 37 G1 T PG Tall ,0 X 320 1,0 27 R2 T PG Tall Röjning ,3 X Löv 5 8, (F) ,9 22 R2 T PG Tall Röjning ,9 X Gran 34 7, (F) Löv 21 8, 340 2,7 32 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,1 X Gran (F) Löv pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd nr 9920 Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 1,3 Myr X ,4 Berg 1,0 Inägoark X (-0,2)L pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

18 N s i z z z z z s z z z z z z z z z z z 290 z z z z z = 1 ha Skala 1:

19 FASTIGHET Beteckning SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Nyckel: Försaling YTTERJÄRNA Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatu i allänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen LÄGE, KARTA Oråde N(SWEREF 99) E(SWEREF 99) N(Lokalt) E(Lokalt) Registerkarta SÖDERTÄLJE AREAL Oråde Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kv kv 0 kv LAGFART Ägare Andel Inskrivningsdag Akt xx 1/ /8565 Bouppteckning: Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling. ANTECKNINGAR, INSKRIVNINGAR och INTECKNINGAR Fastigheten är gravationsfri. PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR Fornläningar Datu Akt Fornläning: Registrerad: :0200: RÄTTIGHETER Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändaål Rättsförhållande Rättighetstyp berörkrets Rättighetsbeteckning VÄG Last Officialservitut 01-ÖVJ TAXERINGSINFORMATION Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår OBEBYGGD LANTBRUKSENHET (110) Utgör taxeringsenhet och ofattar hel registerfastighet. Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde ark SEK Ingående värden Värde Areal Skogsark SEK 73 ha Skogsipedient SEK 31 ha Åkerark 0 ha Betesark 0 ha Ekonoibyggnad Övrig ark 3 ha Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk for xx 1/1 Lagfaren/Toträttsinneh. Fysisk person Värderingsenhet skog Taxvärde Areal Riktvärdeoråde SEK 73 ha 111 Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Virkesförråd Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv 0 kb/ha 142 kb/ha 16 kb/ha Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng (D) Säre godhet än noralt 5 29 Värderingsenhet skogsipedientsark Taxvärde Areal Riktvärdeoråde SEK 31 ha 111 Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 1 av :52

20 ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER Fastighetens andelar i safälligheter är inte utredda. ÅTGÄRDER Fastighetsrättsliga åtgärder Datu Akt Avsöndring KB YTJ-AVS1 Saanföring ÖVJ-465 Fastighetsreglering ÖVJ-722 Anläggningsåtgärd K-10/2010 URSPRUNG SÖDERTÄLJE BRANDALSUND 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUND 4:1 SÖDERTÄLJE YTTERJÄRNA-BERGA 3:1 TIDIGARE BETECKNING Beteckning Oregistreringsdatu Akt A-YTTERJÄRNA BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1: /1 Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 2 av :52

21 RÄTTIGHETER Rättigheter till förån eller last för Fastighet SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 RÄTTIGHETER Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändaål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning VÄG Last Officialservitut 01-ÖVJ Övrig berörkrets, ed rättsförhållande: Förån SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:5 SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:6 Last SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:2 Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 1 av :54

22

23 Meter 1:1 000

24 Anbudsblankett: Ver Anbud på Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Utgångspriset är kr för fastigheten. Undertecknad länar häred ett bud o... kr. Budet textat:. Undertecknad är edveten o de villkor för försäljningen so angivits i objektbeskrivningen. Bankreferent och övrigt:... Ort och datu... Nan... Nanförtydligande... Adress... Mailadress... Org-/Personnuer... Telefon dagtid/kvällstid... Postadress... Mobiltelefon Annat fastighetsinnehav ino Södertälje koun: Skriftligt anbud skall ha inkoit senast tisdagen 20/ : Skogssällskapets Förvaltning AB, Att: Ulrik Abelson, Norra Oskarsgatan 27A, Linköping. Anbud skall länas i slutet kuvert ärkt Brandalsunds Budgivaren edger att länade anbud och en efterföljande budgivning kan koa att visas för den so blir köpare. Budgivaren är edveten o att id-kontroll koer att ske ed hänvisning till Lag o åtgärder vid penningtvätt innan ett köpeavtal undertecknas. Budgivaren edger att länade anbud och en efterföljande budgivning kan koa att visas för den so blir köpare. Kreditkontroll kan koa ske av budgivaren.

