Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008"

Transkript

1 Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008

2 Tieto Årsöversikt 2008 Våra värderingar Vi arbetar tillsammans. Vi arbetar mot gemensamma mål. Vi delar kunskap och kompetens. Vi hjälper varandra att lyckas. Vi är engagerade och vill nå resultat. Vi satsar på kvalitet. Vi använder gemensamma processer. Vi använder beprövade rutiner. Vi stöder hållbara affärsmetoder. Vi är engagerade och vill utvecklas. Vi bryr oss om medarbetare och kunder. Vi litar på och respekterar varandra. Vi kombinerar våra styrkor och erbjuder tjänster med mervärde. Vi bryr oss om vår omvärld. Vi är engagerade i kundernas framgångar. Vi lär och växer. Vi har roligt på arbetet. Vi är öppna för nya idéer. Vi utvecklar en stödjande ledarskapskultur. Vi är engagerade i personlig utveckling. 2

3 Vi skapar ledarna i den digitala världen - en värld med bättre tjänster, högre produktivitet och nya möjligheter. 1

4 Tieto Årsöversikt 2008 Innehåll Tieto i korthet 3 VD har ordet 4 Tieto år Verksamhetsbeskrivning 8 Strategi 16 Verksamhetsmodell 21 Tjänstelinjer 22 Marknadsöversikt 26 Koncernöversikt 30 Human Resources, HR 34 Ansvarsfullt företagande 36 Grön IT 40 Företagets styrning 42 Risker och riskhantering 48 Styrelse 52 Koncernledning 54 Finansiell information 56 Resultaträkning 59 Balansräkning 60 Kassaflödesanalys 61 Segmentinformation 62 Aktier och aktieägare 64 Information till aktieägare 68 Kontakt 69 Tieto tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna på engelska. Bokslutet för 2008 finns att tillgå på Tietos hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post tel eller fax tel eller fax

5 Tieto är ett IT-tjänstföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka anställda är vi en av de ledande leverantörerna av IT-tjänster i norra Europa och världsledande inom vissa branscher. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har den djupaste förståelsen av våra kunders verksamheter och behov. Vårt kundfokus och nordiska ursprung särskiljer oss från konkurrenterna. Vi fokuserar på stora och medelstora organisationer på våra huvudmarknader Norra Europa, Tyskland och Ryssland. Inom branschområdena telekom, skog, olja och gas samt digitala tjänster stöder vi kunderna globalt. Vi samarbetar med många av världens ledande företag och organisationer och växer tillsammans med dem. Sedan den 1 december 2008 heter koncernens varumärke Tieto. Det officiella, registrerade bolagsnamnet är TietoEnator Abp. Ändringen av det registrerade namnet tas upp för beslut på Årsstämman Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. 3

6 Tieto Årsöversikt 2008 Ett nytt Tieto är fött resan fortsätter Tieto har genomgått stora förändringar under de senaste tolv månaderna och omvandlingen fortsätter under Vi har en ny strategi och struktur och med utgångspunkt från våra nya värderingar håller vi också på att bygga upp en ledarskapskultur som bygger på flexibilitet och samarbete. När jag började på Tieto i februari 2008 stod det klart att en förändring krävdes Tieto behövde en ny inriktning. Vi inledde ett omfattande strategiarbete, som innefattade över tusen personer i hela organisationen. Resultatet blev en ny och tydligare strategi, där målet är att bli det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och den globalt ledande FoU-partnern inom telekom. Med fokus på kunder, marknad och tjänster riktar vi nu in verksamhet och investeringar på att uppnå dessa mål. För ett år sedan presenterade vi Performance Improvement Programme med målsättningen att återställa företagets lönsamhet, förbättra kvaliteten och stärka riskhanteringen. Inom alla dessa områden har vi gjort betydande framsteg. Programmet lade grunden för våra förbättrade prestationer år Ny inriktning Branschkunskap, vass kompetens och starka, långvariga kundrelationer har alltid varit Tietos starka sidor och vi fortsätter att vårda dessa tillgångar. Med utgångspunkt i dessa viktiga konkurrensfördelar kommer vi att försöka öka marknadsandelarna på samtliga huvudmarknader liksom inom våra särskilda tillväxtområden telekom, Sverige och Ryssland. Inom telekomområdet är Tieto redan en ledande leverantör av FoU-tjänster i Europa och vi planerar att utnyttja detta kunnande på global nivå. I Sverige och Ryssland ser vi en stor outnyttjad potential som kan tas till vara på ett bättre sätt i vår nya organisation. Inom dessa 4

