SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad i ett skifte ed 99 ha skog, 9 ha ipedient, 1 ha åker, virkesförråd sk, bra jakt - disponeras av köparen. Utgångspris 7,8 Mkr, anbud senast 20/10. Arealer Arealuppgifter enligt skogsbruksplan:totalt 109,0 hektar (ha), fördelat på skog 98,6 ha, ipedient 8,7 ha, åker 0,8 ha sat övrig ark (vägar) 0,9 ha. Fastigheten består av ett välarronderat skifte. Taxeringsvärde Totalt kr fördelat på skogsarksvärde kr, ipedientvärde kr. Typkod 110. Skogsark Fastighetens produktiva skogsark uppgår enligt skogsbruksplanen till 98,6 hektar och det totala virkesförrådet är uppskattat till ca sk. Medelbonitet 4,7 3sk per ha/år sat edelförråd o 133 3sk per ha. Trädslagsblandning tall 77 %, gran 17 % och löv 6 %. Skogen doineras av yngre gallringsskogar. Slutavverkningsogen skog i klassen S2 ofattar drygt sk. Skogsbruksplanens avverkningsförslag för den koade 10-årsperioden är på drygt sk. Seutdrag ur skogsbruksplanen i bilaga 2. Ipedientarken uppgår till 8,7 hektar, estadels bergarker, en även en del insprängda, trevliga så yrarken och en större yroråde i den norra delen. Åkerark Åkerarken o totalt ca 0,8 hektar ligger i fastighetens västra del, på bägge sidor allänna vägen. Marken är utarrenderad, se även Upplåtelser. En indre del av åkerarken nyttjar arrendatorn för parkeringsplats sat so hävdad totark till grannfastigheten so arrendatorn äger, se nedan Mark grannfastighet vill köpa Sida 1 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

2 FORTS OBJEKTBESKRIVNING Övrig ark Övrig ark uppgår till 0,9 ha och utgörs av vägar. Jakt Fastigheten hyser bra viltbiotoper ed sina ungskogar, höjdsträckningar och och invävda fuktiga partier. Marken erbjuder fräst öjlighet till jakt på rådjur, älg, vildsvin och såvilt. Kronvilt finns också till och från på fastigheten, sporadisk förekost av Dovvilt. Fastigheten ingår i älgskötselorådet Södertälje SV för älg och kronhjort. Jakten är för närvarande utarrenderad, en är uppsagd så att köparen kan disponerar jakten från och ed tillträdet. Älgjakten bedrivs i dagsläget tillsaans ed grannfastigheter och an har en geensa tilldelning över 3 år to 2016/17 på 3 vuxna älgar och 2 älgkalvar. Kvarvarande tilldelning är 2 vuxna och 1kalv för jaktsässongerna 2015/16 sat 2016/17. Vägar Fastigheten har tillgång till väg geno den allänna vägen, so löper geno fastigheten i den södra delen, sat en egen skogsbilväg i östra delen. Möjlighet finns att nå fastighetens norra respektive södra delar geno att nyttja vägar so går över grannfastigheten. Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upparkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upparkering av dessa. Forninnen och nyckelbiotoper Det finns tre registerat fornläningar beläget invid åkerarken. Två på åkernarken sat ett strax norr oåkern vid avd 240, se bilaga 4. Källa: Fornsök, Det finns inga registerade nyckebiotoper eller oråden ed förhöjda naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen/Skogen pärlor, Upplåtelser Åkerarken är arrenderad till en granne till en årig avgift o 400 kr + os. En indre del av åkerarken nyttjar arrendator för parkeringsplats sat so hävdad totark till grannfastigheten so arrendatorn äger, se även nedan Mark grannfastighet vill köpa. Det finns en jaktupplåtelse so är uppsagd och upphör så att en Köpare kan disponera jakten från och ed att an tillträder fastigheten. Mark grannfastighet vill köpa Arrendatorn till åkerarken äger grannfastigheten Svarttorp 1:2 och önskar köpa ett orådet ed en ungefärlig utsträckning enligt bilaga 5. En sådan överlåtelse får den nya ägaren tar ställning till och reglera avtalsässigt efter tillträdet. Inteckningar och lån Det finns inga penninginteckningar på fastigheten och fastigheten överlåtels obelånad. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd. Försäljningssätt, anbud.. Fastigheten säljs geno skriftligt anbudsförfarande ed utgångspriset kr. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbud skall vara angivet i svenska kronor ed fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Säljaren förbehåller sig rätten att föra slutförhandling/ budgivning ed de spekulanter an anser givit de est förånliga anbuden. Anbudsdatu: Skriftligt anbud skall ha inkoit senast tisdagen 20:e oktober 2015, under adress: Skogssällskapets Förvaltning AB, Att Ulrik Abelson, Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Märk anbudet "Brandalsund". Använd bifogad anbudsblankett. Betalningsvillkor.. Köparen skall erlägga handpenning ed 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej koer överens o annat. Budgivaren skall ino 5 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet och kontroll av finansieringsöjligheter.. bör vara klart innan anbud länas Sida 2 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