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Piteå Trundavan 4:17

Piteå Trundavan 4:17 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 4:17 Strandzon i avd 14 Trevlig och lättillgänglig skogsfastighet med strand mot havet på Trundöns södra del. Skogen består av ett skifte på ca 42 hektar främst av

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Skogsgård Åseda, 30 ha

Skogsgård Åseda, 30 ha Skogsgård Åseda, 30 ha Uppvidinge Ugglebo 1:6 Skogsfastighet om ca 30 ha belägen ca 10 km nordost om Åseda. Trevligt gårdscentrum med mangårdsbyggnad i 2-plan med enkel standard samt ekonomibyggnader.

Läs mer

SKOGSGÅRD LOS- LOMSJÖHED ANBUD

SKOGSGÅRD LOS- LOMSJÖHED ANBUD SKOGSGÅRD LOS- LOMSJÖHED ANBUD Ljusdal Lomsjöhed 2:2 Bebyggd skogsfastighet om totalt ca 40 ha. Gården är fint belägenvid Övre Lomsjön. Bostadshus/fritidshus med enkel standard. Virkesförråd ca 1900 m

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Skogsfastighet i Övre Tväråsel

Skogsfastighet i Övre Tväråsel Skogsfastighet i Övre Tväråsel Areal och skogsuppgifter Anbudsdatum Fastighetsmäklare ÖvreTväråsel16:1 Anbudsunderlag Försäljningsobjekt Bebyggd skogsfastighet i ett skifte mot Piteälven. Gård med litet

Läs mer

Åker- och skogsmark nära Spångsholm

Åker- och skogsmark nära Spångsholm Åker- och skogsmark nära Spångsholm MJÖLBY BÖTTESTADTORP 1:1 Fastigheten som saknar byggnader omfattar ca 55 ha varav ca 40 ha prima åkermark och ca 13 ha skog. Allt i ett välarronderat skifte. Tillträde

Läs mer

Försäljning enl. lagen om samäganderätt. Auktionen kommer hållas på Skog och Lantbruk, Verkstadsgatan 13 i Oskarshamn den 7 januari 2015 kl. 13,00.

Försäljning enl. lagen om samäganderätt. Auktionen kommer hållas på Skog och Lantbruk, Verkstadsgatan 13 i Oskarshamn den 7 januari 2015 kl. 13,00. Nybro Torshult 2:11 Obebyggd skogsfastighet om 100 ha. Ca 3 mil väster om Mönsterås. Mellan Aboda och Alsterbro ligger denna skogsfastighet vid sjön Allgunnens västra kant. Fastigheten består av ett skifte

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor.

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor. Skogsfastighet MALÅ GRUNDTRÄSK 22:27 Talldominerad fastighet i Grundträsk på två skiften. Areal 73 ha varav 55 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6.200 m³sk och en årlig tillväxt på ca. 200

Läs mer

GÅRD RISMÅLA NYBRO RISMÅLA 1:6

GÅRD RISMÅLA NYBRO RISMÅLA 1:6 GÅRD RISMÅLA NYBRO RISMÅLA 1:6 Allmänt Gården är belägen ca 13 km norr Nybro i byn Rismåla. Fastigheten består av ett skifte om totalt 10,6 ha. Runt gårdscentrat finns vy över inägomarken. Skogsmarken

Läs mer

Skog norr om Våmhus, Mora

Skog norr om Våmhus, Mora Skog norr om Våmhus, Mora MORA ÖSTRA STORBYN 85:1 Obebyggd skogsfastighet om 55 hektar belägen i södra Blecksberget norr om Våmhus i Mora kommun. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till 54,4 hektar

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet Obebyggd skogsfastighet ÅNGE ÅNGE 102:6 Obebyggd skogsfastighet 3 km väster om Ånge centrum. Fastighetens areal är ca 41 ha, virkesförråd 7 300 m³sk, varav cirka 4 900 m³sk är slutavverkningsbar skog.

Läs mer

Skog & jakt, Axmarby. Jakt i Axmar byamäns vvo om 4 450 ha.