7 Vår nya ledarskapskultur bygger på våra värderingar och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom Tietos om vandling. Gemensamma värderingar förenar medarbetarna och skapar ett engagemang för beslutade mål. områden vill vi växa genom nya tjänster och erbjudanden, och i till exempel Ryssland har vi öppnat ett nytt datacenter i S:t Petersburg som stöd för våra tillväxtsatsningar där. Kompetensutveckling ligger högt på dagordningen och vi kommer att fortsätta att göra betydande investeringar i våra medarbetares utveckling. Kompetensutvecklingen utgår nu från tjänstelinjerna och kommer att ge tjänster med högre mervärde samt utveckla och använda vår kunskap på ett bättre sätt. Vi kommer att öka andelen anställda på våra globala leveranscenter och har som mål att ha 40 procent av våra resurser där till år Driva på kulturförändringar genom värderingar Vår nya värderingsstyrda ledarskapskultur är en av de främsta drivkrafterna bakom Tietos omvandling. År 2008 inledde vi en process för att diskutera kärnan i Tieto vad som gör oss starkare och mer framgångsrika. Resultatet blev nya värderingar som fokuserar på samarbete, hållbarhet, kvalitet och lärande. Gemensamma värderingar förenar medarbetarna och skapar ett engagemang för beslutade mål. Vår nya, internationellt erfarna koncernledning satsar helhjärtat på att skapa en kulturförändring i Tieto med hjälp av dessa värderingar. Stöd till kunder i förändring Sedan sommaren 2008 när vi presenterade vår nya strategi har världen genomgått ganska dramatiska förändringar. Finanskrisen, som började i USA, har övergått till en världsomspännande lågkonjunktur som även påverkar marknaden för IT-tjänster. Kunderna har intagit en försiktig hållning till IT-investeringar. Men konjunkturnedgången kan även ses som en möjlighet för Tieto. Den nuvarande nedgången har stora likheter med den svåra ekonomiska krisen i Finland och en del andra länder i norra Europa i början av 1990-talet. På den tiden arbetade Tieto nära många av sina kunder för att genomföra produktivitetsökningar både inom kundservice och backoffice-verksamhet. Industrialisering av tjänsteproduktion, nya tjänster samt införande av nya samarbets- och kommunikationsformer tror vi utgör några av framgångsfaktorerna i dag. Inom samtliga dessa områden kommer Tietos avancerade IT-tjänster och -lösningar att spela en central roll. Kunderna genomför i allt högre grad effektiviseringar genom att outsourca sina IT-verksamheter. Syftet är att öka produktiviteten och flexibiliteten. Vi tror att outsourcing innebär stora möjligheter för Tieto under dessa förutsättningar. Vårt arbete bygger på vår kunskap Tietos affärsidé är att omvandla kunskap och engagemang till hållbara resultat för kunder, anställa och aktieägare. Vi vill vara den mest kompetenta och ansedda samarbetspartnern i fråga om kvalitet och tillförlitlighet för våra kunder och den mest attraktiva arbetsgivaren för våra anställda. Vi vill ge aktieägarna en god avkastning på deras investeringar. Tack vare våra medarbetares engagemang i gemensamma mål och deras hårda arbete för att förverkliga beslutade planer, är Tieto i dag starkare och mer konkurrenskraftigt än någonsin. Detta avspeglas även i vårt nya varumärke Tieto modernt, rakt på sak, flexibelt och snabbt. Den rådande konjunkturnedgången kommer tveklöst att ha en stor påverkan även på Tieto, men jag är övertygad om att vår nuvarande struktur innebär att vi även denna gång står som vinnare i slutänden. Under 2009 kommer vi att fortsätta fokusera på att genomföra Tietos omvandling samt anpassa oss till förhållandena på marknaden. För att säkerställa en långsiktig konkurrenskraft fortsätter vi att investera i kompetensutveckling, en global leveransmodell liksom i våra erbjudanden inom framtida tillväxtområden, till exempel hanterade tjänster och konsumentdrivna digitala tjänster. Jag vill tacka alla medarbetare för deras ständiga stöd och engagemang i nya Tieto, våra kunder för gott samarbete och våra aktieägare för att de visar att de tror på företaget under denna omvandlingsprocess. Ett nytt Tieto är fött, men omvandlingen fortsätter. Jag ser fram emot att få fortsätta resan. Helsingfors, Finland, februari 2009 Hannu Syrjälä Verkställande direktör och koncernchef 5

8 Tieto Årsöversikt 2008 NETTOOMSÄTTNING OCH TILLVÄXT EUR miljoner RÖRELSERESULTAT (EBIT) OCH -MARGINAL EUR miljoner EUR miljoner NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL Q1 Q2 Q3 Q4 RÖRELSERESULTAT (EBIT) PER KVARTAL EUR miljoner Q1 Q2 Q3 Q4 Obs! Från och med den 1 januari 2009 har Tieto en ny organisation. I Årsöversikt 2008 redovisas verksamheten enligt den nya strukturen. Figurer och diagram bygger dock på företagets rapporteringsstruktur under Skillnaderna markeras där det är av betydelse. 6

9 Nya Tieto bildas Marknadsläget var fortsatt tämligen positivt under Den ekonomiska avmattningen ledde dock till en ökande försiktighet mot årets slut vad gäller nya IT-investeringar. > Läs mer på sidan 26. Tack vare flera viktiga kundkontrakt samt bolagets Performance Improvement Programme (program för att öka lönsamheten), ökade lönsamheten. Kvaliteten i leveranserna höjdes också väsentligt. Även arbetet med att utveckla den globala leveransmodellen gick planenligt. > Läs mer på sidan 30. Enligt den nya strategin är Tietos mål att vara det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa till Den nya verksamhetsmodellen genererar ett ökat kundvärde och stödjer en kultur som präglas av kvalitet och höga resultat. > Läs mer på sidan 21. För att spegla förändringarna i bolaget lanserades ett nytt varumärke i december, Tieto. Den nya koncernledningen står redo att fullfölja omvandlingen. nyckeltal Nettoomsättning, miljoner euro 1 865, ,4 Rörelseresultat exklusive engångsposter från i huvudsak Performance Improvement Programme, miljoner euro 149,9 107,6 Marginal, % 8,0 6,1 Rörelseresultat (EBIT), miljoner euro 111,6 1,3 Rörelsemarginal, % 6,0 0,1 Resultat före skatt, miljoner euro 82,4 8,6 Resultat per aktie, euro 0,83 0,44 Eget kapital per aktie, euro 6,75 6,67 Utdelning per aktie, euro 0,50 0,50 Investeringar, miljoner euro 97,9 87,7 Avkastning på eget kapital, % 12,6 5,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 25,2 7,8 Skuldsättningsgrad, % 21,0 34,4 Soliditet, % 41,1 40,2 Antal anställda i genomsnitt Antal anställda per 31 dec

10 Tieto Årsöversikt 2008 Våra tjänster Vem Vi erbjuder tjänster med högt mervärde genom att kombinera kunskapen om teknologier och trender i den digitala världen och omvandla detta till hållbara resultat för våra kunder. Tieto fokuserar på att leverera IT-tjänster FoU-tjänster Rådgivning och tjänster för digital transformering Vår djupa kunskap om kundernas verksamheter och behov lägger grunden för långsiktiga relationer med stora och medelstora organisationer. IT-tjänster består av - Projekttjänster - Branschlösningar - ASM (Application service management) - Hantering av ICT-infrastruktur I Tietos nya organisation hjälper vi kunderna enligt följande branschindelning: Telecom & Media Financial Services Industry Group Skog, energi, vård och omsorg, logistik, tillverknings industri, offentlig sektor och detaljhandel. Var Tietos huvudmarknader är norra Europa, Tyskland och Ryssland. Inom vissa kompetensområden arbetar företaget globalt. Vi har också branschspecifik verksamhet i vissa länder. I den nya strukturen är marknaden uppdelad enligt nedan Finland Sverige Internationell verksamhet Norge Danmark Tyskland Ryssland Övriga länder Hur Medarbetarna har stor betydelse för våra framgångar. Tieto gör stora investeringar i kompetensutveckling och ger medarbetarna goda möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling. I takt med att IT blivit allt mer globalt har Tieto expanderat den internationella verksam heten. I dag arbetar cirka 25 procent av medarbetarna på globala leveranscenter och målet är att öka siffran till 40 procent till För Tieto handlar hållbarhet om att bry sig om både människor, företag och världen i stort. Hållbarhet är ett ständigt närvarande inslag i utvecklingen av våra erbjudanden och i hur verksamheten bedrivs. Att driva en miljövänlig verksamhet innefattar såväl effektivitetsförbättringar som en sänkning av energiförbrukningen. I linje med bolagets ramverk för grön IT bidrar Tietos energieffektiva datacenter till att kundernas ICT-verksamheter blir mer miljövänliga. Tietos position Tieto är ett av de ledande IT-tjänstföretagen i norra Europa och inom vissa segment är företaget världsledande. Nr. 1 i Norden inom projekttjänster Nr. 1 i Europa inom FoU för telekomsektorn Nr. 1 globalt inom lösningar till skogsindustrin Målet är att bli det ledande IT-tjänstföretaget i Nordeuropa till Tieto strävar också efter en stark närvaro i Ryssland och efter att bli världsledande som FoU-partner för telekomsektorn. 8