3 FORTS OBJEKTBESKRIVNING Tillträde, lagfart.. Säljaren önskar att tillträde ska ske innan årskiftet. Köparen står för lagfartskostnad o 1,5 % av köpeskillingen sat exp.avg 825 kr. Eventuella kostnader för pantbrev sat bankens avgifter kan tillkoa för Köparen. Besiktning av fastigheten.. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig o dess skick, gränser, arealer.. före köpet. Köparen ges därför öjlighet till att på egen hand eller geno konsult före köpet undersöka fastigheten och därigeno skaffa sig kännedo o det skick vari den befinner sig. Intressenter får på egen hand besikta objektets arker. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, skog, jordbruk, arrendatorn och ev. pågående jakt. Skogsbruksplanen är upprättad ed för skogsbruksplanläggning gängse etoder och kan därför vara behäftad ed osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och den skall endast betraktas so ett underlag för köparens egen besiktning. Övrigt Med denna version av objektsbeskrivningen följer dessa bilagor: Bilaga 1 Kartor Bilaga 2 Skogsbruksplan Bilaga 3 Fastighetsutdrag Bilaga 4 Registerade fornläningar Bilaga 5 Mark grannfastighet vill köpa Anbudsblankett Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren, offentliga källor sat övriga enskilda uppgifslänare och kontrolleras av fastighetsäklaren endast o oständigheterna ger anledning till detta. Ansvarig fastighetsäklare Ulrik Abelson, tel , obil E-post: Kontakta ig vid frågor och behov av ytterligare inforation. Den so slutligen köper fastigheten är edveten o att det i köpekontraktet koer att tas in en klausul där det betonas att de i objektsbeskrivningen över fastigheten länade uppgifterna är ungefärliga och noralt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför noralt inte heller grunda skadeanspråk ot äklaren o uppgifter i objektsbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden. Servitut, planbestäelser, geensahetsanläggningar Servitut: Rättigheter-last: Officialservitut Väg (till förån Svarttorp 1:15 & 1:16) Vägbeskrivning Från landsvägen ellan Järna och Nykvarn, ca 7 k söder o Nykvarn, sväng väster ut vid blå skylt "Gnesta17", sedan drygt 1 k till fastigheten. Skyltar "TillSalu" ärkta Skogssällskapet är uppsatta. Se ävenbifogade kartor. Koordinater för avfart till skogsbilväg i östra delen av fastigehten i RT90G: X= Y= Sida 3 (3) Skogssällskapets Förvaltning AB Norra Oskarsgatan 27A, Linköping Org.nr: Telefon Internet

4 Meter 1:

5 Meter 1:10 000

6 Skogsbruksplan Fastighet Försaling Koun Län Brandalsunds Allännslott Överjärna Södertälje Stockhols län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsan SFAB geno konvertering

7 Saanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsark Ipedient yr Ipedient berg Inägoark 98,6 1,3 7,4 0, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,9 1 Övrig areal 0,0 0 Sua landareal 109 Sua vatten 0,0 Virkesförråd Totalt ³sk Medeltal ³sk per hektar 133 ³sk % Tall Gran Löv Björk 21 <1 Tall Löv Gran Bonitet Fastighetens edelbonitet är beräknad till Tillväxt ³sk per ha Tillväxt för perioden ³sk / år 4,7 beräknad ed hänsyn till 433 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag ³sk Föryngringsavverkning ³sk Förväntad tillväxt första växtsäsongen 521 Totalt under perioden 4343 pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