Skog & jakt, Axmarby. Jakt i Axmar byamäns vvo om 4 450 ha. Skog & jakt, Axmarby GÄVLE AXMAR 3:12 Obebyggd skogsfastighet i Axmarby ca 4,5 mil norr om Gävle. Totalt 20,8 ha mark varav 16,3 ha är produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd är ca 2 900 m³sk varav

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Skogsfastigheten 33 ha

Skogsfastigheten 33 ha Skogsfastigheten 33 ha Skogsfastighet utan byggnader strax utanför Kristdala i Kalmar län. Totalt ca 33 ha. Virkesvolym ca 6 000 m³sk. All skog över 70 år. Skriftligt anbud senast 2015-03-16 Skog och Lantbruk

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Sigtuna, 50 ha MARK AV ÄSPESTA

Sigtuna, 50 ha MARK AV ÄSPESTA Sigtuna, 50 ha MARK AV ÄSPESTA De aktuella markerna av Äspesta ligger strax söder om Stoxa. Markerna utgörs av åker, betesmark och skog. Möjligheten att förvärva marken vänder sig till ägare av jordbruksfastighet

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Tallskog med vacker vy!

Tallskog med vacker vy! Tallskog med vacker vy! GÄVLE HAGSTA 6:38 Lätttillgänglig skogsfastighet i Hamrånge 3,5 mil norr om Gävle. Fastigheten består av två skiften med totalt 90,7 ha mark varav 72,8 är produktiv skogsmark varav

Läs mer

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09 Perstorp Månstorp 1:9, 1:13 Skogsgård 63 ha Perstorp Skogsfastighet i Månstorp några km norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med torp från 1850-talet i originalskick och enklare garage/förrådsbyggnad. Dessutom

Läs mer

Husby-Stenbro 27,5 ha

Husby-Stenbro 27,5 ha Husby-Stenbro 27,5 ha NORRKÖPING HUSBY-STENBRO 1:5, DEL AV Husby-Stenbro omfattar ca 27,5 ha fördelat på drygt 16 ha bördig åkermark och 11,7 ha skogsmark beläget 6 km nordost om Östra Husby. Virkesförråd

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

OBJEKTSBESKRIVNING UMEÅ ANSMARK 5:11, 1 295 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

OBJEKTSBESKRIVNING UMEÅ ANSMARK 5:11, 1 295 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE OBJEKTSBESKRIVNING UMEÅ ANSMARK 5:11, 1 295 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Umeå Ansmark 5:11 Ekonomi Pris: 1 295 000 kr eller högstbjudande. Adress Belägen i Umeå kommun och Teg församling.

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22.

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22. Skogsfastighet Pello ÖVERTORNEÅ PELLO 3:2 Skogsfastighet fördelat på tre skiften runt byn Pello. Fastigheten består av 233 ha varav 89 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 729 m³sk. Jakträtt

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

SKOGSGÅRD KOPPARTORP

SKOGSGÅRD KOPPARTORP SKOGSGÅRD KOPPARTORP KALMAR KOPPARTORP 1:5 Allmänt Gården är belägen nordväst Kalmar i byn Koppartorp. Fastigheten består av två skiften om totalt 59,6 ha med gårdscentrum placerat på det större skiftet.

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer

Björka. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.nu

Björka. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.nu Björka En stadsnära gård om 104 hektar endast 2 km utanför Eksjö. Bostadshus med timmerstomme i 1½-plan med källare, reveterad fasad. Ladugård och ekonomibyggnader. 83 ha skogsmark med bra åldersklassfördelning

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Liten skogsfastighet, Singö

Liten skogsfastighet, Singö Liten skogsfastighet, Singö NORRTÄLJE NORRVRETA 4:8 Varierande obebyggd skogsfastighet med skog, hällmark och liten inäga. Totalt ca 3,5 ha varav 2,9 ha utgörs av skogsmark. God tillgänglighet då fastigheten

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19.

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19. Skogsfastighet UMEÅ YTTERHISKE 6:10 Skogsfastighet i Kroksjö med ett uppskattat virkesförråd om 2.750 m³sk på en areal av 15,7 ha produktiv skogsmark. Jakt i Kroksjö viltvårdsområde. Utgångspris: 875 000

Läs mer

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Åkermark NV Skåne KLIPPAN FASTARP 2:15(DEL AV) OCH ÄNGELHOLM ÖSSJÖ-BOARP 5:23 Obebyggd mark om ca 73 ha varav ca 66 ha åkermark beläget i Fastarp nära Östra Ljungby. Region 2 för EU-stöd. Marken har gräns

Läs mer

Vackert belägen skogsgård med enskilt läge vid Bolmen i Ljungby kommun

Vackert belägen skogsgård med enskilt läge vid Bolmen i Ljungby kommun Ljungby Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 Vackert belägen skogsgård med enskilt läge vid Bolmen i Ljungby kommun Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 om ca 14 ha med goda jakt- och fiskemöjligheter. Genuint renoverat