11 AFFÄRSMIX 2008 Produkter 12 % Övrigt 7 % Projekttjänster 31% ICT-infrastrukturtjänster 23 % Applikationshantering 27 % Projekttjänster innefattar branschlösningar, FoU-tjänster och konsulttjänster Produkter innefattar licensavgifter och underhåll nettoomsättning per kundsegment 2008 Detaljhandel och logistik 6 % Övrigt 5 % Finanssektorn 22 % Tillverkning 5 % Energi 6 % Skog 5 % Offentlig sektor 7 % Vård och omsorg 9 % Telekom och media 35 % NETTOOMSÄTTNING PER LAND 2008 Internationell verksamhet 27 % Finland 46 % Sverige 27 % Anställda per LAND 2008 Kina 2 % Övriga 8 % Storbritannien 2 % Polen 3 % Lettland 4 % Norge 4 % Indien 5 % Tyskland 7 % Finland 36 % Tjeckien 9 % Sverige 20 % Tietos huvudmarknader är norra Europa, Tyskland och Ryssland. Inom vissa kompetensområden arbetar företaget globalt.vi har också branschspecifik verksamhet i vissa länder. 9

12 Tieto Årsöversikt 2008 IT-tjänster Projekttjänster täcker tjänster från konsulttjänster och utformning av nya IT-lösningar till integration och utveckling av befintliga lösningar. Lösningarna bygger ofta på produkter eller komponenter som har utvecklats av Tieto eller tredje part. Dessutom innefattar lösningarna kundspecifikt arbete. Branschlösningar förbättrar affärs- och informationsprocesser och ger en större effektivitet i kundernas verksamheter. ASM (Application service management) säkerställer avbrottsfria affärsprocesser för kunderna. Tjänsterna består av underhåll, utveckling och förbättring av befintliga programvaror enligt långtidsavtal samt att på dygnet runtbasis drifta kundernas verksamhetskritiska program och affärsprocesser. Hantering av ICT-infrastruktur säkerställer att kundernas verksamheter fungerar dygnet runt. Många kunder är intresserade av att utkontraktera hela sin ICT-infrastrukturhantering. En framväxande tjänstemodell är att erbjuda detta som hanterade tjänster/mjukvara som en tjänst (SaaS). I denna modell faktureras kunden efter användning. FoU-tjänster Tjänstekategorier IT-tjänster Projekttjänster Branschlösningar Systemintegration Branschspecifika konsulttjänster IT-outsourcing och värdtjänster ASM Hantering av ICT-infrastruktur Värdtjänster FOU-TJÄNSTER Projekattjänster Övriga FoU-tjänster rådgivning och tjänster för digital transformering Tieto är den största leverantören i Europa av FoU-tjänster inom telekom, till exempel design, utveckling och underhåll av programvaror för kundernas produkter, och en aktiv aktör inom framväxande forskning och utveckling. Tietos starka erbjudande är inriktat mot telekomnätverk, mobilenheter, fordonsindustri och nya FoU-områden som dyker upp, till exempel framtida anslutningsmöjligheter. Med mer än 4000 FoU-specialister ser vi oss som en förlängning av våra kunders egna FoU-verksamheter, en erfaren och aktiv partner. Vår starka närvaro i Europa och Asien gör att vi kan hjälpa kunderna på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. IT-tjänster för hela IT-värdekedjan Rådgivning Arkitektur och design Konstruktion och utveckling Implementation och integration Drift och förvaltning Rådgivning och tjänster för digital transformering Med cirka 700 konsulter erbjuder Tietos tjänstelinje Digital Transformation and Consulting (DTC) digitala konsumenttjänster, från rådgivning till implementering. Alla branscher påverkas av omvandlingen till digitala tjänster. Implementationen bygger därför på en kombination av många olika kompetenser. Målsättningen är att utveckla effektiva erbjudanden med hög kvalitet inom följande områden: Digital Customership konsumenttjänster i flera kanaler, Future Office ökad produktivitet i informationshantering samt Financial Value Chain digitalisering av logistikkedjan i finanssektorn. Projekttjänster ASM (Application Service Management) Hantering av ICT-infrastruktur 10

13 Finland I Finland är Tieto den ledande leverantören av IT-tjänster, det vill säga projekttjänster och outsourcing. Bolaget erbjuder ett fullständigt sortiment av IT-tjänster till samtliga branscher där Tieto är aktivt. Företaget har ett nära samarbete med kunderna och har vanligen långa relationer med dem. Flera finländska företag och organisationer har varit föregångare när det gäller att införa digitala tjänster inom olika sektorer, till exempel banker, telekomföretag och organisationer inom offentlig sektor. Genom att ha en central roll inom många av dessa satsningar har Tieto fått omfattande erfarenhet av hur man använder IT på ett effektivt och användarvänligt sätt. Nettoomsättning: 853 miljoner euro 46 procent av koncernens nettoomsättning Anställda: ca Sverige I Sverige erbjuder Tieto ett komplett utbud av tjänster för samtliga branscher där bolaget är aktivt. Det finns dock en outnyttjad potential inom många sektorer, till exempel detaljhandel, logistik, tillverkningsindustri och offentlig sektor. Den nya verksamhetsmodellen möjliggör tillväxt genom att öka marknadsfokus och utnyttja företagets kompetens över branschgränserna. Den svenska IT-marknaden är helt klart den största i Norden, men den är också fragmenterad. Tieto är välpositionerat för tillväxt tack vare starka kundrelationer och en stark portfölj med erbjudanden. I dag är vi bland de tre största leverantörerna i Sverige inom området IT-tjänster. Nettoomsättning: 506 miljoner euro 27 procent av koncernens nettoomsättning Anställda: ca Internationell verksamhet Tieto har verksamhet i 24 länder och erbjuder värdeadderande IT-tjänster och branschspecifika lösningar. Alla marknader ser olika ut och därför varierar bransch- och tjänstemix med varje land. Inom telekom, skog, olja och gas samt inom digitaliseringstjänster har Tieto kunder över hela världen. En tillväxtmarknad är Ryssland där IT-sektorn har varit hårdvarudriven och byggt på arbetskraft till låg kostnad. Nu väntas IT-tjänster få en större andel eftersom det finns en ökande efterfrågan på outsourcing, i huvudsak beroende på den ekonomiska avmattningen och behovet av att rationalisera befintliga verksamheter. Med ett starkt värdeerbjudande som lägger vikt vid både effektivitet och tillväxt planerar Tieto att bli en av de stora aktörerna i Ryssland och ökar därför närvaron på denna marknad. Länder: Danmark, Estland, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Malaysia, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, USA, Vitryssland och Österrike. Nettoomsättning: 507 miljoner euro 27 procent av koncernens nettoomsättning Anställda: ca