8 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt ³sk ha % ³sk /ha Tall % Gran % Löv % Björk % Kalark - 9 år 1, , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [7,6] Sua/Medel 98, Arealfördelning, aktuell Areal % Kalark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, o 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) Areal % Kalark E Skog Åldersklasser Andelen kalark och skog yngre än 20 år är 11 %. Andelen föryngringsavverkningsskog är 7 %. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

9 Skogens fördelning på huggningsklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass Totalt ³sk ha % ³sk /ha Tall % Gran % Löv % Björk % Kalark K1 K2 Röjningsskog R1 R2 27, sskog G1 56, G2 8, Föryngrings- S1 avverknings- S2 5, skog S3 0, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt [7,6] Sua/Medel 98, Huggningsklasser Kalark K1 Obehandlad kalark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Föryngringsavverkningsskog S1 Skog so kan föryngringsavverkas Noralt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalark Mark so fullständigt behandlats ed återväxtåtgärder en där föryngringen inte säkerställts. S2 Skog so är ogen att föryngringsavverkas Noralt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 edelhöjd. S3 Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. R2 G1 G2 Ungskog Skog so är över 1,3 och so i utvecklingshänseende otsvarar röjningsskog. sskog Noral gallringsskog Skog so är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog so uppnått skyddsåldern och där nästa läpliga åtgärd noralt är gallring. Lågproducerande skog E1 Restskog Skog so länats efter avverkning eller so uppkoit på grund av skada. E2 E3 Gles skog Gles skog eller skog av ett för arken oläpligt trädslag. Skog av hagarkskaraktär Gles skog av hagarkskaraktär. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

10 Skogens fördelning på ålklasser Areal Virkesförråd Tillväxt Målklass ha % ³sk % ³sk % PG 97,1 98, , ,6 PF - produktion PF - naturvård NS 0,6 0, ,0 6 0,1 NO 0,9 0, ,2 58 1,3 Sua 98,6 100, , ,0 Ipedient ha % Myr 1,3 1,0 Berg 7,4 7,0 PG Målklasser Målklasserna ger inforation o skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG PF NS NO Produktion ed generell naturhänsyn Oråden där intresset för virkesproduktion är doinerande. Generell naturhänsyn tas i for av detaljhänsyn och hänsynsytor. Kobinerade ål Kobinerade ål ed ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse so vida överstiger generell hänsyn. K enligt skogsägarföreningarna. Naturvård skötselkrävande Naturvård utan produktionsintresse där orådet gynnas av en naturvårdande skötsel. Naturvård orört Naturvård utan produktionsintresse där orådet länas orört. pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

11 Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvoly ingår 5 års tillväxt för avverkningar ed angelägenhetsgrad 2 och 3. Föryngringsavverkning Åldersklass Barr Löv Totalt Barr Löv Totalt ha ³sk ³sk ³sk ha ³sk ³sk ³sk Kalark - 9 år , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Sua 81, , Total avverkning Tillväxt 4346 Högre alt: 4343 ³sk varav gallring 3217 ³sk och föryngringsavverkning 1126 ³sk Lägre alt: 4346 ³sk varav gallring 3219 ³sk och föryngringsavverkning 1127 ³sk I saanställningen redovisas tillväxt under perioden sat areal och virkesförråd efter 10 år. Observera att såväl tillväxt so areal och virkesförråd o 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs Tillväxt Areal och virkesförråd efter 10 år Åldersklass Barr Löv Totalt ³sk ³sk ³sk ha ³sk ³sk/ha Kalark 7,0-9 år , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Sua , pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