Läs mer

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda En mil sydväst om Emmaboda ligger denna gård som gränsar mot Bjursjön. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Areal om totalt ca 58 ha,

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

STORT SKOGSSKIFTE EKSJÖ

STORT SKOGSSKIFTE EKSJÖ STORT SKOGSSKIFTE EKSJÖ EKSJÖ TREHÖRNINGEN 1:1, 1:2 OCH 1:7 En välarronderad större skogsfastighet på 225 ha. Aktuellt virkesförråd är 30 800 m³sk och i medeltal 146 m³sk per ha. Den årliga tillväxten

Läs mer

Mindre skogsfastighet med fritidshus

Mindre skogsfastighet med fritidshus Mindre skogsfastighet med fritidshus ÖRNSKÖLDSVIK FRÖSTDAL 1:4 Mindre skogsfastighet i ett skifte med stuga för fritidsboende. Byggnaderna ligger enskilt men med öppen utsikt över omgivningen. Stor tomt

Läs mer

Jönköping, 161 ha. Norra Kråkshult

Jönköping, 161 ha. Norra Kråkshult Jönköping, 161 ha Norra Kråkshult 1 2 SKOG O JAKT I MULSERYD I östersluttning med vyer ner mot Nissadalen ca 25 km sydväst om Jönköping ligger skogsfastigheten Norra Kråkshult. Samlad ägofigur med en areal

Läs mer

Västervik, 48 ha. Skogsgård med bra jakt

Västervik, 48 ha. Skogsgård med bra jakt Västervik, 48 ha Skogsgård med bra jakt Hybbel ligger i en gammal kultur- och odlingsbygd med många sjöar och vattendrag. En slingrande grusväg genom skogen leder fram till gården där landskapet öppnar

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Mellangården. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Mellangården. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Mellangården Skogfastighet med boende, 72 ha (Omr.av Eksjö Ekeryd 1:1, 1:4 En skogsgård naturskönt belägen 9 km nord ost om Eksjö. Mindre bostadshus i 1½ plan. Ekonomi byggnader. Skogsmarken uppgår till

Läs mer

Furingstads Vallby - 41 ha

Furingstads Vallby - 41 ha Furingstads Vallby - 41 ha NORRKÖPING FURINGSTADS-VALLBY 3:1 SAMT 4:1 Lantbruksfastighet ca 11 km öster om Norrköping med en areal om totalt 41 ha fördelad på tre skiften. Åkermarksarealen uppgår till

Läs mer

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00.

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00. Skogsgård SKELLEFTEÅ BODBYN 4:19, 4:27 Två fastigheter säljes som en enhet. Byggnaderna ligger på en stor trevlig tomt i Bodbyn med åkermark i anslutning till husen. Totala arealen är 29 ha, varav 17 ha

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor.

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Jordbruksfastighet KUNGSÖR RÅSTA 1:33 Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Ansvarig mäklare Hans Lennartsson, LRF Konsult

Läs mer

Askersund, 7 ha. Isåsen

Askersund, 7 ha. Isåsen Askersund, 7 ha Isåsen 1 2 FASTIGHET RIK PÅ SKOG Mindre skogsfastighet i sammanhållen enhet med ett bedömt virkesförråd om ca 1700 m 3 sk fördelat på 6,2 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är lättillgänglig

Läs mer

Jordbruksmark och ekonomibyggnad

Jordbruksmark och ekonomibyggnad Jordbruksmark och ekonomibyggnad VARBERG GRIMETONS-TORSTORP 6:5 Jordbruksmark med ekonomibyggnad. Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus finns. Ca 13 ha varav ca 5 ha åker, ca 3,5 ha betesmark, ca

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Jokkmokk, 224 ha. Porsi

Jokkmokk, 224 ha. Porsi Jokkmokk, 224 ha Porsi 1 2 VACKERBACKEN I PORSI Bebyggd fastighet med större delen av skogsmarken samlad i ett skifte vid Luleå älv. Fint gårdsställe med vidunderlig utsikt, byggnationen omges av den egna

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Skog om 155 ha på Midsommarberget

Skog om 155 ha på Midsommarberget Skog om 155 ha på Midsommarberget TORSBY MIDSOMMARBERGET 1:23 Obebyggd skogsfastighet i Södra Finnskoga, Torsby kommun. Total areal om ca 150 ha varav 119,4 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

Björka. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.nu

Björka. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.nu Björka En stadsnära gård om 104 hektar endast 2 km utanför Eksjö. Bostadshus med timmerstomme i 1½-plan med källare, reveterad fasad. Ladugård och ekonomibyggnader. 83 ha skogsmark med bra åldersklassfördelning

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

VILLA - DOROTEA. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50. Det finns 5 skiften.