14 Tieto Årsöversikt 2008 Hållbara resultat genom branschkunskap Tack vare djup kunskap om kundernas verksamheter kan Tieto erbjuda tjänster som ökar kundernas produktivitet och skapar nya affärs möjligheter. Vi gör medarbetare och kunder till ledare i den digitala världen en värld med bättre tjänster. Telecom & Media Financial Services Telecom & Media levererar IT- och FoU-tjänster med högt mervärde till ledande telekomoperatörer, tillverkare av telekomutrustning och medie - företag. Närmare två tredjedelar av nettoomsättningen inom bransch - verksamheten utgörs av FoU-tjänster, som i huvudsak omfattar design, utveckling och underhåll av programvaror för kundernas produkter. Vi är ett förstahandsval som leverantör för ett antal globala kunder vars idéer vi hjälper till att omvandla till konkreta resultat. Financial Services erbjuder värdeadderande IT-tjänster och lösningar till banker, försäkringsbolag och leverantörer av finansiella tjänster. Bland de produktbaserade lösningarna finns till exempel renodlade banktjänster, betal-, internetbank-, kort- och hypotekslösningar samt fondhanteringssystem. Totalt står dessa för cirka 40 procent av netto - omsättningen inom denna branschverksamhet. Cirka 30 procent av nettoomsättningen genereras via partnersamarbeten där Tieto tar ett heltäckande ansvar för kundernas IT-verksamhet. Forest Tieto är världsledande inom branschspecifika lösningar till skogs - industrin. Vi har informationslösningar för hela värdekedjan med leverantörer av massa, papper och kartong, servettpapper och trä - produkter, liksom för andra företag med verksamhet inom skogsindustrin globalt. Lösningarna bygger delvis på egna produkter, som står för cirka 30 procent av nettoomsättningen inom branschverksamheten. 12

15 Som specialist på hela värdekedjan inom telekom är Tieto Europas största leverantör av FoU-tjänster till sektorn och en av de största leverantörerna i världen anställda Kunderna innefattar Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia Siemens Networks, Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Telecom Italia, Telenor och TeliaSonera. Norden står för cirka 70 procent av Financial Services nettoomsättning. Dessutom bedrivs verksamhet i Baltikum, Ryssland och Storbritannien. I Norden är Tieto den ledande leverantören av tjänster inom området anställda Kunderna innefattar Arek, Handelsbanken, If Skadeförsäkringsbolag, Ilmarinen, Nordea, Royal Bank of Scotland, Swedbank och Varma.. Tieto har en stark marknadsposition i Europa och Nordamerika samt växer i Sydamerika, Asien och Ryssland. 800 anställda Bland kunderna finns Ahlstrom, International Paper, Metsäliitto Group, Myllykoski Group, Norske Skog, SCA, Smurfit Kappa Group, Stora Enso och UPM-Kymmene. 13

16 Tieto Årsöversikt 2008 Energy Energy levererar IT-lösningar och tjänster till energisektorn i Nordeuropa. Energy erbjuder globalt ledande produkter och tjänster för olje- och gasproduktion, till exempel rapport- och bokföringssystem (Hydrocarbon Accounting). Dessutom är Energy den ledande leverantören av kund - informations- och faktureringslösningar till den nordiska elsektorn. Egna produkter står för cirka 55 procent av nettoomsättningen. Ingående branschkunskap i kombination med långsiktiga affärs - relationer med stora och framgångsrika företag ger unika förut - sättningar att upprätthålla positionen som ledande specialist. Healthcare & Welfare För att förbättra kvalitet, säkerhet och effektivitet i en livslång vård och omsorg hjälper Healthcare & Welfare sina kunder att digitalisera tjänster och vårdprocesser. Ett stort antal lösningar erbjuds med utgångspunkt från egna produkter. Dessutom erbjuds skräddarsydda lösningar och IT-tjänster. Lösningarna är inriktade på att förenkla livet för medborgare, patienter och vårdpersonal. Över 40 år på marknaden och nära kundrelationer ger Tieto en stabil grund för ytterligare utveckling av vård och omsorg på individ-, regional och nationell nivå. Manufacturing Public Manufacturing erbjuder ett fullständigt sortiment med IT-tjänster och -lösningar för digitalisering av kärnverksamheten i tillverkningssektorn, till exempel SCM (Supply Chain Management) och ERP (Enterprise Resource Planning). Tieto bidrar därmed till att kunderna och deras distributionsnät blir mer konkurrenskraftiga. Kundlösningarna bygger på Tietos egna branschledande produkter eller produkter från tredje part. Tietos tjänster till offentlig sektor sträcker sig från strategisk utveckling till att leverera lösningar och löpande tjänster. Tjänsterna bygger på djup sektorkunskap och ett omfattande partnernätverk. Kundorienterade digitala tjänster bidrar till att säkerställa att medborgare och företag kan använda den offentliga sektorns tjänster så enkelt och naturligt som möjligt. För att skapa digitala tjänster för offentlig sektor, såsom lokala och statliga myndigheter, erbjuder Public konsulttjänster samt IT-tjänster, som till exempel systemintegration, ASM (Application Service Management) och hantering av ICT-infrastruktur. Retail & Logistics Tieto hjälper detaljister, grossister och kunder inom logistisk-, tjänsteoch miljösektorer att tillgodose behoven hos sina respektive kunder och därmed dra fördel av den pågående förändringen i kundernas beteende och köpvanor. Tieto erbjuder därför lösningar för till exempel kundprofil - analys, effektiva logistikkedjor samt digitalisering av inköp, garantisystem och lojalitetsprogram. Vi kan leverera ett fullständigt sortiment av IT-tjänster och IT-lösningar, till exempel ERP, Smart Shopping, Assortment Planning, Warehouse Management och Transport Planning. Våra lösningar bygger ofta på produkter och moduler från världsledande företag. 14