12 Skogsvårdsåtgärder Blanketten innehåller ett saandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder. Saanställningen förutsätter att satliga åtgärder enligt grundförslaget utförs. Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Angelägenhetsgrad Snarast Ino 5 år 5-10 år år Sua ha ha ha ha ha Röjning 12,2 12,2 Röjning, Följd 1,2 1,2 Plantröjning 1,6 1,6 Underv röj f gallring 24,3 3,4 27,7 Sua ha 39,3 3,4 42,7 pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 10 1,4 43 G1 T PG Tall ,1 X Gran ,3 33 R2 T PG Tall Underv röj f gallring ,0 X (F) ,6 17 R2 T PG Tall Röjning ,5 Löv 16 6, 40 3,5 37 G1 T PG Tall ,8 X (-0,1)L 50 4,0 77 G2 G PG Tall ,5 X Gran ,3 62 G1 G PG Tall ,2 X Gran ,7 37 G1 T PG Tall ,2 X 80 1,1 32 G1 B PG Löv ,9 X 90 1,3 37 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,8 X (F) ,5 58 G1 T PG Tall ,5 X Gran pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha ,4 33 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,9 X Löv (F) ,6 7 R2 T PG Tall 34 1 Plantröjning ,1 X Gran 33 1 Björk [1,6] 154 ÖF T PG Tall , ,4 43 G1 T PG Tall ,2 X 140 4,1 83 G2 G PG Tall ,1 X Gran ,4 28 R2 T PG Tall Underv röj f gallring ,9 X Gran 10 7,2 (F) ,5 73 G1 G PG Tall ,8 X Gran ,2 18 R2 G PG Tall Avverkning ÖF ,4 X Gran 35 7, Röjning (F) 2015 Löv 16 9, 170 [1,2] 68 ÖF G PG Löv , ,3 98 S2 G PG Tall Föryng avv, fröträd ,2 X Gran pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 190 1,7 98 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,4 X Gran ,9 37 S3 B NO Gran ,8 X Löv 78 8, [0,9] 122 ÖF B NO Tall , ,4 52 G1 T PG Tall ,5 X ,4 42 G1 T PG Tall ,3 X (-0,4)L Löv ,6 162 S2 T NS Tall Föryng avv, skär ,0 X 240 0,8 92 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,0 X (-0,1)L Gran Löv ,7 57 G1 B PG Gran ,4 X Löv ,8 15 R2 G PG Tall 34 3, Röjning ,6 X Gran 33 3, Löv 33 4, pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 270 0,6 27 R2 G PG Tall Underv röj f gallring ,8 X Gran 20 9,5 (F) Löv ,6 37 G1 T PG Tall ,1 X 290 4,0 15 R2 T PG Tall Röjning ,6 X (-0,1)L Gran 33 6, Löv 3 6, 290 [4,0] 154 ANNAT T PG Tall ,7 (-0,1)L Björk ,5 112 S2 T PG Tall Föryng avv, fröträd ,9 X Gran ,1 37 G1 T PG Tall ,0 X 320 1,0 27 R2 T PG Tall Röjning ,3 X Löv 5 8, (F) ,9 22 R2 T PG Tall Röjning ,9 X Gran 34 7, (F) Löv 21 8, 340 2,7 32 G1 T PG Tall Underv röj f gallring ,1 X Gran (F) Löv pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: Stav 1 Avd nr 9920 Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag dia ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd c Alternativ r % ³sk ³sk/ha 1,3 Myr X ,4 Berg 1,0 Inägoark X (-0,2)L pcskog Utskriven: Län: Stockhols län Koun: Södertälje Försaling: Överjärna Fastighet: Brandalsunds Allännslott Id:

18 N s i z z z z z s z z z z z z z z z z z 290 z z z z z = 1 ha Skala 1:

19 FASTIGHET Beteckning SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Nyckel: Försaling YTTERJÄRNA Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatu i allänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen LÄGE, KARTA Oråde N(SWEREF 99) E(SWEREF 99) N(Lokalt) E(Lokalt) Registerkarta SÖDERTÄLJE AREAL Oråde Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kv kv 0 kv LAGFART Ägare Andel Inskrivningsdag Akt xx 1/ /8565 Bouppteckning: Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling. ANTECKNINGAR, INSKRIVNINGAR och INTECKNINGAR Fastigheten är gravationsfri. PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR Fornläningar Datu Akt Fornläning: Registrerad: :0200: RÄTTIGHETER Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändaål Rättsförhållande Rättighetstyp berörkrets Rättighetsbeteckning VÄG Last Officialservitut 01-ÖVJ TAXERINGSINFORMATION Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår OBEBYGGD LANTBRUKSENHET (110) Utgör taxeringsenhet och ofattar hel registerfastighet. Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde ark SEK Ingående värden Värde Areal Skogsark SEK 73 ha Skogsipedient SEK 31 ha Åkerark 0 ha Betesark 0 ha Ekonoibyggnad Övrig ark 3 ha Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk for xx 1/1 Lagfaren/Toträttsinneh. Fysisk person Värderingsenhet skog Taxvärde Areal Riktvärdeoråde SEK 73 ha 111 Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Virkesförråd Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv 0 kb/ha 142 kb/ha 16 kb/ha Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng (D) Säre godhet än noralt 5 29 Värderingsenhet skogsipedientsark Taxvärde Areal Riktvärdeoråde SEK 31 ha 111 Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 1 av :52