VILLA - DOROTEA. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50. Det finns 5 skiften. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 VILLA - DOROTEA Fastighet Fastigheten Dorotea Bergvattnet 1:43 Adress Ringvägen 14, 917 32 Dorotea. Belägen i Dorotea

Läs mer

Gyamossa. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Gyamossa. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Gyamossa Skog & jakt, 70 ha En trevlig väl arronderad skogsgård med hög produktion. Gården är belägen 20 km NO om Vetlanda och 23 km SO om Eksjö. Bostadshus samt äldre bostad. Nybyggd maskinhall i anslutning

Läs mer

Vara, 182 ha. I attraktiv landsbygd

Vara, 182 ha. I attraktiv landsbygd Vara, 182 ha I attraktiv landsbygd 1 2 I ATTRAKTIV LANDSBYGD Jonagården och Assarsgården är belägen i vackra omgivningar söder om Borga mellan Vara och Falköping. Denna jord- och skogsegendom erbjuder

Läs mer

Skogsgård 53 ha Hörby. Pris: Bud senast 2015-06-11. Hörby Killhult 2:19, Köinge 2:18

Skogsgård 53 ha Hörby. Pris: Bud senast 2015-06-11. Hörby Killhult 2:19, Köinge 2:18 Skogsgård 53 ha Hörby Skogsfastighet i Killhult 10 km öst Hörby, med bl a 38 ha skog och 9 ha åker/bete. Kringbyggd gård med bostadshus om 4 rum o kök och ekonomibyggnader med stall, loge och drängkammare.

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR FASTIGHETSBESKRIVNING DEL AV KULLEBO SÄTERI Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Vetlanda Näshults-Kullebo 3:7, Del av Näshults-Kullebo 3:4 (under avstyckning),

Läs mer

Stora Anisåsen. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Stora Anisåsen. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Stora Anisåsen SKARA TRESTENA 10:5, 10:6 Mindre lantbruksfastighet belägen ca 1 mil söder om Skara. Gårdens totala areal uppgår till 16,7 ha varav 9,6 ha utgörs av skogsmark. Bostadshus och ekonomibyggnader

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Gnesta, 51 ha. Frustuna-Ekeby

Gnesta, 51 ha. Frustuna-Ekeby Gnesta, 51 ha Frustuna-Ekeby 1 2 VIRKESRIK IDYLL Sörmlandsgården Frustuna-Ekeby är idylliskt belägen 3 km sydväst om Gnesta. Till Stockholm är det cirka 65 km vilket innebär 45 minuters bilresa eller en

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING

FASTIGHETSBESKRIVNING FASTIGHETSBESKRIVNING Laxå Undenebotten 1:5 Boareal: 100 m2 Areal: 22 ha Begärt pris: 2.450.000 kr Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med byggnader samt skog och åker. Undenbotten

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Skogsgård med vattenkraft

Skogsgård med vattenkraft Skogsgård med vattenkraft LJUNGBY LIDHULT 1:361, 1:161 Skogsgård i Lidhult med vackert läge vid damm. Möjlighet till egen vattenkrafts anläggning efter restaurering. Vattendom finns. Totalt 32 ha varav

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-12-04. Visning: Lör 14/11.

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-12-04. Visning: Lör 14/11. Skogsfastighet ÄLMHULT LINDERÅS 1:10 Belägen ca 5 km norr Älmhult. Areal 42,6 ha varav 37,6 ha skogsmark med ett virkesinnehav om 4 133 m3sk. Mangårdsbyggnad om 6 Rök. Ladugård. Försäljningssätt: Anbud

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06.

Nyarps Bergtäkt. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-03-06. Nyarps Bergtäkt HYLTE NYARP 1:19, 1:20, 1:28, 1:29 DEL AV Unik möjlighet att köpa aktiv täkt för naturgrus och fast berg som investering eller för egen brytning. Ca 9 000 000 ton i befintlig täkt på ca

Läs mer

Lantbruksfastighet i Hummelstad

Lantbruksfastighet i Hummelstad Västervik Mjöltorp :3 del av Lantbruksfastighet i Hummelstad Vackert beläget vid Långsjöns nordvästra strand ligger lantbruksfastigheten Mjöltorp :3. Fastigheten säljs utan bostadsbyggnader men med tillhörande

Läs mer