17 Inom olje- och gassegmentet arbetar Tieto globalt. Inom elsektorn har vi en ledande position i Norden och utökar verksamheten i Tyskland och Ryssland. 700 anställda Bland kunderna finns till exempel BP Amaco, Chevron Texaco, ConocoPhillips, E.On, Exxon Mobil, Fortum, Gassco, Neste Oil, RWE, Shell, StatoilHydro och Vattenfall. Tieto är den ledande leverantören i Norden och har även en stark ställning i Tyskland och Nederländerna. Över anställda Bland kunderna finns över företag och organisationer, som sjukhusen HUS och Päijät-Häme i Finland, Medi-IT Oy, Skånes och Stockholm län, Helsingfors, Esbo, Oslo och Stockholm stad, Sjukvårdsrådgivningen (SVR) AB, tyska Bundesknappschaft, hälsovårdsmyndigheterna i Mittnorge och huvudstadsregionen i Danmark. Inom denna bransch är Tieto marknadsledande i Finland. Vi hjälper kunderna på deras olika anläggningar i framförallt Baltikum och Polen. Dessutom bedrivs verksamhet i Ryssland. Över 300 anställda Exempel på kunder är Rautaruukki, ABB och Metso. Public bedriver verksamhet i Finland, Sverige, Danmark och Estland Nära anställda Exempel på kunder är administrationen på justitieministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, skattemyndigheten, Finlands riksdag samt kommuner som till exempel Helsingfors, Esbo och Stockholms stad. Retail & Logistics bedriver verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Ryssland, Lettland och Litauen och är marknadsledande i Baltikum och Polen. 800 anställda Bland kunderna finns Alko, Apoteket, DHL, Ekokem, Finnair, Itella, Kesko, Lassila & Tikanoja, Loomis, S Group, Stockmann, Tuko Logistics, VR-Group Ltd. 15

18 Tieto Årsöversikt

19 Strategi Vi vill bygga en företagskultur baserad på Tieto som professionellt tjänsteföretag, där kunskap och engagemang leder till både starka prestationer och lönsamhet. Vår styrka är kunskapen om teknologier och trender i den digitala världen och hur man omvandlar detta till hållbara resultat för kunderna. 17

20 Tieto Årsöversikt 2008 Strategi Tietos mål är att bli det ledande IT-tjänstföretaget i Nordeuropa samt den globalt ledande FoU-partnern inom telekom till Vi har speciella satsningar planerade för både den globala telekomverksamheten, Sverige och Ryssland. I takt med att IT-branschen blir allt mer global kommer betydelsen av standardiserade och effektivt levererade tjänster att öka. Som svar på denna trend håller Tieto på att omvandlas till ett horisontellt integrerat företag med starka globala leveranscenter. Våra framtida framgångar bygger på medarbetarna. Därför är det viktigt för oss att vara ett förstahandsval som arbetsgivare. Ledande IT-tjänstföretag i norra Europa till 2011 Tieto är ett IT-tjänstföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Företagets huvudmarknader är norra Europa, Tyskland och Ryssland. Inom telekom, skog, olja och gas samt området digitala tjänster har företaget kunder över hela världen. Tieto arbetar för att bli marknadsledande i Norden och att ha en stark närvaro i Ryssland. Dessutom har företaget som mål att bli den globalt ledande FoU-partnern för telekomsektorn. Investeringarna allokeras till dessa noggrant utvalda tillväxtområden. Ökad marknadsandel i Sverige Sett till dess storlek och Tietos relativt begränsade marknadsandel finns en outnyttjad potential på den svenska IT-marknaden. Därför har tillväxtsatsningar dragits i gång i Sverige. Målet är en organisk tillväxt på över 100 miljoner euro. Både befintliga och nya erbjudanden ska tas till vara och företaget ska också aktivt försöka växa inom helt nya segment. Stark närvaro i Ryssland Den ryska marknaden har också en stark potential. År 2008 växte den ryska marknaden med över 10 procent. Tieto arbetar för att uppnå en årlig omsättning på över 100 miljoner euro i Ryssland. Detta ska ske genom att fokusera på europeiska nyckelkunder samt genom att ta nya ryska kunder. Världsledande FoU-partner inom telekomområdet För närvarande är Tieto den ledande FoU-partnern i Europa inom telekomområdet. Målet är att bli världsledande. Vi arbetar också för att bli en erkänd specialist inom telekomsektorns värdekedja. Vi strävar efter en betydande tillväxt med en ökning av nettoomsättningen från nuvarande 650 miljoner euro till närmare 1 miljard euro. Välkänd rådgivare för övergång till digital affärsverksamhet Tietos kunder bedriver sina verksamheter i mycket konkurrensutsatta omgivningar där innovativa, nya tjänster är en viktig framgångsfaktor. När behoven av effektivitet också är höga är industriell tjänsteproduktion en nödvändighet i verksamheten. Tietos långa erfarenhet av utveckling av nya affärsmodeller och IT-användning i olika branscher är en av bolagets strategiska styrkefaktorer. En av källorna till framtida tillväxt är nya tjänster och lösningar som utnyttjar potentialen i sektorer och affärsprocesser där digitaliseringen ännu inte kommit så långt. Kundfokus särskiljer Tieto I dagens konkurrensutsatta miljö är det svårt att slå konkurrenterna genom enbart pris eller prestation. Tieto har valt att särskilja sig från konkurrenterna genom sitt kundorienterade arbetssätt, som är ett resultat av bolagets djupa förståelse av kundernas verksamheter och behov. Långsiktiga relationer med företag i Norden, varav många är globala ledare inom sina respektive områden, är en styrkefaktor att bygga vidare på. 18