20 ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER Fastighetens andelar i safälligheter är inte utredda. ÅTGÄRDER Fastighetsrättsliga åtgärder Datu Akt Avsöndring KB YTJ-AVS1 Saanföring ÖVJ-465 Fastighetsreglering ÖVJ-722 Anläggningsåtgärd K-10/2010 URSPRUNG SÖDERTÄLJE BRANDALSUND 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUND 4:1 SÖDERTÄLJE YTTERJÄRNA-BERGA 3:1 TIDIGARE BETECKNING Beteckning Oregistreringsdatu Akt A-YTTERJÄRNA BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1: /1 Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 2 av :52

21 RÄTTIGHETER Rättigheter till förån eller last för Fastighet SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 RÄTTIGHETER Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Ändaål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning VÄG Last Officialservitut 01-ÖVJ Övrig berörkrets, ed rättsförhållande: Förån SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:5 SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:6 Last SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE SVARTTORP 1:2 Källa: Lantäteriet; ALLMÄN+TAXERING SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, STOCKHOLM, Tel: Sidan 1 av :54

22

23 Meter 1:1 000

24 Anbudsblankett: Ver Anbud på Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Utgångspriset är kr för fastigheten. Undertecknad länar häred ett bud o... kr. Budet textat:. Undertecknad är edveten o de villkor för försäljningen so angivits i objektbeskrivningen. Bankreferent och övrigt:... Ort och datu... Nan... Nanförtydligande... Adress... Mailadress... Org-/Personnuer... Telefon dagtid/kvällstid... Postadress... Mobiltelefon Annat fastighetsinnehav ino Södertälje koun: Skriftligt anbud skall ha inkoit senast tisdagen 20/ : Skogssällskapets Förvaltning AB, Att: Ulrik Abelson, Norra Oskarsgatan 27A, Linköping. Anbud skall länas i slutet kuvert ärkt Brandalsunds Budgivaren edger att länade anbud och en efterföljande budgivning kan koa att visas för den so blir köpare. Budgivaren är edveten o att id-kontroll koer att ske ed hänvisning till Lag o åtgärder vid penningtvätt innan ett köpeavtal undertecknas. Budgivaren edger att länade anbud och en efterföljande budgivning kan koa att visas för den so blir köpare. Kreditkontroll kan koa ske av budgivaren.

SKOGSKARTA. m m. Teckenförklaring. Skala 1:10000. Fastighet: Sköldnora 1:1. Huggningsklass. Ägoslag. Församling: Fresta. Kommun: Upplands Väsby

SKOGSKARTA. m m. Teckenförklaring. Skala 1:10000. Fastighet: Sköldnora 1:1. Huggningsklass. Ägoslag. Församling: Fresta. Kommun: Upplands Väsby SKOGSKARTA Fastighet: Sköldnora 1:1 Försaling: Fresta Koun: Upplands Väsby Län: Stockhols län Upprättad år: 2014 Planläggare: FORAN Forest AB Utskriftsdatu: 2014-05-28 Teckenförklaring Huggningsklass Kalark/föryngring

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-06-11 2014-2023 Ulf Bergqvist Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08 2015-2024 Mattias Widstrand Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal landareal vatten hektar 1, 7, 8, 11,8 88,2 22 77 143 3 6 Medeltal Naturvårdsvolym

Läs mer

Skogsfastigheter i Råneå

Skogsfastigheter i Råneå Skogsfastigheter i Råneå Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Råneå. Skogarna består av lättåtkomliga skogsskiften med täta och fina ungs- och gallringsskogar med bra tillväxt. Råneå 6:3