21 Vår attityd särskiljer oss från konkurrenterna. Toppresultat skapas genom engagemang. Tieto arbetar tillsammans med sina kunder stora och medelstora organisationer och utnyttjar hela affärspotentialen för att maximera det värde som erbjuds. Genom att kombinera land- och branschnivåer med kompetenser inom olika tjänstekategorier förstärks försäljnings- och kundserviceorganisationen ytterligare. Starkt värdeerbjudande Kundernas agenda Tillväxt Effektivitet Var vi kan bidra Skapa nya intäkter och digitala tjänster Öka försäljning och kundtillfredsställelse Förbättra affärs- och informationsprocesser Effektivisera IT-verksamheter Tietos kunder bedriver sina verksamheter i mycket konkurrens - utsatta omgivningar där de flesta tjänster är IT-baserade och där inno vativa tjänster ofta utgör en viktig framgångsfaktor. När behoven av effektivitet också är höga har industriell tjänsteproduktion en viktig roll att spela vad gäller leveransen av tjänster. Utvecklingen av våra erbjudanden har som mål att uppfylla dubbla behov och att ge kunderna stöd i deras affärsomvandling. Horisontell integration som svar på industrialiseringen av IT I takt med att IT-branschen blir allt mer global kommer betydelsen av standardiserade tjänster och effektiv leverans av tjänster att öka. Som svar på denna trend håller Tieto på att omvandlas till ett horisontellt integrerat företag med starka globala leveranscenter, som bidrar till tillväxt och samarbete över gränserna. Tieto kommer att investera i en utveckling av sin globala leveransmodell, baserat på koncernövergripande kompetenser. Denna kommer att ge en större kostnadseffektivitet och uppväga den övergripande löneinflationen i företaget. Ökningen av den globala leveranskapaciteten påskyndas, särskilt i Indien och Kina. Att bygga upp en global leveransmodell innebär att utveckla en struktur med färre och större anläggningar. Detta kommer att effektivisera leveranser från flera anläggningar samt förbättra både leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Tieto kommer också att öka standardiseringsgraden i sina erbjudanden. I praktiken innebär detta utveckling av ett konsekvent tjänsteutbud som kan produceras, säljas och levereras tvärs över branscher och nationella gränser. Medarbetarna en garanti för framgång Tietos framtida framgångar bygger på företagets medarbetare och deras kompetens, kreativitet och motivation. Därför är det viktigt för Tieto att vara en prioriterad arbetsgivare. Bolaget måste attrahera och behålla begåvade medarbetare för att arbeta mot gemensamma mål. Den nya ledarskapskulturen, baserad på gemensamma värderingar, uppmuntrar medarbetarna att samarbeta och förbättra sina prestationer ytterligare. Tieto ger stöd, ärlig återkoppling och omedelbar coachning när helst det behövs. I vår öppna ledarkultur sker en löpande utvärdering av prestationer utifrån tydliga mätkriterier och på ett rakt och rättvist sätt. Den nya verksamhetsmodellen skapar också stora möjligheter till professionell utveckling och tillväxt för våra anställda. 19

22 Tieto Årsöversikt 2008 I dag används cirka 3 procent av arbetstiden till kompetensutveckling. Investeringarna i kunskapstillgångar kommer att fördelas med utgångspunkt från företagets strategi, framtida erbjudanden och marknadens behov och kommer att öka i takt med att bolagets verksamhet växer. Som stöd i i den pågående förändringen håller Tieto på att utveckla och implementera en storskalig plan för kompetensomvandling. Detta säkerställer övergången till kompetensprofiler med ett högre värde. Passion för prestation Samtliga av Tietos val utgår från målet att bli ett högpresterande företag i termer av tillväxt och lönsamhet. Strategin är inriktad på en organisk tillväxt som är högre än tillväxten på relevant marknad och en EBIT-nivå på över 10 procent. Följande val är bland de viktigaste faktorerna för att nå målen: Betydande investeringar i utveckling av erbjudanden, global leveransmodell och vassare kompetens. Detta kommer att ge mer standardiserade tjänster och ett högre mervärde för både kunder och företaget. En mer integrerad struktur som förbättrar användningen av resurser tvärs över branscher, länder och kompetens center. Hög prioritet på effektivitet och kvalitet i leveranser. Genomförandet av strategin och förändringen sker med hjälp av ett omvandlingsprogram som sträcker sig över tre år. År 2009 ligger fokus på införandet av den nya organisationen och utvecklingen av den globala leveransmodellen. Leveranskvaliteten ligger också högt upp på dagordningen. Långsiktiga finansiella mål Organisk tillväxt som är högre än tillväxten på relevant marknad. Tillväxtstrategin stöds av förvärv. Rörelsemarginal (EBIT i procent) på över 10 procent Mål för struktur på eget kapital och utdelning Långsiktigt mål för skuldsättnings - grad är 40 procent En utdelningsprocent på cirka 50 procent av nettovinsten inklusive engångsposter. Årlig utbetalning av utdelning kommer emellertid att bero på företagets finansiella ställning och centrala investeringsbehov. Omvandlingen till nya Tieto Utformning av ny strategi, struktur och verksamhetsmodell Implementation av ny strategi påbörjas Ny struktur på plats Investeringar i global leveransmodell (GDM) Återinförande av kvalitets- och prestations - inriktad kultur Ökad tillväxt genom nya erbjudanden och kompetenser Införande av GDM Ledande IT-tjänstföretag i norra Europa 40 procent av de anställda i offshoreländer Rörelsemarginal över 10 % 20

23 Verksamhetsmodell Kundvärde genom kunskapsdelning och samarbete Globaliseringen av IT leder till standardiserade tjänster och en standardiserad leverans av tjänster. Detta, tillsammans med den ökande betydelsen av effektivitet, understryker vikten av enhetliga, företagsövergripande verksamheter. Innovativa, nya tjänster och effektivt levererade tjänster är viktiga framgångsfaktorer för våra kunder. Det är avgörande för Tieto att förstå branschspecifika trender för att framgångsrikt fördela investeringar i utvecklingen av erbjudanden. Förståelse av marknads- och kundspecifika behov kräver en mer fokuserad marknadsansats och en större närhet till kunderna. Den nya affärsstrukturen och verksamhetsmodellen utgår från tre dimensioner: landsinriktade verksamheter, branscher och tjänstelinjer. Verksamhetsmodellen leder till tydligare roller och ansvar mellan försäljning, leverans och utveckling. Branschenheterna arbetar med kundkontakter och ansvarar för försäljning och leveranser. De kommer också att arbeta med utveckling av starka branschspecifika erbjudanden och med bemanning av leveransprojekt på ett sätt som optimerar utnyttjandet av lokala och globala resurser i varje enskilt projekt. Branschorganisationerna har resultatansvar. Landsorganisationernas roll är att verkställa Tietos strategi i respektive land, det vill säga att identifiera lokala möjligheter, stödja försäljningen som del av kundteamen samt hantera lokal bemanning av leveranser. Landsorganisationerna har också resultatansvar. Tjänstelinjerna har en viktig roll för effektiviteten och kvaliteten på global nivå. De ansvarar för företagsövergripande kompetensutveckling och för att se till att bolaget håller en hög kvalitet i sina leveranser. De är också ansvariga för den globala bemanningen av projekt. Dessutom är tjänstelinjerna ansvariga för utvecklingen av branschöverskridande erbjudanden, till exempel inom integrerad kommunikation och Application Service Management. Genom att dela kunskap och kombinera resurser över bransch- och landsgränser och globala kompetenscenter kan företaget proaktivt identifiera branschspecifika trender som berör flera länder men även förändringar och kundbehov i enskilda länder. För att maximera kundvärdet har beslutsforum på koncernnivå inrättats, liksom specialiserade kundteam med medlemmar som representerar samtliga tre dimensioner i matrisen. Dessutom garanterar den nya verksamhetsmodellen operativ effektivitet, kvalitet i tjänster och leveranser samt snabb reaktionsförmåga vad gäller förändringar i IT-sektorn. Verksamhetsmodell som driver kundvärde och beläggning Branschkunskap BRANSCHENHETER kundvärde och -löfte Länder Marknads- och kundfokus TJÄNSTELINJER Tjänstevärde, kvalitet och effektivitet branscher tjänstelinjer Telekom IT-tjänster Finansiella tjänster FoU-tjänster Skog Rådgivning och Energi tjänster för digital Vård och omsorg transformering Tillverkningsindustri Offentlig sektor Detaljhandel Media Logistik länder Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Ryssland Övrig internationell verksamhet 21