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Viggen Dalby Torsby Värmlands län Ägare Gunnel Dunger Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013 dec. 2014-2023 Miltander, Nygren Sammanställning

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av Försäljningsobjekt 25111 MAJTUM 1:14, del av Teckenförklaring Försäljningsobjekt 1:2 S:1 4:4 Jokkmokk 2:1 Högträsk 25111 Del av Majtum 1:14 1:1 1:113 1:1 5:1 S:1 1:1 S:1 3:8 S:1 1:14 1:1 1:8 3:1 2:3 2:1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsfastighet i Hudiksvall

Skogsfastighet i Hudiksvall Skogsfastighet i Hudiksvall Talldominerad skogsfastighet om 24,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 550 m3sk (183 m3sk/ha). Bonitet 4,7. Fastigheten består i huvudsak av två skogskiften.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 176,2 13,7 0,1 0,1 91 7 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,1 1 Övrig areal 1,8 1 Summa landareal

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-2-7 214-2-7-224-2-7 214-2-7 Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsfastighet i Tuna, Sundsvall med möjlighet till avstyckning av tomter inom Orrbergets fritidsområde

Skogsfastighet i Tuna, Sundsvall med möjlighet till avstyckning av tomter inom Orrbergets fritidsområde Skogsfastighet i Tuna, Sundsvall ed öjlighet till avstyckning av toter ino Orrbergets fritidsoråde Skogsfastighet Sundsvall Hällsjö 18:1 o 60,1 hektar produktiv skogsark ed ett virkesförråd o 7 655 3sk

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Skog och sjöar. Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-10-28.

Skog och sjöar. Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-10-28. Skog och sjöar VÄRNAMO NÄS 1:3 Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte om totalt 127 ha, med del i två sjöar. Skogsmark om 100 ha med virkesförråd om 16600 m³sk. Jakträtt upplåten till 2016-06-30. Fiskerätt

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning Avd nr 1 Skifte: Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g ä år klass o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-10 2015-2024 Jonny Lundberg

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - BONDBERGET - PRIS: 135 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - BONDBERGET - PRIS: 135 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - BONDBERGET - PRIS: 135 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Äganderätt Torsby Bondberget 1:8 Adress Obebyggd skogsfastighet i Likenäs, Torsby kommun. Arealer Bondberget, 680 63

Läs mer

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund

Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län. Sven Olsson Mfl. Älvros Sveg Lars-Olof Bylund Fastighet Församling Kommun Län Älvros Kyrkby 10:2 Svegsbygden Härjedalen Jämtlands län Ägare Adress Sven Olsson Mfl. Älvros 316 84292 Sveg Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-04 2015-2024

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 50,8 0,3 0,0 0,0 % 97 1 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,1 0 Övrig areal 1,4 3 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1 Försäljningsunderlag Piteå Rosvik 29:1 Avd 11, S1 Virkesrik skogsmark i Rosvik om ca 24 hektar fördelat på flera skiften. Väg till alla skiftena. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk varav 2 700 m³sk äldre än

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden Planens namn Föränge 4:13 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2010 David Wahlund Ägarförhållanden Ägare Referenskoordinat (WGS84) Carl-Erik Carlsson SÄ Norvägen 50

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo.

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Mönsterås Häggemåla 1:5 Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Virkesrik skogsfastighet om totalt ca 81 ha i två skiften utan byggnader. God bonitet. Virkesförråd om ca 16 800 m³sk. Möjlighet

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

Skogsfastighet i Alvik

Skogsfastighet i Alvik Skogsfastighet i Alvik Fin och välskött skogsfastighet i tre skiften. Skogar med bra åldersfördelning och både gallrings- och slutavverkningsmöjligheter. Areal och skogsuppgifter 95 hektar produktiv skogsmark

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk.