24 Tieto Årsöversikt 2008 Tjänstelinjer På Tietos globala tjänstelinjer har vi åtagit oss att samla styrkan i bolaget som helhet och på så sätt skapa högsta möjliga kundvärde. Genom att integrera kompetenser, erbjudanden och lösningar över branschgränserna skapas ett effektivt ramverk för att leverera lösningar globalt. Tjänstelinjerna definierar och implementerar dessa ramverk och ser till att Tieto är en kompetent och tillförlitlig partner åt sina kunder. Horisontell integration säkerställer effektiva leveranser och företagsövergripande lärande I varje land har branschenheter och tjänstelinjer ett nära samarbete. Branschenheternas roll är att skapa efterfrågan, det vill säga att sälja tjänster och produkter och att utveckla kundrelationer. Branschenheterna har också huvudansvaret för kundleveranser. Tjänstelinjerna i sin tur ansvarar för säljstöd och leveranskvalitet, det vill säga att leveranserna sker effektivt och med högsta kvalitet. De är också ansvariga för bolagets övergripande lärande. Tjänstelinjernas huvuduppgifter är att: Utveckla modeller och arbetssätt för en konkurrenskraftig leverans av tjänster och produkter Utveckla och hantera branschöverskridande erbjudanden Utveckla och hantera den blandning av kompetenser som behövs globalt Skapa ökad försäljning tillsammans med branschenheter i olika länder Säkra ett samordnat arbetssätt i alla verksamhetsländer Vårt tjänsteutbud IT-tjänster F&u-tjänster rådgivning och tjänster för digital transformering SAP ASM * F&U för mobila enheter Tjänstedesign Business Intelligence IM ** F&U för telekomnätverk Informationshantering Microsoft F&U för fordonsindustri & branscher under utveckling Value Networks Oracle Verksamhetskonsulting Java + Open Source Test Globala leveranscenter / Processer och kvalitet / Mätning av prestation ASM *: Application Service Management IM **: ICT Infrastructure Management 22

25 För att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden och säkerställa relevanta kompetenser har Tieto definierat de tjänsteslag företaget är specialiserat på och levererar globalt. Detta utbud redovisas i diagrammet på föregående sida. Tietos Service lines verkar genom ett internt nätverk av tjänstetyper, globala leveranscenter och kontrollfunktioner för processer, kvalitet och prestation. Inom varje tjänsteslag finns olika tjänsteområden och kompetenscenter som alla ansvarar för att utveckla egna erbjudanden och partnerrelationer liksom ramverk och kompetenser för globala leveranser. Hörnstenar som identifierar varje tjänsteområde Kompetens Erbjudande Leveranssätt Globala leveranscenter Ostrava, Tjeckien Wroclaw, Polen Vilnius, Litauen Riga, Lettland Minsk, Vitryssland Pune, Indien Hyderabad, Indien Chengdu, Kina Peking, Kina 23

26 Tieto Årsöversikt

27 Marknadsöversikt Vi lever i en digital värld men vet att endast en liten del av potentialen har realiserats. Idag skapar IT nya affärsmöjligheter och förbättrade digitala tjänster driver tillväxt och produktivitet. 25

28 Tieto Årsöversikt 2008 Marknadsöversikt Marknadsläget var fortsatt ganska positivt fram till slutet av I slutet av året ledde den ekonomiska avmattningen till en ökande försiktighet när det gäller framtida IT-investeringar. Företagens investeringar i en förlängning av livscykeln för befintliga IT-system liksom kostnadsbesparingar genom rationaliseringar, kan väga upp förändringen i efterfrågan. Tieto behöll sin starka ställning på marknaden. På lite längre sikt kommer digitala tjänster att spela en viktig roll. Oavsett om de finns i tjänstesektorn eller tillverkningsindustrin arbetar organisationerna för att kunna erbjuda kunder och anställda användarvänliga ITtjänster. Denna trend är en av de långsiktiga drivkrafterna för tillväxt. Ändrat fokus i kundernas IT-investeringar Marknadsläget var fortsatt tämligen positivt i de flesta branscher under Enligt uppskattningar av Pierre Audoin Consultants (PAC) växte den nordiska marknaden för ITtjänster med 5-6 procent. Den starkaste tillväxten fanns inom programrelaterad outsourcing och outsourcing av affärsprocesser. Vad gäller marknaden för FoU-tjänster planade efterfrågan på nätverksinriktad FoU ut i Europa mot årets slut. Under den långa och kraftiga tillväxtcykeln inom denna sektor har man i branschen gjort stora investeringar i nya tekniker, till exempel 3G och trådlös IP-åtkomst. Detta påverkar investeringarna för operatörer och tillverkare av telekomutrustning under både 2008 och Många kunder har också satsat på kostnadsbesparingar under På grund av den ekonomiska avmattningen råder en större försiktighet kring framtida IT-investeringar och kunderna väntas skifta fokus. Nya storskaliga satsningar kan komma att skjutas upp, såvida de inte erbjuder tydliga produktivitetsförbättringar på kort sikt. Konsulttjänster påverkas vanligen direkt. Samtidigt kan företagens investeringar i längre livscykler för befintliga IT-system liksom rationaliseringar av verksamheter öppna upp nya affärsmöjligheter. Detta skulle väga upp en förändrad efterfrågan. Kundernas rationaliseringsåtgärder väntas leda till en fortsatt god efterfrågan inom de flesta sektorer vad gäller tjänster för underhåll och hantering av applikationer och ICT-infrastruktur. Dessa tjänster handlar ofta om att tillhandahålla den IT som håller verksamheterna i gång och innebär fleråriga avtal. Tjänsterna står för mer än hälften av Tietos nettoomsättning. Effekterna av den ekonomiska avmattningen på ITinvesteringar väntas variera mellan kundsegmenten. Eftersom finanssektorn utgör själva grunden till finanskrisen påverkas nedbrytning av den nordiska it-marknaden Global IT-marknad Underhåll av hårdvara 8 % Datorhårdvara 12% Mjukvara 7% Outsourcing 41% Projekttjänster 51% Telekom 57% IT-tjänster 24% Källa: PAC Källa: Gartner 26