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Skogsfastighet 15,6 ha Döderhult 2:6 Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Anbud senast 2015-03-16 Skog och Lantbruk i Sverige

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9 SKOGSFASTIGHET NYBRO NYBRO IDEHULT 1:9 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Nybro centralort. Fastigheten består av ett skifte om totalt 17,9 ha varav 17,8 ha är skogsmark. Skogen är i huvudsak mellan 10-20

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,9 91 Myr/kärr/mosse 2,1 9 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013 Skogsbruksplan Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 juli 2013 Björn Forssman Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 2523517 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 216-225 214-9 Risbergs Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsfastighet vid havet

Skogsfastighet vid havet Skogfatighet vid havet Skellefteå Lövånger-Avan 1:2 del av Lövånger-Avan 1:2 vackert beläget vid havet öder o Lövånger. Tot areal ca 144 ha varav ca 99 ha produktiv kogark. Virkeförråd ca 5 800 ³k varav

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 252159 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 216-225 216-7 Risbergs Skogskonsult AB Taxerad Vissa

Läs mer

Skogsfastighet i Tjappsåive

Skogsfastighet i Tjappsåive Skogsfastighet i Tjappsåive Obebyggd skogsfastighet med tre skogsskiften. Välskötta skogar med i huvudsak ungs- och gallringsskogar. Fastigheten har andel i Arvidsjaurs allmänning med bl.a. jakt-och fiskerätt

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015 Skog i Rättvik/Sunnanhed Del av Rättvik Sunnanhed 116:1 Ett mindre skogsskifte med hög tillväxt där den produktiva skogsmarken uppgår till ca 8,3 ha och virkesförrådet är uppskattat till 1 070 m3sk. Medelboniteten

Läs mer

Skogsbruksplan. Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Vackerå 1:2, Lindsta 1:5 Norra Hagunda Uppsala Uppsala län Ägare Adress Carina Eriksson Sandika 204 74292 Östhammar Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 34,5 0,0 1 25,3 45 0 1 32 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 2 Övrig areal 16 20 Summa landareal

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2009-10-08 2009-2018 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Tillväxtfastighet i Gnarp, Nordanstig

Tillväxtfastighet i Gnarp, Nordanstig Tillväxtfastighet i Gnarp, Nordanstig Skogsfastighet Nordanstig Gryttje 9:1. Skogsmarken uppgår till 64,2 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 2 144 m3sk (33 m3sk/ha). Bonitet 4,8. Gnarps

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 28,9 0,0 0,0 3,3 87 0 0 10 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,4 1 Övrig areal 0,5 2 Summa

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 70,4 82 Myr/kärr/mosse 1,5 2 Berg/Hällmark 7,5 9 Inäga/åker 4,2 5 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,7

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: KR

SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: KR SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: 1 0 000 KR Fastighet Äganderätt Strömsund del av Bredgård 1:237 Adress Rotnäset, 833 95 Strömsund. Obebyggd fastighet strax utanför Strömsund Obebyggd skogsfastighet, del

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsbruksplan. Kråkviken 1:51, sim 2016 Vårvik Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Kråkviken 1:51, sim 2016 Vårvik Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kråkviken 1:51, sim 2016 Vårvik Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Kajsa Jarlen Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2011-2012 2016-2025 Pär

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 Allmänt Skogsmark belägen mellan Tvärskog och Påryd i byn Runtorp, ca tre mil väster om Kalmar. Fastigheten omfattar 48,7 ha och är obebyggd. Koordinat vid skogsskifte

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Skogsfastighet norr om Gävle

Skogsfastighet norr om Gävle Skogsfastighet norr om Gävle GÄVLE NORRA ÅBYGGEBY 3:66 Obebyggd skogsfastighet strax norr om Gävle. Fastigheten består av ett sammanhängande markområde om ca 36,3 hektar. Ca 35,4 ha produktiv skogsmark

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsinventering Planens namn Vannamyst 1:2, Erikstorp 4:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 september 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skog i Hedemora HEDEMORA PRÄSTHYTTAN 7:1

Skog i Hedemora HEDEMORA PRÄSTHYTTAN 7:1 Skog i Hedemora HEDEMORA PRÄSTHYTTAN 7:1 Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 12 ha produktiv skog. Bedömt virkesförråd är ca 1 400 m³sk varav ca 0 m³sk är avverkningsbart. Medelboniteten

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - ASPBERGET - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - ASPBERGET - PRIS: KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - ASPBERGET - PRIS: 1 800 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Adress Obebyggd skogsfastighet i Aspberget, Torsby kommun Arealer Fastigheten Torsby Aspberget 1:153 del av Aspberget

Läs mer