29 banksektorn mest. Å andra sidan har finanskrisen lett till en mängd nya krav för finanssektorn. Efterfrågan på lösningar som uppfyller dessa krav kommer att ha en utjämnande effekt. Effekten på tillverkningssektorn väntas bli måttlig då en viss volym IT-investeringar är verksamhetskritisk för att hålla verksamheterna i gång. I vissa sektorer, till exempel offentlig sektor såsom myndigheter, vård och omsorg, har rationaliseringsåtgärder pågått under lång tid. Den stabila efterfrågan väntas där vara oförändrad. Som följd av den ekonomiska avmattningen väntas den övergripande tillväxten på IT-tjänstmarknaden vara flack under I Norden har outsourcing den starkaste potentialen. Den goda efterfrågan på hantering och underhåll av applikationer och ICT-infrastruktur väntas fortsätta i de flesta sektorer. Tieto behåller sin starka ställning på den nordiska marknaden för IT-tjänster Tietos konkurrenter inom olika kundbranscher, tjänstetyper och regioner varierar stort. Differentieringen bygger i princip på fyra huvudfaktorer: ledarskap i tjänster och produkter, leveranskapacitet, kostnadseffektivitet och kundfokus. Tieto har valt att differentiera sig från konkurrenterna genom ett starkt kundfokus. Företaget har en djup förståelse av kundernas verksamheter tack vare långa relationer med flera globalt och lokalt ledande företag. Hög Standardisering Låg BAS IT Tietos ompositionering genom ny strategi industriell tjänsteleverans F & U- TJÄNSTER Odifferentierat PRODUKT- VERKSAMHET TJÄNSTER MED HÖGT MERVÄRDE Värdeerbjudande HÖGT OCH DIFFERENTIERAT värdeerbjudande Differentierat Tietos största konkurrenter är internationella leverantörer av IT-tjänster, till exempel Accenture, HP, IBM, Fujitsu Siemens och Logica. De flesta konkurrenter erbjuder ett brett utbud av både projekttjänster och löpande tjänster. På nya och snabbt växande områden som SaaS (Software as a Service) har nya, specialiserade konkurrenter dykt upp. I Norden är Tieto en av de ledande leverantörerna av IT-tjänster. Endast IBM ligger före (PAC, 2008). När det gäller global tillväxttakt uppdelat på tjänstetyp samt tietos nettomsättning Årligt tillväxttakt, % Tietos nettoomsättning Konsulttjänster, utveckling och integration Outsourcing av IT och affärsprocesser Källa: Tieto, Gartner (november 2008) Projekttjänster IT-tjänster i Norden uppdelat på tjänst EUR miljoner Tillväxt 2008, % IT-konsulttjänster ,4 Systemintegration ,5 Outsourcing Applikationshantering 909 9,1 Outsourcing applikationer 362 9,6 Outsourcing affärsprocesser 724 8,7 Fullständig outsourcing ,3 Värdtjänster 519 7,5 Outsourcing infrastruktur ,4 Källa: PAC 27

30 Tieto Årsöversikt 2008 Integrationen av tjänster mellan den fysiska och digitala världen kan vara total. Interaktion ska vara lätt och effektivt för alla. projekttjänster ligger Tieto på första plats i Norden. Projekttjänster står för över hälften av IT-tjänsterna i denna region. I Finland är Tieto marknadsledande med en uppskattad marknadsandel på 26 procent inom området IT-tjänster (IDC). I Sverige uppskattas Tietos marknadsandel till 7 procent (IDC). Europeisk ledare inom FoU-tjänster för telekomsektorn När det gäller FoU-tjänster för telekomsektorn är Tieto ledande i Europa och ett av de största företagen globalt sett. Tietos konkurrenter är globala företag som Aricent, CapGemini, TCS (Tata Consultancy Services) och Wipro. Dessa differentierar sig genom en kombination av låga kostnader och kompetens. Konkurrenterna består även av ett antal lokala aktörer. Tietos konkurrensfördel inom området FoU-tjänster bygger i hög grad på närhet till kunden, kombinerat med kompetens och en global leveranskapacitet. Tieto levererar också FoU-tjänster till andra branscher, till exempel fordonsoch försvarsindustrin. Inom dessa segment fokuserar bolaget dock mer på lokala kunder. Tietos marknadsposition IT-tjänster, totalt IT-tjänster, projekttjänster FoU inom telekom Marknadsandel i Finland 26 % Marknadsandel i Sverige 7 % Nr 2 i Norden Nr 1 i Norden Nr 1 i Europa, en av de största aktörerna globalt Källa: PAC, IDC Exempel Lönehantering för arbetsgivare Palkka.fi är ett kostnadsfritt lönehanteringssystem för företag och hushåll, tillhandahållet av de finska skattemyndigheterna. Det har ett användargränssnitt där arbetsgivare kan hantera alla förpliktelser avseende löneutbetalningar och på samma gång uppdatera arkiv, bokföring och personalregister med full datasäkerhet. Skattemyndigheter och försäkrings bolag får den information de behöver i elektroniskt format. Support för lojalitetsprogram på webben Plussa.fi är Keskos webbplats för företagets lojalitetsprogram, Plussa points. Kesko är den ledande leverantörer av tjänster inom den finska handelssektorn. IT-stöd för företagets försäljning och logistik Norske Skogs IT-lösning stödjer företagets affärsstrategi inom områdena försäljning och logistik. Lösningen bygger på teknik från SAP samt på Tietos branschspecifika lösningsmoduler. Online-tjänster för kunder Trondheim Energi har lanserat omfattande online-tjänster som gör det möjligt för kunderna att komma åt bolagets kundinformationssystem och genomföra de vanligaste och viktigaste kundtransaktionerna digitalt. IT kan bidra till att gamla kan bo kvar längre hemma Inom den närmaste framtiden kommer vi att se en ökad efterfrågan på tjänster som stödjer äldre. Utöver befintliga leverantörer av tjänster till den offentliga sektorn finns även ett växande antal privata och ideella aktörer på marknaden. Detta kräver lättanvända IT-lösningar som möjliggör kommunikation mellan dem som levererar äldrevårdstjänster. Här ingår leverantörer både från kommun och privat sektor, till exempel transportföretag och hemtjänst. 28

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 IBS ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 IBS ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Kort om IBS 4 Kort om 2007 5 VD har ordet 6 IBS affärsidé, mål och strategier 8 Artikel: Ökad effektivitet med ny global organisation 9 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad Årsredovisning 2010 Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad trender och tendenser 9 Vårt tjänsteerbjudande

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16

Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Årsredovisning 2011 Året i korthet 2 VD har ordet 5 Vår ideologi 6 Avega Group en återblick 8 Vår affär 10 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad trender och tendenser 16 Kunder 18 Öresund och Väst i fokus

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer